Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kozlovice, Organizace kulturních aktivit ve městě v roce 1995 , zpracoval Jiří Valenta

K O Z L O V I C E o.Frýdek - Místek 2573 obyvatel

—————————————————————————————————————————————————————————————————————
l Charakteristika obce
Kozlovice (F-M)
l.l Obec vesnického charakteru, rozložená v údolí v neuvěřitelné
délce 8km podél říčky Ondřejnice. V obci není žádný větší podnik,
nicméně obyvatelstvo je tzv.kovozemědělské, vyjíždějící za prací
převážně do okolních měst. Nejbližší kulturní centra: Frýdek-Místek
l5km, Ostrava 3Okm.

1.2 Demografické údaje (l99l): 2573 obyvatel žije v 894
domácnostech (0 2,9 obyv.= l domácnost) v 627 domech (0 l,4
domácností = l dům). V roce l93O: l8Ol obyvatel v 362 domech, tj.
přibylo 43% obyvatel, 73% domů.
Z ekonomicky činných l348 obyvatel (52% z celk.počtu obyvatel -
0 v ČR je 54%) vyjíždí za prací lO59 (tj.79% - 0 ČR je 33%).
V obci je lOl objekt individuální rekreace.
Národnostní složení: l93O: čs:l798 jiné:3
l99l: čm:2732 slov:37 jiné:3
Náboženské vyznání: l93O: řk:l786 jiné:l5
l99l: řk:2138 bez:332 nezj:290 jiné:ll

1.3 Dominantní stavby: lidový dům, kostel, škola, zdravotní
středisko.

1.4 Kulturní vybavenost: lidový dům (maj.OÚ) se sálem (22O),
přísálím, jevištěm, klubovnami, sídlí zde OÚ, promítá zde kino.

2 Tradice a vazba na ně
Kozlovice (F-M)
2.2 Nejvýchodnější obec Valašska, sídlo valašských vojvodů v
l6.-l8.stol. Folklorní bohatství zachytil učitel Jan Boháč.Častým
cílem byla obec a její hospoda Leoši Janáčkovi, když sídlil v
nedalekých Hukvaldech.Melodie z Kozlovic mu byly údajně inspirací k
Lašským tancům.Valašský folklór intenzivně pěstují dva soubory, k
tradicím se obec hrdě hlásí zvláště v souvislosti s oslavami 7OO let
vzniku. Katolická mládež obnovuje tradici pěstování hudby v kostele.
2.3 Netradiční kulturní zájmy: pokusy o založení rockových skupin
nebyly úspěšné.

3 Skupiny organizující kulturní život
Kozlovice (F-M-)
a/ Divadelní soubor - vedoucí Mir.Lepík, zřizuje škol.a kult.komise
3.l Jeden ze tří vesnických divadelních souborů v okrese - z
bývalých 62.Soubor zápasí s nedostatkem tvůrčích a odborně
připravených jedinců.Spolupráce s býv.profesionály zatím
nepřinesla výsledky.

3.5 Překážky: Práce členů div.soub. na směny, nedostatek režisérů.

3.6 Vazby: oborové: div.soubor je členem Sdružení ochotnických a
loutkářských souborů severní Moravy 73802 Frýdek-Místek, Malý
Koloredov 82O, sekret.Jan Krulikovský

b/ Valašský vojvoda -

3.l Soubor lidových písní a tanců (zal.l97O).Navazuje na tradici
větších tanečních skupin z okolí hory Ondřejník v Moravských
Beskydách. V roce l995 vystupoval na přehlídce k lOO.výročí
Národopisné výstavy českoslovanské v Praze.Účastník Strážnice.
Natáčí pro ČR a ČT. Zahraniční zájezdy: Německo, býv.Jugoslávie,
Bulharsko, Polsko. Vedoucí souboru Věra Tobolová, Lesní 735, 738 01
Frýdek-Místek.

3.2 Od l.l.l995 registrován jako občanské sdružení.Impulsem k
osamostatnění je zájem o samostatné hospodaření v souvislosti se
zájezdy, natáčením atp. Členové vybírají nepravidelně příspěvky na
nákupy krojového vybavení. Vystupují v dobových valašských krojích
rekonstruovaných na základě studia materiálů z 2.poloviny l9.
století.

3.4 OÚ uzavírá dohodu o pěti představeních zdarma pro občany za
průběžné propůjčování zkušebny a hudebních nástrojů.Jde zřejmě o
soubor s rozsáhlou činností a značnou popularitou.V souvislosti s
osamostatněním, ale i s širší než místní členskou základnou a
značnou veřejnou popularitou vznikají drobné napjatosti s OÚ.

c/ Valášek , dětský folklorní soubor, zřiz.ŠKK OÚ

d/ Katolický lidový dům, spolek katolické mládeže, reg.obč.sdružení,
vede J.Boháč.

e/ Ženský pěvecký sbor , zřizuje ŠKK

f/ Vlastivědný kroužek, vede J.Boháč, výlety, vycházky

g/ Dechová hudba a Malá dechová hudba


4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb
Kozlovice (F-M)
a/ Kulturní zařízení

4.l supluje škol. a kult. kom. OÚ. Předseda ŠKK, učitel, je organi-
zátorem souladu požadavků jednotlivých souborů. souladu požadavků
jednotlivých souborů a skupin.

4.2 Uvedené skupiny mají prostory lidového domu zdarma k dispozici
nebo se vytvářejí postupně dohody o užívání za protislužbu. Příjmy
souborů jdou do pokladny OÚ, který proplácí potřebné nutné náklady
souborům. Ostatní platí nájem.

b/ Lidová škola umění - zřizovatel OÚ

c/ Obecní knihovna

d/ Zpravodaj - vydává OÚ

5 Vztah obecního zastupitelstva ke kultuře
Kozlovice (F-M)
viz 4.l

6 Projekty

Kozlovice (F-M)
Realizováno vydání publikace Kozlovice - dědina valašských
vojvodů.

7 Podnikatelé
Kozlovice (F-M)
Významný vstup do financování oslav 7OO let obce.


9 Anotace

K O Z L O V I C E o.Frýdek - Místek 25oo obyv.

Obec na valašském pomezí s bohatou folklorní tradicí. Kulturní život
obce umožňuje a organizuje ve svých prostorách sám obecní úřad, ŠKK
je zřizovatelem souborů a vede jejich hospodářství.Folklorní soubor
dosáhl vyšší úrovně a osamostatnil se jako občanské sdružení.

(Viz záznam rozhovoru o zájmových kulturních aktivitách - Jiří
Valenta - Regis - l2.lO.94)

Témata: MÍSTNÍ KULTURA - KULTURNÍ AKTIVITY - SOUBORY - SDRUŽENÍ -
SAMOSPRÁVA - OBEC
Klíčová slova: Amatérská divadla - Folklor - Vlastivěda

10 Informace podali
Mir.Lepík, vedoucí div.souboru 73947 Kozlovice

Štěpán Pustka, předseda ŠKK tel.OÚ: O658/97617

Zaznamenal Jiří Valenta - Regis - l2.lO.94 u příležitosti
25.přehlídky venkovských divadelních souborů ve Vysokém n.J.
Doplněno z rozhovoru s ved.souboru Valašský vojvoda V.Tobolovou
u příležitosti vystoupení k lOO.výročí Národopisné výstavy
českoslovanské na Žofíně l995.SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

K O Z L O V I C E o.Frýdek - Místek
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
..... = koordinační vztahy OS = občanské sdružení•———————————————•
| Zastupitelstvo| 25OO obyvatel
•——+———————————————•
| | OÚ |
| •———————————————•
|
| Kult.služby Zájmové skupiny Podnikatelé
| •———————————————• •———————————————•
•——•Kulturní kom.! •———•———•Divadelní soub.|
| •———————————————• | •———————————————•
| |
| | •———————————————•
| •———•Valášek dět.folk
| | •———————————————•
| |
| | •———————————————•
| •———•Ženský pěv.sbor|
| | •———————————————•
| |
| | •———————————————•
| •———•Vlastivěd.krouž|
| / •———————————————•
| /
| •———————————————• / •———————————————•
•——•Obecní knihovna| / |Dech.hudba |
| •———————————————• / •———————————————•
| /
| •———————————————• / •———————————————•
•——•Zpravodaj | ////|Valaš.vojvoda | OS
/ •———————————————• •———————————————•
/
/ •———————————————• •———————————————•
///|Z U Š | |Kat.lidový dům | OS
•———————————————• •———————————————•


jv- 8. 2.1995Práce s materiálem:
Publikováno: část.Místní kultura 9/94
Místní kultura 2/95
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':