Databáze českého amatérského divadla

Texty: Holice, excerpce pro MČAD 1998-2002

HOLICE o.Pardubice
CČAD s. 93, 95,107, 201, 391
Obr.CČAD s.94: František Kysela: Dekorace - interiér – pro ochotnické divadlo v Holicích, před r.1912
Obr. DČD/III. s. 468, 470: Dekorace lesa pro ochotnické divadlo. F.Kysela, před 1912. Pro ochotnické divadlo v Holicích. Dekorace selské jizby reprodukována v čsp. Styl 4, 1912, 231.

R.1843 první divadla. R.1867 utvořeno divadelní družstvo. Od 1875 do 1880 sehráno 36 her. R.1880
přijal spolek název Klicpera. R.1940 měl 104 členy. Ročně 6-8 her. R.1922 založen Dramatický kroužek církve československé. R.1937 se osamostatnil pod názvem Dramatický kroužek Čechoslovák, od 1939 Dramatický kroužek Tyl. Pěvecký kroužek Hlahol hrál loutková divadla, hrál i DO Sokola a Studentského spolku, Jednota čsl.legionářů, Dramatický spolek Máj a Dramatický vzdělávací kroužek Jirásek (založen 1922). V l.1932-1939 hrálo nepravidelně divadlo Maják. V 50.letech hrál Klicpera pod ZK TOS, OB a ZK Místního hospodářství. Spolek Tyl přešel do ZK Botana a soubor Máj do ZK Modena (od 1959 ZK Orličan). R.1956 vznikla Estrádní skupina Domu osvěty. R.1962 otevřen nový KD a spolky sloučeny pod Divadelní soubor KD. Zde hrál i divadelní soubor mladých (kořeny v dětském souboru LŠU a studentském divadélku Kachle), od 1975 pod názvem Divadelní studio IMPRESE. R.1976 utvořen Dětský divadelní soubor Klíč. (Hloušková)
SOKA Pardubice: Spolek divadelních ochotníků “Klicpera” Holice: archivní materiál 1856-1952: Pamětní knihy 1867-1937 (6 kn), jednací protokoly 1879-1952 (10 kn), protokoly sboru režisérů 1906-1920 (1 kn), knihy příspěvků 1888-1947 (3 kn), korespondence 1856-1947, stanovy 1878-1932, fotografie, plakáty
Almanach spolku divadelních ochotníků “Klicpera” v Holicích 1880-1930, 37 s. Spolek divadelních ochotníků Klicpera v Holicích 1930, kSOKA Pardubice
HLADÍK, Pavel: Kultura. In Holice. Kapitoly z historie města, s.27-30. Kulturníb dům MěstNV v Holicích 1980, kSOKA Pardubice
HLADÍK, Pavel: 150 let ochotnického divadla v Holicích, 6 s. Kulturní dům města Holic 1993, kSOKA MNV Holice, pamětní kniha města, 1949-1950, kronika města, 1967-1973, 1974-1976, 1977-1979, 1980-1982, 1983-1985
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
80. léta 19. st.: dekorace Robert Holzer (s. 466)
1911 - 1912: několik dekorací pro ochotníky vytvořil F. Kysela (s. 470)
Pardubice
SOKA Pardubice: MěÚ Holice, kronika města, 1901-1949
DČD III.
první představení Na dušičky aneb Modlitba na hřbitově, do 188O sehráno 36 představení. 1880 zal. spolek divadelních ochotníků Klicpera .
Zprávy o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě.Praha, Otto 1882 str. 137-8 M.B.Hornof kDÚ
1885 zde nastudovali ochotníci V studni. Nastudování opakovali 1891. Po roce 1918 působilo v místě více dramatických kroužků a založení dalšího - Dramatického kroužku příslušníků církve československé 1923 bylo provázeno nedůvěrou občanů. 1934 se kroužek osamostatnil pod jménem Dramatický kroužek Čechoslovák. 1939 se přejmenoval na Dramatický kroužek Tyl. Členové postupně nahrazovali výpůjčky rekvizit od okolních souborů vlastními a umělecká úroveň představení stoupala. Repertoár sice obsahoval osvědčené klasické hry, ale hrálo se i mnohé, co jiné amatérské soubory v té době nehrály. V roce 1943 měl spolek 108 členů, z toho 95 činných a za dobu své existence sehrál 180 představení.(JM)Ve službách Thalie II. s.189, Smékalová
Podle tradice se hrálo 1843 v radničním hostinci představení Svatý Jan. Dokud to politické poměry dovolily, hrálo se ještě několikrát. 1867 studenti iniciovali Divadelní družstvo. Hrál se Tyl, ale i jiné tehdy oblíbené hry. Po dvou letech pravidelných představení se začalo opět hrát až 1875. 1880 zal. Spolek divadelních ochotníků Klicpera. Hráli U slunce, v tělocvičně dívčí školy, U koníčka. Od 1887 hráli celých 70 let Na špici. Tento dům byl přestavěn 1909. V místě hrál divadlo m.j. i Sokol, sociální demokracie, Staroholická beseda. Vedle činohry se hrála i opereta a Zpěvácký spolek Neptalim na vrcholu svého uměleckého vývoje nastudoval V studni a Prodanou nevěstu. Po 1918 vedle Klicpery hrál Dramatický vzdělávací spolek Jirásek /v hostinci U koníčka/, dramatický odbor církve československé / později Dramatický spolek Tyl/, hrál až do konce 50.let Na Trandě, Dramatický spolek Máj / v hostinci Na Kamenci/. Po zal. KSČ hrál divadlo i Dělnický divadelní soubor, a to až do zákazu KSČ 1938, kdy členové přešli do jiných souborů. 1932 - 1939 hrál nepravidelně Maják. Dramatický odbor Studentského spolku uváděl rovněž zajímavé inscenace, dal popud k ustavení Družstva pro postavení divadelní budovy v Holicích /1926/. Druhá světová válka získané finanční prostředky znehodnotila. Projekt počítal s budovou vedle radnice. Hlahol vedle hudebních aktivit provozoval i loutkové divadlo, a to až do šedesátých let. V padesátých letech v důsledku zrušení spolků hrál Klicpera v ZK TOS, potom v OB a posléze v ZK Místního hospodářství. Tyl hrál v ZK Botana až do skončení činnosti. Máj hrál v ZK Modena, ale brzy zde skončil, činnost obnovil 1959 ZK Orličan. V DO vznikla Estrádní umělecká skupina. Nové formy mladého souboru zaujaly obecenstvo i odbornou kritiku. Zúčastnili se i celostátního kola STM. V 50. letech hrály divadlo i školní soubory a soubor učitelů holického okresu. Z početného kolektivu herců se profesionálně divadlu věnovali Jan Kačer a Václav Lohnický. 1962 otevřený Kulturní dům vyvolal spojení všech kolektivů v Divadelní soubor KD. Jeho výrazná počáteční aktivita začala klesat, ale zároveň vznikaly soubory nové. Koncem 60. let hrál dětský soubor LŠU, dále studentské divadélko Kachle. Oba soubory se pak spojily v Divadelní studio Imprese. 1976 zal. Dětský divadelní soubor Klíč. Později byl líhní nových talentů literárně - dramatický obor ZUŠ. Během 70. - 90 let v místě hrál Divadelní soubor KD, /1962 -/, Estrádní umělecká skupina KD /1962/, Studentské divadélko Kachle /1968 -71/, Dramatické oddělení LŠU /1969 -/, Divadelní studio mladých KD /1970 - 78/, Divadelní studio Imprese / 1975 - /, Dětský divadelní soubor Klíč / 1977 - 82/. Repertoár všech bez výjimky byl především současný, zřídka Domu kultury. Dřívější zprávy o ochotnickém divadle jsou neúplné. (JM)
150 LET ochotnického divadla v Holicích. Příležitostný tisk připravil Pavel Hladík. Kulturní dům města Holic,1993. kART
ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové,č.9, 1995.
ALMANACH Spolku divadelních ochotníků "Klicpera v Holicích 1880-1930,
Holice, b.n. 1930. OA Pardubice, MKd
ÚMDOČ 1922: Spol. div. och. Klicpera, Dram. kr. Jirásek, ÚMDOČ 1924: D.s.Máj
Táborský: s. 439 - 445
Studující jedenáctiletky se 1956 přihlásili do soutěže LUT se Sněhovou královnou. OD 1956/4 s.93.
DS ZK TOS nastudoval zřídka hranou Maškarádu M.J.Lermontova za režijní pomoci V.Lohnického z klasický, proveniencí český i světový. Dokumentace je dokonale vedená teprve od zahájení provozu Plzně. Soubor učitelů holického okresu hraje dramatizaci Zapadlých vlastenců. DS ZK Orličan a OS Dřevařské závody společně sehráli Pražského flamendra.1956 zahájil Estrádní soubor DO. Ustavil se po nezdařených pokusech v ZK Botana. Hudební složka je z Horní Ředice. Na programu pásma.
OD 1956/7 s.166.OD 1956/10 s.236.OD 1957/4, s.94.
DS Klicpera ZK Místní hospodářství Dům na rozcestí /K.Stanislav/. Kvalifikace do přehlídky v Ronově. OD 1958/5, s.114.
DS PS osmileté střední školy Tři medvíďata /Disman/. V STM soutěží tradičně. OD 1958/6, s.131.
DS OB účast na společném vystoupení na JH 1958, 1.cena za malé formy. OD 1958/7, s.153, 155. OD 1958/9, s.194.
Adepti amatérského herectví tu začínají již v dětském a studentském souboru a mnozí pokračují v dospělém věku v souboru hlavním. Výsledkem spolupráce všech věkových kategorií byla v r. 1996 inscenace Máme rádi divadlo, kterou se pro velmi příznivý ohlas rozhodl kulturní dům zopakovat ve volném mimoabonentním cyklu i v r. 1997.
Pardubické noviny, 08.03.1997

Adresář 93: DS
Divadelní studio IMPRESE
Kolem 1935 v Klicperovi stavěl kulisy, hrál a režíroval Vojtěch Cach. /JM/
OD 1956/1, str.01.
DS ZK TOS. OD1956/2, s.30-31.
DS KD Holice (Dotazník ÚLK 1999.)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':