Databáze českého amatérského divadla

Texty: Artama, Závěrečné hodnocení 2004

Závěrečné hodnocení Jiráskova Hronova 2004

I. Základní údaje

Název akce: 74. Jiráskův Hronov, celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla se zahraniční účastí

Místo konání: Hronov

Termín: 5. – 14.8.2004

Pořadatel: NIPOS-ARTAMA a město Hronov z pověření a za finančního přispění MK

Hlavní pořadatel v místě: Kulturní a informační středisko Hronov

Spolupořadatelé: Amatérská divadelní asociace
Česká sekce UNIMA
České středisko AITA/IATA
Klub přátel umění v ČR
Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové
Občanské sdružení Kruh Hronov
Sdružení pro tvořivou dramatiku
Společnost Amatérské divadlo a svět
Svaz českých divadelních ochotníků
Volné sdružení východočeských divadelníků

Odborná spolupráce: NIPOS-ARTAMA Praha

Počet přímých účastníků: 1100 (základní program 242, HronOff 38, doplňkový program 408, vzdělávací část vč. lektorů a organizátorů 412)

Počet dalších účastníků: cca 900 (bez místních návštěvníků). Tento údaj je pouze odhadem vycházejícím z počtu návštěvníků ubytovaných prostřednictvím Informačního střediska JH (570), z prodeje vstupenek (9086) a dalších exaktně neověřitelných indícií

Vklady účastníků, které neprocházejí účetnictvím přehlídky:
 náklady na ubytování a stravování (seminaristé a všichni,
kdo nejsou členy hrajících divadelních souborů nebo pracovního týmu JH – lektoři, organizátoři);
 náklady na ubytování a stravování členů hrajících souborů
přesahující vymezený pobyt souborů pořadatelem (3 dny - 2 noci);
 náklady na vstupenky na představení (kromě pracovního týmu JH);
 náklady na dopravu (kromě pracovního týmu JH);
 náklady na zakoupení programových brožur a zpravodajů (kromě pracovního týmu JH).

Poznámka: Dílem tyto náklady účetnictvím přehlídky procházejí (ubytování, vstupenky), ale hradí je účastníci. Náklady na pobyt při internátní formě ubytování činily v r. 2004 nejméně 3.000,- Kč za osobu na celou přehlídku. Členové hrajících souborů tentokrát neplatili účastnický poplatek 50,- Kč za osobu a l den, za to nebyla souborům hrazena doprava.II. Splnění odborného účelu akce

a) Program přehlídky
 Detailně viz příloha.
 Základní program Jiráskova Hronova 2004 – mezidruhové přehlídky amatérského divadla byl sestaven na jednání programových rad JH 3.6. a 7.7.2004 na základě nominací a doporučení jednotlivých druhových národních přehlídek a Českého střediska AITA/IATA. Jednotlivá jednání programových rad se konala podle nově stanovených pravidel propozicemi JH. První programovou radu tvořili především předsedové odborných porot celostátních druhových přehlídek. Druhou programovou radu tvořili především odborní pracovníci NIPOS-ARTAMA.
 74. ročník JH, vymezený jako mezidruhová přehlídka, přinesl pestrou paletu divadelních druhů, žánrů, stylů a poetik. Jeho účastníci měli možnost zhlédnout inscenace souborů dospělých, mládeže i dětí. Rozmanité bylo také složení souborů z hlediska demografického. Stejně otevřenou byla i divácká adresa, od dětí až po seniory. Vlivem programových výpadků chybělo v základním programu větší zastoupení tzv. pohybového divadla a tanečního divadla. Absentoval žánr hudebního divadla.
 V základním programu JH bylo uvedeno 22 inscenací, z toho:
 9 inscenací činoherního (hereckého) divadla;
 7 inscenací, které se druhově dají počítat k činoherním, ale měly výrazné rysy tzv. autorského divadla nebo šlo o původní hry či dramatizace členů souborů;
 2 inscenace loutkářských souborů;
 2 inscenace poezie;
 1 inscenace divadla pro děti (oscilující na pomezí činoherního a loutkového divadla se zpěvy);
 1 inscenace pohybového divadla.
 Poprvé byl realizován tzv. HronOff program. Byl koncipován jako záměrně vybraná a do základního programu začleněná suma inscenací, které měly inspirativní či poznávací charakter, respektive byly prezentací výsledků práce hronovských divadelních dílen.
 V HronOff programu bylo uvedeno 6 inscenací, z toho:
 1 inscenace činoherního (hereckého) divadla;
 3 inscenace loutkového divadla;
 1 inscenace pantomimy;
 1 inscenace čínské opery.
 Inscenace a vystoupení, uvedené v základním programu 74. JH, vycházely v 10 případech z textů dramatických autorů (3x českých, po jednom řeckém, ruském, švédském, anglickém, francouzském, americkém a rakouském), z toho šlo ve 3 případech spíše o inspiraci předlohou a o razantní autorské zpracování režisérem inscenace (Othello, Antigona /L´amourt/, Vánoce u Ivanovových), v 5 případech vycházely z prozaické či básnické literární předlohy a 6 inscenací vzniklo na základě původní autorské tvorby členů souborů. Polovina představení byla komediálního typu, avšak většina z nich se zabývala závažnými tématy. V základním programu 74. JH byly stejně jako v předchozím ročníku uplatněny větší měrou inscenace činoherních souborů. Příčinou toho byla skutečnost, že se v některých oblastech divadla příliš neurodilo (dětské divadlo, divadlo poezie, pohybové divadlo a pantomima) a také to, že soubory nominované z některých národních přehlídek pozvání na JH neakceptovaly. Týká se to opakovaně především loutkářů.
 V popisované základní části programu JH bylo uvedeno celkem 22 inscenací od 22 souborů v 49 představeních. V programu HronOff bylo uvedeno dalších 6 inscenací od 6 souborů v 9 představeních. Celkem bylo v základním a HronOff programu uvedeno 28 inscenací od 27 souborů (soubor Vosto5 z Prahy hrál 2 inscenace) v 58 představeních. (Pokud bychom připočetli divadelní představení doplňkového programu – viz dále, došli bychom k celkové sumě 42 inscenací a vystoupení od 36 divadelních kolektivů v 73 představeních.)
 74. JH jako mezidruhová přehlídka byl především příležitostí k poučení a inspiraci, k mnohapolnému vzájemnému osvojování prostředků, jimiž vládne divadlo ve svých nejrozmanitějších mutacích. V neposlední řadě pak k seznámení se se stavem českého amatérského divadla jako celku, přesněji s jeho „předvojem“ označeným celostátními druhovými přehlídkami jako divadelní počiny reprezentující příslušný druh či oblast divadla v jejich kvalitě a směřování. Letošní ročník opětovně potvrdil správnost koncipování Jiráskova Hronova jako mezidruhové přehlídky. Zájem zúčastnit se této výjimečné divadelní přehlídky se stále zvyšuje. Navzdory mohutnému zvýšení počtu účastníků v předchozích ročnících, došlo i v roce 2004 k nárůstu, jednak seminaristů Klubu (nejen) mladých divadelníků a dalších vzdělávacích akcí, především však účinkujících v doplňkovém programu.
Letošním zvýšením účastníků festivalu na cca 2000 se JH dostal na hranici svých stávajících možností ubytovacích, ale především z hlediska počtu míst v hledištích. Další navýšení účastníků by znamenalo změnu ve struktuře programu, tj. namísto dvou představení jedné inscenace by se musely hrát tři. Odtud by pramenil řetězec organizačních změn, které by nebyly vůbec jednoduché, neboť nelze požadovat, aby všechny soubory hrály tři představení denně. Znamenalo by to prodloužení pobytu souborů o jeden den, požadavek na další ubytovací a stravovací kapacity atd., nemluvě o zásadní změně struktury programu, včetně jeho vzdělávací části. Mimo to se vyhrotil problém inscenací, vyžadujících nekompromisně komorní prostředí s malým počtem diváků. Nejedná se přitom pouze o zajištění komorních hracích prostor, ale také o zvýšený počet představení těchto inscenací na 4 – 8. Realizace si v těchto případech vyžaduje ještě vyšší požadavky na délku pobytu souborů a s nimi spojené náklady.
 74. JH se svou programovou skladbou, odrážející realitu českého divadla, se svými cca 2000 převážně velice mladými divadelníky, v tom s 260 seminaristy Klubu (nejen) mladých divadelníků, 40 účastníky dalších samostatně organizovaných seminářů, s průměrně 95 účastníky Kritického klubu (K2), byl mezidruhovou přehlídkou nejen programově, ale také fakticky. Promítlo se to v setrvalém zájmu amatérských divadelníků, orientovaných na různé druhy a oblasti amatérského divadla, v neutuchajícím zájmu o vzdělávací část JH, ale také v širokém rozpětí dramaturgie festivalu, kterou obohatily v rámci doplňkového programu další divadelní produkce v parku A. Jiráska, divadelní stan souboru Vosto5 s každodenním programem, ale také prezentace výsledků práce hronovských seminářů a dílen.
 Inscenační výsledky, které letos na JH soubory předvedly, byly vesměs na dobré úrovni. Objevily se i takové, u nichž lze mít oprávněné výhrady z hlediska provedení (zejména Solný sloupy DS Černí šviháci z Kostelce nad Orlicí, Misionáři Divadla Prádelna z Rosic a Vánoce u Ivanovových u.s. Triarius z České Třebové), nicméně i tyto inscenace se staly látkou k úvahám o možnostech a nejvlastnějších cestách amatérského divadla v současnosti. Objevilo se nejméně pět inscenací, v nichž lze spatřovat životadárné těžiště amatérského divadla, a sice schopnost vyjadřovat se prostředky divadla k přítomnosti, ale také výsostnou schopnost navazovat prostředky divadla komunikaci, ať již s diváky dospělými či dětskými. Na vrcholu těchto snah stanuly soubory Divadlo De Facto Mimo s inscenací původní hry Modrej drahokamen anóbrž Zelená Gizela a mrkvajzníci určené dětskému publiku, DS Čtyřlístek z Frýdku-Místku s původní autorskou hrou Impérium vrací uhlo, Divadlo Vosto5 Praha s původní autorskou hrou Snieżka, Rádobydivadlo Klapý s jevištní adaptací Bergmanova filmového scénáře Podzimní sonáta, uvedenou pod názvem Taková podivná kombinace citů a slovenský soubor Potoň Levice s inscenací Antigona (L´amourt).
 Vedle těchto inscenací je možné jmenovat i další, které byly z různých pohledů cennými příspěvky do programu JH nebo do diskuse o současném hledání smyslu amatérské divadelní činnosti. Platí to zejména o Společnosti Dr. Krásy a Lantově dramatizaci nedávno objeveného románu Julese Verna, uvedenou souborem pod názvem Blíží se den, kdy vás budu milovat, o inscenaci Ionescovy Plešaté zpěvačky Divadla bez zákulisí ze Sokolova, Divadlu Kámen z Prahy a jeho inscenaci aktovky Lotte Ingrisch Rakvičky, divadelním souboru Tyan z Plzně a jeho nastudování hry Romana Sikory Antigona: Odjezd!, Šumavském ochotnickém spolku z Prachatic a jeho inscenaci hry J. Krause Nahniličko, pojmenované inscenátory Proti větru a svým způsobem o reprezentantu venkovských divadelních souborů libochovické scéně a jejím uvedení hry na motivy amerických autorů Manžel na inzerát.
 Závěrem lze konstatovat, že se 74. ročník JH přiřadil k těm nejzdařilejším v období po listopadu 1989, a to navzdory vyostřené rozpornosti ve vnímání inscenací různými skupinami návštěvníků festivalu. K největším pozitivům 74. JH náleželo otevření přehlídky inscenacím a produkcím nad rámec základního programu a nepochybně jeho rozsáhlá a kvalitní vzdělávací část. Takto byl JH reflektován i v médiích (zvláště v tisku).b) Vzdělávací část

Klub (nejen) mladých divadelníků
Klub (nejen) mladých divadelníků, vzdělávací instituce JH, po léta účinně rozmnožující řady poučených divadelníků – juniorů, byla i tentokráte otevřena všem bez ohledu na věk.
Zájem o tuto vzdělávací část JH neopadl, naopak. Přihlásilo se 318 zájemců, v Klubu jich pak pracovalo rekordních 260 v dvanácti tematických seminářích a dílnách, z nichž Kurz praktické režie byl součástí dlouhodobého vzdělávacího projektu. Aby mohl být tak velký zájem uspokojen, museli organizátoři K(n)MD (NIPOS-ARTAMA) ve spolupráci s hronovským Kulturním a informačním střediskem nalézt řešení ve zdvojení některých seminářů či lektorském posílení, spolu s tím i v nalezení dalších učebních a ubytovacích prostor.
Někteří posluchači K(n)MD se do hronovských dílen a seminářů vrací, mnoho jich však přijíždí poprvé. Na 74. Jiráskově Hronově nepatrně převážili v minulosti již zúčastnění seminaristé nad nováčky. Nejpočetněji byly zastoupeny sedmnáctiletí až dvaadvacetiletí, bylo jich téměř tři pětiny z celkového počtu. Bezmála čtvrtina účastníků byla ve věku 23 až 32 let. Desetina posluchačů byla starších 32 let, přičemž nejstaršímu účastníku bylo 68 let. Dvacetina přihlášených byla ve věku od 15 do 17 let. Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem K(n)MD byl 53 let. Skóre mužů a žen bylo 2:3.
Propozice K(n)MD nabízely možnost práce v některém z 12 seminářů a dílen či být kmenovým posluchačem Kritického klubu. Některé ze vzdělávacích příležitostí se konaly opakovaně, dílem včetně lektorského obsazení, některé byly koncipovány nově.
Mezi opakované semináře a dílny patřily tyto: Základní abeceda divadla s lektorem prof. Mgr. Františkem Laurinem, seminář určený především začínajícím divadelníkům, Jevištní řeč s lektorkou Mgr. Reginou Szymikovou. Zájem o něj byl tak velký, že bylo přistoupeno k otevření stejnojmenného semináře s dodatečně získaným lektorem Mgr. Jaroslavem Kodešem. Dále seminář Nonverbální komunikace, vedený Danielou Fischerovou, dílna Pantomima a pohybové divadlo Michala Hechta a jeho asistentky Štěpánky Elgrové.
Většina seminářů a dílen byla v podstatě koncipována nově. Tvůrčí dílna – ateliér MgA. Davida Baziky a Mgr. Tomáše Jirmana nazvaná Inspirace místem – Slavnost pro Hronov byla určena těm, kdo se chtějí nechat inspirovat místem společného setkání a dát svou kreativitu do služeb divadelního činu, jehož finálním výrazem bylo plenérové představení pro účastníky JH. Své druhé soustředění měl na JH nově otevřený Kurz praktické režie s lektory Mgr. Milanem Schejbalem a Mgr. Pavlínou Morávkovou. Obsahem soustředění bylo pokračování ve výuce dramaturgie, věnované dramaturgickým rozborům různých typů divadelních her, tvorbě dramaturgické koncepce hry, úpravám a škrtům. Sny a skutečnost aneb Praktikujícím loutkářem za devět dnů byl název semináře loutkoherce Jana Bílka, určeného zájemcům o řemeslné ovládnutí různých typů loutek. Divadlo poezie byl seminář vedený slovenským režisérem Mgr. Silvestrem Lavríkem. Byl zaměřený především na ty, kdo se věnují divadlu poezie, tvorbě jeho scénářů a jejich jevištní realizaci. Zkušenějším byl nabídnut seminář Mgr. Aleše Bergmana, Ph.D. nazvaný Dramatická situace a skladba jevištní výpovědi. Byl zaměřen na dramatickou situaci a její význam při komponování jevištního dění, na postupnost rozvoje jednání v jevištní situaci, na příběh, gag a metaforu jako prostředek vedení vlastní divácké tvořivosti. Následné dva semináře byly opravdovými novinkami v nabídce K(n)MD. Dílna „Mezi východem a západem“ vedená doc. Mgr. Václavem Martincem, Ivanou Huspekovou a s asistenty, jejími kolegy z Malého Vinohradského divadla a absolventy VOHŠ v Praze Marií Hodinářovou, Vladimírem Jopkem, Hanou Mathauserovou, Petrem Pochopem, Martinou Carol Prášilovou a Lukášem Šolcem byla určena zájemcům o hereckou práci, propojující fyzicko-hlasové techniky východního – asijského divadla s evropskou činohrou silně ovlivněnou K.S. Stanislavským, J. Grotowským a Michailem Čechovem. Od slova k jevištnímu tvaru (Režijně – herecko – dramaturgický seminář) určený především stávajícím či budoucím režisérům vedli režisérka Mgr. Marie Kotizová a dramaturg Mgr. Vladimír Zajíc. Posluchači se v něm praktickou formou seznámili s procesem práce na inscenaci, od přečtení textu očima dramaturga přes režijní a hereckou práci k jevištní realizaci. Práce v semináři zaujala posluchače natolik, že projektují společná setkání v době pohronovské a rádi by dospěli k realizaci divadelní inscenace Gogolovy Ženitby.

Kritický klub
Vzdělávací příležitostí nad rámec základních tematicky zaměřených seminářů a dílen, konaných v dopoledních hodinách, byl pro všechny účastníky JH odpolední Kritický klub (K2). Kritický klub byl koncipován jako volně přístupné fórum JH, v němž by pověřeným členem lektorského týmu bylo provedeno v nevelkém a přísně vymezeném čase (15 min. na každou inscenaci) kritické hodnocení inscenací základního programu JH. Živnou půdou klubu byly vždy inscenace uvedené v předchozím dni, a to nejen jako předmět kritického hodnocení, ale také jako zdroj uvažování o otázkách přesahující jednotlivé inscenace. Kritický klub měl být ve své druhé části příležitostí k odborným exkurzům na témata spjatá s problematikou, kterou inscenace nastolí, k přemýšlení o možnostech různých druhů divadla, jeho prostředcích a účinnosti působení, o jeho smyslu. V této druhé části se měla prosadit přesahová a poznávací hlediska. Odbornou oporou k tomu byl lektorský tým klubu, což nevylučovalo možnost spontánního vzniku diskusního fóra, jehož se mohli zúčastnit jak tvůrci předmětných inscenací, tak kdokoliv z návštěvníků klubu. Tento záměr se podařilo naplnit pouze částečně, a to tak, že byla na škodu upozaděna zamýšlená nadstavbová část.
Navzdory tomu byl zájem hronovského auditoria o Kritický klub velký a podstatně převýšil návštěvností všechny předchozí popřevratové ročníky, kdy se toto fórum konalo pod názvy Problémovy club či Diskusní klub. Průměrně se K2 od neděle do soboty zúčastňovalo 95 návštěvníků JH. Rekordní účast 140 přítomných zaznamenali v K2 hned v neděli 8. srpna. Vysoká návštěva setrvala až do posledního dne festivalu, což nebylo v minulosti obvyklé.
Vedoucím lektorem Kritického klubu byl prof. PhDr. Jan Císař, Csc., divadelní vědec a pedagog, vedoucí katedry teorie a kritiky DAMU Praha. Lektory byli Mgr. Jakub Korčák, režisér, studijní proděkan a pedagog katedry činoherního divadla DAMU Praha; Mgr. Pavel Purkrábek, scénograf, někdejší odborný asistent katedry scénografie DAMU Praha, nyní ve svobodném povolání; doc., PhDr. Vladimír Štefko, CSc., divadelní kritik, pedagog, publicista a autor odborných divadelních publikací. Byl redaktorem a šéfredaktorem řady periodik, redaktorem a režisérem Čs. televize na Slovensku, ústředním ředitelem Slovenského rozhlasu (1990-1994), mluvčím prezidenta SR a ředitelem tiskového odboru Kanceláře prezidenta SR (1994-1998), v současnosti je pedagogem katedry divadelní vědy VŠMU v Bratislavě a doc., PhDr. Daria Ulrichová, dramaturgyně Národního divadla v Praze, pedagožka DAMU Praha. Lektorský tým K2 měl svého moderátora, kterým byl Josef Brůček za Mgr. Romana Černíka, který svou účast odvolal těsně před zahájením JH. Organizační asistentkou byla Miroslava Císařová.

Rozborový seminář Klubu režisérů SČDO
Rozborový seminář organizovaný již tradičně Klubem režisérů SČDO, jehož lektorem byl Mgr. Rudolf Felzmann a „třídním“ ing. Dušan Zakopal, byl přístupný všem účastníkům JH. Navštěvovali jej také zástupci souborů, jejichž inscenace byly předmětem rozboru. Úvodní slovo rozpravy k té které inscenaci měli na starosti členové Klubu režisérů SČDO. I v tomto semináři byla účast proměnlivá, průměrně oscilovala kolem pětadvacítky zájemců.

Dílna Sergeje Fedotova
V rámci 74. JH se uskutečnila herecká dílna vedená zkušenými žáky ruského režiséra a divadelního pedagoga Sergeje Fedotova Janem Hájkem a Michalem Čapkem. Práce v dílně byla zaměřena na využití hereckých postupů Michaila Čechova. Dílnu organizačně zajišťovala Karla Dörrová ve Velkém Poříčí. Zúčastnila se jí dvacítka zájemců.

Dílna V.K. Klicpera a jeho dílo
Dílna byla staronovým projektem, který umožnil setkání zkušených amatérských herců nad hrou V.K. Klicpery Hadrián z Římsů a jejím nastudováním, uvedením v předvečer oficiálního zahájení JH na jevišti Jiráskova divadla a následným rozborem v Rozborovém semináři vedeném režisérem Rudolfem Felzmannem. Vlastní nastudování se uskutečnilo na základě domácí přípravy v týdenním soustředění v Hronově, které bezprostředně předcházelo premiéře. Dramaturgie a režie inscenace se ujal zkušený amatérský herec a režisér František Klaška z Brna. Realizace projektu se ujalo za finanční podpory Ministerstva kultury občanské sdružení Kruh v Hronově ve spolupráci s KIS Hronov. Projektu se zúčastnila dvacítka amatérských divadelníků za technické podpory techniků Jiráskova divadla v Hronově.


Závěrem
S výjimkou samostatně organizovaného rozborového semináře, dílny V.K. Klicpera a jeho dílo a dílny Sergeje Fedotova byl hlavním organizátorem vzdělávací části JH PhDr. Milan Strotzer. Jeho organizačními spolupracovníky byli Mgr. Marie Poesová, organizační vedoucí K(n)MD, Dana Strejcovská a Eva Kodešová.
74. JH potvrdil správnost mnohaletého usilování o to, aby se hronovský festival stal vyhledávanou, tematicky rozrůzněnou a užitými formami diferencovanou a účinnou vzdělávací institucí. Svědčí o tom nejen rozmanitá skladba seminářů, dílen a dalších vzdělávacích příležitostí a jejich lektorské obsazení, ale i rekordní počty seminaristů a jejich pozitivní reakce. V této souvislosti nelze také pominout recenzní rubriku Zpravodaje JH, v níž byla každé inscenaci základního programu věnována pozornost vždy dvěma odborníky z řad lektorů JH a nově samostatnými recenzenty Mgr. Karolem Horváthem a Mgr. Janou Paterovou, kterou během přehlídky vystřídala Mgr. Radmila Hrdinová.c) Doplňkový program

Vedle základního programu, vystoupilo v doplňkovém programu JH více jak 30 divadelních, hudebních a dalších kolektivů. Většina jejich vystoupení se udála v parku Aloise Jiráska, ve stanu pražského souboru Vosto5 umístěného ve dvoře ZŠ na náměstí ČSA a v dalších venkovních prostorách. Návštěvníci 74. JH měli možnost zhlédnout navíc čtrnáct divadelních představení a vystoupení. V předvečer oficiálního zahájení JH uvedli v Jiráskově divadle účastníci dílny V.K. Klicpera a jeho dílo výsledek své práce – nastudování Klicperovy hry Hadrián z Římsů, pražský soubor Vosto5 uvedl ve svém divadelním stanu nazvaném STAND´ART sérii svých představení: STAND´ARTní kabaret, Sportu zdar!, Koncert Tesla a Hrusice 1907. V parku A. Jiráska zahrály divadelní soubory Dekor Brno Maryšu a ZŠ Hronov muzikál Bílá paní. V čajovně u Bílého draka byla uvedena tři představení Divadla Jarky Holasové věnovaná dětskému publiku: Až opadá listí, Hrnečku, vař! a Pohádky pro Barunku. Jakýmsi bonusem programu 74. JH byla předpremiérová projekce filmového dokumentu Šumný Jiráskův kraj a návdavkem Šumné Polabí, kterou v přeplněném Jiráskově divadle uvedli sami tvůrci Radovan Lipus a David Vávra. Divadelně-hudební program JH obohatil Richard Pogoda vystoupením nazvaným Vzpomínání na Miroslava Horníčka. K divadelním produkcím je třeba též počítat tři předváděčky seminářů a dílen JH: Dílny I (jako Inspirace místem), která uvedla u Metuje u Freiwaldova náměstí svou produkci nazvanou Z národa Čechoff, dále dílny Sergeje Fedotova ve Velkém Poříčí a dílny M (jako Mimus) Michala Hechta v sokolovně. Nelze pominout ani vystoupení Ohňového divadla před Jiráskovým divadlem.
Za součást doplňkového programu JH lze považovat i tři schůzky uskutečněné organizovaně v průběhu festivalu. Jednou z nich bylo setkání zástupců občanských sdružení, věnujících se s celostátní působností amatérskému divadlu, iniciované SČDO. Svá jednání na JH uskutečnily České středisko AITA/IATA a rozšířená rada Volného sdružení východočeských divadelníků.
Hronovský program obohatilo též pět výstav. Ve výstavní hale Jiráskova divadla výstava s názvem To bylo divadélko za branou, věnovaná jednomu z významných souborů malých jevištních forem z Vyškova, vedeného Sveťou Chytilem, jehož činnost byla násilně ukončena normalizační mašinérií Husákovy éry. V Galerii u Šafářů v ulici K Milířům výstava Obrazy z posledních let (Pikáže a specialistická díla Bohumila Španiela) a tamtéž výstava Památky v tužce Karla Šafáře. Ve foyeru sálu Josefa Čapka byla instalována výstava fotografií Ivo Mičkala připomínající 73. JH. Ve foyeru Jiráskova divadla mohli návštěvníci představení zhlédnout výstavku představující amatérské divadelníky – nositele vyznamenání Zlatý odznak J.K. Tyla.d) Společenská část

Tak jako v letech předchozích, stala se i na 74. JH zahajovací schůzka Klubu (nejen) mladých divadelníků ve čtvrtek večer před započetím vlastní přehlídky prvním rituálem - aktem zahájení JH jako vzdělávací instituce. Nechyběly ani další hronovské rituály: tzv. oheň přátelství a lampiónový průvod v předvečer zahájení JH, vítání souborů na schodech Jiráskova divadla, poděkování za představení a rozloučení se soubory, a především oficiální zahájení a zakončení festivalu se závěrečným velkým ohňostrojem.
Již pošesté se zhostil oficiálního zahájení JH v sobotu 7. srpna ministr kultury Pavel Dostál spolu se starostkou Hronova Hanou Nedvědovou a hejtmanem Královéhradeckého kraje ing. Pavlem Bradíkem. Zahájení se zúčastnili poslanci Zdeňka Horníková a Jiří Hanuš a senátor Petr Fejfar.
Každoročně přivítá JH řadu významných hostí. Letos jimi byli vedle ministra kultury Pavla Dostála, doc. Milan Uhde, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury MK PhDr. Zuzana Malcová, Mgr. Milan Kupka, vedoucí kanceláře předsedy Senátu ČR, JUDr. Magdalena Hůrková, právnička I. náměstka ministra kultury a další, které v Hronově vídáme pravidelně. Mezi ně náleží i Franz-Josef Witting, viceprezident Německého spolkového svazu amatérského divadla (BDAT) a umělecký ředitel prestižní přehlídky v Paderbornu. Mezi stálé návštěvníky přehlídky patřil i Jozef Krasula, prezident Slovenského střediska AITA/IATA. Letos se v Hronově v roli hosta ocitl i letitý lektor Problémového clubu JH doc., Mgr Ján Zavarský jako jeden z deseti zahraničních návštěvníků festivalu. Mezi hosty lze počítat i zahraniční lektory vzdělávací části JH doc., PhDr. Vladimíra Štefka, CSc., Mgr. Silvestra Lavríka a Mgr. Karola Horvátha ze Slovenska.
Ke společenské části JH náleželo přijetí oficiálních hostí starostkou města Hanou Nedvědovou na hronovské radnici, přijetí zahraničních hostí a sponzorů na témže místě.
Významnou akcí společenského charakteru bylo udělení Ceny Ministerstva kultury v oblasti neprofesionálních divadelních a slovesných oborů za zásluhy a činnost v oblasti amatérského divadla prof. PhDr. Janu Císařovi, CSc. Akt se uskutečnil před odpoledním představením v den oficiálního zahájení JH na jevišti Jiráskova divadla. Cenu MK předal osobně ministr kultury Pavel Dostál.
Téhož dne byly před večerním představením předány ocenění Zlatý odznak J.K. Tyla Bedřichu Beranovi z Hronova, Ludmile Cápkové z Kroměříže, Ludmile Honzové z Havlíčkova Brodu, Miroslavu Houštěkovi z Hronova a Janě Urbanové z Krupky.
Byť nebyl osobně přítomen Z.A. Tichý, iniciátor a osnovatel udělování neoficiální, dílem recesní a dílem vážně míněné ceny Zlatý Alois, byla cena díky iniciativě Vladimíra Hulce udělena. Zdá se, že tentokrát spíše vážně než nevážně. Získal ji soubor Vosto5 z Prahy za svůj STAND´ART - divadelní stan a divadelní aktivity v něm provozované v průběhu 74. JH.
e) Tiskoviny

 Výtvarné řešení propagace JH, bylo i v roce 2004 svěřeno renomovanému brněnskému výtvarníkovi Rostislavu Pospíšilovi. Ten zaměnil loňskou postavu všudypřítomného Kašpara za smějícího se klauna. Tento motiv promítnul do všech propagačních materiálů, počínaje plakáty, přes programovou brožuru, přehlídkový zpravodaj, odznaky účastníků, tašky, trička aj., až po velkoplošnou propagaci ve městě.
 Přehlídkové dění mapoval, jako každoročně, Zpravodaj JH. Jeho devět čísel připravovala redakce v novém složení. Vedoucí redaktorkou byla Mgr. Jana Portyková, jejími členy byli Michal Drtina, Mgr. Štěpán Filcík, Mgr. Alexandr Gregar, Mgr. Jakub Hulák, Vladimír Hulec, Jan Rolník, výtvarník Rostislav Pospíšil a fotograf Ivo Mičkal. Zpravodaj měl vcelku dobrou úroveň. Navzdory shodnému zadání jako v roce předchozím, se sice redakci nepodařilo dosíci kvality minulého ročníku, zejména pokud jde o kýžené proporce, komplexnost, ale také esprit. Výhrady lze mít k tendenčním sloupkům Vladimíra Hulce, zejména však k tomu, že neměly na stránkách Zpravodaje protiváhu. Dále ke způsobu referencí o Kritickém klubu, k převaze impresí ze seminářů K(n)MD namísto zpráv o nich, k absenci informací o významných hostech (doc. M. Uhde, senátor, poslanci) včetně zahraničních a nevyužití jejich přítomnosti např. k rozhovorům. Vítku lze mít přitom k zařazení obsáhlých materiálů, dotýkajících se akcí, které nejsou pro amatérské divadlo klíčové (o DS Veverská Bítýška, který ani na JH nebyl; celostránková propagace královéhradeckého Open Air při Festivalu Evropských regionů; propagace Lipnického Mantlu; čtyřsloupcový blok věnovaný kritikám z doby před 75 lety). Naopak jako pozitivum byly označeny exkluzivní rozhovory s ministrem kultury Pavlem Dostálem, prof. PhDr. Janem Císařem, CSc., doc. PhDr. Vladimírem Štefkem, CSc. a dalšími významnými osobnostmi profesionální a amatérské divadelní scény.
 V den oficiálního zahájení festivalu (7.8.) se uskutečnila tisková konference JH. Zúčastnil se jí ministr kultury Pavel Dostál, ředitelka ORNK MK PhDr. Zuzana Malcová, hejtman Královéhradeckého kraje ing. Pavel Bradík, starostka Hronova Hana Nedvědová a další hosté a organizátoři JH. Účast žurnalistů byla obvyklého rozsahu. Jí odpovídala i pozornost médií, kterou přehlídce věnovala. Lze si jenom přát, aby tato pozornost, byť je daleko větší, než bývá obvyklé u jiných akcí neprofesionálního umění, překročila stávající rozměr.III. Organizace

V průběhu JH se každodenně scházel k řešení aktuálních problémů organizační štáb.
Na začátku a na konci přehlídky se sešel Festivalový výbor JH.
I přes značný počet účastníků JH, včetně účastníků K(n)MD, a technickou a organizační náročnost zvládnutí tak velkého množství hrajících souborů, nevznikly až na výjimku žádné zásadní problémy. Dalo by se říci, že 74. JH byl z organizačního hlediska na velmi dobré úrovni. Onou výjimkou bylo nedodržení plánovaného a předem promyšleného uspořádání hracích prostor a hlediště, k němuž se v případě souboru z Městečka Trnávky připojilo pochybení v distribuci a prodeji vstupenek a na jednom z představení došlo k naddimenzované návštěvě. Doplatili na to diváci i účinkující, zejména při představení Ani Anička, ale Alenka souboru Tentokrát Pes z Městečka Trnávky v sále Josefa Čapka a Misionáři souboru Prádelna z Rosic, uváděném v sokolovně.
Po mnoha letech se podařilo zajistit elevaci hlediště v sále Josefa Čapka, což přispělo k dobré viditelnosti ze všech míst hlediště. Pokud by ještě došlo k zútulnění foyeru za pomoci fantazie výtvarníka a spolu s tím k zvukové izolaci od vlastního sálu, kde probíhají divadelní představení, stal by se z přístavby Jiráskova divadla funkční objekt k realizaci divadelních produkcí a současně jako místo, které lze považovat za festivalový divadelní klub.
Mnoho připomínek a návrhů na zlepšení podmínek pro soubory, seminaristy a další návštěvníky JH padlo na závěrečných jednáních organizačního štábu a festivalového výboru JH, ale také na jednání odborné rady NIPOS pro amatérské činoherní divadlo, některé byly zachyceny ve vyžádaných reflexích posluchačů K(n)MD. Nejčastěji se připomínky dotýkaly absence komorních hracích prostor, klimatizace (s výjimkou sálu Jos. Čapka), chybějící zpětné vazby na objednávky vstupenek pro návštěvníky JH mimo okruh K(n)MD u vyprodaných představení a také poskytování vstupenek na místa se špatnou viditelností a slyšitelností na balkoně Jiráskova divadla pro účastníky seminářů, kterým jsou představení předmětem či pomůckou výuky.IV. Finanční zabezpečení
Rozpočet a vyúčtování akce jsou předloženy samostatně. Viz příloha vyúčtování grantu.


V. Návrhy a náměty pro další ročník

Z hlediska programu:
• Vytvářet i nadále takové podmínky, aby byly realizovány národní přehlídky ve všech druzích divadla a dalších druzích scénického umění a staly se základem fundovaného výběru inscenací do programu 75. JH. S tím souvisí i realizace postupových přehlídek v krajích.
• Klást důraz na vzájemnou mezidruhovou inspiraci a setkání amatérských divadelníků z různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění. Tyto premisy uplatňovat ve všech programových složkách: při výběru inscenací, při organizaci vzdělávací části a rovněž ve společenské části programu JH.
• S potřebným předstihem projednat hostování zahraničních souborů a zajistit jejich účast. Dtto zahraničního lektora tematického semináře K(n)MD.
• Přehodnotit stávající a stanovit pro rok 2005 zásady výběru souborů a jejich inscenací, zejména z hlediska vymezení klíčových zdrojů výběru (druhové celostátní přehlídky) a počtu nominací, jimiž mohou disponovat. Dále z hlediska funkce programové rady JH a jejích kompetencí, včetně možnosti rozhodovat o programu v jednokolovém výběru v průběhu měsíce června 2005 (především ve vazbě na červencový termín konání Loutkářské Chrudimi) tak, aby mohla být tvořena programová struktura (vlastní konkrétní program) 75. JH komplexně v přijatelném termínu v červnu 2005.
• Uplatnit zásady výběru souborů ve znění souhlasném s propozicemi 75. ročníku JH.
• Klást na programovou radu JH požadavek, aby při svém rozhodování o programu vycházela z inscenačních výsledků divadelní sezóny (s možností zařazení nevyužitých inscenací z předchozí sezóny) a stanovila program relevantní poslání JH.
• Zachovat koncepci K(n)MD ze 74. ročníku JH.
• Přehodnotit funkci a praktiky Kritického klubu JH, jehož posláním měla být jak kritická reflexe inscenací základního programu JH, tak rozprava nadstavbového poznávacího charakteru. Následně stanovit náplň a způsob realizace veřejného fóra JH, reflektujícího inscenace základního programu (respektive off programu) JH, které by nepozbylo poznávacího a nadstavbového charakteru.
• Zajistit recenze inscenací základního programu JH pro přehlídkový zpravodaj samostatnými recenzenty tak, aby lektoři veřejného fóra nebyli zatěžováni přílišnou měrou psaním recenzí a byl jim vytvořen dostatečný prostor pro porady k přípravě vedení veřejného fóra reflektujícího základní (případně off) program JH, respektive k případnému uzavřenému hodnocení inscenací pro hrající soubory.
• Zachovat stávající rozsah trvání přehlídky, pokud to dovolí ekonomická situace.
• Na základě dobré zkušenosti 74. JH realizovat i na 75. JH otevřený program JH, tzv. HronOff, jako přiměřený počet záměrně vybraných a do základního programu vkomponovaných inscenací, které mohou být zdrojem inspirace či poznání neobvyklých divadelních přístupů, respektive které budou prezentací zdařilých výstupů práce divadelních dílen K(n)MD či jiných obdobných projektů.
• Zachovat doplňkový programu. Při jeho tvorbě upřednostňovat taková vystoupení, která mají ambice zapojovat místní obyvatele do festivalového dění. Jeho realizace by měla být zásadně obsahově i časově organizována tak, aby byl přínosem a nikoliv narušitelem základního programu JH.
• Rozsah otevřeného – HronOff a doplňkového programu realizovat v míře, která by nebyla popřením výběru základního programu prostřednictvím systémových (postupových regionálních a celostátních) druhových divadelních přehlídek.

Z hlediska organizace:
• Realizovat jednání s potencionálními sponzory pro posílení finančních zdrojů přehlídky, usilovat o získání generálního sponzora.
• I nadále věnovat pozornost přípravné fázi práce na Zpravodaji JH. Klást akcent na to, aby přístup redaktorů byl především divadelní, nikoliv pouze novinářský. Zajistit, aby byla členem redakce (nejlépe šéfredaktorem) osoba, která je v maximální možné míře obeznámena s problematikou amatérského divadla, jeho organizačním zázemím, prostředky a nástroji odborné péče a dalšími aspekty existence amatérského divadelního hnutí. Zachovat obsah Zpravodaje JH z roku 2003 a doplnit jej o reflexe z veřejného fóra reflektujícího základní (případně off) program JH..
• Věnovat neutuchající pozornost zabezpečení pečovatelské služby pro hrající soubory po celou dobu jejich pobytu, tj. od jejich příjezdů do Hronova a oficiálního přivítání, až po oficiální rozloučení při skončení pobytu.
• Realizovat přehlídkové rituály tak, aby středem jejich pozornosti byly hrající soubory a jejich vůdčí osobnosti.
• V případě uvádění inscenací pro děti zabezpečit částečnou návštěvu dětského publika, odpovídající věkové adrese avizované souborem.
• Usilovat o možnost využívání hronovské sokolovny a nalézt další adekvátní objekty jako stabilní scény pro maximálně 80 diváků pro komorně laděné či neobvyklé prostory vyžadující inscenace, včetně technického vybavení a obsluhy.
• Usilovat o zajištění vhodného prostoru pro konání veřejného fóra reflektujícího základní (off) program JH.
• Usilovat o zajištění klimatizace hracích prostor JH
• Zajistit zpětnou vazbu pro objednatele vstupenek.
• Zohlednit přidělování vstupenek těm, kdo ve vzdělávací části JH reflektují inscenace uváděné v Jiráskově divadle (ideálně od zadních řad v parteru divadla – týká se jak lektorského týmu, tak seminaristů).
• Zajistit výplaty náhrad cestovních výdajů pracovního týmu JH ihned po příjezdu do Hronova, např. v Informačním středisku JH.Vyhotovil: PhDr. Milan Strotzer
15.10.2004

Přílohy: 1. Realizovaný základní a HronOff program JH
2. Rekapitulace financování JH 2004


74. JIRÁSKŮV HRONOV 2004
ZÁKLADNÍ a OFF (HronOff) PROGRAM DIVÁCKÉ
ŘADY
Legenda:JD = Jiráskovo divadlo, SJČ= Sál Josefa Čapka, SOK = sokolovna, PARK = park A. Jiráska
DEN SOUBOR - AUTOR – HRA / MINUTÁŽ Divácká řada A Divácká řada B Produkce
navíc
Pá.
6.8. Umělecké seskupení PŘINESLIH – DOPLŇKOVÝ PROGRAM
V.K. Klicpera: Hadrián z Římsů / cca 150´ JD
18:30 JD
18:30
Studenti DAMU Praha – HRONOFF
William Shakespeare: Sen noci svatojánské / cca 180´ PARK
22:15 PARK
22:15
So.
7.8. Šumavský ochotnický spolek – ŠOS Prachatice
Jan Kraus: Proti větru (Nahniličko) / 120´ JD
20:00 JD
16:30
DS Tlupatlapa – Dramatická školička SKS Svitavy
Robinson Jeffers: Pastýřka / 40´ SJČ
16:30 SJČ
13:30
Divadlo Kámen Praha / Lotte Ingrisch: Rakvičky / 45´
DS Čtyřlístek „Prča Production“ Frýdek-Místek / ING Kolektiv: Impérium vrací uhlo / 25´ SJČ
18:00 SJČ
21:00
Ne.
8.8. Společnost Dr. Krásy Praha / J. Verne, J. Veselý a Petr Lanta:
Blíží se den, kdy Vás budu milovat (Paris au XX. siècle) / 95´ JD
16:30 JD
20:00
Spielbrett Dresden, Německo
Podle Williama Shakespeara: Othello / 100´ SJČ
21:00 SJČ
16:30
Divadlo Líšeň Brno – HRONOFF
P. Dombrovská a kol. souboru: Domovní requiem (Zlá hra) / 50´ PARK
22:00 PARK
22:00
Po.
9.8. Divadlo Pôtoň při MsKS Levice, Slovensko
Sofokles: Antigona (L´amourt) / 60´ JD
14:00 JD
20:00
Soubor (tentokrát) PES Městečko Trnávka / Podle Lewise Carolla: Ani Anička, ale Alenka / 30´
Soubor Motýlci a kozičky Gymnázia Pastviny Brno / Kristýna Mazlová: Malá rošáda / 30´ SJČ
20:00 SJČ
17:00 SJČ
14:00
Divadlo Dialog Plzeň – HRONOFF
M. Hecht a kol. soub. dle K. Keseyho a M. Formana: Přelet / 60´ SOK
22:00 SOK
22:00 SOK
20:00
Út.
10.8 DS Scéna Libochovice
Na motivy amerických her: Manžel na inzerát / 90´ JD
20:00 JD
16:30
Divadlo VOSTO5 Praha
Cihlář, Jeřábek, Kašpar, Prokop: Snieżka / 75´ SJČ
14:00 SJČ
19:00
DS Černí šviháci Kostelec nad Orlicí
Josef Tejkl: Solný sloupy / 105´ SOK
16:30 SOK
21:30
Soubor DNO Hradec Králové - HRONOFF
DNO: Epos / 30´ před JD
22:15 před JD
20:30
St.
11.8. Divadlo bez zákulisí Sokolov
Eugène Ionesco: Plešatá zpěvačka / 75´ JD
14:00 JD
20:00 JD
16:30
Divadlo De Facto Mimo Jihlava – PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
M. Ketnerová, M. Kolář: Modrej drahokamen (Mrkvajzíci) / 40´ SJČ
16:30 SJČ
18:30 SJČ
14:00
Divadlo Prádelna Rosice
Pavel Strašák: Misionáři / 75´ SOK
20:00 SOK
16:30 SOK
14:00
Divadlo VOSTO5 Praha – HRONOFF
Cihlář a Prokop: Vajce / 50´ PARK
18:45 PARK
22:00
Čt.
12.8.

DS u.s. Triarius Česká Třebová
Alexandr Vvěděnskij: Vánoce u Ivanovových / 90´ JD
19:30 JD
16:30
DS Tyan Plzeň
Roman Sikora: Antigona: Odjezd! / 75´ SJČ
16:30 SJČ
19:30
Radovan Lipus a David Vávra uvedou v předpremiéře filmový dokument Šumný Jiráskův kraj
DOPLŇKOVÝ PROGRAM / cca 90´ JD
22:00 JD
22:00
Pá.
13.8. Rádobydivadlo Klapý
Podle Podzimní sonáty I. Bergmana: Taková podivná kombinace citů / 100´ JD
16:00 JD
19:30
Divadlo na Cucky Domu armády Olomouc
Jiří Kolář, Lukáš Večerka: KOLÁŘ(Ž) neví kam jdeme? / 25´
Divadlo Jesličky ZUŠ Na Střezině Hradec Králové
Wendy Cope, Ema Zámečníková: Zatracený chlapi / 25´ SJČ
14:00 SJČ
17:00
Malé Vinohradské divadlo Praha – HRONOFF
Tradiční hra pekingské opery: Na křížovém vrchu / 55´ SJČ
21:30 SJČ
21:30
Richard Pogoda – DOPLŇKOVÝ PROGRAM
Vzpomínání na Miroslava Horníčka / 60-90´ JD
22:30 JD
22:30
So.
14.8. DS PIKI Volyně
Vladimír Strnisko: Goldoniáda / 90´ JD
16:30 JD
19:30
Německo-polsko-česká divadelní dílna
Podle Deníků Franze Kafky: Kafka – Za dveřmi / 75´ SJČ
19:30 SJČ
16:30

POZNÁMKA: Představení základního (hlavního) programu jsou bez podkresu.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':