Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: JH 2000, závěrečné hodnocení

Závěrečné hodnocení Jiráskova Hronova 2000

I. Základní údaje

Název akce: 70. Jiráskův Hronov, celostátní mezidruhová přehlídka amatérského
divadla a II. Festival Středoevropské sekce AITA/IATA pod záštitou presidenta republiky Václava Havla a České komise pro UNESCO

Místo konání: Hronov

Termín: 11. – 19.8.2000

Pořadatel: České středisko AITA/IATA
IPOS-ARTAMA a město Hronov z pověření a za finančního přispění MK ČR v koordinaci s výborem Středoevropské sekce AITA/IATA

Spolupořadatelé: Amatérská divadelní asociace
Česká sekce UNIMA
České středisko AITA/IATA
Klub přátel umění v ČR
Občanské sdružení Kruh Hronov
Sdružení pro tvořivou dramatiku
Společnost Amatérské divadlo a svět
Svaz českých divadelních ochotníků
Volné sdružení východočeských divadelníků

Odborná spolupráce: IPOS-ARTAMA Praha

Počet přímých účastníků: cca 800 (hlavní program 250, doplňkový program 270,
vzdělávací část vč. lektorů a organizátorů 280)

Počet dalších účastníků: cca 480 (bez místních návštěvníků)

Vklady účastníků, které neprocházejí účetnictvím přehlídky:
 náklady na ubytování a stravování (seminaristé a všichni,
kdo nejsou členy hrajících divadelních souborů),
 náklady na ubytování a stravování členů hrajících souborů
přesahující vymezený pobyt souborů pořadatelem (3 dny - 2 noci, u zahraničních souborů 4 dny – 3 noci),
 náklady na vstupenky na představení (s výjimkou zahraničních účastníků)
 náklady na dopravu (kromě některých tuzemských hrajících souborů),
 náklady na zakoupení programových brožur a zpravodajů.

Poznámka: Dílem tyto náklady účetnictvím přehlídky procházejí (ubytování, vstupenky), ale hradí je účastníci.

II. Splnění odborného účelu akce

a) Program přehlídky
 detailně viz příloha
 Základní program Jiráskova Hronova 2000 byl vybrán ze dvou zdrojů. Prvním byly zahraniční soubory z oblastí, které spravuje Středoevropská sekce CEC AITA/IATA. Tyto soubory se přihlásily k účasti na II. Festivalu CEC AITA/IATA. Z každé země se mohly přihlásit 3 inscenace k výběru do programu 70. JH. Výběr prováděla mezinárodní komise, sestávající z členů výboru CEC AITA/IATA a ze zástupců pořadatelské země (Lenka Lázňovská, Luděk Richter a Akram Staněk). Druhý zdroj byl tuzemský. Výběrem byla pověřena programová rada JH na základě nominací a doporučení jednotlivých druhových národních přehlídek a návrhů zájmových divadelních organizací. Loutkářské inscenace byly nadto vybírány i na základě výsledků krajových přehlídek, vzhledem k termínu konání Loutkářské Chrudimi, nepříliš vzdálenému času Jiráskova Hronova (JH). Stejně tomu bylo s výběrem dětských divadelních souborů a divadel poezie. Loutkářská Chrudim, Dětská scéna v Trutnově a Wolkrův Prostějov měly právo veta, tj., mohly předběžné návrhy zamítnout, potvrdit nebo doplnit. Na základě ustanovení AITA/IATA byly pozvány po jednom hostujícím souboru z frankofonní a severské sekce AITA/IATA.
 70. ročník JH přinesl přepestrou paletu divadelních druhů, žánrů, stylů a poetik. Jeho účastníci měli možnost zhlédnout inscenace souborů dospělých, mládeže i dětí. Rozmanité bylo také složení souborů z hlediska demografického, tentokrát z celé Evropy. Stejně otevřenou byla i divácká adresa, od dětí až po seniory.
 Vedle 11 inscenací činoherního (hereckého) divadla pro dospělé byly na hronovských jevištích v základním programu uvedeny 3 loutkářské inscenace, 2 inscenace dětských divadelních kolektivů, 3 inscenace z oblasti netradičního divadla autorského typu a divadla poezie a 1 inscenace hudebního divadla.
 Inscenace a vystoupení, uvedené v programu 70. JH, vycházely v 12 případech z textů dramatických autorů (3x českých, po jednom ruském, americkém, německém, francouzském, polském, slovenském, italském, švédském a litevském), v 5 případech vycházely z prozaické či básnické literární předlohy a 4 inscenace vznikly na základě původní autorské tvorby členů souborů. Představení komediálního typu byly v menšině proti těm, které se zabývaly závažnými společenskými tématy, a to v poměru 2:1
 V popisované části programu JH bylo uvedeno celkem 21 inscenací od 22 souborů v 38 představeních (dvě představení byly vytvořeny ze dvou kratších inscenací a jednu inscenaci vytvořily dva soubory).
 70. JH byl především příležitostí k poučení a inspiraci. Byl také příležitostí k porovnání výsledků práce českých souborů se soubory z Francie, Litvy, Německa, Nizozemí a Slovenska. Toto porovnání bylo ochuzeno o vybraný soubor z Ruska, který týden před JH svoji účast odvolal (náhradou byla druhá inscenace jednoho ze slovenských souborů). V neposlední řadě pak byl JH možností k seznámení se se stavem českého amatérského divadla jako celku. Celkový počet účastníků (cca 1300) byl řádově shodný s předchozím ročníkem. Bylo však cca o 1/3 méně účinkujících, zato vzrostl počet seminaristů a tzv. nepřímých účastníků – návštěvníků.
 Letošní JH se svou programovou skladbou, odrážející realitu evropského a českého divadla, se svými cca třinácti sty převážně velice mladých divadelníků, v tom s 250 seminaristy Klubu (nejen) mladých divadelníků a účastníky dalších samostatně organizovaných seminářů a s průměrně 90 účastníky rozborového semináře – problémového clubu (PC) a s průměrně 20 posluchači rozborového semináře pro zahraniční účastníky, byl mezidruhovou přehlídkou nejen programově, ale také fakticky. Promítlo se to v setrvalém zájmu amatérských divadelníků, orientovaných na různé druhy a oblasti amatérského divadla, v neutuchajícím zájmu o vzdělávací část JH, ale také v širokém rozpětí dramaturgie festivalu.
 Inscenační výsledky, které letos na JH soubory předvedly, byly vesměs vyrovnané a na velice dobré úrovni. Ačkoliv se některým souborům nepovedlo zopakovat zplna to, co předvedly na druhových národních přehlídkách nebylo v programu uměleckých propadů. Naopak, objevily se tentokrát mimořádné inscenační počiny, které bylo možné vnímat jako projevy nových tendencí a trendů. Patřily mezi ně inscenace bechyňských Tatrmanů Zachraňte vojína Kuřátko podle S. Spielberga, Fr. Hrubína a Josefa Brůčka, slovenská inscenace Divadelného sůboru V.S.O.P. Hviezdoslav z Dolného Kubína Hájnikova žena (Zabíjala…) podle P.O. Hviezdoslava, dále pak inscenace Nejhodnějších medvídků z Hradce Králové Artikulátor – souboj o tlumok, jejímž hlavním tvůrcem byl René Levínský a konečně svým způsobem i inscenace Společného dramatického činění PRASETAUN Dětského výchovného ústavu v Jihlavě Skupinka podle předlohy L. Langrové, P. Gábora a J. Juráše. Ze zcela jiného hlediska, pro mimořádné herecké kvality stanuly v popředí nejméně dvě další inscenace, a sice Podzimní koncert aneb Až se zima zeptá, nebudu se bát (Tři na lavičce) Divadla Jesličky z Hradce Králové podle Alda Nicolaje a inscenace hry D. Fischerové Náhlé neštěstí Divadla AHA! z Lysé nad Labem.
 Vedle těchto předních inscenací JH je možné jmenovat řadu dalších, které byly z různých pohledů cennými příspěvky do programu JH nebo do diskuse o současném hledání smyslu amatérské divadelní činnosti. Platí to bez ohledu na pořadí závažnosti, zejména o dramatizaci románu Yanna Quefféleca Václavem Špiritem o Barbarské svatbě souboru Gut&Edel z německého Lörrachu, o Mrożkově Serenádě v podání nizozemského souboru Toneel Groap z Amsterodamu, o Pletených pohádkách loutkářského souboru Čmukaři z Turnova, o Ořechovském divadle a jeho nastudování Tylova Strakonického dudáka, platí to ale i o dalších.

□ Závěrem lze konstatovat, že se 70. ročník JH zapsal do historie nejen jako historicky první výběrový mezinárodní festival amatérského divadla na území ČR, ale také jako jeden z nejzdařilejších. To shodně konstatovali nejen řadoví účastníci a organizátoři JH, ale toto stanovisko odeznělo i v médiích, která letos věnovala JH nebývalou pozornost (ČT a ČsR byly dokonce mediálními partnery JH). Sdílela jej i odborná veřejnost, která byla JH přítomna.

b) Vzdělávací část

Klub (nejen) mladých divadelníků, vzdělávací instituce JH, po léta účinně rozmnožující řady poučených divadelníků – juniorů, byla i tentokráte otevřena všem bez ohledu na věk.
Zájem o základní vzdělávací část JH - KnMD opět o něco stoupl. Přihlásilo se 226 zájemců, v Klubu jich pak pracovalo 180 ve dvanácti seminářích a dílnách, z nichž byla jedna určena především zájemcům ze zahraničí.

A (jako Abeceda) – Základní abeceda divadla
s lektorem Václavem Špiritem ze SRN

C (jako Cesty) – Cesty k jevištnímu tvaru dětského nebo středoškolského divadla
- Mgr. Roman Černík

D (jako Dramatizace) – Dramatizace nedivadelního textu
- Jozef Krasula

DNZ (Dílna Na Zkoušku) – Příprava divadelní inscenace
- Jaroslav Kubeš

J (jako Jevištní řeč) – Jevištní řeč
- Regina Szymiková

KPR (Kurz Praktické Režie)
- Kateřina Fixová, prof. PhDr. František Štěpánek a Vladimír Dědek

N (jako Napětí) – Divadlo jako “situace situací o situaci”
- PhD. Aleš Bergman

P (jako Pantomima) – Pantomima a pohybové divadlo (pro zahraniční účastníky)
- Michal Hecht

PC – Problémový club
- samostatná práce probíhala v dopoledních hodinách za asistence Jany
Štefánkové a střídajících se lektorů;
- odpolední část, na níž měli přístup volně účastníci JH, měla zázemí v tomto lektorském týmu: prof. PhDr. Jan Císař, Csc., Michal Dočekal, Karol Horváth, Jakub Korčák a Mgr. Vladimír Zajíc.

R (jako Režie) – Divadelní režie jako schopnost přečíst a vizualizovat
- Rudolf Felzmann

S (jako Situace) – Jevištní realizace dramatické situace
- Mgr. Milan Schejbal a asistentka Denisa Nová

Z (jako Zjev) – Škaredý zjev (k problematice inscenování poezie)
- Radovan Lipus

Pro práci seminářů byly vytvořeny v rámci možností odpovídající podmínky, zvláště
pokud jde o prostory pro výuku. Organizační vedoucí K(n)MD byla Mgr. Marie Poesová, jejími asistenty byli Jan Strejcovský, Jana Pazderníková a Genadij Rumlena.

Samostatně organizované semináře
- Rozborový seminář pro zahraniční účastníky s lektory Luďkem Richterem, Vidasem Silunasem (Rusko), Franzem-Josefem Wittingem (Německo) a moderovaný Janou Soprovou navštěvovalo nepravidelně průměrně 20 zájemců.
- Rozborový seminář organizovaný SČDO s lektorem Jiřím Hrašem a asistentem ing. Dušanem Zakopalem. Zúčastnňovalo se jej průměrně 25 seminaristů.
- Dílna divadelní režie a herectví organizovaná Volným sdružením východočeských divadelníků (Karla Dörrová) s ruským lektorem Sergejem Fedotovem měla 30 seminaristů.
- Seminář pro studenty SPgŠ Beroun, vedený učitelem Romanem Musilem měl 15 účastníků.

Poznámka:
Problémový club se konal, počínaje sobotou 12.8., každodenně k jednotlivým inscenacím JH. Akcent byl především na analýze inscenací, jako materiálu, umožňujícímu pojmenování divadelních zákonitostí i jevových stránek amatérské divadelní tvorby, kultivaci této tvorby a kultivaci myšlení o divadle vůbec. Upozaděna byla funkce kritického hodnocení. Problémový club (někdejší diskusní klub či rozborový seminář) měl i tentokrát své kmenové posluchače, kteří na svých schůzkách diskutovali o inscenacích, formulovali otázky, problémy, teze a s nimi přicházeli na tu část semináře, která byla otevřena všem zájemcům z řad účastníků JH. Problémového clubu se v průběhu JH zúčastňovalo kromě 9 stálých posluchačů K(n)MD výhradně do něj přihlášených, průměrně 90 posluchačů z řad návštěvníků JH, mimořádně až 125.

S výjimkou samostatně organizovaných seminářů, byl hlavním organizátorem vzdělávací části JH PhDr. Milan Strotzer. Reakce posluchačů i jejich počty vypovídají o tom, že se vzdělávací část podařilo připravit i realizovat smysluplně.

c) Aktivy

12.8. Schůzka zástupců občanských sdružení sdružujících amatérské divadelníky v ČR, iniciovaná SČDO k nalézání cest naší spolupráce. Zúčastnili se jí vedle SČDO zástupci VSVD, Divadelního centra Podbeskydí a Orla.

19.8. Zasedání Středoevropské sekce AITA/IATA.

V prvních dvou dnech JH se uskutečnily 2 tiskové konference.


d) Doplňkový program

Základní divadelní program JH byl doplněn o 4 divadelní produkce. Ve středu 16.8. uskutečnilo svou produkci nazvanou Tanec ohně pouliční divadlo Żywy Teatr z polské Bielawy. Následující den uvedlo Divadlo AHA! z Lysé nad Labem svou inscenaci hry S. Mrożka Tancovačka, týž den mohli návštěvníci JH sledovat před divadlem vystoupení skupiny historického šermu Novica z Nového Města nad Metují. V sobotu 19.8. vystoupila Divadelní společnost Žumbera z Plzně v autorské mikrokomedii režiséra souboru Ladislava Synka s názvem Síla poezie aneb Jak si pořídit parohy. Dále vystoupilo přes desítku hudebních a pěveckých těles. Součástí doplňkového programu bylo i vystoupení tří seminárních skupin K(n)MD v závěru přehlídky, v nichž předvedly výsledky své práce v cca jedenapůlhodinovém programu. Ukázku metod práce předvedl se svými východočeskými posluchači i ruský režisér Sergej Fedotov.

e) Společenská část

Letos byl mimořádně JH zahájen již v pátek. K tomuto zahájení patřil tradiční průvod za svitu pochodní od Jiráskova divadla do parku A. Jiráska, kde byl zapálen oheň přátelství a provedeny zahajovací akty. Zahájení mělo dvě části. Nechyběla ani ta obligátní oficiální u Jiráskova divadla o sobotním odpoledni. JH byl tentokrát zahájen za přítomnosti předsedkyně senátu Libuše Benešové, ministra kultury Pavla Dostála, exministra Milana Uhdeho a dalších hostů. Nechyběla starostka Hronova Hana Nedvědová ani příjezd paní kněžny, garda ostrostřelců, mažoretky a dechovka. Tradičně byly vítány hrající soubory na schodech Jiráskova divadla. Ve výstavní hale Jiráskova divadla byla otevřena výstava 70. Jiráskových Hronovů a ve foyeru divadla výstava karikatur Dušana Grombiříka. Obě výstavy byly zahájeny vernisážemi. Společenské milieu dotvářela vystoupení hudebních skupin, přispěl k němu i ohňostroj, který učinil tečku za 70. JH.
Společenský život byl opětovně rozprostřen do několika lokalit, které město skýtá. Nicméně, jako centrum společenského dění se letos již fakticky konstituoval s vkusem a nápaditostí vyzdobený foyer sálu Josefa Čapka který byl dán k dispozici každý den po skončení představení účastníkům JH. Autorkou byla posluchačka jednoho ze seminářů K(n)MD – Kurzu praktické režie - Kateřina Baranowská.


f) Tiskoviny

 Byly vydány ideový a programový plakát a trojjazyčná programová brožura.
 V průběhu přehlídky vycházel Zpravodaj 70. JH (9 čísel), vycházela i anglická a německá verze Zpravodaje (6 čísel + 1 společné).

Složení redakce:
Šéfredaktorem byl Mgr. Alexandr Gregar, redakci tvořili: Mgr. Alena Exnarová, Zdeněk A. Tichý, Vladimír Hulec, fotograf Ivo Mičkal a technický redaktor M. Zhibo. Svým způsobem redakci tvořili i členové lektorského sboru Problémového clubu a rozborového semináře pro zahraniční účastníky (Císař, Dočekal, Horváth, Korčák, Richter, Silunas, Witting a Zajíc), kteří byli recenzenty inscenací, uvedených v programu JH. O recenze se s nimi podělili i někteří další lektoři K(n)MD. Zahraniční redakci tvořili Jana Soprová (angl.) a Hana Kozlová (něm.).
Redakci se podařilo naplnit předurčenou koncepci Zpravodaje zejména díky iniciativě a důkladné předběžné přípravě šéfredaktora. Zpravodaj byl přehlednou tiskovinou, přinášející potřebné informace a dokumentující dění na JH, včetně seriózních reflexí uvedených inscenací, uskutečnil se záměr rozšíření části, která by mapovala ve větším záběru a atraktivnějším způsobem mimodivadelní dění, zpravodaj přinášel ve stálých rubrikách řadu dalších informací a pozoruhodností. Vadou bylo nedostatečné věnování se vzdělávací části JH.

 Byl vydán almanach s názvem Jiráskovu Hronovu k sedmdesátinám. Hold Aloisu Jiráskovi a amatérskému divadlu. Autory jednotlivých kapitol byli František Černý, Jan Císař, Lenka Lázňovská, Milan Strotzer a Jaroslava Suchomelová, která byla uspořadatelkou almanachu (115 str., 1000 výtisků).


III. Organizace

V průběhu JH se každoročně scházel k řešení aktuálních problémů organizační štáb.
Na začátku a na konci přehlídky se sešel festivalový výbor JH.
I přes značný počet účastníků JH, včetně účastníků K(n)MD a nemalého počtu
zahraničních hostů, a technickou a organizační náročnost zvládnutí tak velkého počtu hrajících souborů, nadto i třetiny souborů zahraničních, nevznikly žádné zásadní problémy. Dalo by se říci, že 70. JH byl z organizačního hlediska na velmi dobré úrovni. Došlo k zásadnímu zlepšení pokud jde o vybavení a variabilitu hracích prostor v sále Josefa Čapka. Pro příště bude nutné dořešit dokonalejší elevaci hlediště.
Nejvýraznějším počinem byla změna výtvarného řešení propagace JH, jehož autorem byl Rostislav Pospíšil.


IV. Finanční zabezpečení
Rozpočet a vyúčtování akce jsou předloženy samostatně.
JH finančně podpořili MK ČR, Senát Parlamentu ČR, Okresní úřad Náchod, Východočeská energetika a.s. Hradec Králové, Čs. živnostenská pojišťovna, Východočeské plynárny a mnoho dalších sponzorů.


V. Návrhy a náměty pro další ročník

Z hlediska programu:
 Vytvářet i nadále takové podmínky, aby byly realizovány národní přehlídky ve všech druzích divadla a dalších druzích scénického umění a staly se základem fundovaného výběru inscenací do programu 71. JH. S tím souvisí i realizace krajových přehlídek.
 Následný 71. ročník realizovat jako celostátní nesoutěžní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla.
 Klást důraz na vzájemnou mezidruhovou inspiraci a setkání amatérských divadelníků z různých druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění. Tyto premisy uplatňovat ve všech programových složkách: při výběru inscenací, při organizaci vzdělávací části a rovněž ve společenské části programu JH.
 Zachovat zásady výběru souborů ve znění souhlasném s propozicemi 69. ročníku JH, respektive precizovat některá ustanovení.
 Klást na programovou radu JH požadavek, aby při svém rozhodování o programu vycházela z inscenačních výsledků divadelní sezóny a stanovila program relevantní poslání JH. Klást na ni tudíž požadavek výběru kvalitních a inspirativních inscenací a pečlivého zvažování při zařazování představení z oblasti divadlu příbuzných druhů scénických umění. Dbát na složení programové rady z hlediska schopnosti referovat a porovnávat.
 Zachovat koncepci K(n)MD ze 70. ročníku JH.
 Koncipovat nově problémový club. Vycházet z pozitivních zkušeností z let minulých a nalézt řešení, které by vedle stávajícího modelu uspokojilo potřebu otevřené diskuse k inscenacím.
 Zachovat stávající rozsah trvání přehlídky, pokud to dovolí ekonomická situace.
 Rozšířit tu část doplňkového programu, která má ambice zapojovat místní obyvatele do festivalového dění (na vlastní náklady souborů).

Z hlediska organizace:
 Věnovat neutuchající pozornost zabezpečení pečovatelské služby pro hrající soubory po celou dobu jejich pobytu, tj. od jejich příjezdů do Hronova a oficiálního přivítání, až po oficiální rozloučení při skončení pobytu.
 V případě uvádění inscenací pro děti zabezpečit částečnou návštěvu dětského publika, odpovídající věkové adrese avizované souborem.
 Realizovat jednání s potencionálními sponzory pro posílení finančních zdrojů přehlídky.
 Zajistit aby Zpravodaj JH důsledněji reflektoval vzdělávací část JH.
 Zachovat výtvarnou a grafickou stránku propagačních materiálů a tiskovin.
 Usilovat o zlepšení zejména hygienických podmínek pro ubytované seminaristy ve společných prostorách (tělocvičnách).
 Nalézt optimálnější prostor pro Problémový club, tj. prostředí, které umožňovalo lepší kontakt.
 Zajistit elevaci hlediště v sále Josefa Čapka.


Vyhotovil: dr. Milan Strotzer
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.