Databáze českého amatérského divadla

Texty: Křenovice, Organizace kulturních aktivit ve městě v roce 1995 , zpracoval Jiří Valenta

K Ř E N O V I C E o.Vyškov 1725 obyvatel
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Charakteristika obce
Křenovice (VY)
1.1 Geografická situace:
Jihomoravská obec 4 km Z od Slavkova v Dyjskosvrateckém úvalu,
nížinná oblast, převažuje zemědělská výroba, pěstování zeleniny a
ovoce. Leží na želez.trati Brno - Vyškov.
Nejbližší kulturní centra Brno, Vyškov.

1.2 Demografické údaje: 1725 obyvatel (91) žije v 634 domácnostech v
517 domech. Vývoj v tis.obyv.: 1900: 1,2 193O: 2,- l961: 2,- 1991:
1,7 Po nárůstu počtu obyvatel na začátku století o 4O % došlo k
poklesu v druhé polovině století o 15 %. Z celkového počtu
ekonomicky činných obyvatel vyjíždí za prací 77 % obyvatel.(V ČR je
průměr 33 %.) To je nebývale velká část.

1.3 Zástavba:
Ve středu obce kostel sv.Vavřince ze 14.stol., renov.19.stol., obec
rozložena podél výpadových silnic. Nedaleko Pracký kopec s Mohylou
míru (191O-11 arch.Josef Fanta) s muzeem slavkovské bitvy
(okr.Brno-venkov).

l.4 Kulturní vybavenost:
Sál kina (2OO míst), místní kulturní středisko se sálem a jevištěm,
dům dětí a mládeže s klubovnou (v rekonstrukci), amfiteátr (dějiště
národopisných přehlídek).

1.5 Historie obce:
Doloženo osídlení keltské a římské, obec připomínána již ve 13.stol.
V obci byl v r.1805 před bitvou u Slavkova hlavní stan spojených
rusko-rakouských armád.

2 Tradice a vazba na ně
Křenovice (VY)
2.1 Výrobní: zemědělství, ovocnářství

2.2 Kulturní: Tradici lidových zvyků udržují hasiči (vostatky),
sokol a hasiči (hody), hudební a taneční folklorní tradice udržují
soubory Křenovák a Křenováček i volně se vytvářející hudební
skupiny.

3 Zájmové skupiny zabývající se kulturní činností
Křenovice (VY)
a/ Skupina historického šermu BUHURT (tj.název rytířského utkání) -
občanské sdružení vedené Petrem Žampachem - 10-15 členů -
specializuje se na středověk (programy: Fechtování, Právo ve zbroji,
Turnaj pro krále) a na dobu napoleonských válek (předvádí činnost
francouzské řadové dělostřelecké jednotky). Sdružení si pořizuje
vlastním nákladem nákladné kostýmy a rekvizity, pracuje za podpory
OÚ (sál zdarma), pořádá četná vystoupení i na zahraničních zájezdech
(Švýc., Něm.) Vydalo nabídkový leták vystoupení. Pracuje zcela
samostatně, s velkou chutí a organizačními schopnostmi.

b/ Národopisný soubor Křenovák -je zřizován MKS
- vedoucí Ing.Václav Kopeček, umělecká ved. a choreografka Alena
Přetáková - má hudební skupinu ve složení 2 harmoniky,housle, basa
- zpracovává a pěstuje domácí a valašskou tradiční národopisnou
tvorbu - 2O členů ve věku 35-4O let pracuje 12 let - četná vystoupe-
ní v regionu (např.Brněnsko zpívá a tančí) i na zájezdu do Německa
- odborným poradcem souboru je Zd.Jelínková.

c/ Křenováček - dětský národopisný soubor - pracuje při základní
škole - vede Mgr.Regina Kokešová - má vlastní muziku vedenou
Ing.Helenou Weidingerovou - Tvoří a vystupuje s vlastními programy
nebo v souvislosti s vystoupením souboru Křenovák.

d/ Přípravka Křenováčku - soubor nejmenších dětí při mateřské škole
- vede ing.Marie Zvěřinová. Účastník regionální přehlídky dětských
souborů Brněnska a celostátní přehlídky dětských souborů v
Kroměříži.

e/ Divadelní soubor Antonína Vorla - tradiční ochotnický soubor (90
let), nepřetržitě aktivní, vede Vanda Fuksová, knihovnice brněnské
vysoké školy, bydlící v Křenovicích - 2O členný soubor studuje 2-3
představení ročně, která hraje obvykle 2x v obci, 2-3x na zájezdech
v okolí. Soubor má vřelý ohlas u místního publika, zúčastňuje se
přehlídek, v souboru hostují občas členové jiných souborů a zároveň
se uskutečňuje hostování v sousedních souborech.

f/ Hudební skupina - volné sdružení hudebníků, podle potřeby
hrajících v různých sestavách a při různých příležitostech.

Ad a/ - f/
3.1 Převážná orientace: S výjimkou výtvarného projevu se v obci
uplatňují aktivně občané se zájmy hudebními, tanečními,
divadelními, nejčastěji s folkloristickou orientací.

3.2 Organizační princip: Podle potřeb a samostatných rozhodnutí zde
působí různé organizační typy od registrovaného občanského sdružení
přes soubory kulturních zařízení a škol, až po volné sdružení bez
nároků na organizační vazby. Všechny typy souborů jsou pokládány
obcí za rovnocenné a mají její podporu.

3.3 Ohlas práce: Obec má pověst vesnického kulturního centra díky
velmi aktivní dlouhodobé činnosti zájmových kulturních seskupení.
Nezaregistrovali jsme nářky nad malým zájmem obyvatelstva.


3.4 Finanční zdroje - provozní podmínky: viz 5.3

3.5 Hlavní překážky: Nezjištěny

3.6 Vazba na vyšší orgány: Křenovák je členem FOS.
Referát kultury OkÚ podporuje místní aktivity mj. i umístěním
a spolupořadatelstvím okresní přehlídky národopisných souborů.


4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb
Křenovice (VY)

a/ Místní kulturní středisko - není samostatným právním subjektem -
jeho činnost přímo zajišťuje OÚ. Vedoucí MKS je pracovnicí OÚ a
zároveň knihovnicí (Anna Kučerová).MKS zajišťuje organizačně dováže-
né akce, organizuje práci souborů, je spolupořadatelem přehlídky
národopisných souborů "Pod křenovskó májó" (1O ročníků). Pořádá
jazykové kurzy, spolupracuje se školami. Činnost MKS po stránce
finanční, personální i vybavením zajišťuje OÚ.

b/ Místní lidová knihovna - není samostatným právním subjektem, její
činnost po delimitaci z okresní knihovny zajišťuje OÚ. Knihovnicí na
l/2 úvazku je Anna Kučerová (zároveň vedoucí MKS), která zajišťuje
organizačně půjčování knih 5OO-6OO čtenářům. (Při 634 domácnostech v
obci je to bezmála z každé domácnosti jeden čtenář.) Obec zálohuje u
Okresní knihovny ve Vyškově nákup a zpracování (katalogizace,
balení) knih. Půjčovní doba pro děti l den v týdnu, pro dospělé
další den v týdnu.

c/ Kino - Provoz sálu zajišťuje OÚ (tj.údržba,vytápění,
elektr.proud), promítání zajišťuje s.s r.o. Reavifi, jejímž členem
je OÚ. Po vyúčtování zálohy hradí obec skutečnou ztrátu.

d/ Zpravodaj - vydává obecní zastupitelstvo 4-5x ročně. Je strohým
nehonosným informátorem uveřejňujícím sdělení OÚ, školy, MKS, kina,
hasičského sboru apod.


5 Vztah místního zastupitelstva ke kultuře
Křenovice (VY)
5.1 Obecně: Jde o příkladný vztah k problematice místní kultury a
neobvykle vstřícný poměr k tradicím i nově se rodícím kulturním
aktivitám. V čele kulturní komise je člen OZ Old.Bartošek, umělecký
kovář (vyučen v Uměleckých řemeslech).

5.2 Vytváření podmínek: Obec pečuje o vybavení prostor pro kulturní
a společenské akce, v nichž mají členové zámových skupin vytvořeny
podmínky pro svoji práci. Pracovnice OÚ ve funkci ved.MKS a knihovny
je organizátorkou místních akcí i spolupracovnicí místních zájmových
skupin bez rozdílu zřizovatele.


5.3 Financování kultury:
•———————————————————————————•——————•———————•———————•———————•———————•
| | l99l | l992 | l993 | l994 | Rl995 |
•———————————————————————————+——————+———————+———————+———————+———————•
| Výdaje obce celkem |2801,4|4664,9 |4967,7 |7898,2 |7487,- |
•———————————————————————————+——————+———————+———————+———————+———————•
| Výdaje na kult.celkem | 88,2| 88,3 | 195,2 | 352,2 | 328,- |
| % z celkových výdajů | 3,1| 1,9 | 3,9 | 4,5 | 4,4 |
•———————————————————————————+——————+———————+———————+———————+———————•
| Z toho klubová zařízení | 37,-| 48,l | 115,3 | 96,- | - |
| kino | - | lO | 7,8 | 28,7 | - |
| knihovna | 12,6| 19,1 | 66,2 | 163,5 | - |
| památky | 6,8| - | - | 5O,- | - |
| ostatní kult.č. | 31,8| 11,1 | 5,9 | 14,- | - |
•———————————————————————————•——————•———————•———————•———————•———————•

Všechny výdaje i příjmy účtuje OÚ přímo.
Zpracováno dle přehledu hospodaření obce, uveřejněného ve
Zpravodaji (R.Kubíček).

Zajímavý je rozpis příspěvků na opravu kostela. Náklady 3OO tisíc Kč
byly uhrazeny podílem: l.Památkový ústav v Brně 8O OOO Kč
2.Obec Křenovice 5O OOO Kč
3.Obec Hrušky 25 OOO Kč
4.Farníci z Křenovic sbírkou 114 OOO Kč
5.Farníci z Hrušek sbírkou 32 4OO Kč

6 Projekty
Křenovice (VY)
Nezjištěno.

7 Podnikatelé
Křenovice (VY)
Pořádání diskoték.


8 Různé
Křenovice (VY)
Formulaci následujícího záznamu upravilo obecní zastupitelstvo
dopisem ze 4.10.95:
"Představitelé obce zaujímají ostře kritický přístup ke vztahu stát-
ní správy k aktivitám malých obcí v kultuře. Mělo by být pamatováno
na dotace pro malé obce, aby si mohly dovolit např.pozvat umělce, na
které nejsou schopny vydělat.
Nejsou spokojeni s mírou samosprávy obcí. Kdyby obec dostala větší
procento z daní, nemusí čekat na dotace a rozhodne sama co vybuduje,
a ne aby se řídila vyhlášenými programy a následným žádáním o
dotace, které stejně dostane pouze část žádajících.
Za nesprávné považují zrušení poplatků z alkoholických nápojů a
tabákových výrobků, ale také zrušení daní z nemovitostí při přechodu
občanů na ušlechtilá paliva.
Kritizují stav, kdy daňové poplatky jsou odváděny podle místa kde
mají podnikatelé přihlášenou firmu, nikoli kde skutečně podnikají.
Samosprávné orgány nejsou seznamovány s rozhodnutími, týkajícími se
obce (vydávání živnostenských povolení) a nemají dostatečný přehled
o tom, kdo v obci podniká."


Jako přezíravé k potřebám malých obcí cítí také rozhodnutí ORNK
MKČR o neudělení grantu na organizaci regionální přehlídky Pod
křenovskó májó. Tón dopisu, jímž zamítnutí bylo oznámeno, považují
za strohý a administrativní, bez zájmu o jejich práci.
Vztah k odboru kultury OkÚ ve Vyškově je však vytvořen pracovní a
velmi vřelý.

9 Anotace

K Ř E N O V I C E o.Vyškov 1725 obyvatel
Jihomoravská menší obec, původně zemědělská, nyní s překvapivě
vysokým podílem obyvatel, vyjíždějících za prací (3/4 ekonomicky
činných). Nicméně zájmové kulturní aktivity (národopisné, divadelní,
hudební, šermířské) jsou intenzivně pěstovány v řadě živých souborů
s relativně velkým počtem schopných organizátorů. Obec vytváří dobré
podmínky pro jejich práci a zajišťuje vlastními silami
organizátorské práce neformálně, ale aktivně pracujícími zařízeními,
která nemají právní subjektivitu a plně se opírají o nabízené služby
okresních zařízení nebo sdružení (knihovna, kino). Obec patří k
příkladům dokazujícím, že i v malých obcích lze najít organizátory
místního kulturního života i obětavé amatérské tvůrce.

1O Informace podali:
Křenovice (VY)
PSČ: 68352 Směr.tel.č.: O5

Obecní úřad: Drahomír Kolařík, starosta tel.:44223119
Růžena Doležalová, fin.ref. 44223129
Anna Kučerová, ved.MKS a knihovny -"-
Předseda kult.komise: Old. Bartošek
Skupina hist.šermu Buhurt: Petr Žampach
Národop.soubor Křenovák: Ing.Václav Kopeček

Záznam: Jiří Valenta, IPOS/Regis 27. 7.1995

Záznam konzultován s OÚ (Anna Kučerová)SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

K Ř E N O V I C E okres Vyškov
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
..... = koordinační vztahy OS = občanské sdružení
PO = příspěvková org. RO = rozpočtová org. ZO = zálohovaná org.


•———————————————• •———————————————•
| Zastupitelstvo•———————•Kulturní komise| 1725 obyvatel
•——+———————————————• •———————————————•
| | OÚ |
| •———————————————•
|
| Kult.služby Zájmové skupiny Podnikatelé
| •—————————————OÚ• •———————————————• •—————————agent•
•——• M K S •———•———•Div.soubor | |Diskotéky |
| •———————————————• | •———————————————• •——————————————•
| |
| •—————————————OÚ• | •———————————————•
•——• Míst.lid.knih.| •———•Křenovák,folkl.|
| •———————————————• / •———————————————•
| /
| •—————————————OÚ• / •—————————————ZŠ•
•——• Zpravodaj | ////|Křenováček |
/ •———————————————• / •———————————————•
/ /
/ •————————————Sro• / •—————————————MŠ•
///| Kino | ////|Přípr.Křenov. |
•———————————————• / •———————————————•
/
/ •———————————————•
////|Hudební skupina|
/ •———————————————•
/
/ •—————————————OS•
////|Buhurt, šerm |
•———————————————•

-jv- 27. 7.1995
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':