Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: ÚMDOČ, Most, Ladeckého okrsek / Hrdličkův okrsek

Rok založení: 1906
Rok ukončení činnosti: 1951
Skupina organizací:
1906 založen
1909 - 25. 7. - okrsek Mostecký uspořádal výlet do Loun, kde sehrál ve prospěch Matice Šubertovo drama Probuzenci.
1912 byl nazván okrskem Ladeckého. - 6. 10. - sehrál drama K. Želenského U Dušánků, režie J. Kozel.
Předsedou byl od vzniku až do nacistické okupace V. J. Hrdlička.
Do roku 1920 jen sporadické informace o činnosti: počet členských jednot vzrůstal, pořádala se okrsková představení, školení a další společné akce.

1920 počet členů rostl, rozhodnuto pro lepší práci okrsek rozdělit na 6 skupin:
I. - J. K. Tyl Souš, Dramatický odbor Národní jednoty severočeské Třebušice, Tyl Ervěnice, Tyl Komořany
II. - Thálie Záluží, Jitřenka Chudeřín, Divadelní odbor Sokola Kopisty, Jan Hus Dolní Jiřetín
III. - Rudohořan Lom, Dramatický odbor Národní jednoty severočeské Lom, Dramatický odbor Národní jednoty severočeské Louka, Dramatický odbor Sokola Horní Litvínov
IV. - Neruda Duchcov, Dramatický odbor Národní jednoty severočeské Duchcov, Divadelní odbor Sokola Duchcov, Dalibor Ledvice, Hvězda Želénky, Buditel Osek, Tyl Nová Ves - Hrdlovka
V. - Tyl Bílina, Ochotnické sdružení Hostomice, ochotnické jednoty Světec, Křemýž, Chudeřín
VI. - J. K. Tyl Most, Občanská beseda Most, Dramatický odbor Národní jednoty severočeské Obrnice, Divadelní jednota Konobrže.

Po roce 1920 přistoupily další jednoty:
1920 Národní jednoty severočeská Obrnice, J. K. Tyl Nová Ves, Tyl Hostomice, Havlíček Liptice, Májoslav Hořany v roce 1920,
1921 Omladina Dolní Litvínov – Lipětín
1922 pak Hudební vzdělávací spolek Triophon I pro Most a okolí (vystoupil roku 1935, ale znovu se stal členem), dále Mládež čsl. strany socialistické v Konobrži, Národní jednota severočeská Konobrže, Dělnická tělocvičná jednota Kopisty, Národní jednota severočeská Louka, Národní jednota severočeská Novosedlice a Tyl Komořany. Některé starší spolky však během doby odpadly.

1922 probíhal v Mostě krajský sjezd ochotníků

Kromě výborových a plenárních schůzí (valných hromad) probíhaly schůze předsedů jednot, jednatelů a režisérů, do jejichž čela byl postaven učitel ze Souše a později z Mostu Vítězslav Illich, funkcionář okrsku a uspořádán pro ně kurs po 6 neděl, jednou v Mostě a jednou v Duchcově s tématy přednášek - o režii, o repertoáru, o líčení, o hlase a gestu. Téhož roku čítal okrsek 34 jednot. byla navázána spolupráce s časopisem Stráž na Severu.

1923 přistoupily za členy Národní jednota severočeská Nová Ves u Duchcova
1924 Sokol Kopisty a Sokol Duchcov.
Zřízena byla okrsková knihovna, okrskové představení v Hornickém domě v Mostě,
Z podnětu V. J. Hrdličky začal být spolu s Ruthovým okrskem v Ústí nad Labem vydáván Věstník divadelního ochotnictva českého severu.

Pro lepší organizaci divadelních představení a přímou spolupráci spolků bylo na schůzi okrskové rady zřízeno 9 divadelních skupin:
I. - Tyl Most, Občanská beseda, Triophon I Most, Národní jednota severočeská Obrnice
II. - Tyl Souš, Národní jednota severočeská Třebušice, Tyl Komořany, Májoslav Hořany
III. - Tyl Ervěnice, Národní jednota severočeská Novosedlice, Národní jednota severočeská Dřínov
IV. - Dělnická tělocvičná jednota Kopisty, Sokol Kopisty, Národní jednota severočeská Kono-brže, Mládež Komenského Konobrže
V. - Thálie Záluží, Hus Dolní Jiřetín
VI. - Jitřenka Chudeřín, Sokol Dolní Litvínov, Národní jednota severočeská Louka, Rudohořan Lom, Národní jednota severočeská Lom, Omladina Lipětín
VII. - Neruda Duchcov, Sokol Duchcov, Spolek horníků Duchcov, Národní jednota severočes-ká Duchcov, Buditel Osek, tyl Nová Ves - Hrdlovka, Havlíček Liptice
VIII. - Dalibor Ledvice, Hvězda Želénky, Ochotnicko hudební sdružení Hostomice
IX. - Tyl Bílina, Národní jednota severočeská Braňany, Národní jednota severočeská Chotovi-ny

1924 Mladá síla Libkovice, pěvecký spolek Zvon Most a Sokol Chomutov,

1925 okrskové představení Dráteníček provedl DRO Tyl v Čouši
městská rada udělila okrsku subvenci 500 Kč

1925 přistoupil Vzdělávací kroužek Bečov a Odbor Jednoty zaměstnanců drah Horní Ves.

1925 ze schůzí režisérů klub režisérů.
1926 přistoupila Národní jednota severočeská Podbořany.
1927 vzniklo Souručenství divadelních spolků v Mostě, zástupce okrsku vstoupil do okresního osvětového sboru. ¨
Do okrsku přistoupily Sokol Ledvice a Vesna Horní Lom.

1928 přistoupila Národní jednota severočeská Sokolov a Národní jednota severočeská Cídlice u Sokolova.
Okresek se rozdělil na dva obvody - mostecký a duchcovský.

1929 proběhl režisérský kurs a přistoupil spolek Baráčníků Židovice,
Ochotnický kurs v roce 1929 trvající 7 neděl navštěvovalo v průměru 95 posluchačů.

1930 Hvězda Libkovice.
bylo v okrsku 39 jednot a odborů

1931 v březnu okrskové představení hry Zd. Štěpánka Hrníček štěstí, režie V. Illich (DS J. K. Tyl Souš), hráli B. Ryšavý, J. Polívka, F. Humlová, R. Tyřl (z DS Tyl v Mostě), A. Hrubá (NJS Obrnice), V. Houška (J. K. Tyl Souš), v dětské roli Hrdlička (Thalie (Záluží). Hráno v Mostě, Souši, Ervěnicích, Komořanech, Obrnicích, Dol. Jiřetíně, v Záluží, v Rakovníku.

Na prvním Jiráskově Hronovu v roce 1931 účastnili se Mostečtí ochotníci ve hře Gero, na II. v Janu Roháčovi, na III. ve hrách Drama čtyř chudých stěn a Jan Žižka, na IV. v Janu Roháčovi, na V. v Emigrantovi, na VI. v Lucerně, na VII. v Bratrstvu, na VIII. v Panu Johannesovi a v Janu Husovi, na XI. ve Vojnarce. Více z dochovaných materiálů zjistit nelze. Některé hry sehrál Tyl, jiné Okrsek Ladeckého, další severočeští ochotníci. Mostečtí se účastnili i v celostátních společenských vystoupeních.

1932 členem okrsku 29 jednot odborů. Okrsková představení - 7. 3. Abraham Lincoln, 28. 10. Vrchlický: Rabínská moudrost, při té příležitosti vzpomenuto 20. výročí básníkova úmrtí, obě hry v režii okrskového režiséra V. J. Hrdličky. Na 2. JH hrál Hrdlička ve výběrovém souboru ÚMDOČ roli Matouška. Okrsek vydával svůj Věstník, který vcházel do 10. ročníku.
Funkcionáři okrsku: předseda a režisér V. J. Hrdlička, místopředseda V. Kühnel, jednatel Fr. Trousil, pokladník V. Huml, kult. ref. Vítězslav Illich.
Katastrofální sociální poměry na českém severu nedovolily mnoha jednotám pokračovat v činnosti.

1934, 29. rok činnosti, 26 jednot a odborů. 100. výročí hymny jednoty převážně slavily uvedením Tylovy Fidlovačky.

1945 obnovena činnost. Předsedou přípravného výboru byl J. Matoušek. Čestným předsedou byl zvolen V. J. Hrdlička.
Začaly okrskové soutěže.
1946 zúčastnilo se 6 souborů, z nichž na prvním místě se umístil Tyl Souš, dále Máj Libkovice, Divadelní spolek Louka, Jednota divadelních ochotníků Jitřenka Horní Litvínov, Sjednocené ochotnické divadlo Lom. První dva postoupily do krajské soutěže.
V Městském divadle v Mostě provedeno krajové ochotnické představení.
Od tohoto roku pravidelně probíhalo po celou dobu ochotnické odborné školení ve dvou kategoriích - I. pro začáteční-ky a II. pro režiséry. Měli se jich účastnit prakticky všichni členové, ale bohužel dlouho se tak nedělo.
Protože byla snaha o sjednocení ochotnické činnosti, prosazoval se trend, aby v jedné obci byl jen jeden ochotnický spolek. Za tímto účelem byl také požádán ONV, aby nepovoloval představení jednot, která nebyla konzultována s okrskem.

1947 okrsek jméno V. J. Hrdličky.
1948 při okrsku byl zřízen akční výbor, zrušen začala spolupráce se Svazem české mládeže.
1949 Okrskové školení spolu s okrskem zajišťovala okresní osvětová rada.
Proslovené přednášky: 1) Funkce divadla v lidové demokracii, 2) Dějiny divadla, 3) Malé jevištní formy, 4) Dramaturgie na cestě k socialismu, 5) Režisér a jeho práce, 6) Výtvarník na jevišti, 7) Herec a jeho práce, 8) Jevištní řeč, 9) Maskování a kostýmování, 10) Organizace.

1949 měl okrsek 26 jednot. Ale došlo k jeho rozdělení, v souvislosti se správní reformou, na Hrdličkův okrsek v Mostě a Průchův okrsek v Litvínově.
1950 začalo s ochotníky spolupracovat Krajské krušnohorské divadlo.
Organizace soutěže lidové umělecké tvořivosti (SLUT)
1951 pak byla ÚMDOČ zrušena, stejně jako samostatné spolky a činnost se přenesla do společenských organizací a závodních klubů.
1951 vybrán divadelní odbor ZK Kopisty jako jednota, nad níž bude mít patronát ústředí LUT.
Bibliografie:
KOCOUREK, Lubomír, PhDr.: Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl Most a Ladeckého okrsek Most, souhrn informací dle fondu SOkA Most, 1976 viz Texty

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1932, s. 19-20.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 25-26.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č.8-9, s. 199.
---

Divadlo roč. 7, 1909, č. 19, s. 475
Archivy:
Státní okresní archiv Most:
viz Texty
Fond Ladeckého divadelní okrsek, inv. č. 10.
pozvání k ustavující schůzi Ladeckého okrsku dne 27. 5. 1922.

inv. č. 13 a 14: O účasti na Jiráskových Hronovech informují nejlépe popsané fotografie v albech,

kART/obálka ÚMDOČ:
Pokyny ÚMDOČ k likvidaci okrsku, dopis 13.2.1951

Související Soubory

Související Obrázky

Hrdlička, Václav, Most, ÚMDOČ, 1909
Hronov, slavnostní představení Výběrového souboru ÚMDOČ na 1. Jiráskově Hronovu, Gero – plakát, 1931
J.V. Hrdlička
Most, Ladeckého okrsek, Ústí nad Labem, Ruthův okrsek, Věstník divadelního ochotnictva českého severu, 1928
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, okrsky a soubory, 1938
Souš, Tyl, Pamětní spis I. divadelní výstavky, 1925
ÚMDOČ, Most, Ladeckého okrsek, Severočeský večer v Praze - program,  1937
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 19
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1932, s. 20
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 25
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 26
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1936
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
J.V. Hrdlička
Hrdlička, Václav, Most, ÚMDOČ, 1909
Souš, Tyl, Pamětní spis I. divadelní výstavky, 1925
Most, Ladeckého okrsek, Ústí nad Labem, Ruthův okrsek, Věstník divadelního ochotnictva českého severu, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1928


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.