Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: ANDREJSKOVÁ, Jana: O proměně Pedagogické Poemy aneb O dámě v nejlepších letech. Amatérská scéna 2010, č. 1, s. 17 - 18.

O proměně Pedagogické Poemy
aneb O dámě v nejlepších letech

Jana Andrejsková

Budu vám vyprávět příběh s dobrým koncem o dámě v nejlepších letech, která přežila klinickou smrt. V roce 2007 ji totiž mnozí odborníci již nedávali naději na přežití. A žije! A co dodat, dokonce si teď vyskakuje jako nějaká mladice, hledá a objevuje své nové možnosti a zcela určitě ještě neřekla své poslední slovo. Stále má totiž co objevovat. Teď se těší velmi dobrému zdraví a kvete k radosti všech. Tou dámou je Pedagogická Poema.
A její curriculum vitae: Byla soutěží středních pedagogických škol v uměleckém přednesu poezie a prózy a v improvizaci, která se zrodila v roce 1967 v Kroměříži, zde se konalo prvních třináct ročníků, posléze se v pořádání celostátního kola soutěže střídaly jednotlivé pedagogické školy z celé republiky. Postupně s rozdělením republiky ztratila slovenské recitátory a z původních pěti soutěžních dnů se smrskla na pouhé tři.
Své čtyřicáté narozeniny oslavila se sklenkou vína ve Znojmě v roce 2007. Ale také zde proběhla diskuze o smyslu a významu Poemy v dnešní době, kdy se na školách zavádějí školní vzdělávací programy, mění se obory, ale Poema na ně nereaguje. Koncem ledna 2008 následovalo setkání dvaceti pedagogů dramatické výchovy na čáslavském gymnáziu a pedagogické škole. Ve velmi tvůrčím a pracovním ovzduší byl čas během dvou dnů vše prodiskutovat, vyslechnout názory kolegů mladých i zkušených. Výsledkem bylo sepsání konkrétních pravidel. Ta byla projednána výborem Asociace pedagogických škol a posléze také schválena. Nové pojetí Poemy bylo úspěšně vyzkoušeno v listopadu 2008 na Střední pedagogické škole v Boskovicích, kde se nelehkého úkolu hlavní organizátorky přehlídky zhostila velmi dobře PhDr. Věra Vaněrková.
K jakým změnám došlo? Poema se proměnila ze soutěže v přehlídku, k disciplínám přednes a improvizace přibylo čtení. Vyhlašovatelem zůstalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ale jediným garantem je nyní Asociace středních pedagogických škol.
Ujasnili jsme si smysl a poslání Pedagogické Poemy. Je přehlídkou v přednesu poezie i prózy, ve čtení a improvizaci žáků středních pedagogických škol a pedagogických lyceí a setkáváním učitelů těchto škol. Slovo pedagogická ji vyčleňuje ze všech ostatních soutěží, přehlídek či festivalů přednesu a recitace (Wolkrův Prostějov, MFP Valašské Meziříčí…), neboť na Poemě nejde především o vynikající formu přednesu, ale právě o pedagogickou stránku zprostředkování informace cílové skupině. Jestliže se pedagogika věnuje výchově a vzdělávání – tedy záměrnému a cílevědomému působení na jedince – Pedagogická Poema se věnuje právě této profesionální pedagogické kompetenci.
Při tvoření pravidel přehlídky jsme vyšli z profilu absolventa školy, z rámcových vzdělávacích programů a z klíčových kompetencí pro Evropu: Odborné kompetence profilu absolventa zahrnují jak vědomosti v oblasti pedagogiky a psychologie, tak dovednosti v předávání informací, myšlenek, postojů, a to i prostřednictvím textů krásné literatury. Dobrý učitel nemá pochopitelně profesionální herecké a přednašečské vybavení (není herec ani profesionální přednašeč), přesto využívá z uměleckých oblastí základy přednesu poezie i prózy, velmi často čte svým svěřencům pohádky či povídky, v nenadálých pedagogických situacích bez přípravy improvizuje. A právě Pedagogická Poema motivuje k získání těchto dovedností.
Pedagogická Poema naplňuje Klíčové kompetence pro Evropu, kterými jsou: být schopen vzít v úvahu zkušenost, dávat věci do souvislosti, být schopen řešit problémy, radit se s lidmi ve svém okolí, konzultovat s experty, získávat informace, účastnit se diskuzí a vyjadřovat vlastní názor, vážit si umění a literatury, být schopen mluvit na veřejnosti, obhajovat vlastní názor a argumentovat, naslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí, být schopen spolupracovat v týmu a činit rozhodnutí, posuzovat a hodnotit, navazovat a udržovat kontakty, brát na sebe zodpovědnost, nalézat nová řešení.
Pedagogická Poema naplňuje i cíle středního odborného vzdělávání pro 21. století, ve kterých se hovoří o umění pracovat v týmu, umění spolupracovat s ostatními, podílet se na životě společnosti a nalézat v ní své místo, ale nikoliv na úkor jiného člověka.
Pedagogická Poema motivuje žáky k zájmu o přednes, o hlasité čtení a improvizaci a podněcuje je ke kvalitní tvořivé práci s dětmi a jedinci různého věku. Je organizována do tří kol: třídní kolo, školní kolo a národní přehlídka. Organizace prvních dvou kol je plně v kompetenci ředitelů příslušných škol. Jednotlivé disciplíny mají přesně určen smysl a kritéria hodnocení.
K inovaci došlo i v cílových skupinách, kterým jsou přednes, četba či improvizace určeny. Kromě již dříve zastoupených (děti mateřských škol, žáci 1. stupně a žáci středních škol) přibyla cílová skupina senioři, kterou jsou myšleni obyvatelé domovů důchodců nebo penzionů pro seniory. Vzhledem ke stárnutí populace a k některým oborům vyučovaným na pedagogických školách (Humanitární činnost nebo Sociální činnost) jde o aktuální inovaci.
Ke změně došlo v organizaci přehlídky. Studenti pracují během tří dnů ve třech skupinách se svými lektory, seznamují se, připravují se na výkon formou her, cvičení, rozhovorů a diskuzí. Lektoři – dva odborníci v dané disciplíně, ideální je komplementární dvojice – pracují se svěřenou skupinou během tří dnů, společně posuzují výkony studentů na přehlídce. Důležité místo zde má sebehodnocení účinkujících, ale i vzkazy a hodnocení diváků.
Posláním přehlídky je setkávání umělecky orientovaných žáků v oblasti přednesu, čtení a improvizace, dále rozvoj nadaných žáků v umělecké oblasti zaměřený na přednes, čtení či improvizaci a motivace pro další umělecké a pedagogické aktivity. Přehlídka se stává inspirativním setkáváním učitelů, kteří se věnují rozvoji žáků v oblasti přednesu, čtení a improvizace a zároveň je příležitostí pro další vzdělávání učitelů v oblasti pedagogických, psychologických a uměleckých disciplín.
V neposlední řadě byl stanoven výbor Pedagogické Poemy, který koordinuje a aktualizuje Pravidla Pedagogické Poemy, kam je delegován vždy zástupce pořádající školy.
Již 42. ročník přehlídky Poemy proběhl ve dnech 10. až 12. listopadu 2009 na Střední pedagogické škole J.H. Pestalozziho v Litoměřicích. Hlavní organizátorky přehlídky, profesorky zdejší pedagogické školy Ladislava Linajová a Lenka Sobotková, se svého nelehkého úkolu zhostily výtečně. V doprovodném programu vystoupil pěvecký sbor Máj, který oslavil své padesátiny, obohacením programu bylo vystoupení dětí LDO ZUŠ ze Strakonic pod vedením Mgr. Jiřiny Lhotské, která působila na přehlídce zároveň jako odborná lektorka v kategorii četba. Pro pedagogy byl organizován velmi inspirativní seminář improvizace kolegyně Jany Mrlínové z Oder. Podnětné bylo vystoupení divadelního souboru Termiti z terezínského „Domova se zvláštním režimem“ vzhledem k tomu, že v tomto ročníku jsme poprvé zařadili jako cílovou skupinu seniory. Národní přehlídka se konala ve dnech, kdy si naše země připomínala 20. výročí sametové revoluce a právě jí byl věnován slavnostní večer v Domě kultury v Litoměřicích.
Podařilo se zajistit opravdu kvalifikovaný sbor lektorů (Jiřina Lhotská a Jakub Doubrava pro kategorii četba, Nina Martínková a Aleš Pařízek pro přednes a Jana Machalíková a Tomáš Doležal v kategorii improvizace), kteří kromě kvalifikace pedagogické mají vlastní zkušenosti s recitací, improvizací a pracují se soubory věku našich studentů.
A co říci k jednotlivým vystoupením? V letošním ročníku byla přehlídka zaměřena na dvě cílové skupiny: seniory a žáky 1. stupně ZŠ. Ač není nejdůležitější výkon, ale proces práce, některá vystoupení nicméně zaujala. Studenti si neodvážejí ceny jako v minulosti, ale jsou oceněni za inspirativní výkon a některá vstoupení byla předvedena při závěrečném setkání všech účastníků. V kategorii přednesu zaujala Jana Oupicová z Prachatic s textem T. Hanáka Vodák a bodlák. Upoutala osobitým výkladem textu a hrou s jazykovými prostředky a získala Cenu diváka. V kategorii seniorů recitovala Tereza Palásková z Přerova vzpomínkový text politické vězeňkyně D. Šimkové Byli jsme tam taky. Dramaturgicky to byl velmi zajímavý počin, recitátorka prokázala pochopení předlohy a schopnost nepateticky a přesto emotivně interpretovat text. Ve stejné kategorii Vendula Strašáková z Kroměříže přednesla text F. Nepila Proč se zlomí strom. Byla oceněna za inspirativní výkon, výběr, pochopení a citlivou interpretaci předlohy. Ocenění za inspirativní výkon v kategorii četby pro mladší školní věk získala Nikola Holoubková z Čáslavi za přirozenou a barvitou interpretaci pohádkového textu J. Žáčka O rybáři a staré botě. Barbora Černochová z Prahy v kategorii četby pro seniory upoutala pochopením poetiky autora a výrazným projevem četbou textu W. Allena Hrabě Drucula. Cenu diváka v improvizaci získal Petra Pankratz z Prachatic. Skupina improvizujících studentů se společně se svými lektory rozloučila s Poemou kolektivním výstupem na téma Konkurz na volné místo do Pěveckého sboru Máj.
Popřejme Pedagogické Poemě, této dámě v nejlepších letech, do dalších roků hodně sil, tvůrčí invence, nadšených organizátorů, tvořivých průvodců, a také hodně finančních prostředků.
Těším se na podzimní plískanice, v prvních listopadových dnech mám v diáři již předem označeno: Pedagogická Poema! Jezdím na ni každoročně od roku 1980 a přiznávám, že by mi chyběla. Své 43. narozeniny oslaví na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově. A tam bude v dobrých rukou.
Tohle není ke korektuře, ale prosím nemazat. PS


Za výbor Pedagogické Poemy:
Mgr. Jana Andrejsková , Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav

286 01 Čáslav, Chotusická 1044, e- mail: andrejskova@centrum.cz, 736 120 816

Foto: Petra Voráčová, DIGRS
Dominikánské nám. 133/4, 412 01 Litoměřice, www.digrs.cz
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.