Databáze českého amatérského divadla

Texty: BEZOUŠKOVÁ, Simona: Popelka Rakovník 2013 - propozice (i postupové přehlídky). AS 1.12.2012 - Činoherní, Dětské.

Popelka Rakovník 2013 — propozice

POPELKA RAKOVNÍK 32. celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti a mládež 6.–10. listopadu 2013, Rakovník

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Královským městem Rakovník, Kulturním centrem Rakovník a Divadelním spolkem Tyl Rakovník. Hlavním organizátorem je občanské sdružení Divadelní spolek Tyl Rakovník.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Rakovnická POPELKA je koncipována jako celostátní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých s inscenacemi pro děti a mládež a současně jako dílna divadla pro děti a mládež. Posláním přehlídky je umožnit setkání tvůrčích osobností a divadelních souborů, prezentaci a konfrontaci výsledků jejich práce, zprostředkovávat poznání a inspiraci ve výše vymezené divadelní oblasti.

Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti s náležitou vážností a odpovědností a kultivace této oblasti divadelní činnosti.

V rámci přehlídky budou uskutečněny rozborové semináře k soutěžním inscenacím a rozpravy a diskuse k nesoutěžním inspirativním představením. Na přehlídce bude pracovat pod odborným vedením skupina dětí, jejímž prostřednictvím budou získávány reflexe dětského publika na jednotlivé inscenace. Podle možností mohou být realizovány tematické semináře.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské činoherní divadelní soubory z České republiky s věkovým průměrem nad 15 let s inscenacemi pro děti a mládež.

Inspirativní části programu přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory s inscenacemi pro děti a mládež, a to jak profesionální, tak amatérské, bez omezení druhového, žánrového, věkového aj. Podmínkou účasti je kvalita a inspirativnost jejich inscenací.

Výjimku z výše vymezené účasti na přehlídce lze připustit zařazením absolventských představení posluchačů dlouhodobých vzdělávacích projektů (např. Kurzu praktické režie), pokud to dovolí ekonomické a organizační podmínky.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Účast souboru na celostátní přehlídce POPELKA v Rakovníku je podmíněna:

− účastí v některé z postupových přehlídek s výběrem pro celostátní přehlídku v Rakovníku,

− doporučením lektorského sboru postupové přehlídky k účasti na celostátní přehlídce v Rakovníku,

− v případě doporučení přijetím inscenace programovou radou celostátní přehlídky POPELKA Rakovník,

− v případě, že je inscenace doporučena z jiné přehlídky než přímo postupové na celostátní přehlídku v Rakovníku, přijetím inscenace programovou radou celostátní přehlídky POPELKA Rakovník

Za postupovou přehlídku je považována taková divadelní přehlídka, v níž jsou soutěžní inscenace hodnoceny stejným, nejméně tříčlenným lektorským sborem a která je otevřena všem činoherním divadelním souborům nejméně v teritoriu daného regionu. Přehlídka, která odmítne soubor, aniž by v jejím programu byly uvedeny nejméně 4 inscenace usilující o postup na POPELKU Rakovník, se diskvalifikuje v možnosti uplatňovat doporučení inscenace pro celostátní přehlídku činoherního divadla pro děti.

V krajích, kde nebude možnost účasti a postupu z postupových přehlídek, mohou být doporučení inscenací na celostátní přehlídku POPELKA v Rakovníku učiněna na základě výběru realizovaného jakýmkoliv subjektem, který se jej ujme za stanovených podmínek a po dohodě s NIPOS-ARTAMA. O přijetí takového doporučení opět rozhoduje programová rada.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné postupové přehlídky (výběru), která umožní realizaci výběru inscenací pro celostátní přehlídku POPELKA v Rakovníku. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce bude považována za účast na druhé přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Lektorské sbory postupových přehlídek či výběrů mohou doporučit neomezený počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky.

Právo doporučení inscenace na celostátní přehlídku POPELKA v Rakovníku mají ty postupové přehlídky, které splňují tyto podmínky:

a.patří mezi postupové přehlídky na Popelku Rakovník, tzn. jsou uvedeny na seznamu přehlídek, který je součástí těchto propozic;
b.všechny soutěžní inscenace byly (viz bod a) posouzeny stejným, nejméně tříčlenným lektorským sborem a alespoň jeden z členů lektorského sboru byl osobou s právem doporučení
c.tato osoba s právem doporučení bude pořadatelem krajské postupové přehlídky a na jeho náklady vyslána na jednání programové rady POPELKY Rakovník, které se koná 6. 6. 2013. Osoby s právem doporučení vymezuje abecední seznam, který je volnou přílohou těchto propozic (k dispozici na www.artama.cz a u odborné pracovnice NIPOS-ARTAMA Simony Bezouškové);
d.všechny osoby s právem doporučení (viz výše), které byly členy lektorského sboru krajské postupové přehlídky, souhlasí s doporučením inscenace;
e.navrhovatel uplatní návrh na doporučení, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky přihlášek na celostátní přehlídku POPELKA v Rakovníku
Ředitelé postupových přehlídek mohou doporučit po jedné inscenaci k výběru do programu celostátní přehlídky. Mohou doporučit inscenace, které se z důvodu onemocnění či jiných závažných příčin nemohly zúčastnit postupové přehlídky a které svou kvalitou podle jejich názoru převyšují inscenaci, kterou z postupové přehlídky doporučil lektorský sbor, nebo jsou s ní srovnatelné. Obdobně mohou uplatnit svá doporučení k výběru do programu celostátní přehlídky zájmové divadelní organizace a odborná rada NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo.

V pravomoci ředitele celostátní přehlídky je doporučit do soutěžní části přehlídky jednu inscenaci nad rámec rozhodnutí lektorských sborů postupových přehlídek a programové rady POPELKY v Rakovníku.

Navrhovatelé odpovídají pouze za uplatnění takových návrhů, které korespondují s koncepcí celostátní přehlídky a s vymezením účasti divadelních souborů a jejich inscenací (viz první dva články těchto propozic). Programová rada přehlídky je povinna odmítnout návrhy, které prokazatelně nerespektují toto ustanovení.

Navrhovatelé doporučují inscenace prostřednictvím příslušných přihlášek, které odešlou ve dvojím vyhotovení na adresu: NIPOS-ARTAMA, do rukou Simony Bezouškové, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz.

S přihláškou je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:

přihlášky ostatních zúčastněných souborů;
textovou předlohu inscenace;
hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů, popisující děj, dramaturgii, režii, scénografii, hereckou složku, kvality a nedostatky inscenace;
realizovaný program postupové přehlídky, z něhož bude zřejmé, které soubory se jí zúčastnily s možností postupu na celostátní přehlídku;
osoby a obsazení do programové brožury;
slovo o souboru do programové brožury;
slovo o autorovi (autorech) do programové brožury;
slovo o inscenaci do programové brožury;
fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci.

Uzávěrka doručení přihlášek je 3. 6. 2013. Jednotlivé přihlášky musí být doloženy odborným hodnocením inscenace s výrazným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu celostátní přehlídky. K přihlášce a hodnocení je třeba připojit výše předepsané přílohy. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky kompletní, tj. včetně požadovaných příloh.

Program přehlídky stanoví programová rada celostátní přehlídky POPELKA Rakovník na základě:

návrhů vzešlých z výsledků postupových přehlídek;
návrhů uplatněných řediteli postupových přehlídek na základě jejich zvláštní pravomoci;
návrhů zájmových divadelních organizací – jejich střechových orgánů;
návrhů odborné rady NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo.

Do programové rady jmenuje NIPOS-ARTAMA divadelní odborníky, kteří se dobře orientují v oblasti divadla pro děti, případně stejně odborně způsobilé zástupce institucí participujících na pořádání celostátní přehlídky. Zastoupení hlavního organizátora je vyhrazeno.

Programová rada je povinna odmítnout návrhy, které průkazně nerespektují koncepci celostátní přehlídky a vymezení účasti souborů a jejich inscenací.

Rozhodnutí programové rady je pro pořadatele závazné včetně pořadí označených náhradníků, respektive inscenací, které nemusejí být do programu zařazeny.

Pořadatelé si vyhrazují právo určit hrací termíny zúčastněných souborů.

Rakovnická POPELKA počítá nejvýše se 14 inscenacemi, z toho maximálně s 9 v soutěžním programu.

Soutěžní představení celostátní přehlídky bude hodnotit lektorský sbor. V závěru přehlídky budou oceněny nejlepší výkony a inscenace a bude provedeno a vyhlášeno doporučení nejlepších inscenací k účasti na Jiráskově Hronově, festivalu amatérského divadla 2013 (celostátní mezidruhové přehlídce amatérského divadla s mezinárodní účastí).

Lektorský sbor celostátní přehlídky POPELKA v Rakovníku má právo nominovat / doporučit inscenace do programu Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla 2014. Způsob výběru inscenací do programu Jiráskova Hronova se řídí rozhodnutím festivalového výboru Jiráskova Hronova, které bude vyjádřeno propozicemi JH pro rok 2013 v období předcházejícím konání POPELKY 2013.

Pokud by nominace či doporučení připadly na inscenace, které již byly uvedeny v hlavním programu Jiráskova Hronova, nelze je uplatnit.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
POPELKA se uskuteční v Tylově divadle a v prostorách Kulturního centra v Rakovníku. Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře pořadatel přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v Rakovníku. Pořadatelé spatřují v účasti souborů po celou dobu trvání přehlídky jednu ze základních podmínek její smysluplnosti, a jsou proto připraveni souborům tuto účast umožnit.

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Abecední seznam osob vymezených v ustanovení propozic o právu doporučení

Popelka Rakovník 2013 — postupové přehlídky
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha (Horní Počernice)
1.–3. března 2013
Přihlášky: do 15. 1. 2013
Pořadatel: Amatérská divadelní asociace
Kontakt: Lenka Smrčková, Záveská 871/2, poštovní schránka 26, 102 00 Praha 10 — Hostivař
tel.: 606 865 940 begin_of_the_skype_highlighting 606 865 940 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: ada.divadlo@centrum.cz

Praha – Karlínská tříska
Termín bude upřesněn.
Přihlášky: do 15. 1. 2013
Pořadatel: DIVADLO (bez záruky) PRAHA
Kontakt: David Slížek, V Zeleném údolí 1304/15, 148 00 Praha 4 — Kunratice
tel.: 739 542 720 begin_of_the_skype_highlighting 739 542 720 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 603 584 489 begin_of_the_skype_highlighting 603 584 489 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: divadlo@bezzaruky.cz, www.bezzaruky.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Mladá Boleslav – Popelka na dlani
Termín bude upřesněn.
Přihlášky: do 20. 3. 2013
Pořadatel: Divadýlko na dlani
Kontakt: Petr Matoušek, Fortenská 508, 294 01 Bělá pod Bezdězem
tel.: 739 017 581 begin_of_the_skype_highlighting 739 017 581 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: info@divadylko-nadlani.cz, www.divadylko-nadlani.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Český Krumlov – Pohádkový víkend
Termín bude upřesněn.
Přihlášky: do 25. 1. 2013
Pořadatel: Městské divadlo, Český Krumlov, o. p. s.
Kontakt: MgA. Jaromír Hruška, Horní brána č. 2, 381 01 Český Krumlov
tel.: 380 727 367 begin_of_the_skype_highlighting 380 727 367 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 602 200 649 begin_of_the_skype_highlighting 602 200 649 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: jaromir.hruska@divadlock.cz

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ Radnice – Radnický Dráček Termín bude upřesněn. Přihlášky: do 31. 3. 2013 Pořadatel: Západočeská oblast SČDO Kontakt: Hana Šiková, Habrmannova 41, 326 00 Plzeň tel.: 377 242 200 begin_of_the_skype_highlighting 377 242 200 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 605 200 065 begin_of_the_skype_highlighting 605 200 065 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: hana.sikova@atlas.cz

ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ Nový Bor – Dospělí dětem 24.–26. května 2013 Přihlášky: do 22. 3. 2013 Pořadatel: Kultura Nový Bor, s. r. o. Kontakt: Zdeněk Rejna, Revoluční 480, 473 01 Nový Bor tel.: 487 725 539 begin_of_the_skype_highlighting 487 725 539 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 606 473 797 begin_of_the_skype_highlighting 606 473 797 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: divadlo@kulturanb.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Červený Kostelec
13.–17. března 2013
Uzávěrka přihlášek do 25. 10. 2012
Pořadatel: IMPULS Hradec Králové
Kontakt: Naďa Gregarová, Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622 begin_of_the_skype_highlighting 495 582 622 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 773 133 743 begin_of_the_skype_highlighting 773 133 743 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz

Miletín – Miletínské divadelní jaro
3.–5. května 2013
Přihlášky: do 31. 1. 2013
Pořadatel: IMPULS Hradec Králové
Kontakt: Naďa Gregarová, Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622 begin_of_the_skype_highlighting 495 582 622 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 773 133 743 begin_of_the_skype_highlighting 773 133 743 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz

KRAJ VYSOČINA
Havlíčkův Brod – Dospělí dětem
Termín bude upřesněn.
Přihlášky: do 15. 2. 2013
Pořadatel: Sdružení Adivadlo
Kontakt: Lída Honzová, Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: 607 241 427 begin_of_the_skype_highlighting 607 241 427 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: adivadlo.h.brod@seznam.cz, petrhavel@hbnet.cz

Třešť – Třešťské divadelní jaro
8.–15. března 2013
Přihlášky: do 10. 1. 2013
Pořadatel: Město Třešť
Kontakt: Michaela Marešová, Odbor kultury a propagace MěÚ Třešť, Revoluční 20, 589 01 Třešť
tel.: 567 584 938 begin_of_the_skype_highlighting 567 584 938 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 602 771 634 begin_of_the_skype_highlighting 602 771 634 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: maresova@trest.cz

Žďár nad Sázavou – Pohádkový mlejnek
20.–22. března 2013
Přihlášky: do 31. 1. 2013
Pořadatel: Dům kultury, programové oddělení
Kontakt: Zdena Burešová, Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 502 253 begin_of_the_skype_highlighting 566 502 253 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 724 190 928 begin_of_the_skype_highlighting 724 190 928 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: buresova.z@dkzdar.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Němčice nad Hanou – Hanácký divadelní máj
27. dubna – 4. května 2013
Přihlášky: do 28. 2. 2013
Pořadatel: Město Němčice nad Hanou
Kontakt: Jana Oulehlová, Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou
tel.: 582 386 529 begin_of_the_skype_highlighting 582 386 529 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, 603 263 088 begin_of_the_skype_highlighting 603 263 088 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: kultura@nemcicenh.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava-Poruba – Dospělí dětem
Termín bude upřesněn.
Přihlášky: do 31. 1. 2013
Kontakt: DS Jitřenka, Michaela Spurná, Gen. Hrušky 25/1215, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory
tel.: 723 288 372 begin_of_the_skype_highlighting 723 288 372 BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting, e-mail: misahlavsova@seznam.cz, www.divadlo-jitrenka.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Karolinka
Přehlídka se v roce 2013 nekoná.

Simona Bezoušková
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':