Databáze českého amatérského divadla

Texty: Organizace kulturních aktivit ve městě v roce 1995 , zpracoval Jiří Valenta

B U Č O V I C E okres V Y Š K O V 4354 (6658) obyv.
——————————————————————————————————————————————————————————————————

l Charakteristika obce
Bučovice (VY)
1.1 Geografická situace:
Jihomoravské město na řece Litavě v Litenčické pahorkatině, 18 km
jižně od okresního města Vyškova. Nejbližší kulturní středisko je
Brno (32 km).
Území je označeno jako inverzní kotlina.

1.2 Demografické údaje: 6658 obyvatel (91) žije ve 2389 domác-
nostech, v 1419 domech. (Bez 5 připojených částí obce je to 4354
obyvatel v 1569 domácnostech v 7O6 domech.) Vývoj v tis.obyvat.:
1900: 3,2 l93O: 3,l l95O 3,5 l97O: 3,7 . Nejvýraznější vývoj počtu
obyvatel v letech l970-l99l. - Z celkového počtu ekonomicky činných
obyvatel všech částí vyjíždí 32 % za prací (v ČR je průměr 33 %).

1.3 Zástavba: Četnými přestavbami narušené náměstí, v jeho
čele empírově přestavěný farní kostel a v protilehlé straně renesan-
ční zámek s arkádovým nádvořím a manýristickou kašnou. Zámek obklo-
pen otevřenou zahradou je označován za jednu z nejkvalitnějších
renesančních staveb v mimoitalském prostředí.(Vystavěn na zelené
louce, nikoli přestavba.) Výraznými stavbami jsou katolický dům
a sokolovna. Obec protíná frekventovaná silnice. Zástavba nemá pevný
řád.
Závody na výrobu nábytku (UP), strojírenská výroba (NAREX), výroba
netkaných textilií (PEGAS), jatky, pekárny.

l.4 Kulturní vybavenost: Muzeum a knihovna v zámku, katolický
dům se sálem, klubovnou a restaurací, sokolovna a provoz kina.

1.5 Historie obce: Četné archeologické nálezy dokazují starověké
osídlení.Po několik století bylo město střediskem rozsáhlého panství
a zámek sídlem jedné z větví významného moravského šlechtického rodu
pánů z Boskovic a Lichtensteinů.Až do roku l925 zde bylo sídlo úst-
řední účtárny všech lichtenštejnských panství. V l8.stol. výroba ke-
ramiky, v l9.stol. lázně, později se zde značně rozvinul textilní
průmysl, později průmysl dřevařský a nábytkářský.

2 Tradice a vazba na ně
Bučovice (VY)
2.1 Výrobní: zemědělsko průmyslový kraj, po výstavbě železnice
průmyslové zpracování dřeva, zvl. nábytku.

2.2 Kulturní: V l8.stol. středisko habánské keramiky, živelně se
udržuje tradice ostatků a hodů.(např.prosinec 94: mikulášská besídka
s tradičními postavami Lauferem, poustevníkem, sv.Janem, turkem,
anděly, Mikulášem a čerty.) Od r.l862 zde působil Pěvecký vzdělávací
spolek Hvězda, čtenářský spolek a dívčí spolek. Jejich činnost byla
v 7O.letech 20.stol.přerušena. Trvalá a živá je tradice náboženského
života.


3 Zájmové skupiny zabývající se kulturní činností
Bučovice (VY)
a/ Litavánek - folklorní soubor zřizovaný Sokolem, vede Ludmila
Hasalová, 3O - 35 členů s hudební složkou, vystupuje v jednoduchých
krojích, účastní se přehlídek a festivalů.

b/ Chrámový sbor - většinou mladí zpěváci, vede je posluchač
dirigování brněnské JAMU, pravidelné zkoušky, vystoupení při větších
svátcích v kostele a při bohoslužbách.

c/ Kytarový soubor - skupina mladých kytaristů, účinkující v
kostele.

d/ Dechová kapela - příležitostné seskupení hudebníků z města a
okolí, účinkující na komerčním základě.

e/ Hudební soubor SPOZ - vystupuje při občanských slavnostech a
obřadech.

f/ Pěvecký sbor a dramatický kroužek gamnázia - pořádají občas
veřejná vystoupení.

g/ Pěvecký sbor obchodní akademie - Vznikl z talentů, které se
objevily na pravidelných interních vystoupeních nazvaných "Třída
baví školu".

h/ Orchestr a hudební soubory základní umělecké školy -
pravidelná koncertní činnost.

i/ Taneční obor ZUŠ pořádá pravidelně ročně veřejné vystoupení na
nádvoří zámku.

Ad a/-i/:

3.l Zaměření - převážná orientace:
Zájmové skupiny se organizují při Sokole, kostele a nejčastěji jako
školské soubory. Vycházejí převážně z folklorních nebo duchovních
tradic.
3.2 Organizační princip:
Žádná skupina není formalizována jako právní subjekt, buď má svého
zřizovatele (Sokol, školy) nebo je jen volným sdružením pracujícím
pod patronací kostela nebo je volně se měnící nahodilou společností.
3.3 Ohlas práce:
Bučovický zpravodaj sice občas oznamuje vystoupení, ale nekomentuje
jejich ohlas. Širší než místní ohlas práce skupin nebyl zaznamenán.
3.4 Finanční zdroje - provozní podmínky:
Příležitostné náklady na činnost si jednak hradí sami členové skupin
nebo jejich zřizovatelé. Podobně jsou zajištěny provozní podmínky
(sokolovna, školy, katolický dům).Nepravidelně přispívá na vybavení
souborů obec (kostýmy hudebníkům) nebo rodící se nadace podnikatelů.

3.5 Hlavní překážky: nezjištěny
3.6 Vazba na vyšší orgány: Odbor kultury OkÚ sleduje a podporuje
místní kulturní činnost.


4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb
Bučovice (VY)
a/ Muzeum - pobočka Muzea Vyškovska - příspěvková organizace OkÚ
- umístěno v zámku - stálá expozice "Bučovice v dějinách" zachycuje
vývoj města a nejbližšího okolí od pravěku do r.l945. V průběhu roku
3 sezonní výstavy.

b/ Městská knihovna - zálohovaná organizace města - se čtyřmi po-
bočkami v integrovaných obcích - vedoucí Drahomíra Blahutková.
Fond 32tis.knih. l994 zakoupeno 986 svazků, l215 čtenářů (l993:952
čt.) tj.23,5 % obyvatel. Největší skupinu čtenářů tvoří studenti
středních a odborných škol. 55 tis.výpůjček knih a časopisů. V
r.l994 28 vzdělávacích akcí (o historii a současnosti Moravy, o
kultuře na Moravě, autogramiáda G.Broma, besedy k výstavám,
literární pásma pro školy atp.).

c/ Bučovický zpravodaj - 4x ročně vydává MěÚ - odp.redaktorka
Božena Mrázová - cena 5 Kč - ve vydavatelství Bučovice

d/ Společnost katolického domu - občanské sdružení
4.1 Okruh činnosti: V roce 1890 vznikl ve městě Spolek katolických
tovaryšů, zajišťující původně stravu a ubytování vandrujícícm
tovaryšům. Svoji působnost rozšířil na hudební a divadelní činnost.
V r.l912 postavil objekt restaurace a sál, v němž rozvíjel
všestrannou činnost. V 5O.letech byla spolku zastavena činnost,
majetek spravovalo město, které v roce l992 objekt vrátilo
Společnosti katolického domu. Ta nyní pronajímá restauraci i sál a
stává se jednou z organizátorek kulturního života města.
Má 7O členů, v čele je od r.l990 Jan Cupák. V sále se konají
plesy, představení, koncerty,regionální akce dětských zpěváků
"Zazpívej slavíčku". V l.pol.roku l995 organizovala Společnost 26
akcí. Vedle pořadatelských aktivit opírajících se o místní zájmové
skupiny se uskutečňuje lx měsíčně sezení členů s náboženskou
tématikou (ženy připravují pohoštění, zajišťují úklid) a také
příprava na biřmování.
4.3 Vztah ke skupinám zájmových kult.aktivit: vlastní zájmové
skupiny nezakládá.

e/ Sokol - občanské sdružení - organizuje mj. společenský a kul-
turní život v sokolovně, která byla převedena do majetku jednoty v
r.l993. Je pořadatelem diskoték, přednášek, zřizovatelem souboru Li-
tavánek (viz 3.a). Část sokolovny v pronájmu.
l994: Sokol převzal nyní ne malé "břemeno" zabezpečovat velkou
část kulturních a společenských akcí.

f/ Kino - v budově sokolovny v pronájmu
1994: Za lO měsíců provozu 3226 návštěvníků, promítá se 3-4x
týdně, průměrně na představení 2O diváků.
Promítané filmy: USA 78, ČR 14, Itálie 3, Kanada 4, Francie 3, SRN
2, Španělsko 3, Anglie l.
Počet návštěvníků kina ubývá.
g/ Dům dětí a mládeže - rozpočtová organizace Školského úřadu.
Ředitel Mgr.Jan Tesařík - organizátor volného času (počítačové hry,
videofilmy),pořadatel soutěží (recitace žáků ZŠ), organizátor
divadelních představení, zábav, rekreačních pobytů atp.


h/ Základní umělecká škola - rozpočtová organizace ŠkÚ
Počet žáků 5OO, počet učitelů 12, vyučuje obory: hudební, výtvarný,
taneční.

i/ Státní zámek - příspěvková oganizace Pam.ústavu Brno -
l994: 5,5 tis.návštěvníků.

j/ Farní kostel Na nebevzetí Panny Mrie.


5 Vztah městského zastupitelstva ke kultuře
Bučovice (VY)
5.1 Obecně - práce kult.komise
Kulturní komise není ustavena. V organizačním schematu řízení
města Bučovice je komise letopisecká a sbor pro občanské
záležitosti s vazbou na dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva
(býv.starostu) a nadace podnikatelů pro rozvoj sportu a kultury ve
městě, společenské a zájmové organizace, občanské aktivity s přímou
vazbou na starostu.

5.2 Vytváření podmínek:
Z programového prohlášení Rady: "Umožnit všem sportovním a kulturním
aktivitám ve městě jejich činnost a napomoci k obnovení jejich
činnosti. Utvořit ve městě nadaci podnikatelů pro rozvoj sportu a
kultury ve městě, aby na základě ekonomických možností města byl
vytvořen kulturně-sportovní fond města, který by dotoval vybrané
kulturní a sportovní akce zařazované do jednotného plánu kulturních
a sportovních akcí na kalendářní rok."

5.3 Financování kultury:
•———————————————————————————•——————•———————•———————•———————•
| | l99l | l992 | l993 | l994 |
•———————————————————————————+——————+———————+———————+———————•
| Výdaje města na kulturu | 274,-| 229,1 | 526,8 | 643,8 |
| Z toho knihovna | 3,2| - 1/| 177,6 | 393,- |
| kino | 56,7|2/ - | - | - |
| osvětová zaříz. | 1O2,3| l24,3 | 182,7 | - |
| zámecká zahrada | - | - | 16,- | 84,5 |
| jiné výdaje 3/ | 111,8| lO4,8 | 5O,5 | 166,3 |
•———————————————————————————•——————•———————•———————•———————•
1/ Od l.7.l993 převedena knihovna městu
2/ Kino v bezplatném pronájmu
3/ Příspěvky na vydání sborníku, zpravodaje, SPOZ,kroje kapelám
Všechny výdaje účtuje MěÚ přímo.
Příjmy nezjištěny.
Zdroj údajů MěÚ.

6 Projekty
Bučovice (VY)
Nezjištěno7 Podnikatelé
Bučovice (VY)

Nadace podnikatelů pro rozvoj sportu a kultury ve městě
Statut není dosud vypracován. Zatím všechny podnikatelské
aktivity vkládají finance na uvedený účel a správní rada roz-
hoduje o jejich použití.

Vydavatelství BOMA (ing.B.Matuška)
Vydalo knihu bučovického roodáka Antonína Hinšta Tři věže v
erbu. Realizuje vydávání Bučovického zpravodaje.


8 Různé
Bučovice (VY)
Kronika obce: Kronika za rok l993 byla předána kronikářem
města Ing.V.Spiritem v l vyhotovení (vázaná v kůži) p.starostovi.
Další její vyhotovení (vázané v plátně) referentce školství a kultury
pí Boženě Mrázové. U ní je možné vypůjčit si ji proti podpisu právě
tak jako starší díly.
Tématické celky: Úvod*Zpráva o vývoji hospodářství ČR*Činnost
MěÚ * Sociální péče a státní správa * Veřejný a náboženský život *
Kultura * Školství a mládež * Zdravotnictví a bezpečnost *
Příroda,životní prostředí, zemědělství * Služby a doprava *
Průmyslová výroba a činnost peněžních ústavů * Živnostenská a
obchodní činnost * Tělovýchova a sport * Zájmová činnost * Výročí a
vzpomínky * Z kronik přidružených obcí * Závěr

Místní část Vícemilice: (726 obyvatel):
Ve Vícemilicích, největší místní části Bučovic, nejsou dnes
prostory (kromě místního hostince), ve kterých by se mohli lidé
sejít a věnovat se jakékoli formě kulturní činnosti. ..Pěkný
kulturní sál, před vrácením v restituci sice roky nevyužívaný pro
chybějící sociální zařízení, sloužil kdysi jako centrum veškerého
dění v obci. Dnes je využíván k podnikatelským účelům. Místní
knihovna, dlouhá léta obohacující kulturní život svých návštěvníků,
byla v loňském roce zrušena. (Ex Bučovický zpravodaj l/94)

Pozn. pro IPOS: 23.9.95 se připravuje v Blansku (nebo v
Rousínově) setkání představitelů katolických domů.


9 Anotace

B U Č O V I C E okres Vyškov 67OO obyvatel

Jihomoravské město nedaleko kulturního centra Brna s historickými,
kulturními, zvláště duchovními tradicemi. Současná organizace
kulturního života vychází z opory města o občanská sdružení
(Katolický dům, Sokol), jimž byly vráceny objekty a jež se ujímají
ve spolupráci se školami aktivity, a o nadaci podnikatelů, která má
zajišťovat finanční prostředky na jejich provoz. Z prostředků města
je nejvýrazněji zajišťována činnost městské knihovny. Ze státních
prostředků je zajištěna činnost muzea a provoz zámku. Školy výrazně
obohacují kulturní život města.

Témata: MÍSTNÍ KULTURA - KULTURNÍ AKTIVITY - SAMOSPRÁVA - SDRUŽENÍ
Klíčová slova: Financování kultury - Kulturní fondy - Kulturní
nadace - Městské knihovny - Kroniky

(Dle záznamu z rozhovorů o zájmových kulturních aktivitách - červen
l995 - Regis -jv-)

lO. Informace podali:
Bučovice (VY)
PSČ 685 Ol Směr.č.tel.: O5O7

MěÚ: Karel Pogštefl, uvolněný člen zastupitelstva, býv.starosta obce
tel: 912441-3 fax: 912446
Božena Mrázová - ref.školství a kultury
Společnost katolického domu: Jan Cupák, Zahradní 276

Záznam Jiří Valenta IPOS/Regis 11. 7.1995

Ověřeno MěÚ (K.Pogštefl) 24. 7.1995SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

B U Č O V I C E okres Vyškov
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
..... = koordinační vztahy OS = občanské sdružení
PO = příspěvková org. RO = rozpočtová org. ZO = zálohovaná org.


•———————————————• •———————————————•
| Zastupitelstvo•———————•Letopisecká kom| 6658 obyvatel
•—+———————————————• •———————————————• v místě 4354 ob.
| | MěÚ |//////
| •———————————————• /
| /
| Kult.služby / Zájmové skupiny Podnikatelé
| •——————————————PO OkÚ / •———————————————• •———————————————•
| |Muzeum pob. | //|Hudeb.soub SPOZ| ///|Nadace podnikat|
| •———————————————• •———————————————• / •———————————————•
| •——————————————PO Pam. / •———————————————•
| |Zámek | / |BOMA vydavatel.|
| •———————————————• / •———————————————•
| /
| •——————————————ZO MěÚ •———————————————• / •———————————————•
•—•Městská knih. | |Dechová kapela |////// |Kino |
| •———————————————• •———————————————• / •———————————————•
| /
| •———————————————• /
•—•Bučovický zprav| /
•———————————————• /
/
•——————————————OS /
|Spol.katol.domu|//////////////////////////////
•———————————————• /
/
•——————————————OS •———————————————• /
|Sokol •———————•Litavánek |//////
•———————————————• •———————————————•
•——————————————RO ŠÚ •———————————————•
|Z U Š •———————•Hud+tan.soubory|
•———————————————• •———————————————•
•——————————————RO ŠÚ •———————————————•
|Gymnázium •———————•Pěv.+dram.kr. |
•———————————————• •———————————————•
•——————————————RO ŠÚ •———————————————•
|Obchod.akademie•———————•Pěvecký sbor |
•———————————————• •———————————————•
•———————————————• •———————————————•
|Kostel •—————•—•Chrámový sbor |
•———————————————• | •———————————————•
| •———————————————•
•—•Kytarový soubor|
•———————————————• jv - 11. 7.1995


Práce s materiálem:

PC: Disk: Aktivity l. BUCOVICE.TXT

Ad inf: Řediteli, vedoucím útvarů IPOS, MěÚ Bučovice, ref.kultury
OkÚ Vyškov 24. 7.1995

Publikováno: 1995: 10 měst - 10 přístupů (Regis)
Místní kultura 9/95
Data úprav:


Následné záznamy:
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':