Databáze českého amatérského divadla

Texty: Kralovice, excerpce pro MČAD 1998-2002

KRALOVICE o.Plzeň-sever viz též BUKOVINA, HRADECKO, ŘEMEŠÍN, TROJANY
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
1826: Ochotnické divadlo v české řeči (s. 181)
DČD II
1826 studenti zřídili a hráli divadlo, Berounské koláče, Čech a Němec, "Později sestoupilo se několik občanův uvědomělejších, upravili jeviště řádnější a dávali občas divadelní kusy, jež z rozličných rytířských povídek a pověstí sami sestavovali.: Blahoslav a Valburga, Poslední večeře rodiny
Grispekovské, Cinádrovy Kralovice, Cikánka aj. "Nejvýtečněji kvetlo divadlo u nás od r. 1845 do roku 1849. Avšak rok 1849 zničil vše! 1859 nové jeviště - nový život. 6-8 představení ročně, 1874 spolek přijal jméno Kolár.
Zprávy o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Praha, Otto 1882 str. 152-8 FR.J.Ekert kDÚ
1927 SDO.
HOŘEC,Petr: Seznamte se s... Praha, Melantrich 1994. s.12PIHRT, Bohuslav: Zpěv, hudba a divadlo na Kralovicku v XIX.stol. Vlastivědný sborník okresu rakovnického s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem 1934-35. KK
HOLEC, Pavel: Divadelní činnost na Kralovicku. Vlastivědný sborník okresu rakovnického s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem. 1937-38 KK
HOLEC, Pavel: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku. Tamže 1933-34. KK
-ek-: 130 let divadla v Kralovicích. In: Ochotnické divadlo II-1956/142 KK
Královice. Besedník 1872, r. 1, č. 14, s. 204. NK
Táborský: s. 176 - 177
1. představení 1826
Popis politického okresu Kralovice - Zetek František, SOkA Plasy
V 60. letech divadelní přehlídky.
1864 - založení divadelního spolku Kollárod r. 1864 do roku 1894, tedy za 30 let, sehrál celkem 61 her českých, z toho 11 her J. K. Tyla, 1 hru L. Stroupežnického, 5 her V. J. Klicpery a 44 hry od neznámých autorů. Cizích her - 83, z toho 70 německých, 7 francouzských, 3 polské, 1 anglická, 1 španělská a 1 hra, jejíž původ není znám. Celkem tedy 144her, roční průměr 4-5 her.
Činnost tohoto spolku zanikla na počátku první světové války. Po roce 1918 se vytvořily dva dramatické odbory, a to při Tělocvičné jednotě Sokol a při Dělnické tělocvičné jednotě. DTJ si v roce 1922 postavila "Lidový dům" se stálým jevištěm a divadelní odbor si dal název "Lidová scéna". Když byl za protektorátu rozpuštěn Sokol, přešli členové divadelního odboru do Lidové scény, kde pokračovali společně v činnosti až do skončení války. Po r. 1945 při reorganizaci - členové Lidové scény jako jedni z prvních se zařadili do závodního klubu místních komunálních podniků s názvem "Lidová scéna, dramatický kroužek ZK ROH v Kralovicích"
spolek ochotníků 1826 - 1956
od 12. 2. 1920 organizován ve Svazu dělnického divadelního ochotnictva, legitimace odboru je v muzeu v M. Týnici.
Plakát na přehlídku divadelních souborů Kralovice 1972, legitimace Ústřední matice div. ochotnictva 1946. Pozvánka na okresní divadelní přehlídku 1982. Legitimace svazu děl. ochotnictva pro DTJ Kralovice 1920, katalog - seznam členů spolku Lid. scéna kol. roku 1947, pamětní kniha spolku ochotníků Kollár Kralovice 1826 - 1956, kniha zápisů ze schůzí spolku ochotníků 1900 - 1910, kniha zápisů ze schůzí Lidové scény 1923 - 1930, kniha zápisů ze schůzí ochotn. spolku 1910 - 1918,
Lidová scéna od 1922
BROTÁNKOVÁ, V.: dipl. práce 1984, M Mariánská Týnice
Kronika divadelního spolku "Kolár"z roku 1874(1956 - na Jiráskově Hronově byla vyložena v pavilonu "Výstava čs. ochotníků", M Mariánská Týnice
1956 Lidová scéna ZK místního hospodářství. Čaj u pana senátora /Stodola/, Tovaryš Martin /Spitzer/. OD 1956/4 s.91.
1957 otevřen nový KD ZK ROH Místního hospodářství. Zde Lidová scéna zahájila Loupežníkem.
OD 1958/2,s.42. OD 1958/3, s.66.

Studenti, kteří zahájili tradici OD v místě: Václav Vohanka, František Pankrác, Maxmilián Haller, J.Král, Dongres. Dále kupec Josef Vavřík a jeho dcera Katynka, František Ekrt, František Michálek. . Zahájili Berounskými koláči. 1859 si zřídili vlastní divadlo. Později činný J.Knedlhans-Liblínský a režisér Jindřich Hájek, činný potom v českých spolcích v Chicagu. Na repertoáru Tyl, Klicpera, Molière, Shakespeare. 1873 ustaven Spolek divadelních ochotníků Kolár. Zal. kronika, vlastní knihovna. Repertoár: Strakonický dudák, Jiříkovo vidění, Lesní panna, Chudý kejklíř, Lakomec, Zkrocení zlé ženy... Nezájem místní inteligence. Z té doby dobře dochovaná dokumentace. 1905 příchod nové generace. 8 - 10 her ročně. Společenská aktivita spolku. 1918 končí významná počáteční etapa spolu, sehráno 114 her. Po1918 rodělení Kolára na dramatické odbory TJ Sokol, DTJ. Úroveň Sokola zpočátku ne vysoká. Teprve po 1929 s novou skolovnou opět nová generace. 1939 příprava Matky. 1941 zákaz Sokola. 1912 zal. DTJ. Do 1918 několik představení. 1922 otevření Lidového domu a zahájení Lidové scény. Na repertoáru několik vlastních divadelních her., potom v menším počtu Naši furianti, Mistr ostrého meče, Nezbedný bakalář, Půlnoční slunce... 1945 zahájili Lucernou, poté Rukopis času, Ruští lidé, Děvče z předměstí, Stanice Gordian, Polibek královský... Po 1948 utlumení činnosti, členové aktivní spíše v místní politice. 1951 zahájili opět s Hejtman Talafús, Revizor, Jedenácté přikázání, Lidé z naší ulice, M.D.Rettigová, Noc na Karlštejně, Česká polka... 1954 přešel soubor pod ZK ROH místního hospodářství. /JM/
OD 1957/5, s.100 - 1.
V kronice DS Kolár, psané od 1874 se konstatuje, že v místě hráli studenti divadlo 1826 /Berounské koláče/. Paravány zapůjčil plaský klášter. 1864 zal. Divadelní spolek Kolár. Soubor tehdy vlastnil oponu se lvem, namalovanou místním občanem. Spory s předsudky. 1864 - 1894 sehráli 61 her českých /Tyl, Stroupežnický, Klicpera, 44 od neznámých českých autorů. Cizích 63, především německých. Ročně 4-5 her. 1914 soubor zanikl. Po 1918 dramatický odbor Sokola a DTJ. DTJ si 1922 postavila Lidový dům a soubor nesl název Lidová scéna. 1941 Sokol zrušen, členové přešli do Lidové scény. Po 1945 při reorganizacích kolem 1950 Lidová scéna, dramatický kroužek ZK ROH místního hospodářství v Kralovicích. Repertoár: Jirásek, Simonov, Vrchlický, Karvaš, Kruczkowski, Spitzer... 1956 nákladná přestavba divadla. Zahájení Berounskými koláči. Výstava 130 let divadla v Kralovicích. /JM/
-ok-: 130 let divadla v Kralovicích. OD 1956/6 s.142.
K.S.:Dny radosti a vzpomínek /K dějinám a současnosti DS v Kralovicích.
OD 1956/10 s.281.
do r. 1982 - Honda -div. mladých
Loutkářský soubor - dosud od r. 1990 stagnuje
1983 - založení divadelního souboru Sami sobě - činnost do r. 1992
1955 - obnovení činnosti Lidové scény, divadelní - dramatický soubor - činnost do r. 1990
účast na okresních div. přehlídkách
1985 - založení loutkářského souboru Loutka, do roku 1993 (Svobodová)
Evidenční karta souboru, OKS Plzeň - sever, dokumentace přehl. 60. léta
Soubor plakátů Kralovice 1876 - 1981, M Mariánská Týnice, OkÚ kult.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':