Databáze českého amatérského divadla

Texty: Chrudim, excerpce pro MČAD 1998-2002

CHRUDIM o.Chrudim
CČAD s. 45, 47, 51, 59, 62, 68, 70, 72, 77, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 89,135,184,190, 224,
LCH 229 n.
Obr.CČAD s.48: Opona Městského divadla v Chrudimi, J. Kokeš, konec 40. let 19. stol.
Obr.CČAD s.71: Plakát k opeře K. Kreutzera Nocleh v Granadě, Chrudim 1868
Obr.CČAD s.77: Karel Pippich, dramatik, zpěvák a deklamátor, organizátor divadelního života v Chrudimi, jeden z prvních předsedů ÚMDOČ.
Obr.CČAD s. 171: Studentské představení Shakespearova Snu noci svatojánské v Pippichově divadle v Chrudimi, asi 1943.
Obr.CČAD s.229:J. K. Tyl: Bankrotář, LS Chrudim, z představení, které 1. července 1950 zahajovalo mezinárodní loutkářský sjezd v Chrudimi.
Obr. DČD/II. s. 295, 296: Opona z Městského divadla v Chrudimi. J.Kokeš, konec 40.let 19.stol. Kněžna Libuše věštící slávu Prahy. Opona zničena, negativ v Městském muzeu Chrudim.
BČAD č.1296 - 1301
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
1843: F. Škroup: Dráteník (s. 306)
DČD II.60. léta 19. st.: Alois a František Gallatové - spolupráce s ochotníky (s. 176)
50. - 80. léta 19. st.: aktivity českých ochotníků (s. 178)
po r. 1885: měšťanský amatérský soubor vysoké úrovně (s. 455)
1889: Zeyer: Doňa Sanča - česká premiéra (s. 459)
konec 19. st.: vliv Karla Pippicha na och. div. - premiéry jeho her (s. 454, 457)
1896: Maeterlinck: Vetřelkyně (s. 459)
1903: Maeterlinck: Monna Vanna (s. 459)
DČD III.
krajského hejtmanství.
DVOŘÁK, R.: Dějiny ochotnického divadla ve Vysokém Mýtě, str. 9

Koncem 18.stol. německé ochotnické divadelní hry - hráli úředníci c.k.krajského úřadu - 1801 získána vlastní budova - “Náleží tedy chrudimské divadlo ochotnické zajisté v řadu nejstarších divadel na českém venkově.” Vybudováno z kostelíčka s.Jana Křtitele. “Lavic kostelních použito za sedadla pro obecenstvo, kazatelny za loži, kruchty za galerii. 1835 vybaveno sedadly, 1850 vyhořelo. Na spáleništi Hrálo se v hostinci U bílého lva a v roce 1801 i v kostele, kde kazatelna sloužila jako lóže pro úředníky postaveno nové divadlo, 1854 zahájena činnost operou Stradella, 1875 rozšířeno. 1846 převládaly hry české, 1848-50 se německy nehrálo, po 1850 opět německy, od 1862 jen česky. Provozovány i opery.
Zprávy o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě.
Praha, Otto 1882 str. 145-7 A.G. (Alois Gallat) kDÚ
Existenci ochotnického divadla v místě uvádí Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.
Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ
V 18.století se německy hrávalo divadlo v soukromých domech. 1801 byl přestavěn historický špitální kostel na divadlo a o rok později znovu upraveno. Hráli zde ochotníci a německé kočující společnosti. Pozvolna přibývalo českých her, takže 1845 Květy informovaly, že od 1839 se zde hrálo osm českých her. České hry se ale častěji hrály v hostinci U arcivévody Štěpána na Riegrově náměstí /zbořeno 1879/, v domě čp.136-I a od 1822 na Střelnici. Po 1841, kdy nastoupil nový ředitel divadla, vynutil si české hry v městském divadle. 1849 zde hrála společnost J.A.Prokopa. Při velkém požáru ve městě vyhořelo i toto divadlo. 1854 bylo nově postavé divadlo otevřeno za dirigentské účasti Fr.Škroupa. Významý pro rozvoj zdejšího divadelnictví byl příchod Dr.Emanuela Pippicha 1853 a 1874 dr.Karla Pippicha, který stál u vzniku hudební a divadelní slávy města. 1868 zde ochotníci provedli Konradina Kreutzera operu Nocleh v Granadě. Dr.Karel Pippich, jeho manželka, Alois Hnilička a některé další významné osobnosti českého hudebního života zde každým rokem danými možnostmi premiérovali jednu operu. 1870 s klavírem Dona Giovanniho, 1875 ukázky z Ivana Susanina a z Fausta a Markétky. Za návštěvy císaře ukázky z Auberových Penězokazů. 1881 za účasti B.Smetany poprvé mimo Prahu ukázky z Libuše. Pištěkova společnost s ochotníky a s hudebníky zde poprvé premiérovali Bendlova Starého ženicha. Provedené opery: 1865 Marta,1866 a 67 Lucia di Lammermoor, 1866 Penězokazi, 1870 Afričanka, 1870 Don Giovanni, 1875 Faust a Markétka, Alessandro Stradella /Flotow/. 1875 nové divadlo zahájilo živým obrazem a úryvky z Libuše. 1882 Starý ženich /Bendl/. Po 1900 se i zde ve středu zájmů ochotníků módně více projevovala opera. Budova tohoto divadla, která měla výjimečné zásluhy o rozvoj českého divadelnictví, byla mnohokrát přestavována, až 1929 byla zbořená pro postavení spoř6itelny. 1934 bylo otevřeno dnešní Městské divadlo.(JM)
Javorin s. 71, Smékalová)
1870 SDO.
SPALOVÁ,Olga:Sága rodu Budilova. Sto let českého divadla na jevišti i v zákulisí. Praha, Odeon 1978. s.67
V Chrudimi se narodil J.N.Štěpánek /1783 – 1844/. Do 1801 se hrálo i v hostinci na náměstí U bílého lva. 1843 mezi českými hrami byl Dráteník. 1848 – 1851 se hrály výlučně české hry. Požár města 1850. 1854 na místě shořelého divadla postavené nové, zahájeno Flotovovou operou Stradella. Do 1860 se hrálo německy a česky. Repertoár tehdy obvyklý. 1875 divadlo přestavěné a bylo majetkem Občanské záložny. O repertoáru, který se zde do 1909 hrál, nejsou úplné zprávy. Vedle obvyklých tehdy, ale s vkusem vybíraných autorů je značná část soudobé tvorby /např. Zeyer, Vrchlický, Jirásek, Svoboda, Štech, Dyk, Hauptmann, Maeterlinck, Gorkij/. 1897 – 1910 bylo provedeno 36 her, z toho 11 českých. Mezi hosty byli Seifert, Inneman, Sklenářová-Malá, Budil, Šmaha, Šmahová, Laudová-Hořicová, Benoniová, Stará, Grégrová, Herold, Plavec, Danzerová, soubor činohry ND. Z ochotníků vzešli i členové ND Adolf Pštross a Božena Stará. /JM/
TÁBORSKÝ, str.341 – 348.
ALEXA,J.: Ochotnické spolky v Chrudimsku a Nasavrcku. seš.26. ? ?
DIVADLO v Chrudimi. In: Chrudimsko a Nasavrcko III., seš.25, /Chrudim?/ 1912, uspořádal J.Alexa.
sl-: Konec starého divadla chrudimského. In: Lidové noviny 1929/č.113. KK
DIVADELNÍ Chrudim.Památník vydaný k otevření Městského divadla Karla Pippicha v Chrudimi. 1801-1934. 170 s. Chrudim 1934. KK
NERUDŮV okrsek ÚMDOČ v Chrudimi. In: Ve službách Thalie II. s27.
Sídlo Nerudova okrsku ÚMDOČ.
Táborský: s. 341 - 348
MALINSKÁ, Eva: Dějiny chrudimského divadla. Diplomová práce . Ústav hist.věd PdF VŠP v Hradci Králové. 1996.
ZK Eva Chrudm hraje Jarišovy Inteligenty./JM/
OD1956/3,s.48.
DS ZK Eva. Vítězný soubor v krajské soutěži s Lidé na kře. OD 1957/6, s.142, 143. OD 1957/7, s.159.
Účast na festivalu v Pardubicích s Medvěd a víla /Krásnohorská/. Nedávno ustanovený kolektiv. OD ÚMDOČ 1922: Sbor div.ochotníků
Adresář 93: Loutkářský soubor Ahoj
Loutkářský soubor (Edita Žaludová)
Loutkářský soubor Kacafírek
Divadelní soubor J.N.Štěpánek
Loutkářský soubor Panenka
LS učitelek MŠ
DS J.N. Štěpánka (Dotazník ÚLK 1999.)
JH 1939: Spolek divadelních ochotníků: Němeček: Most

Loutkové divadlo:
Loutkářský soubor Ahoj založen v roce 1988, vedoucí Libor Štumpf. Účastní se oblastních přehlídek. Repertoár zaměřen na pohádky, především pro mateřské školy (Sněhová královna, Zakletý kačer, Ostrov splněných přání, Pyšná princezna, Pustý les). Soubor spolupracuje s Černým divadlem v Curychu. Loutkářský spolek Kacafírek pracuje od počátku tohoto století, jako spolek registrován v roce 1993. Vedoucí František Žalud, výtvarník František Štrajt. Soubor hraje s marionetami, účast na krajských (1976-1988) a okresních (1976-1993) přehlídkách. V letech 1954, 1956, 1976 a 1979 vystoupil mimo program na národní přehlídce Loutkářská Chrudim.(Kyselová)
Z informací zaslaných MěÚ Chrudim, odborem školství a kultury, pro Místopis 1998.
SCHÜTZ, Otto: Prameny k historii stálého loutkového divadla v Chrudimi. Ze zpráv v tisku sest. O.Schütz. Strojopis. MLK
Loutkářská Chrudim viz BČAD č. 1296 - 1301
LCH 1951: Závodní klub Eva

Eva Malinská - Dějiny chrudimského divadla 1996
Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Nesejt, CSc.
Obsah:I. Staré divadlo
1. Architektonický vývoj a majitelé divadelní budovy
2. Německy hrané divadlo
3. České divadelní společnosti
4. Chrudimští ochotníci
5. Divadelní soubory sdružených měst východočeských a jeho činnost v Chrudimi
II. Vývoj budování nového divadla jeho slavnostní otevření
1. Osobnost JUDr. Karla Pippicha - divadelní a dramatická činnost
2. Spolek pro zbudování nového městského divadla
3. Od položení základního kamene k slavnostnímu otevření nové divadelní budovy
4. Slavnostní otevření nové divadelní budovy
5. Divadelní představení v období od uzavření starého divadla do otevření nové divadelní budovy
- práce postihuje období 1801-1934 - existence staré divadelní budovy, která vznikla ze zrušeného kostela sv. Jana Křtitele, až po otevření nového divadla nesoucího jméno Dr. Karla Pippicha v roce 1934 - v roce 1911 vzniká Spolek pro zbudování nového divadla, pořádá představení ve prospěch divadelního fondu
- 4.12.1926 zvláštním přípisem Okresní politické správy č.j. 70002 stanovena lhůta (rok 1931) městu, aby se postaralo o novou divadelní budovu
- v roce 1927 odkoupila Chrudimská spořitelna starou divadelní budovu s podmínkou, že získané prostředky budou použity na stavbu nového divadla, byla vypsána stavební soutěž, vítězný projekt architektů Freiwalda a Böhma
- 30.1.1929 vydáno povolení ke zbourání stavby, na jaře 1929 zbourána
Německy hrané divadlo
- 18.10.1801 - Společnost ochotníků uvádí veselohru Augusta von Kotzebue Das Epigram Ein Original
- 25.10.1801 uvedeno Schillerovo drama Kaballe und Liebe
- čestnou funkci ředitele divadla vykonával v letech 1838-1841 magistrátní rada Josef Schlauf, po něm spisovatel Antonín Rybička Skutečský
- od roku 1854 hráno i české divadlo
- od r. 1861 pouze česky České divadelní společnosti
- 17.11.1849 vystoupení kočující společnosti J.A. Prokopa: J.K. Tyl - Umělcové na pouti a francouzská dvouaktovka Krištof a Renata - hráli až do 12/1849, pak Litomyšl
- v létě 1855 hrála v Chrudimi Zollnerova divadelní společnost (působil v ní i J.K.Tyl)
- od r. 1870 Společnost Vendelína Budila - časté návraty
Chrudimští ochotníci
- činnost od r. 1801
- repertoár 60. let veselohry, frašky, méně činohra a drama
- 26.6.1873 uvedena Kollárova hra Monika ve prospěch stavby ND, v titulní roli j.h. Otilie Sklenářová-Malá, další představení 10.4.1880 a 15.8.1881 (za tuto aktivitu znak města Chrudimě na oponě ND vedle znaku hl. města) - 21. a 22.12.1875 slavnostní představení k otevření divadla po přestavbě
- 1.1.1887 vydán Divadelní řád pro obecenstvo a Divadelní řád pro herectvo a divadelní zřízence
- v roce 1889 uvedena Zeyerova Doňa Sanča - O. Sklenářová-Malá j.h.
- 10.10.1896 - oslava 50 leté činnosti Aloise Gallata - L. Stroupežnický: Paní mincmistrová, Klicpera: Rohovín čtverrohý
- po roce 1905 sezóna Stálého divadla sdružených měst východočeských a kočujících společností - málo prostoru pro místní ochotníky
- asi v roce 1912 založen Východočeský okrsek Nerudův, který zahrnoval 27 ochotnických sdružení, předsedou valné hromady dr. Karel Pippich
- od roku 1920 vyvíjí činnost Divadelní odbor Sokola - 2 představení v roce 1925 - Pippichovy aktovky Z české domácnosti a Slečna nakladatelka
Divadelní soubory sdružených měst východočeských a jeho činnost v Chrudimi
- v roce 1905 vzniká Stálé divadlo sdružených měst východočeských, vedení se střídavě ujímá Hradec Králové, Pardubice, Mladá Boleslav, Chrudim, Dvůr Králové a Litomyšl, vzniká Ustřední divadelní komise, léta 1905-21 bez problémů, v roce 1921 se rozhodli vystoupit Pardubice, Hradec Králové a Havlíčkův Brod, Chrudim dává podnět zbylým městům k novému ustavení sdružení východočeských měst - schůze 30.7.1921 v Chlumci nad Cidlinou, po zbourání divadelní budovy v roce 1929 Chrudim vystoupila ze sdružení, vyhradila si právo vstupu po zbudování nové scény
Osobnost JUDr. Karla Pippicha
- narodil se 21.4.1849 ve Zlonicích
- významná postava kulturního dění nejen v Chrudimi
- v roce 1874 začíná v Chrudimi dráhu advokáta
- od roku 1878 člen zastupitelstva
- od roku 1882 vede ochotnický sbor a divadlo
- do r. 1897 starosta Ústřední matice divadelních ochotníků
- podíl na vybudování sokolské obce v Chrudimi
- podíl na vzniku Stálého divadla sdružených měst východočeských v roce 1905
- literární a dramatická tvorba
- zemřel 29.3.1921 Slavnostní otevření nové divadelní budovy
- zahajovací představení 18.2.1934 Libuše, 20.2.1934 Lucerna
Divadelní představení v období od uzavření starého divadla do otevření nové divadelní budovy
- v dubnu 1933 uvedl dramatický odbor Sokola satirickou veselohru Paní ministrová jako poslední představení před otevřením nové divadelní budovy
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':