Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Rychnov nad Kněžnou

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1700
1700 zaznamenáno ochotnické divadlo.
1750 Umučení Páně (Pašije), divadlo v české řeči.

1760-1779 div. činnost řádu piaristů.
---
Počátkem 19. století se ve městě hrála četná loutková představení pro děti i pro dospělé.

V první čtvrtině 19. století dostali dva rychnovští rodáci a zdejší usedlíci Josef Meisner a Jaroslav Hanuš povolení provozovat loutková představení.
---
---
Od 1799-1839 ochotníci v hostinci U labutě (Jiráskova ulice) i světské hry o místních poměrech, autor student V. Táborský (1810). Ochotníci v hostinci U slunce na náměstí čp. 69.
---
---
Do města zajížděly i německé společnosti.
-----
1841 hrával loutková představení a prováděl ukázky cirkusového umění Jan Meisner, syn Josefa Meisnera, který hrával po celých Čechách, na
Moravě i ve Slezsku.
V 80. letech tu v dřevěném hostinci nad horní stranou Starého náměstí hrával i kočující loutkář Lašťovka. Loutková představení putujících loutkářů se v té době konala i U dvou beránků (a od 1887 i v zájezdním hostinci U labutě, který opustili ochotníci.
---

1848 opět z popudu studentů ochotníci činnost obnovili. Nové jeviště U Verflů (později Panská ulice 7), hráli na novém jevišti U labutě.
1848-1885 zde působili autoři místního významu V. Pelikán, J. Baroch, J. Kratochvíl, J. Voborník.
1861-1862 namaloval pro divadlo U labutě oponu s Rychnovem za 6 zl. Vilém Novotný, malíř z Rychnova nad Kněžnou, dále žlutý a červený pokoj, město, rytířský sál, skály, žalář, světnice. (Port)
1863 - 15. 3. - J. K. Tyl: Pražský flamendr, ve prospěch gymnasiální nadace.

1874 (1872?) se ochotníci museli přestěhovat do hostince U havrana (U Majšajdrů), za ved. Jos. Vycpálka (1847-1922, folklorista a osvětový pracovník, autor knihy České tance).
1887 maloval dekorace R. Maryška z Holic spolu s V. Novotným v nově zřízeném divadle U Puchweinů za 900 zl.

80. léta regionální autor Zd. Kolovrat-Krakovský. Josef Vycpálek, který zde působil 1876-1894, provedl 1882 s ochotníky a s pražským Hlaholem Prodanou nevěstu.

1897 divadelně aktivní rovněž Řemeslnická beseda a Vzdělávací spolek Barák.
1921 otevřeli i přírodní divadlo ve Včelném, zde každý rok výpravná představení.
1949 DS Tyl členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.
1951 sloučení Tyla, Lidové scény a DS Žižka z Dlouhé Vsi v DS Tyl.
V 70. letech soubor pod JKP.

1872-1926 v Městské Hrabové působila Divadelní ochotnická jednota Jirásek.

1880 Akademikové rychnovští.

1881 Spolek pro stavbu Pelclova domu.

1897 Pelclovo divadlo otevřeno.

1901, 1915 maloval dekorace pro jeviště v Pelclově domě Robert Holzer, malíř Národního divadla. (Port)

Na přelomu 19. a 20. stol. U havrana Lidová scéna Spolku křesťansko-sociálního dělnictva.

1905 Studánecké družstvo, LD.

1905 na stálém jevišti 17 představení kočovných společností a 11 ochotnických.

Ve 30. letech v nově postaveném Ld rozvoj činnosti Lidové scény.

1938 DO a zábavní jednota Kolár.

1943 Družstvo stálého divadla spojených měst pohoří Orlického (snaha o profesionalizaci části ODi?).

1960 Osvětová beseda LD.
1961 Divadlo poezie.
1962 PESTRÁDA, SPŠS.

1973 DUHA.
1973 OKS.
1973 Dramatické studio mladých, 1974 účast na KP

1983 TRAPAS, SPŠS.
1984 C dur.
---
2001 Vicena.

1949 DS Tyl členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ, Lavreněv: Na Širém moři kamarád.

1973 NP RSDH, ŠP - DS DUHA ORS, Badžijev: Souboj
Bibliografie:
ALBRECHTOVÁ, Jana: Divadlo – má láska, ještě po třiatřiceti letech. Hromada 2001, č. XXX, s. 62.

ANONYM: Pěvecko-ochotnická jednota v Rychnově nad Kněžnou. Dalibor 1883, s. 427.

BRUNA, Otakar - ZOUNAR, Martin - ZOUNAR, Miroslav: Vlny rozkoše. Žďár nad Sázavou, Impresum 1995, s. 10.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 357 obr. v textu., s. 23, 59, 63, 68, 77, 82, 86, 88, 89, 90, 180;

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 312, 351.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 96, 291.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, III. díl, s. .IV. díl, s. 178, 181, 186, 455, 457, 460.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD zprac. Rkp. 2000. PC ART;

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 51.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 274.

JEŽEK, Radovan - ULRYCH, Antonín - ZAHRADNÍK, Zdeněk: Divadlo Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou, OKS 1983. 103 s., fotografie v textu.

KALOUSOVÁ, Ivana (red.): Amatérské divadlo okresu Rychnov nad Kněžnou - historie a současnost. Rychnov nad Kněžnou, OKS 1983. kART.

KALOUSOVÁ, Ivana - ZAHRADNÍK, Zdeněk: Stav a perspektivy ochotnického divadla v okrese Rychnov nad Kněžnou na počátku sezony 1981-1982. In: Zpravodaj OKS pro divadlo a loutky, 1981, č. 1.

KLOSOVÁ, Ljuba: Život za divadlo. Praha, Odeon 1986. s. 13.

KUČEROVÁ Ivana: Nová premiéra v Rychnově nad Kněžnou. Hromada 2001, č. XXX, s. 45.

Loutkářský zpravodaj KDO Hradec Králové 1958, č. 2; 1959, č. 4.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 416-417.

MERTA, Jan: Doplňky 2002. PC ART.

PAMÁTNÍK divadla a Ochotnické jednoty Tyl v Rychnově nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou,Tyl 1902. 112 s., fot., obr. OA Rychnov nad Kněžnou, MKd.

PIVEC, Rudolf: Z historie ochotnického divadla v Rychnově. Jiskra Rychnovska, 1983, č. 47, s. 7.

PIVEC, Rudolf: Z historie ochotnického divadla v Rychnově nad Kněžnou. Měsíčník města Rychnova nad Kněžnou 1996, č. 10-11. SVK Hradec Králové.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982, s. 90.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

ŠRÁMKŮV Písek v přesýpacích hodinách tisíciletí. Sestavil Milan Princ. Písek, Praam 2001, s. 15.

TÁBORSKÝ, Vojta , s. 93-102. Š. Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931. 478 s. kIPOS, kART.

VESELÝ, J.: Masarykův lidovýchovný ústav a československé loutkářství. In: Práce a cíle naší lidové výchovy, 1929, s. 47.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha. Orbis 1956, s. 506, 525-526

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II), s. 181.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 115.

ZAHRADNÍK, Zdeněk: Amatérské divadlo Podorlicka. In: Divadlo Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou, OKS 1983. 104 s. kART.

ZRŮBEK, Rudolf: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 1998-2000. kART.

ZRŮBEK, Rudolf: Dějiny divadla v Rychnově nad Kněžnou. Rukopis archivními materiály podložené práce. Přehled div. představení a her uvedených v Rychnově nad Kněžnou ochotníky i kočovnými společnostmi 1816-1988, mj. příspěvky a dary div. ochotníků na dobročinné účely (1865-1953), přehled vstupného (1877-1955), stanovy Divadelní jednoty Tyl z 1878, zajímavý poznámkový a odkazový materiál. kART. Práce na pokračování v Rychnovském zpravodaji 2000 od č. 4.

ŽATEČKOVÁ, Eva: O její práci: Hromada 1995, č. 14, s. 423; 2000, č. 39, s. 46.
---

Dalibor 20. 3. 1863.


Thalie 1897-8, č. 4, s. 29, č. 6, s. 47, č. 13, s. 102-103 (rozsáhlejší článek o dějinách ODi v Rychnově a na Rychnovsku.
Zprávy Loutkářského soustředění 1942, 1945, č. 1, s. 2.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1973, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1976, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, 1973, Ka 56, i. č. 150

SA J. Albrechtová:
Program Pelclova divadla v Rychnově

Rychnov nad Kněžnou, Státní okresní archiv:
Div. OJ Tyl, Rychnov nad Kněžnou, 1848-1984. Ev. č. pomůcky 17/29. DF-RK, ka č. 67, sg 531/1.

Stálé divadlo měst Pohoří Orlického v Rychnově nad Kněžnou, 1942-1946. Ev. č. pomůcky 17/81.

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/5540/1930, SDO Lidová scéna (zal.).
Div. OJ Tyl, Rychnov nad Kněžnou, 1848-1984. Ev. č. pomůcky 17/29.
DS Dobrovský, Solnice, 1810-1962. Ev. č. pomůcky 23/12.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Související Soubory

Související Bibliografie

Související Obrázky

Malované opony, Orlický týdeník, 11.1.2011, Krám, I Rychnovsko bylo vymalováno
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 45-47. panel
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 46. panel, Rychnov nK, Vamberk, Dobruška, Solnice
Rychnov nad Kněžnou, hotel U labutě, dobová pohlednice 2
Rychnov nad Kněžnou, Josef Vycpálek, pamětní  deska
Rychnov nad Kněžnou, Národní dům, 2007
Rychnov nad Kněžnou, otevření nového jeviště 1897 - plakát
Rychnov nad Kněžnou, Pelclovo divadlo, opona, Život starých Čechů, E. Salomon Friedberger Mírohorský, 1897, muzeum
Rychnov nad Kněžnou, proscenium, opona
Rychnov nad Kněžnou, Rudolf Zrůbek, Josef Krám, 2007
Rychnov nad Kněžnou, sřasená draperie bez vyobrazení, Romuald Skála, 1897, muzeum
Sucharda Ant. st.: Loutky mnich a selka, 2. pol. 19. stol.
Zrůbek, Rudolf, Rychnov nad Kněžnou, portrét 2007


Mapa - Rychnov nad Kněžnou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.