Databáze českého amatérského divadla

Texty: Smiřice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

SMIŘICE, viz též RODOV, TROTINA o.Hradec Králové
Ve Smiřicích byla vždy úspěšnější činnost hudební a loutkářská, přesto je ochotnické divadlo stále připomínáno. První spolek zakládá učitel Petr Pavel Skořepa SDO Hanka 1868, 1898 - 1901 Studentský spolek Krakonoš 1904 - 1947 DO Sokol., 1910 - 1913 žáci obecné a měšťanské školy,, 1907 - 1910 Pěvecká jednota Hanka , 1911 Dámská pěvecká jednota Zora, 1924 - 1927 DO DTJ , 1924 - 1960 JDO Jirásek , 1924 příležitostně Skupina katolické mládeže pro Smiřice a okolí , 1931 - dosud Sokolské loutkové divadlo V Kašpárkově říši (několikrát bylo nuceno změnit pro veřejnost název)Pod vedením učitele P.Zahálky dosahuje výborných výsledků. Zúčastnil se zájezdu do Itálie, sehráli na 950 představení (Faltejsek)
Za války a po ní zde působilo loutkové divadlo, kde hostoval i Skupa. V činoherním souboru Jirásek dostával úlohu jednoho z Kudrnových dětí malý Luděk Munzar.
“Pomáhal jsem stavět kulisy, tvrdým chlebem čistit ty zašlé, jezdili jsme na zájezdy na žebřiňáku a hráli jsme na jevišti postaveném z pivních sudů.”
AS 1987, č. 12, s. 16.

Výpis z kroniky města zpracoval kronikář a starosta města Ing.Lubomír Kupka, 1997 kART

CČAD s. 177, 234, 332

Smiřice. Besedník 1872, r. 1, č. 18, s. 236. NK
KOPECKÝ, V.: Závodní klub Jirásek, Smiřice. Divadlo 1, 1949/50, č.14, listopad 1950, s.912. O repertoáru ochotnického souboru. 1382
SOkA Hradec Králové, Spolky divadelní, skupinový inventář 1867 - 1987
V SOkA kompletní archiv 1883 - 1957První informace o ochotnících 1898. Studentský spolek Krakonoš hrál Zvíkovského raráška. Působil do 1901. 1904 zal. Divadelní kroužek Jednoty sokolské, později nazvaný Dramatický kroužek Jednoty sokolské. 1907 - 1910 činná Pěvecká jednota Hanka. 1910 - 1913 hráli divadlo žáci obecné a měšťanské školy. 1911 zal. Dámská pěvecká jednota Zora. V letech 1924 - 1927 hrál divadlo Dramatický odbor DTJ. 1924 zal. Divadelní ochotnický spolek Jirásek, později Jednota divadelních ochotníků Jirásek. Od 1924 hrála příležitostně divadlo Skupina katolické mládeže pro Smiřice a okolí. 1931 zahájilo sokolské loutkové divadlo V Kašpárkově říši. Název několikrát změněn. 1947 ukončil činnost Dramatický kroužek Jednoty sokolské. OS Jirásek hrál do asi 1960. (JM)
S použitím kroniky města Smiřic zpracoval KUPKA, Lubomír, 1997, rkp. kART
Divadlo hráli:
1898 - 1901 Studentský spolek Krakonoš (1898 Zvíkovský rarášek)
1904 - 1947 Divadelní (později Dramatický) kroužek jednoty Sokolské
1907 - 1910 Pěvecká jednota Hanka
1910 - 1913 Žáci obecné a měšťanské školy
1911 Dámská pěvecká jednota Zora
1924 - 1927 Dramatický odbor DTJ
1924 - 1960 ? Divadelní ochotnický spolek Jirásek, později Jednota divadelních ochotníků Jirásek
1924 příležitostně Skupina katolické mládeže pro Smiřice a okolí
1931 - dosud (1997) Sokolské loutkové divadlo V Kašpárkově říši (několikrát bylo nuceno změnit pro veřejnost název) (JV)
Výpis z kroniky města zpracoval kronikář a starosta města Ing.Lubomír Kupka, 1997 kART
Smiřice. Besedník 1872, r. 1, č. 18, s. 236. NK
KOPECKÝ, V.: Závodní klub Jirásek, Smiřice. Divadlo 1, 1949/50, č.14, listopad 1950, s.912. O repertoáru ochotnického souboru.
ÚMDOČ 1924: D.o.JirásekLoutkové divadlo: Loutková scéna TJ Sokol
Ve Smiřicích se začalo hrát loutkové divadlo někdy po r. 1916 a to ve škole. V roce 1926 byla na Alšově divadélku zahájena představení ve sborovně sokolovny. Roku 1931 si soubor pořídil vlastní jevištní konstrukci, nastal prudký vzestup činnosti. Po válce se divadlo vrátilo Sokolu. Roku 1948 si loutkáři pronajali místnost v hostinci Na lednici a vybudovali tam stálé divadlo. V r. 1953 dostal soubor přízemí mateřské školy a zde vybudoval loutkové divadlo sloužící dodnes. (HS)
Novák, s. 44-45
Smiřice (Loutkář, roč. XXIV/čís. 8, duben 1938)
A.Polák: Smiřičtí loutkáři na stálé scéně (Čsl. loutkář, roč. IV/ čís. 4, duben 1954)
J.Zahálka: Smiřičtí pilně pracují (Čsl. loutkář, roč. V/čís. 3, březen 1955)
J.Zahálka: Nad kronikou jednoho souboru (Čsl. loutkář, roč. VI / čís. 3, březen 1956)
B.Hrnčíř: Byli jsme v Itálii (Čsl. loutkář, roč. XII/čís. 3, březen 1962)
J.Zahálka: Vzpomínání pětačtyřicátníků (Čsl. loutkář, roč. XXIV/ čís. 3, březen 1971)
Loutková scéna Velkovýkrmny Smiřice - 50 let (almanach, ZV ROH Velkovýkrmny Smiřice, 1976)
Loutkové divadlo (Dotazník ÚLK 1999.)

LCH 1960, 1961, 1964, 1967, 1968,...Závodní klub Družba
O c h o t n i c k é d i v a d l o v e S m i ø i c í c h

SDO Hanka
1868 - zal. uèitel Petr Pavel Skoøepa

Studentský spolek Krakonoš
1898-1901 (
1898 - Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek

Divadelní (pozdìji Dramatický) kroužek jednoty Sokolské
1904-1947

Pìvecká jednota Hanka
1907-1910

Žáci obecné a m욝anské školy
1910-1913

Tzv. Kroužek mládencù Rovnost
1921-1923
(pøedchùdce pozdìjšího Spolku div. ochotníkù Jirásek)
- spolupracoval s pìveckou jednotou Hanka
- objevují se i pozdìji známá jména režisérù a hercù (Jos. Materna, Jiøí Lefnar, Adolf Novák, Josef Pfaifer, Ant. a Jindø. Krejèí, øíd. uè. Pacák, Fr. Ceral, M. Jirásková ...)

Dramatický odbor Dìl. tìlocv. jednoty
1921- 1939
- Antonín Šimek, Josef Šeda, Stanisl. Havel, Frant. Dušek ...

Div. spolek Osvìta pro Smiøice, Holohlavy a okolí
asi 1922 (?)
údajnì vázán na èeskoslovenskou církev
- Jos. Pultr, Hynek Hanuš ...

Skupina katolické mládeže pro Smiøice a okolí
1924 - pøíležitostnì

Divadelní spolek Jirásek
od roku 1924 až do první poloviny 60. let
- ve dvacátých a tøicátých letech èinnost velmi bohatá, spolek zval èasto k hostování ve svých inscenacích i pøední pražské herce (J. Plachta, J. Dohnal, E. Kohout, J. Vojta, A. Nedošínská, O. Scheinpflugová, Z. Baldová aj.)
Knoblock: Faun (?) - s hostujícím E. Kohoutem
M. Achard: Život je krásný (asi 1929) - s hostujícími E. Kohoutem a O. Scheinpflugovou
V. Werner: Èervený mlýn (asi 1941) - s hostujícím J. Vojtou
z dalších uvádìných titulù:
Alois Jirásek: Lucerna, F. L. Vìk (dramatizace), Otec, Vojnarka
Ladislav Stroupežnický: Václav Hrobèický z Hrobèic, Mikuláš Daèický z Heslova,
Na Valdštejnské šachtì, Paní mincmistrová
Jaroslav Kvapil: Oblaka
Karel Èapek: RUR, Vìc Makropulos
Fr. Xaver Svoboda: Poslední muž, Olga Rubešová
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
Fr. Šamberk: Podskalák
Frant. Langer: Velbloud uchem jehly, Jízdní hlídka
Vilém Werner: Lidé na køe
A. N. Ostrovskij: Bouøe
Marcel Pagnol: Malajský šíp
M. Maeterlinck: Stillmondský starosta
i operety - J. Stelibský: Bílá orchidej
Jára Beneš: Na tý louce zelený
a další
Mladá scéna
za okupace - až asi do r. 1947
- soubor mladých lidí (studenti, dìlníci) - nové formy a metody v dramatic. práci, alegorická forma, kterou si vyžadovala doba
recitaèní pásma
Macháèek: Ženichové
J. Drda: Jakož i my odpouštíme (v pøedstavení hostoval O. Sklenèka)
-v souboru pùsobili: Milan Obst, Jos. Nìmec, Karel Novák, Vlad. Hájek, D. Julišová aj.
- po válce pokraèovala studentská èást souboru (odešli studovat na vysoké školy) v Praze a ve Smiøicích ještì hostovali v r. 1947 s inscenací staroèeské lidové hry Komedie o Františce
Po r. 1945
První pováleèná léta znamenala velký rozmach smiøického ochotnického divadelnictví

Školní pøedstavení
1948 ? : Vašík, malý hrdina (R: Ladislav Èerný) - hrály dìti 5. tøídy
a s nimi o nìkolik let starší (tehdy asi ètrnáctiletý) Ludìk Munzar
1949 J. Plíva - J. Harapát: Za pokladem (R: Ladislav Èerný)
1950 Jar. Prùcha : Frantíkovy trampoty (R: Ladislav Èerný)

Divadelní kroužek pøi MS ÈSM
- poøady v místním rozhlase
Frant. Hrubín / Ludmila Burešová: Šípková Rùženka (26. 12. 1955; R: Hynek Hanuš
a Bohumír Hradský; H: J. Motyèková, M. Sláma, I. Zilvarová, J. Slámová, M. Drábková,
E. Munzarová, Vl. Øízek, M. Dvoøák, V. Bureš, Z. Karlová, M. Èechová, V. Boušková,
M. Dohnálková ad.)

Pokraèovala práce
Dramatického odboru “Jirásek” (nejdøíve zøejmì jako samostatného spolku, posléze jako souboru ZK ROH Lihovaru a od roku 1955 jako souèást ZK ROH Státního statku)
Lad. Stroupežnický: Naši furianti
Alois Jirásek: M. D. Rettigová
A. N. Afinogenov: Mášenka
A. Kornijèuk: Makar Dubrava
B. Benešová/E. F. Burian : Vìra Lukášová
Lope de Vega: Zbouøení na vsi (Fuente Ovejuna)
Na konci 40. let v souboru hrál Josef Velda (pozdìjší èlen DP v Mostì a posléze èlen èinohry Národního divadla); asi na zaèátku 50. let zde zaèínal i Ludìk Munzar, pozdìji èlen èinohry Nár. divadla.
Ladislav Stroupežnický: Zvíkovský rarášek + Paní mincmistrová
Václav Kliment Klicpera: Hadrián z Øímsù (5. a 6. 5. 1956; R: Bohumír Hradský;
H: F. Dušek, M. Bednáøová, Vl. Bureš, B. Hradský, J. Brentner, J. Bureš, H. Hanuš,
Vl. Hájek, M. Dvoøák, M. Sláma)

Karel Èapek : Loupežník (22. 7. 1956; R: Hynek Hanuš; H: F. Dušek, I. Zilvarová, A. Malá,
V. Køeèek, Z. Burešová, J. Jirousková, I. Hradská, J. Brentner, M. Janhubová, J. Pultr,
B. Hradský, L. Žižka, Vl. Pospíšil, J. Bureš, M. Pácalt, M. Dvoøák, Z. Fikar, F. Sláma aj.)
(Pøedstavení bylo uvádìno v pøírodì - v zámeckém parku.)

Ema Øezáèová: Jana (10. 11. 1956; R: Vladimír Hájek; H: F. Dušek, M. Dohnálková,
M. Sláma, J. Motyèková, J. Slámová, M. Dvoøák, Vl. Pospíšil, Z. Fikar, H. Hanuš,
J. Brentner,I. Hradská)

Mona Brandová: Malajská romance /Vetøelci/ ( ? 1957; R: Bohumír Hradský;
H: M. Langrová, V. Køeèek, O. Pozdílek, M. Švorcová, J: Brentner, J. Šámal, J: Pácalt,
J. Jirousková, F. Sláma aj.)
Honoré de Balzac / J. Palovic a L. Daneš: Evženie Grandetová (13. 4. 1957; R: Hynek Hanuš;
H: F. Dušek, Z. Burešová, A. Malá, Vl. Hájek, M. Dohnálková, Vl. Pospíšil, J. Brentner,
L. Žižka, B. Hradský, J. Jirousková, M. Dvoøák)

Marie Kubátová / V. Strejèková - V. P. Mlejnek: Jak pøišla basa do nebe (20. 10. 1957;
R: Vladimír Hájek; H: L. Žižka, L. Bureš, Z. Burešová, M. Langrová, J. Brentner, M. Pácalt, J. Jirousková, H. Hanuš, F. Dušek, M. Dvoøák, F. Sláma, O. Øíha, J. Pultr, J. Hojný, J. Bureš, L. Cölba, M. Èechová, J. Šámal, B. Hradský, Vl. Pospíšil, J. Lukášek, J. Øíha aj.)

Dymphna Cusacková: Ráj v Tichomoøí (17. 5. 1958; R: Hynek Hanuš a Bohumír Hradský;
H: B. Hradský, Z. Burešová, J. Heømanová, J. Bureš, M. Švorcová, L. Bureš, J. Šámal,
L. Žižka, O. Pozdílek, F. Dušek, J. Jirousková, A. Malá, J. Hojný, M. Dvoøák, M. Sláma)

Peter Karvaš: Meteor (1959; R: Bohumír Hradský; H: Fr. Dušek, Vl. Hájek, pí. Coufalová, Vl. Pospíšil a další)

Václav Štech - M. Horníèek: Tøetí zvonìní aneb Svatba pod deštníky (1960; R: Bohumír Hradský; H: Fr. Sláma, Vl. Hájek, Fr. Dušek, Lad. Žižka, Mir. Pácalt, Jiøina Jirousková, Jana Slámová, Josef Bureš, Vl. Pospíšil ad.)

Peter Karvaš: Pùlnoèní mše (1961; R: Hynek Hanuš a Bohumír Hradský; H: Fr. Dušek, Alena Malá, Lad. Žižka, Jos. Brentner, Boh. Hradský, Irena Hradská, Lad. Bureš aj.)

Alois Jirásek: Lucerna (1962; R: Ladislav Bureš; H: Josef Brentner, A. Malá, Zd. Burešová, Boh. Hradský, H. Hanuš, St. Havel aj.)

Ještì byly v této dobì - konec 50. a zaè. 60. let - uvedeny tyto inscenace (bez pøesného
chronologického zaøazení):

Eduard Fiker: Padìlek (R: ?; H: Zd. Burešová a další)

J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku (R: Ladislav Bureš; H: Fr. Èerný, Fr. Dušek, Lad. Žižka, M. Langrová, Vl. Pospíšil a další)

G. Weisenborn: Dva andìlé sestupují (R: Bohumír Hradský; H: Lad. Bureš, Lad. Žižka, J. Jirousková, Jos. Bureš, Zd. Burešová, Vl. Pospíšil aj.)

V. Werner: Hrdinùm smutek nesluší (R: Hynek Hanuš; H: Josef Brentner, Irena Hradská aj.)

Pavel Fiala / Bohumír Vaòous + další autoøi: Kabaret o myšilidech (1962 nebo 1963;
R: Vladimír Hájek; H: Míla Jarošová, M. Havlová, J. Motyèková-Heømanová, Lad. Bureš, Zd. Marek, a další, Jiøí Finek se svoji hudeb. skupinou)

Asi v tomto období div. soubor “Jirásek” zanikl. Podstatnou mìrou tomu jistì pøispìla i dlouhá léta se táhnoucí rekonstrukce Mìstské dvorany, jediného objektu s jevištìm a hledištìm, který ve Smiøicích je a bez
kterého nelze ochotnickou èinnost vyvíjet (až na malé výjimky, kdy se hrálo v pøírodì v zámeckém parku).
Mnozí z bývalých ochotnických hercù, kteøí už i døíve spolupracovali se zdejším loutkáøským souborem, našli vyžití zde, staøí postupnì vymírají.
Mìstská dvorana byla znovuotevøena až v minulém roce (1999). Její adaptace byla zásadní, došlo k pøístavbì pøísálí, hereckých šaten a dalších prostor v zákulisí, nová je i vykládací rampa u jevištì, standardní dobøe vyhovující osvìtlovací zaøízení jevištì s osvìtlovací kabinou na balkonì, zvukové zaøízení, podstatných zmìn se dostalo i prostorùm diváckým. Objekt pro divadelní amatérskou èinnost ideální!
Provozovatelem je Mìstské kulturní støedisko, které zde, co se týká divadelního života, zatím uvádí pøedstavení dovežená z Prahy i od jinud.

Zbývá otázka: Dojde i ve Smiøicích k obnovì - kdysi tak bohaté - ochotnické èinnosti?!

Zprac. Miloš Dvořák ND
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':