Databáze českého amatérského divadla

Texty: Benátky nad Jizerou, Excerpce pro MČAD 1998-2002

BENÁTKY nad Jizerou o. Mladá Boleslav
CČAD s. 94
První kronikářský záznam o divadle je 1725. Na zámku se hrála pastorela za účasti benátských občanů. 1819-1822 hrál na zámku OS. 1828 vedl OS František Šuberta, pravidelná česká představení pro veřejnost v Macákově hostinci /Divotvorný klobouk, Loupežníci na Chlumu, Doktor Štěkavec, Živé hodiny, Žlutá zimnice... 1835 se přistěhoval František Eger, lepší vybavení, přestěhovali se 1839 ke Svátkové-Kindlové. Nejzdařilejší provedení Donizettiho opery Marie, dcera pluku. 1840 se přestěhovali do Šnajdrova hostince, kde se hrálo skoro do konce století. 1870 OS nastudoval V studni. 1890 zal. dělnický divadelní spolek Osvěta. 1899-1915 dělnický vzdělávací spolek Důvěra /Václav Hrobčický z Hrobčic, Vojnarka, Naši furianti, Mamzelle Nitouche/. V tradici Osvěty pokračoval 1911 dramatický odbor Všeodborového spolku. Hráli u Krauzů, později na Křemeně u Millerů a v Lázních. Členy většinou dělníci z Karborunda, cukrovaru a ze zemědělství. Velmi úspěšná činnost. Po 1918-1939 už ne tak kvalitní repertoár. 1939-1943 se hrálo divadlo pod Hasičským sborem, spolky zrušeny. 1943 DS Kvapil, v němž se sloučili na dvacet let všichni ochotníci. Vůdčí osobností Antonín Kalina, iniciátor moderní dramaturgie a režie /Drda, Preissová, Dyk, Kvapil, Toman, Čapek, Langer.../. Výrazným obdobím padesátá léta v ZK ROH Karborundum, nové talenty, režie František Honc. Hodně repríz, hostování. Fidlovačka 1953-4 100 účinkujících, sbor Foerster, orchestr n. p. Karborundum. Jí zahájili divadlo v přírodě v zámeckém parku. Největší úspěch Pes na seně, později Veselé paničky, Němci /Kruczkowki/. Režisér Václav Vondra se zaměřil spíše na českou klasiku, později ovšem i Bílá nemoc, Na dně, Hra o lásce a smrti. Účasti na přehlídkách a celostátních soutěžích. 1955 JH /Lucerna/. Pokus o navázání na toto úspěšné období i v 60. letech, režiséři Antonín Majer, Pavel Štýs /Nebe na zemi/, manželé Bouší /Jak je důležité míti Filipa. Pokus o soubor mladých. Rozmach TV utlumil i tak už zanikající zájem. /JM/
VONDRA, Václav: Stručné dějiny ochotnického života v Benátkách nad Jizerou. 1999. 6 str. Rkp. kART.

1735-1740 se na zámku hrály německé komedie, psané synem majitele zámku. Hráli poddaní, v dívčí roli zde hrál i skladatel Jiří Benda. (Hudební vědec Jaroslav Čeleda však o 200 let později upřesnil, že patrně šlo o synovce zámeckého pána, který byl prokazatelně literárně činný, pozn. red.,viz. text L. Beneše). Česky se hrálo od 1823 v domě kupce Svačiny, potom v hostinci F. Macáka, pouze pro přátele účinkujících. Od 1828 pravidelná představení v hostinci Svátkové - Kindlové /Loupežníci na Chlumu, Divotvorný klobouk, Doktor Štěkavec... 1846 ochotníci nastudovali Donizettiho Marii, dceru pluku. Čtyři reprízy, účinkovalo okolo 60 osob. 1870 zal. Spolek divadelních ochotníků. 1908-1940 působil jako SDO Sokol /Bobří kožich, Vláda tmy, Vojnarka, Gazdina roba, V studni.../. 1906-1939 dramatický kroužek Soc. dem. strany, později Důvěra (?) (Vondra)
1943 se ochotnické spolky spojily pod Divadelní soubor Kvapil, za účasti Jaroslava Kvapila. 1939-1945 uvedli Oblaka, Posel, Souboj talárů.../. Po 1945, od 1949 DO Kvapil ZK ROH Karborundum, m.j. Hrátky s čertem /1951/, Fidlovačka /1953, 50 účinkujících/, Bílá nemoc /1955/, Lucerna /1955, účast na JH/, Na dně /1956/, Hra o lásce a smrti.

Helfert: Jiří Benda. Spisy filozofické fakulty Brno, 1929.
Jindřich Soukal: Za novobenátským divadlem /Náš kraj, 1936, 1-2/.
Zdeněk Kalista: Sborník Boleslavsko, str. 136. MNV v Mladé Boleslavi, 1947.
J. M.Boleslavský: Divadelní ochotník II, sv. 6, O důležitosti a potřebě českého divadelního listu, Praha, 1863.
Květy 1846, str. 209.
Pozůstalost benátského rodáka A. J. Vrťátka.
F. Strejček: Naši buditelé v Benátkách nad Jizerou, Občanská beseda v Nových Benátkách, 1936.

Spolek divadelních ochotníků - působil od 70. let 19. století, zanikl výnosem zemského úřadu z 2. 8. 1929 (Šimonek).

SOkA Mladá Boleslav: OkÚ Mladá Boleslav, kn 346, ka 12 spolkové agendy manipulace 1916-36.
Divadelní spolek Kvapil, zde 3 kartony SDO s korespondencí 1872-1920, zápisy ze schůzí 1899-1914, vyúčtování představení 1888-1913. Archivně nezpracováno.
Spolek divadelních ochotníků Kvapil - stanovy schváleny 28. 8. 1943, přestal fungovat během okupace, po osvobození schváleny stanovy ZNV 31. 3. 1947. Na mimořádné valné hromadě 26. 1. 1951 usneseno zapojit se jako Dramatický odbor ZK ROH Karborundum (Šimonek).
SOkA Mladá Boleslav:
ONV Mladá Boleslav manipulace 1951-54, sg 262,
manipulace 1959-76, sg 456/8, Divadelní spolek Kvapil - zde 11 kartonů kartotéka členů, přihlášky (1 ka), korespondence 1943-55 (1 ka), představení 1943-60 (2 ka), účetní evidence 1943-56 (3ka), scénické návrhy (1 ka), foto, plakáty různé doklady (3 ka). Archivně nezpracováno.

30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo.
DČD II., s. 290.

Před r. 1910: dělnické divadlo - dekoracemi vybavila firma Fr. Petránek.
DČD III., s. 466.

Od 90. let aktivní dělnická Osvěta. 1911 v její tradici pokračoval dramatický odbor Všeodborového spolku. Hráli Na křemeně. 1918 po něm DTJ /Průboj, Kostnické plameny, Probuzenci, Va valdštýnské šachtě, Špatní pastýři /Mirabeau/, Krkavci/Bartoš/, hostování v okolí. Později hráli pod FDTJ - Matěj Poctivý (Dvořák/Klíma), Dítě (Šalda). (JM)
ZIMA, Václav: Třicet let bojové kultury Mladé Boleslavě. V roce 1959 vydala redakce časopisu Mladoboleslavsko. Str. 39-40. P O Z O R!! V této informaci není zcela jasné, zda jde o Benátky anebo možná o Ml. Boleslav. Pouze ze souvislostí s dějem v Boleslavi, myslím, jde o Benátky.!!!!

HELFERT, Vladimír: Jiří Benda.
SOUKAL, Jindřich: Za novobenáteckým divadlem. Náš kraj, č.1-2, 1936.
KALISTA, Zdeněk: Sborník Boleslavsko s.136. Vyd. MNV Mladá Boleslav 1947.
Existenci ochotnického divadla v místě uvádí
BOLESLAVSKÝ, Jos. Mikuláš: Divadelní ochotník Díl II. Sv. 6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. III. kDÚ.

Mimořádnou událostí 1846 bylo nastudování opery G. Donizettiho Marie, dcera pluku (rež. učitel Jos. Martinovský, 4 reprizy, 60 účinkujících) (Vondra)
KVĚTY 1846, s. 209.

Svědectví o ochotnickém životě ve městě kolem poloviny 19.stol.:
VRŤÁTKO, Ant. J. (benátecký rodák, první bibliotekář Českého muzea v Praze): pozůstalost - STREJČEK, Ferdinand: Naši buditelé v Benátkách nad Jizerou. Nové Benátky, Občanská beseda 1936.
1870 ustaven Spolek divadelních ochotníků, 1908-1940 jako SDO Sokol (Bobří kožich, Vláda tmy, Vojnarka, Gazdina roba, V studni, atd.) 1906 zal. dramatický kroužek při straně sociálně demokratické, později nazvaný Důvěra. Působil do r. 1939 (Jan Hus, Jiříkovo vidění, Drama čtyř chudých stěn atd.) 1943 se spolky sloučily: DS Kvapil (spisovatel byl přítomen slavnostnímu udělení jména). V okupaci: Oblaka, Posel, Souboj talárů atd. Po roce 1945 největší úspěchy. Od r. 1949 jako DO Kvapil ZK ROH Karborundum. Mj. uvedeny: Hrátky s čertem, Fidlovačka, Bílá nemoc, Lucerna, Na dně, Hra o lásce a smrti, Naši furianti . (JV)
VONDRA, Václav: Záznam pro Místopis , 1998. kART.

Jeden z místních souborů - Dělnický spolek - hrál i náročnější operety - 1904 Klicperovy Večerní námluvy a 1905 Mamzelle Nitouche (Smékalová). 1943 založen Spolek divadelních ochotníků sloučením různých dramatických oborů místních spolků. Do roku 1946 uvedl dvě hry - Souboj talárů /Verner/, Jedenácté přikázání. (JM)
Ve službách Thalie II. s.149, Smékalová
VONDRA, Václav: Počátky ochotnického divadla v Benátkách nad Jizerou. Obrázky z kulturního života města Benátek nad Jizerou. Benátky n.J., 1964.
Táborský: s. 253.
VIK, Josef: Obrázky z kulturního života města Benátek nad Jizerou. Benátky nad Jizerou, Měst. muzeum 1964. 103 s.

SOUPIS materiálů o ochotnickém divadle ve fondu Okresního muzea, pobočka Benátky n. J. Zpracováno pro Místopis 1998. kART (zasláno k dispozici V. Vondrovi).
1956 ZK Karborundum vysoká úroveň v soutěži na národní přehlídku s hrou Na dně. OD 1956/5 s. 108.
DS Kvapil ZK Karborundum v krajské soutěži Naši furianti. OD 1958/5, s.100.
DS Kvapil ZK Karborundum OD 1959/2, s. 32. OD 1959/6, s.138.

Loutkáři:
Adresář 93: Loutk. soubor.
1999 proběhlo v Benátkách nad Jizerou setkání amatérských loutkových divadel, jejichž představení byla určena dětem. (Zpravodaj Benátecka, č. 5, 1999)
Loutkařský soubor Rolnička (Dotazník ÚLK 1999).

JH 1955: DO Kvapil ZK ROH Karborundum: Jirásek: Lucerna.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':