Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Ochotnické divadlo / SDO / Jirásek, SDO / TOS / Společen. klub, DS K. J. Erbena / Divadelní soubor K. J. Erbena KK Žebrák

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1812
Působení: 181x 182x, 183x, 184x, 185x, 186x, 187x, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
F1812 vzniklo ve městě ochotnické divadlo z popudu studentů, kteří se o prázdninách vraceli do Žebráku - Pavel Hněvkovský, Petr Nejedlý, František Vyskočil, Karel Mizera, Josef Hněvkovský a Vincenc Havlík.
Vliv na založení měli i rodáci Šeb. Hněvkovský (1770-1847, básník a dramatik, vystudoval v Praze 1795, 1805-1826 radní v Ž.), Vojtěch (1772-1844, básník, od 1825 děkan v Ž.) a Jan (1776-1834, prof. české řeči a literatury na pražské univerzitě) Nejedlých.

1812-1862 - divadlo většinou vedené místními studenty.
1867 - 1. 9. - Klobouk a Politika v lese.
1812 první české představení - J. N. Štěpánek: Krejčí Divíšek, aktovka.
1812 malíř Neureiter z Prahy namaloval dekorace: les, město, panský pokoj, selský pokoj, sál, obnovil je Fr. Macourek malíř z Holoubkova (Port).

1818 uvedena hra V. K. Klicpera: Čeští pytláci.

Od 1820 má spolek pravidelně vedenou pamětní knihu.

1829 žádost o povolení, aby společnost měšťanů mohla hrát česká div. představení ve prospěch chudých a chudé mládeže, gubernium povolilo pouze tři - mezi nimi Klicperovu Veselohru na mostě a Štěpánkovo Já se nikdy nemejlím.
Představení podporoval místní děkan Václav Nejedlý i zdejší kaplan Josef Vorel, nadšený muzikant a skladatel.
1830 opět povolena tři představení.
1834-1841 činnost ochabla.

1835 K. J. Erben se zúčastnil ochotnického představení v Žebráku, poté pro ně sepsal hru Sládci, 1837 zde byla poprvé uvedena.
Erben studoval společně s místním studentem Havlíkem a dojížděl za ním do Žebráka. Zde poznal svou budoucí manželku a patrně tuto hru napsal pro ni. K. Havlík jako student členem malostranského Kajetánského divadla vedeného Tylem, zkušenostmi z jeho činnosti podněcoval činnost místního DS.
V té době spolek hostil i Puchmajera, Jungmanna, Chmelenského.
Hráli v domě Pod podloubím, v hostinci U zlatého anděla.
Po 1843 činnost znovu ochabla.

1850 - J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena.
1855 - v Žebráku uspořádali ochotníci v ponděli velikonoční "Paličovu dceru" od Tyla. Lumír 14.4.1855.
22.4.1855 - "Divotvorný klobouk".
13.5.1855 - "Láska v nárožním domě" a "Pan Čapek".
Na 28.květen připravují hru "Bratr honák".
Lumír 19.5.1855

1860 pokus vystavět arénu na hradě Točník,
1862 se začalo hrát v novém hostinci U českého lva.
1862 - 19. 10. - V. Lefeuvre: Dvě postele v jednom pokoji, jednoaktová fraška, načež následovala taneční beseda, a 26. 10. Friedrich Hopp: Doktora Fausta domácí čepička, fraška ve 3 jednáních, ve prospěch Lomnických pohořelých.

1864-1873 - divadlo pod ochranou městské rady - vyhlášeno Městským divadlem

1867 - 1. 9. - Klobouk, G. Putlitz: Politika v lese, ve prospěch pohořelých ve Skutči.

1872 hráli v zahradě žebráckého pivovaru. Spolupracovali se spolkem Hlahol (zal. 1864), jehož členy byli většinou ochotníci.

Podle Františka Lorence (bibliografie) v letech 1864-1874 bylo ochotnické divadlo pod patronací městské rady jako Městské divadlo v Žebráku. V té době předsedou P. M. Hněvkovský.

1874-1950 Spolek divadelních ochotníků
1875 schváleny stanovy a název. (Ladecký uvádí 1864.)
Snažil se podporovat český život i mimo divadlo, např. se podíleli na ustavení fondu pro postavení průmyslové školy.
Další léta poznamenána vzestupy i pády ochotnického divadla.

1881 - Janke: Kdo se směje naposled, fraška, E. Pešková: Cikánka a její děti.
1883 - Kaiser: Cikán v dílně kamenické, Přibyslavská: Šíp Amorův, Pfleger: Telegram.
1898 - Fr. Lad. Menhard: Vlastenecké povinnosti, J. E. Kramuele: Klášterní selka, A. Jirásek: Otec, Lad. Stroupežnický: Zkažená krev, J. Neruda: Prodaná láska, Jos. Junghans: Poslední Mohykán.
1902 - Em. Zítek: Karel Modrava, V. Štech: Třetí zvonění.
1903 - Ad. L´ Arronge: Dcery pana Zajíčka, Ant. Lokay: Brouček, H. Schmied: Protiva.
1904 - Karel Modrava.
1905 - zahájil v nové sezoně činnost Jiráskovou Vojnarkou, výborní A. Kryštůfek - Vojnar, M. Küllerová - Vojnarka, Antonín - Nový.
1906 - Karel Želenský: Návrat, drama o 3 jedn.

1912 velkolepé oslavy 100 let ochotnického divadla ve městě.
Uvedeny hry Krejčí Divíšek, Zvíkovský rarášek.
Slavnosti se zúčastnili významní hosté a pozvání dostali i rodáci v zahraničí.

Těsně před 1. svět. válkou uv. hra Hanny Luttnové: Vzhůru za blériotem.
1915 a 1916 několik představení na pomoc válečným vdovám a sirotkům.

Po 1. svět. válce opět rozmach Spolku div. ochotníků, ročně průměrně 9 her.

1920 - 24. 7. - v rámci akademie v hostinci Jelen sehrána Skochova aktovka Skvrna od vína, režie J. Erazím.
Od 1922 používali na jevišti elektrické světlo.
1922 Karel Tůma: Svědomí. Zájezd do Zbirohu.
1925 Čestné uznání a diplom ÚMDOČ.
1925 - Druhý břeh (Hilbert), Ráno, v poledne a večer (Stříbrný), U bílého koníčka.

1936 název Spolek div. ochotníků Jirásek.
Hráli české klasické a soudobé autory i autory světové. Dbalo se na vysokou uměleckou úroveň výkonů i režie.
1938 85 členů, sehráno 7 her.
1940 se členové Spolku divadelních ochotníků spojili s ochotníky ostatních existujících souborů - Sokola, Sdružení katolické mládeže, Sportovního klubu Ivo a Mládeže církve československé.
Společně pak sehráli v průměru 8-10 představení ročně.

1939-1945 se hrál zábavní repertoár - např. Mir. Babka: Vesnický hrdina, Propastno tmy, V. Nedubauer: Sextánka, K. Piskoř: Omlazený dědeček, V. Bárta: Na potoce za mlýnicí aj.; starší česká veselohra - J. Štolba, F. F. Šamberk, F. X. Svoboda (Směry života, Poslední muž), B. Viková-Kunětická; hodnotné hry současné - např. F. Tetauer: Zpovědník, Tomanovi: Svět bez oken, O. Minářík: Kateřina Veliká, Gréža: Případ lorda Burryhuppa, F. Balej: Tajemství růžového domečku; česká klasika - např. Stroupežnický: Naši furianti, Fr. Šrámek: Stříbrný vítr, Preissová: Její pastorkyňa.
1941 - Zorilla: Don Juan Tenorio, P. Petrovič: Liják, Arcybašev: Žárlivost, Klicpera: Divotvorný klobouk, Gréža: Barbora Cellská.

1943 měl soubor 93 členů, z nich 46 činných.
Činnost souboru byla prakticky nepřetržitá, takže do 150. výročí v r. 1962 uvedl 594 her při 796 představeních.

Už 14. a 15. května 1945 sehráli Čapkovu hru Matka.
1946 - hry Nad Berounkou pod Tetínem a Barbora Celská (žebr. rodák V. Müller pod pseudonymem Gréža).
1947 - A. Jirásek: F. L. Věk - dramatizace.
1948 - Říha: Královský polibek, A. D´Usseau: Hluboké kořeny.
1949 - umělecký večer s účastí Karla Högera, 4 divadelní hry. Proběhla také soutěž Jungmannův podzimek, při ní uvedena Jiráskova Lucerna.

1951-1989
1951 SDO začleněn do Závodního klubu TOS Žebrák jako jeho divadelní odbor. Kulturní zařízení odborů vytvořilo souboru dobré materiální zázemí, a tím pozitivně ovlivnilo jeho rozvoj.
Uvedli hry L. Kruczkovski: Němci a Al. Jirásek: Kolébka.
1952-1954 uv. 9 her, mj. A. N. Arbuzov: Setkání s mládím, K. Čapek: Matka, Fr. Šrámek: Měsíc nad řekou, Léto.
Pořádány také šibřinky tematicky zaměřené nebo večer divadelních monologů.

1962 oslavy 150. výročí založení ochotnického divadla v Žebráku.
Výstava v hostinci U českého lva, uvedeno 6 her, mezi nimi i Krejčí Divíšek, kterou 1812 ochotníci zahájili činnost.
----
Patřil mezi přední soubory berounského okresu, stal se pořadatelem stálých přehlídek:
1968 a 1969 ve městě I. Středočeské divadelní hry.
1970 I. Národní přehlídka vesnických a zemědělských souborů.
1971 Krajská přehlídka div. klasiky.
1972 v rámci 160. výročí ochotnického divadla I. Festival souborů se staletou a starší tradicí.
1973 -1976 Kraj. přehlídky české klasiky.
1973 - DS Erben, Fráňa Šrámek: Léto. Účast na KP divadelní klasiky, Žebrák - cena OV SČDO Jar. Kuncovi za postavu faráře Hory.

1974 město čestným členem SČDO (Svazu českých div. ochotníků).

1974 - DS K. J. Erbena Společenského klubu, František Hrubín: Srpnová neděle. Účast na KP divadelní klasiky, Žebrák.
1975 - Gogol: Ženitba.
1976 - H. de Balzac: Evženie Grandetová.
1976 - DS K. J. Erbena, Karel Jaromír Erben: Sládci, r. František Lorenc. Účast na KP divadelní klasiky, Žebrák.
1977 II. festival stoletých souborů (celkem 3 ročníky).
1978 přehlídka rozšířena i o světovou klasiku. Poté každoročně jako Kraj. přehlídka div. klasiky Erbenův Žebrák - Memoriál Jiřího Beneše (do 1988). Tradičně ji zahajoval místní soubor.

1978 se ZK ROH TOS stal Sdruženým klubem pracujících, název souboru: Ochotnický soubor SKP K. J. Erbena.

1981 - Alexander N. Ostrovskij: I chytrák se spálí; Franz von Schönthan: Únos Sabinek (účast na 18. roč. přehl. Sládkův Zbiroh, 1981).

1962-1982 33 premiér, 158 představení, zájezdy, účast na přehlídkách a soutěžích.
Postavením nového kulturního domu se vytvořily dobré podmínky pro činnost ochotníků.

1983 - divadelní soubor K. J. Erben, Sdruženého klubu pracujících, Ladislav Stroupežnický: Naši furianti, r. František Lorenc. Účast na KP Nymburk, SDH - cena a diplom Václavu Lorencovi za m. h. v. v roli starosty Dubského a Františku Lorencovi za m. h. v. v roli Buška a čestné uznání Jaroslavu Kuncovi za roli výměnkáře Dubského, Jaroslavu Špičkovi za roli ševce Habršperka a Lence Šedivé za roli Kristinky.

1986 - divadelní soubor K. J. Erbena Sdruženého klubu pracujících, nositel ceny A. Zápotockého, Jiří Hubač: Dům na nebesích, r. František Lorenc. Účast na KP VDS Libice nad Cidlinou a Žleby.

1987 - za 175 let činnosti soubor uvedl hodně přes 650 premiér a 1400 repríz.
1987 - K. J. Erben: Sládci, A. Nikolaj: Tři na lavičce, F. F. Šamberk: Podskalák, W. Kohlhaase: Ryba ve čtyřech.

1988 - DS K. J. Erbena SKP, A. Nikolaj: Tři na lavičce. Účast na OP amatérských divadelních souborů, Broumy.
----
Od 1989 každý rok div. přehlídka Erbenův Žebrák.
----

1989 - Divadelní soubor K. J. Erbena, SKP, John Boyton Priestley: Nebezpečná křižovatka, r. František Lorenc. Účast na KP VDS, Libice nad Cidlinou. Účast na OP amatérských divadelních souborů, Broumy.

1990 - DS K. J. Erbena, SKP, F. F. Šamberk/Karel Hašler: Podskalák. Účast na KP VDS, Libice nad Cidlinou - cena za nejlepší inscenaci - nominace do Vysokého nad Jizerou. Účast na OP amatérských divadelních souborů, Broumy.

1993 po 40 letech činnosti nahradil SKP a stal se zřizovatelem souboru Kulturní klub, s. r. o.
Název: Divadelní soubor K. J. Erbena KK Žebrák.

1993 - Únos Sabinek.
1994 - Zlý duch Lumpacivagabundus.
1995 - Ženitba.

Od 1997 je součástí souboru dětský divadelní soubor základní školy (užíván i název Soubor mladých), který se pravidelně zúčastňuje přehlídek.

1998 - Výtečníci, Komedie z kornoutu, Proboha, revizor.
1998 - W. Kohlhaase/R. Zimmerová: Ryba ve čtyřech, r. F. Lorenc. Účast na KP Wintrův Rakovník.

2001 - K. J. Erben: Sládci, r. František Lorenc. Účast na přehl. Erbenův Miletín. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 2007.
2001 - N. V. Gogol: Proboha revizor, r. František Lorenc. Účast na přehl. Erbenův Miletín.
2002 - L. Stroupežnický: Naši furianti, r. Fr. Lorenc. Hudební spolupráce Al. Spilková. Erbenův Miletín. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice 2003.
2002 - Lucerna v rež. J. Kunce.

1968-2002 sehráli ještě např. hry Naše drahé děti, Vražda z neschopnosti, Křišťálová noc, Léto, Strýček Váňa, Právo na hřích, Srpnová neděle, Sonatina pro páva, Svatba pod dešníky, Žebrácké divadelní vzpomínání aneb od Sládků až k Furiantům...aj.

2004 - Jára Beneš: Na tý louce zelený. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2005 - Vilém Werner: Právo na hřích, r. Fr. Lorenc. Účast na přehl. Erbenův Miletín. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2006 - V.Štech, M.Horníček: Svatba pod deštníky aneb Zvoní se po třetí v režii Fr. Lorence. Erbenův Žebrák, Erbenův Miletín. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2008 - J. Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2009 - Aldo Nicolaj: Tři na lavičce, r. František Lorenc (tragikomedie o stáří a lidské důstojnosti, odehrávající se na lavičce v parku). Účast na přehl. Pojizerské hry, Dobrovice. 2010 - účast na KP Wintrův Rakovník - Čestné uznání - František Lorenc za roli Silvestra Boccacia. Účast na Divadelním festivalu ochotnických souborů, Dobříš 2010. Účast na Divadelním festivalu ochotnických souborů, Dobříš 2015. Účast na Divadelním festivalu ochotnických souborů, Dobří 2022.
2011 - K. J. Erben: Sládci. Divadelní Erbenův Miletín.
2011 - Joe Di Pietro: Familie aneb Potichu to neumím, jsem vášnivej, r. František Lorenc. Účast na přehl. Pojizerské hry, Dobrovice. Účast na Pojizerské hry, Dobrovice 2012. Účast na Divadelním festivalu ochotnických souborů, Dobříš 2012.
2013 - Karel Šamberk, Karel Hašler: Podskalák. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2014 - Robert Anderson: Víš přece, že neslyším, když teče voda (tři příběhy: Poznání šokem, Stopy holubic, Já jsem Herbert). Účast na Divadelním festivalu ochotnických souborů, Dobříš. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2015 - Karel Želenský, František Lorenc: Tažní ptáci aneb Pojedeme do Pejřímova. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2016 - Jaromír Břehový: Sborovna, r. František Lorenc. Účast na Divadelním festivalu ochotnických souborů, Dobříš. Účast na Divadelním festivalu ochotnických souborů, Dobříš 2017.
2018 - A. Procházka: Přes přísný zákaz dotýká se sněhu, r. František Lorenc. Účast na Divadelním festivalu ochotnických souborů, Dobříš.
2019 - Jaromír Břehový: OTYLKA, r. František Lorenc. Účast na Divadelním festivalu ochotnických souborů, Dobříš. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
2023 - František Lorenc: Divadlo na divadle, r. František Lorenc. Účast na Divadelním festivalu ochotnických souborů Dobříš.
Bibliografie:
190 let českého divadla v Žebráku. Upomínkový list u příležitosti slavnostního divadelního posezení 29. března 2002. Kulturní klub Žebrák 2002.

Adresář ARTAMA 1993.

BENEŠ, Jiří: Včerejšek, dnešek a zítřek ochotnického divadla. Knižnice ochotnického divadla. Praha, Orbis 1965, s. 16-17; 264 s. kART.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969, II, s. 181, 291, 299.

DIVADELNÍ HROMADA. Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků, č. XXXV/2002, s. 25.

EXNAROVÁ, Alena: Tam na horách. Amatérská scéna 1991, č. 1, s. 2.

HISTORIE ochotnického divadla na Berounsku. Red. Josef Mencl. Beroun, OKS 1989, s. 28-29.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.

KYNCL, Jaroslav: Klicpera a Erben u ochotníků v Žebráce. České divadlo 1940, č. 4, s. 62-63.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 122-236.

LORENC, František; Informace pro MČAD. Rkp. 2001. kART.

LORENC, František: 150 let českého ochotnického divadla v Žebráku. 1812-1987. Žebrák, příloha Kulturního kalendáře SKP 1987. Nestr. SA Fr. Černý.

LORENC, František: 175 let divadla v Žebráku. Žebrák, ZK TOS, 1962.

LORENC, František: 165 let českého ochotnického divadla v Žebráku. AS 1977, č. 6, s. 17.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 727-729.

MÜLLER, Vladimír: Spolek divadelních ochotníků v Žebráce od svého založení v r. 1812 až do r. 1924. Žebrák, SDO 1925. MKd. SA Fr. Černý.

SOUPIS repertoáru žebráckého ochotnického spolku (rkp. v pozůstalosti V. Š. Táborského). MKd.

STEHLÍKOVÁ, Marcela: Amatérské divadlo v Žebráku. Diplomová práce. Plzeň, PF 1994. 78 s.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. (Autor ani redaktor neuveden.) Praha, SČDO s. 33; 40 s. Historie vybraných souborů. kART.

STROTZER, Milan: Přehlídka venkovských souborů. AS 1986, č. 8, s. 9.

STROTZER, Milan: 34. Wintrův Rakovník v roce 2010 aneb.... Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 14-17.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav (šin): Žebrák 1985: Hledat dnešní smysl včerejšího díla. AS 1986, č. 2, s. 5.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 119-122. 478 s. kIPOS, kART.

TVAROCHOVÁ, Kateřina: Divadelní spolky na Berounsku (Beroun-Žebrák-Hořovice). Minulostí Berounska 1998, č. 1, 30 s. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, s. 359. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla 1824-1846. Praha, Orbis, s. 109-110.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1938. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ podle okrsků.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882. s. 189-191.

------

Česká Thalia 1867, I. roč., č. 17, s. 160.

Československé divadlo 1925, č. 6, s. 96, č. 14, 2. str. ob., č. 17, s. 272, č. 18, 2. str. ob.

České divadlo 1940, č. 10, s. 194.

Dalibor 1. 11. 1862.

Divadelní listy 1881, č. 44, s. 382.

Divadelní listy 1883, č. 7, s. 61, č. 9, s. 78, č. 12, s. 110.

Divadelní listy 1902-3, č. 1, s. 20, č. 2, s. 36, č. 11, s. 200, č. 12, s. 216, č. 15, s. 270.

Divadlo roč. 4, 1905/06, č. 1, s. 24.
Divadlo roč. 5, 1906-07, č. 3, s. 83.

Thalie 1898-9, č. 5, s. 40, č. 6, s. 46, č. 19, s. 150, č. 20, s. 159, č. 23, s. 184.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 2. 9. 1920, č. 32, s. 372.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2523/1921, SDO.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/1698/1923, Div. ochotníci (zal.).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/1668/1936, SDO Jirásek.

Muzeum Českého krasu v Berouně:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Žebrák, 1812-1950.
Metráž: 0,80 bm (z toho nic není zpracováno).
Tematický popis: Knihy zápisů 1884-1950 (6 knih). Pamětní kniha založená 1820 (zápisy od 1812-1912). Matrika divadelních ochotníků (od 1812). Pamětní kniha.

Státní okresní archiv Beroun:
Fond Žebrák: Spolek divadelních ochotníků Žebrák, 1906-1951, 0,43 bm (z toho nic není zpracováno).
3 knihy zápisů o schůzích a valných hromadách spolku z let 1925-1951.
SDO v Žebráku, sign. XXII - 676/2, Pamětní kniha II.

Fond Okresní kulturní středisko Beroun 1954–1990, ka 6, č. 75 -
Lorenc, František: 175 let činnosti, přehled historie, s. 1
Lorenc, František: 175 let činnosti, přehled historie, s. 2

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

 Fr. Lorenc, hlavní organizátor Erbenova Žebráku, 1989
Beroun, Okresní osvětový dům, soupis divadelních souborů a kolektivů uměleckého přednesu, 196x
Broumy, o. Beroun, OP divadelních souborů – plakát s programem, 3. roč., 1990
Chaloupky, Chaloupecká opona - plakát, 2019
Hněvkovský, Šebestián, 1770-1847, Žebrák, portrét foto
Libice nad Cidlinou, Žleby, Krajská přehlídka venkovských divadelních souborů - program, 1986
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC..., Divadelní červen 1983, výstavní panel, 2018
Lysá nad Labem, výstava DIVADLO JE PODIVUHODNÁ VĚC...Divadelní červen 1987, výstavní panel, 2018
Nejedlý, Jan, 1776-1834, Žebrák
Nejedlý, Vojtěch, 1772-1844, Žebrák
Vorel, Josef, 1801-1874, Žebrák, portrét, kresba
Žebrák,  Erben, I chytrák se spálí, 1981
Žebrák, DS  K. J. Erben, Podskalák, 1989
Žebrák, DS K. J. Erben Sdruženého klubu pracujících, Podskalák, 1990
Žebrák, Erben SKP, Noc na Karlštejně, 1978
Žebrák, Erben, činnost 1986-1987
Žebrák, Erben, Evženie Grandetová, program, 1976
Žebrák, Erben, Evženie Grandetová, program. 2. s., 1976
Žebrák, Erben, Lorenc, František: 175 let činnosti, přehled historie, s. 2, 1987
Žebrák, Erben, Lorenc, František: 175 let činnosti, přehled historie, s.1, 1987
Žebrák, Erben, Lumpacivagabundus, 1979
Žebrák, Erben, Podskalák – děkovačka s písničkou, 1989
Žebrák, Erben, Sládci, 1976
Žebrák, Erben, Sládci, program, 1976
Žebrák, Erben, Sládci, program, 2. s., 1976
Žebrák, Erben, Sonatina pro páva, 1977
Žebrák, Erben, Tři na lavičce, 2010
Žebrák, Erben, Ženitba, 1975
Žebrák, Erben, Ženitba, Žebrák 1975
Žebrák, KP Erbenův Žebrák 1979, programová brožura, 4. str.
Žebrák, Ochotnické divadlo, Chudý kejklíř, Tyl, opis hry, 1862, tit.s.
Žebrák, Ochotnické divadlo, Lakomec, Moliere, 1863 - plakát
Žebrák, Ochotnické divadlo, Loupežníci, Schiller, 1862 - plakát
Žebrák, Ochotnické divadlo, Loupežníci, Schiller, pro divadlo v Žebráce přeložil L. Vorel, 1859, tit.s.rukopisu
Žebrák, Ochotnické divadlo, Oba lístky, 1819, 1.str. rkp. hry
Žebrák, Ochotnické divadlo, Oba lístky, 1819, tit.s. rkp. hry
Žebrák, Ochotnické divadlo, Pražská děvečka e vesnický tovaryš, Tyl, 1864 - plakát
Žebrák, Ochotnické divadlo, Strakonický dudák, Tyl, 1863 - plakát
Žebrák, SDO, Jiříkovo vidění 1920, skupina účinkujících
Žebrák, SDO, Maryša, 1954, 5 foto
Žebrák, SDO, neurčená hra, účinkující, s. a.
Žebrák, SDO, Pražský žid, J.J.Kolár, 1922, skupina účinkujících
Žebrák, velkolepé oslavy stoleté existence Spolku divadelních ochotníků, 1912
Žebrák, Žebrácké divadlo, pamětní kniha, tit.str, 1820


Mapa působení souboru - Ochotnické divadlo / SDO / Jirásek, SDO / TOS / Společen. klub, DS K. J. Erbena / Divadelní soubor K. J. Erbena KK Žebrák

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Nejedlý, Vojtěch, 1772-1844, Žebrák
Hněvkovský, Šebestián, 1770-1847, Žebrák, portrét foto
Nejedlý, Jan, 1776-1834, Žebrák
Vorel, Josef, 1801-1874, Žebrák, portrét, kresba
Žebrák, velkolepé oslavy stoleté existence Spolku divadelních ochotníků, 1912
Žebrák, SDO, Pražský žid, J.J.Kolár, 1922, skupina účinkujících
Žebrák, Erben, Ženitba, 1975
Žebrák, Erben, Sonatina pro páva, 1977
Žebrák, Erben SKP, Noc na Karlštejně, 1978
Žebrák, Erben, Sládci, 1976
Žebrák, Erben, Lumpacivagabundus, 1979
Žebrák,  Erben, I chytrák se spálí, 1981
Žebrák, DS  K. J. Erben, Podskalák, 1989
 Fr. Lorenc, hlavní organizátor Erbenova Žebráku, 1989
Žebrák, Erben, Podskalák – děkovačka s písničkou, 1989
Žebrák, DS K. J. Erben Sdruženého klubu pracujících, Podskalák, 1990


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.