Databáze českého amatérského divadla

Texty: Miletín, Miletínské divadlo žije! Rozhovor Pavlíny Schejbalové r tajemníkem souboru Erben Stanislavem Fridrichem. AS 2009, č. 1.

Miletínské divadlo žije!

Rozhovor připravila Pavlína Schejbalová

Přehlídka Divadelní Erbenův Miletín proběhla loni na podzim už potřinácté. Tentokrát k 155. výročí prvního vydání Erbenovy Kytice. Co všechno stojí za přehlídkou, která si už mezi divadelníky získala své jméno a tradici, na to se ptám pana Stanislava Friedricha, tajemníka Divadelního souboru Erben z Miletína.
Přibližte, prosím, nejprve historii DS Erben…
První divadelní představení v Miletíně bylo sehráno v roce 1827. Do 1. srpna 1867, kdy došlo k řádnému založení spolku, jich pak následovalo více než čtyřicet. Od roku 1894 nese spolek název Erben a s menšími přestávkami pracuje dodnes, ačkoliv v roce 2000 se jeho faktickým pokračovatelem stalo občanské sdružení.
Divadlo se tedy hrálo na miletínském panství i za dob Karla Jaromíra Erbena, a to na staré poště „U Františků“, potom v domě „U Dreyschoků“, dále měli divadelníci pronajaty prostory na radnici a ve vedlejším domě. Až 27. září 1867 bylo dostavěno nové jeviště v „Sousedském domě“, kde je po několika úpravách (v letech 1921 a 1953) funkční hrací prostor dodnes. Ochotníci přístavbu jeviště financovali sami a vznikla smlouva, která upravovala práva divadelního souboru a obce. Roku 1867 pořídil novou dekoraci včetně „přední“ opony, která znázorňuje pohled na Miletín, zdejší malíř Josef Kolář. Tato opona byla v roce 2007 zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.
Na miletínských prknech, která znamenají svět, se vystřídalo více než dvě stě miletínských herců-ochotníků a více než čtyřicet režisérů. Před dvěma lety jsme slavili 180 let trvání ochotnického divadla a při té příležitosti vydali publikaci doplněnou fotografiemi. Při zahájení XIII. ročníku Erbenova Miletína náš soubor obdržel spolkový prapor, na jehož přední straně je portrét nejslavnějšího miletínského rodáka K.J. Erbena a na druhé straně opona z roku 1867. Jako řádný spolek tak máme i svoji symboliku. Myslím, že DS Erben se významnou měrou podílí na kulturní vyspělosti českého venkova.
Kdy se začala konat přehlídka Erbenův Miletín?
Roku 1946, ve výroční den narození K.J. Erbena, tj. 7. listopadu, se v Miletíně konala národní recitační soutěž. Na její organizaci se nepodíleli jen ochotníci, ale více spolků a hlavním organizátorem byla Okresní rada osvětová v Hořicích. Tato soutěž se pak měla konat pravidelně v listopadu, hlavními pořadateli měli být studenti, žáci a učitelé. Jednou byla věnována národním písním z Erbenovy sběratelské činnosti, podruhé se recitovaly balady, vyprávěly se „podkérkonošské poudačky“ a podobně. Šlo o to, každoročně a vždy pod jiným zorným úhlem a za pozornosti celého národa nahlížet na Erbenovo dílo a jeho odkaz. Bohužel, tradici se nepodařilo udržet a ačkoliv jednotlivé akce k výročí narození a úmrtí Erbena byly pořádány, Erbenův Miletín jako přehlídka se pravidelně nekonal. V roce 1967 se k titulu akce přidal dodatek „divadelní“ a vznikla tak (nadále nepravidelná) přehlídka divadelních souborů okresu Jičín. Až v roce 2000 se za účasti ochotníků z Úpice obnovila tradice a konal se V. ročník přehlídky Divadelní Erbenův Miletín (DEM). Od té doby se koná pravidelně. Letos proběhne už XIV. ročník.
Kromě našeho souboru zde vystoupili divadelníci z Třebechovic, Hronova, Dobrovic, Josefova Dolu, Libice nad Cidlinou, Hradce Králového i Žebráku. Přivítali jsme i vzdálenější soubory z Prahy, Ořechova u Brna, Benešova, Dačic…V roce 2007 u nás hostoval divadelní soubor MASKA ze Zvolena, a tak se DEM stal i mezinárodním.
Je tato podzimní přehlídka soutěžní či má nějaké dramaturgické nebo žánrové zaměření?
Přehlídka není soutěžní a vedle amatérských souborů zde hostují i profesionální scény. Nemá konkrétní dramaturgický nebo žánrový směr. Při sestavování programu myslíme zejména na naše dospělé diváky, ale nezapomínáme ani na malé i to nejmenší obecenstvo.
Znamená to, že si na Erbenově Miletíně může teoreticky zahrát kterýkoli divadelní soubor?
Teoreticky se dá říci, že si na DEM může zahrát každý divadelní soubor, který bude vyhovovat našim požadavkům a hlavně našim divákům. V současné době je to i otázka peněz… Máme za to, že podobné akce podporují zájmovou činnost obyvatel venkova, přinášejí tradiční a nezapomenutelnou kulturu. Typické divadlo 19. a 20. století je sice minulostí, avšak nadšení lidí kolem „prken, která znamenají svět“, je neměnné. Jak píše v doslovu naší výroční publikace starosta města: „Patří hluboce se poklonit všem těm, kteří celých 180 let ochotnické divadlo utvářejí.“
Kde všude se festivalová představení odehrávají? A kdo se podílí na financování přehlídky a organizaci vůbec?
Jak už jsem zmínil, divadlo v Miletíně má divadelní sál, na kterém se finančně podíleli už v roce 1921 členové spolku Erben. Roku 2000 byla samotnými divadelníky a za podpory mnoha drobných sponzorů, příznivců divadla, provedena rekonstrukce elektroinstalace a prostor kolem jeviště (kulisárna, šatny, místnost pro techniku i kostýmy a nakonec i malý bar). Loni Město Miletín zajistilo vybudování plynového topení a položení koberců v šatnách a v předsálí. Vzhledem k tomu, že jeviště stárne, některá zařízení již nevyhovují současným předpisům, musíme se pustit i do jeho opravy. Je nám ovšem jasné, že náklady budou nemalé.
Současné náklady organizace festivalu (které letos činily asi 180 000 Kč) nejsme schopni pokrýt jen ze vstupného, a proto jsme se obrátili na město, krajský úřad Královéhradeckého kraje a hejtmana kraje, kteří nám ochotně poskytli finanční pomoc. Značný obnos nám poskytla nadace VIA a generálním partnerem festivalu se stala pojišťovna Kooperativa, Vienna Insurance Group. Bez jejich finanční pomoci bychom nebyli schopni takové akce konat a přinášet radost nejen samotným ochotníkům, ale i našim věrným divákům, které pokládáme nejen my za velmi vyspělé obecenstvo. Proto bych chtěl všem sponzorům a našim divákům co nejsrdečněji poděkovat a slíbit, že v naší činnosti budeme i nadále ze všech sil pokračovat.
Festival organizuje a zajišťuje rada sdružení DS Erben. Program připravujeme zpravidla již rok předem na základě přihlášek jednotlivých souborů. Během jara navštěvujeme krajské přehlídky, kde si vybíráme vhodná představení. Koncem června pak stanovujeme konečný program festivalu, který začíná posledním víkendem v září a pokračuje vždy o víkendu za dalších čtrnáct dní až do 14. prosince. Tento systém je sice náročný, ale zaručuje, že pro naše diváky kromě vystoupení našeho divadelního souboru „dovezeme“ jen to nejlepší.
Takže už tuším, jak mi odpovíte na otázku návštěvnosti a také na to, v jakých barvách vidíte budoucnost vaší přehlídky?
Vzhledem k tomu, že nejen v Miletíně, ale i v okolí má ochotnické divadlo zapuštěny silné kořeny, je o divadlo jako takové v našem městě značný zájem. Dnes v hledišti vidíte i bývalé ochotníky a jejich potomky nejen z Miletína, ale i z okolních obcí. Obzvláště na premiéry domácího souboru je zpravidla vyprodáno a repríza na druhý den probíhá rovněž se značně zaplněným sálem. Naše obecenstvo je, jak už jsem říkal, vyspělé, a také náročné, dokáže pochválit, ale také dát najevo svoji nelibost. Již v roce 1905 napsal divadelní ředitel V. Klečka ve svém dopise do Miletína: „Nesmírně děkuji velectěnému obecenstvu za přízeň, kterou mně v míře té nejvyšší věnovalo, a prosím, aby i na příště mi laskavě byla zachována.“
Podle našich statistik se v průběhu roku u nás v Miletíně včetně jarní přehlídky vystřídá asi dvacet divadelních souborů a jejich představení zhlédne kolem 2500 diváků. Jen na XIII. Ročníku bylo přítomno 1505 účastníků. To samo o sobě si žádá značné množství práce a díky tomu, že náš soubor má více než padesát řádných členů (kromě dalších příznivců), to zvládáme. Všem jim patří naše poděkování.
Připomněl jste váš „jarní festival“. Co ještě chybí ve výčtu aktivit vašeho souboru?
Ano, kromě podzimního festivalu se DS Erben podílí s hlavním pořadatelem, Střediskem amatérské kultury Impuls Hradec Králové, na organizaci přehlídky Miletínské divadelní jaro, v letošním roce již posedmé. Jde o východočeskou přehlídku venkovských divadelních souborů s postupem na národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou. Tuto přehlídku pořádáme v našich prostorách, přesněji řečeno v místnostech, které nám poskytuje MěÚ Miletín, spolupracujeme s Celní školou Miletín a v neposlední řadě s majitelem zámku v Miletíně panem Mgr. Ondřejem Stýblem. Oba festivaly v letošním roce budou pořádány k 885. výročí, kdy byla zaznamenána první písemná zmínka o Miletíně.
Dál se členové DS Erben podílejí na organizaci Dětského dne,Výročního jarmarku a dalších akcí ve městě ve spolupráci s jinými společenskými organizacemi.
Při oslavách 175. výročí miletínského divadla vznikla myšlenka vybudovat expozici českého divadla v Miletíně. Díky velké ochotě majitele miletínského zámku, který nabídl nejen místnosti, ale podílel se i na stavebních úpravách celého přízemí zámku pro potřeby muzea, začalo vznikat unikátní dílo. Miletínští ochotníci na vybudování expozice rovněž věnovali mnoho úsilí. Díky nim získalo naše město kromě expozice v rodném domku K.J. Erbena , kde jsou umístěny památky vztahující se k dílu a životu básníka, další historickou výstavu. Na budování muzea se neustále pracuje a vzniká tak unikátní dokument o amatérském divadle.
Z aktuální divadelní činnosti bych chtěl zmínit, že DS Erben má nyní na svém repertoáru pohádku Jak čert vyletěl z kůže a dne 13. 12. 2008 jsme uvedli premiéru komedie Hadrián z Římsů. Touto hrou budeme zahajovat VII. Miletínské divadelní jaro 8. května 2009.
Fotografie z akcí DS Erben, které souboru bezplatně pořizuje fotograf Martin Hlaváček – za to mu tímto velký dík! – a další bohaté informace najdete také na http://dserben.miletin.cz.

Související Soubory

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':