Databáze českého amatérského divadla

Texty: NOVOTNÁ, Lenka: Mladá scéna 2012, Ústí nad Orlicí, propozice.

MLADÁ SCÉNA
10. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
20. - 24. června 2012, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s o. s. Malá scéna Ústí nad Orlicí. Přehlídka probíhá za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Mladá scéna 2012 je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupujícím členům je minimálně 15 let a jsou studenty SŠ, SOŠ, VOŠ, popř. VŠ, nebo nestudují, ale věkově odpovídají středoškolským, popř. vysokoškolským studentům. Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa, autorů hudby apod.
Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi bez omezení druhového či žánrového (činoherní, autorské, hudební, výtvarné, pohybové, taneční, loutkové divadlo, divadlo poezie, divadlo pro děti a další).
Soubor se s danou inscenací neuchází o účast na celostátní přehlídce Mladá scéna na více postupových přehlídkách (je doporučeno, aby pořadatelé požadovali od souborů prohlášení, že se o účast na MS neucházejí na žádné jiné postupové přehlídce);

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Program celostátní přehlídky Mladá scéna (dále jen MS) sestaví programová rada jmenovaná NIPOS-ARTAMA, a to na základě doporučení vzešlých z příslušných postupových přehlídek. Ve výjimečných případech může na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu přehlídky i inscenaci směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru.
Programovou radu MS tvoří členové odborné rady pro studentské a experimentující divadlo, zástupci pořadatelů MS a zástupci přehlídek, z nichž návrhy vzešly.
Účast zástupce přehlídky - člena lektorského sboru (odborné poroty), zástupce pořadatele či odborného garanta - domlouvá a zajišťuje pořadatel postupové přehlídky s odpovědným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Zástupce přehlídky v sobě může kumulovat víc funkcí, přehlídek apod.

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové. Organizací postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury a školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.

Postupovou přehlídkou rozumíme přehlídku, která splňuje následující kritéria:
1. Pořadatel musí předem informovat o tom, že přehlídka směřuje k celostátní přehlídce Mladá scéna 2012 (toto musí být uvedeno v názvu či podtitulu).
2. O konání přehlídky musí pořadatel uvědomit odpovědného pracovníka NIPOS-ARTAMA do konce listopadu 2011.
3. Přehlídková představení posuzují minimálně 3 lektoři; členové lektorského sboru nesmějí být zainteresováni na přípravě kterékoli inscenace ucházející se na dané přehlídce o účast na celostátní přehlídce MS.
4. Členem lektorského sboru je osoba s funkcí odborného garanta, která bude zodpovědná za znalost propozic pro daný rok a soulad návrhů/doporučení s propozicemi, zároveň nesmí být zainteresována na přípravě kterékoli inscenace ucházející se o účast na MS na dané přehlídce. Výběr této osoby bude konzultován s odpovědným pracovníkem NIPOS-ARTAMA a podléhá jeho schválení (pokud oslovená osoba s výběrem rovněž souhlasí).
5. Postupová přehlídka musí zahrnovat minimálně 5 inscenací ucházejících se o účast na celostátní přehlídce; pokud je jich méně, nemá právo doporučení.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Postupová přehlídka může doporučit do programu libovolný počet inscenací s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží k interní potřebě programové rady a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlášeno. Programová rada k navrženému pořadí přihlédne, ale není povinna ho respektovat.

Aby programová rada mohla zařadit inscenace do programu přehlídky, musí být dodrženy tyto podmínky:
− soubor dodal v termínu požadované materiály, a to i v případě, kdy pořadatel postupové přehlídky se souborem jeho umístění v návrhu (doporučení) nekonzultoval a neupozornil jej na nutnost dodání;
− užívá-li soubor dílo jiného autora, které podléhá autorskoprávní ochraně (dle tzv. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném aktuálním znění), je povinen doložit, že dané dílo (text hry, překlad, hudební dílo apod.) užívá v souladu s platnými zákonnými předpisy.

Pořadatel má právo nezařadit doporučenou inscenaci do programu, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci.
Navrhovatelé doporučují inscenace prostřednictvím přihlášek (www.artama.cz), jejichž část A odešlou na adresu: NIPOS-ARTAMA, Lenka Novotná, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 či na e-mail: novotna@nipos-mk.cz. Část B předají souboru spolu s jedním exemplářem propozic. Soubor část B vyplní a dodá ji ve stejném termínu na stejnou adresu.

Navrhovatel dodá:
• přihlášku list A;
• na samostatném listu podrobné odborné hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů a jasným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují splnění požadavků výběru pro celostátní přehlídku studentských divadelních souborů;
• tzv. technickou zprávu, tedy další údaje o přehlídce, které jsou k dispozici: zejména program či soupis ostatních inscenací a vystoupení; pokud je přehlídka postupová pro víc celostátních přehlídek, s vyznačením, o účast na které celostátní přehlídce se ta která inscenace ucházela; informaci o případných seminářích, případně počty osob, pokud je eviduje (účinkující, lektorský sbor, seminaristé, diváci) apod.; v případě, že bude uplatňováno více návrhů, stačí dodat jednou za přehlídku, není třeba pro každý návrh opakovat.

Soubor dodá:
• přihlášku list B;
• materiál do programové brožury: slovo o souboru a slovo o autorovi (autorech), resp. o inscenaci pro účely propagace;
• textovou předlohu inscenace, v elektronické podobě - pokud existuje;
• osoby a obsazení včetně dalších údajů o tvůrčím týmu - režisér, scénograf, autor hudby, pedagogické vedení apod. - je možné nahradit tištěným programem - pokud existuje;
• další materiály (fotografie, program - elektronicky, nepovinně videozáznam), které mohou pomoci programové radě blíže se seznámit s představením a jeho kvalitami.

Navrhovatelé i soubory doručí přihlášky do NIPOS-ARTAMA co nejdříve po skončení konkrétní postupové přehlídky, nejpozději ale do pondělí 9. dubna 2012, kdy je uzávěrka přihlášek (pro Plasy 16.4.)
Za přijaté budou považovány kompletní přihlášky (tj. včetně požadovaných příloh) doručené k termínu uzávěrky. Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře organizátor přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na přehlídce. Členům hrajících souborů bude umožněn vstup zdarma na všechna ostatní divadelní představení. Organizátoři jsou připraveni umožnit účast hrajících souborů po celou dobu konání přehlídky.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude postupová přehlídka spojena s postupovou přehlídkou s výběrem pro jinou celostátní přehlídku, nejčastěji Šrámkův Písek (experimentující divadlo), řídí se tato část samostatnými propozicemi.
Mladá scéna bude jedním z výběrových míst pro účast na Jiráskově Hronově 2012, festivalu amatérského divadla (celostátní mezidruhové přehlídce s mezinárodní účastí). Počet a podobu nominací či doporučení určují propozice Jiráskova Hronova 2012.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracovala Lenka Novotná
NIPOS-ARTAMA, říjen 2011


KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY PRO CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU STUDENTSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ MLADÁ SCÉNA A TERMÍNY 2012

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha - Stodůlecký Píseček (ŠP, MS)
30. března - 1. dubna 2012
Pořadatel: KD Mlejn, Praha-Stodůlky
Kontakt: Dáša Brtnická, tel.: 777 088 928, Veronika Vaculíková, e-mail: info@mlejn.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Nové Strašecí - Setkání ve Strašecí (MS, ŠP)
30. března - 1. dubna 2012
Pořadatel: NoStraDivadlo, o. s., spolek pro kulturní činnost,
město Nové Strašecí, SRPDŠ při ZUŠ Nové Strašecí a SRPDŠ při Gymnáziu J. A. Komenského Nové Strašecí, studentské divadlo Mařeni a Pařeny Nové Strašecí
Kontakt: Iva Dvořáková, Žižkovo nám. 974, 271 01 Nové Strašecí
tel.: 737 149 291, e-mail: dvorakova@nostradivadlo.cz, www.nostradivadlo.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Český Krumlov - Mladá scéna (MS)
29. března 2012
Pořadatel: Dům dětí a mládeže Český Krumlov
Kontakt: Dům dětí a mládeže, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov
tel.: 380 711 601 (Eliška Rolníková), 604 867 563 (Jaroslava Löblová), e-mail: jazyky@ddm.ckrumlov.cz, www.ddm.ckrumlov.cz

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Plasy - NA HRANĚ (ŠP, MS)
13. - 15. dubna 2012
Pořadatel: Johan o. s. (centrum pro kulturní a sociální projekty)
Kontakt: Jana Wertigová, Havířská 933/11, 301 00 Plzeň-Jižní předměstí
Tel.: 774 517 471, mail: jana.wertigova@johancentrum.cz, info@johancentrum.cz
www.prehlidky-johan.net (www.johancentrum.cz)

ÚSTECKÝ KRAJ
Most - MLADÁ SCÉNA (MS)
30. března – 1. dubna 2012
Pořadatel: DS Odevšad, o. s.
Kontakt: Pavel Skála, Školní 21, Most, 434 01
tel.: 774 162 298, e-mail: pavel.skala@nanecisto.eu, www.nanecisto.eu

LIBERECKÝ KRAJ
Turnov - Modrý kocour (ŠP, MS)
23. - 26. února 2012
Pořadatel: Turnovské divadelní studio a Turnovská Bohéma
Kontakt: Petr Haken, Koněvova 1003, 511 01 Turnov
tel.: 606 504 008, e-mail: hakenovam@seznam.cz, www.turnov.cz/kultura/akce/kocour.htm

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové - Audimafor (ŠP, MS, WP)
30. března - 1. dubna 2012
Pořadatel: Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Divadlo DRAK HK
Kontakt: Naďa Gregarová, Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622, 773133 743, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Svitavy - Svitavský Fanda (ŠP, MS, WP)
23. - 25. března 2012
Pořadatel: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy
Kontakt: Hana Švandová, SKS Svitavy
tel.: 739 040 678, e-mail: hana.svandova@kultura-svitavy.cz

KRAJ VYSOČINA
Jihlava - JID 20-12, 11. ročník (ŠP, MS)
15. - 17. března 2012
Pořadatel: Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“, o. s.,
tř. Legionářů 15, 586 01 Jihlava.
Kontakt: Jan Bušta, tel.: 777 753 234, e-mail: jid@slunceweb.cz, www.jid.slunceweb.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno - ŠPÍL-BERG 2012 (MS, ŠP, WP)
28. března - 1. dubna 2012
Pořadatel: SVČ Lužánky, o. s. KŠANDY a Ateliér Divadlo a výchova DIFA JAMU, Brno
Kontakt: Petr David, SVČ Lužánky - pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
tel.: 547 354 393, 776 033 473, e-mail: spilberg.brno@gmail.com, petr.labyrint@luzanky.cz, web: www.spil-berg.jamu.cz

Hodonín - Jarní divadelní festival & Mumraj! (MS)
20. - 24. března 2012
Pořadatel: KPU v ČR a Dům kultury Hodonín
Kontakt: Marcel Řimák, Dům kultury, Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín
tel.: 518 309 410, e-mail: rimak@dkhodonin.cz, www.dkhodonin.eu

OLOMOUCKÝ KRAJ
Prostějov - Přehlídka studentského divadla (MS)
16. - 17. března 2012
Pořadatel: Městský úřad Prostějov, odbor školství, kultury a sportu, oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb a ZUŠ V. Ambrose Prostějov
Kontakt: Martina Drmolová, oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb, Nám. T.G.M. 130/14 79601 Prostějov, tel.: 777 116 142, e-mail: martina.drmolova@prostejov.eu

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Nový Jičín - Přehlídka studentského a přehlídka experimentujícího divadla (MS, ŠP)
8. - 10. března 2012
Pořadatel: Středisko volného času FOKUS Nový Jičín
Kontakt: Hana Růžová, K nemocnici 23, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 710 088, 603 162 548, e-mail: ruzova@fokusnj.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Valašské Meziříčí - Setkání divadel, Malé jevištní formy 2012 (MS, ŠP)
16. - 17. března 2012
Pořadatel: Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace
Kontakt: Magda Siekliková, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 739 281 416, 571 684 577, e-mail: sieklikova@kzvalmez.cz, schwager@kzvalmez.cz (David Schwager), fax: 571 684 684

Slavičín - Valašské Křoví 2012 (DD, MS)
7. - 11. března 2012
Pořadatel: SemTamFór, o.s., Sokolovna Slavičín
Kontakt: Jan Julínek, Květná 424, 763 21 Slavičín
tel.: 603 113 222, e-mail: produkce2@semtamfor.cz, www.semtamfor.cz
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.