Databáze českého amatérského divadla

Texty: Organizace kulturních aktivit v obci 1995. Zpracoval Jiří Valenta.

Š T R A M B E R K o.Nový Jičín 3280 obyvatel
————————————————————————————————————————————————————————————————————
"Krdel (tj.hejno) různých světoběžníků střídá se v různém
seskupení v moravském Betlémě, a strykové a tětky štram-
berské krutí povážlivě hlavami - co enem ti lude sem loza
a spuziju?!" (povídkář Ot.Bystřina)

"Nejkrásnější město republiky je Štramberk."
(Leoš Janáček, 1926)

1 Charakteristika obce
Štramberk (NJ)
1.1 Geografická situace
Městečko v Podbeskydské pahorkatině 12 km V od Nového Jičína.Na
území města jsou ložiska vápence. MŽP 1993 vyhlásilo Chráněné
ložiskové území Štramberk. Rozhodnutím MH 1994 vyjmuto ložisko
vápence z evidence. Ohrožení města rozšířením těžby, hrozící skoro
35 let, pominulo.

1.2 Demografické údaje
Ve městě žije 328O obyvatel (1991) v 1270 domácnostech, v 713
domech. Z 1632 ekonomicky činných vyjíždí za prací 54,3 % (průměr ČR
= 33 %). Vývoj počtu obyvatel v tis.: 1900: 3,- 1930: 3,6 1961: 4,-
1991: 3,3. Obyvatelstvo převážně tradičně české (před odsunem 8 %
Němců).

1.3 Zástavba
Město je památkovou rezervací od r.1969. Hlavní dominantou
města je hradní hláska, vysoká kamenná věž z 1.pol.14.stol.,známá
jako "Štramberská Trúba" (rekonstruována K.Hilbertem). Zbytky
původní dřevěné zástavby beskydského typu z 2.pol.18.stol. a l.pol.
19.stol. Barokní kostel sv.Jana Křtitele na náměstí (opraven
nákladem 1 mil.Kč). Zástavba náměstí je s malými výjimkami zcela
renovována, náměstí citlivě upraveno (travnaté plochy). Město se
rozkládá na svazích Zámeckého kopce, Kotouče a Bílé hory. Zástavba
propojena úzkými uličkami. Přístup k renovaci města je velkorysý
(budování inženýrských sítí), úpravy jsou zaštítěny odbornými
expertizami, ale jsou přitom účelné a realizované z valné části
vlastními silami města a jednotlivých majitelů.
Na území města je dobývací prostor cementárny Kotouč -
Štramberk, s.r.o., oddělený částí kopce od historické části
města. Výstavba cementárny, lomu, sídliště sice značně narušila ži-
votní prostředí, ale historická část města byla zachována bez ruši-
vých zásahů.

l.4 Kulturní vybavenost
Kulturní dům (maj.města) na náměstí se sálem a jevištěm (170),
promítacím zařízením, zasouvacím hledištěm (podle vlastního
projektu), zasedací místností, kanceláří a střediskem kabelové
televize.(Po deseti letech po rekonstrukci za 7 mil. Kč otevřen
1994.) V budově "Obecní hospoda".
V soukromé restauraci Palárna sál s jevištěm.
Amfiteátr Pod starou věží (maj.církve) byl vybudován péčí
obnovených katolických spolků, pana faráře a města.


Náměstí i nádvoří hradu jsou využívány jako dějiště
promenádních koncertů, jarmarků, vystoupení apod.
Budova muzea na náměstí (pob.Okresního vlastivědného muzea)
maj.města, Muzeum Zdeňka Buriana ve zvláštní budově (maj.města),
městská knihovna (maj.města), pobočka ZUŠ Kopřivnice (maj.města),
Dům dětí a mládeže (maj.města).
Jeskyně Šipka (státní archeologická a přírodní rezervace od
r.1960) na svahu kopce Kotouč jako součást Národního sadu s 23
pomníky, pamětními deskami, památníky, vyhlídkami na krásné panorama
historické části města (naučná stezka).

1.5 Historie obce
První písemné dokumenty z druhé poloviny 14.stol. Město se
vyvíjelo z podhradní osady (hrad Strallenberg), jeho majitelé se
střídali, nejvýznamnější byl rod Žerotínů, posléze to byli olomoučtí
jezuité a Tereziánská akademie ve Vídni. Pro současnou podobu města
má nedozírný význam působení lékaře MUDr. Adolfa Hrstky (od r.1893),
který se věnoval zvelebování města a jeho propagaci. Založil řadu
spolků, mezi nimi odbor Klubu českých turistů. Ze zříceniny
štramberského hradu vybudoval rozhlednu (arch.Kamil Hilbert).
Rozhledna přilákala turisty a společenský význam města rychle rostl.
Část katastru města za kopcem Kotouč se stala lomem vápence a místem
jeho zpracovávání. Pro zaměstnanost občanů to byla sice znamenitá
příležitost, ale nebezpečí, které hrozilo historické části města,
bylo zažehnáno až v 90.letech našeho století. Exteriéry města lákají
nejen turisty, ale i filmové a televizní pracovníky: Např.1994 se
zde natáčela část anglického filmu o Sigismundu Freudovi. Tradičně
je město inspirací pro řadu malířů: Zábranský,Blažíček, Hudeček,
Obrovský,Úprka a nejčastěji Bohumír Jaroněk.

2 Tradice a vazba na ně
Štramberk (NJ)
2.1 Výrobní: průmyslové využívání vápence bylo spíše hrozbou pro
vývoj města.

2.2 Kulturní: Přírodní i historické bohatství města našlo celou řadu
významných pečovatelů a propagátorů, řada umělců si oblíbila půvabné
městečko. Základ organizovanému společenskému a kulturnímu životu
dal MUDr.Hrstka, který se posléze stal jeho starostou. Unikátní
nález v jeskyni Šipka inspiroval tvorbu malíře Zd.Buriana. Ve městě
se narodili, žili nebo tvořili cestovatel Jiří Hanzelka, spisovatel
Zdeněk Bár, režisér Vojtěch Jasný, Zdeněk Burian, řada malířů zachy-
tila půvabné kouty města i panoramatický pohled na město a typickou
Trúbu.
Spolkový život má více než stoletou tradici, 1863 byla založena
Občanská beseda, 1899 Muzejní a průmyslová jednota, Klub českých
turistů se stal střediskem kulturního dění, když obnovil hrad,
vystavěl turistická zařízení, založil Národní sad, organizoval
ochotnické divadlo, přednáškovou i koncertní činnost. Činnost spolků
se prolínala a kolísala, ale je v různých podobách až do dnešních
dnů základem kulturního dění ve městě.
Jarmarky, trhy a poutě se tradičně odehrávaly na náměstí, v
posledních letech byly tyto tradice obnoveny.

3 Zájmové skupiny zabývající se kulturní činností
Štramberk (NJ)
a/ Katolický divadelní soubor - vede Josef Marek
Pracuje jako volné neformalizované sdružení, připravuje
představení vždy na Mikuláše, ročně hraje 2-3 představení. V letošní
inscenaci Noci na Karlštejně hrál divadlo i p.starosta. Inscenace
měla velký divácký ohlas. V roce 1994 u příležitosti znovuinstalová-
ní sochy sv.Václava soubor nastudoval a sehrál historickou hru Svatý
Václav.

b/ Divadelní spolek Kotouč - vede JUDr.Pavla Jurková, jeho
zřizovatelem je město, které zajišťuje prostory pro zkoušení, sál
propůjčuje za 5O % stanoveného poplatku a na činnost přispívá souboru
v r.1994 12.tis.Kč. Spolek oslavil 1995 lOO let trvání představením
Vojnarky. V r.1994 nastudoval hru o loupeživých rytířích na
Štramberku "Štramberská růže".

c/ Dětský divadelní soubor (součást div.soub.Kotouč) - vede
Karolina Lešinská - soubor úzce spolupracuje s mateřským souborem a
je pro něj také rezervoárem nových sil.

d/ Dechový orchestr města Štramberka - zřizovatelem je město, vede
Alois Cigán (člen městského zastupitelstva, bývalý předseda kulturní
komise) - 3O členů.Orchestr zkouší v Kulturním domě, v letní sezóně
pořádá pravidelné promenádní koncerty na náměstí, ale je i pořadate-
lem jiných hudebních akcí - např. posezení u cimbálu. Orchestr zví-
tězil na 15.roč.brněnské mezinárodní soutěže dechových orchestrů
Prager Winter. V roce 1992 spolupracoval s Čes.rozhlasem na uspořá-
dání rozhlasové soutěže o nejlepší rozhlasovou nahrávku "Trúba92",
zúčastnilo se 12 dechovek ze severní Moravy . Na koncertě
k 80.výročí založení orchestru byly uvedeny premiéry skladeb "V měs-
tě ve Štramberku" a "Štramberská polka".

e/ Chrámový sbor

f/ Společnost přátel Zdeňka Buriana - občanské sdružení reg.1991
Aleš Durčák korespondenčně i propagačními prostředky soustředil
přihlášky několika set zájemců o výtvarné dílo a životní osudy
malíře Zdeňka Buriana, který se narodil v sousední Kopřivnici, ale
významně byl inspirován Štramberkem, zvláště jeskyní Šipka k
tematickému zaměření tvorby. Společnost je jedním ze zakladatelů na-
dace, jedním z provozovatelů Muzea Zd.Buriana, vydává bulletin "Pod-
zimní vítr" a aktuální občasník Šipka.

g/ Hudební skupina DPH - volné sdružení - vede Jiří Rymel

h/ Národopisný kroužek - vede pí Lišková - zatím ve stadiu nácviku

i/ Allegros - skupina historického šermu, vede Jiří Zbořil,
iniciovala 1994 při jarmarku historické ztvárnění bitvy o město 1621
za spoluúčasti 10 dalších skupin.

j/ Katolická jednota - občanské sdružení - obnovený katolický spo-
lek, který zajišťuje činnost Katolické knihovny v budově fary na ná-
městí.

k/ Klub důchodců - pořádá pravidelná setkání jubilantů,příležitostné
akce k různým výročím a tradicím ve městě. Má vlastní skupinu
divadelních ochotníků, kapelu i zpěvačky. Členové klubu se
pravidelně setkávají 2 x týdně.

l/ Základní organizace Čs.ochránců přírody - předseda Jiří Syrek -
realizovala reintrodukci motýla jasoně červenookého (1986 - 1992)
jako dílčí vědecko-výzkumný úkol "Druhová ochrana", řízený Českým
ústavem ochrany přírody, a zajistila zachování jeho populace.
Vybudovala naučnou stezku s výkladem o geologických, botanických,
historických a paleontologických zvláštnostech města a okolí (4,5 km
s 12 zastaveními).Realizuje ekologickou výchovu mládeže a vydává
(1993) časopis Tam-tam.

m/ Nadace Zdeňka Buriana - byla založena r.1991: Město Štramberk
vložilo budovu Masných krámů a její úpravu, město Kopřivnice
příspěvek 5O tis.ročně (po dobu vyřešení podmínek pro instalaci
muzea vlastního), OVM odbornou stránku instalace, Společnost Z.B.
sbírkový fond a 3O % z členských příspěvků, které převádí Nadaci.
Předsedou Nadace je ředitel Okresního vlastivědného muzea v Novém
Jičíně Mgr.A.Daněk.

3.l Zaměření - převážná orientace
Kulturní život města je tradičně svázán s prací zájmových
skupin, opírajících se o vynikající jednotlivce - organizátory.
Příklad všestranného působení Klubu českých turistů a MUDr.A.Hrstky
z 1.pol.2O.stol. jako by se prolnul do vytrvalého působení různých
spolků, sdružení a skupin v nejrůznějších oborech kulturních
činností.
3.2 Organizační princip
Nejčastější formou organizace skupin je volné sdružení, jehož
činnost podporuje město, výjimečně je to registrované občanské
sdružení. Rekonstruovaný Kulturní dům a profesionální pracovnice MěÚ
jsou oporou a spoluorganizátory práce skupin.
3.3 Ohlas práce
Veřejnost oceňuje nejmarkantněji přínos dechového orchestru,
zvl.promenádní koncerty na náměstí, obou divadelních souborů (mezi
nimi není rivalita), práce Společnosti přátel Zd.Buriana má širší
ohlas u okruhu specializovaných zájemců.
3.4 Finanční zdroje - provozní podmínky
Podle potřeb přispívá město na činnost souborů (1994 12 tis.Kč
div.souboru, 12 tis.Kč dechovému orchestru).Po rekonstrukci
Kulturního domu jsou jeho prostory k dispozici souborům, přesto
časté je využití veřejných prostor v přírodě (amfiteátr, náměstí,
hrad, sad atp.).

4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb
Štramberk (NJ)
a/ Kulturní dům - není samostatným právním subjektem - Jeho činnost
zajišťuje vedle jiných úkolů pracovnice Městského úřadu Jana
Königová - Otevřen v květnu 1994 po deseti letech rekonstrukce
nákladem 7 mil.Kč.
Okruh činnosti: zajišťování provozu a programů Kulturního domu,
vydávání propagačních materiálů, zajišťování účasti města na akcích
propagujících cestovní ruch, redigování a vydávání Štramberských
novinek, kino se promítá v budově Kulturního domu 2x týdně, provoz
privatizován.

1994: uspořádáno l.šermířské klání o město Štramberk u
příležitosti dobového jarmarku, kterého se zúčastnily přes 4 tis.
diváků, 10 šermířských skupin, spolupracovali členové divadelního
spolku, řada hudebních souborů, součástí byla i typická zabijačka
v podání místních hasičů.
1995: uspořádán cyklus 18 promenádních koncertů "Štramberské
kulturní léto".

b/ Městské informační centrum - jeho činnost zajišťuje MěÚ přímo, je
umístěno v budově MěÚ. Nabízí informace o městě a jeho
okolí, o možnostech ubytování, stravování, o službách ve městě, o
pamětihodnostech a atraktivitách v regionu, o telefonních číslech,
firmách podnikajících na území města, o spojích, o možnostech
kulturního a sportovního využití času, o důležitých úřadech a
institucích. Nabízí prodej pohlednic, map, štramberských uší,
předprodej vstupenek a prodej upomínkových předmětů.

c/ Štramberské novinky - informační servis MěÚ - 6 str.- l5OO ks
- vychází měsíčně - pro Štramberáky zdarma, jinak 1 Kč, rediguje Ja-
na Königová (původně čtyři roky redigoval i psal starosta města).

d/ Zpravodaj města Štramberka - vydává MěÚ čtvrtletně, cena 5 Kč,
rediguje Karel Hrček (pracovník MěÚ pro životní porostředí) -
Zpravodaj má pětičlennou redakční radu. Je doplněn reprodukcemi
fotografií a perokresbami. Náklad 4OO ks. Zatímco "Novinky" jsou po-
jaty stroze informativně, "Zpravodaj" uveřejňuje delší programové
a vlastivědné materiály. Jako zvláštní číslo vydán magazin pro
starší děti a mládež "Dobrý druh", popularizující město a dávající
příležitost publikovat převážně dobrodružné práce.

e/ Městská knihovna - je zařízením města, sídlí v objektu města.
V roce 1994 měla 418 čtenářů, z toho 134 dětí, 2O tis. výpůjček,
fond 15.5OO svazků, nakoupeno 549 svazků. Uspořádala 52 kulturně
výchovné akce.

f/ Muzeum - Štramberk - má svoji stoletou historii spojenou s prací
Muzejní a průmyslové jednoty, která je zřídila a udržovala. Muzeum
však několikrát změnilo v posledních padesáti letech svého
zřizovatele i místo expozic. Mnohé památky se při těchto
příležitostech rozptýlily. Dnes je muzeum pobočkou Okresního
vlastivědného muzea v Novém Jičíně, má expozici archeologickou a
národopisnou. Výkladem provází dlouholetá pracovnice Anežka
Jalůvková. Po odborné stránce garantuje expozici Dr.Anna Hrčková,
pracovnice OVM, která bydlí ve Štramberku. Muzeum má malou
propagaci, ani v místních tiskovinách jeho práce není komentována,
depozitáře místních památek nejsou k dispozici a celkově v nabídce
místních zajímavostí je posunuto za atraktivnější nabídku Muzea
Zdeňka Buriana.

g/ Muzeum Zdeňka Buriana - vzniklo z iniciativy Společnosti přátel
Zd.Buriana v roce 1992. Jeho provoz zajišťuje Nadace Z.B.,na níž se
podílí Společnost, města Štramberk a Kopřivnice a Okresní
vlastivědné muzeum. Expozice byla původně plánována pro rodiště
Z.Buriana do Kopřivnice. Když zde nebyl vhodný prostor, byla využita
budova "Masných krámů", ve které sídlila pobočka OVM před
přestěhováním do původní budovy na náměstí. V současné době se
plánuje nové uspořádání jako společný projekt měst Kopřivnice a

Štramberk: V uvolněné vile Lašského muzea má být přehledná expozice
o životě a díle Z.B., ve Štramberku galerie obrazů.
Muzeum je velmi výhodně umístěno na trase turistického ruchu a
dociluje vysokou návštěvnost: 94/5: 12 tis.,

h/ Štramberská Trúba - objekt v majetku města (původně KČT) v
podnájmu soukromníků, jeden je kastelánem a průvodcem, druhý
nájemcem restaurace. (Chata Dr. Hrstky - restaurace, Jaroňkova
útulna patří k věži.) V roce 1993 věž navštívilo 49.6OO návštěvníků.

i/ Katolická knihovna - v objektu řím.kat.fary

j/ Dům dětí a mládeže - zařízení Školského úřadu - mj.
estetickovýchovné kroužky: 2 keramické, 2 výtvarné, paličkování,pro
šikovné ruce, 2 taneční.Školský úřad v N.J. předpokládá zrušení a
vytváření kroužků při ZŠ. Městská rada nesouhlasí, žádá zajištění
chodu DDM nejméně do l.l.1997, kdy se předpokládá dokončení
rekonstrukce ZŠ.


k/ Základní umělecká škola je pobočkou ZUŠ Kopřivnice, je umístěna v
objektu města ve čtvrti Bařiny.

5 Vztah místního zastupitelstva ke kultuře
Štramberk (NJ)

5.1 Obecně - práce kult.komise

Mezi nejdůležitější úkoly ve volebním období 1994 městské
zastupitelstvo zařadilo rozvoj turistického ruchu a podporu kultury
a sportu: "Hlavní koncepcí pro vývoj města jako alternativy průmyslu
je zajistit tolik atraktivit a programů, aby návštěvník se zdržel ne
pár hodin, ale více než jeden den; zvýšení kupní síly, nárůst nových
pracovních míst a dalších služeb; v této souvislosti je nutno dále
usilovně opravovat památky a dbát o to, aby též poskytovaly
služby, zároveň hledat další nové aktivity v této oblasti a vytvářet
reálné podmínky k jejich uskutečnění. Kultuře ve městě je nutno dát
profesionální zázemí personální a organizační, při nakupované
kultuře zároveň spoléhat na místní zdroje produkované kultury
místními soubory a spolky."
Předpoklady pro takto koncipovanou práci byly vybudovány:
účelně vybudován kulturní dům, profesionální pracovnice městského
úřadu organizuje jeho práci, zřízeno informační středisko, kulturní
zařízení mají veškerou podporu města.
Kulturní komise projednala v květnu 1995 podklad k problematice
kultury, památek, turistického ruchu a vnějším vztahům města, který
zpracoval starosta města. Z jednání vyplynulla řada úkolů (anketa,
propagace nadačního účtu,podněty k uspořádání akcí pro širokou
veřejnost, navázání kontaktu s Asociací informačních center, zlepšit
značení města, vyhlásit soutěž na lepší propagaci města, vstoupit do
Regionu Beskydy, získat přehled o možnosti získání podpor atd.)
Kulturní komise pracuje za předsednictví malíře Miroslava So-
pucha.


5.2 Vytváření podmínek
•——————————————————————————•——————•——————•——————•——————•——————————•
| Financování kultury |l991 |l992 |l993 |l994 |l995 Rozp.|
•——————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————————•
| Příspěvky | | | | | |
| Kulturní dům | - | - | - | - | 1/ 795,- |
| Kino | - | - | - | - | 13O,- |
| MěKnih. | - | - | 51,-| 167,5| 18O,- |
| památky | 847,6|3413,-|2836,-|3431,-| 1515,- |
| | | | | | +790,- |
| Muzeum Z.B. | - | 6,-| - | 4,7| - |
| SPOZ | 17,7| 23,5| 21,-| 41,-| 45,- |
| příspěvky na činnost 5O,-| 75,-| 37,-| 81,5| 25O,- |
| jiné | 84,7| 17O,5| 140,-| - | 163,- |
•——————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————————•
| Celkem z kap.716 |1OOO,-|3688,-|3O85,-|3725,7| 3078,- |
| | | | | | +790,- |
•——————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————————•
| Z jiných kapitol | - | - | - | - | - |
| Z toho stát.přísp. | - |112O,-|1124,-|1573,-| - |
•——————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————————•
| Příjmy z činnosti | 11,8| 14,2| 29,-| 9,7| 2/ 29,- |
| Poplatky ze vstup. | 2O,7| 45,7| 48,9| 69,2| 3/ 39,7 |
•——————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————————•
|Celkové výdaje města | 9363 |18126 |19522 |27568 |4/353OO |
•——————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————————•
|Vynaloženo na kulturu % | 1O,7| 2O,3 | 15,8 | 13,5 | 8,7 |
•——————————————————————————•——————•——————•——————•——————•——————————•
1/ Vybavení po rekonstrukci a činnost v roce 1995
2/ Kino za 1.pol.
3/ Za l.pol.
4/ Z toho plynofikace 12 mil.Kč
Dle údajů účtárny MěÚ


6 Projekty
Štramberk (NJ)
Projekt lesoparku na Bílé hoře a přilehlém okolí, v němž má být
založena genobanka ovocných dřevin. Realizace má být započata v roce
1995. Prvním krokem má být odstranění starých zátěží (navážek a
skládek) a celkově rekultivována krajina.Pozemek je v majetku
soukromníka Petra Pavlíka, nakladatele a cestovatele z Havířova.
Současně žádá město Štramberk o podporu ze SFŽP ČR na rekultuvaci
krajiny po těžbě vápence na tomto území, následně má být vybudována
botanická zahrada a arboretum. Územím má být vybudována naučná
stezka, která by doplnila atraktivnost pro rozvoj turistického ruchu
a zároveň by řešila zajištění části krajiny proti nevhodnému
využití. (Předpokládané náklady na realizaci jsou 56 mil.Kč,
požadavek na SFŽP ČR 21 mil.Kč.)

7 Podnikatelé
Štramberk (NJ)
Diskotéky v soukromých restauracích , knihkupectví.

Soukromá galerie Hrček pořádá prodejní výstavy jednotlivých
krajových výtvarníků, ale převážně je zaměřena na tvorbu suvenýrů a
řezbářských prací.

Sponzorské přístupy jednotlivých podnikatelů jsou náhodné, často
plynoucí z jejich členství v organizacích, které sponzorují.

8 Různé
Štramberk (NJ)


9 Anotace

Š T R A M B E R K 3280 obyvatel o.Nový Jičín
Svou polohou v podhůří Beskyd, historickou zajímavostí, dlouho
budovanou turistickou tradicí a přístupem městské samosprávy
výjimečné město, které kulturní život koncipuje s jasnými záměry
nabídky služeb návštěvníkům, ale zároveň vytváří podmínky pro bohatý
výběr příležitostí v sousedsky vytvářených kulturních programech. Po
rekonstrukci kulturního domu je vytvořeno potřebám města vyhovující
velmi účelně řešené kulturní prostředí. Významným znakem práce je
vytvoření inspirativních a přátelských vztahů orgánů města s dobro-
volnými pracovníky a představiteli různých zařízení. Základní pod-
mínky pro kulturu ve městě buduje a dává k dispozici město, činnost
je v rukou různě organizovaných skupin.

lO. Informace podali:
Štramberk (NJ)
PSČ: 742 66 Směr.č.tel.: 0656

Městský úřad: starosta Ing.Jan Socha 40101-3
kult.odb. Jana Königová 4O102
fin.odb.: Daniela Habartová 40103
red.Zpravodaje: Karel Hrček
Společnost přátel Z.Buriana Aleš Durčák
Městské informační centrum
Muzeum Štramberk : průvodkyně Anežka Jalůvková
Štramberská trúba - nájemce
Soukromá galerie Hrček

Konzultováno se starostou města Ing.Janem Sochou (listopad 95).

Záznam Jiří Valenta, IPOS/Regis 24.10.1995


SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

Š T R A M B E R K o.Nový Jičín
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
..... = koordinační vztahy OS = občanské sdružení
PO = příspěvková org. RO = rozpočtová org. ZO = zálohovaná org.


•———————————————• •———————————————•
| Zastupitelstvo•———————•Kulturní komise| 328O obyvatel
•—+———————————————•//// •———————————————•
| | MěÚ | /
| •———————————————• /
| Kult.služby / Zájmové skupiny Podnikatelé
| •————————————MěÚ• / •———————————————• •——————————————•
•—•Kulturní dům | ////|Katol.div.spol.| |Knihkupectví |
| •———————————————• / •———————————————• •——————————————•
•—•Kino | /
| •———————————————• / •———————————————• •——————————————•
•—•Měst.inf.centr.| ////|Div.sp.Kotouč | |3 diskotéky |
| •———————————————• / •———————•———————• •——————————————•
| •————————————MěÚ• / •———————•———————•
•—•Štramb.novinky | / |Dětský div.soub| •——————————————•
| •———————————————• / •———————————————• |Galerie Hrček |
| •————————————MěÚ• / •———————————————• •——————————————•
•—•Zpravodaj m.Š. | ////|Dech.orch.m.Št.|
| •———————————————• / •———————————————•
| •————————————MěÚ• / •———————————————•
•—•Měst.knihovna | / |Chrámový sbor |
/ •———————————————• / •———————————————•
/ •—————————PO OkÚ• / •—————————————OS•
/ |Muzeum (pob.NJ)| ////|Spol.přátel Z.B.
/ •———————————————• / •———————————————•
/ •—————————Nadace• / •———————————————•
//|Muzeum Z.Bur. | / |Hud.skup.DPH |
/ •———————————————• / •———————————————•
/ •—————————Náj.——• / •———————————————•
//|Štramb.trúba | / |Národop.kroužek|
/ •———————————————• / •———————————————•
/ •————————————FÚ—• / •———————————————•
/ |Farní knihovna | ////|Klub důchodců |
/ •———————————————• •———————————————•
/ •————————————ŠÚ—• •—————————————OS•
//|Z U Š pob. | |Katolická jedn.|
/ •———————————————• •———————————————•
/ •————————————ŠÚ—• •———————————————•
//|D D M •———————•Est.vých.kroužky
•———————————————• •———————————————•
•———————————————•
|Allegros-šerm. |
•———————————————•
•———————————————•
|z.o. ČSOPřírody|
jv- 24.10.1995 •———————————————•


Publikováno: Moderní obec 12/95
Místní kultura l/96
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':