Databáze českého amatérského divadla

Texty: VOTOČEK, Václav: Soubor informací z okresu Semily. Rkp. pro MČAD 1998. Nestr. 2.část.

PASEKY NAD JIZEROU

První zmínka o divadle v Pasekách je v pasecké farní kronice z r. 1820:
"V roce 1820 obětovali se Havírenští a Pasečtí herci aneb komedianti nějaký čas mravopočestné komedie hrát i s hudebníky, jenž okolo 80 zlatých mně darovali, by se branka z toho pořídila". Z výtěžků divadelních her se podporovala i škola a chudí žáci. V pasecké školní kronice je r. 1843 zápis "Letošního roku se zaopatřila Kniha cti a pochvaly, kterou Pasečtí ochotníci divadla za 25 zl. koupili".
Ve farní kronice z r. 1823 je také uvedeno: "Pasečtí divadelní herci neb komedianti darovali chrámu Páně dvě od vysokého zámečníka Václava Valáška vyhotovené lucerny vysuté, jenž před hrubý oltář k brance byly postaveny".
V Pasekách se divadlo hrálo v hospodě "U mostu", kde hrál sám Věnceslav Metelka.
Později se hrálo u Nesvadbů "Na Pičmonce" čp. 20, u Bártlů, u Soukupů čp. 203 (dnes restaurace "U houslařů").
V letech 1830-1840 nastal pravý rozkvět ochotnického divadla v Pasekách. Věnceslav Metelka ve svých zápiscích z r. 1837, 1838 o tom píše: "Krásné je, když pomyslím, jak utěšené kvete kvítko našich divadelních her v horách krkonošských. Jak blažit musí duši věrného Čecha, an slyší, jak zde i onde zvuk svůj bere Thálie česká."
Metelka sháněl, opisoval, upravoval a nacvičoval hry hlavně Klicperovy, Tylovy, které byly u lidí ve velké oblibě. Z té doby se v Pasekách dochovaly divadelní knížky s rozepsanými úlohami i se žádostí a povolením úřadů. Klicperova hra "Žižkův meč" se hrála v Pasekách roku 1830 několikrát. Lidem se líbily zpěvohry. Sám Věnceslav Metelka nacvičil a uvedl v Pasekách r. 1834 zpěvohru K.J.Erbena "Sládci" a "Čertův mlejn". V Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách je zbytek staré divadelní opony asi z r. 1830, na niž je švabachem napsáno "Kdo jsi, Čechem, pamatuj na to, cti a važ sobě divadla českého nad zlato!"
V letech 1880 a 1890 vyspělo pasecké divadlo nejvýše.

Pěvecko divadelní jednota "Lumír" v Pasekách nad Jiz.
Založena 1903, povolena 30.11.1903, počet členů po založení 42.
Obětavost herců byla nesmírná, byli to většinou tovární dělníci, zaměstnání v Tanvaldě, Smržovce, Rokytnici nad Jiz., Albrechticích, Jiřetíně. Chodit do div. zkoušek, znamenalo pro ně 2-3 hodiny chůze. Přitom divadlo se hrálo téměř každou neděli, o Vánocích několikrát za sebou. Hrály se i náročné hry, jako Schillerovy "Úklady a láska", nebo "Dáma s kaméliemi" od Dumase a to bez elektrického osvětlení.
Počet členů do I. svět. války se pohyboval kolem 30-40.
Do roku 1938 sehráno mnoho her, nejúspěšnější "Růže ze Sibiře" hrála se 7x.
Hrálo se i v přírodě na louce u Zajíčkova háje.
Po II. svět. válce činnost obnovena. R. 1946 uvedena hra "Národ pod křížem".
1947 uvedena opereta a zpěvohra, 1949 "Jedenácté přikázání".

Divadelní soubor Osvětové besedy v Pasekách nad Jiz.
Založen po r. 1950, hrála se 2-3 představení ročně. R. 1959 vybudováno přírodní divadlo, kde byly návštěvy až 1200 diváků. Pasečtí ochotníci tu sehráli řadu her, ochotníci z Rokytnice nad Jiz. Nedbalovu operetu Polská krev.
V r. 1967 požár zničil zcela budovu sokolovny, všechno divadelní zařízení, kulisy, stará opona s historickým výjevem - smrt Prokopa Holého, divadelní kronika s fotografiemi dokumentující bohatou činnost ochotníků v Pasekách.
Tím skončila divadelní činnost v Pasekách.

Pozn.:
R. 1955 uspořádán týdenní "Pasecký festival" v němž se hrály Raisovy "Zapadlí vlastenci", Lidové hry z Vysocka, Moliérova "Šibalství Scapinova", uspořádány dva koncerty a otevřena výstava s názvem "Národní obrození v Pasekách a na Vysocku".
Vystavené exponáty se staly základem Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou.

PEŘIMOV

Divadelní začátky 1877, jeviště pořízeno ze sbírky 150 zl. a malováno Prokopem v Semilech - výjev "Karlštejn". Jeviště půjčováno též do Bystré nad J.
Hrálo se tři roky, doloženo 5 her.
Divadelní činnost obnovena o vánocích 1893.

Ochotnický spolek "Strážník" v Peřimově
1896 ustaven řádný spolek podle stanov, povolen 12.7.1896, 23 členů.
V letech 1893-1898 sehráno 18 her.
1898 nová opona s výjevem "Hej Slované".
Počty členů v jednotlivých letech: 1904/33, 1905-1910/28, 1911-1913/27,1914/26.
V roce 1912 postihl spolek zákaz her pro nezpůsobilost místnosti.
Po zákazu hráno pohostinsky v Dolní Sytové 3x.
Více se do začátku I. svět. války nehrálo.

Divadelní odbor "Strážník" TJ Sokol
Ve spojení se Sokolem sehráno 110 představení.
Činnost do okupace.

PONIKLÁ

Divadelní spolek "Svornost" Poniklá
Založen 1864, kdy byla sehráno první představení. Užíván neoficiální název "Svornost" bez státního souhlasu, spolek měl i razítko.
Zpočátku činnost velmi intenzívní, hrálo se až 24x ročně, v přírodě, na prostranství před školou, později "Na vršku" nebo ve velkých místnostech u Tomíčků a u Pičmanů čp. 181. V r. 1888 postaven vedle hostince u Holubců čp. 34 sál bez jeviště, které se muselo před každým představením postavit. Později zřízeno jeviště stálé, kulisy a oponu s výjevem "Oldřich a Božena" maloval Prokop ze Semil.

Vzdělávací ochotnická jednota "Kolár" Poniklá
Vznikla r. 1895 ze Svornosti po mnoha upozorněních na nelegální činnost.
Povolena 27.7.1899, konstitující valná hromada 12.10.1899.
Ročně průměrně 10-12 představení, též operety, zájezdy do okolních obcí.
Počty členů v letech 1904-1914 kolem 35.
Spolek činný po celé meziválečné období, patřil k nejvýznamnějším na Jilemnicku.
Hráno 1918/8x, 1919/12x, 1920/12x, 1921/13x, 1922/10x, 1923/10x, též operety a některé hry opakovány, 1924/7x, 1925/13x, 1926/10x, 1927/11x, 1928/10x.
Za okupace byla obec v zabraném území a činnost spolku navzdory ryze českému charakteru obce byla zakázána.
Činnost obnovena v r. 1945, valná hromada 12.12.1945. ZNV Praha vzal obnovení činnosti na vědomí 4.2.1946. V roce 1952 vyhořel divadelní sál u Holubců a s ním i všechen majetek ochotníků. Přesto se však zkoušelo v náhradních prostorách, ve škole i jinde, poslední představení a spolek v r. 1967 zanikl.
Tří roky předtím, v r. 1964, oslavila jednota Kolár sta let divadla v obci a nechala zhotovit pamětní plakety.
V letech 1980-1985 sehráno bez přímé návaznosti na spolek Kolár v obci pět představení.
Na slavnou ochotnickou tradici navázalo několik nadšenců v roce 1997, vytvořili nový soubor a navázali pod záštitou TJ Sokol na spolek Kolár. Dne 27.12.1997 uvedli v býv. závodní jídelně podniku Seba hru "Už je zase v Čechách, jak bejvalo", opakovali ji 3.1.1998 v Poniklé a v dalších týdnech v několika sousedních obcích.

místní část Přívlaka
V XIX. stol. se hrály v Přívlakách biblické hry v přírodě nebo na patře ve stodole, ve vikýři pro skládání sena, diváci při tom seděli na stráni nad stodolou. Divadlo se hrálo již 1833. Doloženo je 6 her. Pak se hrálo u letech 1842 a 1850.

Divadelní spolek TJ Sokol Přívlaka
Založen 1895. Po postavení hostince se sálem u Enklerů se zde hrály 1-2 hry ročně. Poslední představení u Enklerů v roce 1952, od té doby se tu divadlo nehrálo, jen cizí.

PŘEPEPŘE

Pěvecko-ochotnický spolek pro Přepeře a okolí
Vznikl 10.6.1922 ze Vzdělávacího kroužku pro Přepeře a okolí, založeného 20.7.1921.

Divadelní odbor TJ Sokol Přepeře
První představení 28.10.1923.
Slavnostní představení při otevření nového jeviště (opereta) se konala 7.9.1924.
V letech 1924-1940 sehráno 30 představení, z toho jedna opereta.
Po zákazu Sokola se hrála u letech 1942-1944/10 činoherních představení a operet.
Národní souručenství a jedno představení Kuratorium pro výchovu mládeže.
Po válce 1945-1949 sehrál Sokol 17 představení, z toho jednu operetu.
V letech 1951-197 2 se nehrálo.
Po přestavbě sokolovny v letech 1972-1989/16 představení.
V letech 1990-1991 sehráno 15 představení. Trvale pracuje 35 ochotníků.
Spolek má uchovány kroniky, fotografie, písemnosti a původní hry na všechny hry.

Divadelní spolek v Přepeřích
Povolen ZNV Praha 13.7.1945, sehrál 10 představení. 1951 začleněn do ROH PBZ.

Dramatický odbor ROH Pojizerských bavlnářských závodů Přepeře
Do dramatického odboru ROH začleněn 4.3.1951 Divadelní spolek v Přepeřích.
V letech 1951-1959, kdy Sokol nehrál, sehrál 18 představení, pak zanikl.

Ponny expres Přepeře
Soubor založil po roce 1990 nadšený divadelní ochotník Ladislav Johan.
Jde o kočovný amatérský soubor, jehož herci jsou převážně mladí lidé.
V době prázdnin a dovolených soubor jezdí po Čechách a hraje v přírodě.
Celý soubor se přemísťuje na vozíku s gumovými koly, taženém dvěma poníky.

PŘÍKRÝ

Čtenářsko-ochotnická beseda Příkrý
Původně jen čtenářská beseda s půjčováním knih a přednáškami. Povolena 17.3.1877.
R. 1880 první dvě divadelní představení v sále hostince "Na kroužku".
R. 1881 sehrány 3 hry, zakoupen spolkový prapor.
R. 1882-1903 každý rok 2-11 představení.
26.3.1903 hostinec vyhořel, shořely i všechny divadelní rekvizity a spolkové knihy, ale již 31.12.1903 sehrán Švanda Dudák. Pořízeny nové kulisy a opona s malbou "Libuše věští slávu Prahy".
Počet členů: 1905/39, 1906/51, 1907/45, 1908/68, 1909/56, 1910/59, 1911/39, 1912/42.
R. 1924 opraveno jeviště, kulisy, proměny.
R. 1930 majitel hostince postavil nové jeviště.
V r. 1943 48 členů.
Činnost po válečné přestávce obnovena 20.1.1946.
Za celou dobu činnosti (1877-1949) uvedeno přes 190 her a asi 215 představení.
V roce 1949 divadelní činnost ukončena.

Divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů Příkrý
Založen v roce 1907, v letech 1907-1910 uvedl sedm her, rovněž v hostinci Na Kroužku.
V letech 1915-1923 nehrál.

RAKOUSY

Kroužek divadelních ochotníků "Jizeran" v Rakousích
Povolen 7.12.1922, činný zejména v letech 1923-1925.
Existoval ještě v roce 1948, poté zanikl.

ROKYTNICE NAD JIZEROU

Theater dillettanten Verein Rochlitz
Povolen 31.8.1882, činný od založení po celé meziválečné období.
Od roku 1921 po více než 15 let předsedou spolku muž s typicky německým jménem: Jaroslav Kutschera.
V letech 1891-1914 počet členů v rozmezí 18-23.

Dillettanten Verein "Thalia" Ober Rochlitz
Povolen 5.3.1899, konstituován na valné hromadě 25.4.1899.
Počty členů v letech 1904-1910/26-28, v letech 1911-1914/11-15.

Spolek divadelních ochotníků "Jirásek" v Rokytnici nad Jiz.
Povolen ZNV Praha 30.1.1946, týž den konána ustavující schůze.
První divadelní představení v hospodě u Čechů ale již 25.12.1945.
1946-1950 přestavba bývalé tkalcovské školy na kulturní dům s divadelním sálem.
1958-1961 budování přírodního divadla.
1983-1984 v kulturním domě zřízena maskérna a vybudováno stupňovité hlediště.
1993 velké omlazení souboru.
1995 oslava 50. výročí založení souboru - uvedena opereta Na tý louce zelený.
Po celou dobu existence spolku bohatá činnost, souborem prošlo na 300 lidí, divadelní činnost pokračuje i v letech 1996-1998. Hrají se činohry, operety, muzikály, luminiscenční divadlo, hry v přírodě.

Divadlo malých jevištních forem "Hranol"
Založeno 1963, první představení v roce 1964.

Loutkářský soubor "Krtek"
Loutková scéna zřízena v kulturním domě roku 1964. Soubor v činnosti i v osmdesátých letech.

Dětský dramatický soubor "Rokytka"
Založen roku 1991, od té doby každoročně hraje.

ROVENSKO POD TROSKAMI

Spolek divadelních ochotníků v Rovensku pod Troskami
První divadelní představení v místě údajně r. 1857, ale při požáru radnice shořelo i divadelní zařízení a činnost byla ochromena.
Řádný spolek se stanovami povolen 20.6.1905, ustaven 1906, pořídil si potřebné technické vybavení. Hrál v nové radnici. Umělecky dobrá činnost souboru vzrůstala, od r. 1932 zde pohostinsky s ochotníky vystupoval Jaroslav Vojta.
Do roku 1943 spolek sehrál 259 představení, toho roku měl 85 činných a 50 přispívajících členů.
Po válce činnost 16.1.1946 obnovena, spolek působil do roku 1950.
Dne 24.1.1951 začleněn do Čs. svazu mládeže.
V současné době spolek existuje, pod jakým názvem nezjištěno.

místní část Křečovice
Spolek divadelních ochotníků "Český ráj" Křečovice
Povolen 11.8.1947.
Výměrem ONV v Semilech z 25.1.1951 zanikl a začleněn do Místní osvětové rady při Místním národním výboru v Křečovicích.

místní část Štěpánovice
Spolek divadelních ochotníků "J.K.Tyl" Štěpánovice
Povolen 20.7.1948.
Dne 3.2.1951 začleněn do Čs. svazu mládeže Hnanice.

JILEMNICE

Ochotnická činnost zahájena 16. května 1870 hrou "Nalezenec" od J.K.Tyla.
Téhož roku sehráno 5 představení. Šlo však jen o divadelní kroužek bez stanov.
V r. 1871 hráno 2x, 1872/3x, 1873-1875/28x.

Spolek divadelních ochotníků "Tyl" Roztoky u Jilemnice
Ustaven r. 1887, povolen 20.2.1887, ve spolkovém katastru však registrován již 20.5.(??)85. Počty členů v jednotlivých letech: 1891/38, 1892/33, 1893/30, 1904/48, 1905/51, 1910/37, 1911/36, 1913/32.
V letech 1887-1902 nastudováno 57 her.
R.1902 nové jeviště, návrh a malby J. Lev z Jilemnice.
1902-1913 50 her, některé opakovány.

"J.K.TYL" divadelní odbor TJ Sokol Roztoky u Jilemnice
1913 postavena sokolovna, divadelní spolek Tyl se začlenil do Sokola.
První představení pod novou hlavičkou 28.9.1913, do r. 1917/9 her.
V meziválečném období divadelní činnost zesílila, ročně hráno průměrné 8x.
V letech 1918-1930 nastudován 66 her. Za okupace činnost zcela ustala.
Po r. 1945 se činnost znovu rozeběhla, odbor hrál doma i na zájezdech do okolí.
Ročně 1-2 premiéry a vždy alespoň dvě reprízy.
V r. 1970 po smrti vedoucího souboru a režiséra Jos. Staňka odbor zanikl.

Katolická jednota Roztoky u Jilemnice
Hrála v hostinci Viléma Luňáka v Tampli (na samé hranici obcí).
V roce 1929 přeložila divadelní činnost do většího sálu, kde dříve hrával spolek Tyl.

ROZTOKY U SEMIL

Čtenářsko-ochotnická jednota "Svornost" Roztoky
Povolena 16.4.1892, hrála v sále hostince u Housů ročně 5-6 her.
Počet členů v letech 1905-1913 se pohyboval mezi 32-53.
Spolek činný celé meziválečné období i za okupace. V r. 1944/73 členů.
V r. 1921 postaveno u Housů stálé jeviště. V 30. letech se hrála některá představení společně s divadelním souborem Sokola. Uváděny i zpěvohry a operety.
V r. 1950 musela svornost ukončit činnost.

Divadelní spolek Osvětové besedy v Roztokách
Do Osvětové besedy převedení v r. 1956 herci ze Svornosti.
Divadelní spolek Osvětové besedy v r. 1957 ukončil činnost.

Divadelní soubor TJ Sokol Roztoky
Založen r. 1920, hrál v sále hostince u Housů průměrně tři hry ročně.
V r. 1925 hrál také v přírodě na prostranství u roztockého mlýna.
V řadě případů spolupráce s jednotou "Svornost".
V r. 1960 soubor zrušen.

Loutková scéna TJ Sokol
V r. 1925 provedena sbírka na zřízení loutkové scény.
1927 loutková scéna zahájila činnost a ještě týž rok sehráno 5 her.
Činnost i v dalších letech, činnost ukončena r. 1956.

Po roce 1960 v obci žádná vlastní ochotnická činnost, jen zájezdová představení cizích divadel.

SEMILY

Divadlo se v Semilech hrálo, již před koncem 18. století ve vrchnostenském špýcharu (1790-1841) a na zámku, kde byl v provedení místních herců a muzikantů uveden r. 1815 Mozartův Don Giovani a r. 1826 Škroupova zpěvohra Dráteník. Opisy divadelních her zajišťoval v letech 1800- 1818 místní učitel Jiří Končinský. Divadelní činnost v Semilech začátkem 19. stol. doložena i díky sporu v r. 1827 a zapůjčena včas nevráceně divadelní zařízení. V roce 1818 se konalo první divadelní představení ve staré dřevěné radnici. V roce 1848 sehráno první divadlo v přírodě - v zahradě restaurace V ráji. V roce 1855 doloženo uvedení dvou veseloher (Pražské noviny z 1.1.1856). Z pokladní knihy z r. 1860 patrno, že se hrálo každý týden.

Ochotnický divadelní spolek v Semilech
Počátek řádné spolkové činnosti od 20.12.1864, kdy vydány stanovy.
V r. 1874 zřízeno v nově postavené radnici stálé divadlo s kapacitou 132 míst k sezení a 160 míst k stání, s acetylenovým osvětlením. Oponu s pohledem na město namalovali V. Kwaysser a Jos. Prokop, kteří pak zařizovali ochotnická jeviště pro další spolky v okolí. Původní divadelní zařízení i s garderobou prodáno do Bozkova. V r. 1879 hrál se semilskými ochotníky i dr. Karel Kramář, později první předseda československé vlády.
Hrálo se 7-15 her ročně. V roce 1905-55 členů, roku 1913-122.
Roku 1916 opustil spolek radnici a přešel do sálu s moderněji vybaveným jevištěm v sokolovně. V době I. svět. války sehráno v Semilech jen 19 představení, ale podnikány zájezdy do okolních obcí. Po válce úspěšná činnost pokračovala.
V roce 1928 založeno divadlo v přírodě a r. 1934 nově rekonstruováno - 480 číslovaných sedadel a 500 míst k stání. (V roce 1952 rozšířeno na 1000 míst k sedění.) V r. 1932-153 členů, r. 1947-220 členů, roku 1949-173 členů.
V I. divadelní soutěži Riegrova okrsku ÚMDOČ zvítězily Semily. V r. 1946 s hrou J.K.Tyla "Jan Hus" absolvoval spolek úspěšně krajové kolo soutěže v Mladé Boleslavi, zemské soutěže, což znamenalo účast na XVI. Jiráskově Hronově (sehráno jako zahajovací představení).
V letech 1945-1949 sehráno 74 představení, 7394 diváků. Celkem za dobu činnosti do r. 1964-1500 představení, přes 3/4 mil. diváků.
Po 14 letech profesionální herecké činnosti se v r. 1926 vrátil do Semil Adin Douba, který pak hrál a režíroval do r. 1934 řadu představení, než založil vlastní soubor. O dobré úrovni ochotnického divadla v Semilech svědčí i časté hostování předních profesionálních herců, kteří se semilskými ochotníky v vystupovali: Otýlie Sklenářová-Malá (1880), Václav Vydra (1883), Vojta Slukov (1885), Jindřich Mošna (1890-2x), Hana Kvapilová (1896), Karel Želenský (1907), Eduard Kohout (1924,1925 vícekrát), Růžena Nasková (1925), v 30. letech Eduard Kohout, Růžena Nasková, Zdeněk Štěpánek, Rudolf Deyl st., Eva Vrchlická, Olga Scheinpflugová, Zdeňka Sulanová, Rudolf Hrušínský, po roce 1945 Eduard Kohout, Jarmila Smejkalová, Josef Bek. Na přelomu století hráli v souboru i spisovatelé Ivan Olbracht a Stanislav Minařík.
V roce 1936 odešel z řad členů spolku Karel Palouš do Moravsko-slezského národního divadla a později se stal uměleckým ředitelem Realistického divadla v Praze. Po úspěchu na XVI. Jiráskově Hronovu odešlo k profesionálnímu divadlu několik členů spolku, především hlavní představitel úspěšné hry Josef Srba zakotvil r. 1949 v divadle v Hradci Králové.

Divadelní kroužek ROH Oblastního sdruženého komunálního podniku v Semilech Ochotnický divadelní spolek začleněn v r. 1951.

Divadelní kroužek Okresního průmyslového kombinátu v Semilech
Zapojení od roku 1955.

Divadelní soubor Osvětově besedy v Semilech
Zapojení od r. 1957.

Divadelní soubor Kulturního a společenského střediska v Semilech
Zapojení od roku 1966.

Všechny tyto organizační změny znamenaly podstatné utlumení činnosti.
Po osm let se hrálo jen jedno představení ročně, dva roky se nehrálo vůbec.
Spolek ukončil svou činnost v roce 1979, kdy se spojil s druhým divadelním souborem ve městě a spolu s ním založil Divadlo Ivana Olbrachta.

Lit.:
Mizera, František: Paměti města Semil a okolí, 1930 s.223-226
Kamenický, Jan: Vzpomínka na rodné Semily, in: Beseda, roč.IV, č.7
Táborský, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva čs., 1931, s.106-109
Glos, Josef: Sedmdesát let ochotnického divadelního spolku v Semilech, 1934
Hloušek, Josef: Osmdesát let ochotnického divadelního spolku v Semilech, 1945
Langhamer, Antonín: 100 let divadla v Semilech, 1964
Barták, Jaroslav: 130 let ochotnického divadelního spolku v Semilech, 1994
Hlava, Rudolf: W.A.Mozart a Semily, in: sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší, sv.1/1988 SOA Semily, písemnosti, fotografie a plakáty spolku


Divadlo Dělnického domu Semily
Navázalo na divadelní činnost dělnického vzdělávacího spolku Mírumil, založeného 23.9.1892. I když jeho činnost byla jistě bohatší, bezpečně doložena jsou jen tři představení. Mírumil se rozešel r. 1906.
Divadlo Dělnického domu založeno 18.července 1909, ale až 4.2.1912 byla podána žádost k místodržitelství. To žádost 8.3.1912 zamítlo. Přesto se pod hlavičkou Divadla dělnického domu (jak svědčí dochované plakáty) hrálo do května 1916, kdy spolek zanikl. Uváděno průměrně 6 her ročně. V roce 1910 uvedena premiéra Mahenova Janošíka, teprve pak ji hrálo Národní divadlo v Praze. Nejúspěšnější hrou souboru byla r. 1912 Puldova dramatizace Vernerovy Cesty kolem světa s nákladnou výpravou a mohutnými davovými scénami, která dosáhla 14 repríz.

Lit.:
Lenderová, Milena: Divadlo Dělnického domu v Semilech, in: sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší, sv.2/1989


Divadelní soubor závodního klubu ROH Pojizerských bavlnářských závodů v Semilech od reorganizace podniku Divadelní soubor Koloraklubu Semily
Založen 1950, první představení 1.5.1950. V roce založení uvedeny tři hry. Soubor hrál nejprve v sále hostince u Kynčlů v Bítouchově, později v sokolovně v Semilech. Uváděl 1-2 hry ročně. Spolupráce s Divadelním souborem KaSS Semily, vzájemné půjčování herců i režisérů podle potřeby.
Soubor působil do roku 1979, kdy se sloučil s divadelním souborem Kulturního a společenského střediska v Semilech do Divadla Ivana Olbrachta.

Divadlo Ivana Olbrachta Semily (DIO)
Sloučením kulturních zařízení ve městě v roce 1979 do Sdruženého klubu ROH se sloučily i oba divadelní soubory. Po ustavení SK ROH 26.11.1979.
Divadlo Ivana Olbrachta sehrálo první představení v nově vybudovaném kulturním domě 8.12.1979. Soubor měl 40 členů. Soubor se zúčastnil řady národních přehlídek, kde získal mnohá ocenění.
V r. 1983 soubor pozván k hostování do Divadla VÚ v Hradci Králové.
V r. 1984 Semily vybrány za místo krajské přehlídky amatérských divadelních souborů Východočeského kraje.
Soubor nastudoval do roku 1997-41 her a sehrál 115 představení.
Na první přehlídce ochotnických divadelních souborů Jizerské oblasti v Lomnici nad Pop. v březnu 1998 získalo Divadlo I. Olbrachta mezi 11 soubory první místo a nominaci na Národní přehlídku do Třebíče s hrou V+W "Hlava proti Mihuli"

Lit.:
Barták, Jaroslav: 130 let ochotnického divadelního spolku v Semilech, 1994


Loutkářský odbor TJ Sokol Semily
Loutkářský soubor založen 1929, hrál pravidelně v sokolovně, působil až do rozpuštění Sokola okupanty.
Provozování loutkového divadla pak převzalo Kuratorium pro výchovu mládeže.
V roce 1944 hrálo každou neděli.
Loutkářský odbor Sokola obnoven v r. 1946 a působil do r. 1948.

Loutkářský odbor Kaloraklubu Semily
Soubor založen r. 1960 a po celou dobu existence veden zkušeným loutkohercem Vilémem Maiznerem ze staré loutkářské rodiny. Hrál v sále radnice, v letech 1962-1973 uvedl 86 her, které vidělo 8200 diváků. Úspěšný na loutkářských přehlídkách v okrese i kraji. V letech 1978-1979-10 představení.
Zanikl v r. 1979 v souvislosti se začleněním všech souborů do Sdruženého klubu ROH.

Malá loutková scéna (MLS) Semily
Soubor v rámci Sdruženého klubu ROH, do něhož přešli všichni loutkoherci. Koloraklubu i se svým vedoucím Vilémem Maiznerem - 14 členů.
Loutková scéna v Kulturním domě. V roce 1980 sedm představení, 1550 diváků, v roce 1982-12 představení, 1190 diváků. V r. 1985 vystupoval MLS 2x v Polsku.
Vedení souboru převzal pak Zdeněk Lindner, absolvent loutkářské konzervatoře v Hradci Králové a zaměřil se především na vlastní tvorbu. V r. 1987 nominován na Čs. přehlídku loutkářských souborů v Žilině. Po vítězství v okresní a krajské soutěži postoupil na 36. přehlídku loutkářských souborů v Chrudimi, kde získal cenu odborné poroty a ved. souboru Lindner cenu za loutky.

místní část Podmoklice
Eintracht Iserthal
Německý pěvecký a divadelní spolek, odbor spolku Bildungsverein Iserthal založen 2.1.1868, měl k dispozici sál s jevištěm v areálu továrny F.Schmitt.
Poslední představení 11.7.1875 - opereta H.Kippera "Der Fürst wider Willen".
Roku 1877 se spolek rozešel.

Spolek divadelních ochotníků "Kolár" Podmoklice
Založen 4.5.1910, 37 členů, roku 1912-43 členů. Poslední doložená činnost v r. 1916.
Za I. svět. války se rozešel.

Dělnický spolek ochotnický v Podmoklicích
Povolen 14. 9.1928, sdružoval div. ochotníky z Podmoklic a Chuchelny.
Zanikl výnosem zemského úřadu z 20.3.1939.

"Scéna" ochotnický divadelní spolek Podmoklice
Schválen 2.11.1934. Soubor založil Adin Douba, býv. profesionální herec v pražské Uranii, Moravské Ostravě, Bratislavě a Olomouci. Po 14 letech profesionální činnosti se vrátil r. 1926 do svého rodiště, hrál a režíroval v Ochotnickém divadelním spolku v Semilech. Po roztržce založil vlastní soubor "Scénu", která vykazovala v letech 1934-1944 neobyčejně bohatou činnost a představení měla téměř vždy zcela vyprodaná. Scéna se zaměřovala hlavně na operety a zpěvohry, hrála však i pohádky, klasické hry i soudobé hry z repertoáru E. F. Buriana a Voskovce a Wericha. Když Adin Douba v roce 1944 zemřel, soubor ukončil svou činnost. Úřední záznam o ukončení činnosti Scény proveden r. 1945.

místní část Bítouchov
Čtenářsko-ochotnická beseda "Jizeran" Bítouchov
Spolek povolen 21.1.1884, hrál v sále hostince u Kynčlů v Bítouchově.
V r. 1908 koupil jeviště ze Semil. V roce 1905-17 členů, r. 1907-46 členů, r. 1908-54 členů, r. 1910-72 členů, r. 1936-13 členů, r. 1943-45 členů.
Od založení do r. 1944 sehráno 269 představení.
Poslední představení za okupace 23.4.1944, pak divadelní sál zabrán okupanty.
Po válce obnovena činnost, hrány 3-4 hry ročně, s reprízami se jezdilo do okolních obcí.

Divadelní soubor Čs. svazu mládeže Bítouchov
18.2.1951 Jizeran začleněn do Čs. svazu mládeže, v tomto zapojení sehráno r. 1953 jediné představení.

Divadelní soubor osvětové besedy Bítouchov
Začlenění od 18.7.1961, činnost zcela ustala, oslava 80. let trvání spolku se už nekonala.

Dělnické divadlo v Bítouchově
Spolek povolen 15.2.1912, měl 34 členů. O činnosti nejsou spolehlivé doklady.
Začátkem I. svět. války se spolek rozešel.

Čtenářsko-ochotnická beseda dělnická Bítouchov
Spolek povolen 21.9.1922, funkcionáři hlavně z Podmoklic.
Spolek zanikl výnosem zemského úřadu z 28.10.1938

SLANÁ

Čtenářsko-ochotnický spolek "Tyl" pro Slanou, Nedvězí, Hořensko ve Slané
Povolen 7.9.1897.
22.8.1934 změna názvu a stanov:

Ochotnický spolek "Tyl" pro Slanou a okolí ve Slané
Počty členů v letech 1905-1912/40-50, nejvíce v roce 1910/56.
Spolek velmi agilní po celé meziválečné období a za okupace.
V roce 1943/47 členů.
Po válce činnost obnovena, trvala do r. 1949.
Spolek začleněn snad do Osvětové besedy Slaná, později zanikl.

místní část Bořkov
Spolek divadelních ochotníků v Bořkově
Divadlo se v Bořkově občas hrálo již před I. světovou válkou.
Řádný spolek povolen 18.7.1941.
Činnost ukončil v r. 1948.
STRUŽINEC

Divadlo založeno 1877, postupně pořízena tři jeviště. První bylo vlastní výroby s malovanou oponou, prodáno. Koupeno větší od spolku Svornost z Lomnice nad Pop. Také to prodáno a koupeno jeviště ze Železného Brodu.

Čtenářská beseda Vlastimil Stružinec
Věnovala se i divadelní činnosti, povolena 28.11.1893, ustavující valná hromada 17.12.1893. V letech 1906-1913 počet členů v rozmezí 33-42.
Spolek zanikl po I. svět. válce.

Zábavný výbor TJ Sokol Stružinec
Většina členů Vlastimila přešla po jeho zániku do Sokola. Sehrán neznámý počet představení.
Po zákazu Sokola činnost ustala.
Činnost obnovena úvodním představením v r. 1961.
V letech 1962-1969 sehráno 12 her a 3 hry opakovány v jiných obcích.
V r. 1969 činnost ukončena.

Loutkářský odbor TJ Sokol
Loutkové divadlo pořízeno r. 1931, kdy Sokol na to uvolil 1300 Kč.
Po zákazu Sokola činnost ukončena.
Činnost obnovena r. 1964, v letech 1964-1968 sehráno 35 představení.
V roce 1969 činnost ukončena.

Dětské školní divadlo
V letech 1965-1978 sehráno sedm divadelních představení.
STUDENEC

První dvě představení v roce 1885. V letech 1885-1888 spolek divadelní úředně neexistoval, ale divadlo se hrálo v hostinci u Višňáků, jeviště vypůjčeno.
V r. 1887 zakoupeno jeviště vlastní, na němž sehráno v tom roce 6 her.
Do roku 1890 hráno 16x.

Ochotnický spolek "Lidumil" ve Studenci
R. 1890 vyhotoveny stanovy, spolek povolen 17.10.1890, členů po založení 31.
V témže roce sehráno 10 představení.
V letech 1891-1909 sehráno 43 představení, počet členů se pohyboval 23-28.
1910-1912 zlikvidován starý sál a postaven nový sál se stálým jevištěm. Slavnostní zahajovací představení (Lucerna) o Vánocích 1912.
1913 aktivní rok, sehráno 9 her, nacvičeny zábavné programy na Mikulášskou a Silvestra, pořízena nová malovaná opona, zadní opona a kulisy.
1914-1918 sehráno 16 her, v r. 1914 na louce u Černého háje velkolepá letní slavnost s představením husitského tažení. V letech 1919-1920/11 představení.
1921 elektrifikace obce, vybudováno elektrické zařízení i na jevišti, sehráno 10 her. 1922-1924 nejaktivnější léta, 10 her ročně, i operety, 68 členů.

"Lidumil" divadelní soubor Osvětové besedy
Do Osvětové besedy ochotnický spolek zapojen od r. 1926.
V letech 1926-1930 sehráno 47 her (Radúz a Mahulena, Vévoda Václav, Vojnarka, Maryša, Revizor, atd.) 71 členů.
1931-1945 průměrně sedm her ročně, ve válečných letech sehráno 42 her.
1942 v soutěži divadel a souborů Riegrova okrsku obsadil Studenec 1. místo s hrou Hana Harcová. V roce 1940/108 členů.
1946-1951 hráno 5-6 her ročně, v 50. letech uváděny klasické hry, hostoval St. Zindulka. 1960- 1968 uvedeny tři klasické operety, r. 1966 jedenáctkrát Babiččina krabička.
1967 slavnostní pětisté představení Lidumilu.
1971 na přehlídce vesnických divadelních souborů s Gogolovou Ženitbou, divácky úspěšné, ale porotou nedoceněno. Zklamání a ochabnutí činnosti, nadále jen jedna hra ročně. V r. 1979 poslední vystoupení souboru.
Za 90 let činnosti sehráno celkem 530 představení.

Katolická jednota Studenec
Zahájila divadelním představením 18.3.1900 na novém jevišti u Johnů.
Činná do začátku I. svět. války.

Dramatický odbor TJ Orel Studenec
Navázal na činnost Katolické jednoty, založen r. 1921, kdy uvedeny první dvě hry. 1922-1938 uváděno 8-10 her ročně, 1939-1945 činnost přerušena.
1946-1948 na přírodní scéně uváděny činohry i operety.
1949 Orel rozpuštěn.

místní část Lhota Zálesní
Spolek divadelních ochotníků "Stráž" Lhota Zálesní
Povolen ZNV Praha 21.6.1946, činný do roku 1948

Lit:
Janda, Jos.: Ochotnictvo na Jilemnicku I-III, 1930, SOA Semily
Zpráva kronikáře, SOA Semily


SVOJEK

Divadelní začátky v r. 1867. Prvé jeviště koupeno z Karlova. Hrálo se pohostinsky též v Bělé, Tampli, Kruhu, Bystré, Libštátě a Kundraticích.
Staré jeviště prodáno později za 16 zlatých do Žďáru, koupeno nové za 54 zl. ze Staré Paky. Ochotníci pořídili 20.9.1871 svým nákladem sochu sv. Václava před školu. V roce 1894 hráno 6x.

Divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů ve Svojku
V r. 1902 převzal správu divadla Sbor dobrovolných hasičů a v roce 1906 ustaven u hasičského sboru divadelní odbor, později člen ÚMDOČ.
V letech 1906-1914 sehráno 20 her, za svět. války pět let nečinnost.
V březnu 1920 divadlo na nově upraveném jevišti. Ročně asi tři představení.
Do roku 1933 sehráno 74 představení.

místní část Tample
Začátky v r. 1876, jeviště půjčeno ze Svojku.
Čtenářsko-ochotnická beseda Tample
Utvořena 1896. Když předseda spolku Hladík nastoupil jako učitel na tkalcovskou školu v Lomnici nad Pop., spolek se v roce 1901 rozešel.
V letech 1896-1901 sehráno 23 her.

Divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů Tample
Divadlo převzal v r. 1904 Sbor dobrovolných hasičů, hrálo se několikrát za rok, do začátku I. svět. války sehráno 16 her. Za války nečinnost.
Činnost obnovena počátkem r. 1919. Do roku 1932 sehrál div. odbor hasičů 69 her, celkově v obou spolcích 92 her.

Divadelní odbor TJ Sokol Tample
Založen 1920, rozpadl se u r. 1924. Za dobu existence sehrál 8 představení.
TATOBITY

Spolek divadelních ochotníků Tatobity
Založen 1867, první představení 26.12.1867 v místnosti Fr. Ducháčka, na oponě výjev Břetislav a Jitka.
1868 postavil Ducháček nový sál. Staré jeviště prodáno do Bozkova, pořízeno nové jeviště s oponou, na níž byly namalovány hrady Hasištejn, Křivoklát a Svojčice. Řádný spolek se stanovami povolen 4.2.1893.
V roce 1920 se hrálo u Studničků, toho roku sehráno 7 představení.
Při požáru u Studničků 8.8.1932 shořelo i jeviště.
V roce 1935 spolek sloučen s divadelním odborem Národní jednoty severočeské. Činný za války i po r. 1945.

Divadelní odbor Národní jednoty severočeské Tatobity
NJS v Tatobitech založena 1908, v r. 1912 ustaven i divadelní odbor.
Jeviště pořízeno za 565 K z Turnova. Hrálo se do vypuknutí I. svět. války.
Činnost obnovena na podzim 1917, hrálo se dva roky, pak nečinnost.
Od r. 1922 se pilně hrálo, některé hry opakovány v okolních obcích.
V roce 1935 sloučení se Spolkem divadelních ochotníků Tatobity.

Divadelní soubor Osvětové besedy Tatobity
Po r. 1948 Spolek divadelních ochotníků začleněn do Osvětové besedy.
Ročně v průměru 3 představení, v letech 1961-1968 sehráno 20 představení.


místní část Žlábek
Zábavní, vzdělávací a divadelní kroužek ve Žlábku
Poprvé hrál divadlo 15.3.1931, ale povolen až 18.5.1934.
Zřízeno jeviště u Šírů a koupeny lavice.
Spolek činný do r. 1940.

Lit.:
Pešek, Petr: Ochotnické divadlo v Tatobitech, OB 1983
Podolský, Jaroslav: Dějiny Tatobit, Žlábku a okolních vsí, díl I-III, MNV 1985
Petrák, Josef: Letopisy divadel na Lomnicku, in: sborník Lomnicko, roč. 1922/3.TROSKOVICE

Ochotnický spolek "Tyl" Troskovice
Povolen 9.8.1895, rozešel se 26.12.1908, uveřejněno v Pražských novinách dne 18.2.1909.

Spolek divadelních ochotníků "Tyl" Troskovice
Povolen 20.5.1925, činný i v letech 1934-1949.TURNOV

První zmínky o divadle v Turnově v poslední čtvrtině 18. stol. Hrávaly se pašijové hry především na pódiu před radnicí. R 1810 místní "liboherci" sehráli první ochotnické představení - hru J. Palkoviče "Dva buchy a tři šuchy". Uvedeno v přízemí radnice P.A.Markem, který inicioval činnost ochotníků i v dalších letech. Na repertoáru hry s náboženskou tématikou a hry českých obrozeneckých autorů, Tháma, Šedivého, Zímy. V srpnu 1818 sehrána hra na oslavu založení českého muzea. Do r. 1821 se divadlo hrálo v budově radnice, někdy na verandě domu u Shořalého mlýna či v hostinci U císaře římského.
1822-1867 první stalé divadlo v čp. 2 "U zlatého jednorožce". Za tu dobu tu sehráno 108 ochotnických představení. Místodržitelství zamítlo r. 1822 žádost A. Marka o povolení spolku, hrálo se bez povolení. 28. dubna 1839 uvedena opera Dráteník, hrála se 3x. Turnov byl po Hradci Králově druhým venkovským městem, kde byla sehrána. 1851 sehrána dvě představení ve prospěch vybudování Národního divadla v Praze. 1854 hostovala v Turnově Zollnerova společnost s J.K.Tylem. 1863 založena Kronika turnovské Thalie, zachycující historii divadla v Turnově od roku 1818.

Spolek divadelních ochotníků v Turnově
Založen řádný spolek se stanovami, povolen místodržitelstvím 30.10.1869.
V r. 1867 sehrána veselohra J.Nerudy "Prodaná láska" u starého kostelíčku v Nudvojovicích, asi první představení v přírodě v tomto kraji. 14.6.1868 sehráno drama "Vražda na Uhelném trhu" na hradě Valdštejně za přítomnosti P.A.Marka na oslavu 70. narozenin Fr. Palackého.
1874 dostavěna stálá divadelní budova s jevištěm po vzoru pražského Prozatímního divadla. V květnu 1894 spolek přijat za řádného člena ÚMDOČ.
2.11.1894 představení J.J.Kolár "Pražský žid" na oslavu zahájení činnosti Divadelní župy pojizerské.
19.6.1902 Stroupežnického "Naši furianti" - první představení při elektrickém osvětlení.

Spolek divadelních ochotníků "Marek" v Turnově
Spolek na valné hromadě 12.3.1906 pojmenován po zakladateli ochotnického divadla v Turnově P.A.Markovi.
1919 sehráno 9 her význam. českých klasiků k 50. výročí trvání spolku.
20.6.1925 hra turnovské autorky Abigail Horákové "Páni" v předvečer zahájení Krajinské výstavy.
1936 - účast na VI. roč. Jiráskova Hronova - diplom ÚMDOČ za zásluhy o čes. divadlo.
30.6.1945 první představení po osvobození - Vrchlického "Noc na Karlštejně".
19.6.1949 - 80. výročí spolku. Hra A.Horákové "Prstýnek".

Dramatický kroužek při JZD Turnov
od 10.3.1951 spolek div. ochotníků Marek začal působit pod JZD Turnov.

Dramatický odbor Domu osvěty v Turnově
Od ledna 1954 spolek div. ochot. Marek dramatickým odborem Domu osvěty v Turnově, později zařazen pod Kulturní středisko v Turnově, kde působí dodnes.
25.10.1958 představení J.K.Tyl "Kutnohorští havíři" - slavnostní 1000. premiéra turnovských ochotníků od r. 1810 (od založení spolku v r. 1869 to byla 863 hra).
1963 J. Blažek "Přišel Štědrý večer" - nejúspěšnější hra poválečně éry, 25 repríz za jeden měsíc.
V divadelních představeních hostovali často pražští herci - Z. Baldová, L. Dostálová, O. Scheinpflugová, R. Nasková, D. Medřická, Fr. Kovařík, R. Deyl st., G. Hilmar, K.Höger, Sv. Beneš, J. Vojta. Ze spolku vyšli: režisér J. Škoda, sólistka opery ND Marcela Machotková, režisér vinohradského divadla Jaroslav Dudek, herec Divadla F.X.Šaldy v Liberci Vojtěch Rón.

Lit.:
Kronika spolku vedena od r. 1863.
Kinský, Karel: Pamětní list Spolku divadel. ochotníků Marek Turnov, 1939
Kinský, Karel: Kronika turnovské Thalie, Turnov, 1958


Kruh "Tyl" Turnov
Povolen 31.1.1929. Bližší údaje o činnosti chybí.

Dramatický odbor "Merkur" Turnov
Založen při místní organizaci Československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské. Povolen 16.7.1932. Bližší údaje o činnosti chybí.
Činný ještě v roce 1949.

Turnovské divadelní studio
Vzniklo v r. 1993 ve snaze dělat divadlo intenzivněji, než bývá u ochotníků obvyklé. Člen Pojizerské župy divadelníků a Volného sdružení východočeských divadelníků.
První inscenace Šaškovská pohádka. Do roku 1996 se studio postupně rozšířilo a ustálilo na pěti souborech (dva dětské, dva studentské, jeden soubor dospělých). Celkem pracuje přes 60 členů. Studio iniciuje vznik dramatických přípravek na základních školách. Účast na přehlídkách všech kategorií.
V r. 1996 první ročník přehlídky amatérského divadla Modrý kocour.
Za dobu existence nastudovalo studio 20 inscenací a sehrálo téměř 200 představení.
V r. 1997 postoupil soubor a vlastní úpravou Čapkovy hry "Ze života hmyzu" na národní přehlídku. Účast na festivalu v Avignonu.
Dva členové souboru studují herectví a divadelní vědy.

Loutkářský odbor TJ Sokol Turnov
Založen 15.2.1922.
V letech 1922-1928 sehráno 62 her, 145 představení shlédlo 28 tisíc diváků.
V r. 1924 obsadil soubor 4. místo na loutkářské výstavě v Praze, pořádané Masarykovým lidovýchovným ústavem.
Velmi aktivní období trvalo až do začátku II. svět. války. Hrálo se každou neděli odpoledne v malém sále sokolovny, který byl vybudován speciálně pro loutkové divadlo. Návrhy scén prováděli akad. malíř K. Vik, akad. malíř K. Kinský, prof. Zd. Juna a prof. J. Choura.
V r. 1929 na Mezinárodní loutkářské výstavě v Praze pořádané opět Masarykovým ústavem získal soubor 1. místo. Vrchol činnosti v druhé polovině 30.let. Na repertoáru hry Máj K.H.Máchy, opery V studni, Prodaná nevěsta, Jiráskova Lucerna.
Za okupace se nehrálo, sokolovna zabrána německou armádou.
Po válce činnost obnovena, trvala do počátku 50.let.
Po zastavení činnosti Sokola převezena loutková scéna (přes 50 loutek 70 cm. vys.) do Domu pionýrů v Sobotecké ulici. Hrálo se ještě nějaký čas, ale bez výraznějších úspěchů. Divadlo se nezachovalo.

Lit.:
K. Vik, Loutkové divadlo, in: Loutkář, č.7-8, 1936


Loutkářský soubor "Na židli" Turnov
Vznikl r. 1978 při Jednotném klubu pracujících (Dnes Turnovské kulturní středisko).
První inscenace, pohádka Cg. Habersbergerové "Princezna Mušlička" hrána na vyřezávaných židlích, které tvořily scénu, podle toho název souboru. První vedoucí souboru Jaroslav Ipser. V r. 1982 postup z okresní přehlídky ve Vysokém nad Jiz.
1983 na krajskou přehlídku ve Vysokém Mýtě. Na loutkářském festivalu v Českém Dubě 1987 uvedena pohádka "O princezně Čárypíše" - cena za režii a cena dětského diváka.
Účast na přehlídce dětských souborů v Ústí nad Orl. 1993. Postup z krajské přehlídky v Hradci Králové 1996 na přehlídku O cenu Matěje Kopeckého do Libčan zajistila Nepilovo pohádka "O slepičce kropenaté", nejoblíbenější pohádka souboru, která se hraje už od r. 1984.
Soubor se za 20 let zúčastnil mnoha místních, okresních a krajských loutkářských přehlídek, r. 1983 uspořádal I. ročník loutkářské přehlídky Turnovský drahokam, jehož se zatím uskutečnilo pět ročníků do r. 1987 a po devítileté přestávce VI. ročník 1996.
Nedělní pohádka, tak se jmenuje cyklus pohádek pro děti, které se konají jednou měsíčně v období říjen až duben od roku 1996 v Divadélku Na židli, vybudovaném členy souboru v suterénu Kulturního střediska Střelnice. Pro postižené děti z lázní Železnice hraje soubor již po několik let pravidelně dvakrát ročně zdarma nebo za poloviční ceny.
Ročně hraje soubor průměrně 40 představení s návštěvou asi 3500 diváků.

viz též DOLÁNKY, DALIMĚŘICE, MAŠOV,
DOLÁNKY m.č. města Turnov o.Semily
Čtenářsko-ochotnický spolek v Dolánkách
Povolen 1.11.1885, činný do r. 1950.
Dle výměru ONV Turnov z 15.2.1951 se 12.1.1951 zapojil do Osvětové besedy v Dolánkách a zanikl.


DALIMĚŘICE m.č.města Turnov o.Semily
Čtenářsko-ochotnický spolek "Lyra" v Daliměřicích
Povolen 25.7.1893, činný do r. 1899. Dne 11.4.1900 byl ze spolkového katastru vymazán.

Čtenářsko ochotnický spolek "Kollár" Daliměřice
Povolen 12.10.1904, v roce 1910 zastavil činnost a byl ze spolkového katastru vymazán.

Spolek divadelních ochotníků "J.K.Tyl" v Daliměřicích
Povolen ZNV Praha 21.12.1945. Po roce 1948 zanikl.


MAŠOV m.č.města Turnova o.Semily
Dramatický odbor TJ Sokol Mašov
Založen roku 1934, kdy sehráno 11 představení v hostinci U Čermáků, na návsi před hostincem, na přírodní scéně u myslivny v sousední obci Pelešany. Některé akce uspořádal soubor na hradě Valdštejn nebo v Lázních Sedmihorkách, pořádány i zábavy a letní karnevaly s vlastním programem. Odbor hrál i za války.
Na repertoáru často hry se zpěvy nebo operety.
První představení po válce 6.7.1945 "Janošík" v přírodním divadle v Pelešanech, dvakrát opakováno, z toho jednou v Lázních Sedmihorkách.
Zachována kronika souboru za léta 1934-1945: Archiv Okr. muzea Českého ráje v Turnově.

Divadelní spolek pro Mašov a okolí
Povolen 1.10.1943, činný do roku 1950.
21.2.1951 zapojen do JZD Mašov (Výměr ONV Turnov z 27.2.1951).

VESELÁ

První představení bez úředního povolení v roce 1890.
Čtenářsko ochotnická beseda Veselá
Povolena 22.5.1897 spolek měl 34 členů, v následujícím roce 45, z nichž byla 28 z Veselé, 6 ze Žďáru, 8 z Bezděčína, 3 z Křečovic, později přibyli ještě členové z Vranovska a z Tikova.
V roce 1905/18 členů, 1906/24, 1907/33, 1908/28, 1912/33, 1913/45.
Hrála se tři představení ročně.
Po I. svět. válce měl spolek v roce 1924/25 členů, v majetku jeviště se šesti proměnami, spolkovou knihovnu se 162 svazky a 312 Kč dluhů.
Toho roku sehrál 5 představení.
Obdobím rozmachu byla léta 1920-1937.
V roce 1943 měl spolek 27 členů, hrál do r. 1944. Po válce se již nehrálo.

Loutkářský odbor ve Veselé
Loutkové divadlo pořízeno v roce 1927. Činnost až do okupace.
viz též KOTELSKO
KOTELSKO m.č.obce Veselá o.Semily
Čtenářsko-divadelní spolek v Kotelsku
Povolen 19.12.1919. V roce 1943 měl 18 členů.
Činný do roku 1948.

VÍCHOVÁ NAD JIZEROU

Divadelní ochotnický spolek "Tyl" Víchová nad Jiz.
Povolen 16.3.1880, členů 17, jeviště pořízeno z dobrovolných darů, maloval Jos. Kaván. V hostinci "V lomu". První hra 1880 "Jan za chrta dán".
V r. 1891/22 členů. Spolek činný 1890-1893. Rozešel se 24.11.1893.

Divadelní odbor TJ Sokol Víchová nad Jiz.
Ustaven 26.8.1894. Jednota kritizována ústředím, že si více hledí divadla než tělovýchovné činnosti. V letech 1905-1924 průměrně 5 premiér ročně, v roce 1923 dokonce 10.

Divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů Víchová
Do roku 1930 nastudována každoročně jedna hra, hrála se na jevišti Sokola.

viz též HORNÍ SYTOVÁ,
místní část Horní Sytová
Čtenářská beseda Horní Sytová
Založena 1894, 35 členů, ihned pořízeno jeviště a uskutečněno první představení.
Sál však nevyhovoval, poroto se hrálo hodně v přírodě.
V r. 1930 byl spolek ještě v činnosti.

Odbor strojmistrů a zřízenců průmyslu textilního v Horní Sytové
Věnoval se též divadelní činnosti, hrál též v sousední Víchové.
Činnost zaznamenána ještě v roce 1921.

VÍCHOVSKÁ LHOTA m.č. obce Veselá o.Semily
Divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů Lhota Víchovská
V obci divadelní spolek dlouho nebyl, hrávala tu pohostinně Evangelická Matice z Křižlic.
Divadelní odbor hasičský založen r. 1930. Pro prvé dvě hry zapůjčeno jeviště od Katolické jednoty z Křižlic, ale ještě téhož roku pořízeno vlastní jeviště za 5000 Kč do hostince Jos. Mánka.
R. 1930 sehrány 4 hry, v roce 1931-7 her. Činnost v 30.letech pokračovala.

Lit:
Janda, Josef: Ochotnictvo na Jilemnicku, díl II.
Doklady v SOA Semily

VŠEŇ viz též PLOUKONICE o.Semily

PLOUKONICE m.č.obce VŠEŇ o.Semily
Spolek divadelních ochotníků Ploukonice
Povolen 9.11.1945, členové ze Všeně a Ploukonic.
Činný do r. 1951.
26.2.1951 začleněn do Jednotného zemědělského družstva Všeň a zanikl.
Spolkový katastr v SOA Semily

VYSKEŘ

Spolek divadelních ochotníků "Vrchlický" Vyskeř
Povolen 17.12.1906.
Činný nepřetržitě do roku 1949, pak zanikl.
SOA Semily - Fond DS Vrchlický Vyskeř.

VYSOKÉ NAD JIZEROU

Město má nepochybně jednu z nejstarších divadelních tradic u nás. Nejstarší období však opředeno legendami. Po hrách náboženských hrály se od r. 1786 hry se světským námětem. Hrálo se v horské chalupě oddělené loktušemi (oponou) na dvě části. Úspěšné hry opakovány, dokud byl o ně zájem, některé po celý rok. Bez kulis se hrálo až do roku 1812, kdy pořízeno papírové malované jeviště Karlem Rónem. Později pořízeno plátěné jeviště, malované opět K. Rónem.
1818 hrána první opera.
Od roku 1798 se hrálo v dřevěné radnici, ta však r. 1834 při požáru města vyhořela i s celým divadelním zařízením. 1836 založil ponocný Vlk novou divadelní společnost, která hrála v hostinci U Zemanů, ale po zákazu jedné z her nastalo znechucení a ochotníci přestali hrát. Divadelní zařízení koupilo r. 1850 město. Činnost obnovil nový ředitel farář a spisovatel J. A. Kouble.

Spolek divadelních ochotníků "Přemysl"
Založen 1871, začaly se hrát ve větší míře operety a opery. V r. 1880 zřízeno nové jeviště, výtvarně pojaté malířem Brzobohatým z Liberce.
1876 velké oslavy 100. let divadelní činnosti.

Pěvecko-divadelní jednota "Krakonoš''
R. 1882 se spolek Přemysl spojil se zpěváckým spolkem Krakonoš do spolku s uvedeným názvem. V nové radnici pořízeno nové jeviště. Po několik sezón se hrála "Cesta kolem světa", která vysocké divadlo proslavila po celých Čechách. Ještě v roce 1907 se hrála 19x, r. 1914 11x a několikrát v roce 1926. Soubor často zajížděl do okolních míst a zval k hostování jiné soubory.
Spolek měl v roce 1892/47 členů, v roce 1910/60, 1914/71.
V roce 1899 založen fond pro postavení divadla, pracky fungoval od r. 1904.
1912 bylo divadlo v radnici z bezpečnostních důvodů uzavřeno.
1913 přislíbilo obecní zastupitelstvo finanční pomoc, jestliže spolek do tří let postaví divadlo.
V r. 1914 bylo znovu povoleno na radnici hrát.
V roce 1924 se na radnici hrálo naposledy, pak se hrálo v sokolovně.
1925 otevřeno samostatné divadlo, jehož majitelem byla Pěvecko-divadelní jednota Krakonoš. Obnovena bohatá činnost včetně loutkového divadla.
1936 oslavy 150. výročí ochotnického divadla.
V roce 1944/120 členů.
Během osvobozovacích bojů v květnu 1945 budova divadla poškozena.

Divadelní soubor Osvětově besedy Vysoké nad Jiz.
Od r. 1948 Krakonoš začleněn do Osvětově besedy ve Vysokém.
Ve městě pořádány Národní přehlídky vesnických a zemědělských divadelních souborů.

Divadelní jednota Krakonoš
opět od r. 1991

Lit:
Táborský, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého ÚMDOČ 1931
Mařatka, F.: Památník vysockého Krakonoše, 1886
Nečásek, Sv.: Památník 150leté činnosti divadelní ve Vysokém nad Jiz., 1936
Kubát, Mir.: Divadlu vysockému na mnoho mil rovno nebylo. Kruh Hradec Králové, 1986 Památník k oslavám 180 výročí vzniku ochot. divadla ve Vysokém nad Jiz.
Lukáš, Václav: Vysoké nad Jizerou, 1992
Metelka, Metoděj Cyril: Z dějin ochotnického hnutí. Ochotnické divadlo 1961, č.12
Metelka,Metoděj Cyril: Hrálo se tu od nepaměti. Amatérská scéna 1985 č.4-5
Lhota, Ladislav: Velký svátek ochotníků ve Vysokém nad Jiz. Amatérské scéna 1986 č.10 Černý, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy Katedry historie a Historického klubu Hradec Králové, 1995 č. 9


STARÁ VES m.č. města Vysoké n.J. o.Semily
Nejdříve jen náboženské hry, řídil je krejčí Frant. Vodseďálek.
Hrály se u sochy sv. Jana a též v čp. 10.

Čtenářsko-ochotnický spolek "Snaha" ve Staré Vsi
Povolen 28.7.1897, před I. světovou válkou zanikl.
Obnoven po válce, povolen zemskou správou politickou 14.4.1920.
Hrál i divadla v přírodě u Albrechtova mlýna.
Činný do r. 1943, kdy počet členů dosáhl počtu 51.
Dle potvrzení MNV ve Staré Vsi z 24.5.1946 spolek přestal existovat.
Doklady v SOA Semily.

TŘÍČ m.č. města Vysoké n.J. o.Semily
místní část Tříč
Divadlo se hrálo ve Tříči již počátkem 19. stol. a zejména po požáru Vysokého a vysockého divadla v roce 1834. Nejen, že se čile hrálo, ale divadelní hry tu byly i skládány. Sem patří svým vznikem "Komedie o Františce, dceři krále anglického a Honzíčkovi, synu kupce londýnského", kterou proslavil E. F. Burian.
Her zde napsaných však bylo více.

Divadelní spolek ve Tříči
Založen 1874, hrálo se vždy přes zimu. Na jaře 1885 se spolek rozešel a zbytek jmění věnoval obecní knihovně.
I po rozejití spolku se však divadlo občas hrálo.

SKLENAŘICE m.č.města Vysoké n.J. o.Semily
Počátkem 19.stol. hrály se ve Sklenařicích lidové hry, sklenařický písmák Šebestian Patočka snad i nějaké hry složil. V obci nebyl řádně zaregistrován žádný divadelní spolek.

ZÁHOŘÍ viz též DLOUHÝ, SMRČÍ o.Semily
DLOUHÝ m.č. obce Záhoří o.Semily

místní část Dlouhý
Divadelní odbor TJ Sokol Dlouhý
Založen 1911, měl 55 členů, hrál ročně průměrně 6 představení na přenosném jevišti.
V roce 1924 pořízeno jeviště stálé přestavbou, proto toho roku jen 2 představení.
Členů r. 1924/88. Majetek v r. 1924: zařízení jeviště za 25 000 Kč, spolková knihovna 136 svazků, 3000 Kč na hotovosti.

SMRČÍ m.č.obce Záhoří o.Semily
Divadelní odbor TJ Sokol Smrčí
Založen 1893/36 členů, hrál průměrně 6 představení ročně.
V roce 1924/58 členů, sehrána toho roku 4 představení. Spolková knihovna 66 svazků.

Spolek divadelních ochotníků "Vesna" Smrčí
Povolen 16.6.1920.
V roce 1928 se rozešel.

Doklady: SOA Semily.

Převedeno 4. 6. 1998 JV
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':