Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Cyrilská jednota

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1898
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 194x
Působení: 188x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x
Cyrilská jednota založena 1885,
1886 - 11. 7. - první veřejný koncert.
1887 - 1. 5. - v rámci zábavného večera opereta Romana Nejedlého Král Vondráček XXVI.
1898 ustaven Dramatický odbor CJ. Vyvíjel mimořádně aktivní činnost. Za roky své existence sehrál mnoho činoher, klasických operet i loutkových představení.

Počátkem století a v 20. letech režisérem cukrář Teodor Košvic.
Všechny divadelní hry hrány v sále spořitelny na náměstí. V repertoáru převažovaly operety a zpěvohry, u nichž nacvičoval sbory a byl sbormistrem i dirigentem ředitel Fr. Franc. Operety režíroval Sylvestr Šimáček za velmi podstatné spolupráce katechety dp. Jana Odstrčila, který nikdy nenechal své jméno na žádný program uvést.
1940 poslední divadelní inscenace, Farní jednota se poté, až do svého zrušení 1953, věnovala pouze sborovému zpěvu.

(Pro alespoň částečné vystižení dobové atmosféry jsou v tomto hesle ponechány téměř doslovné záznamy o divadelních představeních až do roku 1920. Záznamy v uvedeném zdroji začínají až od roku 1907.)

1909
května vystoupili jsme ve Spořitelně s div. představením Bujná krev, které se všem líbilo.

1910
27. února s divad. představ. Uchvácen proudem od Herrmanna. Dne 4. dubna s veselohrou Eug. Scribe: Anděl Strážce. Dne 8. května s div. předst.: Luděk Archleb, hudba Rud. Piskáček: Osudný manévr.
Dne 9. října s div. předst.: Karel Piskoř: Teta Dora.
1. listopadu a dne 5. listopadu - Ernst Raupach: Mlynář a jeho dítě,
11. prosince - H. Sudermann: Skryté štěstí.

1911
V zimní době hráli jsme za režie p. Bohumila Staňkovského skoro každou neděli pro sv. požehnání loutková divadla v sále Orlovny.
Ve Spořitelně jsme vystoupili a upozornili na sebe těmito podniky:
Koncem února přátelskou "Ostatkovou zábavou", při níž jsme sehráli I. díl, sbor uhlířů a uhlířek z operety Král Vondráček.
12. března jsme sehráli obraz ze života Pýcha předchází pád.
2. dubna jsme podnikli větší dílo divadelní - Ant. Svoboda: Kristus vítězí.
V pondělí velikonoční [10.4.] jsme se ukázali operetou Jindř. Böhm, hudba Franz von Suppé: Žádný muž a tolik děvčat.
Na Vše svaté - Ad. Bogner: Úděl sirotka.
26. listopadu - Ad. Bogner: Teta mistra Štycha.
V záři - Ad. Bogner: Paní revírníková a její vnoučata a na "hodové zábavě" jsme sehráli jednoaktovku - Jos. Šváb Malostranský: Náci a Muci.
Všechna divadla byla režisérem Boh. Staňkovským vzorně připravena a secvičena a mile jsme se pobavili.

1912
Divadelní a zábavní výbor v sále Spořitelny předvedl divadla:
Na ostatky skvělý "Kostýmní věneček" za vedení p. Theodora Košvice.
8. a 14. dubna frašku Karla Fořta se zpěvy: Z českých mlýnů. V květnu loutkové divadlo Franz von Pocci: Kouzelná zahrada.
Dne 1. listopadu divadlo E. K. - přel El. Pešková: Otče náš, za rež. p. Košvice.
27. prosince 1912 a 1. ledna 1913 divadlo: Jos. Flekáček: Pouť sirotka.

1913
Nucené opuštění prostor ve staré škole.
6. března v orlovně jsme sehráli poprvé divadlo "Quovadis?", které jsme ještě 4x opakovali. Tímto kusem jsme získali zpět zvučného jména. Obohatili jsme šatnu a kulisy. Pro šatnu jsme zabednili místnost na půdě, kam bylo vše po očíslování uloženo.
12. května jsme sehráli opět frašku "Z českých mlýnů" a dne 25. května div. "Němá z Poříče", obě představení řídil p. Th. Košvic.
1. listopadu jsme sehráli divadlo "Modlitba na hřbitově".

1914
Tato kapitola nese název Rok bolestný.
Divadelní odbor Divadelní odbor vystoupil pouze dvakráte:
Na Květnou neděli jsme opakovali oratorium "Život sv. Petra",
v pondělí velikonoční jsme sehráli operetu "Ženská vojna" od Marhuly.
I u nás se dokázala pravdivost slov starých Římanů: "Inter arma silent Musae". Ano, ve válce mlčí umění a vědy! Činnost byla skrovná. Mužové dlí na vojně, ženy trpí válkou též, a proto i jejich ideální snahy ochably.- - -

1915
I v nás dříme protirakouské smýšlení. Neumíme, volně dýchat a volně žít. Z pouhé povinnosti jsme vystoupili dvakrát veřejně.
Před Květnou neděli v prospěch výpomocné nemocnice ve Slavkově, ve prospěch okres. hejtmanství pro Červený kříž a ve prospěch Milosrdných Bratří v Brně jsme sehráli dne 7. února drama "Viktorka" a
na Květnou neděli a v pondělí velikonoční jsme hráli "Pašijové dny" za režie p. Boh. Staňkovského ve Spořitelně.
Naše činnost, jako činnost všech českých spolků, je pod přísnou cenzurou a tím i značně omezena.


1917
Činnými jsme byli trochu v "loutkaření", které zde obnovil dp. p. kaplan P. Emil Sommer. Pod jeho vedením hrály mladé čekatelky i některé starší členky v zimním období v neděli odpoledne po sv. požehnání v sále orlovny loutková divadla pro děti. Samy si loutky oblékaly a připravovaly kulisy.

1918
Cyrillská Jednota jeví trochu činnosti - probouzíme se. Dne 17. března jsme sehráli za pomoci vojínů ze slavkovské výpomocné nemocnice v Orlovni divadlo "Památka z válečného lazaretu". Dne 30. března jsme sehráli ve Spořitelně divadlo "Následky dostaveníčka". Dne 21. dubna jsme sehráli drama "Viktorka", 3. května divadlo "Zuzančin pan kaprál". Opět po delší době jsme 31. prosince pořádali silvestrovskou zábavu, při níž jsme předvedli jednoaktovou operu "Vaškova veselka". Dne 2. února byl na výroční valné hromadě zvolen předsedou p. Jokl, ředitel nemocenské pokladny ve Slavkově. Na téže valné hromadě byl D.P. František Krchňák, nyní farář v Lysicích, jmenován jednomyslně čestným členem Cyrillské jednoty slavkovské.


1919 - Též divadelní a zábavní odbor byl dosti čilý, V masopustě jsme pořádali taneční hodiny za vedení p. Theodora Košvice, které jsme ukončili dne 2. března tanečním věnečkem ve Spořitelně. - Dne 22. února jsme sehráli divadlo "Ideály manželství". Na Květnou neděli a pondělí velikonoční jsme dávali operetu "Z českých mlýnů". Dne 21. září jsme opět po dlouhé době "vyletěli" do St. Rousínova, kde jsme zpívali při sv. požehnání a pak byla v Katolickém domě volná zábava. - Dne 29. září jsme se zúčastnili pouti na Lutrštéku k Sedmibolestné Panně Marii, kde jsem zpívali vložky při mši sv. a odpoledne po sv. požehnání několik světských sborů. Dne 8. října jsme ve spořitelně sehráli divadlo "Ferdinand spí". Dne 22. října jsme v Orlovni sehráli "Od starého k mladému posvícení". Dne 25. listopadu jsme pořádali Kateřinskou zábavu v Orlovni a dne 7. prosince také v Orlovni Mikulášskou zábavu s nadílkou. Dne 16. prosince jsme v Orlovni sehráli divadlo pro děti "V čarovném doupěti". Dne 28. prosince jsme uspořádali vánoční stromek s nadílkou pro školní děti. Slavnost jsme opatřili dětskými vánočními recitacemi. Pěknou Silvestrovskou stolovou zábavou dne 31. prosince jsme zakončili občanský rok 1919.

1920
Divadelní a zábavní odbor vystoupil několikráte. Dne 1. února jsme sehráli v Orlovni "Teta mistra Štycha", 9. května veselohru "Osudný manévr" od Luďka Archleba, dne 16. října jsme dávali veselohru J. Štolby Na letním bytě ve Spořitelně.

1921 – Ženská vojna - 19. 11. - Ferd. Oliva: Julinčiny vdavky. - 18. 12. - F. Oliva: Pojď na mé srdce!.

1922
16. 4. - Alex Kantor: Všecky myšky za sebou, veselohra. - 28. 5. - Jos. Skružný: Macíčkova dovolená.
Pod názvem Odbor katolických spolků - 8. 9. - Zápas o nevěstu.
Dne 22. října Vinobraní ve Spořitelně. 28. října Ferd. Oliva: V červáncích svobody.


1923
Dne 25. března jsme sehráli operetu od Šetiny "Píseň mládí", kterou jsme na všeobecnou žádost dne 15. dubna opakovali ve prospěch Péče o dítě.
Dne 20. a 21. května jsme hráli operetu "Noční manévry". Dne 13. října jsme dávali operetu "Skryté lásky". Dne 14. října pořádali jsme společně s ostatními katolickými spolky Vinobraní. Dne 28. října jsme spoluúčinkovali při orelské akademii. Na všeobecnou poptávku a žádost sehráli jsme dne 1. listopadu opět po dlouhé domě drama "Mlynář a jeho dítě". Dne 8. prosince jsme dávali operetu "Dědečkovy housle", kterou jsme na žádost hasičů ve prospěch hasičského spolku dne 23. prosince opakovali.

1924
Dne 13. dubna jsme sehráli operetu "Květy podzimu" od Šetiny, II. díl Písně mládí. Dne 8. a 9. června jsme sehráli operetu slavkovského rodáka M. Hanáka "Růžový talisman", kterou jsme získali velký morální výtěžek. Dne 21. září jsme dávali zpěvohru "Pražské švadlenky", kterou jsme dne 12. října dávali i v Židenicích. Dne 19. října jsme dávali operetu "Kozlanská garda" a dne 1. listopadu činohru "Úděl sirotka".

1925
Rok spolkové krize.

1926
Dne 13. a 14. února jsme sehráli v sále Spořitelny operetu "V poutech lásky". Dne 28. března jsme sehráli operetu "Píseň mládí", v sále Spořitelny a ve Slavkově a na žádost dp. v Nov. Rousínově P. Fröhlicha, hráli jsme tuto operetu též v lidovém domě v Novém Rousínově dne 4. dubna. Dne 23. května jsme sehráli v sále Spořitelny operetu "Andulka Šafářova". Dne 28. října jsme dávali operetu "Revírník Anton". Dne 1. listopadu jsme předvedli činohru "Trestanci na Špilberku". Dne 5. prosince jsme uspořádalo stolovou Mikulášskou zábavu v orlovni. Dne 8. prosince jsme sehráli zpěvohru "Veselá bída" v sále Spořitelny. Dne 26. prosince jsme sehráli v sále Spořitelny operetu "Noční manévry".

1927
Dne 10. dubna dvakrát a 17. dubna jedenkrát jsme sehráli v sále Spořitelny velkolepý náboženský kus Ben Hur. K této hře byly pořízeny mnohé nové divadelní kostýmy, čímž byla obohacena šatna.
Dne 1. května jsme vypomáhali zpěvem při orelské besídce v Orlovně. Dne 16. července jsme pod názvem "Cyrilská Jednota sehraje za spoluúčinkování Jednoty Orla" dávali operu "Dražba na nevěstu" v sále Spořitelny. Dne 17. července jsme se korporativně s praporem zúčastnili župního cvičení Orla župy Klapilovy ve Slavkově, k jehož zdaru jsme všemožně přispívali. Též jsme se toho dne večer zúčastnili orelské taneční zábavy ve Spořitelně. Při orelské mši sv. zazpíval mužský sbor Cyrilské Jednoty, "Svatý Václave".
V srpnu jsme se zúčastnili též orelského cvičení veřejného v Křenovicích a v Hruškách. Dne 25. září jsme sehráli v sále Spořitelny operetu "V tom našem pivovaru". Dne 30. října jsme sehráli opět v sále Spořitelny operetu "Mistr Šidlo" a dne 1. listopadu tamtéž činohru "Nevině odsouzen" čili "Oběť zpovědního tajemství". Též jsme podnikli sbírku na svatomikulášskou nadílku orelského žactva, kteoru jsme doplnili výtěžkem z opakované operety "Mistr Šidlo" dne 8. prosince v sále Spořitelny.

1928
Začátkem rok bouřlivý - ku konci klidný, pokojný. Disharmonie v divadelním a zábavním odboru brzdila činnost, proto divadelní kroužek nevystupoval tak často na jevišti, jako léta dřívější. Také z toho důvodu se tak často nehrálo, že v době saisorny mimoletní hraje kino odboru Charity. Dokončili jsme přístavbu a nadstavbu orlovny a dali jsme této budově nové jméno Lidový dům, poněvadž v něm nachází přístřeší všechny lidové spolky a všechny lidové spolky mají k němu povinnosti, ale používají i práv.
Dne 27. dubna zrušili jsme fond lidových spolků a přebytky z divadel jsme přenesli na stavební fond.
Dne 27. května za spoluúčinkování Jednoty Orla jsme sehráli zpěvohru " Má panenka modrooká". Čistý výtěžek na polovici dal každý spolek jako dar do pokladny Lidového domu.
Dne 1. listopadu jsme sehráli činohru "Hrobníkův syn".

1929
Majiteli Lidového domu jsou: Cyrilská Jednota a Dělnickořemeslnická Beseda; každý z těchto spolků vlastní ideální polovici domu a sice: Novostavba patří Cyrilské Jednotě a původní část domu Dělnicko-řemeslnické Besedě. Ostatních pět spolků: Lidová strana, Všeodborové sdružení, Svaz Charity, Odbočka Svazu katolických žen a dívek a Odbor Matice Cyrillomethodějské mají touto smlouvou zaručenou možnost vykonávání své činnosti v Lidovém domě, mají zaručena svá práva, ale jsou také vázáni povinností přispívati majitelům, tedy Cyrilské Jednotě a Dělniko-řemeslnické Besedě každý jednou pětinou na poplatek z převodu majetku, útraty smlouvy a na daně. Cyrilské Jednotě byl vyměřen poplatek za převod úpravy majetku obnosem 562,50 Kč, Dělnicko-řemeslnické Besedě rovněž tolik a ostatní spolky museli zaplatit část obnosu na ně připadající po 112,-- Kč.
Dne 1. listopadu jsme sehráli v sále Spořitelny činohru "Páter Vojtěch". Dne 1. prosince jsme dávali v sále Spořitelny operetu "Šumavský slavíček".

1930
Samostatně nevykazujeme tak velkou činnost jako v letech minulých, poněvadž členstvo hojně vypomáhalo při divadlech a večírcích jednoty Orla a pobočky Svazu katolických žen a dívek, poněvadž tyto spolky jejich výpomoci zpěvem nutně potřebovaly.
Dne 19. ledna jsme sehráli ve Spořitelni operetu " Zasnoubení na manévrech". Čistým výnosem z této operety a z operety "Šumavský slavíček" z 1. prosince minulého roku jsme zaplatili poplatky ze smlouvy a vzájemného převodu a úředně upraveného majetku Cyrilské Jednoty a Dělnicko-řemeslnické Besedy.
Dne 13. a 14. dubna jsme na všeobecnou žádost hráli dvakráte opět zpěvohru "Z českých mlýnů". Dne 5. října jsme sehráli v sále Spořitelny operetu "Když v háji pod strání lásce vyzvání".
Dne 1. listopadu jsme sehráli v sále Spořitelny činohru "Závěť".

1931
Dne 22. února jsme sehráli v sále Spořitelny operetu "Růže prérie". Dne 24. května o svátcích svatodušních jsme sehráli v sále Spořitelny operetu "Slečinka z bílého zámečku".

1932
Dne 11. prosince účinkovalo členstvo Cyrilské Jednoty při operetě "Hančin románek", kterou sehrála Jednota Orla v sále Spořitelny.
Následkem stálé licence kinové je divadelní činnost velmi slabá.

1933
Dne 9. dubna na Květnou neděli jsme sehráli v sále Spořitelny operetu "Každý má snad něco rád".
Jednotě Orla jsme vypomáhali při zpěvohře " Lucifer".

1934
Dne 1. listopadu jsme sehráli divadelní představení "Slzy Kristovy" v sále Spořitelny.

1935
Oslavy 50 let Cyrilské jednoty ve Slavkově.
Dne 28. září sehrála C.J. operetu " Brandejští dragouni".
V rámci dvoudenních oslav trvání Cyrilské jednoty: Dne 27. října v předvečer oslav večer a dne 10. listopadu odpol. i večer sehrála velmi oblíbenou operetu od J. Baldy a J. Jankovce "Lojzička".(V neděli dne 27. října večer byla sehrána velká opereta o 3 jednáních a 8 obrazech "Lojzička" od Jiřího Baldy, hudba od Jardy Jankovce. Opereta byla sehrána za režie p. Silvy Šimáčka. Hudbu a zpěvy řídil ředitel hudby p. František Franc. Opereta byla sehrána velkolepě a velmi se obecenstvu líbila. Zvláště vynikl p. Silva Šimáček v úloze Josefa Jiskry, listonoše. Vynikl souhrou a do detailů náležitou přípravou potřebných věcí. Řádně nacvičenými úlohami a souhrou překvapily i tři mladé čekatelky: Slečna Joža Walterová v úloze Lojzičky, slečna Mařenka Košvicová v úloze Pavlínky a slečna Jarmila Moudrá v úloze Barči, služky ve mlýně.)

1936
14.4. Spoluúčinkovala s místní jednotou čsl. Orla při operetě "Madlenka z kovárny".
22.4 Na Pondělí velikonoční podnikla zájezd do Němčan, kde s jednotou čsl. Orla opakovala operetu "Madlenka z kovárny".
7. května zemřela druhá přispívající dlouholetá členka a v mladších letech i činná členka, zvláště na poli dramatickém, jedna z prvních hereček C. J. paní Rozálie Marková.
1.11. Sehrála obraz ze života "Nezvedená Lída" a tento kus dne 22.11. opakovala ve prospěch kláštera kongr. ses. D. N. D. v klášterní tělocvičně.


1936 - 15.11. - Sešly se všechny katolické spolky, za účelem soustředění nejlepších sil na poli Thalie a nově byl ustanoven "Dramatický kroužek", jehož předsedou byl zvolen p. JUDr. Jaroslav Walter a režii dp. P. Jan Zalaba. "Dramatický kroužek" povede samostatné vedení záznamů o své činnosti, příjmech a vydáních.
Tento "Dramatický kroužek" sehrál již 3. ledna večer a 6.1.1937 odpoledne i večer operetu " Odtroubeno".

1940
Velkým a zdařilým podnikem bylo sehrání nacvičené Blodkovy opery V studni. 21. 9. provedena pro školy a 22. a 29. září večer pro slavkovské publikum. Zvláštního uznání a díků se zasloužili sl. A. Martinásková - Veruna, Joži Waltrová - Lidunka, Josef Frank - Vojtěch a Vladimír Šimoník - Janek. Při třetím provedení si též Verunu zazpívala pí. Marie Karnetová, rozená Waltrová. Toto dílo nacvičil a provedl s orchestrálním sdružením p. řed. Frant. Franc.
Bylo to poslední hudebně-dramatické dílo uskutečněné Cyrilskou jednotou, která se poté, až do roku
1953, kdy byly zrušena (rozhodnutí viz Poznámka), věnovala pouze sborovému zpěvu.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II.díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 456.

Zdroj: http://spolky.profitux.cz/prilohy/s/slavkov_b/prilcj36.html - Přepis Pamětní knihy Cyrilské jednoty ze Slavkova u Brna od 1907 - 15. 8. 2011

http://www.musicologica.cz/studie/418-slavkovsky-regenschori-frantisek-franc, excp. a cit.


Moravská orlice 14. 3., 25. 7. 1886
Archivy:
Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1886. Pro DČAD srpen 2015.
Poznámka:
Ve Slavkově 24. srpna 1953.
Okresní národní výbor Slavkov
Telefon 10
Jednací značka: Ve Slavkově u Brna dne 14. října 1953
III-262-14/10-1953
Výměr
Titl.
Spolek "Farní Jednota Cyrilská"
do rukou předsedy spolky Jar. Fanty
ve Slavkově u Brna
Okresní národní výbor ve Slavkově u Brna rozpouští podle 5. odst. 3. vyhl. min. vnitra č. 320/1951 Ú. I. I. spolek "Farní Jednota Cyrilská se sídlem ve Slavkově u Brna, ježto jeho existence nepomáhá výstavbě socialismu a tak ohrožuje veřejný postoj a řád.
Nemovitý majetek spolku a to ideální polovina domu č. p. 525 ve Slavkově u Brna se stavební plochou a zahradou (kn. vl. č. 2439, č. k. 562 a 132) ideální polovina stav. pl. a zahrady (kn. vl. č. 2492 č. k. 356 a 133) a ideální polovina hřiště (kn. vl. č. 3720 č. k. 135/1) připadají čs. státu a dávají se do správy místnímu národnímu výboru ve Slavkově u Brna.
Jeden starší klavír, 1 kříž, 2 obrázky světců, spolkové fotografie, pokladní hotovost v částce 47,82 Kčs a vkladní knížka Státní Spořitelny ve Slavkově u Br. č. 10801 s vkladem 616,-- Kčs připadají biskupské konsistoři v Brně.
23 kulatých židlí připadá československému státu a dává se do správy místního národního výboru ve Slavkově u Brna.
Důvody:
Po provedení nové úpravy spolkového života, bylo očekáváno, že spolek "Farní jednota Cyrilská ve Slavkově u Brna" se bude snažit zvýšenou měrou přispět k budování socialismu. Toto očekávání však nebylo splněno.
Okresní národní výbor ve Slavkově u Brna došel proto k přesvědčení, že existence spolku nepomáhá (k výstavbě socialismu a proto rozhodl jak výše uvedeno.
Vzhledem k naléhavému veřejnému zájmu na provedení shora uvedeného rozhodnutí, vylučuje se odkladný účinek případného odvolání, není odvolání přípustno. (77, vl. nař. č. 8/1928 Sb.)
Referent ONV: Večeřa
Okresní národní výbor - Slavkov
(kulaté razítko)
Obor činnosti:
opereta
Typ souboru:
soubor víceúčelového spolku

Související Obrázky

Slavkov u Brna, Cyrilská jednota
Slavkov u Brna, Cyrilská jednota - program1, 1941
Slavkov u Brna, Cyrilská jednota, Brandejští dragouni, 1935
Slavkov u Brna, Cyrilská jednota, František Franc, ředitel kůru
Slavkov u Brna, Cyrilská jednota, Hadrián z Římsů, 1904
Slavkov u Brna, Cyrilská jednota, Lojzička, revuální opereta, 1935
Slavkov u Brna, Cyrilská jednota, opera V studni - program 1, 1940
Slavkov u Brna, Cyrilská jednota, opera V studni - program 2, 1940
Slavkov u Brna, Cyrilská jednota, Píseň mládí - plakát, 1923
Slavkov u Brna, Cyrilská jednota, program2, 1941
Slavkov u Brna, Cyrilská jednota, Quo vadis, 1913
Slavkov u Brna, František Franc, umělecký vedoucí Cyrilské jednoty, s manželkou 1921
Slavkov u Brna, Sokol, Josef Kajetán Tyl, Fidlovačka - zpěvohra, 1926


Mapa působení souboru - Cyrilská jednota

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Slavkov u Brna, Cyrilská jednota, Píseň mládí - plakát, 1923
Slavkov u Brna, Cyrilská jednota, Brandejští dragouni, 1935