Databáze českého amatérského divadla

Texty: Propozice

74. Jiráskův Hronov
Celostátní mezidruhová přehlídka
amatérského divadla s mezinárodní účastí
6.8. - 14.8.2004


Propozice přehlídky

Pořádají IPOS-ARTAMA Praha a město Hronov z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci těchto institucí: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Občanské sdružení KRUH Hronov, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků a nově zřizovaná příspěvková organizace města Hronov.

74. Jiráskův Hronov je koncipován v souladu se statutem z roku 1994 jako celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s mezinárodní účastí, jako nesoutěžní přehlídka otevřená všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Program přehlídky by měl být obohacen vystoupením souborů ze zahraničí. Základní premisou Jiráskova Hronova je umožnění vzájemné mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění.
V rámci Jiráskova Hronova budou uskutečněny: Klub (nejen) mladých divadelníků, semináře k inscenacím (Problémový club), odborné reflexe inscenací a další příležitosti k setkání divadelníků, ať vzdělávacího či společenského charakteru.

Klub (nejen) mladých divadelníků bude otevřen pro zájemce o divadlo bez horního věkového omezení. Bude koncipován jako nabídka umožňující poznání a inspiraci v různých druzích divadla. Počítá se rovněž se semináři, zabývajícími se disciplínami, které jsou společné všem divadelním druhům či jejich většině.

Problémový club bude zaměřen na analýzu inscenací, uvedených na JH. Jeho smyslem bude využití inscenací jako „materiálu“ k ozřejmění divadelních zákonitostí a k pojmenování jevových stránek amatérské divadelní tvorby, ke kultivaci myšlení o divadle vůbec. Seminář bude mít především poznávací, inspirativní a tvůrčí charakter, méně pak charakter kritického hodnocení inscenací.

Odborné reflexe inscenací budou realizovány formou odborných recenzí v přehlídkovém zpravodaji. Počítá se přitom s tím, že ke každé inscenaci základního programu přinese zpravodaj minimálně dvě recenze. Pokud to bude možné bude vždy jedna recenze zadána odborníkovi, který měl příležitost reflektovat inscenaci již před jejím uvedením na JH a který je specialistou na druh divadla, který inscenace reprezentuje.

Základní program Jiráskova Hronova 2004 bude stanoven na základě:
1. Návrhů vzešlých z výsledků těchto klíčových celostátních přehlídek, které mohou nominovat zde vymezený počet inscenací a doporučit další inscenace bez určení pořadí, v jakém inscenace navrhují k zařazení do programu JH:
a. FEMAD Poděbrady / Divadelní Třebíč, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla – 5 nominací;
b. Loutkářská Chrudim, celostátní přehlídka amatérského loutkářství – 3 nominace;
c. Šrámkův Písek, celostátní přehlídka amatérského experimentálního divadla – 2 nominace;
d. Náchodská prima sezóna, celostátní přehlídka studentského divadla – 1 nominace;
e. Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou, národní přehlídka venkovských divadelních souborů – 1 nominace;
f. POPELKA Rakovník, celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti – 1 nominace;
g. Wolkrův Prostějov, celostátní festival poezie – 1 nominace.

2. Návrhů vzešlých z těchto dalších celostátních přehlídek, které mohou doporučit neomezený počet inscenací bez určení pořadí, v jakém inscenace navrhují k zařazení do programu JH:
a. Dětská scéna Trutnov, celostátní přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů;
b. OTEVŘENO Kolín, celostátní přehlídka amatérské pantomimy a pohybového divadla;
c. Národní přehlídka jednoaktových her SČDO v Holicích.

3. Návrhů vzešlých z těchto dalších zdrojů:
a. z nominací Českého střediska AITA/IATA, které je festivalovým výborem JH pověřeno výběrem zahraničních souborů a inscenací;
b. z doporučení zájmových divadelních organizací (jejich střechových orgánů), zabývajících se amatérským divadlem s celorepublikovou působností;
c. z doporučení IPOS-ARTAMA;
d. z doporučení ředitelů celostátních (národních) přehlídek, kteří mohou uplatnit návrh na zařazení jedné inscenace, přičemž mohou doporučit pouze inscenace, které se z důvodu onemocnění či jiných závažných příčin nemohly zúčastnit celostátní (národní) přehlídky a inscenační výsledek převyšuje nebo je srovnatelný s inscenacemi, které z přehlídky nominovala či doporučovala odborná porota;
e. z nerealizovaných návrhů, které byly uplatněny v předchozím ročníku a byly přijaty programovou radou do programu Jiráskova Hronova, nebo stanoveny jako inscenace náhradní.

Výběr základního programu JH bude proveden dvoukolově:
1. Z celostátních přehlídek, které budou realizovány do termínu uzávěrky návrhů 1.6.2004 a z návrhů z dalších zdrojů (viz článek ad. 3, odstavec a – e) předchozí kapitoly o stanovení základního programu JH.
Programová rada tohoto 1. kola výběru se uskuteční 3.6.2004 a bude složena z předsedů odborných porot klíčových celostátních přehlídek uskutečněných do 1.6.2004 a předsedy odborné poroty celostátní přehlídky pantomimy a pohybového divadla OTEVŘENO v Kolíně nebo jimi pověřených členů či tajemníků příslušných odborných porot. Dále bude složena z 1 zástupce SČDO (reprezentujícího národní přehlídku jednoaktových her v Holicích), 1 zástupce IPOS-ARTAMA, 1 zástupce Českého střediska AITA/IATA a 1 zástupce z místa pořádání JH. Tato programová rada stanoví pořadí, v jakém by měly doporučené soubory a jejich inscenace vstoupit do programu JH.

2. Z celostátních přehlídek, které budou realizovány po termínu uzávěrky 1.6.2004 (Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Loutkářská Chrudim), popřípadě z doporučení uplatněných řediteli těchto přehlídek (viz ustanovení výše). Uzávěrky pro doručení návrhů do programu JH jsou pro toto kolo posunuty na první pracovní den po dni ukončení té které přehlídky.
Programová rada tohoto 2. kola výběru se uskuteční 7.7.2004 a bude složena z vedoucí IPOS-ARTAMA a z odborných pracovníků IPOS-ARTAMA pro divadelní obory a umělecký přednes. Na svém jednání stanoví konečné složení základního programu JH a pořadí náhradních inscenací pro případ programového výpadku.

Návrhy inscenací k zařazení do základního programu JH je žádoucí zvažovat především z hlediska naplnění vlastního poslání přehlídky – umožnění mezidruhové inspirace. Při rozhodování o uplatňování a přijímání návrhů by spolu s kvalitou měla být rozhodujícím kritériem inspirativnost inscenace, respektive inspirativnost její dílčí složky či části.

Za uplatnění návrhů odpovídají ředitelé celostátních (národních) přehlídek. U přehlídek, kde není tato funkce ustavena, odpovídají za uplatnění návrhů tajemníci odborných porot (lektorských sborů). U návrhů z jiných než přehlídkových zdrojů odpovídají za uplatnění návrhů osoby, které stojí v čele příslušných institucí.
Rozhodnutí programové rady JH je pro pořadatele závazné.

Rozsah základního programu Jiráskova Hronova 2004 je vymezen 16 inscenacemi (programovými celky složenými z menších jevištních útvarů). V případě mimořádného množství kvalitních inscenací lze tento počet zvýšit maximálně na 20. V tomto vymezení se počítá s účastí 2 či v důvodných případech maximálně 3 zahraničních souborů.

Pokud by z ekonomických důvodů došlo ke krácení rozsahu JH a omezení přijetí inscenací do základního programu na počet nominovaných inscenací a méně, musí rozhodnout o způsobu výběru nově festivalový výbor JH na svém mimořádném zasedání, které se musí uskutečnit před prvním jednáním programové rady JH.

Navrhovatelé nominují a doporučují inscenace prostřednictvím přihlášek (viz vzor v bulletinu d'ARTAMAn), které odešlou ve dvojím vyhotovení na adresu: IPOS-ARTAMA, do rukou dr. Milana Strotzera, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2.

Uzávěrka doručení přihlášek je 1. června 2004.
Pro celostátní přehlídky uskutečněné po tomto datu vždy první pracovní den po dni jejich ukončení.


Přijetí návrhu je podmíněno samostatným stručným, leč výrazným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu, opravňující zařazení inscenace do programu JH. Toto sdělení může být v případě zařazení inscenace do programu JH otištěno v tiskových materiálech přehlídky a zároveň zdrojem potencionálních témat či impulsů bezprostředně využitelných ve vzdělávací části JH, zejména v Problémovém clubu. Přijetí návrhů je zároveň podmíněno včasným doručením úplně vyplněné přihlášky a příloh k ní.

K přihlášce je třeba přiložit:
- sdělení, zdůvodňující návrh (viz výše),
- osoby a obsazení, včetně údajů o režii, scénografii, autorovi hudby atp.,
- textovou předlohu inscenace,
- hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů,
- slovo o souboru do programové brožury,
- slovo o autorovi (autorech), respektive o inscenační tradici hry do programové brožury,
- cca 5 fotografií z inscenace, použitelných pro tisk a propagaci.

V případě jakýchkoli nejasností při uplatňování návrhů se lze s dotazem obrátit na
dr. Milana Strotzera, ARTAMA Praha, tel.: 221 507 956-7.

Se soubory zařazenými do hlavního programu JH uzavře pověřený hlavní organizátor přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru na Jiráskově Hronově.

Vedle souborů doporučených programovou radou JH je v kompetenci pořadatelů umožnit vystoupení jiných souborů za dohodnutých podmínek. Přednostně budou vítány produkce realizovatelné ve venkovních prostorách (park A. Jiráska a dal.), zejména pak takové, které mají schopnost bezprostředně oslovovat a poutat místní obyvatele Hronova a jeho návštěvníky do festivalového dění.

K vystoupení v doplňkovém programu JH se lze přihlásit na adrese: IPOS-ARTAMA, dr. Milan Strotzer, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2.

Divadelní program v předvečer zahájení JH bude součástí doplňkového programu. Jeho určení je v pravomoci města Hronov. Toto své právo může delegovat na programovou radu JH.

Jiráskův Hronov může být ve svém plánovaném rozsahu z ekonomických důvodů podstatně krácen.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':