Databáze českého amatérského divadla

Texty: Organizace kulturních aktivit v obci 1996. Zpracoval Jiří Valenta.

T Ř E B E C H O V I C E pod Orebem
o. Hradec Králové 4539 (5253) obyv.
————————————————————————————————————————————————————————————————
l Charakteristika obce
Třebechovice p.O.(HK)
l.l Malé město v povodí řeky Orlice východně od Hradce Králové
(ll km) a spjaté s tímto kulturním centrem dobrým autobusovým a
vlakovým spojením. Ve městě vyrostly drobné průmyslové podniky
slévárenský, dřevovýroba, užitkové sklo a kožedělný, nicméně
značnou část pracovních příležitostí mají obyvatelé v nedalekém
Hradci Králové.

l.2 Demografické údaje (l99l): 4539 obyvatel (s připojenými 4
obcemi 5253) žije v l7l8 domácnostech (0 2,6 obyv.v jedné
domácnosti) v 996 domech (0 l,7 domácnosti v jednom domě). S
připojenými obcemi l2l3 domů. V roce l93O 4242 obyvatel v 703
domech.Počet obyvatel tedy vzrostl o 7%, počet domů o 42%.
Z 24O6 ekonomicky činných obyvatel (tj.53% z celkového počtu
obyvatel - v ČR 0 53%) vyjíždí za prací lO33 (tj.43% - v ČR 0
33%).
Národnostní složení: l93O: čs:4189 něm:28 jiné:25
l99l: čm:5364 sl: 88 jiné 74
Náboženské vyznání:l93O:řk:2792 ev:537 bez:5O3 čs:369 ost:41
l99l:bez:23l8 řk:l8lO nezj:l676 ev:458 čs:94

l.3 Přirozeným centrem města je náměstí s radnicí, evangelickým
kostelem, Třebechovickým muzeem betlémů a řadou obchodů. V
blízkosti náměstí barokní kostel sv.Ondřeje. Hlavní silnice z
Hradce Králové směr Kostelec n.O. je vedena mimo obec, provoz je
proto úměrný, místního významu.

l.4 Kulturní vybavenost: Třebechovické muzeum betlémů upoutává
pozornost četných výprav. Mimo centrum obce je kulturní dům.
Dalším společenským centrem je sokolovna (v ní kino) a budova
býv.školy, ve které je umístěna knihovna, dům dětí a mládeže a
základní umělecká škola s malým sálem. Koncertní život se
realizuje též v kostele sv.Ondřeje a v evangelickém kostele.

l.5 První písemné zmínky o oppidu Triebichovia z r.l368. Po
r.l4l5 místo shromažďování přívrženců husitství. Vznik Orebského
bratrstva.V jeho výpravách spolu se Sirotky doznívá doba husitská
v Čechách i na Slovensku.
Osobnosti:Jan B.Pitr /l7O8-64/ - spoluzakladatel českého
kritického dějezpytu, Dr.Jan T.Held /l77O-l85l/lékař a buditel.

2 Tradice a vazba na ně
Třebechovice p.O.(HK)
2.l Výrobní: na řemeslnou kožařskou a keramickou výrobu navázaly
drobné průmyslové podniky.


2.2 Kulturní tradice: Město řezbářů - Probošt, Friml a Kapucián
jsou autory skvostu českého řezbářství - Třebechovického betléma.
Působila zde řada divadelních, hudebních a pěveckých sdružení.
(Tzv.Duškova zpráva z r.l8l8 zachycuje, že "chlapci se téměř
všichni učí muzice".) Na hudební tradici navazuje činnost základ-
ní umělecké školy (s malým dopadem na praktické muzicírování)
a tradici duchovního zpěvu rozvíjí ekumenický sbor, divadelní
tradici udržuje soubor Sympozion. Vystavení známého třebechovic-
kého betlému oživilo betlémářskou tradici města, kterou pěstuje
specializované muzeum s celostátní ba světovou pověstí vytvářejí-
ící základnu turistického ruchu ve městě. Na tradici vydavatels-
kou (Dědourkovo nakladatelství) navazuje soukromé nakladatelství
Libros.

3 Zájmové skupiny zabývající se kulturní činností
Třebechovice p.O.(HK)
a/ Ekumenický pěvecký sbor
3.1 Je volné sdružení pěvců při kostele sv.Ondřeje. Vedle
pravidelné práce spjaté s bohoslužbami se věnuje koncertní
činnosti (převážně v kostelích) a organizování setkávání pěvců
duchovní hudby i v širším měřítku s mezinárodní účastí. Na jaře
l989 uspořádal první setkání chrámových sborů z blízkých měst
(N.Bydžov, Dobruška), postupně se okruh rozšiřoval a setkání se
zúčastňovaly i sbory ze zahraničí (Polsko,Maďarsko, Německo).
Vedle jednotlivých koncertních vystoupení byly společně provedeny
skladby Šimona Brixiho Magnificat in D pro sóla, sbor a orchestr
a Petra Ebena Missa cum populo. Úzkou spolupráci sbor rozvíjí se
sborem Thomaskirche v Drážďanech, s nímž podnikl turné Norimberk,
Aschaffenberg, Vídeň.V roce l994 vystupovaly v Třebechovicích ta-
ké chrámové sbory ze Španělska a Švédska.

3.2 Soubor není formálně organizován, umělecké i organizátorské
problémy převážně řeší sbormistr RNDr.Václav Derner (zaměstnán
jako matematik - analytik ve fakultní nemocnici v HK).

3.3 Domácí ohlas práce sboru je velmi vřelý.Jinak publicita je
skromná.

3.4 Finančně podporuje práci sboru dotacemi na setkání OkÚ pros-
třednictvím MěÚ (35tis.Kč).Na zajišťování společných setkání
a zájezdů se podílí též drážďanský sbor.

3.5 Překážky: Základna schopných instrumentalistů a sólistů je
malá, s obtížemi se síly doplňují z okruhu profesionálních
umělců. Na překážku je dojíždění učitelů ZUŠ z HK - po svém
zaměstnání se nevěnují zájmové činnosti.Po absolvování ZUŠ žáci
nepřecházejí do amatérských seskupení.

b/ Divadelní soubor Symposion
3.1 navazuje na tradici třebechovického ochotnického divadla,
přerušenou po r.l968 a od r.l982 obnovenou.Soubor ročně studoval
nejméně jednu hru (často ji uváděl na přírodním jevišti za kul-
turním domem).V posledním roce štafetu přebral tzv.malý Sympozion
a studuje hry pro děti. Soubor organizoval 23 ročníky přehlídek
divadelních souborů v různých poodobách, někdy s účastí profesio-
nálních souborů.

3.2 Zřizovatelem souboru je Středisko místní kultury při
Třebechovickém muzeu betlémů. Tento stav údajně souboru vyhovuje,
protože je zbaven starostí o pronájmy sálů, propagaci, finanční
problémy i organizační práce, které zajišťuje pracovnice
střediska, jinak členka souboru.

3.3 V posledních letech ochabující práce souboru nevzbuzuje
větší veřejnou odezvu.

3.4 Finanční situaci nelze hodnotit, protože veškeré účtování
probíhá ve společné pokladně muzea. Provozní podmínky má soubor
zajištěny ve vlastních klubových místnostech v kulturním domě
(jinak pronajatém soukromé agentuře), bezplatně je mu též
propůjčován sál na představení.

c/ Místní organizace KDU-ČSL pořádá za pomoci Střediska místní
kultury tradiční oslavy Svátku matek na náměstí a iniciovala ob-
novení Kateřinského jarmarku.

d/ Dětské kroužky při školách a Domě dětí a mládeže
nezjišťováno.

4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb

Třebechovice p.O.(HK)
a/ Třebechovické muzeum betlémů
4.1 Jediné české muzeum, které se speciálně zabývá sbírkami
betlémů. Základem expozic je tzv.Třebechovický betlém, výsledek
čtyřicetileté práce lidových řezbářů, zachycující vedle
biblického příběhu také život českého městečka na sklonku
l9.století, patřící k největším dochovaným betlémům (skládá se z
2O34 dílů). Betlém získal věhlas na Světové výstavě v Montrealu.
V r.l994 byla otevřena expozice "Betlémy našeho kraje". Muzeum je
pořadatelem dílčích výstav (v r.94 5 výstav). Ročně navštíví
muzeum 5O-6O tisíc návštěvníků.

Součástí muzea je Středisko místní kultury. Jeden z
pracovníků se zabývá otázkami organizace kulturního a
společenského života po zrušení samostatného Městského kulturního
střediska (organizace hostujících souborů, veřejných akcí jako
např.kulturních pořadů na tradičním Kateřinském jarmarku, obecní
bál, čarodějnice, vánoční programy, koncerty, den matek atp.).

4.2 Třebechovické muzeum betlémů je příspěvkovou organizací zři-
zovanou městem.Celkem v něm pracuje 6,5 zaměstnanců. Činnost mu-
zea (včetně mezd) je soběstačná. MěÚ směřuje svým příspěvkem
k zajištění nákladů na organizaci ostatních kulturních podniků.
(243 tis.Kč). Muzeum se zabývá také komisním prodejem betlémů,
osvětového materiálu a hraček. Základní otázkou jeho budoucnosti
je však vyřešení restitučního sporu o Třebechovický betlém. Po
zamítnutí restitučního nároku se žalobci odvolali. Spor není
uzavřen.

4.3 Vztah k zájmovým kulturním aktivitám:Středisko místní
kultury je zřizovatelem divadelního souboru Sympozion (viz 3.a) a
pomáhá také práci Ekumenického pěveckého sboru a školním
souborům. Ředitelka muzea hodlá iniciovat vytvoření občanského
sdružení jako základny práce přátel třebechovických betlémů.

b/ Heldova městská knihovna
4.l Knihovna má odd. pro dospělé, pro děti a hudební odd. Je
příspěvkovou organizací města. V r.l994 se přestěhovala do budovy
bývalé školy, kde má k dispozici sice menší prostory, ale zato
budova společná pro základní uměleckou školu, Dům dětí a mládeže
se společně využitelným sálkem umožňuje prolínání činností a vzá-
jemnou spolupráci. Vedle práce s knihou se zde akcentují různé
podoby besed, literárních soutěží, příležitostných pořadů (váno-
ce, velikonoce), výstav atp. Knihovna úzce spolupracuje s ředi-
telstvími škol (vedle MŠ a ZŠ se soukromou hotelovou školou,
střed.odbornou školou kožařskou, učňovskými školami).Knihovna je
také výrazně zaměřena na plnění dalších místních potřeb: opatruje
depozitář býv.Dědourkova nakladatelství, pro kronikáře města
zpracovává výběr z regionálního tisku, spolupracuje na vydávání
zpravodaje Třebechovické Haló, zajišťuje provoz knihovny základní
školy.

4.2 Příspěvek města na činnost knihovny je 376tis.Kč, přičemž
nákup knih a časopisů zajišťuje okresní knihovna. Má 5
zaměstnanců a přes určité prostorové omezení má vhodné podmínky
pro práci.

4.3 Svými četnými kolektivními akcemi pro dětské čtenáře vytváří
základ pro budoucí zájmové kulturní aktivity dospělých.


c/ Základní umělecká škola
4.1 Má hudební a taneční obor - vedle pravidelné výchovy
uskutečňuje řadu veřejných koncertů a vystoupení žáků i
absolventů.

d/ Dům dětí a mládeže
Z l6 kroužků pracujících v DDM mají pouze dva (výtvarný a
taneční) estetickovýchovný charakter.

e/ Třebechovické Haló
Zpravodaj města vychází nepravidelně (v r.94 6 čísel), je
zdarma rozdáván obyvatelům. Rozsah 8 stran. K tisku připravují
RNDr.V.Derner a Jana Ruckerová za Heldovu městskou knihovnu.. Vy-
dávání dotuje MěÚ částkou cca 5Otis.Kč ročně. Tituly rubrik smě-
řujících ke kulturním informacím: Děti a volný čas,Viva la musi-
ca, Causa betlém, Úlomky z historie, Zprávy z kultury, Liduška
informuje, Z knihovny, Muzeum děkuje.

f/ Kino
Provoz zajišťuje TJ Sokol v budově Sokolovny,město dotuje
tuto činnost částkou l38 tis.Kč.

g/ Kulturní dům
Majitelem je město, které pronajalo objekt kulturní agentu-
ře, pořádající zde diskotéky. Pronájem je na dobu určitou s pod-
mínkou, že agentura nebude dále sál pronajímat, a že zajistí
zdarma prostor pro činnost místních kulturních zařízení a jejich
souborů. Divadelní soubor má zdarma k dispozici v budově klubov-
ny.

h/ Nakladatelství Libros
Je soukromým podnikem PhDr.Květy Ouřadníkové, která zároveň
provozuje knihkupectví na náměstí. Nakladatelské širší plány
zatím byly realizovány pouze vydáním Poutnických povídek Marie
Kubátové, inspirovaných zajímavými domy a místy ve východních
Čechách."Města, obtočena novodobými sídlišti, skrývají nám svou
jedinečnost za panelovou hradbou, aniž nás oslovila svou
historickou krásou." (M.Kubátová) Ediční plán nakladatelství je
sympatický svým regionálním zaměřením, jeho realizace je však
obtížná.

5 Vztah městského zastupitelstva ke kultuře

Třebechovice p.O. (HK)
5.1 Díky aktivitám vedoucích pracovníků zařízení zřizovaných
městem i aktivitám jednotlivců v čele zájmových skupin vydobývá
si třebechovická kultura pozornost městského zastupitelstva i po-
zornost OkÚ, který aktivity výrazně podporuje.


5.2. Podmínky pro kulturně společenský život jsou relativně dobş
ré, zájmové skupiny zatím necítily potřebu nebo neměly dost síly
vytvářet samostatné útvary s právní subjektivitou. Obec jim dává
možnost opírat svou činnost o organizační zázemí, chápající jeş
jich potřeby.

5.3. Financování kultury je závislé na vstřícných krocích OkÚ,
který prostřednictvím MěÚ dotuje některé aktivity. Tak původní
podíl městského rozpočtu na kulturu 3,5% v průběhu roku l994
vzrostl na 5,6%. Při konfrontaci s údaji jednotlivých zařízení
dochází k nejasnostem.

MěÚ uvádí následující částky příspěvků:
Knihovna 376 000 Kč
Muzeum soběstačné
na činnost Střed.MK243 000 Kč
Ekumenický sbor 35 000 Kč
Třebechov.Haló 5O 000 Kč
Kino - přísp.Sokolul38 000 Kč
Další fin.vstupy v r.l994: Oprava evang.kostela 500 000Kč (město)
Příspěvek nadaci Oreb 300 000 Kč (OkÚ)

6 Projekty
Třebechovice p.O.(HK)
Oslavy lOO let trvání školy.
Příprava sjezdu rodáků
Zřízena Nadace Oreb pro opravu Kostela Božího Těla a hrobu
dr.J.T.Helda na Orebu.
Pokračování v tradici přehlídky divadelních představení.
Pokračování v mezinárodních přehlídkách chrámových sborů.
Cyklus vánočních pořadů a rozsvěcení vánočního stromu na
náměstí.
Obnova Kateřinského jarmarku /stará řemesla, folklór/
ş Ve spolupráci s Muzeem betlémů vytvořit z Třebechovic "Město
vánoc". Příprava projektu "Rozvinutí odkazu tvůrců Třebechovické-
ho betlému a dalších lidových umělců ve vytvoření centra lidového
uměleckého řezbářství při Třebechovickém muzeu betlémů.

7 Podnikatelé
Třebechovice p.O.(HK)
7.l Mecenáši: Vstup karikaturisty Matušky při zřizování nové
expozice muzea. Sponzorské dary: Kom.banka lO tis.Kč - Čes.
spořitelna na vánoční osvětlení 25tis.Kč -
Dílčí vstupy na pohoštění apod.

7.2 Organizátoři kultury - podnikatelé:
- Agentura si pronajala sál kult.domu a pořádá v něm diskotéky.
Podmínku uvolnění sálu pro aktivity místních zařízení a souborů
respektuje.
- Soukromé nakladatelství (viz 4.b)
- Taneční kurzy
- Nabídka vzdělávání - fa Esprit


8 Různé
Třebechovice p.O.(HK)
Red.MíKu: Při všech rozhovorech nabídka Místní kultury, vždy
projeven zájem. Nabídka předplatného nebo výměny je v Informačním
servisu skryta , jednak se nedostává k možným zájemcům. Prospěšné
by bylo zvláštním dopisem oslovit kulturní zařízení tohoto typu
městeček a na ukázku přiložit starší číslo.
Artama: Průběh setkávání chrámových sborů zasluhuje pozornosti.
Informace získané Dr Modrochovou byly prolnuty do tohoto záznamu
v kapitolách l.5., 2.2., 6.


9 Anotace

T Ř E B E C H O V I C E pod Orebem o.Hradec Králové 45OO ob.

Malé město v blízkosti kulturního centra. Zájem veřejnosti se
soustřeďuje na Třebechovické muzeum betlémů, které se stalo
rozhodnutím městského zastupitelstva také organizátorem místní
kultury. Zájmové kulturní aktivity zde mají organizátorskou
oporu, mají zajištěny i velmi výhodné provozní podmínky. Skupiny
(divadelní a pěvecká) zatím necítí potřebu vytvářet samostatné
právní subjekty. Zajímavý je podnět pořádání setkání chrámových
pěveckých sborů. Pro práci s dětmi je významné propojení a
umístění základní umělecké školy, Domu dětí a mládeže a Heldovy
městské knihovny v jedné budově se společně užívaným sálkem.

lO Informace podali
Třebechovice p.O.(HK)
PSČ: 5O3 46 Tel.směr.č: O49
Třebechovické muzeum betlémů -řed.Zita Zemanová
tel:96O53
Středisko místní kultury -Květa Černá
a div.soubor Sympozion tel:96O53
Heldova městská knihovna -řed.Alena Flidrová
tel:9639O -96198
Nakladatelství Libros -PhDr.Květa Ouřadníková
tel:
Ekumenický pěvecký sbor -RNDr.Václav Derner
tel:612737, 22769
Městský úřad -Martina Veselková
ved,fin.odboru -Jaroslava Pácalová
tel:96065

Zaznamenal Jiří Valenta, Regis l3.l2.l994
Doplněno z materiálu zpracovaného Dr.Modrochovou - Artama

Konzultováno s MěÚ 2.l.95 (Martina Veselková)


SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

T Ř E B E C H O V I C E p.Orebem o.HK
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
..... = koordinační vztahy OS = občanské sdružení•———————————————• •———————————————•
| Zastupitelstvo•———————•Kulturní komise| 4539 obyvatel
•——+———————————————• •———————————————•
| | MěÚ |///////////////////////////
| •———————————————• /
| /
| Kult.služby Zájmové skupiny / Podnikatelé
| •———————————————• / •———————————————•
•——•Třeb.muzeum b. | / |Diskotéky ag. |
| •———————•———————• / •———————————————•
| | /
| •———————•———————• •———————————————• / •———————————————•
| |Střed.místní k.•———————•Sympozion div. |/// |Libros nakl. |
| •———————————————• •———————————————• •———————————————•
|
| •———————————————• •———————————————• •———————————————•
•——•Heldova knih. | |Ekum.pěv.sbor | |Taneční kursy |
/ •———————•———————• •———————————————• •———————————————•
/ |
/ •———————•———————• •———————————————•
/ |Třebech.Haló | |Esprit - vzděl.|
/ •———————————————• •———————————————•
/
/ •———————————————•
///|Kino - sokol |
•———————————————•

•———————————————•
|Z U Š |
•———————————————•

•———————————————• •———————————————•
|D D M •———————•výtv. tan.kr. |
•———————————————• •———————————————•

jv 8. 2.1995

Publikováno: MíKu 2/95

16.12.1994 Úpravy: 4. 1.1995

Následné záznamy:

Ad 4/c:
Třebechovické Haló 2/95: absolutní nezájem diváků o koncert
posluchaček pardubické konzervatoře v ZUŠ. "Někteří zdejší občané
volají pro větší aktivitě ZUŠ a jejich zaměstnanců v oblasti
veřejné. Už nám ale neřeknou, proč sami kulturu nevyhledávají."

Ad 7.2:
Třebechovické Haló 3/95: Obecní živnostenský úřad vydal ze
46O živnostenských listů l5=lidová technická zábava,
ll=hrnčířství,keramika

Ad 2.l:
V r.1994 vydával zpravodaj Třebechovické Haló volný cyklus
vyprávění o třebechovických hrnčířích.

Ad 3.a:
Sbor zve všechny zájemce "Přijďte si zazpívat Rybovku".
V září 95 se uskutečnil 7.ročník mezinárodního setkání
chrámových sborů (Drážďany, Budapešť, Pardubice, Kostelec
n.O.,Třebechovice). Ohlas v Třeb.haló 8/95.

Ad 4.a:
září 95: výstava Staré Třebechovice ve fotografii v cyklu
výstav Třebechovická zastavení (TH 7/95)

Ad 4.g:
od září 95 provozuje KD Produkční umělecká agentura FAR
Hradec Králové (nájemce) p. Bohumír Fasner. Nabízía programy pro
děti, diskotéky,yystoupení skupin, pronájem školám a místním
organizacím za režijní náklady.

Ad 3.b:
1995: pro 24.ročník nastudoval soubor Karafiátovy Broučky.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':