Databáze českého amatérského divadla

Texty: Organizace kulturních aktivit v obci 1995. Zpracoval Jiří Valenta.

T R H O V É S V I N Y o.ČESKÉ BUDĚJOVICE
3865 (4902) obyv.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Charakteristika obce
Trhové Sviny (ČB)
1.1 Geografická situace
Město leží 20 km jv od Českých Budějovic na rozhraní
Stropnické pahorkatiny a Třeboňské pánve na soutoku Trhosvinenského
a Farského potoka. Krajina se zde začíná vlnit směrem k Šumavě.
Město protíná silnice (156) spojující České Budějovice s hraničním
přechodem do Rakouska v Českých Velenicích.

1.2 Demografické údaje
Historická část města má (1991) 3865 obyvatel žijících v
1409 domácnostech a 747 domech. S dalšími 17 částmi, vzdálenými 2 -
7 km, má celkem 4902 obyvatel. (Vývoj počtu obyvatel v tis.:1990:
6,l 1930: 5,3 1960: 4,5 1991: 4,9 ) Z celkového počtu ekonomicky
činných obyvatel historické části vyjíždí za prací 33,7 %.(Je to po-
díl blízký celostátnímu průměru.) Výroba mechanických hraček,
ovocných nápojů a šťáv, dřevařské závody. Průmyslová výroba byla v
minulosti ochromena, když železniční trať z Českých Budějovic do
Vídně město zcela minula.

1.3 Zástavba
V jižním čele svažujícího se, dnes stupňovitého, parkově up-
raveného náměstíčka je zachována řada historicky cenných
měšťanských budov s podloubím, obklopujících radnici. Náměstí je
spojeno s okolní zástavbou úzkými uličkami, z nichž nejpůvabnější
vede k trojlodnímu děkanskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie, který
je označován jako nejcennější stavba pozdní jihočeské gotiky. Kostel
i kašna na náměstí jsou za tmy nasvíceny. Ostatní zástavba rozšiřu-
jícího se městečka jsou domky převážně z poč.2O.stol. Nové čtvrti
dominují budovy škol a kulturního domu. 2 km jižně od historické
části města je osamělý poutní kostel Nejsvětější Trojice, postavený
na půdorysu šesticípé hvězdy, s četnými věžičkami a kapličkami,
obklopený masivním ambitem, stavba postavená dle návrhu
K.Dienzenhofera. (Stavba - poklad v krajině - volá po urychleném
dokončení rekonstrukce.) Ukázkově rekonstruována je technická památ-
ka z 18.stol. Buškův hamr 2 km za městem (viz 4.b).

l.4 Kulturní vybavenost
V 6O.letech byl uveden do provozu kulturní dům,
reprezentativní stavba poněkud předimenzovaných rozměrů (divadelní
sál,loutkový sál, klubovna, knihovna), přesto však ne zcela vyhovu-
jící potřebám městečka. Kulturnímu domu chybí společenský sál, vhod-
né klubovny i zázemí pro trvalé pohostinské služby (viz 4.a). Ke
kulturní vybavenosti patří hotel, jehož novostavba narušila část
historicky cenného náměstí a jediný společenský sál ve městě
proměnila v jednoúčelovou diskotéku (viz 7).

1.5 Historie obce
Nejstarší slovanské osídlení připomínají v okolí obětní
kameny z prvního tisíciletí. První zmínka o městě je z 6O.let
13.stol. Několik století bylo město součástí majetku mocného jiho-

českého rodu Rožmberků. V 15.stol. dostalo výsadu na trhy a od té
doby byly Sviny nazývány Trhovými. Tradice trhů, zvláště dobytčích,
se udržela přes řadu století až do 4O.let století našeho. V letech
1865 - 1919 a 1949 - 196O se stalo město sídlem okresu. Historii ob-
ce zachycují publikace: K.Kůrka - historický nástin (1936), 5OO let
městem (1938),svědectví o okupaci a osvobození (1946),o svinenském
okrese (1949), "Mé,tvé, naše T.S." (1973). Od r. 1973 vychází městs-
ký Zpravodaj,od r.1991 pod názvem Trhovosvinenské listy, l992 obráz-
kový turistický prospekt. V městě se narodil Emil Hácha (prezident
Čs.republiky 1938-39,protektorátní státní prezident 1939-45) a hu-
dební skladatel Karel Valdauf.

2 Tradice a vazba na ně
Trhové Sviny (ČB)
2.1 Výrobní
Tradiční domácká výroba (zvl.knoflíkářství a obuvnictví)
nepřerostla v průmyslové podnikání, ani se v ní domácky nepokračuje.
V blízkém okolí města byla řada mlýnů a hamrů, využívajících vodní
energie. Současným pomníkem a zároveň cenným poučením je
rekonstrukce hamru, jeho uvedení do ukázkového provozu a projekt
jeho oživení.

2.2 Kulturní
Městečko žilo bohatým spolkovým kulturním životem, stavba
kulturního domu po osvobození do značné části kulturní život
zprofesionalizovala. Nicméně pokračovala práce divadelního
a loutkářského souboru, orchestru i pěveckého sboru. Postupně však
aktivní tvorba a vstup místního obyvatelstva do organizace
kulturního života - až na výjimky (viz 3) - opadal. Folklorní
tradice rekonstruuje dětský soubor Vonička (viz 3.a).

3 Zájmové skupiny zabývající se kulturní činností
Trhové Sviny (ČB)
a/ Folklorní soubor VONIČKA pracuje při základní škole, kde je
součástí školního klubu (DDM byl zrušen). 7 let jej vede Jiřina
Štochlová, bývalá učitelka, dříve členka českobudějovického souboru
Úsvit. Sama zpracovává choreografie, šije kostýmy, organizuje práci
souboru, 3O dětí zkouší l x týdně. Ve městě soubor vystupuje na
akademiích, oslavách města, pro důchodce, zúčastňuje se jihočeských
přehlídek, vystupuje např. na Zemi živitelce,účastní se zahraničních
zájezdů, zvl.do Rakouska. Spolupracuje s českobudějovickým souborem
Malý furiant, jehož vedoucí je též pí Štochlová. l994 připravil
soubor program Živý betlém, 1995 Masopust. Na r.1996 projektují
uspořádat regionální festival dětských folklorních souborů.
(Pozn.pro ARTAMU: Neuvěřitelná se zdá informace, že při regionálních
výběrech na přehlídky porota neuznává možnost doprovázet vystoupení
souboru malou dechovkou, která je pro jižní Čechy přirozeným typem
lidové muziky.)

b/ Kruh přátel hudby při ZUŠ - je registrovaným občanským
sdružením.Pracuje však již dvacet let. V čele stojí učitel ZUŠ Jan
Hornát. Činnost sdružení je úzce vázána na ZUŠ. Úkolem Kruhu je
umožnit živý poslech umělecké hudby posluchačům města i širokého
okolí. Od r.1975 uspořádal 15O koncertů, 6-8 koncertů ročně. Program
uvádí přední sólisty i ansámbly, spolupráce s Konzervatoří v ČB.
Některé koncerty jsou spojeny s besedami s umělci. Členským přís-
pěvkem Kruhu je předplatné 22O Kč dospělí, 11O Kč mládež a důchodci.

(Zaplatí-li si předplatné rodič, jehož dítě dochází do ZUŠ, dítě již
vstupné neplatí.) Členská legitimace s připojenými kupóny platí jako
vstupenka na 8 koncertů. Dopravu na koncerty zajišťuje Kruh zvlášt-
ními autobusy z okolních měst (také z Českých Budějovic). Na koncer-
tech bylo průměrně 219 posluchačů, tedy vyprodaný sál Kulturního do-
mu není výjimkou. Na činnost přispělo město v r.1994 1O tis. Kč.
Příspěvky Kruh získává i z jiných měst regionu. Koncertní život pod-
poruje i několik sponzorů drobnými částkami l-2 tis.Kč ročně.

c/ Žákovský dechový orchestr zřizuje ZUŠ jako součást výuky. Zkouší
1x týdně 3 hodiny. Vede učitel Josef Beneda, bývalý vojenský
kapelník.

d/ Pěvecký sbor SKŘIVÁNEK zřizuje ZUŠ, v oblastní soutěži dětských
pěveckých sborů se umístil na 2.místě.

e/ Komorní soubory ZUŠ jsou vytvářeny z žáků školy.

f/ Dechová kapela PODHORANKA - zkouší v kulturním domě, recipročně
účinkuje 1x ročně zdarma - jinak komerčně.

g/ Taneční orchestr na komerčním základě.

h/ Čtenářský kroužek - 12 dětí pravidelně docházejících do knihovny
a seznamujících se se základy knihovnické techniky. Účastní se
soutěží a besed. Na schůzkách vyrábějí drobné knihovnické pomůcky,
zhotovují dárky pro malé děti apod.

i/ Studenti gymnázia - Programem Bavte se s námi navazují na
dřívější tradici. Neformalizovaná skupina v posledním představení
(květen 95) parodovala celodenní program televize Nova. Vystoupení
mělo značný divácký ohlas. Skupina hodlá pokračovat dvěma programy
ročně. Studenti píší vlastní časopis ve formě nástěnných novin.
Vychází 1x za dva měsíce.

j/ Pobočka Hudební mládeže ČR - pracuje na gymnáziu. Její členové se
zúčastňují celostátních přehlídek a akcí týkajících se vážné hudby.
Koordinátorkou činnosti je Marie Poláková, profesorka gymnázia. Akce
jsou částečně hrazeny sekretariátem Hudební mládeže ČR v Praze,
částečně si náklady hradí členové sami.

Ad a - j/:
3.l Zaměření - převážná orientace
Vedle organizátorské práce Kruhu přátel hudby, folklorní
tvorby dětí v ZŠ, dětských souborů při ZUŠ, dětského čtenářského
kroužku jsou aktivní pouze soubory pracující na komerčním základě.
Samostatnou aktivitu začíná projevovat skupina studentů gymnázia.
Nicméně je tradice kulturního spolkového života města přerušena
a dále je vytlačována servírovanými podniky, ovlivněnými často hle-
diskem finanční rentabilnosti.

3.2 Organizační princip
Koncertní život je zajišťován občanským sdružením ve
spolupráci se ZUŠ, která je organizátorkou zájmových hudebních
aktivit, podobně jako základní škola aktivit folklorních.Hudební
soubory pracují na komerční bázi. Městskému kulturnímu středisku se
nepodařilo zájmové skupiny aktivizovat.

3.3 Ohlas práce
Zájmové skupiny - s výjimkou Kruhu přátel hudby a pokusu
studentů gymnázia - nevstupují výrazněji do kulturního života města.
3.4 Finanční zdroje - provozní podmínky
Příspěvkem podporuje město činnost Kruhu přátel hudby,
Městské kulturní středisko umožňuje zkoušení dechovému souboru
reciprocitou. Soubory pracující při školách mají provozní podmínky
zajištěny.
3.5 Hlavní překážky
Jednou z příčin malé aktivity zájmových skupin dospělých je
nedostatek organizátorů, podle mínění p.starosty se projevuje "to-
tální nezájem učitelstva " o tuto práci, tradičně jimi organizova-
nou. K tomuto stanovisku se vyslovila profesorka gamnázia Marie
Poláková: "Učitel v T.Svinech s průměrným platem 6 tisíc Kč (7tis.na
gamnáziu) má minimální chuť dělat dobře zavedeným soukromě
hospodařícím spoluobčanům kašpara i mimo školu. Náš pan starosta -
jakkoli si ho vážím - má v tomto ohledu trochu obrozenecké názory.
Ostatně doktoři už také nehrají ve smyčcových kvartetech..."
Výjimka pravděpodobně potvrzuje pravidlo, když učitelka M.Poláková
15 let vede Hudební mládež, dělá se studenty časopis i divadlo a pí-
še noviny.

4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb
Trhové Sviny (ČB)
a/ Městské kulturní středisko

4.1 Zřizovatel - okruh činnosti
MěKS je příspěvkovou organizací města sídlící v kulturním
domě postaveném v r. 1960. Ředitelem je František Herbst.
Činnost rozvíjí v těchto základních okruzích se společným
hospodařením:

Agentáž kulturních pořadů: Do znamenitě vybaveného
divadelního sálu s 36O místy zve měsíčně průměrně dva zábavné pořady
populárních umělců nebo souborů (1995: Martinová, Moravěnka, Fešáci,
Žlutý pes) nebo méně často zábavná divadelní představení
(Jos.Dvořák, Jára Cimrman) a nabízí je (vstupné 5O-7OKč) s úspěchem
divákům ve čtyřech předplatitelských skupinách se slevou 2O-25 %.
Ani při této programové jednostrannosti nejsou tyto podniky
výdělečné (sic!), i když sál je vždy naplněn.

Kino: v divadelním sále se 5x týdně promítají filmy
převážně americké produkce (vstupné 19-25 Kč). Kabina je vybavena
zařízením Dolby stereo. Zvláštní představení pořádá kino pro školy.

Knihovna: je umístěna v prostorách kulturního domu, má
rozsáhlý volný výběr s velmi příjemným klubovým zařízením. 1994 měla
1100 čtenářů (z toho polovinu dětí), 6700 návštěvníků uskutečnilo 47
tis.výpůjček. (Fond 3O tis. knih a 28 titulů novin a časopisů.)
Pravidelně spolupracuje se všemi školami, pro něž organizuje besedy,
exkurze, soutěže atp. Forma integrace s MěKS vyhovuje, knihovnice
Marcela Dudová je oproštěna od organizátorských a ekonomických
starostí. V místních částech města jsou v provozu tři pobočky.
Okresní oddělení Krajské vědecké knihovny zapůjčuje knihovnám
doplňkové soubory za poplatek 200 Kč, soustřeďuje statistické údaje
a obstarává knihovnické poradenství.


Pronájmy: Klubovnu, sál s jevištěm a s koncertním křídlem
MěKS pronajímá za smluvní ceny. Stálým pronájmem je vyřešena
obsluha bufetu při větších akcích.

4.2 Financování, person.obsazení a vybavení
•———————————————————————————————•——————•——————•——————•——————•——————•
| | | | | | Rozp.|
| | l991 | l992 | l993 | l994 | l995 |
•———————————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————•
| Celkové neinv.výdaje |1162,7| 861,3|1664,7|1434,5|1900,-|
•———————————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————•
| invest.výdaje | - |1261,1| - |1346,6| - |
•———————————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————•
| Příspěvek zřizovatele inv. | - |1261,1| - |1346,6| - |
•———————————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————•
| neinvestiční | 809,2|1823,-| 960,-|125O,-|1389,-|
•———————————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————•
| Jiné dotace z veř.rozpočtů | - | - | - | - | - |
•———————————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————•
| Vlastní příjmy ze zákl.čin.| 281,6| 232,3| 158,1| 118,1| 13O,-|
•———————————————————————————————•——————+——————+——————+——————+——————•
| Vlastní příjmy z vedl.čin.Kino - | - | 45O,2| 3O5,9| 33O,-|
| Knihovna| - | 6,7| 14,1| - |
•———————————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————•
| Vlastní příjmy - dary | - | - | - | - | - |
•———————————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————•
| Jiné příjmy | 71,8| 67,-| 89,7| 93,-| 51,-|
•———————————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————•
| Celkové příjmy - bez inv. | 353,4| 299,3| 704,5| 531,1| 511,-|
•———————————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————•
| % soběstačnosti | 3O,4| 34,7| 42,3| 37,-| 27,-|
•———————————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————•
| Počet pracovníků (přep.) |24+5+2|24+5+2| 8 | 8 | 8 |
•———————————————————————————————•——————•——————•——————•——————•——————•
1/ 92: topení, 94: střecha 2/MěKS + kino + knihovna

Vybavení: Kulturní dům se sálem divadelním (+kino), loutkovým
(+přednášky),jevištěm, šatnami, kinokabinou, knihovnou, klubovnou,
výstavními prostorami ve foyeru, kancelářemi, skladišti, v parkovém
prostoru umožňujícím představení v přírodě.
Současný chod kulturního domu je podmíněn provedenou rekonstrukcí
topení, umožňující úsporná opatření s mimořádným finančním efektem.
V péči MěKS jsou dva sály v městských částech.

4.3 Vztah ke skupinám zájmových kult.aktivit
MěKS nezřizuje žádné zájmové skupiny. Umožňuje v prostorách
kulturního domu působení dětských zájmových skupin a KPH podle
individuálních dohod. Pokusy o vytvoření skupiny, která by využila
loutkový sál a fundus loutek,zatím ztroskotaly. Celkově se však dá
říci, že MěKS ani programově ani organizátorskými počiny činnost
skupin zájmových kulturních aktivit neinspiruje ani nevyužívá.

b/ Buškův hamr - funkční technická památka - provozuje město.
Jeden z řady hamrů v okolí T.S. byl péčí státní památkové
péče rekonstruován v letech 1992-95 a vybaven Jihočeským muzeem
ukázkami příslušného kovářského náčiní. Tři vodní kola pohánějí
buchar, dmychadlo, brus. V obytné části je výstava lidového nábytku.
Provoz zajišťuje MěÚ od června do září. K dispozici jsou propagační
materiály, pohledy, letáky i odborný výklad a obsluha funkčního
zařízení. Uvažuje se o pronájmu obytné části a přeměnu na staročeský
hostinec. Hamr stojí o samotě, předpokládá se využití v zájmu
turistické přitažlivosti. Velmi vhodné místo je to pro setkávání
uměleckých kovářů. Město vybudovalo k půvabnému objektu komunikaci i
parkoviště. Turistická přitažlivost je však podmíněna zatím
nefungujícími službami. Město hodlá k tomuto problému přijmout
závěry po zhodnocení úvodní letošní zkušební sezóny.

c/ Trhovosvinenské listy - Zpravodaj občanů města T.S. a okolí
(1973-1990 Zpravodaj). Pod názvem Trhovosvinenské listy vydává MěÚ
od r.l991 jako čtvrtletník, náklad 5OO ks, cena 3 Kč. Řídí redakční
rada (předseda Marie Poláková, redaktorka Mgr.M.Dušková). Témata
červnového čísla 1995: informace starosty, 5O.výročí osvobození,
maturitní ples musel být v Borovanech, upozornění MěÚ, porovnání cen
zboží, osudy jedné občanky, otevření Buškova hamru, o psech ve
městě, církev bratrská v TS (seriál), studenti na Dnech hudební
mládeže, dva bratři na konzervatoři, rozhovor s bratry Nedvědy ,
vystoupení gymnazistů, informace knihovny, kina, společenská
kronika, sport.

Základní umělecká škola je příspěvkovou organizací Školského
úřadu. Má tři pobočky: v Nových Hradech, Horní Stropnici a
Jílovicích. Vyučuje se v oborech
hudebním, tanečním a výtvarném (pokus o založení
literárnědramatického neuspěl). Školu navštěvuje 417 žáků, vyučuje
na ní 12 učitelů. Při ZUŠ je založeno občanské sdružení Kruh přátel
hudby (viz 3.a) a řada souborů. MěÚ je majitelem rekonstruovaného
domu, v němž ZUŠ sídlí. Za užívání platí Městskému úřadu nájem, po-
dobně jako Městskému kulturnímu středisku za používání sálu pro vys-
toupení a koncerty KPH.

5 Vztah místního zastupitelstva ke kultuře
Trhové Sviny (ČB)
5.1 Obecně - práce kult.komise
Péče města se soustřeďuje na vytváření dobrých podmínek pro
práci integrovaného kulturního zařízení v honosné budově kulturního
domu a vytváření příležitostí pro zviditelnění a využití významných
památek (kostel, hamr). Kulturní komisi, která by inspirovala a
hodnotila přístupy ke kultuře, městská rada neustavila.


5.2 Vytváření podmínek
Existence novostavby (6O.léta) kulturního domu zřejmě na delší
dobu vymezuje podmínky pro práci kulturního zařízení. Problémem
zůstává, jak vyřešit nedostatek prostoru pro společenský život a pro
život klubový. Nicméně podmínky pro pořádání programů a promítání
kina se stále zlepšují. Budova je průběžně udržována ve velmi dobrém
stavu (střecha, topení, sál).


5.3 Financování kultury
•——————————————————————————•——————•——————•——————•——————•——————————•
| v tis.Kč |l991 |l992 |l993 |l994 |l995 Rozp.|
•——————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————————•
| Příspěvky zřiz.kap.16|1326,3|3156,7|1244,3|1617,-| 3118,- |
| z toho | | | | | |
| MěKS | 8O9,2|1823,-| 96O,-|125O,-| 1389,- |
| Měst.knihovna | 105,3| 123,-| - | - | - |
| Kino | 278,-| 337,8| - | - | - |
| Památky | - | 14,-| - | 123,4| 63O,- |
| SPOZ | 16,5| 22,3| 10,-| 18,-| 2O,- |
| Zpravodaj | 23,-| 63,6| 17,6| 11,2| 15,- |
| Kruh přátel hudby | - | 22,3| - | 10,5| - |
| Oslavy 555.výročí | - | 137,-| - | - | - |
| Ostatní +++ | 94,3| 613,7| 256,7| 203,9| 1O64 |
| | | | | | |
| Z jiných kapitol: | | | | | |
| 51 + | 145,3| | | | |
| 14 ++ | 236,7| 84,-| | | |
| 40 ++++ | | | 7,-| | |
| 39 +++++ | | | | 37O,-| |
| Z toho OkÚ | | 510,-| | | |
| MK | | | | 83,-| |
|Celkové výdaje města |19.531|31.892|38.161|52.O29| 29.337 |
•——————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————————•
|Vynaloženo na kulturu % | 8,8 | 10,2 | 3,3 | 3,8 | 10,6 |
•——————————————————————————+——————+——————+——————+——————+——————————•
|Na jednoho obyvatele Kč | 349| 661 | 255 | 405 | 636 |
•——————————————————————————•——————•——————•——————•——————•——————————•
+ Dostavba KD Něchov, oprava kostela ++ ZUŠ +++ 92:vybavení kina,
95:rekonstrukce sálu KD ++++ oprava zvoničky v Bukvici
+++++ rekonstrukce Buškova hamru

Srovnání s částkou na jednoho obyvatele v jiných městech podobné
velikosti 5 tisíc obyvatel v r.1994: Chlumec n/C.(HK) 450 Kč,
Chropyně (KR) 37 Kč, Kamenice nad Lipou (PE) 296 Kč,Planá (TA) 187
Kč, Vamberk (RY) 292 Kč, Velká Bíteš (ŽD) 3O3 Kč.

6 Projekty
Trhové Sviny (ČB)
Ve stadiu úvah je projekt přístavby společenského sálu a
rockového klubu ke kulturnímu domu, podobně projekt uspořádání
setkání uměleckých kovářů v Buškově hamru.

7 Podnikatelé
Trhové Sviny (ČB)
Dvě videopůjčovny spojené s prodejem videokazet a knih. Nabídka
počtu knižních titulů je malá, obrat z prodeje knih se stále
snižuje. Videopůjčovna a knihkupectví "Orion" na náměstí nenabízí
kvalitní tituly. Knihkupectví v Kostelní ulici je na vyšší úrovni.
Majitelka umí nabídnout, poradit a také dodatečně opatřit požadované
tituly.

V sále hotelu 3x týdně diskotéka.


8 Různé
Trhové Sviny (ČB)
Pro CIK: DDM zrušen - ZUŠ:změna adresy Sokolská 1O26 tel.:21487
Zpravodaj se jmenuje Trhovosvinenské listy

9 Anotace

T R H O V É S V I N Y 3865 (4902) obyv. o.České Budějovice

Malé městečko v jižních Čechách nedaleko hranic s Rakouskem, jehož
obyvatelstvo je tradičně české, bez větších průmyslových závodů,
když železniční trať kdysi okresním městem nevede. Stavba
předimenzovaného kulturního domu (1960) zajistila prostory pro
jevištní vystoupení a filmová představení, dodnes nadprůměrně
navštěvovaná. Město nemá žádné prostory pro pořádání tanečních zábav
a klubový život.Pravidelné diskotéky zajišťuje místní hotel. Městské
kulturní středisko, pořádající především agentážní představení a
pečující o provoz vzorně udržované budovy, integruje městskou
knihovnu a kino. MěÚ provozuje nově rekonstruovaný hamr. Mimořádně
úspěšná (s dosahem na širší region) je dlouhodobá činnost dnes
občanského sdružení Kruh přátel hudby při ZUŠ. Jinak se zájmové
kulturní skupiny vytvářejí jen při školách a na komerčním základě
(hudební). Město projevuje zvláštní péči o památky a vytváření
hmotných podmínek pro kulturní činnost (1995:10 % rozpočtu=kultura).

lO. Informace podali:
Trhové Sviny (ČB)
PSČ:374 01 Směr.č.tel: 0335

Městský úřad: starosta Ing.František Stráský tel.: 21159
ved.fin.odb. Jaroslav Tošner Fax 21136
Městské kulturní středisko:řed.František Herbst 2193O
knihovnice Marcela Dudová 21569
ekonomka Ivana Hohenbergerová
Z U Š : ředitelka Věra Kuthanová 21487
Kruh přátel hudby: Jan Hornát 21634
Průvodce Buškův hamr: Ing.Otto Höfer
Hudební mládež: Marie Poláková 21730

Záznam Jiří Valenta, IPOS/Regis 26. 9.1995

Záznam konzultován s Františkem Herbstem, řed.MěKS
a Marií Polákovou 10.10.1995SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

T R H O V É S V I N Y o.Čes.Budějovice
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
..... = koordinační vztahy OS = občanské sdružení
PO = příspěvková org. RO = rozpočtová org. ZO = zálohovaná org.


•———————————————•
| Zastupitelstvo| 4902 (3865) obyvatel
•——+———————————————•////
| | Městský úřad | /
| •———————————————• /
| /
| Kult.služby / Zájmové skupiny Podnikatelé
| •———————————POMěÚ / •——————————————•
•——•Měst.kult.střed| / |2 videopůjč. |
| •———————————————• / •——————————————•
| | Kino | /
| •———————————————• / •———————————————• •——————————————•
| | Knihovna •———————• Čtenářský kr. | |Diskotéka |
| •———————————————• / •———————————————• •——————————————•
| /
| •———————————————• /
•——•Trh.svin.listy | /
| •———————————————• /
| /
| •———————————————• / •——————————kom.•
•——•Buškův hamr | / |Taneč.kapela |
•———————————————• / •——————————————•
/
•———————————————• / •———————————————• •——————————kom.•
|Z U Š •———/———• soubory,krouž.| |Podhoranka dech
•———————————————• / •———————————————• •——————————————•
/
/ •————————————OS—•
////| Kruh př.hudby |
•———————————————•

•——————————Gymn.•
| Bavte se s námi
•———————————————•

•————————————ZŠ—•
| Vonička folkl |
•———————————————•

•——————————Gymn.•
|Hudební mládež |
jv - 25. 9.1995 •———————————————•

Publikováno: Místní kultura 8/95, Regis:10 měst - 10 přístupů
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':