Databáze českého amatérského divadla

Texty: Úpice, Excerpce pro MČAD 1998-2002

ÚPICE o.Trutnov
CČAD s. 175, 292, 293, 296, 320, 401
Obr.CČAD s.292: K Roku českého divadla a znovuotevření Národního divadla v Praze po osmileté rekonstrukci nastudoval úpický souborJirásek Hru o Dorotě, s níž putoval a hrál ji po trase, kterou
před stoletím úpičtí vezli jeden ze základních kamenů ke stavbě Národního divadla.
Obr.CČAD s.298: V. Krasnogorov: Tak kdo k čertu odejde, Dramatický odbor A.Jirásek ZKROH Úpice,
režie Milan Kýnl,1981.
FESTIVAL SOUČASNÉ DIVADELNÍ TVORBY viz BČAD č. 1004

30. a 40. léta 19. st.: české ochotnické divadlo (s. 290)
DČD II.
1824 jsou první zmínky o ochotnickém divadle v místě. Hrálo se v prostorné síni staré radnice, brzy ale museli pro nepřízeň panských direktorů a později státních úředníků přestat hrát. Teprve 1861 se začalo divadlo hrát pravidelně. 1869-70 se hrálo v přírodě, na ostrově řeky Úpice a představení měla velký úspěch. Sídlo měl spolek v hostinci na náměstí U Pernikářů, kde hrál dalších 30 let. 1904 si přistavěli potřebné jeviště, údajně tehdy třetí největší v Čechách. Tato budova se stala postupně kulturním centrem města. 1905 se zde hrála oblíbená opereta Otty Fastera Kněžna Pepička. 1908 nastudovali operetu Emiliana Starého Baj-kaj-laj, 1910 od téhož autora Z českých mlýnů. 1920 spolek zahájil provoz biografu. 1938 bylo dostavěné nové divadlo v centru starého města. Hlediště mělo 420 míst dole a 160 na balkoně. Do 1943 sehráli 1227 her pečlivě vybíraného českého repertoáru. Měli 189 členů, z toho 54 činných.
Ve službách Thalie II. s.338, Smékalová
P o d l e J a v o r i n a j i n a k:
V Úpici se začalo hrát divadlo intenzivněji až v 80.letech 19.století. Je pravděpodobné, že se hrálo i dříve, ale zprávy o tom nejsou. Jednota divadelních ochotníků "Alois Jirásek" se rozhodla, že si postaví vlastní divadlo. Zakoupila nepoužívané tovární skladiště v tehdejší Chelčického ulici a přikoupila sousední pozemek. 1937-8 byla budova skladiště zbořená a bylo postavené nové divadlo. Stavba však byla dokončená až 1946, protože se na ni nedostávalo peněz. Byla vlastnictvím ochotnické jednoty.
Javorin s. 295

Boleslavský, s. III.
1823 zal. Jednota divadelních ochotníků, pokračovala jako Divadelní soubor Jirásek.Nepřetržitá činnost cca 5O členného kolektivu. Soubor byl organizátorem mírového poselství ochotníků ke 100.výročí založení Národního divadla. Uvádí ročně obvykle 2 premiéry a 2O repriz.
Lázňovská
V 1. třetině 19.st. zde působil Josef Vida / Vída/. 1800 založil rodinnou loutkářskou
tradici, trvající až do 50. let 19. st.
ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové,č.9, 1995.
1824 zal. Ochotnické divadlo v Oupici. Nepravidelná činnost způsobena úředními zákazy. Pravidelná bohatá činnost od 1870. V repertoáru především české hry. Postupně i cizí autoři. Od 1905 i opereta. Téhož roku získali vlastní stálou scénu. Počátkem 20.st. zde hrál divadlo dramatický odbor Jednoty proletářského dělnictva, hasiči a další spolky. 1914-1918 činnost značně omezena. 1918 obnova v plné míře. 1924 název doplněn na Spolek divadelních ochotníků A.Jirásek. 1938 otevřeno nové divadlo. V minulosti i později hostování profesionálních herců /Štěpánek, Pešek, Deyl st., Vinklář.../. 1945 ochotníci opět obnovili činnost, přerušenou okupací. 1945 zahájil dětský soubor Hlahováček. Později vystupoval pod ZK ROH Úpice. Od počátku ho vedla Zdena Šmídová. Původně to byla skupina dětí a skupina mládeže. Později žáci ZŠ, cca 20 - 30 členů. Průměrný věk 10 let. Hlahováček do 1989 připravil 53 premiéry. Převažovaly pohádky, fantazijní hry a hry ze současného života. Účastnili se okresních a krajských přehlídek. Spolupracovali se souborem dospělých. V 50. letech Jirásek díky podmínkám v upravené budově divadla velmi aktivní. 1955 - 1965 hrál divadlo soubor studentů jedenáctileté školy. 1957 zal. Divadlo mladých. Počátkem 60. let se Jirásek potýkal s nezájmem veřejnosti, pokus o východisko - scéna malých forem Divadélko v přízemí /na jevišti loutkového divadla/. Vyvrcholení krize 1964, rozdělení na dramatický odbor a na Hudební divadlo. Obecenstvo získávali operetou a muzikály. Na přelomu 60. a 70. let se aktivizovali. Orientace více na soudobou tvorbu. 1981 vznik druhého dětského kolektivu Divadelní kroužek DPM. Členy byli žáci středních odborných učilišť a ZŠ nad 12 let. Průměrný věk 17, celkem 13 členů. V repertoáru pohádky a současné hry. Od 1980 Dramatický odbor Jirásek, jedním z nejlepších souborů v kraji, zařazený do kategorie A. 1983 v Roce českého divadla byl jediným špičkovým souborem v kraji. Byl iniciátorem zajímavé akce - Mírového poselství Východočeských ochotníků. Nastudovali Lidovou svitu o Dorotě a putovali 14 dní jako kočovná společnost do Prahy k základním kamenům ND. Dramaturgická orientace: současní čeští a sovětští autoři, klasické hry, muzikály, operety, lidové hry, autorské večery, mimodivadelní aktivity. Soustavná spolupráce s profesionálními umělci. Kontakty se slovenským divadlem. Spoluorganizátor Festivalu současné divadelní tvorby v Úpici. V 8O. letech generační proměny. Soubor měl 55 členů, z toho 35 amatérů. Úpici. 1985 reprezentace v Belgii s Fidlovačkou. (JM)
RÝGROVÁ, Zina: Amatérské divadlo jako specifická kulturní aktivita ve volném čase. Se zvláštním zaměřením na okres Trutnov. Diplomová práce na FF UK, 1989. 141 str. Rkp. kART
Od r. 1807 zde hrál loutkové divadlo Josef Vida (zřejmě profesionál – kočoval po okolí).
v r. 1924 zde bylo založeno ochotnické divadlo, první představení se hrála v hostinských místnostech nově upravené radnice. V r. 1830bylo náchodskou vrchností nepovolené provozování her zakázáno a následně nebylo uděleno povolení hry provozovat. Ochotníci ve své činnosti přesto pokračovali; nový zákaz a pokuta přišly v r. 1836. Hrány byly zřejmě hry Štěpánkovy a Klicperovy . Další pokusy o och. představení proběhly v letech 1852 (Loupež, Loketský zvon, Jan za chrta dán), hlavní pořadatel těchto akcí, Vincenc Nyklíček byl odsouzen k vysoké pokutě. Souvislá a pravidelná ochotnická činnost započala až v r. 1861 (3. 11. 1961 – J. M.Boleslavský: Vrahové v městě). Po r. 1963 se hrálo každých čtrnáct dní. V letech 1866 – 1870 byla činnost ochotníků přerušena (rakousko-pruská válka). V r. 1870 nechal J. Nyklíček, majitel hostince U pernikářů a ředitel ochotníků, přestavět velký sál na divadlo s jevištěm a hledištěm. R. 1871 se stal ředitelem och. divadla na rovných 30 let Josef Pich. za jeho vedení se hrálo až jedenáct her ročně. R. 1868 se Ochotnické divadlo v Oupici (původní název spolku) sloučilo s Pěvecko-tělocvičnou jednotou. teprve v r. 1880 přijal spolek vlastní stanovy. V r. 1889 bylo divadlo přestěhováno do hostince člena souboru Karla Hlaváčka, ale již v dalším roce se divadlo stěhovalo zpátky.V letech 1893 – 94 se nehrálo (neshody s majitelem hostince), v letech 1895 – 1901 se opět hrálo v hostinci Sokol (U pernikářů). 1901 – 1903 se opět nehrálo.V r. 1903 bylo k hostinci Karla Vacka na Závodí přistavěno jeviště, šatny a příslušenství. Hlediště mělo 960 sedadel a mnoho míst k stání, byly pořízeny nové dekorace, zakoupeny židle, provedena elektroinstalace. Úspěchů dosahovali úpičtí ochotníci v té době i uváděním operet. Vyvrcholením jejich činnosti pře I. sv. v. bylo uspořádání Sjezdu ochotnictva českého (1907). V r. 1909 navštívili úpické divadlo Alois Jirásek a J. Kvapil. Ochotnické divadlo v Úpici nezaniklo ani v době I. sv. v. – bylo hráno ve prospěch místního Červeného kříže. po válce se ochotnická činnost znovu rozšířila, spolek navíc získal, spolu se Sokolem, biografickou koncesi. V r. 1922 spolek opustil budovu hostince K. Vacka (pro přemrštěné nároky na nájemné), ale spolek hrál dále na zájezdech nebo u Vacků a platil nájem za každé představení. V r. 1925 byl změně název spolku na Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek. V r. 1937 bylo rozhodnuto o stavbě nového divadla (dohromady s TJ Sokol), již 18. 6. 1938 se zde konalo zahajovací představení. Po osvobození, již 1. a 2. září 1945 nastudovaly spojené ochotnické spolky v Úpici, které si ponechaly název Spolek div. och. A. Jirásek, Lucernu.
Kromě Jiráska působily za první republiky i další spolky: Dram. odbor JPT, Úpavan, jednota československé obce legionářské, Slovák, Sbor dobrovolných hasičů, školní mládež.
Od r. 1945 měl soubor k dispozici studijní místnost v Kulturním domě na Blahovce, později ve vile bývalé továrny Pálenka. V r. 1951 byl spolek připojen k ZK n. p. Úpolen.. V letech 1952 – 53 byly provedeny rozsáhlé úpravy a modernizace divadla. Silnou stránkou souboru v té době byly operetní inscenace.
V r. 1946 založila Z. Šmídová na ZDŠ na Blahovce dětské divadlo, v r. 1957 pak Divadlo mladých při divadelním odboru ZK. V tradici školního divadla pokračovala v letech 1955 – 1965 jedenáctiletá střední škola.
Od r. 1950 má vlastní jeviště i loutkové divadlo.
Od r. 1959 se ochotnický soubor stal součástí jednotného Kulturního klubu ROH jako jeho Dramatický odbor Alois Jirásek. Na výběr her dohlížela dramaturgická rada.
Na počátku 60. let začalo ubývat diváků. Byla vytvořena scéna malých forem (Divadélko v přízemí). Byly zrušena dramaturgická rada. Krize souboru vyústila v r. 1964 v rozdělení souboru na dramatický odbor a Hudební divadlo. Brzy ale došlo k opětovnému sloučení.
Od r. 1974 se v Úpici konal festival současné angažované divadelní tvorby(OS)
TOMM, Ladislav: 150 let ochotnického divadla v Úpici. Úpice, Kulturní klub ROH 1973. 31 s. kART

Úpický festival byl pořádán jako národní přehlídka jednou za dva roky až do r. 1990. V 70.a 80. letech soubor spolupracoval s profesionálními divadelníky a scénografy (J. Císař, J. Novák, P. Kracik, P. Dostál, J. Vosecký ad.). Soubor se zúčastňoval mnoha festivalů a přehlídek. Soubor uváděl i autorské pořady J. Strnada a pořádal různé akce (masopusty apod.).
Od r. 1992 je soubor členem mezinárodní společnosti Eurodivadlo.
Od r. 1988 pracuje v rámci souboru divadlo mladých ochotníků, kteří se zabývají divadlem malých forem (Soubor Dr. Krásy).
V letech 1974 – 1998 bylo uvedeno 31 inscenací ve 368 reprízách.
pozn.: V rámci 175 výročí och. divadla v Úpici by měla v 1. čtvrtletí 1999 vyjít detailní brožura o činnosti divadla za posledních 25 let. (OS)
Luníková (??? nečitelné jméno): Divadelní soubor A.Jirásek – Jednota divadelních ochotníků v Úpici, rukopis, 5 s. kART

JDO A. JIRÁSEK založen 1824. Při JDO A. Jiráska 1990 vzniká DIVADELNÍ STUDIO MLADÝCH přechodem DIVADELNÍHO KROUŽKU ZUČ PŘI SOU TRANSPORTA UPICE. Roku 1991 uvádí hru Vraždu na statku již pod názvem SPOLEČNOST DR. KRÁSY. Společnost vyvíjí činnost až do současnosti. Kromě divadel pořádá od roku 1996 hudební festivaly a literární pásma. Roku 1989 ještě při SOU Transporta postup s hrou Iniciativa – P. Dostál do celostátního kola ZUČ v Nižné na Oravě. V roce 1992 zvláštní cena z Přehlídky mladého a netradičního divadla v Turnově za netradiční režijní pojetí hry Vražda na statku. ČSL. NÁRODNĚ SOCIÁL. SDO KOMENSKÝ v Úpici – Sychrově založen 1899. Roku 1939 se spolek rozešel. Sk DRAMATICKÝ A VZDĚLÁVACÍ KROUŽEK ČECHOSLOVÁK v Úpici založen 1923. (Kalina)
Z pamětí M. Kaliny
SOkA Trutnov: fond Jednota divadelních ochotníků "A.Jirásek"
Fotografie (bar.) staré opony v divadle úpických ochotníků. kART
Vstupenka na Setkání s poselstvím: Mírové poselství východočeských ochotníků, putování k základním kamenům Národního divadla. 29.4. - 15. 5. 1983. kART
TOMM, Ladislav: 150 let ochotnického divadla v Úpici. Úpice, Kulturní klub ROH 1973. 31 s. Příloha:soupisy,seznamy. - Vyd.dramatický odbor Alois Jirásek. (Autorem dle sdělení Doc.PhDr.Vladimíra Wolfa byl Jan Kábrt. Str, kDÚ, SVK Hradec Králové
ÚPICE 74. Festival současné divadelní tvorby. Úvodní stať naps.Petr Průša. Úpice, Organizační výbor 1974. 32 s. - Spoluvyd.Divadlo A.Jiráska. kDÚ
Jaké hry se do 1840 hrály nelze zjistit. První ale byly Chytroušek a Vyhrané panství. K oživení po zákazech došlo kolem 1848. Trvalo do 1852 kdy došlo k novému zákazu s vysokou pokutou pořadateli Vincenci Nyklíčkovi. Pravidelné divadlo až po 1860. 1861 Vrahové ve městě /Boleslavský/. Hrálo se v podstatě každých 14 dní, i bez vstupného. Hráli U Pernikářů, čp.32 /později hotel Sokol/. Z té doby dvoustraně malovaná opona. /JM/SCHREIBER, Vilém: Počátky úpického ochotnického divadla. Rodným krajem 17/1998, s.13-15.
SCHREIBER, Vil.: Počátky ochotnického divadla na Úpicku.
In: Od kladského pomezí 3, 1925-1926, s.113-117. Turnovský uvádí: In: Kladsko 3/120-4 KK
Rýgrová s.11
STRNAD, Tomáš: K dějinám ochotnického divadla v Úpici 1965 - 1990. Diplomová práce Ústav historických věd Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové.
Táborský: s. 253
ÚMDOČ 1922: S.d.o., Dr.vzděl.kr. Čechoslovák
Adresář 93: DS A.Jirásek LS
Festival současné hry
Jednota divadelních ochotníků (Dotazník ÚLK 1999.)
OD 1961, č. 4, s. 94: DS Jirásek: Zuzana Vojířová (Bor), Pohled do očí (Daněk).

1975 JH: DS Jirásek: Jílek: Silvestr
1976 JH: Zahradník: Sonatina pro páva
1981 JH: Krasnogorov: Ten kdo k čertu odejde
1982 FEMAD: Gribojedov: Hoře z rozumu (rež.P.Kracik)
1983 JH: Burian: Hra o Dorotě (rež.P.Kracik)
1984 JH: Tyl: Fidlovačka
1990 JH: Komedyje o dvouch kupcích a židoj Šilokoj
1992 DT, JH: Kopecký: Komedie o hvězdě
1994 DT: Goldoni: Poprask na laguně
1994 FEMAD: DDS Lojzík divadla A.Jiráska: Skořepa: Pohádka
1996 JH: Jednota divadelních ochotníků: Daněk, Fischer: Jedno jaro v Paříži
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':