Databáze českého amatérského divadla

Texty: Propozice 2004

P O P E L K A

23. ROČNÍK
NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY
AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO
DIVADLA PRO DĚTI
10. – 14.11.2004

PROPOZICE

Základní ustanovení

Rakovnická POPELKA je koncipována jako česká národní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých s inscenacemi pro děti a mládež a současně jako dílna divadla pro děti a mládež. Posláním přehlídky je umožnit setkání tvůrčích osobností a divadelních souborů, prezentaci a konfrontaci výsledků jejich práce, zprostředkovávat poznávání a inspiraci ve výše vymezené divadelní oblasti.
Hlavními cíly přehlídky jsou podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti a mládež s náležitou vážností a odpovědností a kultivace této oblasti divadelní činnosti.
Přehlídku pořádají z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky IPOS-ARTAMA Praha a Královské město Rakovník ve spolupráci s Divadelním spolkem Tyl Rakovník a Městským úřadem v Rakovníku, odborem školství, kultury a tělovýchovy, zdravotnictví a sociálních věcí, oddělením Kulturní centrum.
Hlavním organizátorem je občanské sdružení Divadelní spolek Tyl Rakovník.
V rámci přehlídky budou uskutečněny rozborové semináře k soutěžním inscenacím, rozpravy a diskuze k nesoutěžním inspirativním představením. Na přehlídce bude pracovat pod odborným vedením skupina dětí, jejímž prostřednictvím budou získávány reflexe dětského publika na jednotlivé inscenace. Podle možností mohou být realizovány tematické semináře.

Vymezení účasti divadelních souborů a jejich inscenací

Pro všechny tři následně uvedené programové části platí, že do programu nemohou být zařazeny inscenace vycházející z textové předlohy, která je průkazným škvárem. Ve většině případů se toto ustanovení týká divadelních realizací tzv. moderních pohádek (odvozenin klasických pohádek), pro něž je charakteristické svévolné nakládání s pohádkovými motivy a jejich kombinování bez toho, že by toto počínání přinášelo novou kvalitu a výsledek nepopíral nejvlastnější smysl pohádky jako slovesného druhu, jeho archetypálnost a v něm obsažené vzorce chování a jednání. Toto omezení se netýká skutečných moderních pohádek, reprezentovaných u nás jmény např. Josefa Čapka, Jana Wericha apod.
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské činoherní divadelní soubory z České
republiky s věkovým průměrem nad 15 let s inscenacemi pro děti a mládež.
Inspirativní části programu přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory s inscenacemi pro děti a mládež, a to jak profesionální, tak amatérské, bez omezení druhového, žánrového, věkového aj. Podmínkou účasti je kvalita a inspirativnost jejich inscenací.
Výjimku z výše vymezené účasti na přehlídce lze připustit zařazením absolventských představení posluchačů dlouhodobých vzdělávacích projektů (např. Kurzu divadelní režie), pokud to dovolí ekonomické a organizační podmínky.

Způsob výběru inscenací na národní přehlídku

Účast souboru na národní přehlídce Popelka v Rakovníku je podmíněna:
- účastí v některé z krajských postupových přehlídek s výběrem pro národní přehlídku v Rakovníku;
- nominací či doporučením odborné poroty krajské přehlídky k účasti na národní přehlídce v Rakovníku;
- v případě doporučení přijetím inscenace programovou radou národní přehlídky POPELKA Rakovník.
Za krajskou přehlídku je považována taková divadelní přehlídka, v níž jsou soutěžní inscenace hodnoceny nejméně tříčlennou odbornou porotou a která je otevřena všem činoherním divadelním souborům nejméně v teritoriu daného regionu. Přehlídka, která odmítne soubor, aniž by v jejím programu byly uvedeny nejméně 4 inscenace usilující o postup na POPELKU Rakovník, se diskvalifikuje v možnosti uplatňovat nominaci inscenace pro národní přehlídku činoherního divadla pro děti.
V krajích, kde nebude možnost účasti a postupu z krajských přehlídek, mohou být doporučení inscenací na národní přehlídku POPELKA v Rakovníku učiněna na základě výběru, realizovaným jakýmkoliv subjektem, který se jej ujme za stanovených podmínek a po dohodě s IPOS-ARTAMA.
Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky (výběru), která umožní realizaci výběru inscenací pro národní přehlídku POPELKA v Rakovníku. Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce bude považována za účast na druhé krajské přehlídce. Bude-li jeden soubor se stejnou inscenací nominován či doporučen z více jak z jedné krajské přehlídky, budou takové návrhy považovány za neplatné.
Odborné poroty krajských přehlídek či výběrů mohou doporučit neomezený počet inscenací s uvedením pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky. Za neplatné budou považovány návrhy, u nichž nebude označeno pořadí, v jakém jsou inscenace doporučovány.
Právo nominace (přímého postupu) jedné inscenace na národní přehlídku POPELKA v Rakovníku mají ty krajské přehlídky, které splňují tyto podmínky:
a) zúčastní-li se krajské přehlídky nejméně 4 soubory soutěžně s inscenacemi, které splňují podmínky pro doporučení k postupu na národní přehlídku;
b) byly-li všechny soutěžní inscenace (viz bod a) posouzeny nejméně tříčlennou odbornou porotou a pokud byl alespoň jeden z členů odborné poroty osobou znalou úrovně inscenací národní přehlídky a zároveň ochoten zúčastnit se jednání programové rady POPELKY v Praze dne 2.6.2004. Za takové osoby jsou pro účely těchto propozic považováni přední teatrologové zabývající se systematicky divadlem pro děti, členové odborné poroty POPELKY, kteří se zúčastnili některého ze 2 předchozích ročníků přehlídky, členové odborné rady IPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo a další odborníci, kteří se zúčastnili POPELKY jako celku v některém z předchozích 2 ročníků přehlídky, viz abecední seznam v příloze těchto propozic;
c) osoba znalá úrovně inscenací národní přehlídky (viz abecední seznam v příloze těchto propozic), která byla členem odborné poroty krajské přehlídky, souhlasí s nominací inscenace;
d) uplatní-li navrhovatel návrh na nominaci, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu uzávěrky přihlášek na národní přehlídku POPELKA v Rakovníku.
Ředitelé krajských přehlídek mohou doporučit po jedné inscenaci k výběru do programu národní přehlídky. Mohou doporučit inscenace, které se z důvodu onemocnění či jiných závažných příčin nemohly zúčastnit krajské přehlídky a inscenační výsledek převyšuje či je srovnatelný s inscenací, kterou z krajské přehlídky nominovala odborná porota. Obdobně mohou uplatnit svá doporučení k výběru do programu národní přehlídky zájmové divadelní organizace a odborná rada IPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo.
V pravomoci ředitele národní přehlídky je nominovat do soutěžní části přehlídky jednu inscenaci nad rámec rozhodnutí porot krajských přehlídek a programové rady POPELKY v Rakovníku.
Navrhovatelé odpovídají za uplatnění pouze takových návrhů, které korespondují s koncepcí národní přehlídky a s vymezením účasti divadelních souborů a jejich inscenací (viz první dva články těchto propozic). Programová rada přehlídky je povina odmítnout návrhy, které prokazatelně nerespektují toto ustanovení.
Navrhovatelé nominují a doporučují inscenace prostřednictvím přihlášek (viz vzor v časopise Amatérská scéna č. 5 a 6/2003, v bulletinu d´ARTAMAn: PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST SOUBORU A INSCENACE), kterou odešlou ve dvojím vyhotovení na adresu: IPOS-ARTAMA, do rukou Simony Bezouškové, Blanická 4, P.O. BOX 12, 120 21 Praha 2.
S přihláškou je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:
- osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.;
- textovou přílohu inscenace;
- hodnocení inscenace se jmény hodnotitelů;
- realizovaný program krajské přehlídky, z něhož bude zřejmé, které soubory se jí zúčastnily s možností postupu na národní přehlídku;
- slovo o souboru do programové brožury;
- slovo o autorovi (autorech) do programové brožury;
- fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci.
Uzávěrka doručení přihlášek je 31.5.2004. Jednotlivé přihlášky musí být doloženy odborným hodnocením inscenace s výrazným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost či jinou premisu, opravňující zařazení inscenace do programu národní přehlídky. K přihlášce a hodnocení je třeba připojit výše předepsané přílohy. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky ve své kompletnosti, tj. včetně požadovaných příloh.

Nominované a doporučené soubory na POPELKU Rakovník jsou povinny obratem po vyhlášení nominace či doporučení zaslat textovou předlohu inscenace na adresu IPOS-ARTAMA do rukou Simony Bezouškové.

Rozhodnutí o programu národní přehlídky

Program přehlídky stanoví programová rada národní přehlídky POPELKA na základě:
- návrhů, vzešlých z výsledků krajských přehlídek a krajských výběrů, nahrazující krajské přehlídky;
- návrhů, uplatněných řediteli krajských přehlídek na základě jejich zvláštní pravomoci;
- návrhů zájmových divadelních organizací – jejich střechových orgánů;
- návrhů odborné rady IPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo.
Programovou radu jmenuje IPOS-ARTAMA z divadelních odborníků znalých inscenačních výsledků v oblasti divadla pro děti a mládež, případně ze stejně znalých zástupců institucí participujících na pořádání národní přehlídky. Zastoupení hlavního organizátora je vyhrazeno.
Programová rada je povinna odmítnout návrhy, které průkazně nerespektují koncepci národní přehlídky a vymezení účasti souborů a jejich inscenací.
Rozhodnutí programové rady je pro pořadatele závazné, včetně pořadí označených náhradníků, respektive inscenací, které nemusí být do programu zařazeny.
Pořadatelé si vyhrazují právo určit hrací termíny zúčastněných souborů.
Rakovnická POPELKA počítá s maximálně 14 inscenacemi, z toho s maximálně 9 v soutěžním programu. Pokud by z ekonomických, organizačních nebo technických důvodů byl rozsah národní přehlídky krácen a vymezen počtem soutěžních inscenací nižším než 9, musí rozhodnout o způsobu výběru nově pořadatelé přehlídky na základě projednání na mimořádné schůzce odborné rady IPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo, a to do data předcházejícího termínu jednání programové rady POPELKY Rakovník.

Závěrečná ustanovení

POPELKA se uskuteční v Tylově divadle a v prostorách Kulturního centra v Rakovníku.
Se soubory zařazenými do programu národní přehlídky uzavře pořadatel přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v Rakovníku. Pořadatelé spatřují v účasti souborů po celou dobu trvání přehlídky jednu ze základních podmínek její smysluplnosti a jsou proto připraveni souborům tuto účast umožnit.
Soutěžní představení bude hodnotit odborná porota. V závěru přehlídky budou oceněny nejlepší výkony a inscenace a bude provedeno a vyhlášeno doporučení nejlepších inscenací k účasti na Jiráskově Hronově 2004.
Odborná porota národní přehlídky POPELKA v Rakovníku má právo nominovat jeden soubor a jeho inscenaci k přímému postupu na Jiráskův Hronov. Může dále doporučit k výběru programové radě Jiráskova Hronova další inscenace.
Pokud by nominace či doporučení připadly na inscenace, které již byly uvedeny v základním programu Jiráskova Hronova, nelze je uplatnit. Lze však nominovat jinou inscenaci.
Příloha propozic POPELKY Rakovník 2004

Abecední seznam osob vymezených v ustanovení propozic o právu nominace

Anderle Jiří
Bezoušková Simona
Caltová Marie, Mgr.
Felzmann Rudolf
Herzinová Kristina
Hulec Vladimír
Kodeš Jaroslav, Mgr.
Kodešová Eva
Kotisová Marie
Lázňovská Lenka, Mgr.
Machková Eva, doc.
Morávková Pavlína, Mgr.
Ondráček Vlastimil
Poesová Marie, Mgr.
Purkrábek Pavel, Mgr.
Richter Luděk
Schejbal Milan, Mgr.
Strejcovský Jan
Strotzer Milan, PhDr.
Švácha Jan
Trdla Pavel
Urbanová Alena
Valeš Ladislav
Vondruška Jaroslav, Ing.
Zajíc Vladimír, Mgr.
Zborník František, PaedDr.

TERMÍNY KRAJSKÝCH PŘEHLÍDEK
činoherního divadla pro děti s výběrem na národní přehlídku
POPELKA RAKOVNÍK 2004

Praha (Újezd nad Lesy) 31.3. – 4.4.
Přihlášky: do 15.1.2004, Amatérská divadelní asociace, Lenka Smrčková, Žitomírská 41,
100 00 Praha 10
Tel.: 271 723 997, e-mail: ada.divadlo@volny.cz

Praha (Karlínská tříska – DDM Spektrum): 19. – 21.3.
Přihlášky: do 15.1.2004, DIVADLO (bez záruky) PRAHA, David Slížek, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8
Tel.: 602 694 606, e-mail: divadlo@bezzaruky.cz, http://www.bezzaruky.cz

Český Krumlov 20. – 21.3.
Přihlášky: do 20.2.2004, Městské divadlo, Český Krumlov, o.p.s., Mgr. Jiří Pokorný, Horní ulice č. 2, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 711 841, e-mail: divadlo@ckrumlov.cz

Radnice - Radnický Dráček: 8. – 9.5.
Přihlášky: do 31.3.2004, Hana Šiková, Habrmannova 41, 301 54 Plzeň
Tel. 377 242 200, 605 200 065, e-mail: hana.sikova@atlas.cz

Nový Bor - Dospělí dětem: 24. – 25.4.
Přihlášky: do 31.3.2004, Stálá divadelní scéna, PS 65, Smetanova 523, 473 01 Nový Bor
Tel.: 487 726 755

Havlíčkův Brod - Dospělí dětem 9. – 11.5.
Přihlášky: do 10.3.2004, Sdružení Adivadlo, Lída Honzová, Kultruní dům Ostrov, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 607 241 427

Němčice nad Hanou (Hanácký divadelní máj) 1. – 8.5.
Přihlášky: do 29.2.2004, Jana Oulehlová, MěKS, Dolní brána 399, 798 27 Němčice nad Hanou
Tel.: 582 386 529

Žďár nad Sázavou - Pohádkový mlejnek 24. – 26.3.
Přihlášky: do 31.1.2004, Dům kultury, programové oddělení, M. Burešová, Libušínská 183,
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 502 216, 724 190 928, fax: 566 502 213

Ostrava – Poruba 1. – 3.4.
Přihlášky: do 29.2.2004, DS Jitřenka, Michaela Spurná, gen. Hrušky 25/1212, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Tel.: 723 288 372

Třešť (Třešťské divadelní jaro): 6. - 20.3.
Přihlášky: do 31.1.2004, Městské kulturní středisko, Fialkova 1, 589 01 Třešť, ředitelka Jana Vondráková
Tel.: 567 224 561, 777 103 998, e-mail: meks@ctn.cz

Miletín 7. – 9.5.
Přihlášky: do 15.3.2004, IMPULS, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové, Naďa Gregarová
Tel.: 495 546 560, e-mail: impulshk.gregarova@worldonline.cz, http://vsvd.vebpark.cz

Červený Kostelec 25. – 28.3.
Přihlášky: do 31.12.2003, IMPULS, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové, Naďa Gregarová
Tel.: 495 546 560, e-mail: impulshk.gregarova@worldonline.cz, http://vsvd.vebpark.cz

Tanvald (O zlatý člunek města Tanvaldu) 7. – 9.4.
Přihlášky: do 12.3.2004, Městská kulturní kancelář, Palackého ul. 359, 468 41 Tanvald, Petr Hampl nebo Hana Malá
Tel.: 483 369 529, 483 369 652, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz, http://www.tanvald.cz

Slavičín (Valašské křoví) 4. – 7.3.
Přihlášky: do 10.2.2004, Jan Julínek, Květná 424, 763 21 Slavičín
Tel.: 603 113 222, e-mail: semtamfor@centrum.cz
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':