Databáze českého amatérského divadla

Texty: Šumperk, Excerpce pro MČAD 1998-2002

ŠUMPERK o.Šumperk
CČAD s. 237, 305, 325, 333, 336, 356, 360, 398, 403
Obr.CČAD s.238: M. Linhard: Sen učně Šostáka, Žabáci Šumperk, režie a výprava M. Linhard,1966
Obr.CČAD s.333: M. Linhard podle A. Mikulky: O pokažené válce, Žabáci Šumperk,1977.
Národní divadelní dílna viz BČAD č. 999

Až do roku 1944 bylo město tvořeno občany převážně německé národnosti, a proto historie ochotnického divadla není příliš bohatá. Kolem roku 1919 uvedeno první české žákovské představení, které bylo hráno v čekárně nádraží.
V roce 1920 vznikl první ochotnický soubor Národní jednoty, který hrál v kasárnách ve vojenském “Zátiší”. V tomto roce vznikl divadelní odbor TJ Sokol a o ochotnickou činnost se v tomto roce pokoušeli členové ochotnického souboru TJ Orel a Unie železničních zaměstnanců a Agitační kroužek sociálně demokratických žen. Ten mohl hrát v německém Dělnickém domě.
1922 - německé měšťany šokovalo české představení Prodané nevěsty.
1927 - dramatický odbor Národní jednoty Tyl uvedl 7 představení
1928 až 1929 - Charleyova teta a Ulička odvahy - dvě česká představení uvedli studenti nově založeného českého reálného gymnázia
1931 - Poupě: F.X.Svoboda, uvedl Akademický spolek
1932 - West Pocket Revue: V+W+J, uvedl Akademický spolek
Spojenými silami divadelního odboru TJ Sokol, dramatického odboru vojenského Zátiší, divadelního souboru Agitačního kroužku sociálně demokratických žen , dramatickým souborem NJ Tyl a divadelním kroužkem Akademického spolku (proměněný v roce 1933 v Severomoravskou akademickou scénu - M.Saltis umučený později fašisty) bylo uváděno více inscenací: 1931 - Langrova hra Grand hotel Nevada, 1933 - Její pastorkyně a 1933 Wagnerovo Právo na hřích. Poslední hra byla uvedena v roce 1938 - Scheinpflugové Okénko.
V roce 1945 uvedl soubor SČM hry Ženichové, Stvoření lásky.
V letech 1945 - 1948 uvedl 4 představení Spolek ochotníků Tyl, mimo jiné Maryša, Otec.
V letech 1949 - 1954 bylo uvedeno 11 představení na scéně severomoravských družstevníků SSD, mimo jiné: Pan Johanes (významná účast na celostátní přehlídce Divadelní žatva v Praze), Revizor, Dobrá píseň, Výnosné místo, Léto. Toto období bylo herecky mimořádné a divadelní kroužek závodního klubu Závodu první pětiletky patřil k nejlepším moravským ochotnickým kolektivům.
V letech 1955 - 1970 uvedl okolo 20ti inscenací, mimo jiné: Velbloud uchem jehly, Čaj u pana senátora, Základy na písku, Slaměný klobouk aneb Helenka je ráda, Základy na písku, Věc Makropulos. V letech 1970 až 1980 bylo nastudováno dalších 12 inscenací.
V roce 1980 vzniklo Studio při Domu kultury Pramet. Každým rokem připravuje 2 inscenace a pohádky. Téměř pravidelně se stává vítězem okresních přehlídek a velmi dobře se umísťuje i ve vyšších kolech národních soutěží Divadelní Třebíč a Popelka Rakovník. Soubor vede Robert Singer. Inscenace - O.Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo, Remarque: Poslední dějství, Holbey: Jeppe z kopečku, N.V.Kratochvíl: Komediant a V+W:Robin Zbojník (1990 rež.St.Waniek), O ševci Ondrovi a komtese Jůlince a Fraška o sudu (1991), Dva muži v šachu (1992), Bryel: Velká mela (1993), M.Horníček: Vánoční inventura (1994), J.B.Moliére: Chudák manžel (1995), Česnekový sad aneb všechno nejlepší Ferdo a pohádka Čertovy zlaté rohy (1996), J.Nestroy: Provaz o jednom konci v režii JUDr. P.Najvara (1997), Šediny páně Casanovy a pohádka Švec a čert (1998). V důsledku změny ve vedení Domu kultury Šumperk se v roce 1998 se soubor zaregistroval 29.10.1998 jako občanské sdružení s názvem DIVADELNÍ STUDIO ŠUMPERK.
V letech 1956 - 1967 pracoval divadelní kroužek při ZV ROH Střední průmyslové a železniční školy. Byl sestaven ze žáků a pedagogů a uvedl mimo jiné: divadelní revue V+W: Sever proti jihu (1956), Robin zbojník za hudební spolupráce J.Konečného (1957), v roce 1959 autorské divadlo: Smrtonoš revue (Pokorný, Medlík),
1964 autorské divadlo: Stará westa (Pokorný,Medlík), 1965 Nušič “Dr”, 1967 Milan Uhde: Král Vávra.
V letech 1987 - 1988 působilo při Okresním kulturním středisku experimentální studio, které uvedlo v prvním roce od Šotoly: Bitvu u Kresčaku (účast v krajské přehlídce) a v následujícím roce od Bukače: Generálku jeho veličenstva (účast v krajské přehlídce). Herecky i režisérsky se zde uplatnili herci z více souborů např. Petr Král, Mgr.Vladimír Rybička, Ctirad Medlík.
V letech 1965 - 1979 působil při Středním odborném učilišti železničním divadelní soubor Žabáci, jednalo se o loutkářský soubor s herci, který uvedl 8 inscenací a z toho 3 autorské. Vedoucím a autorem byl M.Linhard
Sen učně Šostáka, Ivánkova pohádka, O poražené válce. Souborem prošlo přes 60 učňů . Soubor dosahoval vynikajících úspěchů: 1968 1.místo v Chrudimi, 1970 Putovní pohár města Chrudimi, 1979 opět 1.místo v Chrudimi, ostatních úspěchů dosáhl v soutěžích resortu dopravy, na celoslovenské přehlídce v Žilině, Scénické žatvě v Martině (Cena Matice slovenské) - celkem 11 divadelních přehlídek. Aktivita byla zakončena zájezdem do Bulharska. (Medlík)
K dějinám šumperského divadelnictví - PhDr.Fr.Spurný,CSc.
Vzpomínky J.Pavlase, R.Singra, V.Pokorného, R.Medlíka, Mi.Linharda (Smyčková)

Bohatá historie ochotnického divadla ve městě neuváděna vzhledem k tomu, že byla tvořena občany německé národnosti, a to až do r. 1944. Historie českého ochotnického divadla začíná rokem 1919 - první žákovské představení české. Hráno v čekárně nádraží, 1920 první ochotnický soubor Národní jednoty. Hrálo se v kasárnách ve vojenském "Zátiší" v témže roce 1920 divadelní odbor TJ Sokola. O ochotnickou činnost se v tomto roce pokoušeli členové ochotnického souboru TJ Orel a Unie železničních zaměstnanců. (Agitační kroužek sociálně demokratických žen). Ty mohly hrát v německém Dělnickém domě. 1922 - šokovalo německé měšťany představení Prodané nevěsty. 1927 Dramatický odbor Národní jednoty Tyl. V tomto roce 7 představení. Studenti nově založeného českého reálného gymnázia pak uvedli v letech 1928-29 dvě česká představení Charleyovu tetu a Uličku odvahy. 1931 Akademický spolek: F.X.Svoboda - Poupě, 1932 Akademický spolek: V+W+J West Pocket Revue. V tuto dobu ochotnické spolky: Divadelní odbor TJ Sokol, Dramatický odbor vojenského Zátiší (hráli v kasárnách) Divadelní soubor Agitační kroužek sociálně demokratických žen s DTJ, Dramatický soubor NJ Tyl a Divadelní kroužek Akademického spolku, proměněný v r. 1933 v Severomoravskou akademickou scénu (M.Salus, umučený později fašisty). Spojenými silami výše jmenovaných souborů více inscenací, např. Langrova hra Grand-hotel Nevada 1931, Její pastorkyňa 1933 a Wagnerovo Právo na hřích 1934. Poslední hra 1938 Scheinpflugové Okénko. Po okupaci: 1945 soubor SČM: Ženichové, Stvoření lásky. 1945-48: Spolek ochotníků Tyl: 4 představení, mimo jiné Maryša, Otec, 1949-1954: 11 představení - Scéna severomoravských družstevníků SSD Pan Johanes - Významná účast na celost. přehlídce Divadelní žatva v Praze. XXII. JH- Revizor, Dobrá píseň, Výnosné místo, Léto. Toto období herecky mimořádné. Jeden z nejlepších moravských ochotnických kolektivů. Divadelní kroužek ZK Závodu první pětiletky 1955-1970: okolo 20ti inscenací, mimo jiné Velbloud uchem jehly, Čaj u pana senátora, Základy na písku, Slaměný klobouk aneb Helenka je ráda. Základy na písku, Věc Makropulos. 1970-1980: 12 inscenací. 1980 Studio při Domu kultury Pramet. Každým rokem 2 inscenace plus pohádky. Téměř pravidelní vítězové okresních přehlídek, dobrá umístění v kraji. Mimo jiné: O. Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá jak se původně zdálo, Remarque: Poslední dějství, Holbey: Jeppe z kopečku, N.V.Kratochvíl: Komediant, Bryel: Velká mela. Pracuje stále. Další soubory: Divadelní kroužek při ZV ROH Střední průmyslové a železniční školy: 1956-1967. Sestaven z žáků i pedagogů. Divadelní revue: V+W Sever proti Jihu 1956, Robin zbojník 1957 (hud. spolupráce J.Konečný), 1959 autorské divadlo (Pokorný, Medlík). Smrtonoš - revue. 1964 Stará Westa - autorské divadlo (Pokorný, Medlík). 1965 Nušič "Dr", 1967 Milan Uhde: Král Vávra. Experimentální studio při OKS 1987 Sotola: Bitva u Kresčaku - krajská přehlídka, 1988 Bukač: Generálka. Žabáci - učňovský divadelní kolektiv SOU železničního 1965-1979 loutkářský soubor s herci 8 inscenací, z toho 3 autorské: M.Linhard: Sen učně Šostáka, Ivánkova pohádka, O poražené válce, ostatní upravované tímtéž autorem. Souborem prošlo přes 60 učňů (16-18 let). Celostátní i mezinárodní úspěchy: 1968 - Chrudim, 1. místo v soutěži tvůrčí aktivity, 1970 Putovní pohár města Chrudimi, 1979 Chrudim (1. místo v kategorii ind. výstupů s loutkou). Ostatní úspěchy: Rezort dopravy, 1. místo 1967 a 1979, Celoslovenská přehlídka v Žilině, 1968, 1970, 1973. Scénická žatva Martin (Cena Matice slovenské). Účast na 11 div. přehlídkách celost. Zájezd do Bulharska. (Medlík)
SPURNÝ, Frant., CSc.: K dějinám šumperského divadelnictví
PAVLAS, J., SINGER,R., POKORNÝ,V., MEDLÍK, R.: Vzpomínky
Svaz české mládeže
DSZMO, plakát z r. 1945 (Pracná)
Historie divadelního odboru ZK SSD v Šumperku. Lidová tvořivost 1953, č. 10, s. 328 – 329.
OS Tyl uvedl 1948 československou premiéru Zákon zimního tábora /Gorbatov/.
OD 1957/1, s.17.
Po Létě nastudovali Princeznu Pampelišku. Příchod mladé generace z učňovské školy. Baletní scény místí baletní škola. Hostování v okrese.
OD 1957/8,s.188.
DS ZK První pětiletky. Dříve na repertoáru Léto, Začínáme žít, Makar Dubrava, Boženka přijede, Revizor, Čaj u pana senátora, Malajská romance, Dobrá píseň, Základy na písku.Hostování, patronáty nad jinými soubory. OD 1959/3, s.52.
DS ZK Eternit. OD 1959/3, s.52.
Divadelní studio Šumperk. - účastník přehlídky Brušperk 96 . Divadlo na Moravě 3., s.98 - 100
ŠUMPERK (30 tis. obyv.): Počtvrté pořádá dne 17.12.1998 skupina nadšenců v Šumperku hudebně-divadelní festival Hrnečku pař, na kterém se v minulých letech představilo téměř 20 amatérských kapel a divadelních ochotnických souborů ze Šumperka a okolí. Aby se festival nestal akcí pro uzavřenou společnost, je snaha získat vždy nové účinkující. Pro tento ročník organizátoři pozvali 5 kapel (Sandonoriko, Gabriel, Pepa Rubbish aj.) a několik divadelníků (šumperský ochotnický soubor Střemhlavci, soubor Tragédi atd.). (Horizont, č.20, 1998)
Adresář 93: DS Studio
1998 Národní divadelní dílna určená mládeži od 16 do 25 let, 6 tříd vedených odborníky.
Moravský den, 10.07.1998
Pořádaly z pověření MK ČR IPOS ARTAMA Praha, DK Šumperk a občanské sdružení DOMUS Šumperk.
Život, č.8, 1998
DS Studio (Dotazník ÚLK 1999.)

WP 1980, 1981, 1982: Divadlo poezie ODPM (Puls 81)
WP 1989: Vokativ
1952 JH: ZK ROH SSD: Gogol: Revizor
1988 JH: DS DK: Daněk: Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo
1993 DT: DS Studio DK Pramet: Horníček: Dva muži v šachu
1994 DT: Bréal: Velká mela

Loutkové divadlo:
LCH 1966, 1967, 1968, 1970, 1973,...Žebráci - odborné železniční učiliště
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':