Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kladno, Excerpce pro MČAD 1998-2002

KLADNO viz též ROZDĚLOV o.Kladno
CČAD s. 68, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 94, 99,100,
116,121,131,188, 216, 224, 227, 377
ŠORMOVÁ, Eva: Profesionální divadlo na sklonku rakousko-uherské monarchie (1896 - 1918). Část o kladenském divadle. DČD III. / 439 - 440.
1911: První dělnická výstava - založení SDDOČ (s. 455)
asi 90. léta 19. st.: dělnický ochotnický kabaret (s. 493)
před r. 1910: dělnické divadlo - dekoracemi vybavila firma Fr. Petránek (s. 466)
DČD III.
1919 - 1933: Volná socialistická škola práce - divadlo jako součást výuky (s. 189)
DČD IV.
Volná socialistická škola práce na Kladně 1919 - 1933 "Děti byly vedeny k tomu, aby si samy dramatizovaly a na jevišti prováděly scénky z probírané látky nebo aby si samy zhotovovaly loutkové divadlo včetně elektrického osvětlení či malovaly kulisy. Divadlo a veškerá jeho příprava se tak staly součástí vyučovacího procesu. "
DČD IV/189
Spolek divadelních ochotníků Tyl zal.1895
SOkA Kladno č.137
Zájezdové deníky 1919-1923 a 1935, Kniha protokolů o schůzích 1919-1923, Oběžníky 1905-1908, Kniha oběžníků 1923-1931, Deník příjmů a vydání 1908-1912, Památní kniha 1910-1920, Jednatelské zprávy 1895-1908, Zápisníky o schůzích 1903-1906, 1909-1912, 1912-1917, Stanovy, pozvání k valným hromadám a j.spisy.
SOkA Kladno č.SP 26-36 a 191.
Ochotnickovzdělávací beseda se sídlem na Kübeck důlu zal.1895
SOkA Kladno č.175
Pěvecké a dramatické sdružení dělnické v Kladně pro pěstování pěveckého, dramatického a hudebního umění zal. 1908
SOkA Kladno č. 426
Pěvecké a dramatické sdružení dělnické na Kübecku pro pěstování pěveckého, dramatického a hudebního umění se sídlem na důlu Kübeck zal.1908
SOkA Kladno č. 435 Existenci ochotnického divadla v místě uvádí Jos.Mikuláš Boleslavský v Divadelním ochotníkovi Díl II. Sv.6 v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu.
Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s.III. kDÚ
1882 členové dělnické besedy Budislav v Kladně provedli V studni. 1883 tentýž spolek nastudoval nenáročnou operetku Pylades bez Oresta. 1888 provedli operetku 1888 Don César a spanilá Majoléna. Smíšený sbor měl 90 členů, orchestr 30 hudebníků. Po 1900 i zde ochotníci reagovali na tehdejší trend, hrát ve spolcích operu. 1912/1913?/ zde dělnická beseda provedla V studni. Kritika ocenila úspěšnou snahu ochotníků, podat profesionální herecké a pěvecké výkony a scénické vybavení. Městské divadlo bylo postavené na místě starého hřbitova 1910-11.(JM)
Javorin s. 88, Smékalová
Asi 1890 studenti, SDO.
VYDRA,Václav: Má pouť životem i uměním. Praha, Melantrich 1958. s.29

DISTL, J...: Spolek divadelních ochotníků Tyl na Kladně. Thalie 3, 1898-99, s.59.
SLAVNOSTNÍ list k 25.výročí založení družstva lidového divadla na Kladně. Kladno, Družstvo lidového divadla 1922 KK HOSTÁŇ, J.: Volná škola práce v Kladně, Proletkult 1, 1921, s. 214
STROUHALŮV okrsek ÚMDOČ na Kladně. In: Ve službách Thalie II. s.28.
Sídlo Šubertova okrsku ÚMDOČ (1922)
MATĚJČKOVÁ, Hana: Adresář amatérských divadelních souborů okresu Kladno. Kladno,Okresní kulturní středisko 1988. 7 s. SVK Kladno, kART (půjčeno pí Sehnalové)
Adresář 93: Divadlo D , DS Gymnázia , DS Studio
ÚMDOČ 1922: Spol.div.och.Tyl, Těl.jed.Sokol, Beseda pomoc.řem., Družstvo lid.div., Záb.spol.Ratolest, Nár.soc.jed.Osvěta, Masarykova Liga, Dram.odb.čs.str.lidové, Svaz absolventů stát.prům,škol, Svaz čsl.legionářů, Svaz horn.hut. jed.soukrom. úřed., Org.čs.strany social., Svaz zeměděl. a les. dělnictva odb.zahrad., Krajs.org.stráže bezpečnosti, Živnost.obch.str.středostavovská, Sdružení studentstva, Družstvo živost. domu,
DDOČ 1930: Sídlo kraje; existence souboru (Burian s. 27, 35, 197)OD 1958/4, s.73.
DS Uzlového klubu ROH většinou železničáři. 1957 25 představení, především pro JZD /Dřetovice, Stehelčeves,Blevice.../. Na repertoáru např. Otec, Setkání s mládeží /Arbuzov/.
OD 1958/6, s.139.
Dětský divadelní soubor, vznik 1958. 13 dětí 11-14 let. Brzy dobré výsledky. Šuku-Muki /K.Driml/.
OD 1958/9, s.214.
DS ZK ROH důl A.Zápotocký Není římského lidu /Loukotková/, účast na festivalu v Souši.
OD 1958/11, s.262.
DS ZK ROH důl Gottwald Zlý jelen, účast na festivalu v Souši.
OD 1958/11, s.262.
Sto let uplynulo 10. 10. 1997 od doby, kdy se v hostinci U Grumetů ve III. ulici Nového Kladna sešlo 64 občanů města, aby se zástupci některých kladenských spolků založili Družstvo pro vystavění domu lidového divadla na Kladně. Stavět se začalo až v roce 1910.
Příbramský deník, 13.10.1997
DS Milmar (Dotazník ÚLK 1999.)
Kladenský amatérský soubor V.A.D. (Velmi amatérské divadlo) má za sebou po prvním roce veřejného vystupování 12 úspěšných repríz 2 komedií. Pracuje v něm 10 členů, konečná podoba inscenací je kolektivním dílem - divadlo nemá režiséra. (MF Dnes, 12.07.1999)
Zábavní spolek “Ždára” na Kladně uspořádá v neděli dne 6.dubna 1879 ve prospěch hasičského náčiní sboru dobrovolných městských hasičů na Kladně divadelní představení v místnostech dělníků pražskoželezářské společnosti (u Rohanů): “Nevinně odsouzen”. (Une canse célebre). Drama ve 4 jednáních s předehrou ve 2 jednáních. Sepsali A.Dennery a Cormou. Drama toto provozováno poprvé na král.zemském divadle v Praze dne 6.ledna 1879.
(Svobodný občan č.14 z 5.dubna 1879)
Divadelní odbor besedy “Budislav” na Kladně uspořádá o prostřední svátek dne 2.června 1879 ve svých místnostech u p.Sýkory k dobročinnému účeli divadelní představení: Útěk do Afriky”. Veselohra ve 2 jednáních od Albiniho. Po té: “On nežárlí”, veselohra v 1 jednání od A.E.
(Svobodný občan č.21 z 24.května 1879
Zábavní spolek “Žďára” na Kladně uspořádá v neděli dne 15.června t.r. v hostinci “u slunce” v areně k dobročinnému účeli divadelní představení: “Farářova kuchařka”, obraz ze života ve 4 jednáních od Burgra, vzdělala E.Pešková.
(Svobodný občan č.23 z 7.června 1879)
Divadelní odbor “Besedy Budislav” na Kladně uspořádá v hostinské zahradě p.Hraběte v neděli 27.července 1879, v pádu nepříznivého počasí o týden později, divadelní a hudební zábavu: I.”První den po svatbě”, veselohra ve 2 jednáních od Benedixe. II. “Maloměstské treprendy”, burleska se zpěvy v 1 jednání od Nestroje. Hudbu povede smyčcový sesílený orchestr hornické kapely státní dráhy. Po představení volná zábava. (Svobodný občan číslo 30 z 26.července 1879)
Spolek “Žďára” na Kladně pořádá v nově zařízeném hostinci “u slunce” dne 30.listopadu t.r. divadelní představení: “Sedlák křivopřísežník”, obraz ze života národního ve 3 jednáních. Dle L.G.upravil E.F.Schmeidleichner. (Svobodný občan č.48 z 29.listopadu 1879)
Krakovec, spolek akademiků z Rakovníka a okolí, pořádá v neděli dne 21.prosince t.r. na Kladně koncertní a deklamatorní zábavu v místnostech besedních u “města Kladna”. Čistý výnos věnuje se ve prospěch fondu pro zakládání knihoven v severozápadních Čechách.
(Více a program večera viz. Svobodný občan č.50 z 13.prosince 1879)
Zábavní spolek “Žďara” na Kladně uspořádá v neděli 29.února 1880 ve prospěch zlatkové sbírky “národního divadla” divadelní představení v spolkových místnostech “u Slunce”: “Osudná bambitka”, veselohra ve 4 jednáních dle B.Kaisera od V.K.Častolovského. (Svobodný občan č.9 z 28.února 1880)
Zábavní spolek “Žďára” na Kladně uspořádá dne 29.března 1880 ve prospěch spolku přátel české literatury na Kladně v spolkových místnostech v hostinci “u Slunce” divadelní představení: “Chudý písničkář”, obraz ze života se zpěvy v 5 jednáních, upravil Jos.Mikuláš Boleslavský. (Svobodný občan č.13 z 27.března 1880)
Zábavní spolek “Žďára” na Kladně uspořádá v neděli dne 11.dubna 1880 ve svých divadelních místnostech “u Slunce” divadelní představení: “Poslední desetník”. Velká výpravná, kouzelná hra v 5 odděl. Se zpěvy a tanci, průvody a skupeními od Jos.Kaj.Tyla. Účinkovati budou sl.Laubova, pí.Holečková, pí.Horová, sl.Braunspergerova, sl.Rohanovy, pp. Hora, Brož, Meisner a Pospíšil ml. (Svobodný občan č.15 z 10.dubna 1880)
Podporující spolek dělníků Pražsko-železářské společnosti na Kladně uspořádá dne 2.května 1880 v hostinci “u Rohanů” divadelní představení: “Život za přítele, aneb Zasnoubení před popravou”. Výpravná hra ze života francouzského ve 3 jednáních od Aubignyho. Sbory: Pochod, Píseň večerní, Dobrou noc, Píseň plavcova. (Svobodný občan č.18 z 1.května 1880)
DOBNER, Libor: Ochotnické divadlo na území někdejšího hejtmanství a politického okresu Slaný a části okresu Kladno. 2000. Rkp. kART.

WP 1979: Recitační kroužek gymnázia
WP 1983: Divadlo dokumentu
Loutkové divadlo:
ALMANACH. 10 let práce loutkové scény Měst. divadla na Kladně 1950-1960. Text V. Charvát. Kladno, t.Středočes.tiskárny 1960. 32 s. MLK


Excerpce pro MČAD 1998-2002
KLADNO - DŘÍN o.Kladno
1905 vznikla ze zájmu průmyslových dělníků o divadlo Čtenářsko-ochotnická beseda. Po prvním představení výrazně přibylo členů z řad dělníků. Postupně vznikala i knihovna o 800 svazcích. Do 1943 beseda sehrála 153 představení.(JM)
Ve službách Thalie II. s.187.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':