Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Černochová, Marcela: Podklad pro MČAD 1999

BAŠKA o.Frýdek-Místek
Divadlo se hrálo v Bašce od počátku našeho století, nejdříve to byly hostující soubory z okolí. V roce 1909 založili místní nadšenci Čtenářsko ochotnickou besedu a brzy nato další spolek - Čtenářskou besedu. Spolky se scházely u Roberta Tomáše (dnes Bašťanka) a v hostinci u Antonína Blažka. Divadelní činnost se dále soustřeďovala u spolků Sokol, Orel, Dělnická tělovýchovná jednota a dalších. V letech 1953 - 1967 působil v obci Ochotnický soubor při Lašském smíšeném pěveckém sboru, později byl spravován světovou besedou. V dramaturgii kladli režiséři a herci důraz hlavně na činohru, ale protože byl soubor dlouhá léta spojen s pěveckým sborem, hrály se v Bašce také operety a hry se zpěvy. Hlavní období činnosti souboru spadá do let 1960 - 1967, kdy herci nastudovali 10 premiér. Vedoucím souboru byl Josef Konečný, režiséry Antonín Dárek, Alois Poloch, Jaroslav Baar a další.
Od roku 1994 až dosud působí v obci jako samostatný spolek Amatérský divadelní a pěvecký soubor Svítání , jehož vedoucím a režisérem je Lukáš Bjolek. Spolu s ním se na režii podílí Tomáš Marek. Za svůj největší úspěch považují herci prvenství na Krajové přehlídce venkovských souborů a nominaci na Divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou v roce 1999. (Vaníček, Černochová)

BRUZOVICE o.Frýdek-Místek
Od roku 1919 provozovala divadelní činnost tzv. Besídka venkovského dorostu. Jejím předsedou byl František Pitřík, prvním režisérem Josef Mosler. Činnost souboru natrvalo zanikla až při nacistické okupaci v roce 1939. R. 1937 sehráli své první ochotnické představení členové místního hasičského sboru. R. 1938 proto vznikl samostatný divadelní odbor hasičského spolku. Roku 1946 byl založen Divadelní soubor Jirásek, jehož předsedou byl Ladislav Kunčinský, režisérem Antonín Pětroš. Po roce 1948 však přerušil svou činnost. Poté byl opět obnoven pod patronací Svazu požární ochrany a pracoval až do r. 1981.
K významným hercům patřili zejména - F. Pitřík, J. Mosler, S. Pastor, B. Farana, A. Petroš, L. Kunčický, O. Petrošová, J. Oborný, B. Mynář, J. Ličková, J. Vrba (Vrba, Michna)
80 let požární ochrany - Brozovice 1897-1977, s 31-35
100 let hasičského sboru v Bruzovicích. Bruzovice 1997, s. 40

BRUŠPERK o.Frýdek-Místek
Dne 28. července 1867 sehráli ochotníci v Brušperku 1. české divadelní představení. Při oslavách 600. výročí města sehráli ochotníci 19. září 1869 Chudého mastičkáře od J. K. Tyla. Brzy nato bylo město postiženo požárem a také činnost div. ochotníků byla zastavena. Od roku 1872 působila v Brušperku Jednota divadelních ochotníků - THALIE. V roce 1892 došlo ke změně stanov (hlavně proto, aby i ženy měly ve spolku stejná práva) a oficiální název zněl - Jednota divadelních ochotníků v Brušperku. Hrávalo se v hostinci U Balcara (nyní U zemské osy), později na rožku, nějakou dobu též v soukromém domě u Nováka . Od roku 1872 hrávali v Národním domě. V roce 1892 přešli definitivně do sálu paní Marie Hladné, který pro tento účel vybavili skládacím jevištěm. Zde hráli do roku 1914.
Prvním režisérem byl František Polášek, po něm - F. Tobola, E. Kánský, F. Vavroš, C. Chaloupka, Z. Winkler a jiní. Slavný rodák Vojtěch Martínek režíroval v roce 1904 hru K.H.Borovský (tehdy jako devatenáctiletý student).
K oblíbeným hercům patřili: A. Sander, F. Tobola, C. Chaloupka, F. Labor, F. Škopek, V. Charvát, F. Kubis, z žen - A. Vavrošová, F. Berková, J. Jurková, P. Granzerová, V. Konvičková a další.
Přímým pokračovatelem Jednoty div. ochotníků byl dramatický odbor Sokola. Divadlo hrály však i jiné spolky v Brušperku, jmenujme alespoň - Spolek katolických tovaryšů, spolek Budoucnost, tělocvičný spolek Orel, Sbor dobrovolných hasičů, později Dělnická tělovýchovná jednota.
Kromě dramatických her - Její pastorkyňa, Maryša, Paličova dcera, Lešetínský kovář, provozovali též operety a hry se zpěvy - např. Perly panny Serafinky, Slovácká princezna, Dům u tří děvčátek, Frajerečka, Polská krev, Fidlovačka, Na tý louce zelený.
V době okupace, kdy byly Sokol i Orel rozpuštěny, zůstaly v Brušperku jen DTJ a Učňovská besídka, divadlo se dále hrálo, samozřejmě i po osvobození. Z nejvýznamnějších premiér jmenujme: Jiráskovu Lucernu, Čapkovu Matku, Gogolovu Ženitbu, Čapkovo drama RUR, Drdovy Hrátky s čertem aj.
V roce 1951 ustala veškerá divadelní činnost ve městě, z důvodu nařízení KNV, že všechny spolky se rozpouštějí a mají se zapojit do masových organizací. Mladý spolek v Brušperku ukončil svou činnost.
Nový ochotnický soubor se utvořil z iniciativy správce Osvětové besedy B. Petlacha na podzim roku 1965.Tento soubor pracoval až do 80. let, zúčastňoval se okresních divadelních přehlídek. nejvýznamnějšími osobnostmi tohoto období byli režiséři Jiří Viteker a Libuše Konečná. (Černochová)
ŠPAČEK, Karel: K počátkům ochotnického divadla v Brušperku. In: Studie o Těšínsku I, 1972, ss. 107-116
ŠPAČEK, Josef – ŠPAČEK, František: Památník ochotnického divadla a Jednoty divadelních ochotníků v Brušperku. Na oslavu 25 letého trvání JDO v BR. vydal odbor Jednoty. Brušperk 1897, 114 s.
100 let ochotnického divadla v Brušperku. 1872 – 1972. Brušperk 1972

BYSTŘICE NAD OLŠÍ o.Frýdek-Místek
V obci působil od dob první republiky pod patronací školy činoherní soubor. Pamětníci vzpomínají na inscenace některých her, např. Maryšu bratří Mrštíků, Pasekáře Sokola-Tůmy, Strakonického dudáka J.K.Tyla, Její pastorkyňu G. Preissové. Škola organizovala také dětská představení, významnou roli sehrálo rovněž loutkové divadlo. Po stagnaci v období válečném byla činnost souboru oživena v roce 1949, členové pracovali pod vedením ředitele školy pana Pavelka. K dalším organizátorům divadelní činnosti a hercům patřili - Josef Bouček, Oldřich Olšar, Jana Juráčková. (Olšar, Černochová)

DOBRÁ o.Frýdek-Místek
Divadelní soubor v obci Dobrá vznikl počátkem roku 1949. Původně se hrávalo v domě u Materů, později v restauraci U oráče. V souboru hrálo asi 30 lidí - J. Walczysko, L. Kročková, J.Tesarčíková, manželé Holečkovi, L. Chrobok, D. Chroboková, R. Kozel, E. Janšová, V. Poláková, J. Baron, M. Fryščáková, J. Kamp, J. Hranický, D. Zápalková, D. Chytilová, B. Baranová, J. Baran a Miroslav Mališ - také maloval kulisy. Pravděpodobně nejstarší žijící členkou souboru je bývalá knihovnice Marie Holečková, která se v listopadu 1999 dožije 90 let. Divadelní soubor zajížděl hrát do Domaslavic, na Ostravici, na Pazdernou, do Janovic, do Frýdku-Místku. (Stejskalová, Černochová)

DOBRATICE o.Frýdek-Místek
V letech 1914-1938 působil v obci ochotnický soubor pod odborem Matice osvěty lidové. Byl to soubor činoherní se zaměřením na hry pro dospělé, vůdčími osobnostmi souboru byli Jan Poloch - předseda souboru (správce školy), Leopold Mec - místopředseda spolku (povoláním malíř), jednatelem a režisérem byl František Hoblík (povoláním učitel).
Po válce v roce 1945 obnovil soubor svou činnost, pod správou Osvětové besedy hrál ochotnický soubor až do roku 1953. Svou pozornost zaměřil opět na hry pro dospělé. Režiséry souboru byli Filip Vojtěch a Oldřich Buchal. (Causidisová, Michna)

DOLNÍ DOMASLAVICE m.č. Volovec o.Frýdek-Místek
V letech 1947-1959 pracoval v obci dětský soubor, jehož vedoucím i režisérem v jedné osobě byl ředitel obecné školy v Dolních Domaslavicích - Volovci pan Josef Kos. Děti studovaly hlavně činoherní hry pro své vrstevníky. (Fikoczek)

FRYČOVICE o.Frýdek-Místek
Spolek divadelních ochotníků působil v obci samostatně v letech 1943-1951, od roku 1951-1965 byl součástí Osvětové besedy ve Fryčovicích. Zakladatelem a předsedou souboru byl učitel František Štefek, později Antonín Žáček. Režiséry byli : František Dotisk, Josef Lanča, Alois Gřes, Oldřich Honek, Jaroslav Žídek a další.Hudbu k hrám skládal Otakar Schindler. Jako herec zde působil též pozdější sólista opery Národního divadla v Praze Lubomír Havlák. Pod vedením učitelů Krestové, Antonína a Marie Žáčkových hrál v obci též dětský soubor. (Matula, Michna)

FRÝDEK-MÍSTEK o.Frýdek-Místek
FRÝDEK – do roku 1943 samostatné město
Jako první se ve Frýdku zapojila do ochotnické činnosti Občanská beseda, která 28. 10. 1884 uspořádala v Hostinci U zeleného stromu divadelní večer. Další zmínky: 1888, 1903, 1904, 1905, 1907, 1914 aj. Po roce 1918 hrávala převážně operety. V roce 1898 započal své působení Divadelní odbor Sokola. Od roku 1902 hrával nepřetržitě do roku 1938. Celkem 92 celovečerních her o 112 představeních, 17 aktovek a 10 operet o 40 představeních. Další spolky provozující příležitostně divadelní představení (výběr pouze těch významnějších): Frýdecká besídka (odbor Slezské Vesny) 1908-1912, 20 her o 27 představeních, 2 večery se 4 aktovkami; Odbor Matice osvěty lidové ojediněle 1907-1936; Spolek katolických tovaryšů 1894-1903 – německý vedený, avšak i česká představení.
Po roce 1918 nastal rozmach. Kromě Sokola začaly hrát i jiné tělovýchovné jednoty: DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota). V letech 1920 až 1931 sehrála 31 her o 45 představeních, 8 aktovek a 3 operety; Jednota čs. Orla, hrávala hry převážně s náboženskou tematikou. Dále hrály divadlo i politické organizace soc-dem, KSČ, Svaz katolických žen a dívek, Chovanci sirotčince, sbor dobrovolných hasičů, školní děti, studenti aj.
MÍSTEK – do roku 1943 samostatné město
Přestože Občanská beseda dávala prostor k působení mnoha spolkům, vznikl první český ochotnický spolek pod názvem Družstvo českých divadelních ochotníků až v roce 1890 a to na popud tělovýchovné jednoty Sokol, která pro začátek poskytla i zálohu 60 zlatých. Centrem divadelního života se stal hostinec U Deutscherů. Od roku 1905 působil spolek pod tímtéž názvem samostatně na základě stanov. V letech 1952-1972 působili ochotníci pod hlavičkou závodního klubu n.p. OKD, později Ostravských dřevařských závodů (ODZ), od září 1957 působili při Závodním klubu n.p. Slezan ve Frýdku-Místku. Od roku 1966 přebralo aktivitu i tradici Divadlo DUO, které pracuje dodnes.Vůdčími osobnostmi byli režiséři a herci Rudolf Vichnar, dr. Antonín Dostál, dr. Kvíčala, prof. Augustin Stýblo, Rudolf Kučera, Karel Dittler, Marie Čejková, Bohdan Horák, Emil Šlapeta a další. Druhým nejstarším spolkem byl loutkářský odbor TJ Sokol Místek (1931-1949), který v letech 1949-1966 působil a hrál pod názvem Loutkové divadlo Říše pohádek. Od 1.7.1966 působí jako Loutková scéna Divadla DUO dosud a má dvě tvůrčí skupiny : MADLO, vedené Aloisem Holáskem a STUDIO ATELIÉR, vedené Janem Krulikovským. V prosinci 1933 bylo ještě ustaveno Sdružení divadeních ochotníků pro Místek, Frýdek a okolí v čele s Josefem Kotrupčíkem a režisérem Zdeňkem Hapalou. V roce 1939 se toto sdružení sloučilo s již výše jmenovaným Družstvem divadelních ochotníků.

V roce 1949 bylo založeno Loutkové divadlo Sokola Frýdek, které pracovalo pod Závodním klubem později Domem kultury Slezan, od roku 1978 v samostatné budově pod názvem Divadlo Čtyřlístek. Vůdčími osobnostmi byli : Antonín Výkruta, František Budínský, František Pajurek a František Vaněk. Od roku 1990 využívá budovu Divadla Čtyřlístek Frýdecko-místecké umělecké sdružení. V letech 1961-1963 hrával ve městě soubor DIMAFOR, jako vzorová scéna okresního Osvětového domu. Autorem a režisérem byl Radovan Ferebauer. 1962-1964 hrál ve městě soubor malých loutkářských forem RAPÍR při ZK Slezan. Protagonisté - Alois Holásek jako autor, režisér a výtvarník, Dana Ryšková-dramaturg a režisér. V letech 1962-1994 působil v Kulturním domě Válcoven plechu Dramatický kroužek ZK Válcoven plechu. Prvním předsedou kroužku byl V. Tesař, výtvarníkem Miloš Fuchs, dramaturgem L. Sládek a režisérem Láďa Hloušek. K významným hercům starší generace patřili : L.Kalkusová, A. Dárek, M. Frébort, R. Bureš, L. Hloušek, L. Bezeg. Velmi významnou osobností, která působila v souboru od počátku do konce jeho činnosti, byla herečka, režisérka, výtvarnice, maskérka, autorka mnoha různých pásem - Alice Bichlerová. Soubor hrál pro dospělé i pro děti, v poslední době své činnosti se zaměřil hlavně na pohádky pro děti, hrál velmi mnoho také pro školy. K významným představitelům mužských rolí patřili Antonín Kobela a Jan Kukuczka. V roce 1976 založil Kukuczka u tohoto souboru novou skupinu netradičního autorského divadla - MAJEFOR . Od 1. 7. 1966 až doposud hraje ve městě Divadlo DUO, do r. 1990 pod DK Slezan, od r.1991 jako součást občanského sdružení FAMUS. Má dvě stálé scény - činoherní a loutkovou, příležitostně divadlo poezie a malé formy. Ročně sehraje průměrně pět premiér, celkem 80-90 představení, z toho dvě třetiny tvoří hry pro děti. Divadlo DUO je přímým nositelem tradic činoherního i loutkového divadla ve městě, svým působením nahrazuje chybějící profesionální scénu. Vůdčí osobností je již dlouhá léta Jan Krulikovský - zakladatel, umělecký vedoucí, dramaturg, režisér, výtvarník, dále Milan Pastor - výtvarník a režisér, Eva Pastorová - reřisérka, Radmila Filipová - režisérka a vedoucí dětského souboru. Od roku 1996 působí pod hlavičkou FAMUSU divadelní soubor Divadlo Šmíry, pod vedením Mariána Maskala. (Krulikovský, Michna)
Páté přes deváté. In: Památník TJ SOKOL Frýdek. Frýdek 1931, ss. 71-74
MIKOLÁŠ, J. L. : První divadelní představení ve Frýdku. Těšínsko, 1963, 6-7, s. 28
HORÁK, Bohdan: První česká divadelní představení v Místku. Těšínsko – vlastivědný zpravodaj, č. 9, 1959, ss. 6-8
HORÁK, Bohdan: Nejlepší divadelní soubor Frýdecko-Místecka. Těšínsko, 1959, 9, ss. 6-8
HORÁK, Bohdan: První české divadelní představení v Místku. Těšínsko, 1959,9,ss.6-8 ?
ŠKUTA, Vl.: Divadlo v Místku před sto lety. Těšínsko 1969, 1, SS. 23-24
KUKUCZKA, Jan: Sto let zasvěcených divadelní múze ve FM. Těšínsko, 1991, 3, ss. 17-19
SOkA Frýdek-Místek: Pozůstalost Bohdana Horáka, č. 12

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ o. Frýdek-Místek
První zmínky o ochotnickém divadle ve Frýdlantě nad Ostravicí spadají do 30. let. V tomto období hráli ochotníci při Sokole, Dělnické tělovýchovné jednotě, Jednotě proletářské tělovýchovy, při obecné škole. V roce 1948 vznikl při Osvětové besedě Divadelní soubor Ondráš, který pracoval do roku 1971. Šlo o soubor činoherní, který svou dramaturgii zaměřoval především na hry pro dospělé. V letech 1948-1960 soubor vedl a režíroval Bohuslav Bezruč, v letech 1961-1971 pracoval pod vedením Drahomíry Šmírové. Soubor se pravidelně zúčastňoval okresních divadelních přehlídek, v roce 1964 hrál na celostátní přehlídce v Chlumci nad Cidlinou.
Když se v roce 1969 stala paní Šmírová pracovnicí JKS ROH Frýdlant nad Ostravicí, založila při tomto zařízení Dětský divadelní soubor, který pracoval velmi pravidelně a úspěšně až do roku 1992. V roce 1993 založila paní Šmírová dětský soubor při ZŠ v Nové Vsi, kde pod jejím vedením pracuje dosud. Viz Nová ves. (Černochová, Michna)

HORNÍ DOMASLAVICE m.č. Podlesí o.Frýdek-Místek
V roce 1930 byl ustaven Divadelní ochotnický kroužek při národní škole v obci. V dalších letech pracoval také pod hlavičkou Sokola. Soubor byl zaměřen činoherně a hrál pro děti i dospělé. Vůdčí osobností byl zejména výborný organizátor, režisér, učitel Bedřich Foltýn, k dalším osobnostem souboru patří dosud žijící pamětníci Mužná, Hrabcová, Gongolová a pan Stach. (Janecká, Michna)

HORNÍ LOMNÁ o.Frýdek-Místek
V obci je udržována tradice divadelních představení již od pradávna. Divadelní soubor hraje jedno až dvě představení ročně u příležitosti svátků apod. Tento činoherní soubor dospělých pracoval vždy jako samostatný spolek, nebyl součástí jiných organizací či kulturních zařízení. Duší souboru a režisérem je místní rodák Vladislav Stryczek. (Podžorská)

HNOJNÍK o.Frýdek-Místek
Přibližně do roku 1923 můžeme datovat vznik divadelní činnosti v obci Hnojník. Ochotníci nebyli sdruženi v samostatném divadelním spolku, svou činnost vyvíjeli v tehdejším odboru Slezské matice osvěty lidové, v Sokole i ve Sboru dobrovolných hasičů. Velmi často bývala představení spojována s taneční zábavou, což zpravidla divadlu velmi ublížilo. K rozmachu divadelního dění došlo v letech 1929 - 1938, kdy vzrostla rovněž úroveň jednotlivých představení. Hrálo se tehdy na jevišti v sále hostince A. Ciompy. V letech 1939 - 1945 byla divadelní činnost přerušena úplně. V roce 1945 zahájil svou činnost Divadelní soubor Bezruč, který zpočátku vystupoval pod hlavičkou M.O.R. (místní osvětová rada), později přešel pod JZD v Hnojníku. V obci působil až do roku 1961, byl zaměřen především na hry pro dospělé. Stálým režisérem byl učitel Bedřich Foltýn. K nejvýznamnějším inscenacím souboru patřila Maryša, Lucerna, Noc na Karlštejně a hlavně M. D. Rettigová, se kterou se soubor účastnil i Jiráskova Hronova v roce 1952. Posledním představením byly v sezóně 1961-1962 Treperendy.
Dětský divadelní a estrádní soubor zahájil svou činnost v roce 1965 jako součást Osvětové besedy. Pracuje úspěšně doposud, nyní již samostatně jako Klub mladých divadelníků, stále pod vedením učitelky Anny Ševečkové. Hudebně spolupracuje Táňa Farná. Soubor se několikrát účastnil okresních i krajských přehlídek. Od roku 1991 jsou děti rozděleny podle svého věku do čtyř podsouborů - Květ, Pampalíny, Lupínek, Bimbác. (Ševečková, Michna,Černochová )

HUKVALDY m.č. Hukvaldy, Sklenov o.Frýdek-Místek
V roce 1919 byl v obci založen Dramatický odbor při TJ Sokol Hukvaldy, písemné záznamy uvádějí, že pracoval do roku 1941. Soubor úzce spolupracoval s Čtenářsko-pěveckým spolkem, který byl na Hukvaldech založen v roce 1865 zdejším rektorem Jiřím Janáčkem, otcem hudebního skladatele Leoše Janáčka. Vůdčími osobnostmi byli : Jindřich Dohnal, Mořic Tuscher, Oldřich Grégr, Jan Schob, Adolf Lihotský, Božena Jungová, Rudolf Červenka. Šlo o soubor se zaměřením činoherním, který hrával především pro dospělé.
V období před válkou hráli ochotnické divadlo na Hukvaldech i členové tělovýchovné jednoty Orel. K známým osobnostem patřili : František Franke a Jindřich Matula.
V Dolním Sklenově hráli divadlo v sále hostince U Rožnovského též členové Dělnické tělovýchovné jednoty - pod vedením Aloise Rožnovského, Arnošta Kubaly, Štěpána Tomančáka. Loutkářský soubor Kašpárek při TJ Sokol byl založen v roce 1928 a hrál až do počátku 2. světové války. Pracoval pod vedením Viktora Marka.
Po válce - v letech 1946-1964 hrál v obci Divadelní soubor Janáček. Byl součástí Osvětové besedy, byl to soubor dospělých, který se zaměřoval hlavně na činohry - Maryša, Její pastorkyňa, Lucerna, Noc na Karlštejně, Úklady a láska, Otec, Pražský žid, ale ve svém repertoáru měl i zpěvohry - např. Muziky, muziky o skladateli Františku Kmochovi, Slovácká princezna aj. (Klečková, Černochová)

CHLEBOVICE o.Frýdek-Místek
V době první republiky hrály ochotnické divadlo v obci dva spolky - Čtenářská beseda a Sbor dobrovolných hasičů. Ročně sehrály vždy asi osm divadelních představení spíše lehčího žánru, režiséry byli Karel Mazur a Alois Stružka. Zpěvohry a operety hrál ve 30. a 40. letech spolek ochotníků, jehož režiséry byli Jan Václavík a Teofil Bujnoch. V letech 1949 - 1960 v obci působil Ochotnický soubor při kulturní komisi MNV , který sehrál ročně 1 - 2 divadelní představení, různého zaměření - z klasických her jmenujme Její pastorkyňu, Pasekáře, Babičku, Radúze a Mahulenu, svou pozornost však soubor věnoval i hrám se zpěvy a operetám. Režisérem souboru byl B. Haleš. Soubor často hostoval v okolních obcích okresu např. v Žabni, Staříči, Palkovicích, Kateřinicích aj. (Žižka, Michna)

JABLUNKOV o.Frýdek-Místek
Při domě dětí a mládeže v Jablunkově pracoval od roku 1971 Recitačně-dramatický kroužek dětí, který svou činnost zaměřil na hry a různá pásma určená především svým vrstevníkům-dětem. Vedoucí a režisérkou byla po celou dobu trvání souboru až do roku 1998 Štěpánka Bojková, spolupracoval Emil Kaluža. (Janiczková, Černochová)

PÍSEČNÁ, m. č. Jablunkova , o.Frýdek-Místek
Zpočátku jako samostatný spolek , později jako součást Osvětové besedy v Písečné pracoval v letech 1951 - 1989 Divadelní soubor mladých. Svou pozornost zaměřil na hry pro dospělé, avšak v posledních letech svého trvání hrál rovněž pro děti. Obdivuhodné na tomto souboru bylo to, že hrál v tomto česko-polském prostředí vždycky v českém jazyce. Uměleckým vedoucím souboru byl Jan Noga, režiséry a zároveň výbornými herci především Stanislav Zajac, František Kozák a Petr Sagitarius. (Janiczková,Černochová)

KOŠAŘISKA o.Frýdek-Místek
V letech 1950 - 1971 hrál v obci ochotnický divadelní soubor, který byl nejdříve registrován u SRPŠ později u Osvětové besedy. Soubor nacvičoval pravidelně jedno představení ročně, v repertoáru měl činohry určené dospělému divákovi.Po celou dobu jeho existence byl vůdčí osobností souboru učitel Jaroslav Kmošťák. (Wojnarová, Černochová)

KOZLOVICE o.Frýdek-Místek
Od roku 1903 hraje v obci činoherní divadelní soubor až dosud. Soubor působil jako součást spolků TJ Orel, TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a jiných, dlouhou dobu působil při Osvětové besedě v Kozlovicích. V letech 1963 - 1987 byla uměleckou vedoucí výborná herečka a organizátorka Marie Pattermanová. Významnými režiséry a herci souboru byli: Josef Ocelka, Alfréd Štefek, František Štefek, Josef Vyvial ml. S kozlovickým souborem dále spolupracovali též členové našich profesionálních scén. Např. Karel Dittler, Josef Žáček - člen Těšínského divadla, Milan Koutný a Štěpánka Ranošová - herci Státního divadla v Ostravě a další.V letech 1945-1950 byl v Kozlovicích činný loutkový soubor, jehož vůdčí osobností byl František Červenka. Soubor pracoval pod názvem Divadlo loutek. (Tabach, Michna)

KRMELÍN o.Frýdek-Místek
Ochotnické divadlo v obci začala hrát na počátku našeho století Národní jednota. Na tutu tradici navázal v roce 1912 Ochotnický soubor při TJ Sokol. Jeho prvním představením byla Jiráskova Kolébka. Prvním režisérem byl starosta Sokola Alois Linhart, v roce 1913 ho vystřídal Joža Holaň. Je zajímavé, že divadlo se v obci hrálo i během války, ale jen omezeně. Na předválečná úspěšná léta soubor navázal v roce 1921 a do roku 1938 sehrál přes 50 představení. V letech 1925 - 1938 byl režisérem Alois Bednář, některé hry v té době nacvičovali i Karel Pytlík, Josef Plaček, Alois Golka, František Ondrák. V době 2. svět. války divadelní činnost úplně utichla. Ze starší generace patřili k nejvýznamnějším hercům –Alois Linhart, Josef Plaček, Alois Staněk, Štěpán Kubík, Amálka Staňková, Ludmila Vaňková, Běta Kudrýsová, Květa a Boža Linhartovy, Františka Kubíková, Ludmila Plačková a další. Po válce ožívá divadelní činnost a nepřetržitě pokračovala až do roku 1970. Vedle her klasického repertoáru se hrály zejména hry se zpěvy - např.Perly panny Serafinky, Muzikantská Liduška, Fidlovačka, Podskalák, Sládci, Tulák aj. K výborným hercům, ale i zpěvákům patřili Luboš Bednář, Václav Vijačka, Zdeněk Janek, Miluše Vijačková, Míla Cága, Jan Šperlín a další. Režisérem byl v letech 1945-1970 Miroslav Petrovský. (Matějová, Michna)


KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM o.Frýdek-Místek
V Kunčicích pod Ondřejníkem působil jako samostatný spolek pravděpodobně v letech 1946-1979 divadelní soubor při místní Osvětové besedě. Hlavními protagonisty souboru byli Miroslav a Vlasta Stiborkovi, Alois Pavliska, Vlasta Soukupová, Vítězslav Parma a další. (Harabiš, Michna)

LÍSKOVEC m.č. obce Frýdek-Místek o.Frýdek-Místek
Čilý divadelní život v obci se začal rozvíjet po vzniku ČSR v roce 1918. Prakticky všechny spolky, které v obci existovaly, vyvíjely aktivitu i v oblasti divadla - TJ Orel, TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Potravinový spolek Budoucnost, německý spolek ATUS, KSČ, Jednota proletářské tělovýchovy a také škola. Významnou osobností divadla byl Eduard Klajman (TJ Orel), Emil Stibor (Hasiči),Karel Stříž (TJ Sokol). Každý spolek nastudoval dvě až tři hry ročně, které uváděl v místních hostincích U Fabíka nebo U Boháče (později U Gureckého).Soubory hrály jak klasické činohry, tak také operety, ale i hry pro děti. V době okupace byla divadelní činnost utlumena. Z té doby jsou známa pouze představení mládežnického divadla při Národním souručenství, které se scházelo pod vedením učitele Ferdinanda Mrózka. Ke krátkému oživení došlo v letech 1945 - 1948. Ale až v roce 1950 vzniká v obci nový Divadelní kroužek ROH pod patronací Válcoven plechu, jehož vůdčími osobnostmi byli : Oldřich Klimša ( v letech 1950-1958), učitel Štíhel (1958-1961), Stanislava Horylová (1961-1962). V těchto letech provozoval divadelní činnost také mládežnický soubor pod hlavičkou SČM a soubor při místním svazu požární ochrany (do 60. let).V pozdějších letech zde nepůsobil již žádný soubor pravidelně, jen místní učitelé nastudovali několik her se svými žáky. (Sobek, Michna)

LUČINA o.Frýdek-Místek
V letech 1957 - 1963 hrál v obci pod Osvětovou besedou Divadelní soubor Rozkvět. Šlo o soubor dospělých herců, který se zaměřoval zejména na činohru. Vůdčími osobnostmi souboru byli režisér - Stanislav Lenert, herci Oldřich Válek, Antonín Vrábel, Anna Zíchová, Helena Rabínová, Alois Vařeka, Václav Vaníček, Božena Kozubková, Marie Vařeková, Libor Čudejko, Anna Pastrňáková, Miloš Majer, Julius Schonviský. Jako součást klubu Vlna při ČSM působil v obci tři roky (1965 - 1968) Loutkářský soubor VLNA. Jeho uměleckým vedoucím byl Zdeněk Zícha, s ním dále spolupracovali Věra Kropová, Věra Metzová, Jan Bařina, Ladislav Pryček. (Gorošová, Černochová)

MOSTY U JABLUNKOVA o.Frýdek-Místek
V několika místních částech obce Jablunkova působila řada menších divadelních souborů. V místní části Šance hrály dva soubory - činoherní soubor v letech 1947 - 1951 pod vedením Oldřicha Drábka a činoherní soubor mládeže Slezan v letech 1952 - 1957. Jeho vedoucím a režisérem byl František Kufa. V místní části Mosty-střed účinkoval v letech 1925 - 1935 loutkářský kroužek při obecné škole, v němž děti pracovaly pod vedením svých pedagogů. V letech 1950 - 1957 hrál pod hlavičkou Osvětové besedy činoherní soubor dospělých, jeho uměleckým vedoucím byl Josef Szotkowski. Od roku 1952 hraje v místní části Mosty-střed pravidelně až dosud Dramatický kroužek při základní škole. (Švejkovský, Michna)

NÁVSÍ o.Frýdek-Místek
Divadelní tradice na Jablunkovsku sahá do období předmnichovské republiky, divadlo tehdy hráli hlavně učitelé a bylo provozováno různými spolky. V roce 1947 byl založen členy Matice Slezské divadelní soubor, jehož prvním předsedou se stal Josef Šimeček. Soubor nesl název Vojan - Spolek divadelních ochotníků v Návsí. První představení se hrála v hostinci U kosa.V roce 1958 přešel soubor pod správu JZD, od roku 1964 pracoval při SRPŠ ZDŠ v Návsí. Členy souboru byli hlavně učitelé, ale také zaměstnanci železáren v Třinci, JZD Kozubová a další. Od roku 1958 byl předsedou souboru Pavel Byrtus, který se rovněž pečlivě staral o kroniku souboru. K nejznámějším režisérům patřili - Robert Ludvík, Josef Jelínek, Stanislav Zahradník, Jiří Komín, Edvard Lipovský. Soubor Vojan se pravidelně zúčastňoval divadelních přehlídek. (Byrtus, Černochová)

NOVÁ VES m.č. obce Frýdlant nad Ostravicí o.Frýdek-Místek
Ve 30. letech hráli ochotníci nepravidelně v rámci spolků - Dělnická tělovýchovná jednota, Sokol, Jednota proletářské tělovýchovy, Obecná škola a dalších. První zmínka o stálém divadelním souboru je z roku 1948. Jde o Ochotnický divadelní soubor Ondráš, který později působil při Osvětové besedě v Nové Vsi. V repertoáru měl soubor po celou dobu svého působení až do roku 1971 hry pro děti i dospělé. Vůdčí osobností byl v letech 1948 - 1960 vedoucí a režisér Bohuslav Bezruč, v letech 1961 - 1971 potom režisérka Drahomíra Šmírová. Od roku 1993 až dosud hraje v obci Dětský divadelní soubor zřízený při ZŠ. Zakladatelkou, vedoucí a duší souboru je Drahomíra Šmírová. (Černá, Michna)

NÝDEK o.Frýdek-Místek
Od roku 1930 do okupace v roce 1938 působil v obci činoherní soubor jako součást Matice Slezské. Jmenoval se Matice Slezská - mládež, v repertoáru měl hry pro dospělé diváky a mládež. Jeho vůdčími osobnostmi byli Josef Stavarčík, Zuzana Konderlová, František Kusý a Josef Kajfosz. Z dalších souborů hrály v obci : v letech 1949 - 1953 samostatný činoherní spolek dospělých a mládeže pod názvem Svaz mládeže se svými vedoucími a režiséry Adolfem Laryschem a Karlem Hudzieczkem, dále v letech 1953 - 1982 pod hlavičkou TJ Sokola působil Divadelní kroužek Sokol se svými vůdčími osobnostmi Adolfem Laryschem, Jaroslavou Svidrovou, Ivo Berouškem a Miroslavem Krčkem. V letech 1953 - 1984 byl součástí kulturního života v obci ještě jeden divadelní soubor - Divadelní kroužek ZŠ. V jeho čele stál Adam Morcinek se svými kolegy Ivo Berouškem a Jaroslavou Svidrovou. (Labojová, Michna)

OPRECHTICE m.č. obce Paskov o.Frýdek-Místek
V letech 1935 vyvíjel svou činnost v obci pod hlavičkou Sokola a později Sboru dobrovolných hasičů v Oprechticích Ochotnický divadelní soubor Sokol Oprechtice. Představení pro děti i dospělé režírovali Vladimír a František Klegovi, Božena Klegová, Karel Seltenreich a Alexandra Brücknnerová. (Janáček, Michna)

OSTRAVICE o.Frýdek-Místek
12. 3. 1946 byl v obci založen samostatný Divadelní spolek Ondráš na schůzi Místní rady osvětové z popudu jejího předsedy O. Pytlíčka. Spolek byl členem Župy divadelních ochotníků jako okrsku Frant. Sokola-Tůmy při Ústřední Matici divadelního ochotnictva československého v Moravské Ostravě. Na ustavující schůzi spolek čítal 25 členů činných a 1 přispívajícího. 3. 7. 1946 se konala I. řádná valná hromada spolku, která schválila řádný výbor spolku v čele s předsedou L. Vašicou, jež jim zůstal po celou dobu trvání spolku. Repertoár spolku byl poměrně bohatý. 16. 3. 1951 se spolek přičlenil k místnímu JZD se všemi právy, povinnostmi a majetkem v hotovosti 4170,- Kčs. Dle výměru ONV z 6. 4. 1951 (III. 1-262-R) přestal existovat. V letech 1955 - 1971 účinkoval v obci Divadelní odbor TJ Sokol Ostravice. Tento se dál dělil na divadelní odbor dospělých, který za dobu své existence nastudoval a odehrál více než 130 představení a na divadelní odbor dětí, který nastudoval a odehrál kolem 15 představení.Oba odbory se zúčastnily rovněž celostátních přehlídek TJ v Chlumci nad Cidlinou a IV. Šrámkova Písku. Z významných osobností a divadelních nadšenců jmenujme - vedoucí a režisér Šrom, dále pan Valouch, dámy Fričová, Matějková. S divadelním odborem dětí spolupracovaly - Fričová, Matějková, Oršulíková. (Šrom, Michna)

PALKOVICE o.Frýdek-Místek
Divadelní činnost v obci před rokem 1918 zajišťovali nadšenci z TJ Sokol (vznik 1912) a Čtenářsko-pěveckého spolku LIDUMIL. Hrávalo se v hostinci U Kubalů. Živá byla divadelní činnost i po roce 1918. Každoročně bylo sehráno šest i více představení pod režijním dohledem místní učitelky Marie Oulíkové. Hrála se i představení v přírodě - např. Ondráš-pán Lysé hory. Divadelní činností se zaobíraly i jiné spolky v obci - např. TJ Orel (hrál v sále s pevným jevištěm patřícím Katolickému družstvu), Dělnická tělovýchovná jednota (hrál v sále hostince U Kuchařů). Za okupace divadlo v obci stagnovalo, známé je provedení jen jedné mládežnické hry. K oživení divadelní činnosti došlo po osvobození. V roce 1955 zde byl založen nový Divadelní soubor, který zpočátku pracoval pod ZDŠ, později přešel do péče místní Osvětové besedy. Jeho uměleckou vedoucí a režisérkou se stala v letech 1955 - 1982 učitelka Ludmila Čepelková-Bílská, s jejímž jménem jsou spjaty úspěchy souboru na okresních divadelních přehlídkách, ale také při zájezdech do jiných obcí okresu. Po jejím odchodu do důchodu vedl soubor Alois Bača, dlouholetý člen okresního poradního sboru. Soubor ukončil svou činnost v roce 1989. (Bílská, Michna)
Palkovice a Myslík. V minulosti a současnosti (do roku 1988). MNV Palkovice

PASKOV o.Frýdek-Místek
Ve městě působilo několik místních souborů. V letech 1889 - 1970 to byl činoherní Ochotnický soubor Sokola Paskov, který byl součástí TJ Sokol. Od roku 1889 vedl soubor Josef Skýba-Děhylovský, v roce 1910 ho vystřídal Emil Pejhovský, v roce 1928 Karel Seltenreich.Za války vedl tento soubor pod názvem Divadelní soubor Klubu českých cyklistů Oldřich Chvátal a po osvobození pokračovali režiséři K.Seltenreich a M. Pejhovská v divadelní činnosti a soubor opět změnil název na původní DS Sokola Paskov. Ve velmi kusých zprávách z kroniky Dobrovolného hasičského sboru v Paskově se uvádí, že v letech 1917 - 1937 bylo sehráno 25 divadelních představení Zábavního odboru Dobrovolného hasičského sboru. Režiséry byli - František Janečka a Bohumír Rozehnal. Ochotnické divadlo TJ Orel hrálo v letech 1918 - 1948 činohry i operety pod vedením režisérů Františka Klajmana (představení také dirigoval), Vladimíra Pospíšila a Slávky Borovcové. Hry s náboženskou tématikou prezentoval Divadelní soubor katolických žen a dívek, který pracoval pod vedeném Slávky Borovcové v režii Kristy Pančíkové. Dalším spolkem bylo v Paskově Ochotnické divadlo DTJ, které v režii Rajmonda Kubečky hrálo v letech 1938 - 1948. Činoherní soubor mládeže pod názvem Divadelní soubor ČSM se zaměřoval především na hry pro děti a mládež. Působil v obci v letech 1959 - 1961 pod vedením režisérky Milady Janíkové. Posledním z výčtu paskovských úspěšných souborů byl Dramatický kroužek při ZDŠ, který v letech 1947 - 1982 sehrál mnoho divadelních představení zejména pro děti. Do roku 1962 byli režiséry kroužku Milada Kanclířová, Marie Benschová, Jaroslav Pejhovský, dalších dvacet let soubor vedla Alexandra Brücknerová. (Brücknerová, Michna)

PSTRUŽÍ o.Frýdek-Místek
V obci Pstruží pracoval v letech 1955 - 1977 pod patronací LSD Jednota Divadelní kroužek Ondráš.Činohry i operety hrával tento soubor v sále pohostinství Plucnar a Žáček. Vedoucím souboru byl dlouhá léta Oldřich Zezulák, k výborným hercům a protagonistům souboru patřili Bohumil Šigut, Josef Ničman, Josef Skuplík, František Myslikovjan. Svou divadelní činnost soubor zahájil hrou Svobodovou -Poslední muž, následovaly - Vojnarka, Princezna a šašek, Pasekáři, Ženský boj, Maryša, Velbloud uchem jehly, Maryša a další. (Macura, Černochová)

RAŠKOVICE o.Frýdek-Místek
Ve 30. letech provozovaly ochotnické divadlo v obci tělovýchovné spolky Sokol, Orel a Dělnická tělovýchovná jednota. Činoherní divadelní soubor při TJ Sokol hrával svá představení v sokolské tělocvičně v hotelu Ondráš, vedoucím a režisérem byl Bohdan Kubenka. K známým herců patřili : Josef Nitra, sestry Řehákovy, Jan Pastorek, Emílie Muroňová, Anna Sládečková, Josef Salát, aj. Představení Divadelního souboru při TJ Orel se konala v hostinci Zábava, z nejznámějších herců jmenujme : Bratři Velčovští, sourozenci Petrovi, Žižkovi, Emílie Šebestová. V obecním hostinci se scházeli a hráli členové Divadelního souboru při Dělnické tělovýchovné jednotě. K nim patřili: Gustav Muroň, Jan a Leopold Vozničkovi, Helena Muroňová, rodina Kolkova. V 50. letech založil a vedl ochotnický soubor Jaromír Vybíral. Poté byla tradice částečně utlumena. Snažil se na ni navázat předseda Osvětové besedy Karel Lulek,který dal dohromady pár nadšených ochotníků, ale uskutečnilo se pouze jedno představení. V 60. letech se zásluhou zástupkyně ředitele Marie Máchové nacvičovala divadelní představení v ZDŠ. Tradice školního divadla na raškovické škole pokračovala i v 70. letech zásluhou paní Růženy Kozáčkové. Od roku 1987 až dosud působí v obci Dětský divadelní soubor pod vedením Kamily Hrtoňové , dříve s dětmi pracovala Marie Zemanová. (Nitrová, Michna)

RYCHALTICE m.č. obce Hukvaldy o.Frýdek-Místek
Od roku 1922 hrály v obci dva divadelní soubory dospělých - Divadelní soubor při SDH a Divadelní osoubor při TJ Sokol Rychaltice. Od roku 1933 pracovaly oba soubory společně, po roce 1948 pod hlavičkou Osvětové besedy. V roce 1963 činnost ochotnického divadla v Rychalticích úplně zanikla. K významným osobnostem patřili: Ludvík Kološ, Čeněk Rokos, Alois Tomančák, František Mácha, František Strakoš, Isidor Matula, Zdeněk Maťa. Z repertoáru souborů jmenujme hry : Psohlavci, Lešetínský kovář, Jánošík, Pohádka lesa, Perly panny Serafinky, Divotvorný klobouk, Naši furianti, Noc na Karlštejně, Ženský zákon, Divá Bára a další. (Klečková, Černochová)

SEDLIŠTĚ o.Frýdek-Místek
V letech 1941 - 1966 bylo součástí kulturního dění v obci Ochotnické divadlo Sedliště. Tento samostatný činoherní spolek zaměřil svou dramaturgii na hry pro dospělé, v repertoáru měl však také operety. O činnost souboru se nejvíce zasloužil předseda Osvětové besedy Karel Fajkoš, dále režisér Alois Pánek, kostymérka Olga Tlučková. (Pánková, Černochová)

SKALICE m.č. obce Frýdek-Místek o.Frýdek-Místek
V letech 1920 - 1940 působil v obci pod hlavičkou Tělocviční jednoty Sokol Ochotnický soubor členů Sokola Skalice.Šlo o činoherní soubor dospělých a mládeže. Vůdčími osobnostmi byli režiséři Leo Matula a František Škapa, k významným hercům řadíme Josefa Mikoláše, Felicitu Pardubickou, Martu Pardubickou a mnohé další. V letech 1950 - 1956 působil v obci jako součást TJ Sokol Skalice loutkářský soubor . Režisérem a uměleckým vedoucím souboru byl Oldřich Špok. (Pánková, Michna)

SMILOVICE o.Frýdek-Místek
V letech 1948 - 1962 hrál v obci místní divadelní soubor, který svou pozornost zaměřil především na hry pro dospělého diváka. Šlo o soubor činoherní, jeho vedoucím a zároveň režisérem byl František Kubala, na režii představení se podílel rovněž další člen souboru František Golas. (Kubala, Černochová)

STARÉ MĚSTO m.č. obce Třinec o.Frýdek-Místek
V letech 1960 - 1994 působil při Domu dětí a mládeže v Třinci loutkářský dětský soubor. Vůdčími osobnostmi byli : Jan Grochol, Jan Noga, Dana Večerková aj. V letech 1963 - 1990 při tomtéž zařízení soubor malých forem, na jehož vedení a dramaturgii se podíleli V. Grycz, M. Šimeček, J. Sikora a další. (Hrubcová, Michna)

STAŘÍČ o.Frýdek-Místek
V letech 1930 - 1955 existoval v obci činoherní divadelní soubor nejdříve pod hlavičkou TJ Sokola, později pod patronací Osvětové besedy. Režiséry a vůdčími osobnostmi byli : Míla Diringer, Jaroslav Pokluda, Jaroslav a Eliška Klečkovi, Jaroslav Tajchman. V letech 1931 - 1953 v obci působil rovněž dětský a mládežnický loutkářský soubor při TJ Sokol Staříř. Vůdčími osobnostmi a režiséry byli Jiřina Zbrožková a Míla Diringer. (Vilgus, Michna)

SVIADNOV o.Frýdek-Místek
Od sezóny 1920/1921 až do roku 1941 hrály ve Sviadnově ochotnické divadlo většinou spolky - jako např. Sbor dobrovolných hasičů, Dělnická tělovýchovná jednota a TJ Sokol. Spolky hrály divadlo buď samostatně nebo se k některým premiérám her sdružovaly. Svou pozornost zaměřily hlavně na činoherní repertoár. V době války byla divadelní činnost utlumena, znovu obnovena v letech 1945 - 1947. Významnými osobnostmi, herci a režiséry byli - Jaroslav Žvachta, Ludvík Kubalák, František Bražina, Bohuslav Volný. (Kubalák, Černochová)

ŠENOV o.Frýdek-Místek
O roku 1924 působil v Šenově ochotnický divadelní spolek při Jednotě proletářské tělovýchovy. Významnou osobností tohoto období byl Ludvík Tvrdý, který měl velký vliv na dramaturgii a kvalitní provedení jednotlivých představení. Z herců tohoto období jmenujme - Jiřinu Vítkovou, Annu Tvrdou, Marii Přečkovou, Libuši Bednářovou, Vasila Vojtěcha, Josefa Prymuse, aj. Každoročně sehrál soubor dvě až tři představení hlavně lidových her - Dcerušky tatíka Berušky, To byl český muzikant, Pražské švadlenky a další. V roce 1948 byl založen Divadelní amatérský soubor Siréna jako ochotnický spolek, v roce 1951 se zapojil do místního JZD, z něhož přešel v roce 1953 do Osvětové besedy a poté do místní jednotky požární ochrany. V prvním desetiletí bylo uvedeno 22 premiér celovečerních her, celkem uskutečněno 112 představení a 56 jiných akcí , v druhém desetiletí odvedeno 14 premiér, sehráno 130 celovečerních představení a uskutečněno ještě 37 jiných akcí. K nejvýznamnějším premiérám patřily : Štech - Třezí zvonění, Karvaš - Půlnoční mše, Fredro - Dámy a husaři, Čechov - Strýček Váňa, Macháček - Ženichové, Zeyer - Radúz a Mahulena a další. Režisérem byl František Koziorek, herci - Josef Valový, Ferdinand Milata, Ferdinand Mecner, Jindřich Folvarčný, Miroslav Prymus, Josef Rajdus, Antonín Uher, Emílie Mecnerová, Marie Najzarová,Anna Koziorková. (Kotrová, Černochová)

TŘANOVICE o.Frýdek-Místek
Od roku 1921 působil v obci ochotnický divadelní kroužek při Slezské matici Osvěty lidové. V době okupace soubor nevyvíjel činnost, v roce 1945 ji však obnovil a působil pod hlavičkou SRPŠ, v roce 1970 se vrátil opět pod Matici slezskou, v letech 1972 - 1974 soubor spravovala Osvětová beseda. Jan Kupčík byl režisérem souboru v letech 1945 - 1964, vystřídal ho v letech 1964 - 1974 Jiří Baar. Z dalších osobností, které se na činnosti souboru podílely je nutno jmenovat Vladislava Korče a Jana Bubu. (Paverová, Michna)

TŘINEC o.Frýdek-Místek
Ve městě působila řada místních souborů. V letech 1945 - 1960 to byly : Činoherní soubor při Československém svazu mládeže - Třinec, vůdčími osobnostmi byli - Karel Kaleta, Jan Hlawiczka, František Uhlář, K. Spitz. Kromě her pro děti i dospělé pořádal tento soubor řadu akademií, večery poezie a hudby, aj. Od roku 1945 až doposud hrají Dětské divadelní soubory při jednotlivých základních školách (Bezručova, Masarykova, Komenského, polské školy, malotřídky). V letech 1946 - 1955 hrál Divadelní soubor dospělých při Osvětové besedě, jeho vůdčími osobnostmi byli František Uhlář, Oldřich Hanusek, Marie Uhlářová, A. Krausová. Činoherní soubor MISIE působil jako součást Jednotného kulturního zařízení ROH TŽ VŘSR Třinec v letech 1956 - 1963. V čele tohoto souboru stáli Adam Wawrosz, Henryk Mendrok. V letech 1963 - 1970 navazuje na činnost tohoto souboru GROTESKA, kterou vedl pan Hapala. Dalším souborem,který působil při tomtéž kulturním zařízení v letech 1966 - 1969 byl soubor malých forem KŘESADLO.
K nejvýznamnějším souborům nejen v této oblasti, ale v celém okrese vůbec, patřil Divadelní klub, jehož zřizovatelem byl Dům kultury TŽ VŘSR v Třinci. Působil v letech 1971 - 1996 pod uměleckým vedením režiséra Miroslava Zédy. Ve svém repertoáru měl činohry i veselohry významných našich i světových autorů, pravidelně nacvičoval zejména v posledních letech své činnosti pohádky pro děti, pravidelně účinkoval pro školy.
Dětské divadelní soubory i loutkářské dětské divadelní soubory vyvíjely svou pravidelnou činnost v letech 1960 - 1994 při Domě dětí a mládeže v Třinci. Vedoucími byli Jan Grochol a Jan Noga. (Michna, Černochová)

VÁCLAVOVICE o.Frýdek-Místek
Členové Čtenářského spolku sehráli první představení ve Václavovicích 12.2.1897 (Antonín Volf : Strašný hrdelní soud) a svou činnost provozovali zhruba do l. světové války. Divadlo hrály v obci také další spolky - Školní haléřový spolek, Hasičský sbor, v hostinci U Tomise hrálo Sdružení vesnické omladiny. Režisérem všech představení až do roku 1945 byl Josef Ryška. K hercům tohoto období patřili - František, Adolf a Bohuš Kubinovi, Božena a Ludmila Řepiských, Štefka a Marie Slívovy, Jan Kožušník. Divadelní soubor Dělnickě tělovýchovné jednoty vytvořil základ pro vznik Divadelního souboru Slezan, který byl oficiálně zřízen v roce 1947 a působil jako samostatný spolek nejdříve v rámci Ústřední matice divadelních ochotníků do roku 1951, od tohoto roku ho spravovala Osvětová beseda. Režisérem souboru byl Josef Ryška, výtvarníkem František Velčovský, osvětlovačem František Novák, o kulisy se staral Bohumil Ondračka. K významným hercům tohoto období patřili - Felix Kološ, Marie Hrbáčková, Václav Kuchař, František Bosák, Ferdinand Řepiský, Jan Kožušník, Josef Lipina, Marie Nepeřilová. Kromě činoherních představení - Sluneční paseka, Psohlavci, Vojnarka, Zlý jelen, Naši furianti, Chudák manžel, Ženitba, Pasekáři a dalších, hráli rovněž operety -Perly panny Serafinky, Hadrián z Římsů. Každoročně připravovali pro místní občany estrády.
Od roku 1956 se ve Václavovicích konaly pravidelně okresní divadelní přehlídky. Z dalších představení jmenujme: Jirásek-Lucerna (1957), Preissová-Gazdina roba (1957), Makarenko-Začínáme žít (1957), Macháček-Ženichové (1958), Arbuzov-Irkutská historie (1962), Aškenázy-Host, Katajev-Ztřeštěná neděle (1963),Tyl-Strakonický dudák (1964), Tyl - Paní Marjánka, matka pluku (1965),Langr-Jízdní hlídka (1969), Gogol-Ženitba (1971), Beneš-Na tý louce zelený, Nestroy-Lumpacivagabundus (1972), nejúspěšnější představení - Brjaginskij-Rjazanov : Sůva, se kterou postoupil soubor až na národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou. Významnými režiséry tohoto období byli - Josef Ryška, Vítězslav Tomis, Miloslav Macháč. Scénu a dekorace připravoval Jaromír Drozd. (Černochová)

VENDRYNĚ o.Frýdek-Místek
Ochotnické divadlo v této oblasti má bohatou tradici již od poloviny 19. století. V kronice uvedeno, že na přelomu století se první představení odehrávala na provizorním jevišti z pivních sudů spojených prkny. Ve Vendryni hrávali ochotníci z Jablunkova. Tato událost se stala podnětem pro místní mládež, která začala také připravovat divadelní představení. První oficiální vystoupení se konalo 20. května 1906. V roce 1908 byl založen ochotnický kroužek u „Czytelni Katolickiej“. Kroužek pracoval pod vedením Josefa Wałaského až do 1. světové války. Po válce vznikaly divadelní kroužky u různých spolků - např. u evangelické mládeže, dělnického sdružení Síla, TJ Sokol a dalších. (Černochová)

VĚLOPOLÍ o.Frýdek-Místek
Amatérské divadlo se hrálo i v této obci v období 1. republiky asi do roku 1952. Činoherní soubor dospělých a mládeže měl v reperetoáru hry pro děti i dospělé, vedoucími souboru byli učitelé základní školy. (Latochová)

VRATIMOV o.Frýdek-Místek
Divadelní soubor ZK Vratimovských papíren vyvíjel činnost v obci v letech 1954 - 1960. Šlo o soubor, který měl v repertoáru hlavně činohry, herci si však velmi rádi zahráli také operetu. Vůdčími osobnostmi byli Josef Válek, Rudolf Křižák, Karel Neborák. V letech 1962 - 1985 působil pod Jednotným kulturním střediskem Divadelní soubor Tyl, který svou dramaturgii zaměřoval také hlavně na činohru, nevyhýbal se však operetě a muzikálu i hrám pro děti. Jeho významnými osobnostmi byli Emanuel Chytil, Lubomír Stavinoha a Evžen Frydrych. Od roku 1994 až dosud hraje ve Vratimově a okolí Loutkové divadlo Babky Miládky, které působí pod Kulturním střediskem. Soubor sdružuje mládež a děti a hraje především pro své vrstevníky. Vedoucími a režisérkami jsou Milada Kubicová a Lenka Matějková . (Procháčková, Michna)

ZELINKOVICE o.Frýdek-Místek
K prvním iniciátorům hraní divadla v obci patřili manželé Kozákovi, později to byli Alois Michálek, Julie Peterková a další. Hrála se průměrně 3 - 4 představení ročně, většinou v období svátků nebo nějaké významné události. V letech 1924 - 1951 hrál v obci Divadelní soubor jako součást spolku TJ Sokol.Divadlo hrála rovněž Čtenářská beseda Palacký, která byla založena Hynkem Šmoldasem v roce 1904. Soubor, který se skládal z místních občanů a mládeže uvedl např. tyto hry : Sůl nad zlato, Lešetínský kovář, Lucerna, komedii Prodám maminku a Jedenácté přikázání, dále Paličovu dceru a Její pastorkyňu. Soubor zajížděl i do okolí. (Zabloudilová, Michna)

----------------------------------
V některých obcích okresu Frýdek-Místek hrály soubory sdružené v PZKO (Polski Związek Kulturalno-oświatovy = Polský kulturně-osvětový svaz). PZKO realizuje dva základní cíle: zaprvé rozvoj polské národnostní skupiny, zadruhé její sblížení s občany jiných národností. V roce 1977 měl svaz 23 658 členů, působí v něm 158 amatérských uměleckých těles - z toho 43 ochotnických divadelních scén a 10 menších divadelních souborů. (Černochová)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.