Databáze českého amatérského divadla

Texty: Organizace kulturních aktivit v obci 1996. Zpracoval Jiří Valenta.

V Y S O K O V o.Náchod 366 obyvatel
——————————————————————————————————————————————————————————————————
l Charakteristika obce
Vysokov (NA)
1.1 Geografická situace: Obec 3 km vzdálená od okresního města
Náchod, několik let byla jeho součástí, od r.l991 samostatná obec.
Je rozložena v místě tzv.zemské branky po obou stranách prudce
stoupající silnice z České Skalice do Náchoda. Ta je dnes odkloněna
mimo obec.

1.2 Demografické údaje: 366 obyvatel (l991) žije v l52 domácnostech
(0 2,4 obyv. v jedné domácnosti), v 98 domech (0 1,6 domácnosti
v jednom domě. V roce l93O 6O4 obyvatelé ve 132 domech.Počet obyvatel
klesl tedy o 65 %, domů o 35 %. Mladší obyvatelé se poměrně často
stěhují do měst a využívají objekty po rodičích k rekreaci.
Ze l88 ekonomicky činných obyvatel (tj.51 % z celkového počtu
obyvatel - v ČR 0 53 %) vyjíždí za prací 84% - v ČR 0 33 %,převážně
do blízkého okresního města.Ke změnám národnostní skladby obyvatel
ve 2O.stol.nedošlo.

1.3 Zástavba není plynulá, má spíše charakter horské obce,
jednotlivá stavení ve stráních po obou stranách údolí, výraznějším
objektem je kostelík a prodejna na tzv.horním konci a hostinec s
prodejnou na tzv.dolním konci. Budova školy (dnes mateřské)
uprostřed obce.

l.4 Kulturní vybavenost: Hostinec (soukromý v pronájmu).Sál,
klubovnu a šatnu má pronajatu obecní úřad, který sám dále jiným
pořadatelům pronajímá sál za úplatu, organizacím obce poskytuje
zdarma. Knihovna v budově školy zároveň slouží jako videostudio.

1.5 Historie obce: Nejvýraznější stopu zanechala v obci
prusko-rakouská válka v r.l866. V bitvě u Vysokova padlo asi 57OO
rakouských a l12O pruských vojáků a 65O koní."Žádná z mnoha továren
(Náchod, Skalice) nebyla poškozena.... naproti tomu je místo Vysokov
skoro celé zničeno." (Tagesbote aus B"ohmen,l866). Četné památníky
označují společná pohřebiště, hroby důstojníků a místa
bojů.Nejznámější je socha Myslivce s verši Jaroslava Vrchlického z
r.l9O6. U příležitosti 125.výročí bitvy u Vysokova vydalo
nakladatelství GATE publikaci "Stopy krve a železa l866".

2 Tradice a vazba na ně
Vysokov (NA)
Tradiční činnost od konce l9.do 5O.let 2O.stol.vyvíjeli
divadelní ochotníci. V každé části obce , na horním i dolním konci
obce byl samostatný aktivní divadelní spolek.
Po založení osvětové besedy v 5O.letech byly z místních zdrojů
připravovány estrády, vznikaly vlastní hry pro maňáskový soubor.
Iniciátorem akcí byl Jar.Cita, z kterého postupně vyrostl
organizátor filmařských akcí a posléze vynikající tvůrce animovaných
filmů a výtvarník.

Nejvýraznější kulturní tradice vznikla,když se v obci sešlo sedm
nadšených majitelů filmových kamer 8mm, kteří točili amatérské
filmy.Tři roky pořádali okresní přehlídky a roku l967 vyhlásili
l.ročník celostátní soutěže Vysokovský kohout. Oslovovali zvláště
filmaře z vesnic a autory filmů s vesnickou, zemědělskou a přírodní
tématikou.Zvláštní úspěchy měli jako tvůrci animovaných
filmů.Soutěžili s nimi na festivalech UNICA l969 v Lucembursku, l97O
v Tunisu, l972 v Portugalsku, l978 v Baku a l992 v Itálii.Stali se
spoluorganizátory mezinárodního festivalu UNICA L994 v Hradci
Králové.Účastníci festivalu navštívili při té příležitosti amatérské
filmaře ve Vysokově. (Vidozáznam přijetí mají k dispozici.)


3 Zájmové skupiny zabývající se kulturní činností
Vysokov (NA)
a/ Kroužek filmařů amatérů je najaktivnějším seskupením v obci.Je
součástí Osvětové besedy. Činnost kroužku splývá s jejími akcemi,
podobně jako s akcemi hasičů a jiných seskupení.

b/ Fan klub Járy Kohouta vznikl spontánně po besedě s populárním
umělcem při jeho návštěvě Vysokovského kohouta.Po jeho úmrtí členy
klubu registruje manželka Járy Kohouta.

c/ Hasičský sbor je spoluorganizátorem některých akcí např.dětského
dne, karnevalu. Podobně se spolupodílí na akcích org. Červeného
kříže.

3.1 Zaměření - převážná oreintace: Nejvýraznější, místní význam
překračující, je činnost filmařů amatérů. Ovšem na akcích - ať jsou
místního, okresního nebo celostátního významu - se svorně podílejí
občané obce bez zvýraznění skupinových zájmů.

3.2 Organizační princip : Soustředění kulturních aktivit v Osvětové
besedě vyhovovalo, také proto, že hlavním organizátorem akcí v obci
byl po desetiletí Zdeněk Majer, zároveň ved.Osvětové besedy,člen
obecního zastupitelstva, člen kulturní komise,zástupce tří obcí v
okresním shromáždění,starosta hasičského sboru, ředitel festivalu
Vysokovský kohout . Jeho syn - a dnes již také vnuk - jsou jeho
pomocníky a asistenty.Skupina organizátorů je zcela neformalizovaná.

3.3 Ohlas práce:V souvislosti s přehlídkou Vysokovský kohout jsou
výsledky práce často oceňovány v regionálním i celostátním tisku.
Zdeněk Majer ve spolupráci s Jar.Citou jsou autory propagačních
materiálů, ale i častých zpráv informujících veřejnost o kulturním
dění ve Vysokově. Účast občanstva na akcích je spontánní.

3.4 Finanční zdroje - provozní podmínky: Filmový kroužek má k
dispozici klubovnu, videokameru, střihačský stůl aj.vybavení
potřebné k promítání filmů. Finančně je zajišťován Osvětovou besedou
a příspěvky OkÚ poskytované prostřednictvím OÚ na tuto činnost
s regionálním dosahem.(Viz 4.2 )

3.6 Vazba na vyšší orgány:členy celost.organizací filmařů jsou jen
jednotlivci

4 Instituce zřízené k zajišťování kulturních služeb
Vysokov (NA)
a/ Osvětová beseda
4.1 Zřizovatelem je obec. OB je pořadatelem přehlídek Vysokovský
kohout (viz 3.a) a je pověřena OkÚ regionálním působením pro oblast
filmu a videa (okresní přehlídky, školení apod.).Vedle těchto
specializovaných akcí spolupůsobí s ostatními organizacemi (hasiči,
Červený kříž a další při řadě pořadů pro místní občany
(koncert Moravanky pro důchodce, zdravotní přednášky, kurzy první
pomoci pro děti). Tradici má pořádání Dlouhé noci (23.l2.), setkání
občanů s ochutnávkami vánočního pečiva, ovoce, zpíváním koled. Akce
vrcholí průvodem k rybníku, kde dostává svobodu vánoční kapr.

4.2 Financování : pokladníkem OB je Jaromír Řezníček, který zároveň
vede účetnictví pro OÚ.
V roce l994 OB hospodařila s částkami: 3O tis.Kč příspěvek OÚ
6O tis.Kč sponzorské dary
1O tis.Kč příspěvek MK
45 tis.Kč přísp.OkÚ

b/ Obecní knihovna - knihovnice Růžena Vítková
Provoz zajišťuje obec, půjčuje se lx týdně. Okresní knihovna
zajišťuje odměnu knihovnici a bohatý doplňkový fond knih, který se
postupně obměňuje. Knihovna vlastní 578 knih, doplňková část Okresní
knihovny má 2000 svazků. Čtenářů 49, výpůjček 2316.


5 Vztah místního zastupitelstva ke kultuře
Vysokov (NA)
5.1 Obecně: kult.komise koordinuje a iniciuje akce, jejími členy
jsou Dr.Bohadlo (viz dále), Z.Majer a p.Čepa.

5.2 Vytváření podmínek: Zajištěním prostředí (sál,klubovna,knihovna)
jsou vytvořeny základní podmínky pro činnost, zvláště v oboru pro
Vysokov nejvýznamnějším - amatérském filmu.

5.3 Financování kultury
Celkem v roce l994 vydala obec z celkových výdajů l,7OOtis.Kč na
kulturu 6O tis.Kč, tj. 3,5 %. Ostatní částky byly získány z jiných
zdrojů.

6 Projekty
Vysokov (NA)
Další ročník Vysokovského kohouta
2.-4.června l995 mezinárodní setkání českých a belgických filmařů
Nákup kompletního střihového zařízení včetně trikového pultu a
titulkování v hodnotě 2OOtis.Kč.
Uspořádání kursu základů videotechniky pro děti do lO let.
Zaslání souboru filmů do Japonska.
Příprava zavedení kabelové televize v obci.

7 Podnikatelé
Vysokov (NA)
Dr.Stanislav Bohadlo (občan Vysokova pracující v Hradci Králové)
založil vydavatelství GATE. Vydal reprezentativní publikaci
"Náchodsko, krajina magické krásy", pod stejným názvem první číslo
propagačního periodika

Sponzorské vstupy pro akci Vysokovský kohout jsou získávány z celé
republiky.

8 Různé
Vysokov (NA)

9 Anotace

V Y S O K O V okres Náchod 366 obyvatel

Malá obec v blízkosti okresního města. Její kulturní život
organizuje skupina občanů neformálně seskupených kolem Osvětové
besedy. Převážný zájem věnuje akcím využívajícím, propagujícím a
hodnotícím amatérskou filmovou a video tvorbu. Více než 3O let
pořádá přehlídku Vysokovský kohout, která získala celostátní pověst.
Veškerá činnost je založena na dobrovolných aktivitách, v jejichž
čele stojí dlouholetý obětavý organizátor. Obecní samospráva vytváří
velmi dobré podmínky pro tuto práci, organizátoři dovedou získávat
zájem i podporu veřejnosti.

lO Informace podali
Vysokov (NA)
PSČ: 549 12 Směr.č.tel: O441

Zdeněk Majer, ved.Osvětové besedy atd.atd. 3643
Jaromír Řezníček, pokladník OB
Růžena Vítková, knihovnice
Zaznamenal Jiří Valenta - IPOS/Regis - 16. 3.1995
Ověřeno (Zd.Majer) 30. 3.1995


SCHÉMA ORGANIZACE KULTURNÍCH AKTIVIT
a vzájemných vztahů s místními kulturními zařízeními a samosprávou
V Y S O K O V o.Náchod
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
—————— = zřizovatelské vazby


•———————————————• •———————————————•
| Zastupitelstvo•———————•Kulturní komise| 366 obyvatel
•——+———————————————• •———————————————•
| | OÚ |
| •———————————————•
|
| Kult.služby Zájmové skupiny Podnikatelé
| •———————————————• •———————————————• •———————————————•
•——•Osvětová beseda•———————•Kroužek filmařů| |GATE - vydavat.|
| •———————————————• •———————————————• •———————————————•
|
| •———————————————• •———————————————•
•——•Obec.knihovna | |Fankl.Járy Koh.|
•———————————————• •———————————————•

•———————————————•
|Hasiči (příl.) |
•———————————————•

jv - 16. 3.1995 •———————————————•
|Červ.kříž (př.)|
•———————————————•
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':