Databáze českého amatérského divadla

Texty: Hvozdná, excerpce pro MČAD 1998-2002

HVOZDNÁ o.Zlín
Vznik myšlenky ochotnického divadla podpořili zejména občané, kteří se vraceli z práce v cizině. K ustavení kroužku divadelních ochotníků došlo 1909 a hybnou silou rozvoje činnosti byla místní mládež. 1929 si ochotníci postavili vlastní dům s divadelním sálem. Hrálo se však i v přírodě a tato představení měla zejména dobrý ohlas. Do roku 1943 soubor sehrál 180 klasických i současných českých divadelních her. Měl 8O účinkujících. (JM)
Ve službách Thalie II. s.202.1909 zal. Kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné. Téhož roku první představení U Staňků a vybudování nového jeviště. Hráli ještě jednou, potom opět po návratu sezóních dělníků domů. 1919 hráli v přírodě Ondráš, pán Lysé hory. Další hrou v přírodě byl Radúz a Mahulena. 1927 tamtéž Jánošík. 1928 Zvoník u Matky Boží. Hráli také ve Veselé /1909/, ve Fryštáku /1928/. Psohlavci se hráli až 1934, 1935 naposledy v přírodě Naši baráčníci. 1920 začali hrát v Zicháčkově hostinci. Nespokojenost s podmínkami vedla 1929 k postavení vlastní budovy. Repertoár byl určován jen dospělým. Soubor měl i pěvecký sbor, takže hrál i operety. Koncem 20.st. soubor existoval pod stejným jménem, ale hrál nepravidelně. 1996 hráli např. Sluhu dvou pánů. (JM)
BEDNAŘÍK, Jindřich: Ochotnické divadlo ve Hvozdně. Podřevnicko,4/1997.
Zbořilová s.12: DS OB
1909 zal. Kroužek divadelních ochotníků dodnes pod původním názvem hraje nepravidelně. Hraje pro dospělé,též v přírodě a operety. Měl svůj pěvecký sbor
Informace starosty obce 1997, kART
BEDNAŘÍK, Jindřich: Ochotnické divadlo ve Hvozdné. Rkp. čl. pro čas.Podřevnicko . kART
BEDNAŘÍK, Jindřich: Ochotnické divadlo ve Hvozdné. Podřevnicko 4/1997. 1 s. kART
-jd-: Kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné.
In: Zlín p.v. 28.10.1940. KK
Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1989:
Místní soubor se účastní přehlídky v Luhačovicích.
Fond OKS č.3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1988:
Nastudování hry Orkeny: Rodina Tothů, režie D. Sitek.
Fond OKS č.3, Hodnocení činnosti OKS za 1. pololetí 1989:
Uvedení pohádky J. Grabowského Vlk, koza a kůzlátka (režie D. Sitek).
Fond OKS č.29, Přehled souborů a kroužků:
Existence místního DS od roku 1907 (ved. J Polepilová).
Fond OKS č.29, Divadelní zápisky 6/1987:
Místní soubor se zúčastnil přehlídky v Blansku s hrou C. Goldoniho Poprask na laguně.
Pamětní kniha obce Hvozdné, 1925:
1926 - zmínka o spolku ochotníků, který má vlastní jeviště a knihovnu (založen 1909 J. a P. Hvozdenskými a A. Hefkou).
1919 - DS se podílí finančně i osobně na stavbě památníku svobody v obci.
1929 - postaven místní spolkový dům kroužku div. ochotníků nákladem cca 130 000 Kč. Položení 1935 - DS a místní škola pořádají 3. března oslavu 85. narozenin T. G. Masaryka.
1938 - DS přispívá částkou 500 Kč do sbírky na obranu státu (4. nejvyšší částka v obci).
1943 - hráno několik zábavných představení (např. Čert a švec, Liduška z pastoušky).
1944 - uvedeny dva tituly (včetně operety Princezna v cirkusu), později byla budova spolku zabrána jako skladiště nábytku.
Kronika obce Hvozdné od roku 1945:
1945-50 - místní DS obnovil svou činnost a předvedl řadu představení (Otec, Naši furianti aj.). Také se základního kamene se zúčastnilo několik dalších spolků.
zúčastnil několika soutěží.
1951 - ochotníci hráli hry Ženitba, Kozí mléko a Hvězdy nad hradem.
1952 - majetek div. spolku zabrán Osvětovou besedou, načež DS ukončil činnost.
1954 - někteří členové DS obnovili aktivitu a sehráli klasickou veselohru J. K. Tyla Strakonický dudák v režii Víta Poláška
1955 - uzavření dohody mezi OB a bývalým DS, kterou kroužek za obnovení činnosti získal podíl na správě majetku. Hrána Čapkova Matka k 10. výročí osvobození.1956-58 - hrány hry Lucerna, Pan Johanes, Marjánka, matka pluku aj.
1958 - za výjimečné účasti veřejnosti probéhly oslavy 50. výročí založení DS. Se svými hrami přijely soubory z Lukova a Fryštáku a místní kroužek se prezentoval představením R. Piskáčka Perly panny Serafinky.
1959-62 - v průměru jedna hra ročně
1963-68 - stagnace souboru, bez činnosti
1969 - sehráno drama A. Jiráska Otec
1972 - Kroužek divadelních ochotníků nastudoval hru Naši furianti (53 osob, režie V. Polášek) a sklidil s ním řadu ocenění na ořehlídkách v Plumlově, Brumově, Luhačovicích i na soutěži doma.
1973 - Kroužek dosáhl velkého úspěchu, když se s hrou J. K. Tyla "Kutnohorští havíři" probojoval do celostátního kola div. soutěže vesnických souborů.
1976 - v obci se uskutečnilo krajské kolo soutěže amatérských divadel, v němž se místní KDO umístil jako druhý (Molićre: Lakomec).
1978 - divadelní přehlídka k 30. výročí Vítězného února.
1979 - oslavy 70 let trvání souboru, udělování ocenění apod. DS OB Hvozdná organizoval krajské kolo soutěže a s kusem J. K. Tyla Tvrdohlavá žena postoupil do národního kola.Fond OKS č.30:
1983 - v obci se konala okresní divadelní přehlídka za účasti souborů z Trnavy, Vizovic a Štítné.
1990 - místní DS vystoupil s hrou Kráska a zvíře na festivalu v Němčicích.
Fond OKS č.70, Evidence souborů 1987:
DS Hvozdná - 15 členů, vedoucí F. Mareček.
Fond OKS č. 70, Zpravodaj ZUČ II/1979:
Uskutečnil se okresní festival vesnických divadelních souborů.
Fond OKS č.70:1979 - účast místního souboru na krajském festivalu. Soubor byl navržen na národní přehlídku a jeho členka J. Polepilová získala cenu za herecký výkon.
Fond OKS č.44:
1986 - soubor absolvoval několik výjezdů s Filosofskou historií A. Jiráska a J. Dietla.
Školní kronika:
1929 - místní kroužek oshotníků uspořádal divadelní kurs teorie i praxe. Účast cca 70 osob.
1934 - sehrána dvě představení ochotnickým kroužkem ve spolupráci s žáky místní školy - v zimě Strakonický dudák a v létě v přírodě Jiráskovi Psohlavci.
6.4.1909 zaregistrován Kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné, 1.představení se však konalo již 9.2.1909 v hostinci u Staňků, 14.3.měl již kroužek vlastní jeviště v hostinci
1929 postaven spolkový dům s jevištěm, který slouží dodnes
1919 první divadlo v přírodě, hra Ondráš, pán z Lysé hory, další divadlo v přírodě až v r.1927, hra Jánošík, 1928 Zvoník u Matky boží, další hra v r.1934 Psohlavci, poslední divadlo v přírodě v r.1935, hra Naši baráčníci
2.sv.válka činnost přerušena, 1951 zrušení spolkového zákona, ustrnutí činnosti, dohoda o spolupráci 1937 - pod vedením učitelky Navrátilové secvičily děti div. pohádku.
s Osvětovou besedou, hry Strakonický dudák (1953), Matka (1955)
1959 nastudována hra Perly panny Serafínky (50.výročí založení souboru), 2.místo na divadelní přehlídce
Ve Hvozdné se konaly od konce 60.let a v 70.letech okresní divadelní přehlídky, i některé přehlídky krajské
1973 hra Kutnohorští havíři, 1.místo na okresní i krajské přehlídce, účast na celostátní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou 1977 hra Ztřeštěná neděle, 2.místo na krajské přehlídce v Němčicích nad Hanou
1978 hra Věčně tvůj, 2.místo na krajské přehlídce ve Švábenicích u Vyškova
1979 hra Tvrdohlavá žena, 1.místo na krajské divadelní přehlídce ve Hvozdné,účast na celostátní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou
V 80.letech stagnace, od poloviny 80.let práce pouze občasná, 1.2.1998 svolána Valná hromada k obnovení činnosti pro důstojné oslavy 90.výročí založení souboru
Informace z pamětní knihy obce Hvozdná(Kuslová)
POLÁŠEK, Vít: Svorně a stále vpřed 90 let, Kroužek divadelních ochotníků v Hvozdné 1909 - 1999, Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná, 1999, 118 s., Str.
Kroužek divadelních ochotníků. 1999 už 14 let s nimi spolupracuje Dušak Sitek, člen Městského divadla ve Zlíně. (zen). Amatérská Thálie přináší vitalitu a smysl pro humor. MF Dnes, 12. 4. 1999.Loutkářský soubor z r. 1947 sehrál jedno představení pro 200 diváků. (Votánek, Kuslová)
Kroužek divadelních ochotníků (existoval v letech 1909-51) (Bednářová, Kuslová)
DS zal. 1909, nyní má 184 členů. Velmi aktivní v okrese. Má 4 režiséry a v roce až 100 aktivit., 3-4 hry ročně. Účast v soutěžích LUT. OD 1958/5, s.102.OD 1958/6, s.139,OD 1958/12, s.286.
Kroužek divadelních ochotníků (Dotazník ÚLK 1999.)
1999 70 výročí otevření divadla. Maryša, za účasti J. A. Pitínského.
LANGER, Vlastimil: Maryša roztleskala vyprodaný hvozdenský sál. Moravský den 12. 10. 1999 1973 KDP: DS OB: J.K.Tyl: Kutnohorští havíři
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':