Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: DOLEŽAL, Josef: Fakta o vývoji českého ochotnického divadla v děčínském okrese, Podklad pro MČAD, 1998

Josef Doležal: Fakta o vývoji českého ochotnického divadla v děčínském okrese
Fakta o vývoji českého ochotnického divadla v děčínském okrese
PŘED I. SVĚTOVOU VÁLKOU
Začátky českého ochotnického divadla na Děčínsku spadají do šedesátých let minulého století, kdy se začaly zakládat české spolky (Beseda Podmokly, Česká beseda Děčín, Řemeslnická beseda, která měla pořádání divadelních představení zakotveno i ve svých stanovách). Hráno nepravidelně a názvy her se nezachovaly.
1878 se konala první valná hromada spolku ochotníků při Řemeslnické besedě v Podmoklech. Z toho roku jsou záznamy o dvou představeních: "Umělcové na pouti" a "Čech a Němec".
1879 "Král Václav" aneb "Katovo poslední dílo". Do r. 1896 hráno nepravidelně.
1881 Sbírka mezi ochotníky na obnovení Národního divadla v Praze vynesla 33 zlatých a 70 krejcarů
1892 Obnovena činnost ochotnického souboru Řemeslnické besedy (Ženich z města, Své k svému). Hráno do r. 1914, kdy 12. 4. v Národním domě v Podmoklech uspořádáno představení k oslavě třicátého výročí trvání místního odboru Ústřední matice školské: J. F. Karas - Na rodné hroudě.
Za Rakouska se omezovala česká menšina v Děčíně na nepatrný počet českých řemeslníků a drobných živnostníků a české služebnictvo zámecké.
(Státní okresní archiv v Děčíně)

PRVNÍ REPUBLIKA
Činnost české menšiny byla zpočátku brzděna snahou německých předáků ustavit tzv. Deutsch Böhmen a teprve příchod českého vojska od České Lípy přinesl částečné uklidnění. Postupné zakládání českých úřadů a škol posilovalo českou menšinu jak morálně, tak přílivem dalších českých obyvatel. Začaly se vytvářet nové české spolky.
1923 založena TJ Sokol Děčín - nepravidelná činnost dramatická a provozování vlastního loutkového divadla.
1927 Čekanky (F. X. Svoboda) a Revoluce (Kopta).
1928 loutkové divadlo přestěhováno do sokolského domu v Děčíně (hotel Praha). Pak hráno celkem pravidelně až do r. 1938.
1932 Jirásek - Lucerna, Konto X, Kondelík a Vejvara aj.
1934 Madame Sans Gene, Adam a Eva, Oblaka.
1935 Lakomec - účast na župní soutěži.
1936 Fidlovačka.
1937 Na vlnách rádia, Poslední muž, Posel, Bílá nemoc (18. 12. 1937).
11. 3. 1927 založen vzdělávací a divadelní spolek Vojan v Podmoklech (Lešetínský kovář, Poslední muž).
Člen ÚMDOČ a Růthova okrsku - spolková místnost Národní dům v Podmoklech. Z her - F. X. Šalda: Malý tatínek, E. A. Longen: Telefon 777, Štech: Malostranské tradice, Dr. V. Král: Těžký problém (1936, autorem hry režisér souboru), Jan Hus, Lucerna, Půlnoční vlak. Činnost do r. 1938.
1935 Hrála Česká obecná škola v Podmoklech a České gymnázium v Děčíně.
(Státní okresní archiv v Děčíně a kronika TJ Sokol Děčín)

Rumburk
Ve dvacátých letech byl založen DS Ústřední matice české. Hrálo se v bývalém Lidovém domě (později Sokolovna). 1928 hrál DS hru místního autora "Rumburská vzpoura". Činnost do r. 1938

Šluknov
13. 3. 1928 povolen zemskou správou politickou v Praze Spolek divadelních ochotníků Vojan ve Šluknově. Člen ÚMDOČ. Činnost do r. 1938

(Státní okresní archiv v Děčíně)


ČESKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO NA DĚČÍNSKU OD R. 1945
Vznik a proměny ochotnických souborů byly odrazem změn celé společnosti a její administrativy.
1) Osidlování míst, kde do r. 1945 žila jen česká menšina, ve druhé polovině čtyřicátých let a první polovině let padesátých přineslo vznik mnoha divadelních spolků v pohraničí. Tak např. v Děčíně vzniklo v těch letech 6 divadelních souborů, které se později dále dělily. Soubory vznikly i v Rumburku (Hraničář) a Šluknově (Seveřan), ale i ve většině dalších obcí děčínského okresu.
2) Zrušení spolkového zákona a výzva tzv. Soběslavského plánu, aby se soubory zapojily do socialistických organizací (ROH, JZD, SČM a pod.) v r. 1950 přineslo jednak nechuť ochotnických spolků, které několikaletým vývojem již našly svou tvář, organizačně upevnily a často dosáhly již slušné úrovně inscenační, jednak znamenalo ztrátu právní subjektivity těchto kolektivů a jejich demokratické struktury. Vedoucí souborů byli jmenováni zřizovatelem (soc. organizací) často necitlivě k potřebám souborů a postupně mizelo dobrovolné funkcionářské zázemí, které umožňovalo uplatnění i nehercům. Navíc byl na soubory činěn nátlak zařazovat do svého repertoáru hry sovětských autorů, které, mírně řečeno, byly zaměřeny na jinou mentalitu diváka, než byl český návštěvník a navíc vynikaly početným obsazením. V honbě za ideovostí byly zásahy zřizovatelů často diletantské a neodborné. Tak např. vadil pouhý název souboru "Karel Čapek" a byl upraven na Divadlo pracujících v Děčíně. Postupně začaly být soubory hodnoceny podle procentuelního zastoupení her sovětských autorů v jejich dramaturgickém plánu. V letech 1950 až 1954 to znamenalo značný úbytek souborů.
3) Okupace Československa v srpnu 1968 zasáhla div. soubory rozporně. Ve velké většině se vyhranily v názorech a ztmelily k obraně vůči oficiální politice. Začaly nacházet různé způsoby, jak ideové instrukce obcházet a často využívaly hry tzv. nové vlny sovětských autorů ke své výpovědi. Do souborů vstupovali i ti, kteří cítili, že právě v těchto kolektivech kamarádů mají možnost se uplatnit, jednak se odreagovat od neustále sílícího tlaku normalizace. Zápor spočíval v diletantských zásazích do souborů, ve vyšetřování citátů z her vytržených z dějové souvislosti, zákazech účinkování nebo alespoň zveřejňování osob zasažených prověrkami a cenzurováním textu i názvu divadelních her.
4) Revoluce v listopadu 1989 přinesla svobodu jednání a projevu všem občanům, což se projevilo i odlivem členů divadelních souborů do soukromého podnikání a do veřejných funkcí. Dočasně to ochromilo činnost divadelních ochotnických souborů. Od r. 1994 je již patrný vzestup činnosti div. ochotníků i příliv nových mladých zájemců.
VÝVOJ OCHOTNICKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ V DĚČÍNĚ
!!!!!! graf !!!!!!!!

Spolek městských ochotníků Podmokly - Děčín
Na podzim r. 1945 se sešli noví občané města, kteří ve svých bývalých působištích hráli ochotnické divadlo a založili divadelní spolek. Ještě do konce roku sehráli představení "Paní mincmistrová" v městském divadle. Čistý výtěžek představení činil 6 000 Kčs.
Z dalších her: Velbloud uchem jehly (22. 3. 1946)
Řevnivost mezi oběma městy (Podmokly, Děčín) i spory osobní způsobily rozdělení spolku na K. Čapek Děčín a DS Jirásek Podmokly.
V sezóně 1946/47 bylo v restaurovaném městském divadle v Podmoklech sehráno 16 ochotnických divadelních představení. (Doležal)

DS J. K. Tyl Bělá
Založen na podzim 1945 - člen ÚMDOČ. (Kolem 20 osob).
Soubor pracoval do r. 1950, kdy jeho členové vstoupili do DS ZK RÚT. (Doležal)

DS Tyl Bynov
Založen 13. 5. 1946. Činnost skončila v padesátých letech postupným přechodem členů do dalších souborů. (Doležal)

Divadelní spolek J. K. Tyl Chrochvice
Založen 7. 11. 1945, člen ÚMDOČ, hrál v Dělnickém domě Chrochvice.
20. 1. 1946 B. Rajská-Smolíková: Její veličenstvo láska.
Dále např. F. X. Svoboda: Ubitý drak, opereta "Milión sem, milión tam". V r. 1946 celkem šest premiér, v r. 1947 čtrnáct, v r. 1948 dvanáct, v r. 1949 dvanáct (Gogol: Ženitba, Šamberk: Palackého třída 27, Tyl: Paličova dcera). V r. 1950 osm premiér (Vojnarka, Lakomec, Mordová rokle).
Od r. 1951 pod názvem Dramatický odbor J. K. Tyl ZK Aroma osm premiér (Nemá kocour vždycky posvícení, Gorali, ...).
V r. 1952 3 premiéry (Poslední muž, Zdravý nemocný, Chudák manžel).
V r. 1953 3 premiéry atd.
V r. 1957 se soubor spojil s DS ZK Energetika Děčín IV. (Doležal)
Divadelní spolek Jirásek Podmokly
Vznikl v r. 1947 rozštěpením Spolku městských ochotníků, z něhož přešla do Jiráska podstatná část. Člen ÚMDOČ. Představení realizoval převážně v městském divadle v Podmoklech. Potíže měl s klubovnami, takže se často zkoušelo i po bytech a různých nevhodných prostorách. Přesto se souboru dařilo udržovat na tu dobu poměrně vysokou úroveň představení. Na základě výzvy ÚRO a odstupujícího ÚMDOČ, aby se ochotnické spolky začlenily do masových organizací, přešel soubor spolu s DS Sokol a Dětskou scénou RÚT (15. 12. 1950) do dramatického souboru ZK RÚT. (Pasekáři, Zabitý, Mistr ostrého meče, Stará historie, Život je krásný, Soudce, nikoliv mstitel, Muž v pozadí a další.) (Doležal)
Divadelní spolek Karel Čapek Děčín
Ustavující valná hromada spolku 12. 3. 1946 - řádný člen ÚMDOČ. Olga Scheinpflugová zaslala souhlas s názvem spolku.
Říjen 1946 první premiéra v kině Kotva: Okénko. Další hry: Velbloud uchem jehly, Rukopis času, Růžencová slavnost, Paní ministrová, Malajský šíp, Radostná událost aj. Hráno střídavě v kině Kotva, kině Pod zámkem a v hotelu Praha. R. 1947 získány prostory bývalého kina tzv. Kammerlichtspiele, které po celou válku sloužily jako skladiště různého materiálu. Svépomocí byl objekt rekonstruován.
Byly vydány tzv. "cihly" v hodnotě 100 Kčs, jejichž prodej zajišťoval financování přestavby. 18. 10. 1947 byla již slavnostní premiérou Noci na Karlštejně budova otevřena. Do 9. 12. 1950 uvedl soubor 54 premiér, mezi nimi i Loupežník, za přítomnosti O. Scheinpflugové, Blodkova opera Ve studni, Věra Lukášová, Strakonický dudák, Živnost paní Warenové, Zkrocení zlé ženy, Paní Marjánka, matka pluku aj.
V r. 1950 se spolek musel začlenit do masových organizací. Proto DS ZK n. p. Karna pod názvem Divadlo pracujících. Nastalo postupné slábnutí souboru z důvodů převážně ideologických. Část členů odešla do ZK ČSD, část do Škodových závodů a ZK Kovohutě. V průběhu let 1952 - 54 vznikly tak málo dělné kolektivy, budova divadla pracujících byla uzavřena a určena ke zbourání. Ale ještě počátkem šedesátých let sloužila jako skladiště Kovomatu. Ze statických důvodů byl však přístup do budovy zakázán.
13. 12. 1967 se znovu z iniciativy starších ochotníků spojily síly a pod zřizovatelem KaSS Děčín byla při městském divadle v Podmoklech obnovena činnost DS Karel Čapek. První inscenace: Madridské nocturno. Soubor se stal členským souborem SČDO a dosáhl úspěchů na krajských přehlídkách. Každoročně premiéra hry pro dospělé či pohádky. (Steinbeck: O myších a lidech, Zuzana Vojířová, Idiotka, Nebe na zemi, Vévodkyně valdštejnských vojsk, Dům na nebesích, Generálka, Čapkovy povídky z kapes, Všechno na zahradě, Vikýř (Třebíč 1992), Tzv. sci-fi (vítězství na národní přehlídce jednoaktových her v Želči u Tábora 1992 a účast na JH 1992). Soubor pracuje dosud. (Doležal)
DS Sokol Slavie Podmokly
Založen na podzim 1948, zkoušet se ale začalo až v r. 1949.
M. Bor: Noc v Hlubokém (7. 5. 1949)
15. 12. 1950 vstoupil soubor do Dramatického odboru ZK RÚT. (Doležal)

DS Baráčníků Děčín
Hrál v letech 1949 - 54 v Děčíně II Na Daliborce. V několika představeních účinkoval i Jaroslav Vojta (Maryša). Dále hráno: Lidé na kře, Starosta Stillmondský aj. (Doležal)
DO ZK RÚT Děčín
Založen 1950. Soubor vznikl spojením Dětské scény RÚT (zal. 9. 3. 1948), DS Jirásek a DS Sokol Slavie Podmokly.
Z uvedených her - Ostrovskij: Sněguročka, Drda: Hrátky s čertem, Gogol: Ženitba, Molliér: Jeho urozenost pan měšťák, Jirásek: Skaláci, Kolébka, Kožík: Meluzína, Vančura: Josefína, Stehlík: Mordová rokle. Z pohádek např. Karafiát: Broučci. V sezóně 1951/52 uvedeno 8 titulů ve 30 představeních pro 12 400 diváků.
Od r. 1953 přešel soubor pod Újezdovou osvětovou besedu, pod názvem Děčínský divadelní kolektiv, který působil do r. 1957. (Doležal)
DS ZK Energetiky Děčín IV
Ustaven v r. 1957, kam přešli členové Děčínského divadelního kolektivu a jednotlivci z různých rozpadajících se souborů. Podstatným byl i vstup DS ZK Aroma. Vznikl tak dosti početný soubor, který v té době byl nesporně nejlépe pracujícím souborem v Děčíně. Hrál převážně v městském divadle a na častých zájezdech.
Z her - Komedianti, Past, Fidlovačka, Liška a hrozny, Fidlovačka.
V r. 1967 byli jeho členové základem obnoveného souboru K. Čapek. (Doležal)
Divadelní studio při MD Děčín
Založeno konkursem v r. 1965. Asi 30 členů. Studium základů herecké práce. Z her - Křižovatka svědomí, Ananas dozrává pomalu, Liška a hrozny, Můj bratr Vinnetou.
V r. 1968 se členové rozešli do souborů Karel Čapek a Mikrofor. (Doležal)
Dětské divadelní studio Děčín
Od r. 1963 pravidelně pracující na inscenacích pohádkových her pro děti. Hrálo na Střelnici v Děčíně I zprvu pod zřizovatelstvím KPS, od r. 1969 pod Desta Clubem. Činnost ukončena v r. 1972. (Doležal)
DS Mikrofor
Soubor Klubu dopravy a spojů (Střelnice), od r. 1969 Desta Club. Vznikl v r. 1967. Od drobných kabaretních výstupů k celovečerním hrám. (Aškenazy: C. K. Státní ženich, P. Landovský: Hodinový hoteliér - hráno 32 x, také na 41. JH, cena za režii a herecký výkon). Dále několik pohádek. Po stranických prověrkách opustil soubor Desta Club a spojil se se zbytkem souboru v Dobkovicích v r. 1972. (Doležal)
100 Jan
Pantomimický soubor KDS od r. 1966 do 1969. Drobné pantomimické výstupy při různých estrádních pořadech. (Doležal)
Židle
Soubor malých jevištních forem KDS Děčín (Střelnice) od r. 1966 do 1968. (Doležal)
DS Hoblik Děčín
Začínal v Domě kultury ROH (Střelnice v r. 1972. (Svatba pro celou Evropu, Sousedi, Sto hodin do zatmění, Zpěvy sladké Francie a několik pohádek). R. 1990 se spojil v Desta Clubu se souborem, který přešel z Boletic. (Doležal)
DS Desta Clubu Děčín
R. 1990 přešel soubor Labe Boletice pod nového zřizovatele, neboť kulturní zařízení v Boleticích bylo zrušeno. (Fiqueiredo: V tomto domě spal bůh, J. Patrick: Rajčatům se letos nedaří (Třebíč 1993), Nestroy: Lumpacivagabundus (JH 1994), dále jednoaktové hry a pohádky. Po prodeji Desta Clubu přechází soubor pod nového zřizovatele - Dům dětí a mládeže Březiny - podzim 1994. (Doležal)
Boletice
DS J. K. Tyl založen v r. 1945 (Vojnarka, Jan Hus, Vrah jsem já, Na letním bytě). V r. 1951 posílen pod ZK Syntex, později Chemotex. Kromě řady titulů i divadlo v přírodě. R. 1960 II. místo v krajské soutěži (Křeslo č. 16), 1961 příchod souboru z Nebočad (fúze). V r. 1962 Krutá maska - vítězství v okresní soutěži. V r. 1965 Ztracená pozice - vítězství v okresní soutěži. Činnost přerušena v r. 1967.
R. 1975 obnovena činnost DS při KP ROH, později pod názvem Labe Boletice. Nový soubor vznikl příchodem souboru z Dobkovic. (Vampilov: Metér, Dvacet minut s andělem - mezikrajová přehlídka Krnov a národní přehlídka Svitavy, Longen: Už mou milou - národní přehlídka jednoaktových her Želeč 1983, Edlis: Mše za pannu - Krnov, Svitavy, Svěrák, Smoljak: Posel světla - národní přehlídka jednoaktových her Želeč 1989.
Po zrušení kulturního zařízení přešel soubor v r. 1990 do Desta Clubu Děčín. (Doležal)
DS Primitiv
Působil od 16. 3. 1946 do 1950 v Křešicích. (Doležal)
DS Březiny
SDO Vrchlický založen 11. 12. 1947 působil krátce.
V r. 1956 byla činnost souboru obnovena za zřizovatelství ČSČK. (Inkognito, Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, Řeka zpívá, Její pastorkyňa aj.). Problémy byly v neustálém hledání prostor, kde hrát. Činnost ukončena v r. 1963.
V r. 1994 zahájil činnost v Domě dětí a mládeže soubor, který přešel z Desta Clubu Děčín po jeho prodeji. (J. Patrick: Opalu má každý rád, Shaw: Pygmalion, a různé pohádky.) Bohatá zájezdová činnost. (Doležal)
DS OB Nebočady
Založen na podzim 1945. (Všichni moji synové, Divotvorný klobouk, Maryša, Poslední muž, Moje teta, tvoje teta, a řada pohádek.) Členové souboru svépomocí vybudovali z bývalých stájí kulturní dům (dnes hostinec Na kovárně). V r. 1961 se spojily obce Křešice, Nebočady a Boletice a soubor přešel do kolektivu JKP ROH Boletice. (Doležal)

LS KP ROH Sever. energetických závodů
Založen v r. 1947. Používal marionety, javajky i maňásky. Podle inventury v padesátých letech měl 130 různých loutek. Hrál ve stálé scéně na Husově náměstí v Podmoklech pro cca 150 diváků každou sobotu a zajížděl hostovat i do okolních obcí. V souboru pracovalo 20 osob. V r. 1960 byla stálá loutková scéna zrušena pro potřebu výstavby dalších kanceláří SEZ. (Doležal)

Lucernička
LS při KaSS Děčín založen ze zbývajících členů LS SEZ a s použitím zbytků loutek, které se podařilo zachránit. Hrál na jevišti městského divadla na Teplické ul. pouze s marionetami. Činnost od r. 1961 do 1966. Po roce nečinnosti našel soubor zřizovatele v JZD Markvartice a přestěhoval se do Březin, kde hrál v místnostech dnešní restaurace na konečné zastávce autobusů. V r. 1970 se musel opět stěhovat - z prostor kde hrál byla budována restaurace. Loutky jsou uloženy v JZD Markvartice. Zbytek souboru přešel do LS Krajánek, který se z Malšovic přestěhoval do Klubu mladých techniků v Březinách. (Doležal)

Krajánek
LS vznikl 18. 10. 1978 při JZD v Malšovicích jako putovní. Proto také ten název souboru. Do výbavy dostal loutkovou scénu, kterou národní škola v Javorech obdržela darem z Českých Budějovic v r. 1949. Teprve asi po pěti letech si pořídil scénu vlastní, prostornější, s níž cestoval po 50 různých obcích a městech. Byl pozván i na Slovensko, na Horehroní, zúčastnil se festivalu v Drážďanech (1993) a loutkářské slavnosti na hradě Hohenstein v SRN (1995). V r. 1992 přesídlil LS do budovy Stanice mladých techniků a přírodovědců v Březinách, kde působí dodnes. V současnosti (1998) slaví 20 let svého trvání, má však pouze 7 členů. (Doležal)

DDDD
Dětský divadelní soubor Základní umělecké školy v Děčíně vznikl v listopadu 1993. Za dobu své pětileté existence se soubor pětkrát zúčastnil národního kola dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů "Dětská scéna" v Ústí nad Orlicí a vytvořil šest původních představení: Hloupé pohádky (1994), Když sedí měsíc na střeše (1995), Směju se, pláču (1996), Docela malé zemětřesení (1997), Nevyplazuj jazyk na lva (1998) a Jak kvůli vajíčku šel kohout na zámek (1998). Soubor pracuje metodou tvořivé dramatiky. (Doležal)

R.U.M.
Divadelní soubor Gymnázia Děčín vznikl v r. 1994 a pracoval do r. 1996. Sehrál kompilaci "Dívčí válka" a dramatizaci "Pošťácké pohádky" K. Čapka. Soubor měl studijní charakter pod vedením DS K. Čapek, P. Panenka. (Doležal)

DS Obchodní akademie Děčín
Soubor vznikl na podzim r. 1997 a hraje hry, resp. výňatky z nich ve vlastní úpravě. (Divadelní akademie, HAPRDANS, Romeo a Julie). Čítá cca 30 členů a schází se k pravidelným zkouškám. Od sezóny 1998/99 má zajištěnou zkouškovou místnost v Domě dětí a mládeže v Boleticích. (Doležal)

(Zdroje: SOkA, Spolkový katastr polit. okresu Děčín, ASČDO, kroniky divadelních souborů: K. Čapek, J. K. Tyl Chrochvice a Aroma, Sokol Slavie, Dobkovice a Labe Boletice, OB Nebočady, J. K. Tyl Boletice, statistika SČDO, výpovědi pamětníků - uloženo v ASČDO - a zprávy vedoucích souborů)OSTATNÍ MĚSTA A OBCE DĚČÍNSKÉHO OKRESU PO R. 1945

Benešov n. Pl.
Ochotnický soubor Dalibor
Založen v r. 1945, na zahájení činnosti uvedl hru Láska její výsosti.
SDO J. K. Tyl
Založen r. 1946 jako samostatný spolek, uvedl hru Praha je naše.
Oba ochotnické soubory uváděly každý rok deset divadelních her, které byly vždy vyprodány. Pořádaly též estrády a divadelní bály. V r. 1949 došlo ke sloučení obou souborů pod název J. K. Tyl. a jeho zřizovatelem se stal Komunální podnik města Benešova. Svou činnost zahájil operetou Děvče z předměstí. V r. 1952 se stal novým zřizovatelem ZK ROH Benar a soubor od té doby vystupoval pod novým názvem DS Alois Jirásek ZK Benar. Pod tímto názvem se soubor představil hrou A. Jiráska: M. D. Rettigová. Z nejúspěšnějších inscenací lze ještě zaznamenat Léto, Hrátky s čertem, Než kohout zazpívá, Radúz a Mahulena, Sněhurka, Její pastorkyňa, Limonádový Joe, Lucerna aj. Soubor byl členem SČDO. Dne 7. 8. 1978 se soubor odmlčel. Poslední hrou, kterou v tomto roce uvedl, byla pohádka O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku.
Dětský divadelní soubor
Založen v r. 1960 při školní družině, v sedmdesátých letech přešel po KP ROH. Uvedl ročně 1 až 2 premiéry a měl četné zájezdy do okolních míst. Činnost ukončil v r. 1989. (Doležal)
(Zdroje: Kronika souboru, uložená u Ireny Hrodkové, Benešov n. Pl.,
výpovědi pamětníků: Bohuslav Dittrich a Jana Vrbová-Maršounová,
Spolkový katastr polit. okresu Děčín)

Česká Kamenice
Divadelní odbor při DTJ
Založen podle spolkového katastru polit. okr. Děčín 19. 5. 1947. Soubor v počtu asi 20 osob zahájil činnost studiem divadelního titulu, k realizaci představení však nedošlo. Po necelém roce se jeho členové rozešli.
Spolek divadelních ochotníků Jirásek
Založen 23. 6. 1947, působil pouze jeden rok. (Jirásek: Lucerna)
Divadelní spolek Česká Kamenice
Založen v r. 1948, pracoval do r. 1970. Vystřídalo se v něm cca 100 členů. Hrálo se převážně v kině, občas v sále restaurace Hvězda. Instalací širokoúhlého plátna přestalo kino ochotníkům pronajímat. (Lidé na kře, Otec, Jakož i my odpouštíme, Slavnost lampiónů, Bílá nemoc, Dobrou noc, Patricie, Tygří kožich, Někdo zvoní aj.)

Divadelní odbor SČM
V r. 1948 sehrál v kině hru A. Christie: Deset malých černoušků.
Školy
Dosti bohatá byla v šedesátých letech i divadelní činnost škol, které uváděly v kině 4 - 5 pohádkových her (Broučci, Sněhurka aj.)
DS ZK Milax
Sehrál v sále restaurace Hvězda asi tři hry od r. 1955 do požáru restaurace v r. 1958.
Loutkářský soubor
Zahájil činnost v Sokolovně 16. 3. 1946, kde působil do 22. 10. 1959. Soubor obnovil svou činnost r. 1975 a do r. 1980 hrál Na kovárně. Od r. 1985 je v činnosti až dosud jako soubor DK (marionety), kde má vybudováno stálé jeviště. V současné době čítá asi 10 členů. (Doležal)

DS DK Hrdobec
Založen v r. 1996 a v počtu cca 10 osob pracuje dodnes. Hraje v DK, ale i na nádvoří zámku (Hadrián z Římsů).
(Zdroje: Spolkový katastr polit. okresu Děčín, Pokladní kniha SLS
vzpomínky pamětníků: Ladislav Šnajdauf a Jarolím Geist, ASČDO - o paspartizaci jevišť)


Dobkovice u Děčína
DS OB
Založen r. 1945, trval do r. 1973, kdy zbytek jeho členů splynul s bývalým souborem MIKROFOR z Desta Clubu v Divadelní studio. (A. Puget: Bláhový čas - hráno na přehlídce ve Vysokém n. J., 1973, H. Bednářová: Daň zrání - Úpice 1974, Vampilov: Metér a Dvacet minut s andělem - FEMAD 1975 a Svitavy, mezikrajová přehlídka Krnov 1975).
Jako politicky neúnosný odchází soubor z Dobkovic - podzim 1975 a nachází zřizovatele v ZK ROH Boletice n. L. (Doležal)
(Zdroj: kronika)

Dobrná, okr. Děčín
DS OB hrál koncem padesátých a začátkem šedesátých let příležitostně hry s malým obsazením a komediální zápletkou. (Doležal)

Dolní Habartice, okr. Děčín
DS OB vznikl koncem čtyřicátých let a působil do r. 1965. Zařízení nově upraveného kulturního domu sloužilo zejména začátkem šedesátých let k častému hostování ochotnických souborů z okolí. (Doležal)

Dolní Poustevna, okr. Děčín
Loutkářský soubor byl založen v r. 1947 při OB. V r. 1961 přešel pod nového zřizovatele - SKP, kde působil do r. 1975.
V únoru 1990 pohádkou "Kterak Kašpárek přemohl dva draky" obnovena činnost, která trvá dodnes. Soubor nese název Pomněnka.
DS ZK Centroflor
Založen r. 1954, působil do r. 1962. Sehrál cca 3 tituly ročně. (Doležal)

Folknáře, okr. Děčín, dnes město Děčín
Dramatický odbor KSČ Úder
Založen a registrován 8. 3. 1949, neměl však dlouhého trvání.
DS OB
Vznikl začátkem padesátých let. Nejzdařilejším představením byla Maryša (4. 10. 1958). Začátkem šedesátých let svou činnost ukončil. (Doležal)

Fojtovice, okr. Děčín, dnes obec Heřmanov
Kroužek divadelních ochotníků
Založen 3. 1. 1950, hrál nepravidelně do začátku šedesátých let. (Doležal)

Františkov nad Ploučnicí, okr. Děčín
DS OB
Založen 13. 3. 1950. Působil v padesátých letech. Později pouze OB organizovala zájezdy DS ze sousedství do svého KD. (Doležal)

Horní Habartice, okr. Děčín
DS OB
Založen začátkem padesátých let, působil do r. 1965. V obci často hostovaly ochotnické soubory z blízkého okolí. (Doležal)

Jalůvčí, město Děčín
Dramatický odbor Pokrok
Založen 11. 12. 1947, zanikl v padesátých letech. (Doležal)

Jílové, okr. Děčín
Spolek divadelních ochotníků Vojan
Založen 20. 9. 1946, v padesátých letech se pak stal jeho zřizovatelem ZK ROH. Hrálo se v Lidovém domě a v Rudém domě, kde bylo i přírodní divadlo. Soubor patřil mezi přední v okrese. (Maryša, Naši furianti, Podskalák, Vítr do tváří, Mamzell ni Touche, Prodaná nevěsta). Hostoval tu i Jaroslav Vojta. Soubor ukončil činnost v r. 1964. (Doležal)

Chřibská, okr. Děčín
DS OB
Založen r. 1948 (asi 10 osob). Pracoval do r. 1955. Nejúspěšnější představení - A. Jirásek: Lucerna.
(Doležal)
Jetřichovice, okr. Děčín
Již v r. 1946 začaly pokusy o divadelní představení v osadě Rynartice s volyňskými Čechy.
DS OB
Hrál zpočátku ve Švýcarském dvoře (Duha - 1950), pak v sále hostince Praha. (Chudák manžel, Základy na písku, Liška a hrozny, Dům na rozcestí, Diamantové srdce, Křižovatka svědomí a různé pohádky). Soubor ukončil činnost v r. 1966. (Doležal)

Jiříkov, okr. Děčín
DS Klicpera
Založen 1945 v osadě Filipov, kde působil jako samostatný spolek do r. 1950, pak u závodu Pérovna Filipov do r. 1956. Čítal cca 28 osob. Nejnavštívenější hry: Chudák manžel, Zvon mého města, Prach a broky).
Studio Reflex
Kabaretní soubor založený 1962 působil pouze 3 roky. Nejúspěšnější titul: Na zemi prý čert zlo dělá.
(Doležal)
Království, okr. Děčín, dnes město Šluknov
DS OB
Působil v letech 1964 - 67 a hrál převážně pohádkové hry. (Doležal)

Krásný Studenec, město Děčín
KDO Jiří Wolker
Založen 9. 8. 1946, působil však jen krátce. (Doležal)

Krásná Lípa, okr. Děčín
DS J. K. Tyl
Založen r. 1946 a do r. 1950 se hrál deset her. (Václav Hrobčický z Hrobčic, Zvon mého srdce, Děvče z přístavu, Palackého třída 27, Matka aj.) Od r. 1951 pod DK ZV ROH Komunálního podniku. (Poslední muž, Gorali, Naši furianti, aj.). Později působil pod hlavičkou Svazu požární ochrany (Dámy a husaři, Třetí zvonění), potom ZK ROH (Chudák manžel, Hadrián, Úsměvy a kordy) do r. 1964.
Kroužek divadelních ochotníků
Sehrál v r. 1959 Nepokojné hody sv. Kateřiny, působil však krátce.
Estrádní soubor ČKD
Založen r. 1956, 23. 11. 1959 na festivalu ve Varnsdorfu: Za život radostný. Ukončil svou činnost začátkem šedesátých let. (Doležal)

Kytlice, okr. Děčín
DS OB
Působil v padesátých letech a měl časté účinkování své loutkové scény. (Doležal)

Langrův divadelní okrsek děčínský ÚMDOČ
Ustaven v r. 1948. Sdružoval 18 ochotnických spolků a 16 loutkových scén. (Doležal)

Lipová, okr. Děčín
Ochotnická jednota severočeských hraničářů
Založen 1948 (přes 30 členů, člen ÚMDOČ), později Hraničář Hanšperk, pak DS OB Lipová. Nejúspěšnější hry - Podskalák, Strakonický dudák. Časté zájezdy do Šluknova, Velkého Šenova, Království a Lobendavy. V šedesátých letech se v Lipové konalo několik ročníků "Dnů vesnické kultury". Rozpad souboru v r. 1964. (Doležal)

Ludvíkovice, okr. Děčín
Beseda divadelních ochotníků Tyl
Založena 11. 8. 1947, zanikla v padesátých letech. (Doležal)

Malšovice, okr. Děčín
DS Klubko
Vznikl v r. 1969 při JZD Malšovice a působil do r. 1971 (Smoljak, Svěrák: Akt, Kabaret.) Rozchod do souborů K. Čapek Děčín a Mikrofor Děčín. (Doležal)


Markvartice, okr. Děčín
SDO Hraničář
Založen 14. 2. 1946, pracoval do poloviny padesátých let. (Doležal)


Mikulášovice, okr. Děčín
Mahenova ochotnická scéna
Zřizovatelem byla osvětová beseda, později KP ROH. Činnost od r. 1945 do r. 1975. Nejpočetnější byl soubor v letech 1965 - 68 (přes 25 členů). 1947 opereta První valčík, 1959 Rodinná záležitost, ve stejném údobí fungovala i loutková scéna (marionety).
Dětský divadelní soubor
1954 - 55: Děda Mráz čaruje, Zvířátka a Petrovští, dále 1961 - 63. Dramatický kroužek obnoven ve školním roce 1996/97 - činnost pokračuje. (Doležal)


Srbská Kamenice, okr. Děčín
DS OB
Působil krátce v padesátých letech. (Doležal)


Rumburk, okr. Děčín
DS Hraničář
Založen v srpnu 1945. První inscenace Psohlavci (28. 10. 1945), již 17. 11. 1945 Divotvorný klobouk. Od r. 1949 sloužilo jako jakási herecká přípravka i Studio mladých (Princezna Pampeliška, Lucerna aj.). Soubor hrál v Domě osvěty (dnešní tělocvična), pak v kině a od r. 1965 na malém jevišti nového kulturního domu. Od r. 1945 do r. 1995 uskutečnil celkem 604 představení (111 titulů), vystřídalo se 246 členů souboru. V r. 1996 se soubor rozdělil na Divadelní spolek Hraničář a Divadelní soubor Domu kultury. Oba kolektivy působí dodnes. Hraničář v r. 1997 na národní přehlídce v Třebíči - Fišerová: Báj, v roce 1998 tamtéž Moliér: Tartuffe. Významnou činností byla i představení kabaretů s početnými reprízami.
RUKA - Rumburský kabaret
Založen v r. 1962, v pozdějších letech se stal součástí Hraničáře.
DS DK - v r. 1998 Dámský krejčí, Kašpárek, Honza a zakletá princezna
V padesátých letech hrál i DS jedenáctiletky.
V šedesátých letech byla bohatá činnost Estrádního souboru SZK ROH (1958 na JH: Letem ochotnickým světem). Činnost od r. 1956 do r. 1965.
Dětské studio Hraničář
Založeno v polovině sedmdesátých let, vyvíjí činnost dodnes.
Loutkářský kroužek Zvonek
Působil od r. 1960 pod ZK ROH do r. 1965.
DS SUMÝŠ
Soubor polygrafického učiliště založen r. 1985. Činnost ukončil v r. 1994, sehrál 43 titulů v sedmi stech představeních, vystřídalo se v něm 150 členů. Účast na meziresortních přehlídkách učňovských škol 1986 - 90.
2. místo: Johny si vzal pušku - Pardubice
1. místo: Byl žák darebák - Zlín
3. místo: Stvoření světa - Pardubice
(Doležal)

Rybniště, okr. Děčín
DS Hraničář
Založen 8. 2. 1947, počet členů 25. Činnost ukončil 19. 9. 1954.
DS Radost
Založen 26. 3. 1984 při OB. 1992 na Národní přehlídce jednoaktových her v Želči O nevěrné Káče. Téhož roku DKP Vysoké nad Jizerou a JH. (O dvou kupcích a židoj Šilokoj, Kulhavý mezek, Každý něco pro vlast aj.) Soubor ukončil činnost v r. 1996, zbytek souboru přešel do Hraničáře Rumburk, resp. DS DK Rumburk. (Doležal)


Šluknov, okr. Děčín
DS Seveřan
Založen r. 1945, první představení na provizorním jevišti kina (Götz: Soupeři). Do r. 1947 nastudoval soubor 15 titulů (Čapek, Jirásek, Drda, F. X. Svoboda, Kožík, Štolba aj.). Účast na celostátní soutěži ÚMDOČ. Hrával i v přírodním divadle v Karlově údolí (Divá Bára, Děti Slovače, Loupežník). V r. 1948 začal upravovat Malé divadlo Seveřan, činnost do r. 1954.
Loutkářský soubor Rolnička
Od r. 1958 hraje na stálé scéně dosud. (Doležal)


Těchlovice, okr. Děčín
DS OB působil v padesátých letech do r. 1963 v renovovaném sále kulturního domu, pak tam pohostinsky vystupovaly amatérské soubory z okolí do r. 1989. (Doležal)


Valkeřice, okr. Děčín
DS J. K. Tyl
Založen 2. 6. 1947, působil do poloviny padesátých let. V r. 1970 a 71 na čas obnovena činnost DS při OB (Křižovatka svědomí). (Doležal)

Velký Šenov, okr. Děčín
DS založen v listopadu 1945. Od samostatného spolku přešel do ZK ROH a pracuje dosud. Za dobu svého působení nastudoval do r. 1997 celkem 44 titulů, které sehrál 118 krát. Dále drobné scénky, pohádky, táboráky, plesy, dětské nadílky a karnevaly. Nejúspěšnější v šedesátých letech (Dům u doktorů, Není římského lidu, Jak se stal Rumcajs loupežníkem). (Doležal)

Verneřice, okr. Děčín
DS OB
Založen v r. 1945, pracoval do r. 1966. Začátek v kině, později v novém kulturním domě, kde se v sedmdesátých letech konaly i okresní přehlídky. Zejména na rozhraní padesátých a šedesátých let patřil soubor mezi přední v okrese Děčín. (Malajská romance - Vetřelci - 1956, vítěz okresu Děčín).
(Doležal)
Vilémov, okr. Děčín
Divadelní spolek
Založen v prosinci 1946, první představení Smějte se s námi, pak nepravidelně (1949: Paní Marjánka, matka pluku). Od r. 1955 pod názvem DS ZK ROH Stap. Každoročně nejméně jeden divadelní titul, až do r. 1967. Účast na celostátní přehlídce vesnických souborů v Jindřichově Hradci. Soubor čítal asi 30 členů. Hrál převážně od r. 1955 na dobře vybaveném jevišti ZK (točna v průměru šesti metrů). (Doležal)

(Zdroje: SOkA, SOA, Ledvinka Milan: 50 let s Hraničářem, kronika obce Vilémov, zprávy OÚ a MěÚ, ASČDO, výpovědi pamětníků)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.