Databáze českého amatérského divadla

Texty: Písek, Excerpce pro MČAD 1998–2002

PÍSEK o.Písek
CČAD s. 26, 27, 59, 60, 68, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 91, 93, 99,116,121,124,161,195, 202, 205,
207, 208, 259, 260, 263, 269, 286, 289, 293, 294, 296, 305, 307, 309, 311, 312, 314, 337, 342, 343, 349, 360, 364, 366, 369, 385, 389, 392, 400
Obr.CČAD s. 117: Výjev ze hry Ivo Vojnoviče Dáma se slunečnicí, spolek Světlá Písek, režie V. Krška,1928.
Obr.CČAD s.271: René Goscinny - Marie Husinecká: Buď fit!, dětský divadelní soubor LŠU Písek, ved. Marie Husinecká,1987.

konec 17. stol.: blíže neznámá představení pořádaná děkanem Bohumírem Bílovcem,
DČD I., s. 166
1820: Ochotnické divadlo v české řeči (s. 181)
30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II
50. - 80. léta 19. st.: aktivity českých ochotníků (s. 178)
1879: Hugo: Ruy Blas (s. 178)
od 1881: Akademikové písečtí - studentská představení (s. 454)
po r. 1885: měšťanský amatérský soubor vysoké úrovně (s. 455)
1904: Spolek divadelních ochotnílů: Kvapil: Oblaka (s. 460)
1905: zal. studentský spolek Prácheň (s. 454)
1908: Spolek divadelních ochotníků: Dyk: Posel (s. 459)
1915 - 1917. Akademikové písečtí: Dyk: Smuteční hostina (s. 459)
1915 - 1917: spol. Prácheň uvádí moderní repertoár (Hilbert, Ibsen, Šrámek, Dyk) (s. 454)
DČD III.
1694 až 1701 působil tu významný barokní básník Bohumír Bílovský (1659-1725), jako děkan. Hrál s oblibou divadla za velké účasti občanstva z města i okolí. V procesí na Velkýn pátek chodili také lidé přestrojení za židy a čerty. R. 1732 povolil průvod magistrát je pod podmínkou, že uvedené postavy budou vynechány. (Ron)
SEDLÁČEK, A.: Dějiny královského města Písku nad Oslavou I.d.,1911, s.343.
1756 Ježíš byl představen ve 14. scénách v Josefu Egyptském: Tajemství lásky Pána
Krysta již napřed vytvořené v nevinném Josefovi, hráno v kostele. (Ron)
KALISTA, Z.: Století andělů,188.
Dochovaly se také cedule školského divadla z l.1793-94. (Ron)
GRUBER, J.: Divadlo v Písku, in: Městské divadlo v Písku, 1940.
Na starou divadelní tradici zřejmě navázal podle zápisu v pamětní knize děkanství 1694 za děkana potvrzený Gottfied Bílovský. 17O1 byl děkanství zbaven a poslán jako farář do Slatinic u Olomouce. Jmenovaný hrával s oblibou divadlo za velké účasti veřejnosti z města i z venkova. Hrávalo se v různých hostincích. 1756 byla v děkanském kostele provedena náboženská hra Tajemství lásky Páně Krista, již napřed vytvořené v nevinném Josefovi. 1786 bylo postavené primitivní jeviště v gymnáziu na Malém náměstí čp.76. Zde se hrálo až do 1794. Pak se hrálo opět po hostincích až do 1817, kdy kupec Jan Otto vystavěl na dvoře svého domu v Heydukově ulici jednopatrové kamenné divadlo, kde hrály kočující společnosti. 1829 tu hrál i J.K.Tyl se společností K.Hilmara.Hrálo se zde do 1866. 1868 byla dokončená budova, později nazvaná Městské divadlo. Měla pohnutou historii. 1940 skončila její rozsáhlá úprava do dnešní podoby. Kolem roku 1871 zde působil jako farář Josef Baar, strýc J.Š.Baara, který s hudbou ředitele písecké školy Josefa Věnčeslava Soukupa napsal oblíbené hry pro dětské soubory Mladí pastýři betlémští, Cizinci o štědrém večeru a Malí vojáci aneb Kdo nesposlouchá, bývá bit. Někdy v tu dobu hráli žáci ještě stejně oblíbenou hru J.Neudörfela Budečské jesličky. 1875 zde ochotníci provedli zpěvohru pro zpěvácké spolky napsanou českým kantorem Pavlem Režným Sedlská svatba. 1882 nastudovali ochotníci V studni. 1885 Bendlova Starého ženicha a od téhož autora scénicky kantátu Švanda dudák. 1891 zde provedli národopisné pásmo z Ořechova Královničky. 1900 hráli ochotníci R.Nejedlého operetku Andulka. Po 1900 se ani zdejším chotníkům nevyhnul zájem, hrát operu. (JM)
Javorin s. 169, Smékalová
1929 v Ottově divadle debutoval s Hilmerovou společností v Heleně / Körner, překlad/. 1868 Měšťanská beseda zal. Divadelní ochotnický spolek. Téhož roku divadelní úprava městské Střelnice nahradila Ottovo divadlo i dřevěnou arénu na městském ostrově, vybudovanou 1852 J.K.Tylem. 1875 zal. Spolek vzájemně se podporujících řemeslnických dělníků s knihovnou a osvětovou činností. 1891 rozpuštěn. Téhož roku zal. Dělnická beseda s knihovnou, čítárnou a pěveckým a divadelním odborem. Hráli U Elhenických, Na štychu, U tří ostrostřelců, v restauraci na městském ostrově, v dělnickém domě U zlatého páva, v občanském pivovaře. 1896 zal. zde Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická a její kulturně - politický spolek Pokrok s divadelním odborem. 1901 sloučení s divadelním odborem Dělnické besedy v jednotný Dramaticko pěvecký spolek Máj. Následovala rozsáhlá ochotnická činnost. Většinou se hrálo na Střelnici / příležitostně v pivovaře, v dělnickém domě Universita. Provozovali i Loutkovou scénu. Výtěžky podporovali soc.dem., jiné levicové organizace, později KSČ. Po vytvoření Proletkultu se na něj orientovali. V jeho duchu uváděli nové formy dramatického umění, večery proletářské poezie, /režie A.M.Píša/, Tři hry J.Wolkra, večery kramářských písní... Pořádali zájezdy po okolí. 1939 byla činnost zakázána. Ne všichni členové Máje se vrátili z koncentračních táborů. Ti pak usilovali o jednotnou divadelní organizaci. Pochopení dosáhli pouze u OV KSČ, pod jehož patronací pořádali mj. i divadelní zájezdy a jiné kulturní akce v okolí. Po Únoru 1948 se soubor ustavil jako Dělnické divadlo, navazující na Máj. Zahájili se Vstanou noví bojovníci. 1974 zřízena v divadle na Střelnici Stálá divadelní scéna, sloužící profesionálnímu divadlu, ale i amatérskému. Zde se později pořádal ŠP, hrálo se divadlo poezie, vystoupení skupin... Např. 1981 se odehrálo 99 divadelních představení. 1983 rozsáhlá rekonstrukce budovy SDS. Zahájeno Libuší. Na Dělnické divadlo navázaly soubory ZK Jitex a Lidové divadlo při Stálé divadelní scéně. (JM)
TEXLER, Václav: V nové sezóně. Autor?: Historie a současnost. kART
Spolek divadelních ochotníků (1869-1949)
pamětní kniha (1869-1930), kniha zápisů (1918-1940), seznamy členů spolku, stanovy (1922, 1948), jednání o sloučení divadelních spolků (1940), organizační spolkové záležitosti, kniha příjmů a vydání (1911-1925), plakáty a fotografie. V knize členů str.37: Krška Václav, majitel mlýna, nar.7.10.1900, bydliště: Heřmaň u Písku, členem spolku od 1925. Hrál: 18. a 19. 5. 1929, Městské divadlo: Monastýr nad Tajgou od Zd.Štěpánka, režie V.Krška, role - četař Bárta . 1940 dohoda o sloučení: SDO s Divadelní spolek J.K.Tyl,Divadelní spolek Vojan, Prácheňská scéna při Spolku Jihočeských akademiků.
Vznikl Spolek divadelních ochotníků Prácheňská scéna. Hrálo se i za války (20.3.1945 Krpata:Hvězdy nad hradem, 10.4.1945 Horáková:Páni).
Družstvo pro postavení nového divadla (1913-1939)
stanovy 1914, změna 1926 Družstvo pro postavení Smetanova divadla, zápisy ze schůzí, financování stavby, stavební záležitosti, pokladní deník, letáky, novinové výstřižky, nové divadlo otevřeno 1940.- pamětní kniha hostů, korespondence.
Městské oblastní divadlo (1948-1949) výstřižky, účetní uzávěrky.
SOkA Písek-Mirovice
Dělnický dramatický ochotnický spolek (1921-1939)
Družina dramatická a pěvecká J.K.Tyl (1929-činná 1939 - ?)
SDO (1869, změna stanov 1943)SDO Vojan (1928 - 1939)
SDO Havlíček (1927 - 1935)
Stroupežnického okrsek ÚMDO (1939 - ?)
SOkA Písek-Mirovice: fond OkÚ, spolkový katastr kn.č.462-466
Otavan. Měsíčník
KRŠKA, Václav: Ochotníci na ruby. Feuilletony. Praha, Štorch - Marien 1928. 67 s.
ŠINDELÁŘ, Jaroslav: Dělnické divadlo nedílnou součástí revolučního hnutí. /?/Místní časopis. 1983. 1 str. kART
1925-1926 SDO.
TVRZNÍK,Jiří: Jahody a trnky. Večery s herečkou M.Rosůlkovou. Praha,Univers 1994. s.46
DS Vjem vznikl v r. 1985. Soubor jde cestou vlastní dramatizace literárních děl s inscenační praxí ve volném, arénovém divadelním prostoru. V 80. letech připravoval jednu inscenaci ročně.
Zavřelová: s. 69.
DS Lidové divadlo vznikl v r. 1959 a navázal na tradice předchozích ochotnických aktivit v Písku. se souborem spolupracovala i řada profesionálů (K. Augusta, z. Kozák, Z. Dyršl, S. Kopecký ad.) Soubor využíval budovu stálého divadla v Písku.V jejich repertoáru se objevují i inscenace pro děti. Od. r. 1975 působilo při stálé scéně v Písku Dětské studio, které se časem proměnilo v soubor mladých.
Zavřelová: s. 69.
Městské divadlo v Písku. 1940. KK
GRUBER, Jan: Rok městského divadla v Písku. 1941. KK
JERIEOVÁ, Wanda: Hudební kultura v Písku. Dipl.pr. FF UK 1978.LIPŠ, František: Divadlo v Písku. Písek 1938.
STROUPEŽNICKÉHO okrsek ÚMDOČ v Písku. In: Ve službách Thalie II. s.39.
Sídlo Stroupežnického okrsku ÚMDOČ 1922.
ÚMDOČ 1922: SDO, Akad.o.kraj.s.Prácheň
Spolek paní a dívek "Světlá" - Ke 20. výročí založení spolku v městském divadle 6.6.a 7.6.1926 sehrána členkami "Světlé" a píseckými ochotníky hra z venkovského života Přišla k rozumu...!
Otavan X, 1926
Divadelní kroužek Dorostová Besídka _ .1926 předvedl v městském divadle obraz ze života Malý lord. (Hankovec)
SOkA Strakonice
OTAVAN. Měsíčník pro národní, kulturní a hospodářské zájmy král.města Písku a kraje Prácheňského. Písek, T.Kopecký:
I.Ročníkl.1917: Letní divadlo na Vyhlídkách. s.29 -. Siblík,Emanuel: Divadlo v přírodě a rytmická plastika. s.43 - Jaromír Hruška: Pytláci.s.47 /Poprvé provozováno kraj.spolkem Prácheň/ - Premiera dvou českých novinek v Písku. s.48 /Pís.odb. kraj.spol. Práchně/ - Divadlo v přírodě. s.51 /otevření/ - Letní divadlo na Vyhlídkách. s.52 - Ještě k otázce přírodního divadla. s.65 - 66 - Přírodní divadlo. s.90-91 /konec debaty o přír. divadle v Písku/ - Pacovský, Jar.: Před 25 lety. s.112 /vzpomínky na studentské divadlo/ - Jak se u nás před lety divadelničilo. s.154 /v 19.stol./ - Divadelní poměry v Písku.
s.209 /ochotnický spolek/
II.Ročník2.1917-1918: Divadelní představení Práchně v Písku. s.110. - K otázce nového divadla. s. 29 - Večer českých autorů. s.29-30 /uspořádán Práchní/ - Místní odbor kraj.spolku Prácheň. s..84 /činnost/ - H.Ibsen: Strašidla. s.142. /v provedení Práchně/ - Čilý divadelní ruch. s.144 - Osvětový svaz, Divadelní družstvo s.167
III.Roč.3.l918-1919 - Zimní dýchánky spolku Světlá v Písku. s.11 - Duelanti.s.77 /sehráno Práchní - Divadelní komise. s. 82 - Ve prospěch postavení nového divadla. s.82 - Městské divadlo v Písku. s.106 /hrály ochotnické spolky/
IV. Roč.4.19 I 9-1920 - Divadlo v Písku.s.17 /hráli ochotníci/ - Divadlo v přírodě.s.82-83 Prvé jihočeské divadlo v přírodě. s.83 /brožura/ - Divadlo v Písku. s.151 /Prácheň/
V. Roč.5.1920-1921 - Divadlo v Písku. s.20,84,120, I 53 /hrály ochotnické spolky/ - Premiera pohádky v Seidlové-Sokolové Kouzelné kvítí.s.118 /spol.Světlá/ - Naši furianti. s.152 - Na nové divadlo v Písku.s.158 /sbírka/
VI. Roč.6.1921-1922: Hilbertovu Vinu uviděli jsme 13. srpna.s. I 7 /ochotníci/ - Spolek divadelních ochotníků v Písku.s.l8 - Divadlo v Písku. s.106,107,178 /hráli ochotníci/ - Sokolská scéna v Písku. s.142
VII. Roč.7.1923 - Sokolská scéna.s.15 - Divadlo v Písku. s.16,61,174 /hráli ochotníci/
VIII. Roč.8.1924 Divadlo v Písku.s.19,66,132,165 /hráli ochotníci/ - Dvě divadelní představení spolku Světlá v Písku.s. I 61
IX.Roč.9.1925-1926 - Staré písecké divadlo. s.19 Divadlo v Písku.s.25,71,119,168 Večer Averčenkových aktovek. s.119 - Písecká otázka divadelní.s.126 /hráli ochotníci/ /spolek Světlá/ /uzavření divadla/
X. Roč.10.1926-1927 - Večer Fráni Šrámka.s.141 - Divadlo v Písku.s.141,170 /budova,hráli ochotníci/ - Sokolská láska. s.141 /veselohra se zpěvy,ochotníci/ - J.patrný:Muži nestárnou.s.141 /spol.Světlá/ - S.J.Sarment:Rybář stínů.s.170 /Jihočeští akademici/ - A.Brtníková-Petříková:Na kraji života.s.100 /spol.Světlá/
XI.Roč.1 I.1927-1928:Divadlo v Písku.s.9 /hráli ochotníci/ - Spolek divadelních ochotníků sehrál. . . s.2 7 - Ochotnické jubileum.s.45 - B.Vrbský a Z.Štěpánek:Transport č.20.s.72 /Jihočeští akademikové/ - Nová dramatická a pěvecká družina "Josef Kajetán Tyl" s.72 - Ivo Vojnovič: Paní se slunečnící. s.90 /spol.Světlá/ - Bratři Čapkové: Adam stvořitel. s.91 /Jihočes.akademikové/ - Julis Zeyer: Stará historie. s.123 -124 /Jihočes.akademikové/ - Divadlo v Písku v r.1927-1928.s. I 77
XII. Roč.12.1929. Šrámkův měsíc nad řekou.s.8 - Divadlo.s.170 /Hrály místní spolky/ - Bourdet:Zajatá. s.191 /Jihočes.ak./ - Ochotnický spolek v Písku.s. 191.
XII.Roč.13.1930-1931. Provedení Theerova Faethonta.s.12 /spolek akademiků/ - Divadelní premiery v Písku. s.39 /ochotníci/ - Divadlo.s.112./ochotníci/ - Spolek divadelních ochotníků v Písku.s.112 - Pohádka o zlatém klíči a živé vodě.s.178 /Sokol/

DS ZK Jitex na národní přehlídce s Jarišovým Boleslavem I.1957 v plánu Jezero Ukereve, Potopa světa/Klicpera/, Smíření /Ján Polárik/, Léto, Kroky času /Jan Geringer-Orlický/.
OD 1956/5 s.108.OD 1956/9 s.214.
DS ZK Jitex nastudoval Stříbrný vítr. OD 1957/7, s.166. OD 1957/11,s.262.
DS ZK Jitex. Stříbrný vítr. OD 1958/1, s.1. OD 1958/1, s.12.
Prácheňská scéna Písek (Dotazník ÚLK 1999.)ŠRÁMKŮV PÍSEK viz BČAD č. 985
festival malých jevištních forem (později přehlídka autorského a netradičního divadla, ještě později mladého divadla

1953 JH: DS ZK ROH Jitex: Jirásek: Otec
1987 FEMAD: LŠU: Goscinny, Husinecká: Buď fit!
1988 JH: DS VJEM Örkény, Javorský: Vstaň a choď
1990 FEMAD, 1991 JH: ZUŠ: Komenský, Mlejnek, Husinecká: Labyrint světa a ráj srdce, Pověst o Ctiradovi a Šárce
WP 1959: Husova OSŠ
WP 1974: Klub recitátorů OKS
WP 1978: Poetické divadlo gymnázia
WP 1979, 1983, 1994: Soubor LŠU

Loutkové divadlo:
Loutkářský soubor TJ Sokol. Amatérské loutkaření zde má počátky v 70. letech minulého století. V roce 1928 bylo v šatně sokolovny vybudováno divadélko a hrát se začalo v r. 1930. Soubor měl k dispozici řezbované marionety. V roce 1936 se ujímá vedení souboru prof. vladimír Maisner, výtvarník a režisér. Od konce 50. let se v inscenacích stále častěji objevují loutky vlastní výroby. V roce 1951 se soubor stal součástí ZK n. p. Jitex a v r. 1960 se přestěhoval do nového kulturního domu. (HS)
Novák, s. 55-57
Loutkářský soubor Nitka navázal na tradici bývalého sokolského divadla působícího v Písku od r. 1929. V letech 1936 - 1970 vedl soubor středoškolský učitel Vladimír Meisner, který vytvářel režijní a výtvarnou podobu většiny inscenací tohoto období. Soubor působil v místní sokolovně, v období okupace byl přejmenován na loutkové divadlo městského osvětového souboru v Písku, v r. 1951 pak na Loutkový soubor ZK Jitex. Od r. 1961 pracoval v novém divadle, v r. 1974 přijal název Nitka. V r. 1970 byl založen paralelní soubor dětský, maňáskový. Pro soubor bylo typické používání loutek vyrobených podle návrhů výborných kvalifikovaných výtvarníků (prof. Meisner, J. V. Rýs, O. Sekora ad)
Zavřelová, loutky: s. 11.
K.Janovský: Jak jsme se připravovali na Chrudim (Čsl. loutkář, roč. IV/čís. 7, červenec 1954)
Několik slov o loutkářích z Jitexu (Čsl. loutkář, roč. VI/ čís. 12, prosinec 1956)
E. Pergner: 35. výročí loutkového divadla v Písku (Čsl. loutkář, roč. XV/ čís. 12, prosinec 1965)
35 let loutkového divadla v Písku (almanach, ZK ROH Jitex, Písek 1965)
Kasa: Písecká padesátka bez pamětníků (Čsl. loutkář, roč. XXX/ čís. 5, květen 1980)
VORÁČEK, Jan: 35 let loutkového divadla v Písku. Písek ZK Jitex 1965. 44 s. MLK

PÍSEK (30 tis. obyv.): Ve dnech 28. až 30. 5. 1999 proběhl v Písku 38. ročník Národního setkání mladého a netradičního divadla, kterého se zúčastnilo 14 amatérských souborů. Odborným poradcem celé akce byl IPOS-ARTAMA Praha. (Listy Strakonicka, 31.05.1999)LCH 1954: Závodní klub JK
LCH 1988: Loutkářský soubor Nitka, ZK ROH n.p. Jitex Písek
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':