Databáze českého amatérského divadla

Texty: Organizace kulturních aktivit v obci 1996. Zpracoval Jiří Valenta.

VRCHOTOVY JANOVICE o.Benešov
875 obyvatel (l991) 10 místních částí

SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT

a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby ///// = zajištění provozních podmínek
..... = koordinační vztahy OS = občanské sdružení
PO = příspěvková org. RO = rozpočtová org. ZO = zálohovaná org.


•———————————————•
| Zastupitelstvo|
•——+———————————————•
| | OÚ |
| •———————————————•
|
| Kult.služby Zájmové skupiny Podnikatelé
| •————— PO OÚ ———•
•——•Osvětová beseda•———•
| •———————•———————• |
| | |
| •———————•———————• | •———————————————•
| |Letní kino | •———•Klub důchodců |
| •———————•———————• •———————————————•
| |
| •———————•———————• •———————————————•
| |VJ měsíčník •———————•Redakční rada |
| •———————————————• •———————————————•
|
| •———————————————•
•——•Místní knihovna|
•———————————————•

•———Nár.muzeum——•
|Zámek,expoz.NM |
•———————•———————•
|
•———————•———————•
|Park |
•———————————————•


Financování kultury -

v tis.Kč
•——————————————————————————•———————•———————•——————————————————————•
| |Skuteč.|Rozpoč.| |
| Položky rozpočtu | | | |
| |1 9 9 5|1 9 9 6| |
•——————————————————————————+———————+———————+——————————————————————•
|VÝDAJE z kap.716 (neinv.) | | | |
| celkem : | 295,8| 22 | |
•—•z toho:—————————————————+———————+———————+——————————————————————•
•———•Knihovna | ll,8| 8 | |
•————————————————————+———————+———————+——————————————————————•
|Osvětová beseda | 14 | 14 | |
•————————————————————+———————+———————+——————————————————————•
|Památky | 270 | - | |
•————————————————————•———————•———————•——————————————————————•


•————————————————————————•———————•———————•——————————————————————•
|Z jiných kap.rozpočtu | | | |
|celkem: | - | - | |
•————————————————————————•———————•———————•——————————————————————•


•——————————————————————————•———————•———————•——————————————————————•
|PŘÍJMY obce z kultury | | | |
|celkem: | 260 | ? | |
•——•z toho:————————————————+———————+———————+——————————————————————•
|Sponz.dar Kom.banky | 60 | 100 | |
•———————————————————————+———————+———————+——————————————————————•
|Příspěvky OkÚ památky | 190 | ? | |
| činnost | 10 | | |
•———————————————————————•———————•———————•——————————————————————•
•——————————————————————————•———————•———————•——————————————————————•
|Kultura:vydání bez příjmů | 30,8| 22 |včetně investic |
•——————————————————————————+———————+———————+——————————————————————•
|VÝDAJE MĚSTA (obce) CELKEM| 8,470 | 6,183 |-"- |
•——————————————————————————+———————+———————+——————————————————————•
|Z toho % na kulturu | O,4 | 0,4 | |
•——————————————————————————+———————+———————+——————————————————————•
|Přepočet na l obyvatele Kč| 35,20 | 25,10 | */ |
•——————————————————————————•———————•———————•——————————————————————•

Srovnání s přístupem jiných podobně velikých obcí (5OO-900 obyv.):
% na kulturu 96 Přepočet na 1 obyvatele Kč
Dol.Kralovice 2,2 314
Louňovice 2,1 109
Vojkov 4,5 135

POZOR! Propočty zachycují pouze podíl financí vkládaných z rozpočtu
obcí do oblasti kultury. Pokud by se prostředky vkládané státem a
sponzory přičetly, potom by podíly ve Vrchotových Janovicích výrazně
vzrostly ( 338 Kč), bez započítání provozu zámku a parku.


Charakteristika činností:

Obecní úřad (Tel: 0302/95136, Fax: O3O2/95160)

Starostou obce je býv. ředitel Základní školy, býv.knihovník místní
knihovny PaeDr. Josef Kukla.Jeho osobnost je základem cílevědomosti
kroků místní samosprávy a také vytvoření ovzduší velmi nakloněného
rozvoji místní kultury. Jedna ze dvou pracovnic OÚ zhruba polovinou
úvazku pečuje o chod Osvětové besedy (viz dále). Obecní úřad je
umístěn v býv.hospodářských budovách zámku, jehož nádvoří je vlastně
centrem obce. V hospodářských budovách (maj.obce) je umístěna dále
zasedací síň, používaná mnohaúčelově pro setkávání občanů a různé
produkce,mateřská škola, knihovna a zámecká restaurace. Tato část je
obcí renovována (viz dotace, viz sponzoring), zato část druhá
(v majetku Národního muzea) je poskvrnou tohoto utěšeného
kultivovaného prostoru. Obec má zpracován Program obnovy vesnice
a postupně realizuje jednotlivé úkoly. Obec má nově vytvořený znak,
který z historických pramenů navrhl kronikář a historik obce
MUDr.Čermák.

Osvětová beseda (Tel: 0302/95136, Fax: O3O2/95160) Příspěvková
organizace OÚ.
Vede ji Marcela Čedíková, pracovnice OÚ. Součástí činnosti OB je
provoz sezónního letního kina komorních rozměrů, vybudovaného
v centru obce na pokraji zámeckého parku. (Provoz květen - září
2x týdně, v červnu programovány pouze americké filmy) OB realizuje z
nabídek agentáží pořady pro děti (náklady nemohou přesáhnout 2
tis.Kč) i pro dospělé (např.předvánoční koncert). Součástí OB je
Klub důchodců, který je velmi aktivní (vede L.Marvan, důchodce,
jinak správce letního kina). OB vydává spolu s OÚ Vrchotojanovický
měsíčník (dříve Občasník), vyhlašuje různé soutěže 1996: Svátky jara
- velikonoce, 1995: Obec očima dětí , po soustředění prací a
vyhodnocení se pořádá výstava.
Na základě informace otištěné ve zpravodaji Místní kultura,
který tady plní znamenitě inspirativní funkci, požádala Osvětová
beseda Open Society Fund o příspěvek z Grantového programu pro
dospělé. Na základě několikařádkového programu a rozpisu rozpočtu
získala po dva roky příspěvek na realizaci společenských a
kulturních aktivit, v r.96 14 tis. Kč. Jsou mezi nimi tyto akce:
oslava svátků jara, prarodiče s vnoučaty do divadla, vatra k výročí
upálení M.J.Husa, vánoční beseda, masopustní úterý, poznávací
zájezd, obnova ochotnického divadla, vydávání místních novin, údržba
veřejných prostranství.OB měla v r.95 majetek v ceně 65 tis.Kč.
Celkové příjmy činily 178,6 tis.Kč a vydání 112,6 Kč. (Příjmy =
vstupné, příspěvek OÚ, příspěvek OkÚ, grant OSF, dary.)

Místní knihovna
je umístěna v objektu provozních budov zámku (maj.obce).
Dlouholetého úspěšného knihovníka PaeDr. Josefa Kuklu, který se stal
starostou obce, vystřídala dobrovolná knihovnice družinářka Věra
Kolářová. Knihovna je vedena velmi prakticky, vyhovuje přáním
četných čtenářů. Realizovala řadu čtenářských besed se spisovateli.

Zámek s parkem jsou majetkem Národního muzea v Praze.Tel:0302/95181
V zámku jsou instalovány expozice NM : Společnost v Čechách
19.století, České zvonařství, připomenuty jsou pobyty básníka
R.M.Rilkeho a novináře a dramatika Karla Krause. Pobočku vede
Mgr.Ludmila Fiedlerová, která se řadu let snaží propagovat různými
akcemi svěřenou pobočku, umístěnou sice v krásném prostředí, ale
značně vzdálenou od základních turistických cest. Posledním již
opakovaným pokusem bylo Řetězové provádění, které v červnovém týdnu
mělo přilákat návštěvníky, zvláště školní výlety. Ve spolupráci se
ZŠ Křesomyslova 4 (PhDr.Hanuš Jordan) očekávala návštěvníky řada
průvodců a tak se uskutečňoval živý kontakt mezi současnými dětmi a
19.stoletím, ale také pomoc při úklidu a čištění parku.
Údržba parku není v silách jednoho zahradníka. Vztahy mezi
pracovníky pobočky NM a samosprávou se velmi zlepšily v současném
volebním období. Nicméně se zatím nepodařilo vyřešit problém prodeje
a rekonstrukce budovy vedle vstupní brány, která je v majetku NM.


Souhrn:V čele obce je vzdělaný a velmi aktivní starosta.
Program obnovy vesnice plánuje postupné kroky změn i jejich
finanční zabezpečení.
Organizace kulturního života se opírá o příspěvkovou
organizaci, provozně zajišťovanou velmi aktivní vzdělanou pracovnicí
OÚ.
Okruh generačně zpřízněných občanů aktivně spolupracuje na
realizaci podniků. Svým způsobem se využívají na financování všechny
možné zdroje: rozpočtové částky, příspěvky OkÚ, grant nadace,
sponzoring.
Kulturní perlou obce jsou expozice Národního muzea,
Problémem zůstává péče o park a opravu objektu v majetku NM.
Vstup místní školy a učitelstva do kulturního života obce je
minimální.

K dispozici jsou materiály:
CIK: Vrchotojanovický měsíčník
Regis: Program obnovy vesnice
Propagační materiály zámku - pobočky NM
Dokumentace akce "Řetězové provádění"
Grantový program pro dospělé (Open Society Fund)
jv - 23. 6.1996
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':