Databáze českého amatérského divadla

Texty: Organizace kulturních aktivit v obci 1995. Zpracoval Jiří Valenta.

S L A V K O V o.Vyškov 5890 obyvatel
——————————————————————————————————————————————————————————————————
"Slavkov - Austerlitz je fenomén,
využijeme jej ?"
ex Postilion 3/95

l Charakteristika obce
Slavkov (VY)
1.1 Geografická situace:
Město 20 km jz od Vyškova, 2O km v od Brna v Dyjskosvrateckém úvalu,
severně od Ždánického lesa, na říčce Litavě.

1.2 Demografické údaje: 5890 obyvatel (91) žije ve 2143 domácnostech
v 1O97 domech. Vývoj v tis.obyv.:1900:3,7 193O:4,5 l961:4,7 l991:5,9
Počet obyvatel tedy v průběhu 2O.stol.rostl pravidelně, celkově o
6O %. Z celkového počtu ekonomicky činných obyvatel vyjíždí 44 % za
prací (v ČR je průměr 33 %).

1.3 Zástavba:
Dominantou města je barokní zámek s obrazovou galerií a rozsáhlým
parkem. Pravoúhlý půdorys města s ulicovým náměstím (připravena je
jeho rekonstrukce nákladem 19 mil.Kč), klasicistní kostel, synago-
ga, radnice s renesančním portálem, renesanční Panský dům (renov.).
Město i okolí jsou opatřeny směrovkami k památným místům.

l.4 Kulturní vybavenost: Společenský dům s býv.restaurací Bonapart
"Smutná , temná jsou okna restaurace Bonapart.." Postilion 2/95 ,
jeho součástí je sál a klubovna, dnes prostory Městského kulturního
střediska. Zámek s několika galeriemi,muzeem, výstavními síněmi
i společenskými místnostmi, dnes centrum kulturního a společenského
života města, hojně navštěvované domácími turisty, ale i četnými
návštěvníky ze zahraničí. Kino.

1.5 Historie obce:
Ve středověku výstavné město s hradem a pevnými hradbami v majetku
řádu německých rytířů. Obec původně nazývaná Novosedlice (z toho
zkomolením německý ve světě dnes známý název Austerlitz). Od
poč.16.stol. byl držitelem zámku a města český rod Kouniců.
V 18.stol. rozmach řemeslné výroby, hlavně tkalcovství. Počátkem
19.stol. město a okolí postiženo historickou válkou tří císařů (Na-
poleon porazil r.1805 císařská vojska rakouská a ruská). V zámku by-
lo uzavřeno příměří po bitvě u Slavkova. (Bitvu popsal v románě Voj-
na a mír L.N.Tolstoj.) - Správní rozdělení historického území bojiš-
tě s mohylou Míru (okres Brno-venkov) a Slavkova (okres Vyškov)
značně komplikuje současné snahy o popularizaci těchto památných
míst v zahraničí, zvláště ve Francii.Do r.l96O byl Slavkov okresním
městem. Podrobně je vedena kronika města (25 let zápisy pořizuje Lu-
bomíra Kropáčková).

2 Tradice a vazba na ně
Slavkov (VY)
2.1 Výrobní: zemědělství.

2.2 Kulturní: Historické události napoleonských válek jsou nosným
tématem, které ovlivňuje charakter kulturního a společenského
života. Na ně je vázána většina kulturních a společenských akcí. Tak
každoročně v prosinci se konají na náměstí a v zámeckém parku
vzpomínkové akce, podobné aktivity se konají také v srpnu, v den
výročí narozenin císaře Napoleona. V komnatách slavkovského zámku se
realizuje pořad "Dans la résidence de famille", evokující život
hrabat a knížat rodu Kouniců,majitelů slavkovského panství.
Historické muzeum (viz 4 a/) je spoluorganizátorem
mezinárodních vědeckých konferencí a kongresů na témata spjatá s
historií Slavkova. V r.l994 to byla mezinárodní vědecká konference
"Václav Antonín kníže Kounic-Rietberg a jeho doba" , v roce 1995
IV.mezinárodní napoleonský kongres "Napoleonské války a Evropa" a
výstava napoleonských památek v českých zemích "Napoleon a jeho
doba" spojená s vydáním reprezentativní publikace, dokumentující
uvedené téma. Všechny tyto akce mají široký mezinárodní ohlas a
účastní se jich řada vynikajících historiků a vojenských odborníků.


3 Zájmové skupiny zabývající se kulturní činností
Slavkov (VY)
a/ Československá napoleonská společnost - občanské sdružení
(zal.1990) s celostátní působností se sídlem ve Slavkově, člen
Mezinárodní asociace napoleonských společností (International
Napoleonic Society) se sídlem v Montrealu. Předseda Ing.Jan Špatný
(ředitel Historického muzea) - Předmětem činnosti je: soustřeďování,
vyhodnocování, dokumentace, ochrana, publikace a popularizace hmot-
ných i nehmotných památek, které mají vztah k fenoménu napoleonského
období, ochrana nemovitých historických památek a historických regi-
onů, vydávání tematických, odborných, informačních a propagačních
materiálů, pořádání sjezdů, seminářů, konferencí, přednášek, exkurzí
a výstav, pořádání aukcí militárií a napoleonik, konzultační a pora-
denská činnost k napoleonské tematice a v příbuzných oborech.

Společnost má 2OO členů, členský příspěvek 160 Kč a dobrovolné
dary. Jde o velmi aktivní společenství většinou odborně vyzbrojených
zájemců o tuto tématiku. Většinu akcí pořádá ve spolupráci s
Historickým muzeem.

b/ Lidový dům - Cyrilská jednota - občanské sdružení - podle stanov
vyvíjí kulturní a společenskou činnost, vede Hynek Tesák - zatím bez
vlivu na kulturní a společenský život města.

c/ Společnost přátel města Slavkova - občanské sdružení - podle
stanov je jejím posláním hospodářský, kulturní a společenský rozvoj
města Slavkova - vedl JUDr.Petr Kolář z Brna - nečinná.

d/ Nadace zámku Slavkov - Austerlitz - zástupce Oldřich Klobas
Soustřeďuje drobné dary a příspěvky na opravu zámku.
/Jiná je Nadace Mohyly míru zřízená muzeem Brno-venkov,
soustřeďující prostředky na inscenace rekonstrukcí bitev a obnovu
areálu slavkovského bojiště./


e/ Jetelinka - národopisný soubor, vede Anna Spáčilová, původně
zřizovaný MěKS, nyní převeden k Integrované střední škole. Má
cimbálovou muziku (vede Ladislav Maňásek), účastní se okresních
přehlídek (95:Pod křenovskó májó).

f/ Slavkovský bigband - vede Dr Jiří Majer - mj.pořádá čaje o páté,
vánoční koncert.

g/ Dechový orchestr Slavkováci - vede Břet.Rozsypal - volné
sdružení, zkouší v MěKS, vystupuje na městských slavnostech.

h/ Beatová kapela EXIT - komerční

i/ Beatová kapela NOICE - komerční

j/ Taneční orchestr Studio - komerční

k/ Pěvecký sbor řk. kostela

l/ Soubory Základní umělecké školy

m/ Kroužky Domu dětí a mládeže

n/ Ženský pěvecký sbor - spolupracuje se SPOZ

Ad a - n/
3.l Zaměření - převážná orientace
Zájmové skupiny se převážně opírají o historické tradice města nebo
navazují na tradičně pěstované umělecké aktivity, zvláště hudební.
Zvláštní význam pro jejich budoucí vývoj má činnost základní
umělecké školy, která spektrum zájmů rozšiřuje do oblasti taneční a
výtvarné.

3.2 Organizační princip
Ve městě jsou nejrůznější typy zájmových skupin od občanských
sdružení po skupiny zřizované organizacemi s právní subjektivitou,
až po zcela volná sdružení.

3.3 Ohlas práce
Celostátní ohlas má činnost Československé napoleonské společnosti.
Její akce jsou dobře propagovány a nacházejí ohlas ve sdělovacích
prostředcích. Regionální ohlas má práce národopisného souboru
Jetelinka.

3.4 Finanční zdroje - provozní podmínky
Zájmové skupiny zřizované organizacemi s právní subjektivitou mají
zajištěny provozní podmínky v rámci možností těchto organizací,
občanské sdružení Čs.napoleonská společnost hospodaří samostatně
s podporou zahraničních partnerů a v úzké spolupráci s Historickým
muzeem, jehož ředitel je jejím předsedou. Hudební seskupení pracují
na komerční základně a jejich hospodaření je zcela nepřehledné.

3.5 Hlavní překážky
Největším problémem pro činnost zájmových skupin (ale i kulturních
institucí - viz 4.a) je dosud nedořešený převod zámku do majetku
města, neujasněná činnost městské organizace ROS s.r.o. a nedostatek
finančních prostředků.


4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb
Slavkov (VY)
a/ Historické muzeum a zámek
4.1 Zřizovatel - okruh činnosti : po četných změnách v průběhu
posledních 4O let dnes příspěvková orgranizace města. (Po r.l945
zámek v majetku státu, v něm bylo v nájmu okresní muzeum, které se v
r.l96l osamostatnilo jako městské, od r.l975 se specializovalo na
napoleonskou tématiku. V r.l987 byl zámek svěřen do správy města.
V r.l993 byl převeden movitý majetek muzea městu.) Zámek je dosud
státní.
Expozice (l995): Zámecké interiéry (Kounicovská obrazárna, kaple
Sv.Kříže), stálá expozice Napoleon a slavkovská bitva, výstava
"Napoleonské památky v českých zemích" (pro rok 1995).
Muzeum pořádá tzv.programové dny: v roce l995 to byly: vernisáž
výstavy, III.napoleonský kongres, inscenace obrazů ze života
šlechticů "Dans la résidence de famille", Napoleonský den, svatba
Eleonory Kounicové s kancléřem Metternichem a cyklus akcí
k 190.výročí bitvy u Slavkova.
Pro pořádání významných společenských akcí lze pronajmout celý
zámecký areál (park, Historický sál, Rubensův sál, Černou kuchyni s
otevřeným topeništěm a restauračním zařízením). Správa zámku v
doprovodném programu nabízí : vystoupení dělostřelectva z r.1809
(včetně výstřelů), cvičení řadové pěchoty, vystoupení císařské gardy
apod.
l994: 42 tis.návštěvníků, 19 pracovníků (z toho 9 odborných), 43
tis.evidovaných sbírkových předmětů.

Jako součást knihovny muzea pracuje Dokumentační středisko
literatury faktu - DOSLIF.
Součástí muzea je také Galerie O.K.umístěná v objektu zámku.

Vedlejší činnost realizuje muzeum na základě živnostenských listů na
agentážní činnost, koupi a prodej zboží nevyžadující zvláštní
povolení a vydavatelskou činnost.
V zámku je také umístěna prodejní galerie Hollar (viz kap.7).

4.2 Financování
•————————————————————————•——1/———•———1/——•———2/——•———2/——•———2/——•
| | l991 | 1992 | l993 | l994 | Rl995 |
•————————————————————————+———————+———————+———————+———————+———————•
|Celk.neinvest.výdaje | 316O | 3465 | 4738 | 5275 | 46OO |
|Celk.invest.výdaje | - | 3OO | - | - | - |
|Příspěvek zřiz.na inv. | - | - | - | - | - |
|Příspěvek neinvestiční | 2312 | 2486 | 2818 | 3OOO | 25OO |
|Jiné dotace z veř.rozp. | - | 400 | 5OO | 274 |3/ 5OO |
|Vlast.příjmy za zákl.č. | 533 | 742 | 919 | 14O8 | 115O |
|Vlastní příjmy z vedl.č.| 531 | 289 | 759 | 732 | 45O |
|Vlastní příjmy - dary | - | - | - | - | - |
|Jiné příjmy | - | - | - | - | - |
|% soběstačnosti | 33,7 | 29,7 | 35,4 | 4O,6 | 35,- |
•————————————————————————•———————•———————•———————•———————•———————•
l/Zřizovatelem byl OkÚ
2/Zřizovatelem bylo město
3/Příspěvek OkÚ
Zdroj údajů: řed.Historického muzea


4.3 Vztah ke skupinám zájmových kulturních aktivit
Dochází zde k velmi podnětnému propojení práce občanského sdružení s
prací městského zařízení, které využívá všech místních sil bez
ohledu na formu jejich existence. Zámek a Historické muzeum jsou
centrem místní kultury s dosahem na velmi široký okruh domácích i
zahraničních návštěvníků.b/ Městské kulturní středisko je příspěvkovou organizací města.
Jeho činnost zajišťují 3 pracovníci, ředitelka Věra Marková. K
dispozici má sál a další prostory Společenského domu. Pronajímalo i
restauraci Bonapart, ale tato služba skončila závažným nedoplatkem.
Problém rekonstrukce Společenského domu, umístěného velmi výhodně u
přístupu k velmi navštěvovanému zámku, řeší v současné době městské
zastupitelstvo.
4.l Činnost MěKS je převážně pořadatelská, soustřeďuje se na
realizaci agentážních programů. Tak pořádá průměrně lx měsíčně
vystoupení pro děti ve spolupráci se školami z města i okolí (Mládež
a kultura), koncerty pořádá především pro členy Klubu přátel hudby
(75 členů dostává pozvánky na jednotlivé koncerty), ve spolupráci s
Klubem přátel divadla pořádá zájezdy na představení do Brna.

Součástí MěKS je Městská knihovna, ve které pracují 2
knihovníci. (Činnost nebyla podrobně zjišťována.) Sídlí v budově
zámku.Vedoucí Eva Drbalová.

4.2 Financování:
•————————————————————————•———————•———————•———————•———————•———————•
| | l991 | 1992 | l993 | l994 | Rl995 |
•————————————————————————+———————+———————+———————+———————+———————•
|Celk.neinvest.výdaje | 1O65 | 949 | 1236 | 1552 | 1550 |
|Celk.invest.výdaje | - | 1/ l5 | 1/ 4O | - | - |
|Příspěvek zřiz.na inv. | - | - | - | - | - |
|Příspěvek neinvestiční | 493 | 318 | 553 | 1226 | 1550 |
|Jiné dotace z veř.rozp. | - | - | - | - | - |
|Vlast.příjmy za zákl.č. |2/572 | 2/631 | 2/536 | 85 | - |
|Vlastní příjmy z vedl.č.| - | - | - | 3/241 | - |
|Vlastní příjmy - dary | - | - | - | - | - |
|Jiné příjmy | - | - | 147 | - | - |
|% soběstačnosti | 53,7 | 66,5 | 43,4 | 21,- | - |
•————————————————————————•———————•———————•———————•———————•———————•
1/ Nákupy z fondu reprodukce
2/ Obsahuje též příjmy z vedlejší činnosti (tisk, nájmy,
propag.služby
3/ Nájemné restaurace : zbývá doplatit 23O tis.Kč (vymáháno
soudně)
Zdroj údajů: řed.MěKS

Ex Postilion 3/95: "Odpovědní pracovníci především v Městském
kulturním středisku by měli mnohem intenzivněji namáhat svoje
mozkové závity a hledat neotřelé formy své práce, které přinesou
nejen kulturní a estetické hodnoty, ale také tolik potřebný zisk."
(V článku komentujícím rozpočet města l995.)
4.3 Vztah ke skupinám zájmových kult.aktivit
Vedle klubu přátel hudby a klubu přátel divadla není zřizovatelem
jiných seskupení.


c/ Rozvojová společnost města Slavkova s.s r.o. založena l990.
Základní vklad lOO tis.Kč zajistilo město. Městská rada tvoří valnou
hromadu. Má zajišťovat akce na objednávku městských orgánů na
základě předložených požadavků a současně zajišťovat komerční
aktivity. l995 byla zrušena funkce ředitele, společnost nyní vedou
dva jednatelé z řad členů městské rady. Obsahová náplň činnosti ROS
zatím krystalizuje.
Zřizovací listina vymezuje předmět podnikání: provozování
cestovní kanceláře, koupě zboží za účelem dalšího prodeje, činnost v
oblasti nemovitostí vlastních nebo pronajatých, propagace a reklamní
činnost.
Z oblasti našeho zájmu zajišťovala: vystoupení v prostorách
zámku, účast města a okresní expozici na výstavě Regiontour 95 v
Brně. (Získala 3.místo ze 173 expozic.)


d/ Základní umělecká škola - rozpočtová organizace ŠÚ - provoz
zajišťuje MěÚ - Vedle vyučování v oborech hudebním (292 žáků),
tanečním (117 žáků), výtvarném (134 žáci), výrazně vstupuje svými
aktivitami do kulturního života města vystoupeními na vernisážích,
programy pro návštěvníky zámku, programy při jarmarcích, spoluprací
na akcích Klubu přátel hudby (MěKS), na výchovných koncertech, před-
tančeními na plesech, výrazně vstupují do spolupráce žáci nebývale
silně obsazeného výtvarného oboru.(Pozvánky a popisky pro muzeum,
výzdoba interiéru radnice.)


e/ Dům dětí a mládeže - zřizovatel město Vyškov - RO ŠÚ
(Činnost nezjišťována.)5 Vztah místního zastupitelstva ke kultuře
Slavkov (VY)
5.1 Obecně - práce kult.komise
Péči o oblast kultury zajišťuje místostarosta Petr Navrátil. Městská
rada přistupuje k těmto otázkám v široké souvislosti přebudování
města a využití historických souvislostí pro podporu cestovního
ruchu. Jako základnu pro zajišťování jednotlivých kroků zvolila
ustavení Rozvojové společnosti (viz 4.c). Paralelně a v úzké
spolupráci se rozvíjí práce zařízení zřizovaných městem, z nich
středem zájmu, ale také nejčastějších iniciativ, je Historické
muzeum. Kulturní komise není ustavena.

5.2 Vytváření podmínek
Majetnictví zámku s mnoha zajímavými prostorami je základní
podmínkou pro práci kulturních zařízení.Problém využití
Společenského domu se v současné době řeší. Základním problémem jsou
špatné podmínky pro využití cestovního ruchu (ubytování, vhodné
pohostinství apod.).

5.3 Financování kultury
•———————————————————————————•——————•———————•———————•———————•———————•
| | l99l | l992 | l993 | l994 | Rl995 |
•———————————————————————————+——————+———————+———————+———————+———————•
| Výdaje města celkem v Kč |17164 | 32492 | 3624O | 66732 | 59282 |
| Z toho výdaje na kulturu | 2989 | 2944 | 3555 | 7846 | 7701 |
| podíl v % | 17,4 | 9,l | 9,8 | 11,7 | 12,9 |
•———————————————————————————+——————+———————+———————+———————+———————•
| Z toho MKS | 493 | 318 | 553 | 1215 | 1550 |
| Histor.muzeum | 2312 |1/2486 | 2988 |2/3214 | 3OOO |
| Památky | 167 | - | - | 3327 | 267O |
| Ostatní | 17 | 139 | 14 | 89 |3/ 481 |
•———————————————————————————•——————•———————•———————•———————•———————•
1/ z toho 3OO tis.Kč Mates
2/ z toho 62O tis.Kč Program regenerace MK
3/ z toho příspěvek na kino, SPOZ, vzpomínkové akce bitvy,
svatba Kouniců
Pozn: Vysoké čerpání výdajů města v roce l994 l995 = výstavba
Domu s pečovatelskou službou garantovaná stát.rozpočtem l994 25
mil., v r.l995 rozp.2O mil.Kč.
Zdroj údajů: fin.odb.MěÚ

Město nemá dostatek finančních zdrojů na výraznější podporu velkých
programových akcí a odborných aktivit (kongresy, sympozia a
programové dny Slavkova, výročí bitvy a pod.), které jsou pro
turistický ruch a celkové image města velmi významné.

6 Projekty
Slavkov (VY)
Základem je projekt přebudování města, který se opírá zvláště o
využití historických a přírodních památek.
Zahájení realizace projektu "Austerlitz".
l995: l90.výročí bitvy u Slavkova.

7 Podnikatelé
Slavkov (VY)
Galerie Hollar si pronajala místnosti v zámku a pravidelně tam
pořádá prodejní výstavy.

Firma DUTI (Ivan Durek) provozuje 1x měsíčně diskotéky.

Firma PROTISK s.r.o. vydává měsíčně nákladem 25OO ks Zpravodaj
občanů Slavkovska Postilion, zdarma. Příspěvek města na vydávání v
r.95 byl 56 tis.Kč. Redaktorem je Mgr.Miroslav Pezlar,
abs.fak.žurnalistiky UK.

Kino - v pronájmu, příspěvek města 4O tis.Kč /95/.

MěÚ vyzval podnikatele, organizace a jednotlivce, aby dary podpořili
záchranu obrazu sv.Urbana, na němž je zachycen pohled na starý
Slavkov.

8 Různé
Slavkov (VY)
Starosta města ing.St.Koukal inicioval založení Sdružení obcí
Politaví. Cíle:l/ Obnova a rozvoj ekologických a estetických hodnot
životního prostředí. 2/ Rozvoj, případně znovuobnovení bohatého
společenského života. 3/Zachování či postupný návrat k tradičnímu
rázu obcí. 4/Vytvoření nových pracovních příležitostí tak, aby se
omezilo dojíždění obyvatel obcí za prací. 5/Zvýšení úrovně
občanského vybavení a technické infrastruktury.

9 Anotace

S L A V K O V 5 898 obyvatel o.Vyškov

Bitvou tří císařů (1805) smutně proslavené město ležící mezi Brnem a
Vyškovem velmi iniciativně nabízí návštěvníkům z celého světa
soustředěné památky zvláště v zámku a celý tento objekt, který je
v majetku státu, proměňuje v mnohostranné kulturní centrum (výstavy,
galerie, konference, umělecké produkce, společenské události). Jeho
provoz organizuje městské zařízení spolu s velmi aktivním občanským
sdružením a dosud nevyhraněnou Rozvojovou společností s.r.o. Lo-
kální kulturní potřeby zajišťuje Městské kulturní středisko s kni-
hovnou a velmi aktivní ZUŠ. Zájmové kulturní aktivity dospělých se
projevují převážně v hudební oblasti. Zajímavé a živé jsou místní
noviny vydávané s.r.o. Všechna kulturní zařízení jsou zřizována
městem nebo místními organizacemi. Patrná je snaha o odstranění ne-
dostatků ve využití zájmu turistů o město.


lO. Informace podali:
Slavkov (VY)
PSČ: 684 01 Směr č.tel.: 05

Městský úřad: místostarosta Petr Navrátil
místostarosta Ing.Arch.Dušan Jakoubek
ved.fin.odb.:Ing.Charvát
Historické muzeum: řed.Ing.Jan Špatný tel.:44221635
Městské kulturní středisko: řed.Věra Marková 44227305
Základní umělecká škola: řed.Eva Cupáková 44221623

Záznam Jiří Valenta, IPOS/Regis 12. 9.1995

Záznam konzultován s Ing.Janem Špatným 25. 9.1995SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

S L A V K O V o.Vyškov
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
..... = koordinační vztahy OS = občanské sdružení
PO = příspěvková org. RO = rozpočtová org. ZO = zálohovaná org.

•———————————————•
| Zastupitelstvo| 5.898 obyvatel
•—+———————————————•//////////////////////////////
| | MěÚ | /
| •———————————————• /
| Kult.služby Zájmové skupiny / Podnikatelé
•—•——————————PO MěÚ •—————————————OS• / •——————————————•
| | Zámek |//// |Čs.napoleon.sp.| / |Galerie Hollar|
| •———————————————• ////•———————————————• / •——————————————•
| |Historické muz.| / /
| •———————————————• / •———————————————• /
| |DOSLIF,lit.fakt| ////|Nadace zámku | /
| •———————————————• •———————————————• /
| |Galerie O.K. | /
| •———————————————• /
| /
•—•——————————PO MěÚ •———————————————• / •——————————————•
/ | Mě K S •————•——•Klub př.hudby | / |Diskotéka DUTI|
/ •———————————————• | •———————————————• / •——————————————•
/ | Měst.knihovna | | /
/ •———————————————• | •———————————————• / •—————————s.r.o.
/ •——•Klub př.divadla| //|Postilion |
/ •———————————————• / •——————————————•
/ /
/ •——————————s.r.o. •———————————ISŠ—• / •——————————————•
//|Rozvojová spol.| |Jetelinka | //|Kino |
/ •———————————————• •———————————————• •——————————————•
/
/ •———————————RO ŠÚ •———————————————•
//|Z U Š •———————•s o u b o r y |
/ •———————————————• •———————————————•
/
/ •———————————RO ŠÚ •———————————————•
//|D D M •———————•kroužky |
•———————————————• •———————————————•

•———————————ř.k.• •———————————kom.•
|Chrámový sbor | |Slav.bigband |
•———————————————• •———————————————•
|Slavkováci dech|
•———————————————• •———————————————•
|Ženský pěv.sbor| |EXIT - beat |
•———————————————• •———————————————•
|NOICE - beat |
•—————————————OS• •———————————————•
|Cyrilská jednota |Studio-tan.orch|
jv - 25. 9.1995 •———————————————• •———————————————•


Publikováno: Místní kultura 9/95
Deset měst - deset přístupů (Regis 1995)

Postilion 9/95: Čl.Co o nás píší jiní, komentář tohoto materiálu a
citace z něj.


Následné záznamy:

Ad 4 c/ : Postilion 9/95: Rozvojová společnost či radnice na
rozcestí? Podrobný popis vztahů Společnost x radnice.

Ad 4 d/ : Postilion 9/95: ZUŠ 4O let trrvání - +995 534 žáci z 29
obcí okresu, 5 poboček, rodiče hradí 25 % neinvestičních nákladů na
žáka, město poskytuje budovu v bezplatném užívání, na škole je
soubor zobcových fléten a žesťový soubor Austerlitz brass band.+0
absolventů studuje hudbu.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':