Databáze českého amatérského divadla

Texty: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, NP Kandrdásek SČDO 2012, propozice

K a n d r d á s e k SČDO 2012
- Memoriál Bedřicha Čapka a Zdenka Fűrsta
V y h l á š e n í a p r o p o z i c e
soutěže monologů a dialogů pro děti a mládež 2012

Předsednictvo Svazu českých divadelních ochotníků vyhlašuje XXIII. ročník soutěže monologů a
dialogů pro děti a mládež KANDRDÁSEK SČDO 2012 Memoriál Bedřicha Čapka a Zdenka Fűrsta.
Soutěž je vyhlášena pro děti a mládež ve věku 8-18 let, ve věkových kategoriích 8-10 let, 11-13 let,
14-15 let a 16-18 let v soutěžních žánrech: monolog s časovým limitem do 11 minut, (monologem se rozumí
jednání dramatické postavy v konkrétní situaci – není jím recitace básně ani přednes prozaického textu);
dialog s časovým limitem do 15 minut (maximálně tři osoby). Tolerance časového limitu v soutěžním
vystoupení je 10%. V kategorii monologů smí soutěžící vystoupit pouze s jedním soutěžním vystoupením.
Věková hranice se stanoví podle roku narození. U dialogů je kategorie určována podle roku narození
staršího soutěžícího.

KANDRDÁSEK SČDO je obdoba POHÁRKU SČDO a nabízí dětem a mládeži zajímavou činnost,
ve které se jednoznačně upřednostňuje dětská hravost před mentorským nastudováním textu, mnohdy byly
pro tyto věkové kategorie, naprosto nevhodné předlohy. Do soutěže není zařazena poezie a vypuštěna byla i
skupinová vystoupení!

Soutěž je dvoustupňová. Prvním stupněm jsou oblastní (regionální) přehlídky, které proběhnou do
1. března 2012. Druhým stupněm je národní přehlídka v Brandýse nad Labem dne 31. března 2012.
Každý soutěžící se musí zúčastnit oblastní (regionální) přehlídky. Může se však zúčastnit pouze
jedné regionální (oblastní) přehlídky KANDRDÁSKU SČDO podle místa svého bydliště,
případně jiné po osobní dohodě s pořadatelem soutěže/přehlídky.

Přihlášky nutno zaslat na kontaktní adresy oblastních předsednictev SČDO, popř. organizacím
OREL, či Volnému sdružení východočeských ochotníků, a to podle příslušnosti v oblasti (regionu). Termín
odeslání přihlášek, pořádajícím oblastním organizacím SČDO či uvedeným organizacím, je do 25. ledna
2012, pokud nebude příslušným pořadatelem oblastního (regionálního) kola stanoven termín jiný.
Pokud se příslušná soutěž v oblasti (regionu) nekoná, může soutěžící zaslat přihlášku na adresu
sousední oblasti a ta zváží možnosti přijetí takové přihlášky a sdělí soutěžícímu podmínky hrazení nákladů
na dopravu.

Pořadatel oblastní (regionální) přehlídky má právo nominovat na základě doporučení
odborné poroty dvě vystoupení z každé soutěžní kategorie na národní přehlídku. V případě, že
dojde k hostování soutěžících z oblasti, kde se přehlídka nekoná v jiné oblasti, porota zhodnotí
výkon hostujících ve srovnání s ostatními a v případě příznivého výsledku, může doporučit jeho
případný postup na národní přehlídku za původní domovskou oblast.
Přihlášky nutno doplnit textovou předlohou a anotací vystoupení, t.j. stručným a výstižným
uvedením výstupu k objasnění kontextu hry či události. (Tiskopis přihlášky na adrese
http://scdo.webpark.cz/.)
V přihláškách do soutěže musí být vždy uvedena osoba starší 18 let nesoucí odpovědnost za nezletilé
interprety. Bez tohoto opatření nesmí být přihlášky a soutěžící zařazeni do programu. Odpovědná osoba musí
zajistit dopravu soutěžících do místa oblastních (regionálních) přehlídek a národní přehlídky a bezpečnost
soutěžících po celou dobu pobytu v místě konání soutěže.

Pořadatelé oblastních (regionálních) přehlídek jsou povinni zpracovat protokol o průběhu a
výsledcích oblastní (regionální) přehlídky, včetně uvedení členů odborné poroty a s originálními přihláškami
vítězů. Pořadatel oblastní přehlídky má právo nominovat a pořadatel národní přehlídky přijmout až 2
vystoupení v každé kategorii i žánru. Přihlášky spolu s anotacemi je nutné zaslat nejpozději do 5. března
2012 tajemnici poroty národní přehlídky Haně Šikové, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň. Nebudou-li
použity originální přihlášky, pořadatel si vyhrazuje právo nebrat na jiné formuláře zřetel, stejně tak,
nebude-li přihláška vyplněna jednoznačně ve všech kolonkách!

Pořadatel národní přehlídky KANDRDÁSEK SČDO má právo na základě vyjádření poroty
přehlídky nominovat, ze své věkové kategorie 16-18 let, po 1 výstupu do každého žánru POHÁRKU SČDO,
tj. monolog muži, monolog ženy a dialog!

Finanční podmínky oblastních (regionálních) přehlídek stanoví jejich pořadatelé. Finanční podmínky
národní přehlídky stanoví pořadatel dle svých finančních možností a seznámí s nimi účastníky ve zvacím
dopise. Část nákladů mohou pořadatelé přenést na soutěžící. Soutěžícím účastníkům národní přehlídky, kteří
pro dopravu použijí veřejných dopravních prostředků (vlak, autobus) může být hrazeno cestovné podle
cestovních dokladů, soutěžícím, kteří použijí vlastní dopravní prostředek (auto) může být náhrada
cestovného vyplacena podle Směrnice SČDO č. 1/2004 o finančních náhradách cestovného. Nárok na úhradu
cestovného má soutěžící a případně osoba, doprovázející soutěžícího mladšího než 18 let.
V Praze dne 3. listopadu 2011.
Tajemník SČDO Předseda SČDO
Ludmila Panenková Ing. Josef Hejral

Kontaktní adresy oblastních předsednictev SČDO a organizací pro přihlášky do soutěže
KANDRDÁSEK SČDO 2012 a POHÁRKU SČDO 2012.
Praha a střední Čechy: Ing. Jaroslav Vondruška,
289 07 Libice nad Cidlinou, Vojtěchova 394
klimaprojekt@centrum.cz
České středohoří: Ludmila Panenková,
405 01 Děčín, 17.listopadu 532/2
redakce@principdc.cz
Jizerská oblast: Ladislav Novák,
412 51 Lomnice nad Popelkou, Sportovců 748
bohacova&@hds.cz
Západní Čechy: Městské kulturní zařízení Horšovský Týn
346 01 Horšovský Týn, nám. Republiky 105
poharek@email.cz
Jižní Čechy: Josef Samec
386 01 Strakonice, Ptákovická 429
josef.samec@ds.celakovsky.cz
Jižní Morava: Jiří Bušina,
680 01 Boskovice, Plačkova 23
jiri.busina@seznam.cz
Střední Morava: Hořínek Aleš, ČSA 7,
783 53 Velká Bystřice, ČSA 7
tomas.hradil@velkabystrice.cz
Severní Morava: Vroblová Eva, Jesenická 20,
792 01 Bruntál, Jesenická 20
efikajser@seznam.cz
Organizace VSVD a OREL na adresu, kterou určí tato organizace svými informačními prostředky
nebo na kteroukoli z výše uvedených adres.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':