Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, SDO

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1895
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1943
Působení: 189x, 190x, 191x, 192x,193x, 194x
1894 SDO Tyl.
1894 se sešlo za vedení Jos. Blahníka 18 přátel divadelního umění, aby založilo SDO.
1895 ustaven - schváleny stanovy SDO Tyl, na ustavující valné hromadě v hostinci K nádraží na Antonínském náměstí zvolen 18členný výbor v čele s předsedou Ant. Přibíkem, jednatelem K. V. Švejdou, úředníkem a spisovatelem, pokladníkem Fr. Škardou a režiséry H. Soukupem a Jos. Finkem. Tylův divadelní večer, veselohra Na skřipci.
1896 se při SDO ustavil dámský odbor, v té době ve společnosti ojedinělý čin. V příštích letech vnitřní krize.
1896 - J. Vrchlický: Svědek, J. Hilbert: Hodinu manžely, J. Štolba: Zapovězené ovoce.
1896 předs. Přibík, režisér R. Zýka, J. K. Tyl: Paličova dcera.
1896 Naši spojenci, úprava Švanda ze Semčic, Josef Štolba: Závěť.
1897 předseda A. Přibík, režisér K. V. Švejda.
1897 - uv. Pasačka z Lourdu, El. Pešková dle Světlé: Kříž u potoka, F. F. Šamberk: Břinkalovy trampoty.
1897 Přibík odešel, jmenován čestným členem,
1898 předsedou T. Nový, režisérem Ed. Menert. El. Pešková: Černý kříž v lese, Ant. Lokay: Růžová pouta.
Příští léta ve spolku neklid, docházelo k častým změnám, zvláště na režisérských místech.

1900 - L. Gruber: Sedlák Křivopřísežník.
1901 - A. Bisson a A. Garre: Reduta, fraška; R. Kafka: Anděl strážný, veselohra, V. Krylov: Chytrák nad chytráky, J. K. Tyl: Chudý písničkář.
1902 - J. B. Khünl: Překvapení z rozvodu, El. Pešková" Otče, náš, obraz ze života.
1903 - J. N. Nestroy: Enšpígl aneb Každou chvíli jiné čtveráctví fraška se zpěvy; J. Zeyer: Radúz a Mahulena, výpravná pohádka; B. Mellanová: Hra osudu aneb Z čeledína statkář, drama z vesnického života; Častolovský dle Nestroye: Pěkné nadělení; Jar. Hilbert: Vina.
1904 - spolek se přestěhoval do hostince U kanonu Fr. Svobody.
1904 - A. Bisson: Kontrolor spacích vagonů, francouzská fraška; Ant. Čacký: Svatební košile a komedie Klášternice, která kouří; Ant. Lokay: Bohatá holka, velká fraška se zpěvy.
1905 oslavy 10. výročí, do té doby 51 představení, 18-91 členů, režiséři Em. Menert, Rob. Zýka, K. V. Švejda, Boh. Weingärtner.
Také pořádali přednášky, recitační večírky, zahradní a mikulášské zábavy, masopustní merendy, především v hotelu Grand, kam se brzy po svém založení přestěhoval.
1905 - A. Koldinský: Hraběnka z podskalí, v sále U zlatého slunce.
1906 na výroční valné hromadě na valné hromadě zvoleni: J. Škarda –předseda, Jan Thál – režisér;
spolek dostal z krize, účastnil se sjezdu ochotnických spolků na Národopisné výstavě v Praze a za vedení Fr. Škardy, který byl zvolen čestným členem spolku, vstoupil do ÚMDOČ. Z uvedených her C. Kraatz: Automobilista, J. K. Tyl: Strakonický dudák - na připomenutí 50 výročí Tylova úmrtí, zpěvy nacvičil Jan Janák, ředitel kůru; N.A. Luchmannová: Nůž mé ženy, S. H. Mosenthal (nebo J. Kvapil): Debora; Hraběnka z podskalí,
1907 valná hromada - předsedou Jos. Strejc, místopředsedou Jan Thál, režisérem Robert Kaňák. Mj. uvedena veselohra Hloupý kousek, Korouhevník (Jelínek).
1909 - Ant. Lokay: Vzorný manžel.


1911 po nových sporech zůstalo pouze 20 členů.
1912 nová generace, v SDO se vedení ujal Jan Škarda, znovu aktivní činnost.
1913 se spolek zúčastnil na okrskovém představení hry Maloměstské tradice a získal zastoupení Janem Škardou ve výboru plzeňského okrsku ÚMDOČ.
1918 se po zranění vrátil z vojny Jan Škarda, stal se opět předsedou, režisérem Jos. Pachman.
Spolek zahájil akci pro postavení divadla v Klatovech a pro utvoření okrsku ÚMDOČ v Klatovech.
1918 Jirásek: Emigrant - s pohostinským vystoupením J. Rabase z plzeňského divadla.
1919 slavnostní představení Paličovy dcery k 25. výročí spolku.
Po válce 1919 se zah. stavba divadla na rohu Wilsonovy a Školní.

Do 1928 nezměněný výbor, příkladná kulturní činnost, chyběl však dorost.

1929 Prodaná nevěsta, kapelník Boh. Bouzek ve spolupráci s MUDr. J. Matějčkem, r. prof. R. Císař. Orchestr 28 členů, pěvecký soubor 38 členů (Sokol, Šumavan, Osvěta), baletní soubor 12 členů (Sokol pod vedením baletního mistra O. Stočese a primabaleriny Mil. Skřivanové, kteří tančili sóla). 6 repríz, jh. členové Městského plzeňského divadla.

1934 postaveno lesní divadlo (Waldbühne).
1937 v seznamu členských souborů ÚMDOČ.
1928-1940 spolek spíš živořil.,
1940-1943 nejaktivnějším spolkem Turnovského okrsku ÚMDOČ v Klatovech, předsedou stále Jan Škarda, vercní městský tajemník, jednatelem Jíří Burgahauser, sustentent lékárny.
1940 J. Zítko: Kamenná pastýřka,
1943 V. K. Klicpera: Hadrán z Římsů, Tetauer: Úsměvy a kordy, F. Buch: Chlapík.
1943 SDO 37 členů, celkem 139 her. Hráli i na klatovské Hůrce. Výtěžky akcí na sociální účely a na postavení divadla. Repertoár vesměs český, klasický.
1943 Frank Tetauer: Úsměvy a kordy, r. J. Škarda.
Bibliografie:
HŮRKA, Jindřich: Bibliografie článků z časopisu Šumavan 1868-1910. Rkp. pro MČAD 2000, č. 225-262.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 358-360

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 218-219.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 71.


Thalie 1896-7, č. 3, s. 74, č. 11-12, s. 149, č. 14, s. 177, 178, č. 19-20, s. 233, č. 22, s. 254.
Thalie 1897-8, č. 1, s. 5, č. 18, s. 143, č. 21, s. 175, 176.
Thalie 1898-9, č. 17, s. 135, č. 18, s. 144, č. 21, s. 167.

Divadelní listy 1900-1900, č. 20, s. 444.
Divadlo, roč. 5, 1907, č. 10, s. 242; č. 14, s. 329.


Šumavan roč. 28, 1895, 6. 4., č. 14, s. 146. Š. 28, 1895, 13. 4., č, 15, s. 157. Š. 28, 1895, 27. 9, č. 39, s. 434. Š. 29, 1896, 14. 3., č. 11, s. 119.
Šumavan roč. 29, 1896, 3. 10., č. 40, s. 447. Š. 29, 1896, 10. 10., č. 41, s. 461.
Šumavan roč. 30, 1897, 9. 1., č. 2, s. /2/. Š. 30, 1897, 9. 10., č. 41, s. /3/.
Šumavan roč. 31, 1898, 5. 2., č. 6, s. /3/. Š. 31, 1898, 8. 10., č. 41, s. /3/.
Šumavan roč. 34, 1901, 16. 1., č. 46, s. /5/. Š. 34, 1901, 23. 2., č. 8, s. /4/. Š. 34, 1901, 14. 9., č. 37, s. /5/. Š. 34, 1901, 19. 10., č. 42, s. 5/.
Šumavan roč. 35, 1902, 5. 4., č. 14, s. /5/. Š. 35, 1902, 30. 8., č. 35, s. /6/. Š. 35, 1902, 4. 10., č. 40, s. /5/. Š. 35, 1902, 31. 10., č. 44, s. /5/. Š. 35, 1902, 20. 12., č. 51, s. /4-5/.
Šumavan roč. 36, 1903, 9. 5., č. 19, příl. s. /5/. Š. 36, 1903, 13. 6., č. 24, s. /4/. Š. 36, 1903, 17. 10., č. 42, s. /4/. Š. 36, 1903, 7. 11., č. 45, s. /4/. Š. 36, 1903, 12. 12., č. 50, s. /4/. Š. 36, 1903, 24. 12., č. 52, s. /5/.
Šumavan roč. 37, 1904, 30. 1., č. 5, s. /4/. Š. 37, 1904, 26. 3., č. 13, s. /5/. Š. 37, 1904, 13. 8., č. 33, s. /5/. Š. 37, 1904, 26. 11., č. 48, s. /4-5/. Š. 37, 1904, 10. 12., č. 50, s. /4/.
Šumavan roč. 38, 1905, 14. 1., č. 2, s. /4/. Š. 38, 1905, 24. 3., č. 12, s. 3/. Š. 38, 1905, 3. 6., č. 22, s. /4/.
Šumavan roč. 39, 1906, 9. 6., č. 23, s. /4/. Š. 39, 1906, 9. 6., č. 23, s. /6/.
Šumavan roč. 42, 1909, 1. 5., č. 18, s. /5/.

.
Archivy:
Starý czerninský zámek - Muzeum J. Dobrovského, Archiv městyse Chudenice

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/204/150, SDO Tyl 1895.

Související Obrázky

Klatovy, SDO Tyl, Strakonický dudák, 1906, foto
Klatovy, SDO Tyl, Výjev z Tylova Strakonického dudáka,
Klatovy, Tyl
Klatovy, Tyl, Úsměvy a kordy - plakát, 1943


Mapa působení souboru - Tyl, SDO

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Klatovy, SDO Tyl, Výjev z Tylova Strakonického dudáka,
Klatovy, SDO Tyl, Strakonický dudák, 1906, foto
Klatovy, Tyl
Klatovy, Tyl, Úsměvy a kordy - plakát, 1943