Databáze českého amatérského divadla

Texty: Volné sdružení východočeských divadelníků - Divadelní Hromada XLVI, 2008(7)?.

VE VOLNÉM STYLU

Do uzávěrky XLVI. Hromady přišly na účet VSVD další příspěvky, děkujeme.

okr. Havlíčkův Brod 2007: ADIVADLO Havlíčkův Brod
okr. Hradec Králové 2007: Agáta HAVLÍKOVÁ, Vladimír BEŇO, Karel Horák,
okr. Chrudim 2007: Vlasta Kyselová, Jaroslav Josef, Alexandra a Václav Novotní
okr. Jičín 2007: Miloslav Hýbner, Milan Lánský
okr. Náchod 2007: DS Červený Kostelec
2007: DS Dolany
okr. Pardubice 2007: DS (a)Maťák Pardubice, Libuše Straková, Josef Koráb
okr. Rychnov nad Kněžnou: Jan Kráčmer, Oldřich Doležal, Jana Albrechtová
okr. Semily 2007: Miloslav SŮVA, Petr HAKEN
okr. Svitavy 2007: Blanka a Karel Šefrnovi, Anna Přikrylová
okr. Trutnov 2007: Zina RÝGROVÁ, Petr LANTA, DAGMAR HALÍŘOVÁ, MILENA JANEČKOVÁ, VÁCLAV VONDRUŠKA,
okr. Ústí nad Orlicí 2007: Jiří VENCL, Olga STRNADOVÁ, Zuzana PRŮCHOVÁ, TJ Sokol Choceň, Petr Hájek, DS Vicena Ústí nad Orlicí

Další: Mirka CÍSAŘOVÁ, Prof. Jan CÍSAŘ, Prof. František LAURIN, Helenka a Jarda VONDRUŠKOVI

Adresář odběratelů Hromady a členů VSVD je aktualizován a je celý zaveden do počítače. Jakékoliv případné nesrovnalosti nám hlaste na naši adresu do Impulsu. Další zájemce o předplatné Hromady nebo o členství ve VSVD samozřejmě velice vítáme.

Poslední Valná hromada VSVD na svém zasedání 25. února 2006 stanovila výši ročního příspěvku:
- roční příspěvek pro fyzickou osobu se stanoví minimálně ve výši 250,- Kč (do r. 2006 150.- Kč)
- snížený (důchodci a studenti) minimálně ve výši 120,- Kč (do r. 2006 100,- Kč)
- roční příspěvek právnické osoby se stanoví ve výši minimálně 750,- Kč (do r. 2006 600,- Kč)
- nečlenové, zájemci o Hromadu platí 300,- Kč/rok (3 čísla včetně poštovného)
VSVD, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s. Hradec Králové 1085997309/0800


Dohodli se na Hronově, podepsali ve Vysokém
Standardní už schůzky divadelních občanských sdružení v Hronově se kromě omluvených ADA a DCP zúčastnili zástupci SČDO, OSDO, VSVD a také odnože SČDO, loutkářské sekce SAL a za sokolské divadlo paní Műllerová. Dr. Vyčichlo informoval o ukončení režisérské školy SČDO a že už tato organizace nebude pořádat celostátní akce tohoto druhu, že je důležitější vzdělávání v oblastech, že vzdělávací aktivity ve Vysokém nad Jizerou budou otevřeny všem divadelníkům a že se opožďuje distribuce finančních prostředků z grantů ministerstva kultury. Předseda VSVD se pochlubil letošním Open Air programem při hradeckém divadelním festivalu, který už přesáhl 60% programové nabídky celého Divadla evropských regionů, že VSVD připravuje některé vzdělávací akce, především pro loutkáře a že se divadelníci všechno dozví prostřednictvím D´Artamanu. Paní Műllerová za Sokoly prohlásila, že pro účely proponovaného svazu, Matice českých divadelníků, zajistí evidenci sokolských souborů, aby mohl být navázán kontakt.
V diskuzi o tom, jak bude naloženo s myšlenkou založení celostátního ochotnického svazu, Matice českých divadelníků, se dospělo mezi SČDO, VSVD a OSDO k dohodě o podepsání smlouvy o vytvoření takového svazu, který by v budoucnu svou právní platformou i způsobem činnosti mohl vyhovovat všem podobným sdružením, na schůzce byl naplánován i podpis smlouvy, a to 14. října 2006 ve Vysokém nad Jizerou. Poté že budou oslavena další sdružení, např. ADA, k napojení na smlouvu.
Zajímavou informací může být, že dosud bylo uděleno již 61 Zlatý odznak J. K. Tyla, očekává se, že toto ocenění by mělo být v budoucnu projevem Matice českých divadelníků. Předseda SČDO také informoval o jednání s Artamou ve věci pořadatelství a statutu Krakonošova divadelního podzimu - SČDO převzal plnou odpovědnost vyhlašovatele, tedy za odbornou stránku přehlídky, a to v dohodě s hlavním pořadatelem, o.s. Větrov. Program sestavuje programová rada z výsledků licencovaných přehlídek, vyhlašovatel jmenuje odbornou porotu. Vzdělávací program se soustředí na tzv. Abecedu divadla, kterou povede R. Felzmann, každé dopoledne budou rozborové semináře.
V různém informoval ing. Malínek, že se jeho OSDO a Kulturní centrum Česká Třebová uchází o pořadatelství národní přehlídky činoherního a hudebního divadla.
-sg-
Rada VSVD se sešla v Miletíně
v rekordním počtu devatenácti členů v sobotu 7. října s velmi bohatě naplánovaným programem, který v odpolední části zahrnoval i prohlídku nově otevřené expozice muzea českého amatérského divadla a diskusi k projektu budované expozice „Východočeské impulsy“
V dopolední jednací části jsme se vrátili k usnesení minulé rady, která pověřila svého předsedu jednáním s ředitelem NIPOS Dr. Zborníkem o vyjasnění některých problémů a otázek. Jednání se zúčastnila i Lenka Lázňovská, vedoucí ARTAMA. Rada VSVD má např. problém s vyjasněním postavení NIPOS/ARTAMA a zájmových organizací a sdružení, jejich vzájemnou spoluprací, řízením atd. Požadováno je rovněž včasné zasílání zapisů z odborných rad NIPOS/ARTAMA a jejich ověřování předsedy zejména proto, aby byly výsledky jednání co nejpřesněji formulovány a nemohlo dojít příp. ke zkreslení, nebo jejich špatnému výkladu. Stejně není radě VSVD jasné, jaký přesně je vztah NIPOS/ARTAMA a MK ČR v péči o oblast amatérského divadla, zejména pak směrem ke koncepci, fungování a financování soutěžního systému. K diskusi je v současné době i postavení festivalového výboru JH jako nejvyššího orgánu, který schvaluje a může i měnit podobu této vrcholové amatérské přehlídky.
Dále bylo hovořeno na téma systému celostátní podpory postupových přehlídek a dalších forem podpory státu amatérskému divadelnictví. Vzhledem k tomu, že se často operuje s nesouměřitelnými čísly, které vedou k chybám v plánování finančních příspěvků (granty nebo přímo) nabídl se předseda VSVD, že zpracuje podklady pro analýzu této státní podpory, dle níž by NIPOS mohl argumentovat na MK ČR a sám by si při tom udělal pořádek ve svých kompetencích (odborná a organizační podpora a podíl na správnosti finančních toků.) Pozn. Tento materiál předseda VSVD zpracoval a předal dr. Zborníkovi písemně i elektronicky 21. září do vlastních rukou. Členové RVSVD byli s formou této analýzy seznámeni.
Předseda informoval o koordinační schůzce občanských sdružení v Hronově, kde se dohodlo podepsání Smlouvy Matice mezi SČDO, OSDO a VSVD na Vysokém. Matici zatím budou tvořit právní subjekty, které mohou dokázat nadregionální činnost a fyzické a právnické členy. RVSVD souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje předsedu k jejímu podepsání.
V další časti jednání zástupci RVSVD informovali o jednáních odborných rad ARTAMA. Diskusi vyvolalo zpravodajství z odborné rady pro činoherní divadlo (M. Císařová, prof. Císař, J. Tejkl a A. Gregar), především změna způsobu výběru na JH (návrh ARTAMY). Rada VSVD ani po bohaté diskusi nezaujala stanovisko k tomuto problému, protože neměla dostatek informací. Podkladem pro jednání byla pouze ústní informace účastníků rady (zápis není k dispozici).
Z dalšího progaramu:
N. Gregarová předložila účastníkům kalendář přehlídek na rok 07 a seznámila přítomné s přehledem inscenací, které prozatím projevily zájem o účast v přehlídkách Červený Kostelec a Miletín.
- Radu VSVD se seznámila s dosud podanými návrhy na udělení Zlatého odznaku J. K. Tyla. Další návrhy je možné předkládat do příštího jednání rady, které se uskuteční v sobotu 3. února 2007.
Po společném obědě a prohlídce současného stavu otevřeného muzea českého amatérského divadla v Miletíně seznámil A. Gregar přítomné se svou vizí, př. návrhem na instalaci v prostoru pro Východočeské impulsy. Pro nedostatek času se k tomuto problému nerozvinula diskuse, celá problematika nebyla nijak uzavřena, K řešení je třeba se vrátit.
- ng-

Připravujeme expozici “Východočeské impulsy” a obracíme se na všechny soubory z východních Čech, Královéhradecka, Liberecka, Pardubicka, Vysočiny...
V posledním ze sálů miletínského muzea by podle projektu měla vniknout
specifická expozice současného východočeského amatérského divadla, kterým myslíme dobu cca druhé poloviny 20. století Podle dosavadní diskuze by tato expozice mohla
mít podobu „autentické“ divadelní klubovny, zařízené židlemi, skříněmi, artefakty připomínajícími skutečné prostředí. Byly by tu různé rekvizity, režijní knihy, fotografie, diplomy, tabla, fotografické knihy, ceny ze soutěží apod. Součástí expozice by bylo velké tabló cca 50 osobností východočeského divadla (např. pánové a dámy Lauterbach, Vavřička, Císař, Němeček, Houštěk, Marie a Josef Hejralovi, Věra Husáková atd.). V prostoru by zřejmě byla umělecká instalace, zatím s pracovním názvem První přerušená čtená zkouška - na způsob Poslední večeře Páně, o níž zatím živě diskutujeme se sochařem Jindrou Pevným.
Obracíme se na vás s prosbou – přispějte svými diplomy, cenami, divadelními plakáty, fotografiemi, ale především třeba trojrozměrnými artefakty, např. spolkovými prapory a znaky, celými fotografickými alby a zajímavými knihami, líčidly, parukami, kadeřnickými hlavami, maskami, nejrůznějšími rekvizitami a zajímavostmi, samozřejmě záznamy z představení na video i DVD (okopírujeme a vrátíme originály). V miletínském muzeu jim možná bude stejně dobře jako ve vaší zkušebně či klubovně, některým možná i lépe.
Potřebujeme také divan, prosklené skříně, nejrůznější něčím zajímavé židle, měla by být každá jiná – jak pro instalaci, tak pro sezení znavených návštěvníků, kteří se v „klubovně“ budou dívat na filmy - v místnosti totiž zůstane stávající projekce DVD a PC prezentace fotografií z nejrůznějších inscenací českých souborů. Rádi bychom instalaci této expozice udělali co nejdříve. Zavolejte, přijedeme si pro to! Spojení obvyklé – prostřednictvím Impulsu.
Saša Gregar

(Miletín/Východočeši) vložil JV 07/3
Císařova jarmárka v pevné vazbě!
V řadě čísel bulletinu Hromada jsme uveřejňovali (na přidanou) Císařův slovníček divadelních pojmů pod výše uvedeným názvem. Dlouho jsme (i autorovi tajili), že z toho vydáme samostatnou knížečku a proto pana profesora nejrůznějšími konspirativními cestami nutili pojmenovávat další a další hesla. Až jich bylo skoro šedesát, přesně 59. To jedno je navíc. Ale nejen heslo, celé cédečko! Na něm je uložen autentický projev Jana Císaře, doplněný písničkami a jinou zvukovou kulisou. A navíc, zvláště dětem, ale i dospělým, se pro dlouhé chvíle přidává pexeso, na něž Jirka Jelínek namaloval slavné dramatické postavy. Jirka vybavil tuto půvabnou knížečku i komiksovými ilustracemi, pěkně v duchu Císařova vyprávění.
Knížku jsme pokřtili na Cenění 2006 v královéhradeckých Jesličkách a k dispozici je a bude v Impulsu, kde je možné si ji objednat. K dostání bude také v pražském knihkupectví Prospero v Celetné ulici a v prodejně divadelní literatury v divadle Archa.
Císařova jarmárka by neměla chybět v žádné knihovně divadelníkově!

POZVÁNKA
Rok zase se mine s rokem a nezbývá proto, než
ve smyslu stanov našeho sdružení svolat
Valnou hromadu
Volného sdružení východočeských divadelníků,
v sobotu 17. února 2007 od 12.30 hodin
na místě neobvyklém, v Country clubu Lucie na Novém Hradci Králové.
A to proto, abychom vám mohli nabídnout divadelní lahůdku letošního Jiráskova Hronova.
Divadelní soubor DeFactoMimo Jahlava
Martin Kolář: GROTESKA
Vybíráme z hronovských ohlasů:
„Ukázka toho, jak lze i v dnešní době, a to z jeviště, bez jediného slova rozvášnit celý sál. Prostě nádhera!... Divadelní zážitek!“
Jednání bude podle dobrého zvyku zakončeno divadelně.
Tak nezapomeňte a termín si již dnes zapiště do diářů. Všichni jste srdečně zváni.
Alexandr Gregar, předseda
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':