Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Sedlčany

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Příbram
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1841
V 16. stol. literátské bratrstvo při kostele sv. Martina.
----------------------------

1841 počátek dlouholeté tradice Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech - v hostinci Na Kocandě se rozhodlo 12 občanů hrát div. představení pro povznesení české řeči a národního uvědomění.
Od 1905 jako SDO Tyl.
1951 přešel pod ZK ROH Sdruž. komunál. podniků (SKP),
od 1966 jako DS ROH Středočeských dřevařských závodů (SDZ) a
od 1976 DS Kulturního domu Josefa Suka.
Od 1992 samostatný Spolek divadelních ochotníků Sedlčany (SDOS) se sídlem v Kulturním domě Josefa Suka.
Spolek s nejdelší historií v Sedlčanech je v r. 2010 činný.

V 80. letech 19. stol. o prázdninách hráli studenti, např. F. Drtina, K. Baxa, K. L. Kukla, pozdější výrazné osobnosti české kultury a politiky.

Už v 80. letech 19. stol. hráli divadlo žáci Obecné školy.

Po celou 2. pol. 19. stol. hostovaly ve městě i různé činoherní a operní společnosti.

Ve 20. letech 20. stol. činný soubor Čsl. strany lidové - Lidová akademie, zaměřený na lehčí žánr (operetky, frašky).

Ve 30. letech 20. stol. hrál též Dramatický a zábavní odbor Merkur Živnostensko obchodnické strany středostavovské.

1941 ustaven Karla Hanka Máchy okrsek ÚMDOČ v Sedlčanech.

1943 město vysídleno pro cvičiště SS.

Od 50. let činný pionýrský divadelní soubor.

V 50. a 60. letech div. soubor Jedenáctileté SŠ , později Dvanáctileté střední školy v Sedlčanech.

1961 ve městě divadelní festival.

1962 přehlídka nejlepších ochotnických souborů Středočes. kraje.

1962 hrál div. soubor Střední zemědělské technické školy.

Od 60. (?) let paralelně s dospělými (DS ZK SKP / SDZ) Studio mladých s bohatým repertoárem pro děti a mládež.

Do 1968 nastudovali studenti hry Irkutská historie /Arbuzov/, Zlý jelen, Hrátky s čertem, Poslední muž.
(Není zřejmé, který soubor - ze které SŠ - tyto hry hrál. Mohla to být i činnost Studia mladých.)

1970-1986 divadelní kroužek gymnázia.

Od 80. let se účastní dětské recitační i divadelní soubory ZDŠ později I. a II. ZŠ okresních, krajských i národních přehlídek.

V 80. letech působil ve Střed. zemědělské tech. škole dívčí soubor malých jevištních forem - Bandasky.

1999 GOA - DS studentů gymnázia a obchodní akademie.

2001 výstava věnovaná 160. výročí zal. Spolku divadelních ochotníků.

2006 soutěž recitátorů pod názvem Sedlčanská růže.

Od 2006 - divadlo Na Šlose - dětský soubor.

LOUTKOVÉ DIVADLO:
1932-1942 činný loutkářský odbor Spolku div. ochotníků Tyl.

1939-1949 loutkové divadlo Sokola

1953 Loutkářský soubor Osvětové besedy.

V 50. letech loutkové divadlo ZK ROH SKP (dříve SDO Tyl) a školní loutkářský soubor.

1970 Loutkářský soubor TJ Tatran.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, as. 90.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 188, 196, 205.

Č: Studentské ochotnické divadlo. Amatérská scéna 1983, č. 6, s. 15.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969, II. díl, s. 291.

DOTAZNÍK ÚLK 1999

DOUBEK, V.: Po okresních kolech. Ochotnické divadlo č. 5, s. 115-116.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

HAŠEK, A. : Po stopách ochotnického divadla v Sedlčanech. SČDO. Zpráva z roku 1972.

INFORMACE pro MČAD zpracovalo Městské muzeum. Rkp. 2001. 2 s. kART.

JAK jsem měl radost (jx). AS 1991, č. 9, s.7.

KAREŠ, Bohuš: Nad kolébkou sedlčanského Ochotnického spolku. Sedlčany 1949. KK.

KOLSKÝ, Jiří : Stručné dějiny Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech. Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka 1991. 68 s., příl. Kulturní kalendář. Mimořádné č.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 132.

LHOTSKÁ, Jiřina: Divadelní přehlídka Stochov 2007. DENÍK dětské scény 2007, č. 0.

MACHKOVÁ, Eva: Dvakrát dětský přednes. AS 1988, č. 6, s. 10.

MACHKOVÁ, Eva: K čemu svět potřebuje metodiky (Z deníku porotkyně dětských soutěží). KP Dětských recitátorů a recitačních kolektivů Středočeského kraje – Kralupy nad Vltavou. AS 1989, č. 7, s. 9-10.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 429-431.

MRVKA, Jaroslav: 160 ochotnických let. Radnice Sedlčany 2001, č. 10, s. 5-6.

NÁRODNÍ přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů Mělník. Mělník, OKS 1990.

OCHOTNICKÉ divadlo v Sedlčanech - 150 let amatérské činnosti. 1841-1991. Red. a foto. Zdeněk Vlček. Sedlčany, KD Josefa Suka 1991. 68 s. Soupis repertoáru. kART.

Sedlčany, Historie SDO 1841 - 2005 ex www (viz Texty).

SMAŽÍK, Fr. : Jak jsme hrávali Shakespeara. Amatérská scéna 1964, č. 12, s. 2-5.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STIBOROVÁ, Jana: Dějiny ochotnického souboru v Sedlčanech. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP, Ústav historických věd 1993.

SOUČEK, Karel: Ochotníci připomínají výročí klasickou hrou. MF Dnes 18. 4. 2001, příl. Kultura – Střední Čechy, strana tři.

SOUČKOVÁ, Jitka: K 50. výročí loutkového divadla v Sedlčanech. Městské M Sedlčany.

STOLETÁ tradice I, ochotnického divadla. (Autor ani redaktor neuveden.) Praha, SČDO s. 29. Historie vybraných souborů. kART.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Šťastné děti. Amatérská scéna 1986, č. 7, s. 11.JAK jsem měl radost (jx). AS 1991, č. 9, s.7.

TOMAS, Karel: Náchodská prima sezóna – město studentů plné – bude alespoň napřesrok? AS 2003, č. 3, s. 4–6.

VALENTA, Jiří: Nejen divadelní prkna znamenají svět. AS 1995, č. 1, s. 13.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko 1999, č. 6, s. 78-81.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Rkp. 1999-2000. kART. Viz Místa/Okresy/Příbram/Texty.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 47.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.

VLACHÝ, Karel: Loutkářství Pražského kraje. Čs. loutkář 1953, s. 210.

V Sedlčanech nezahálejí. (Podepsáno L.L.) Amatérská scéna 1984, č. 1, s. 13.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.), s. 241.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930 (část III.), s. 142.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 267.

Webové stránky Kulturního domu Josefa Suka:
http://www.akce.cz/akce/580106/podskalak-kulturni-dum-josefa-suka-sedlcany
www.kdjs-sedlcany.cz

ČsL 1953, s. 210.

Divadelní listy 1883, č. 3, s. 29.
Divadelní listy 1900, č. 8, s. 176, č. 10, s. 226.
Divadelní listy 1902-3, č. 4, s. 72, č. 5, s. 92, č. 11, s. 200.

Květy 11. 11. 1841.

Ochotnické divadlo 1959/ 3, 7, 9, 11
Ochotnické divadlo 1961, č. 2, s. 41, foto Příliš štědrý večer.

Příbramský deník, 28. 3. 2006.

Thalie 1897-8, č. 3, s. 23, č. 4, s. 29, č. 5, s. 39, č. 23, s. 183, č. 21, s. 252.
Thalie 1899-1900, č. 5, s. 42.

Zprávy Loutkářského soustředění 1939, č. 12, s. 2; 1942, č. 12, s. 3.

Zpráva z r. 1972. SČDO.
Archivy:
Fotografie a diplom ze soukromého archivu dcery Fr. Dvořáka, býv. člena SDO.

Praha, Národní archiv:
Fond Sokola, ka 183.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856–1883, i. č. 572, sg 30/6/10026, SDO.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/250/75, SDO 1890.
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/143/1928, SDO (změna).
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/3483/1942, SDO.
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2287/1943, SDO.
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2167/1945, SDO.

Státní oblastní archiv Praha:
Fond: Středočeský KNV Praha, Krabice IV/3 362/4.
1951 Přehled o stavu převedených souborů LT na masové základny dle hlášení ONV Sedlčany.
Zápisy o schůzích 1868-1947 (5 kn), záznam o div. zkouškách 1895 až 1925 , texty div. her, korespondence 1871-1932, účty 1862 až 1946, různé dokumenty (Pl, programy, vstupenky, foto, plánky divadla ).

Státní okresní archiv Příbram:
Záznamní knihy loutkového divadla 1939-1952 (2).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Matěj Josef Poustka
Sedlčany, Eda Rataj, režisér SDO
Sedlčany, Jaroslav Paleček, herec a režisér SDO, od 1936 režisér Šmahova okrsku ÚMDOČ
Sedlčany, Kwěty 1841
Sedlčany, Ochotnické divadlo v Sedlčanech 1841-1991


Mapa - Sedlčany

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Sedlčany, Ochotnické divadlo v Sedlčanech 1841-1991


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.