Databáze českého amatérského divadla

Texty: Trutnov, Excerpce pro MČAD 1998-2002

TRUTNOV, viz též LIBEČ, o.Trutnov
CČAD s. 20,191, 207, 216
1870 zřízen český čtenářský spolek Česká beseda pod názvem VELESLAVÍN. Jeho účelem bylo "čtení dovolených knih a novin českých i německých, krasořečnění, ušlechťující zábavy a přednášky ke vzdělání členů". Spolek sídlil v různých trutnovských hostincích, pořádal divadelní představení, koncerty a přednášky, plesy a taneční zábavy. Divadelní odbor uspořádal za prvních 10 let činnosti 31 ochotnických představení. Roku 1881 přispěl spolek 1000 zlatými na stavbu Národního divadla v Praze. V témže roce byl změněn název a stanovy spolku. ČESKÁ BESEDA se po dostavění Národního domu v Trutnově roku 1900 sloučením s divadelními odbory různých menšinových spolků změnila na český divadelní spolek KLICPERA. (Luděk Jirásek)
SOkA Trutnov: fond Česká beseda Trutnov
ODS KLICPERA - významný podíl na spolkovém životě české menšiny, pozvání do Hronova na závody divadelních ochotníků k 75. výročí. Pozvánka přišla příliš pozdě a proto byla odmítnuta. V říjnu 1908 narušila divadelní program Klicpery protičeská demonstrace, v jejímž důsledku byl staženo představení Na Šumavské pile, které bylo následně uvedeno až v listopadu. Roku 1909 na konci září se konala ve Rtyni v Podkrkonoší ustavující schůze delegátů ochotnických spolků v okrese úpickém k založení Veřejné divadelní knihovny. Na konci roku 1915 byla činnost spolku pozastavena z důvodu ubytování vojáků v Národním domě. Roku 1918 se ztrácejí zmínky o spolku. Podle okolních spolků nelze usuzovat, že by se rozpadl. Vrcholem Klicpery byl rok 1902 kdy bylo sehráno 72 představení a jiných společenských akcí. V letech 1900-1918 se uskutečnilo 77 akcí včetně divadelních představení. (Kalina)
BAŠOVÁ L.: Historie dvou spolků v Trutnově v 19. A na počátku 20. Století ( Ke srovnání německé a české spolkové činnosti) Diplomová práce FF UK 1995. 188 s. v SOkA Trutnov
SOkA Trutnov: Fond OS Klicpera
stol., školské div., německy:
DČD I., s. 112
1853: obřadní divadlo, hra tříkrálová, v hospodě,
DČD I., s.375
Koncem 16. st. zde občané hráli na Hradě divadlo. Ačkoli město nebylo ještě německé, není jisté, zda to nebyla německá iniciativa.
ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové,č.9, 1995.
Popis Městského divadla Na Nivách
Javorin 289-290
1900 vznik Ochotnického divadelního spolku Klicpera spojením roztříštěných divadelních odborů jednotlivých spolků. Významná událost pro českou menšinu v kraji. Vykazoval intenzivní činnost, častné vnitřní stavovské rozpory. Divadlo hrála příležitostně i DTJ a všeobecně vzdělávací spolek Havlíček. 1914-1918 prakticky činnost zastavena. Od 1919 vzestup, soubor členem ÚMDOČ. Hráli v Národním domě, v přírodě, v okolních místech. Hostování profesionálních herců. Organizovali herecké kurzy "dorostu". Pořádali i nedivadelní společenské akce pro děti a pro dospělé. Od 1929 každoročně karneval. Počet členů 50-80. 1945 obnovili činnost přerušenou německou okupací. 1946 uvedli 28 premiér. 1947-9 špatný stav jeviště činnost omezil. Do 1958 spolupracovali s místním profesionálním oblastním divadlem, odbočkou KOD Hradec Králové. 1946 zde zřízen ochotnický divadelní okrsek Karla Čapka. V 60. letech se ochotnický soubor prakticky rozpadl.1971 zal. Karel Bejr při ODPM dětský divadelní soubor Krakonoš. Měl 30 členů ve věku 11 - 17 let. Skupinu tvoříli žáci ZŠ, další
mládež od 14 let. Účastnili se pravidelně přehlídek, hráli zejména klasické pohádky. 1977 obnovilo Amatérské divadelní studio Klicpera činnost, 1980 už bylo jedním z nejlepších v kraji a bylo zařazené do kategorie A. Činnost zasahovala do tradičního interpretačního divadla, Divadla ze sklípku a Studia mladých. 1978-81 získávali řadu ocenění v krajských i národních přehlídkách. Po odchodu režizéra Petra Kracika činnost upadla. Spolupráce s profesionálními režizéry přinesla jen dílčí úspěchy. V 80. letech 20.st. hrálo Dětské literární studio Loudálek DK ROH. Členy byli žáky ZŠ, hráli soudobé autory /Žáček/. Hráli pásma a moderní pohádky. 1981 zahájilo Divadlo ze sklípku. 1984 vzniklo Studio mladých DK ROH Orientace na netradiční formy a generačně spřízněné publikum. 1986 stagnace Amatérského divadelního studia Klicpera, ale rozvíjí se jeho autorská tvorba ve formě kabaretu v Divadle ze sklípku.Až dva pořady do roka, někdy i přes 50 repríz. Na tradici Loudálka navázal 1988 Dráček DK ROH. Hrál nejen divadlo, ale v pásmech uplatnil pohybové a hlasové schopnosti dětí. Měl i výtvarnou skupinu. Hráli např. krkonošskou báchorku, Princeznu solimánskou. Celkem cca 15 dětí. (JM)
RÝGROVÁ, Zina: Amatérské divadlo jako specifická kulturní aktivita ve volném čase. (Se zvláštním zaměřením na okres Trutnov) Diplomová práce na katedře teorie a řízení kultury, FF UK 1989. 140 s. kART
Kap: Základní charakteristiky amatérského divadla, Historie amatérského divadla v Čechách, Současné amatérské divadlo v ČSR, Amatérské divadlo v okrese Trutnov.
ŠABACKÝ, J.: Přehled osvětové činnosti na Trutnovsku od roku 1945. Trutnovsko, I. Trutnov 1949 . O divadelním spolku Klicpera s.101 - 104.
Už před válkou DS KLICPERA,obnovení činnosti 1946. Divadlo v přírodě na tzv. Červeném kopci, zničeno za války, nyní nové v městských sadech(1946). 1946 stu denti gymnazia. 1946 Divadelní okrsek K.Čapka. (Zahrádková)
Stráž Severu, 1946,č.15,s.3, č.40,s.2, č.89,s.2, č.103,s.2, č.117,s.3, č.132,s.2, č.155,s.3
TANEČEK, ?: Ochotnické divadlo v Trutnově. Trutnovsko, I. Trutnov s.114.
ÚMDOČ 1922: S.d.o.Klicpera

Adresář 93: Divadlo ze sklípku
DS
Soubor TSUNamy

FEMAD 1980: DS Klicpera: Dostál - Pogoda: Gaudeamus igitur (rež.P.Kracík)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':