Databáze českého amatérského divadla

Texty: Odry, Organizace kulturních aktivit ve městě 1995. Zpracoval Jiří Valenta.

O D R Y o.Nový Jičín 5631 (8108) obyv.
————————————————————————————————————————————————————————————————————
l Charakteristika obce
Odry (NJ)
1.1 Geografická situace
Město na horním toku řeky Odry v podhůří Nízkého Jeseníku,
který se prudce zvedá nad rovinou Moravské brány a Oderských vrchů.
Krajina má ráz pahorkatiny a je silně rozčleněná vodními toky
(Chráněná krajinná oblast Poodří). OkÚ zřídil vyhláškou č.8/94 Pří-
rodní park Oderské vrchy, jehož součástí je 28 obcí, mezi nimi i Odş
ry.
Nejbližší centrum je Nový Jičín (25 km), Opava (40 km) a
Ostrava (45 km). Leží na silnici Hranice - Ostrava, na žel.trati
Suchdol n.O. - Budišov n.Budišovkou. Spojení zajišťuje 10 místních
autobusových linek a 7 linek dálkových.

1.2 Demografické údaje
Město má 5631 obyvatel (1991), žijících v 1998 domácnostech v
833 domech. Připojeno je 8 obcí, když Vražné, Hynčice a Emauzy se
osamostatnily. S připojenými obcemi má město 8108 obyvatel. Z
obyvatel historické části je 958 ekonomicky činných, z nich 58 %
vyjíždí za prací (průměr v ČR je 33 %). Obyvatelstvo bylo původně
německé, po r.1945 osídleno Čechy a Slováky.

1.3 Zástavba
Dominantou města je kostel sv.Bartoloměje (s nejstarším zvonem
na Moravě - 1374) na hranici městské zástavby a bývalého zámeckého
parku. Zámek vyhořel a zbytky byly zbourány. Na jeho místě byl
vystavěn velmi necitlivě obchodní dům. Měšťanská zástavba na
postupně renovovaném náměstí je renesančního původu. Novodobý vývoj
města nejvíce ovlivnilo založení továrny na gumotextilní zboží v
r.1866. Ve 20. letech 2O.stol. se město rozrostlo o výstavbu
rodinných domků na půjčku pro zaměstnance závodu Optimit. V 70.
letech 2O.stol. se město rozšířilo o panelovou výstavbu, umístěnou
mimo historické jádro.

l.4 Kulturní vybavenost
Ze sbírek německých dělníků byl postaven v r. 1907 Dělnický
dům, který je dnes v majetku odborové organizace a.s.Optimit. Objekt
byl v 7O.letech rekonstruován a působil v něm potom závodní klub. Má
velký sál (35O), malý sál (120), salonek (40), 2 učebny (24 a 4O),
vybavení projekcí a ozvučením. Součástí objektu je restaurace.
Rozestavěný objekt kina (v majetku města) - investováno bylo
dosud 6 mil.Kč, probíhá soud s restituenty. Dostavba odhadnuta na
10-15 mil.Kč. Tyto prostředky město zatím nemá. Po eventuální
dostavbě bezpochyby vznikne problém s využitím prostoru, když zájem
obecenstva o kino je minimální.


1.5 Historie obce
Město bylo založeno ve 14.stol. Jeho bezpečnost zajišťovaly
strážní věže(odtud věž ve znaku města). Vznikl gotický hrad, který
byl přestaven renesančně. Průmyslový rozvoj byl původně zaměřen na
sukno a hedvábí, v r.1866 vznikl nejstarší gumárenský závod na území
dnešního státu. Zásadním zásahem do vývoje města byla výměna
obyvatelstva po r.1945.Historii města do konce minulého století
zachytil velmi podrobně rakouský historik A.Rolleder v tisícistrán-
kové publikaci.

2 Tradice a vazba na ně
Odry (NJ)
2.1 Výrobní
Tradice gumárenské výroby (hadice, míče).

2.2 Kulturní
Vazba na kulturní tradice se výměnou obyvatelstva zpřetrhala.
Nové nesourodé obyvatelstvo se projevovalo po kulturní stránce ve
4O.-6O.letech v Mladé scéně. V 7O.letech se zde pořádaly divadelní
poutě, později prodejní jarmarky. Po rekonstrukci budovy Dělnického
domu se v 7O.letech stal organizátorem kulturního života v četných
kroužcích a souborech Závodní klub, dobře finančně zajištěný. V
90.letech kulturní aktivity značně ochladly.


3 Zájmové skupiny zabývající se kulturní činností
Odry (NJ)

a/ Historicko-vlastivědný spolek - reg.občanské sdružení. Má 10
členů, tříčlenné předsednictvo (předseda A.Běhálek, jednatel
Ing.P.Šustek). Vydává Vlastivědné listy jako součást Oderského
zpravodaje (viz 4 d/). Zpracovává v nich trasy zajímavých
vlastivědných vycházek, spolupracovalo na vydání mapy Oderska, při-
pomínkuje přístupy k ochraně památek ve městě, pořádá přednášky
a výklady k historii města a okolí.

b/ Divadelní soubor LOJZA (dříve Radost) - název po předčasně
zemřelém zakládajícím členu souboru - zřizovatelem je Závodní klub
Dělnický dům - asi 35 členů - 15 let spolupracuje se souborem
dřívější uměl.šéf Divadla loutek z Ostravy p.Čížek. V r.1994
nastudovali "Někdo to rád horké", 5 repríz v Odrách a další na
zájezdech. Soubor samostatně hospodaří, zdarma používá prostor
závodního klubu a skladu, vystoupení na zájezdech pořádá za úhradu
dopravy, občerstvení a příspěvku na kostýmy.

c/ Ženský pěvecký sbor PÍSEŇ - zřizovatelem je Závodní klub Dělnický
dům - sbor má 2O - 25 členek - sbormistryní je ředitelka ZŠ ze
Suchdolu - příležitostná vystoupení ve městě i v okolí - zúčastňuje
se soutěže "Slezský trojok"(pěvecké sbory české, polské, slovenské).

d/ Taneční klub - zřizovatelem je Závodní klub Dělnický dům -
soubor scénického tance (8 členů) účinkuje na plesech (předtančení)
a na diskotékách. Činnost klubu sponzoruje soukromá firma.


e/ Loutkářský soubor - zřizovatelem je Závodní klub Dělnický dům,
vede ředitel ZK Jan Křižák - 15 členů - soubor s 5Oletou tradicí -
v listopadu 1995 pořádá setkání loutkářů a přátel loutkového
divadla.

f/ Chrámový sbor CHORUS - reg.občanské sdružení při kostele
sv.Bartoloměje - vede Jan Jakubík - vedle účasti na bohoslužbách po-
řádá samostatné koncerty a zve sólisty - jednou za dva roky (posled-
ně v červnu 95) pořádá Festival chrámové hudby v kostele
sv.Bartoloměje - zúčastnilo se 6 sborů.

g/ Dechová hudba ODERANKA - bývala zřizována podnikem a městem -
nyní volné sdružení hudebníků - nástroje (kdysi v majetku ZK) si
hudebníci koupili - nyní hrají za úplatu převážně na pohřbech a
slavnostech - orchestr zkouší v ZUŠ.

h/ SEBER PRACHY A ZMIZ - amatérská kapela - volné sdružení -
uspořádala první koncert a rockotéku v ZK DD.

i/ Svaz zdravotně postižených pořádá každoročně pochovávání basy,
mikulášské večírky a tradiční zábavy.

j/ APAČI - oderská rocková kapela - hraje převážně v okolí - vlastní
tvorba.

k/ "NA VLASTNÍCH NOHOU" - kreslení dětských vánočních přání a novo-
ročenek organizuje Klára Galetková z MŠ Jakubčovice (O656/95317)
a MUDr.Milan Petržela - setkání se zakladatelkou hnutí Belou Gran
Jensen se zúčastnil mj. pražský biskup Lobkowitz. Z prodeje výtvar-
ných prací dětí nadace kupuje zdravotnické přístroje na dětská
odd.nemocnic. Prodej kreseb zabezpečuje pí Jensen v Norsku, a to do
Západní Evropy, USA, Kanady.

3.l Zaměření - převážná orientace
Ve městě je řada příležitostí realizovat zájmovou činnost v
kultuře v řadě oborů. Nicméně počet zájemců o tuto činnost poklesl,
v některých oborech se zájemci přestali sdružovat vůbec (foto, film,
výtvarné umění).

3.2 Organizační princip
Většinu skupin zřizuje Závodní klub Dělnický dům, jako občanské
sdružení pracují pouze chrámový sbor Chorus Odry
a Historicko-vlastivědný spolek, jehož práce je úzce vázána na Měst-
ský úřad.Ostatní skupiny jsou volnými sdruženími.

3.3 Ohlas práce Nezjištěno.

3.4 Finanční zdroje - provozní podmínky
Soubory zřizované ZK DD mají provozní podmínky zajištěny, ale
finanční hospodaření vedou samy. Ostatní jsou výdělečně činné nebo
jsou sponzorovány.Příspěvky na činnost z rozpočtu města většinou
nedostávají.
Střední církevní škola sv.Anežky České uspořádala dva ročníky
přehlídky zájmové umělecké činnosti středních církevních škol.

4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb
Odry (NJ)

a/ Závodní klub Dělnický dům s.r.o. - jako s.r.o. pracuje od 1.7.93,
do té doby ZK a.s.Optimit Odry.Jednatelem společnosti je Jan Křižák.

4.1 Zřizovatel - okruh činnosti
Zakladatelem je odborová organizace a.s.Optimit, která je
majitelem budovy. V současné době 20 % budovy přebírá odb.svaz che-
mie, který zaplatí rekonstrukci topení v částce 2 mil. Kč.
Předmětem činnosti je organizování volného času, pronájem
bytových a nebytových prostor, zprostředkování obchodu a služeb,
nákup zboží za účelem jeho prodeje, hostinská činnost.
Činnost zajišťují 2 programoví pracovníci,13 pracovníků provozu
restaurace, ekonomiku zajišťuje na zakázku soukromá firma.
V širokém okruhu činností má zřejmou převahu pořádání zábavných
a komerčně výhodnějších akcí (diskotéky, plesy, Moravěnka, Zadáno
pro ženy -účesy a kosmetika, vánoční trhy, výprodeje), ale klub po-
řádá i seminář zdravé výživy, setkání důchodců ze závodu, setkání
s účastníky 2.světové války. Nabízí školám programy Mládež a kultu-
ra, pořádá zájezdy zpěváků, divadel atp. Nabízí pronájem všech pros-
tor (členové odb.svazu a zaměstnanci a.s.Optimit mají slevu 5O %)
a stravování.
Vedle restaurace otevřena nově vinárna.

4.2 Financování, person.obsazení a vybavení.
•————————————————————————————————•—————•——————•——————•——————•——————•
| | PO | PO | s. s r.o. | Rozp.|
| |l991 | l992 | l993 | l994 | l995 |
•————————————————————————————————+—————+——————•od l.7.——————+——————•
| Celkové výdaje kultura | . | . |1,400 | l,087|1,2OO |
•————————————————————————————————+—————+——————+——————+——————+——————•
| restaurace | . | . |2,900 | 3,160|3,3OO |
•————————————————————————————————+—————+——————+——————+——————+——————•
| Příspěvek závodu x/ | . | . |1,3OO | 720| - |
•————————————————————————————————+—————+——————+——————+——————+——————•
| Dotace města | 130 | 100 | 44 | 16| 120 |
•————————————————————————————————+—————+——————+——————+——————+——————•
| Vlastní příjmy kultura | . | . | 500 | 461| 550 |
•————————————————————————————————+—————+——————+——————+——————+——————•
| Vlastní příjmy z vedl.čin. | . | . |2,690 | 3,026|3,500 |
•————————————————————————————————+—————+——————+——————+——————+——————•
| Celkové příjmy | . | . |4,534 | 4,223|4,470 |
•————————————————————————————————+—————+——————+——————+——————+——————•
| % soběstačnosti | . | . | 74 %| 82 %| 90 % |
•————————————————————————————————+—————+——————+——————+——————+——————•
| Počet pracovníků (přep.) | 7 | 6 |4 + 10|3,5+10|3,5+11|
•————————————————————————————————•—————•——————•——————•——————•——————•
x/ z příspěvku závodu byla v r. 93 a 94 hrazena rekonstrukce kuchyně
restaurace (50 %)

Vybavení:Dělnický dům: sál s jevištěm, přísálí, vinárna, malý sál,
2 učebny, kanceláře,sklady, restaurace, v pronájmu 2 firmy.
4.3 Vztah ke skupinám zájmových kult.aktivit
ZK DD je zřizovatelem 4 souborů (viz 3 b/ - e/).


b/ Osvětové besedy jsou zřízeny v 7 připojených částech města jako
příspěvkové organizace. Pořádají dětské dny, sportovní turnaje,
zájezdy, celkem průměrně po 5 akcích do roka.

c/ Městská knihovna - byla delimitována městu od l.8.1993 - je
organizována jako součást odboru kultury MěÚ - 3 knihovnice - V roce
1994 měla 1026 čtenářů, 30.340 výpůjček, prům.28 výpůjček na
čtenáře.
d/ Oderský zpravodaj - společný měsíčník města a a.s.Optimit.
Redaktoři: za Optimit a.s. Barbora Augustová,
za město Ing.Petr Šustek.
Obsahově zhruba 1/2 článků a informací ze závodu (včetně anotací
novinek v technické knihovně),informací z jednotlivých pracovišť,
programových prohlášení ředitele a 1/2 informací MěÚ. Přílohu tvoří
Vlastivědné listy, které připravuje redakční kroužek
Historicko-vlastivědného spolku. Cena 3 Kč, náklad 1100 ks. U
příležitosti účasti na výstavě Regiontour 95 bylo vydáno zvláštní
číslo.

e/ Městský dům dětí a mládeže - zřizovatel ŠkÚ žádá město o
příspěvek 100 tis.Kč na provoz. Z oblasti estetické výchovy pořádá
výtvarné soutěže, promítá 1x týdně filmy, hrátky s papírem.
Ředitelka Miroslava Horáčková. Sídlí v budově města. Od r.1996 má
dojít ke změně fungování DDM, ale způsob nebyl dosud rozhodnut a
schválen.

f/ Základní umělecká škola - zřizovatel ŠkÚ, sídlí v budově města.

5 Vztah městského zastupitelstva ke kultuře
Odry (NJ)
5.1 Obecně - práce kult.komise
Problémy kulturního života města řeší odbor kultury MěÚ, v
jehož čele stojí Ing.Petr Šustek. Při delimitaci knihovny se jeho
podřízenými pracovnicemi staly 3 knihovnice. Vedoucímu odboru po
boku stojí jeho spolupracovníci z Historicko-vlastivědného spolku.
Převaha jejich pohledu na kulturu města je přirozeně vlastivědná,
když problematiku pořadatelskou pod ekonomickým tlakem zajišťuje
dosti jednostranně s.r.o.. Tuto jednostrannost se snaží městské
zastupitelstvo vyrovnat příspěvkem města, který je určen na
konkrétní hodnotné pořady.
Město tuto problematiku řeší zřejmě s velkými obtížemi,
vyplývajícími z minulých ne právě šťastných počinů: rozestavěné
neúměrně veliké kino, závodní klub odborů, kdysi finančně dobře
zajištěný, se stal s.r.o.,která musí na svoji činnost převážně
vydělávat jinými než kulturními prostředky, výstavba obchodního domu
zničila část zámeckého parku, pracovních příležitostí v místním
závodě Optimit postupně ubývá (z bývalých 2100 zaměstnanců dnes jen
900). Město nemělo "Program regenerace městské památkové zóny",
a proto účast státu na nákladech na památkovou péči byla minimální.
Zvláště v této obtížné situaci by bylo prospěšné řešit
problematiku místní kultury s větším kolektivem zainteresovaných
odborníků.


5.2 Vytváření podmínek v tis.Kč
•——————————————————————————•——————•——————•——————•——————•——————————•
| Financování kultury |l991 |l992 |l993 |l994 |l995 Rozp.|
•——————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————————•
| Příspěvek ZK DD | 130 | 1OO | 44 | 16 | 120 1/ |
| SPOZ | 44 | 72 | 31 | 45 | 45 |
| OB v 7 místech| 49 | 60 | 68 | 47 | 8O 2/ |
| propagace | 82 | 80 | 120 | 296 | 13O 3/ |
| MaK | - | 11 | 14 | 4/- | - |
| Měst.knihovna | - | - | 22 | 325 | 300 5/ |
| nákup knih a č| - | - | - | 100 | 120 |
| fest.ch.hudby | - | - | - | - | 35 |
| památky | - | - | - | - | 400 |
| jiné | lO | 10 | 15 | 2O | 25 |
•——————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————————•
| Výdaje na kult.celkem| 315 | 333 | 314 | 850 | 1255 |
•——————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————————•
| + příspěvek OkÚ | - | - | - | 200 | - |
•——————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————————•
|Výdaje města celkem |25OOO |39000 |355OO |56OOO | 66500 |
•——————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————————•
| Vynaloženo na kulturu % | 1,3 | 0,8 | 0,9 | l,5 | 1,9 |
•——————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————————•
| Kč na jednoho obyvatele | 39 | 41 | 39 | 105 | 155 |
•——————————————————————————•——————•——————•——————•——————•——————————•
1/Příspěvek na konkrétní pořady.
2/Příspěvek sedmi příspěvkovým organizacím na provozní náklady
3/Zpravodaj,Regiontour,kronikáři,propagační materiály, reklamy
4/Příspěvek zrušen 5/Platy knihovnic jsou v nákladech MěÚ

Srovnání s městy stejné velikosti (asi 8 tisíc obyvatel (1994):
( všechny jejich MěÚ jsou pověřeny výkonem státní správy)
Blatná (ST) 7,8 % 44 Kč
Chotěboř (HB) 2,6 % 16O Kč
Duchcov (TP) 3,6 % 245 Kč
Fulnek (NJ) 3,8 % 317 Kč
Mnichovo Hradiště 2,7 % 151 Kč
Nová Paka (JI) 12,- % 1239 Kč
Sedlčany (PŘ) 8,5 % 9O1 Kč
Stříbro (TA) 7,l % 330 Kč
Srovnej: Odry 1,5 % 1O5 Kč

6 Projekty
Odry(NJ)
- Historicko-vlastivědný spolek připravuje sešitové vydání překladu
kroniky prof.Antona Rolledera "Historie města a soudního okresu
Odry" z němčiny. (Zjišťuje se zájem při kalkulaci 1000 ks, 18 sešitů
po 25 Kč.)
- Expozice řeky Odry - projekt řetězce expozic podél celého toku
ztroskotává na nedostatku finančních prostředků.
- Pamětní síň města Odry v domě bratrů Matliciucových .
- Vybudování zahradní restaurace při Závodním klubu Dělnický dům.


7 Podnikatelé
Odry (NJ)
Knihkupectví p.Pajurka se snaží udržet vyšší úroveň nabídky.
Knihkupectví Damek prodává též videokazety a elektroniku, knihy
pouze komerčně úspěšné.
Diskotéka v provozu 3x týdně.
2 videopůjčovny.

8 Různé
Odry (NJ)
9 Anotace

O D R Y 5631 (81OO)obyvatel o.Nový Jičín
Malé město na horním toku řeky Odry s bohatými německými
tradicemi, s českým různorodým osídlením po r.1945. Gumotextilní
výroba byla více než jedno století oporou obživy obyvatelstva,
kulturní život se rozvíjel za štědré podpory závodního klubu. V
současnosti zápasí s finančními problémy jako s.r.o.
Město zápasí s obtížemi spojenými s poklesem pracovních příle-
žitostí, s následky neuvážených počinů: rozestavěné předimenzované
kino, stavba obchodního domu v zámeckém parku, program regenerace
městské památkové zóny nebyl včas zpracován.
Velmi zajímavé jsou aktivity Historicko-vlastivědného spolku,
několik aktivních souborů závodního klubu.

Témata: MÍSTNÍ KULTURA - KULTURNÍ AKTIVITY - KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Klíčová slova: Financování kultury - Vlastivěda

Záznam z rozhovorů o zájmových kulturních aktivitách ze dne
27.10.1995 IPOS/Regis -jv-

lO. Informace podali:
PSČ: 742 35 Směr.č.tel.:0656 Odry (NJ)

Městský úřad- odbor kultury Ing.Petr Šustek 933112-5

Závodní klub Dělnický dům s.r.o. Jan Křižák 933158 -7

Adresy: starosta města Ing.Pavel Matůšů
tajemník Mgr.Petr Mlčoch MěÚ, Masarykovo n.15

Záznam konzultován s ved.odb.kultury MěÚ Ing.Petrem Šustkem.


Záznam Jiří Valenta, IPOS/Regis 27.10.1995SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

O D R Y o.Nový Jičín
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
..... = koordinační vztahy OS = občanské sdružení
PO = příspěvková org. RO = rozpočtová org. ZO = zálohovaná org.

•———————————————•
| Zastupitelstvo| 5631 (8100) obyvatel
•———————————————|
•—• MěÚ, odb.kultury
| •———————————————•
|
| Kult.služby Zájmové skupiny Podnikatelé
| •——————————s.r.o. •———————————————• •——————————————•
| | ZK Dělnickýdům•————•——•Div.s.LOJZA | |2 knihkupci |
| •———————————————• | •———————————————• •——————————————•
| |
| •———————————————• | •———————————————• •——————————————•
•—•Měst.knihovna | •——•Ž.pěv.sb.PÍSEŇ | |2 videopůjč. |
| •———————————————• | •———————————————• •——————————————•
| |
| •———————————————• | •———————————————• •——————————————•
•—•Oderský zpravod| •——•Taneční klub | |Diskotéka |
•————————•——————• | •———————————————• •——————————————•
| |
•————————•————————• | •———————————————•
|Vlastivědné listy| •——•Loutkářský soub|
•———————————————• | •———————————————•
|
•———————————ŠkÚ—• | •————————————OS—•
|M D D M | •—————•Hist.vlast.spol|
•———————————————• •———————————————•
•———————————ŠkÚ—• •————————————OS—•
|Z U Š | |Chrámový sbor |
•———————————————• •———————————————•
•———————————————•
|Dech.Oderanka |
•———————————————•
•———————————————•
|Seber prachy |
•———————————————•
•———————————————•
|Svaz zdr.post. |
•———————————————•
•———————————————•
|Apači - rock |
•———————————————•
•———————————————•
|Na vlast.nohou |
jv-27.10.1995 •———————————————•
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':