Databáze českého amatérského divadla

Texty: Divadelní listy I. ročník, 1880. Exc. Jiří Valenta, A Muzeum Miletín

Divadelní listy I. ročník, 1880
Excerpce Valenta
A Muzeum MIletín


DIVADELNÍ LISTY, 1880-1884.
Obrázkový časopis pro poučení i zábavu. 1881,
č. 7: Orgán Matice divadelní v Praze; 1881: Ilustrovaný týdeník věnovaný zájmům divadelním; 1882: Ilustrovaný časopis...; 1884: Ilustrovaný časopis pro všechny obory divadelní a hudební. Red. a vyd. HOVORKA, Fr. L.; 1881: Maj., vyd. a red. HOVORKA, Fr. L.; 1882, č. 24: Red. a vyd. FRIČ, Celestin. Maj. Hovorka, Fr. L.; 1882, č. 27: Maj., red. a vyd. HOVORKA, Fr. L. 2x měsíčně; 1881: 3x měsíčně; 1881, č. 18: 1x týdně; 1882, č. 26: 3x měsíčně. Praha. Příloha: Rarášek. 1884. kDÚ, NMd, NK.

Místopis:

Přenesl JV 5.5.2004

KOLÍN, spolek neuveden
Telegram, ve prospěch ND, 1980, jh. Sklenářová-Malá
Inf. ex: Divadelní listy 1880, č.1, s. 16.

Osobnosti DSb/JV
Karel Sladkovský
Obr. in: Divadelní listy 1880, č.2, s. 17.

Biblio Db/JV
VOBORNÍK, Jan: O repertoiru ochotnických divadel. Divadelní listy 1880, č. 2, s. 18-20. Proti frivolnímu humoru v merendách, špatným obrazům ze života.

Organizace
Valný sjezd ochotnických jednot divadelních svolala karlínská jednota Pokrok o sv. Janě (17.května) 1880. Pozvala pražské spolky a spisovatele J. V. Friče, J. Baráka, J. L Turnovského, M. Boleslavského, Anýže aj.
Divadelní listy 1880, č.2, s. 30.

Výbor pro uspořádání sjezdu českých divadelních ochotníků
Provolání českým divadelním ochotníkům podepsali: Jos. Barák, Jos. V. Frič, J. L. Turnovský, Fr. L. Hovorka, Jos. Anýž, Ant. Nový, Ant. Telčer, Fr. Menšl, Fr. Voršilák.
Výzva k účasti.
„Chceme se nejen poznati jako bratři při společné práci vlastenecké, nýbrž porokovati zároveň, jakými cestami bude nám pro příště se ubírati, abychom udrželi naše ochotnická divadla na žádoucí výši, abychom v nich i nadále měli stínky zábavy ušlechtilé, vlastenecké, ducha povznášející a vydatné zdroje, z nichž čerpati se má podpora k podnikům národním.“
Divadelní listy 1880, č.3, s. 38-39.

Program sjezdu
Pondělí 17. května 1880 od 10 hod. v Měšťanské besedě
1/ Uvítání Josef Barák.
2/ Rozprava o důležitosti a působení divadel ochotnických vůbec. Zahájí J. L. Turnovský.
3/ Rozprava o repertoiru divadel ochotnických. Zahájí J. Anýž.
4/ Rozprava o důležitosti divadelního listu, jenž zájmy divadelního ochotnictva podporovati má. Zahájí Ant. Nový.
5/ Rozprava o tom, co by podnikati mělo české ochotnictvo ve prospěch Národního divadla vůbec a k otevření jeho zvlášť. Zahájí F. L. Hovorka.
6/ Volné návrhy.
Neděle 16. května „konkurenční“ divadelní představení souborů, které se přihlásí na jevišti ČOJ Pokrok. Odměnou bude jedna hlavní cena.
Divadelní listy 1880, č. 3, s. 39-40.

K sjezdu divadelních ochotníků česko-slovanských. Podepsáno A. V. Divadelní listy 1880, č.4, s. 61.
Vzory Tyl, Klicpera, zásluhy ochotnictva ve sbírkách na ND, vlastenecká výzva „co mozek Čecha zrodil, to českými ústy přednešeno, česká srdce jímati dovede“. - „ sjezd ochotnictva českého můžeme zváti takřka svátkem národním“,

Rezoluce sepsaná a přijatá na valném sjezdu českoslovanských ochotníků dne 17. května roku 1880.
I. - pěstovat ryzou mluvou českou repertoir český a vůbec slovanský
II. - dokončit stavbu ND, každá jednota jedno představení ve prospěch stavby, vydat letopisy českoslovanských ochotníků,
III. - podporovat Divadelní listy.
IV. - zřídit Matici divadelní k vydávání původních her, každá jednota přispěje nejméně 10 zl.
V. - další sjezd svolat u příležitosti otevření ND.
VI. - podnikat ochotnické výlety spojené s představením,
VII. - podat petici, aby učitelé směli hrát ochotnické divadlo.
Plný text viz Divadelní listy 1880, č.5, s. 82-83.

NOVÝ, Ant. K.: Sjezd divadelních ochotníků českoslovanských. Průběh sjezdu:
Přítomno asi 400 osob zastupujících asi 80 jednot, velký sál Měšťanské besedy, v průčelí mezi květinami busta J. K Tyla. Zahájil Jos. Barák. Citace úryvků projevu - nad významem sjezdu „tu a tam pokrčeno ramenoma, an nahlíží se, proč tak veřejně manifestuje ochotnictvo činnost svou.“ Ocenění práce ochotníků.
Zvoleno předsednictvo sjezdu: J. Barák (předseda), prof. Heš, Pardubice, V. V. Lech, Bělá ve Slezsku (místopředsedové), A. Nový (zapisovatel).
J.L.Turnovský: důležitost ochotnictva, výzva volit dobré a původní kusy, „nebrat si za vzor divadlo české v Praze, kteréž používá i kusů od hanobitelů národa českého, kteříž pro urážky nám činěné nezasluhují nežli největší opovržení. (Bouřlivé „Hanba jim! rozlehlo se po sále.)
p. Anýž: „směr ochotnických divadel nynějších jeví však namnoze úpadek, takže nemají účel poučlivý, nýbrž tvoří prostě zábavu hospodskou, v kteréž podporováni jsou volbou špatných frivolních kusů, jichž čeští nakladatelé k necti doby nynější otiskují.“
prof. Heš z Pardubic: obecenstvo chce být lechtáno kusy francouzskými, frivolními; p. Milinovský z Čáslavi: podat petici, aby učitelům bylo dovoleno hrát divadlo;
p. Tykač z České Třebové:
Ant. Nový: Ochotnictvo české = 500 jednot v Čechách a na Moravě, vydávat divadelní list, podpoorují pp. Srb a Vítkovský z Lochovic, Hojka z Berouna;
F.L.Hovorka: aby každá jednota&y uspořádala představení ve prospěch ND; aby ochotníci přistupovali za členy Sboru pro vystavění ND;
Telčr, Čáslav: zřídit Matici divadelní,
J.V.Frič: k otevření ND opakovat sjezd,

Konkurenční představení:
Soudcové: J.V.Frič (předseda), JUDr. Strakatý, Václav Žížala-Donovský z Prahy, Alois Gallat z Chrudimi, Jos. Jenka z Dvora Králové.
Ocenili: ochotu spolků, snaživost vniknout v ducha her, zdomácnělost na prknech, neohroženost vystupujících.
Vystoupili:
ČOJ Pokrok, Karlín - Telegram (Pfleger) : volba poněkud modernějšího kusu, rutina všech spoluúčinkujíících, jmenovitě dam; získal první cenu, sochu Fr. Palackého. Ostatní dostali čestné listy.
Kolár, Smíchov - Snídaně a obědvání: hlavní představitelka, tři proměny rušily,
Žižkovan, Žižkov - Já mám příjem (Šamberk);
Omladina, Libeň - Dobré jitro! (Klicpera); lehký žert se hrál skoro celou hodinu.
Účast ohlásila OJ Pokrok z Vídně (Petr Rada). Po sjezdu slavnostní představení ČOJ Pokrok z Karlína Slowackeho Mazepa (přel. F. L. Hovorka)
Byl to první pokus v závodění sil českých ochotníků.

Na rezoluci reagovaly soubory:
SDO Beroun: sehraje představení ve prospěch ND, rozšiřovat bude Divadelní listy, ve prospěch Matice divadelní sehraje jedno představení ročně, usnáší se svolat župní sjezd (souhlasí SDO Žebrák a Lochovice.

Provolání z 28. srpna 1880:
Ctěným pánům účastníkům ochotnického sjezdu a všem přátelům dramatického umění!
- výzva ke vstupu,
- uspořádat představení ve prospěch ND
„..vzájemností ochotníků českoslovanských povznese se bohdá naše domácí dramatická muza na onu výši vlastenecké dokonalosti, jakouž ji, co nadšené věštkyni národních snah i osudů v kruhu slovanské rodiny zaujmouti dávno přináleží.“

Výbor Matice divadelní 1880
Josef Barák, předseda
J. Farský, pokladník
J.V.Frič, místopředseda
A. Nový, tajemník
A. H. Sokol, referent
F. A. Šubert, knihovník
A. Telčer, účetní
J. L. Turnovský, referent
K. Engler, F. Menšl, V. Šmatt, náhradníci
L. Ježek, G. Šponer, přehližitelé účtů Matice Divadelní


Místopis
PRAHA - KARLÍN
ČOJ Pokrok činná 14 let (tedy zal. 1867), na ND dala 1200 zlatých, hrála na vlastním jevišti v sále velkohostince U červené hvězdy, ale i v měšťanské malostranské besedě, a ve spolku Svornost, u sv. Mikuláše a jiných jevištích, zájezdy mj. Brno, Semily, Mladá Boleslav, Kladno. 1877 k oslavě 10 výročí představení v Novém českém divadle ve prospěch ND. Měla knihovnu, dekorace, šatnu „ z které zvláště více španělských, švédských a vojenských krojů vkusným provedením vyniká“. Od září 1879 do dubna 1880 provedeny hry: Dva sirotci, Ženichové, Jací jsou naši muži, Dámy a husaři, Žertva na Balkáně, Mlynář a jeho dítě, Černé duše, Revizor, Divotvorný klobouk, Cesty veřejného mínění, Zlatodvorský sedlák, Paní Caverletova, Smrt na trůnu, Veselohra, Staří-Mladí, Manžel bez ženy, Monika, Matka a dcera, Opička z Besedy, Český dobrovolník a francouzská selka, Přezdívky a Černý Petr, Faust, Potrhlý švec a Nájemníci pana domácího, Magelona. (tj. týdně jedna inscenace).
Divadelní listy 1880, č.2, s. 31.


ČERVENÝ KOSTELEC
1864 nově zřízeno jeviště, za půl roku sehráno 17 her, za rok 1965 23 hry, od založení 185 her „nečítajíc v to her mládeže školní a bodrých studujících“. 1880 24 členů, rep. Dcery pana Zajíčka, Telefon, Stará škatule, Skeptikové.
Divadelní listy 1880, č.2, s. 31-32.

Osobnosti
Karel Šimanovský
Obr. Divadelní listy 1880, č.3, s. 33.

VOBORNÍK, Jan: Karel Šimanovský. Divadelní listy 1880, č.3, s. 34-37.
*1826 „hrával zprvu na divadlech ochotnických v Červeném domě a jinde, až jej osud s Tylem svedl.“


Místopis
PRAHA-VINOHRADY
SDO Vavřín, 1880 Bankrotář (Tyl), ve prospěch ND.
Divadelní listy 1880, č.3, s. 46.

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
1880 Ostrouhali (Zalewski) a Z české domácnosti (Pippich).
Divadelní listy 1880, č.3, s. 46.

KLADNO
Zábavní spolek Žďára, 1880 Poslední desetník (Tyl).
Divadelní listy 1880, č.3, s. 46.

KLATOVY
Akademikové, 1880 Veselohra (Jeřábek).
Divadelní listy 1880, č.3, s. 46.

HRADEC KRÁLOVÉ
1880 nejvýhodnější dobu sezóny zabírají v divadle společnosti, vynikla spíše operní představení, Lukezia Borgia, V studni, hudba pluku č. 77 „ pod kapelníkem Mášou - osud zavolal ji nyní do Bosny k žalu nás všech.“ - „...mnohé již ku zkouškám dospělé činoherní představení vracováním a neučením se úloh a jiným úsilím zvrhli a tak k rozmrzelosti svědomitějších členů přispěli“.
Divadelní listy 1880, č.3, s. 47.

CHRUDIM
1880 Sbor divadelních ochotníků uspořádal slavnostní představení ve prospěch ND, Dr Pippich přednesl vzletně báseň Pantheon. Živý obraz: detailně popsáno uspořádání, část koncertní, dramatizace básně Sv. Čecha Ve stínu lípy.
Divadelní listy 1880, č.3, s. 47-48.

SUCHOMASTY
OJ 1879 obnovena Čeňkem Gabrielem, 1880 spolu s tmaňskými ochotníky provedli Doktora Fausta.
Divadelní listy 1880, č.3, s. 48.

Osobnosti
STANKOVSKÝ, Josef Jiří , dramatik, spisovatel, překladatel, autor Divadelního slovníku.
Obr. in: Divadelní listy 1880, č.4, s. 49.

Místopis:
JANKE, F.J.: Hankovo divadlo ve Dvoře Králové. Divadelní listy 1880, č.3, s. 59-60. obr. divadla.
1867 položen základní kámen, 1877 otevřeno divadlo společným úsilím města, záložny a spolku ochotníků. Arch. Kaura. Opona akad. malířů Fiedlera a Hanibala „ představuje pohled na město Dvůr Králové, po jehož pravé straně chrám s věží, v níž „rukopis“ nalezen a poprsí Hankovov „Hankovu parku“ postavené, po straně levé „Hankovo divadlo“ a socha Zábojova zobrazeny jsou.“ Podrobný popis divadla a jeviště. Od otevření divadla 63 představení SDO.
Divadelní listy 1880, č.4, s. 69-70.

PRAHA
DS Thalia, 1880 každých čtrnáct dní představení, slabá návštěva, větší úspěch zábavy, kritika vulgárností v kupletech.
Divadelní listy 1880, č.4, s. 70.
Spolková místnost přeložena do domu architektů a inženýrů na Kozí náměstí č. 915.
Divadelní listy 1880, č. 8, s. 135.

PRAHA-SMÍCHOV
ČOJ Kolár, 1880 dva roky činnosti, úspěšné představení Monika (J. J. Kolár), jh. Sklenářová-Malá, za měsíc veselohra Růžena a Růženka.
Divadelní listy 1880, č.4, s. 70.
Spolek má 2 čl. zakládající, 3 čestné, 6 výkonných dam, 44 pánů a 4 přispívající, celkem 59 čl. Uvedena jména funkcionářů.
Divadelní listy 1880, č. 8, s. 135.

CHOTOVINY
SDO 1880 měl 19 zakládajících, 53 přispívajících, 24 činných členů, veselohry Hlasy srdce a Cylindr.
Divadelní listy 1880, č.4, s. 70.

OPOČNO
1880 za pět měsíců 6 představení, navíc studující Pan Měsíček, obchodník, Spolkové jeviště opraveno nákladem 200 zl.
Divadelní listy 1880, č.4, s. 71.
1880 Inf. o průběhu valné hromady: 50 zl. na šatnu, 200 zl. na upravení jeviště, 10 zl. na Národní divadlo, 5 zl na místní opatrovnu, 10 zl. roční přáspěvek Matici divadelní, 90 zl. výlohy župního sjezdu. „Velkolepý výlet na vozech do Nového Města nad Metují.“ Činní členové: 24 pánů, 12 dam.
Ředitel Ant. Dotřel, režisér MDr. Jan Dvořák, jednatel Emerich Podstránecký, pokladník Jan Herfurt, domácí správce Ad. Dregr, dekoratér Frant. Adámek a 2 členové výboru. Dr. Dvořák inicioval pořádání každotýdenních dramatických večerů, „ kdež by se členové jednoty postupně vzdělávali a vyvíjeli své vlohy v přednesu básní obsahu různého, všelikých monologů a v studování charakterů. Mimo to přednášeti se bude v každý takový dramatický večer dle určitého programu o divadle vůbec, o mimice, o dechu atd.“
Divadelní listy 1880, č. 16, s. 261.


KOSMONOSY
1880 SDO, řed J. Šulc, jednatel K. Fišer, 13 členů na valné hromadě.
Divadelní listy 1880, č.5, s. 87.
1880 Slavnost založení, nejúspěšnější v posledních 5 letech, r. G. Starý, výčet účinkujících, kritika nesprávné češtiny,
Divadelní listy 1880, č. 9, s. 150-151.

Osobnosti Db/JV
KOLÁR, Josef Jiří, dramatik, herec
VOBORNÍK, Jan: Josef Jiří Kolár. Divadelní listy 1880, č.6,s. 89-91. Obrázek.
*1812, vl. jménem Kolář, studoval jazyky, vychovatelem, setkání s Tylem, debutoval u Kajetánů Soběborem v Hadriánovi z Římsů,

PARDUBICE
1880 ve prospěch ND : Posestrima (A. H. Sokol),
Divadelní listy 1880, č.6, s. 104.

LOMNICE NAD POPELKOU
1880 Píseň o zvonu (Schiller) „v 10 živých obrazích, při čemž na 60 působilo osob“, výčet dalších 6 uvedených her, ve prospěch ND Jen po proudu, jh. sl.L. de Pauli, členk král. zem. č. divadla, která vystoupila na domácím jevišti. Popis úspěšného jejího vystoupení a ovací obecenstva.
Divadelní listy 1880, č. 9, s. 151.


POLIČKA
1879 SDO oslavil 60. rok trvání. 1880 6 představení do května. Výčet představení.
1880 jednoaktovky: Noviny a karty (Stroupežnický), Vlastenci bohumilí (E. Züngl), První oběd v manželství (E. Pešková).
Divadelní listy 1880, č.6, s. 104, č. 9, s. 151-152.

Osobnosti Db/JV
RIEGER, Frant. Lad., předseda sboru pro zřízení národního divadla
Narozen
Zemřel
Text
1845 podal spolu se svými přáteli žádost českým stavům o přenechání divadelní výsady pro Prahu. „stavové svolili, ale vláda zmařila naděje národovců českých - žádost o utvoření akciové společnosti ke zřízení divadla nevyřídila.“
1846 svolal schůzi do sálu v Platejse „ v níž kromě předních spisovatelů českých byli též mnozí šlechticové a zámožní měšťané.“ Předseda Mat. Thun, zapisovatel Rieger.
J. K Tyl 1847 dedikoval tiskové vydání Slepého mládence:
Fr. Lad. Riegrovi, doktoru veškerých práv, milému příteli svému jakožýto skrovnou připomínku na blahé naše zámysly o divadle národním připisuje Jos. K. Tyl.
Teprve po 1848, 1850 založen Sbor ke zřízení českého národního divadla v Praze, Rieger nejprve členem, později předsedou.
1851 „mrzká reakce Bachova všechno snažení národní v zárodcích dusila“, ale sbor přetrval.
Přeložil a vydal v Pospíšilově Div. bibliotéce Pan Čapek (Fredro), Škaredá sestra (Augier), Vláda a láska (Chojecký).
1861 se stal intendantem zemského výboru, dosáhl „nákladem 106 626 zl. zděné divadlo prozatímné na divadelním stanovišti nábřežním“ vybudovat.
1862 zahájeny hry Králem Vukašínem (Hálek).
1864 roztržka, Rieger odstoupil.
1868 teprve položen základní kámen. „Dnes ovšem není již nikoho, kdo by neuznával prozíravost a praktický smysl Riegrův stran zřízení divadla prozatímného, které již 18 roků služby koná a obecenstvo pro velké divadlo nám odchovalo.“
1877 zvolen znovu předsedou Sboru. Obhájil návrh: jedna třetina nákladu z pokladny zemské, „ lid český dvěma třetinami“ přispěl.
Divadelní listy 1880, č .7, s. 106-109.

Vazba na místo Praha
Vazba na soubor
Profese
06 Organizátor

Obor
14 nezjištěno

Význam

Bibliografie
TURNOVSKÝ, J. L. : Dr. Frant. Lad. Rieger, předseda sboru pro zřízení národního divadla.
Divadelní listy 1880, č. 7, s. 106-109.

Uložení dokumentace
Obrazová dokumentace
Portrét. Kresba.
Divadelní listy 1880, č. 7, s. 105.

Citace z hodnotících dobových materiálů
Jiné informace


Osobnosti DFb/JV
HYNKOVÁ, Magdalena, do 1842 jako NIKOLAIOVÁ
Narozen 1815
Zemřel 1883
Text
Počátkem 30. let začínala jako ochotnice v domě U Konrádů vedle Kamenné panny na Starém Městě. 1833 hrála ve hře Hluchoněmý, od 1834 v českých hrách ve Stavovském divadle, od 1846 jako prof. jedna z hlavních opor Tylova souboru..

Vazba na místo Praha
Vazba na soubor
Profese Uveďte vhodné i s číslem:
04 Herec

Obor Uveďte vhodné i s číslem:
01 činohra

Význam Uveďte vhodné i s číslem:
03 Kolébka pozdějšího profesionála

Bibliografie TURNOVSKÝ, J. L.: Magdalena Hynková. In: Divadelní listy 1880, č. 8, s.122-123.
Uložení dokumentace
Obrazová dokumentace Divadelní listy 1880, č. 8, s. 121.
Citace z hodnotících dobových materiálů
Jiné informace

Zpracoval

PRAHA
DO čtenářsko zábavního spolku Hálek 1880 pořádal přednášku p. Adámka o dramatickém umění. Bude pořádat dramatické vvečery „jež budou míti za účel cvičiti členy v umění hereckém“.
Divadelní listy 1880, č. 8, s. 135.

ZDICE
DS uvedl 1880 hru Bratr Honák.
Divadelní listy 1880, č. 8, s. 135.

IVANČICE
„Již po vícero desetiletí má u nás chrám Thalie stálý svůj stánek.“ Pěstovány veselohry, v 60. letech obrazy ze života, mj. Muka chudé ženy, Zlý duch Lumpacivagabundus, Fotografická dílna v Praze, po přerušení činnosti od 1874 pravidelná činnost (uveden výčet představení do 1880.
KUBER, F. J.: Z Ivančic. Divadelní listy 1880, č. 8, s. 135-136.

MATICE DIVADELNÍ
Plné znění Stanov.
mj.:
§ 1. Spolek Matice divadelní v Praze má za účel: podporovati hmotně literaturu, spisovatele, výkonné síly a nadějné talenty na poli dramatickém, tím pak vůbec napomáhati také ku povznešení a rozvoji českého ochotnictva divadelního.
Divadelní listy 1880, č. 9, s. 139-142.

Na ustavujíící valné hromadě zvoleni: redaktor J. Barák předsedou, spisovatel J.V.Frič jeho náměstkem, členy výboru: A. H. Sokol, F. A. Šubert, J. L. Turnovský, Anýž, Farský, Telčer, Nový.

KAMENICE NAD TÝNEM
1880 ve prospěch ND Kaloše (Fredro).
Divadelní listy 1880, č. 9, s. 149.

PRAHA
Zábavní spolek Svornost, 15 let činnosti, střídá divadlo, zpěv, hudbu, nejúspěšnější maškarní merenda.
Divadelní listy 1880, č. 9, s. 150.
1880 opereta Pylades bez Oresta aneb Ifigenie v Landškrouně (F. V. Klenka, libreto Karel Šípek). „Na to uspořádán velkolepý mikulášský průvod a oblíbený komik pan Mošna co Mikuláš oslovil obecenstvo humoristickou řečí...“
Divadelní listy 1880, č.17, s. 278.

DB/JV
BARÁK, Josef
Narozen
Zemřel
Text
1864 sekretářem ředitele plzeňského divadla, 1880 předsedou sjezdu divadelních ochotníků, zvolen předsedou Matice divadelní,
Vazba na místo Praha
Vazba na soubor Matice divadelní
Profese:
06 Organizátor

Obor Uveďte vhodné i s číslem:
01 činohra

Význam
02 Vynikající jedinec přesahující místní význam

Bibliografie
Barák, Josef: Na jevišti. Divadelní listy 1880, č.1, s. 9-10. Vzpomínka na léta v Plzni, 1864 Pavel Švanda ze Semčic ředitelem městského divadla, artistickým zástupcem Chvalovský,sekretářem ředitele Josef Barák, hrál ve třech hrách. „Nevystoupím nikdy více. „Výborně“, slyším volati ze všech stran.“
Uložení dokumentace
Obrazová dokumentace
Citace z hodnotících dobových materiálů
Jiné informace


Místopis
CHRUDIM
1880 „ku podpoře povodní poškozených bratří Moravanů slavnostní představení“, uvedena Beethovenova ouvertura ze Zřícenin Athénských, Mramorové skupení, veselohra Posestrima (A. H. Sokol) a Kaloše (Fredro).
Divadelní listy 1880, č. 10, s. 166.

PRAHA-LIBEŇ
1880 OJ Omladina 10 let trvání, Mazepa (Slowacki)
Divadelní listy 1880, č. 10, s. 166.

RADNICE
1880 třicet let nepřetržitého hraní, v programu mj. živé obrazyy: Čeští páni před císařem Zikmundem na hradě Brněnském, Žižka před Korybutem na radniici Pražské, Žižkova smrt.
Divadelní listy 1880, č. 10, s. 166.

KOPIDLNO
1880 skončilo ředitelství P. J. Šádka, po jeho odchodu „třenice, vzniklé a živené žlutookou závistí a ješitností malichernou od členů, kteří prospěch a dobro spolku nad osobní choutky postaviti nedovedou.
Uvedeny hry Pivovar v Sojkově, D.S., Farizejci, Slavnost založení, Hypochondr, Nevinně odsouzen.
Ředitelem nově zvolen P. Fr. Zajíček.
Divadelní listy 1880, č. 10, s. 166-7.

ZDICE
1880 každých čtrnáct dnů představení, např. Žertva na Balkáně, Lumpácivagabundus, Mlynář a jeho dítě.
Divadelní listy 1880, č. 10, s. 167

PRAHA
1880 ČOJ Thalia, 30 členů, spolkové místnosti v domě architektů a inženýrů na Kozím náměstí.
Divadelní listy 1880, č. 10, s. 167.
Jednota pořádala zábavy, pěvecké a hudební výstupy, rada „aby na příště byli účinkující hojně zásobeni i pro případ, že by sl. censura byla rovněž nemilostiva, jako tentokrát.“
Divadelní listy 1880, č. 13, s. 213.


Osobnosti
Db/JV
Jméno Josef Václav Frič

Narozen 1829
Zemřel
Text
dramatik, překladatel, 1848 účast v politickém hnutí mezi studenty, 1849 zatčen, 1851 odsouzen na 18 let, 1854 amnestován, 1858 vyhnanství, 1879 povolen návrat do Prahy.
1880 místopředseda Matice divadelní, 1880 dramaturgem Prozatímního divadla,

Vazba na místo Praha
Vazba na soubor Matice divadelní
Profese
01 Autor
06 Organizátor

Obor
01 činohra

Význam
02 Vynikající jedinec přesahující místní význam

Bibliografie
HOVORKA, F. L, podepsáno F. L. H.: J. V. Frič. Črta životopisná. Divadelní listy 1880, č. 11, s. 170-172.
FRIČ, J. V.: Dopis F. L. Hovorkovi, redaktoru a vydavateli Divadelních listů. (stává se dramaturgem Prozatímního divadla, zříká se býti referentem listu)- Divadelní listy 1880, č. 15, s. 247.

Uložení dokumentace
Obrazová dokumentace
Kresba J. Šafařovice. Divadelní listy 1880, č. 11, s. 169.
Citace z hodnotících dobových materiálů
Jiné informaceOPOČNO
1880 Župní sjezd divadelních ochotníků, přihlášeno 15 jednot.
Divadelní listy 1880, č. 11, s. 183.
Župní sjezd svolal výbor jednoty divadelních ochotníků v Opočně. Porada o dalším směru činnosti, záměr ustavit župní jednotu divadelních ochotníků. Svolán na den sv. Václava do sálu U Holubů od 14 hod.. Program: Uvítání, řed. místní jednoty Ant. Dotřel.
Rozprava o Matici divadelní. Zah. J. L. Turnovský.
Rozprava o důležitosti župní jednoty divadelních ochotníků. Zah. Frant. Dybski ze Žamberka.
Rozprava o Divadelních Listech. Zah. J. V. Frič.
Rozprava o vzájemném půjčování divadelních kněh, rozepsaných úloh a šatny. Zah. Frant. Levý ze Smiřic.
Rozprava o vzájemné výpomoci silami činnými v divadelních představeních a o pořádání pohostinských představení. Zah. Jos. Šubrt z Jaroměře.
Volné návrhy.
Divadelní listy 1880, č. 12, s. 183.
Proslov Josefa Šubrta z Jaroměře na Župním sjezdu divadelních ochotníků v Opočně 1880. Plné znění. Obecné výzvy k pořádání pohostinských her, k vzájemné výpomoci.
Divadelní listy 1880, č. 14, s. 225-227.
Rozprava J. L. Turnovského o Matici divadelní na Župním sjezdu v Opočně 1880
Předním úkolem Matice divadelní je „prostředkovati mezi básníky dramatickými a podniky divadelními o tom, jaké odměny hmotné básník za práci, jíž mnoho času a síly své věnovati musí, dojíti má a může.“ Řád Matice divadelní: 1. Matice kupuje od spisovatelů dramatické práce, vydává je.
2. Matice vyplatí spisovateli honorář. 3. Každou hru vydá tiskem, provozování se souhlasem Matice. 4. Matice vybírá provozovací honorář. 5. Poplatek za jeden kus platí se jednou pro vždy. 6. Jednoty, které jsou zakládajícími členy mohou sehrát jeden kus ročně bez náhrady. 7. Matice zavazuje členské jednoty aby hrály kusy Maticí vydané. 8. Zakládající a činní členové dostávají zdarma jeden výtisk. 9 Divadelní jednoty Pokrok v Karlíně a Kolár na Smíchově se žádají, aby provozovaly kusy Maticí vydané.
Divadelní listy 1880, č. 14, s. 239-241.
O důležitosti župní jednoty divadelních ochotníků. Přednesl dr. J. Dvořák na Župním sjezdu v Opočně 1880
1. Povznesení národního vědomí. 2. Povznesení dramatického umění (přesný přednes, vedle zkoušek též dramatické přednášky), pohostinské hry, každoroční sjezdy, konkurenční (soutěžní) představení. 3 Pozornost výpravě her, zřizování šaten. 4. Pomoc Matici divadelní.
Divadelní listy 1880, č. 15, s. 241-244.
O vzájemném půjčování divadelních kněh, úloh a šatny. Rozprava J. Levého na Župním sjezdu v Opočně 1880.
Výzva k zakládání knihoven, vzájemnému půjčování knih, rozepsaných úloh a kostýmů, k založení seznamů, které zúčastněné spolky mají dostat k dispozici.
Divadelní listy 1880, č. 16, s. 254-256.
O Divadelních Listech. Rozprava J. V. Friče na Župním sjezdu v Opočně 1880. Výzva k udržení Divadelních listů, jediného českého divadelního časopisu. „V krajích česko-moravských je na 4-500 jednot divadelních a z těch, bohužel, pouze přes 100 odebírá Divadelní listy. Vázvy k odběru.
Divadelní listy 1880, č.18, s. 286-287.

Rozpravy se zúčastnili:
Prof. Vycpálek z Rychnova, MUDr. Jan Dvořák, p. Levý ze Smiřic, p. Frič, p. Šubrt, Lad. Macháček ze Dvora Králové navrhl podat žádost, „by učitelstvu dovoleno bylo na prknech činně působit.“
Zúčastnili se zástupci 14 okolních jednot: Dvůr Králové, Vamberk, Rychn ov, Studnice, Bohuslavice, Jaroměř, Smiřice, Hronov, Česká Skalice, Úpice, Pohoří, Meziříčí, Josefov, Černčice.
Předsedou zvolen Frant. Josef Janke, režisér královédvorských ochotníků.
Divadelní listy 1880, č.16, s. 269-271.


PRAHA-SMÍCHOV
ČOJ Kolár 1880 „představení v rozsáhlém a elegantně zařízeném sále akciovém na úplně novém, s velkým nákladem vkusně postaveném jevišti.“ Zavedeno předplatné: Svědomí aneb Žertva na Balkáně, Služebník svého pána, Telegram, Chudý kejklíř, Revizor,Pohádka o Popelce. Spolkové místnosti U bílého lva v Přívozní ulici.
Divadelní listy 1880, č. 14, s. 232.

PRAHA-STŘEŠOVICE
1880 slavnost svěcení praporu JDO.
Divadelní listy 1880, č. 11, s. 183.

PRAHA-ŽIŽKOV
1880 Zábavní spolek Žižkovan 10 let trvání, Svůj k svému.
Divadelní listy 1880, č. 11, s. 183.

Osobnosti Db/JV
SEIFERT, Jakub *1846
prvně vystoupil v ochotnickém divadle v Košířích jako starý truhlář Pavel v činohře Výpalná daň, spolu se souborem na Smíchov. Odchod do zemského divadla.
Divadelní listy 1880, č. 12, s. 186, též obr.
.
KOSMONOSY
1880 se SDO přihlásil za zakládajícího člena Matice divadelní.
Divadelní listy 1880, č. 13, s. 213.
Ředitel J. Šulc, jednatel K. Fišer, režisér G. Starý, správce domu A. Kosa, pokladník F. Hradec, nový člen učitel J. Pilát, 22 činných členů, 7 představení, knihovna 319 svazků, 120 kusů rozepsaných,
Divadelní listy 1880, č.15, s. 245-246.
Přednášky: Životopisný nástin Otilie Sklenářové-Malé (slečna Pikova), Stručný dějepis českého divadla v Praze (uč. Pilát). režisér Starý ze spolku vystoupil, novým r. K. Fišer. Insc. Spanilá Savojanka.
Divadelní listy 1880, č.17, s. 278.


HOŘICE
1880 studující středních škol za spoluúčinkování několika osvědčených ochotnických sil uvedli jednoaktovky Posestrima (Sokol) Vlastenci bohumilí (Züngler). „Ochotníci naši nebudou nyní úplně idvislí od dvou neb tří dám, jež vrací úlohy, kdy se jim zlíbí.“
Divadelní listy 1880, č. 13, s. 213.

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
1880 Akademikové rychnovští hráli Tylova Husa.
Divadelní listy 1880, č. 13, s. 214.
1880 DS Tyl uvedl Deboru, v tit. roli pí Vorlíčková. „Studující gymnasiální byli zneváženi. Nebyli totiž vpuštěni, jako jindy, do prostory vedle lavic,ale museli vzadu v ohromné tlačenici se potiti a sotva, že dýchati mohli.“
Divadelní listy 1880, č. 17, s. 262.

ZDICE
1880 Muž národa (Haffner)
Divadelní listy 1880, č. 13, s. 214.

LÁZNĚ BĚLOHRAD
1880 dvacet let trvání ochotnického spolku.
Divadelní listy 1880, č. 13, s. 214.

LIBEŇ
1880 spolek Omladina uvedl: Služebník svého pána (Jeřábek), Z Kolína do Prahy, Zuzančin pan kaprál, Monika, Zapečetěný měšťanosta, Černý Petr, Doktor Kalous, Dva sirotci.
Divadelní listy 1880, č. 13, s. 214.

PARDUBICE
1880 Dívčí pěvecká jednota Ludmila opereta Dívčí ústav (Suppé) a veselohry Neumí tančit, Nevěřre ženským neb Cesta oknem. Ředitelka jednoty sl. Goldstejnová, starostka Bož. Jahnová.
Divadelní listy 1880, č. 13, s. 214.

ČESKÁ TŘEBOVÁ
1880 Družstvo ochotníků. 50 let činnosti ve městě. 1880 nové jeviště, zah. Vlastenci bohumilí (Züngler)
Divadelní listy 1880, č. 13, s. 215.
DS Hýbl Slavnost založení (Moser), Telegram, Paličova dcera, Farizejci. Místní učitélé vystřídali „kočičí“ zdejší hudbu, „zahráli v mezerách divadelního představení některé pěkné skladby v sextetu.“

Db/JV
Jméno TURNOVSKÝ Jos. L
Narozen 1837 v Sobotce
Zemřel
Text
herec v divadelních společnostech, překladatel dramatik, výčet her in: Divadelní listy 1880, č. 14, s. 223, žurnalista, divadelní ředitel, .divadelní referent Slovana, tam publikoval stručnou historii českého divadla, od 1873 redaktor Pokroku, 1880 spoluzakladatel Matice divadelní .

Vazba na místo Praha
Vazba na soubor Matice divadelní
Profese
01 Autor
06 Organizátor

Obor Uveďte vhodné i s číslem:
01 činohra

Význam
02 Vynikající jedinec přesahující místní význam

Bibliografie
J. L. Turnovský. Anonym. Divadelní listy 1880, č. 14, s. 223.

Uložení dokumentace
Obrazová dokumentace
Portrét, rytina Svačina: Divadelní listy 1880, č. 14, s. 223.

Citace z hodnotících dobových materiálů
Jiné informace

BLATNÁ
1880 Úklady a láska, uvedeni účinkující.
Divadelní listy 1880, č.15, s. 246.

Db/JV
NERUDA, Jan
Narozen 10. 7. 1834
Zemřel
Text
1880 již po druhé odmítl místo dramaturga Prozatímního divadla.

Vazba na místo
Vazba na soubor
Profese Uveďte vhodné i s číslem:
01 Autor

Obor Uveďte vhodné i s číslem:
01 činohra

Význam Uveďte vhodné i s číslem:
05 Jiné

Bibliografie
Autor: Divadelní táčky uveřejňoval v Národních listech.
Anonym: Jan Neruda. Životopisná stať. Divadelní listy 1880, č. 16, s. 2250-251.

Uložení dokumentace
Obrazová dokumentace
Portrét dle fotografie kreslil J. Mukařovský. Divadelní listy 1880, č. 16, s. 249.

Citace z hodnotících dobových materiálů
Jiné informace

NÁCHOD
1880 Valná hromada: ředitelem po roce opět Jan Dobeš, učitel na měšťanské škole, Příznivé hodnocení inscenace Kříž u potoka (Světlá), jednotlivé postavy.
Divadelní listy 1880, č.16, s. 261.

PRAHA-SMÍCHOV
ČOJ Kolár na svém jevišti v sále akciového pivovaru 4. hra v předplacení Zapovězené ovoce (Štolba). Zájezd do Litoměřic Slepá nevěsta (franc. drama). Divadelním referentem jednoty Jakub Arbes a P. Beneš.
Divadelní listy 1880, č.16, s. 262.

Osobnosti: Db/JV
ARBES, Jakub
1880 Divadelním referentem ČOJ Kolár na Smíchově Jakub Arbes.
Divadelní listy 1880, č.16, s. 262.

GOLČŮV JENÍKOV
1880 zal. SDO, Insc: Slavnost založení, Ona mne miluje, Blázinec v l. poschodí, Lesní panna, Pan Měsíček, Svoji k svému, Paličova dcera, Doktor Kalous
Divadelní listy 1880, č.16, s. 262.

HOŘOVICE
1880 SDO uvedl frašku Petr jako Pavel. (K. Tůma).
Divadelní listy 1880, č.16, s. 262.

PRAHA-BRANÍK
1880 spolkové místnosti místních ochotníků U kotvy. Rep. Zuzančin pan kaprál, uvedeno obsazení, Mlynář a jeho dítě (Raupach), obsazení, Chudý písničkář (Kneisl).
Divadelní listy 1880, č.16, s. 263.

DOLOPLAZY, u Nezamyslic
Inzerát:
Ředitelům divadelních společností nabízejí se dva mladí vzdělaní muži, kteří z lásky chtějí se věnovati umění divadelnímu. Doufají, že k tomu zajisté schopni budou. Nabídky pod adresou „Ochotnický spolek v Doloplazích u Nezamyslic.
Divadelní listy 1880, č.16, s. 264.

PRAHA-MALÁ STRANA
1880 Doktor Kalous, podrobný referát pod názvem Domácí divadlo Malostranské besedy o jednotlivých výkonech, podepsáno Ř.
Divadelní listy 1880, č.16, s. 264.

PRAHA-?
Záb. spolek Vavřín, zal. 1880, 64 členů, zúčastnil se sjezdu, insc. Bankrotář (Tyl), předseda Jan. Štípek, uvedeni další funkcionáři; Mlynář a jeho dítě ve prospěch spolku dam „Svaté Elišky“ ve Vinohradech ku ošacení chudých dítek.
Divadelní listy 1880, č.17, s. 277.

HOLOUBKOV
1880 insc, Krásná Sidonie ve prospěch umístění pamětní desky na dům, v němž trávil poslední dny Dr. Karel Sladkovský.
Divadelní listy 1880, č.17, s. 277.

MĚLNÍK
1880 Farizejci (Sokol), uvedeno obsazení.
Divadelní listy 1880, č.17, s. 277.

SOBĚSLAV
1880 SDO Muka chudé ženy.
Divadelní listy 1880, č.17, s. 278.

ÚPICE
1880 SDO Mladí starci, staří hoši (Görner).
Divadelní listy 1880, č.17, s. 278.

TÁBOR
1880 SDO Staří-mladí, Dělníkova milenka (Kaiser, překlad J.L.Turnovský), Chléb z milosti.
Dělnický spolek si zřídil vkusné jeviště U zlaté koruny. Katovo poslední dílo (Mik. Boleslavský)
Táborští studující provedli Schillerovu tragedii Loupežníci.
Divadelní listy 1880, č.17, s. 279.

VAMBERK
1880 Sedlák milostpán (Pinkas).
Divadelní listy 1880, č.17, s. 279.

NOVÁ HUŤ
1880 SDO Chtěla mít hrdinu! a Doktor Žvanil, Jiříkovo vidění, Monika, České amazonky, V studni. C.k. okr. hejtmanství zakázalo hry Fraška a basa, Rekrutýrka v Kocourkově.
Divadelní listy 1880, č.17, s. 279.

BEROUN
1880 SDO Šlechta ducha (Checinski, přel. A. Kotík).
Divadelní listy 1880, č.17, s. 279.

HRONOV
1880 SDO Nalezenec (Tyl)

MATICE DIVADELNÍ
1880 přistoupily spolky:
OS Kolár Praha-Smíchov, OS Kolár Mladá Boleslav, SDO Mladá Vožice, OS Tyl Polička, SDO Česká Skalice,

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':