Databáze českého amatérského divadla

Texty: Archiv Svazu Čechů v RCH Daruvar

Archiv Svazu Čechů v RCH Daruvar

1. Vlastní svazový archiv
Knihy
• Kniha zápisů ze schůzí školní rady Brestovac 1891-1893
• Kniha zápisů ze schůzí školní rady Brestovac 1922-1933

Registraturní pomůcky
• Podací protokoly
• 1, leden 1946 – prosinec 1948
• 2, leden 1949 – prosinec 1949
• 3, leden 1950 – 31. 12. 1953
• 4, leden 1954 – prosinec 1958
• 5, leden 1959 – 23.5.1961
• 6, květen 1961 – 31.12.1972
• 7, leden 1973 – prosinec 1980
• 8, speciální protokol: pasy, víza doporučení (srpen – prosinec 1946)
• 9, podací protokol Prokůpkovy odborné školy hospodářské Daruvar (1939-1941)
• 10, podací protokol nakladatelství Jednota (1946-1947)

• Vyznamenání Svazu Čechů a Slováků udělené SFRJ a ČSSR za rozvoj přátelství mezi oběma státy, 2 diplomy 1984-1986

I. číslovaná řada (vyhotovil Václav Tomek), k číslům A 1 – A 10 podrobné strojopisné soupisy V. Tomka (průběžné číslování); zařazena korespondence + též zápisy ze schůzí výboru (též zahrnuty do podacího protokolu)
• 1; A 1 (podací protokol 1944 + 1945, korespondence svazu - celkem 1-283; podrobný soupis vyhotoven; podací protokol 1946, korespondence svazu č. 184-450)
• 2; A 2 (korespondence Svazu 1947 – torzo (cca 15 dopisů); 1948 (č. 1-555), samostatné podací protokoly (uloženy mimo)
• 3; A 3 (korespondence Svazu 1950 (torzo), 1951 (č. 1-440, torzovitě); 1952; podrobný soupis vyhotoven; podací protokoly samostatně
• 4; A 4 (korespondence Svazu 1953 (č. 1-412), 1954 (č. 1-344), 1955 (torzo, cca 50 ks), 1956 (torzo, cca 100 ks)
• 5; A 5 (korespondence Svazu 1957 (č. 1-137), 1958 (č. 1-347), 1959 (č. 1-300)
• 6; A 6 (korespondence Svazu 1960 (cca 300 ks), 1961 (200 ks, mj. účetní bilance 1960-1961), 1962 (cca 120 ks)
• 7; A 7 (korespondence Svazu 1963 (mj.účetní bilance, žádosti o subvence), 1964 (cca 300 ks, mj. účetní bilance, zprávy o činnosti)
• 8; A 8 (korespondence Svazu 1965)
• 9; A 8 (korespondence Svazu 1966 (cca 300 ks, mj. statistické údaje o členské základně od 1955), 1967 (cca 300 ks), 1968 (cca 300 ks)
• 10; A 9 (korespondence Svazu 1969 (cca 200 ks, + dokumentace oslav 25. výročí vzniku Svazu: dokumentace, brožury, texty slavnostních projevů); 1970 (cca 50 ks + zápisy); 1971 (cca 250 ks)
• 11; A 10 (korespondence Svazu 1972 (cca 100 ks); podrobný soupis vyhotoven; 1973 (cca 100 ks); 1974 (cca 100 ks, mj. zápisy ze schůzí výboru); 1975 (cca 400 ks
• 12; A 11 (korespondence Svazu 1976 (144 ks)
• 13; A 12 (korespondence Svazu 1977 (141 ks; zápisy ze schůzí, výroční zprávy); 1978 (142 ks), 1979 (cca 100 ks)
• 14; A 13 (korespondence Svazu 1980 (130 ks)
• 15; A 14 (korespondence Svazu 1981 (280 ks); 1982 (199 ks), též zápisy ad.
• 16; A 15 (korespondence Svazu 1983 (283 ks); 1984 (cca 100 ks)
• 17; A 16 (korespondence Svazu 1985 (284 ks), též výroční zprávy ad.
• 18; A 17 (korespondence Svazu 1986 (264 ks)
• 19; A 18/1 (korespondence Svazu 1987 (1-200 ks)
• 20; A 18/2 (korespondence Svazu 1987 (201-344)
• 21; A 19/1 (korespondence Svazu 1988 (1-200)
• 22; A 19/2 (korespondence Svazu 1988 (201-352)
• 23; A 20/1 (korespondence Svazu 1989 (1-200)
• 24; A 20/2 (korespondence Svazu 1989 (201-376)
• 25; A 21/1 (korespondence Svazu 1990 (1-200)
• 26; A 21/2 (korespondence Svazu 1990 (201-317)
• 27; A 22/1 (korespondence Svazu 1991 (1-200)
• 28; A 22/2 (korespondence Svazu 1991 (201-275)
• 29; A 23/1 (korespondence Svazu 1992 (1-200)
• 30; A 23/2 (korespondence Svazu 1992 (201-310)
• 31; A 24/1 (korespondence Svazu 1993 (1-140)
• 32; A 25/2 (korespondence Svazu 1993 (141-300)
• 33; A 26/3 (korespondence Svazu 1993 (301-496)
• 34; A 27/1 (korespondence Svazu 1994 (1-200, též statut)
• 35; korespondence Svazu 1994 (201-351)
• 36; korespondence Svazu 1995 (1-250)
• 37; korespondence Svazu 1995 (251-350); 1996 (1-200)
• 38; korespondence Svazu 1996 (201-366); 1997 (1-100)
• 39; korespondence Svazu 1997 (101-300)
• 40; korespondence Svazu 1997 (301-500)
• 41; korespondence Svazu 1997 (501-584); 1998 (1-110)
• 42; korespondence Svazu 1998 (111-320)
• 43; korespondence Svazu 1998 (321-470)
• 44; korespondence Svazu 1998 (471-584); 1999 (1-40)
• 45; korespondence Svazu 1999 (41-300)
• 46; korespondence Svazu 1999 (301-544)

II. Písemnosti týkající valných hromad (prezenční listina, pozvánky, výroční zprávy, texty projevů, podkladové materiály)

• 1; C 1 (ustavující valná hromada 1949, I. valná hromada 18.3.1951, II. valná hromada 19.4.1953, III. valná hromada 28.-29.5.1955, IV. valná hromada 15.12.1957, V. valná hromada 14.5.1960)
• 2; C 2 (VI. valná hromada 4.12.1963)
• 3; C 3 (VII. valná hromada 12.12.1970)
• 4; C 4 (VIII. valná hromada 22.2.1975)
• 5; C 5 (IX. valná hromada 2.2.1980; X. valná hromada 7.3.1981; výkonný výbor 3.4.1982)
• 6; (Mimořádná valná hromada 12.3.1983; Valná hromada 31.3.1984; Slavnostní zasedání k 40. výročí založení Svazu 30.9.1984; Valná hromada 30.3.1985; Valná hromada 29.3.1986)
• 7; (Valná hromada 11.4.1987; Valná hromada 16.4.1988)
• 8; (Valná hromada 15.4.1989; Valná hromada 20.4.1990)
• 9; (Valná hromada 21.4.1991)

III. nečíslovaná řada

• 1; Československý svaz v Království SHS Bjelovar, Záhřeb (korespondence 1931-1932, Matice školská – stipendia 1931)
• 2; Československý svaz v Království SHS (osvětový odbor 1921-1941, kniha zápisů ze schůzí výboru 1949-1950)
• 3; Stanovy spolku (1932, 1945, 1948, 1949, 1955, 1975, 1983); soupisy spolků sdružených ve Svazu (1945-1947)
• 4; Materiály a zápisy ze schůzí předsednictva 1969-1972
• 5; Korespondence předsednictva 1968-1974
• 6; Korespondence předsednictva 1975-1989, korespondence tajemníka Václava Tomka, informace CK SKH (Ústřední výbor Svazu komunistů Chorvatska) 1981-1982
• 7; Dohody a smlouvy 1980-1988
• 8; Odborné skupiny: Historická rada 1970-1988; Memoranda menšiny 1933-1991
• 9; Materiály týkající se přípravy menšinových zákonů a postavení české menšiny v Chorvatsku 1970-1989
• 10-11; Finanční záležitosti svazu (rozpočet, roční uzávěrky, finanční korespondence 1970-1989
• 12; Seznamy a přihlášky reemigrantů 1945-1947
• 13; Materiály o akcích pořádaných Svazem (zájezdy, přednášky, kulturní akce – pozvánky, dokumenty týkající se přípravy)
• 14; Personální materiály (úmrtní oznámení, různá potvrzení členů Svazu)
• 15; Osvětový výbor a okrsková školní rada – zápisy ze schůzí 1930-1934
• 16; Okrsková školní rada 1935-1940
• 17; Písemnosti týkající se českých škol (učební plány, výroční zprávy apod.) (1923) 1940-1990
• 18; Písemnosti týkající se Československé školy v Daruvaru 1930-1937 a Prokůpkovy hospodářské školy Velké Zdence
• 19; Školská komise Daruvar 1950-1970
• 20; Písemnosti týkající se českého oddělení gymnázia Daruvar 1958-1987
• 21; Nakladatelství Jednota – korespondence 1965-1966
• 22; Nakladatelství Jednota – korespondence 1967-1975
• 23; Ústřední československá knihovna Daruvar – katalogy knih, katalogy čtenářů 1934-1960
• 24; Dokumentace - obžínky 1946-1969
• 25; Dokumentace - obžínky 1970-1977
• 26; Dokumentace - divadelní představení 1970-1988
• 27; Dokumentace - hudební přehlídky, slavnosti dechové hudby 1970-1985
• 28; Dokumentace – etnografický materiál, lidové písně
• 29; Dokumentace – školní vysvědčení, různé osobní doklady (kupní smlouvy), mapy a plány 1880-1970
• 30; Dokumentace – novinové výstřižky, plakáty
• 31; Dokumentace – Jugoslávsko-československá liga 1931-1937
• 32; Dokumentace – vlajky, odznaky (Československá brigáda J. Žižky, Obžínky 1985)
• 33; Dokumentace – novinové výstřižky
• 34; Dokumentace – razítka, štoček (Jugoslávští Čechoslováci)
• 35; Dokumentace – fonomateriály
• 36-39; Dokumentace – fotografické materiály
• 40; Dokumentace – tisk 1930-1990
• Fotoalba 6 ks (sjezd Čechů v Daruvaru 1945, stavba Národního domu Daruvar 1939, ČÚZ 1957, slavnosti 1956)

IV. Dokumentace k dějinám jednotlivých obcí a spolků

• 1; Česká obec Bjelovar: spisový materiál 1938-1939, dokumentace kulturních akcí 1930-1938, plán Českého domu a školy b.d., valná hromada 1999
• 2; Česká obec Bjelovar: kniha zápisů schůzí České besedy Rovišče 1933-1939, torzo spisového materiálu českých besed Nová Plavnice, Pavlovac, Velký Grdjevac, Svetý Ivan Žabno, Dolní Kovačice, Bulinac, Tvrdá Rijeka, Narta, Gudovac, Dubrava, Rovišče, Novoseljany-Ždralovy; kopie archiválií k dějinám obce Bjelovar, dotazníky o činnosti spolku a školy 1955
• 3; Československá beseda Daruvarský Brestov: knihy zápisů ze schůzí 1920-1939, 1947-1968, 1953-1957, torzo spisového materiálu, seznam členů odbočky Brestov (1922, 1925), strojopis „Dějiny brestovské školy“, osobní doklady rodiny Vlčkovy, fotografie Brestova
• 4; Československá beseda Bjeliševac: zápis z valné hromady 1957, dotazník o činnosti 1955; Československá beseda Crikvenica: fotografické album; Československá beseda Dežanovac: jednatelská zpráva 1986, fotografie, opis pamětní knihy české školy, dotazník o činnosti 1955; Československá beseda Dolany: kniha zápisů ze schůzí 1919-1932, torzo spisového materiálu; Československá beseda Dolní Střežany: zápis z ustavujícího shromáždění 1966, soupis krajanů 1934, dokumentace
• 5; Česká beseda Dubrovník: torzo spisového materiálu 1899-1948
• 6; Česká beseda Dubrovník: knihy zápisů ze schůzí 1913-1925, 1925-1929, 1929-1935; členská matrika, podací protokol 1926-1938, razítko
• 7; Česká beseda Dubrovník: knihy zápisů ze schůzí 1935-1947; podací protokol 1946-1947, torzo spisového materiálu 1945-1947, seznamy repatriantů 1945-1946
• 8; Československá beseda Hercegovac: strojopis „Hercogovac – kronika československé školy a osady (27 s.); rukopis Slávka Žukovičová-Machová: Hercegovac (49 s.); referát J. Matuška k 60. výročí České besedy Hercegovac a 50. výročí Masarykova domu (6 s.); fotografie a dokumentace z výstav, dotazníky o činnosti 1964-1967, plakáty; Česká beseda Hrubičné Pole: dotazník o činnosti 1946; Česká beseda Holubňák: zápis z valné hromady 1966, strojopis Marie Řeháková: Vzpomínky na začátky menšinové školy v Holubňáku od 1931-1937 (13 s.); strojopis Historie Holubňáku (43 s.), rukopis Holubňák v národně osvobozovacím boji (5 s.), fotokopie archiválií k dějinám obce, dotazníky o činnosti 1955-1966; Československá beseda Horní Daruvar: zápis z valné hromady 1965, fotografie; Československá beseda Ilok: stanovy 1975
• 9; Česká beseda Ivanovo Selo: dokumentace výstavy (fotografie, kopie archiválií), dotazníky o činnosti 1955-1967; Československá beseda Jazvenik: dotazník o činnosti 1955-1966, fotografie; Československá beseda Jelizavec: dotazník o činnosti 1955-1960; Československá beseda Kaptol: publikace Jindra Horáková, Kaptol. Historie české dědiny na slovanském jihu, Praha 1933, 19 s., Otylka Sekuličová, Ročenka české školy a Československé školy v Kaptole 1972; Kronika Československé obecné školy v Kaptole, z originálu Josef Matušek 1990, fotografie a dokumentace; Československá beseda Karlovac: dokumentace
• 10; Česká beseda Končenice: knihy zápisů ze schůzí 1923-1949, 1957-1968, separáty článků vztahujících se k dějinám a etnografii vesnice a okolí (I. Heroldová, J. Auerhan), strojopis Dějiny Otkop (4 s.), dokumentace k dějinám obcí Končenice a Otkopy
• 11; Česká beseda Končenice: materiály k přípravě publikace Končenice, fotografie, originální daňová mapa, dotazníky o činnosti 1955-1966; Československá beseda Krivaj: dokumentace; Československá beseda Kutina: Pokladní kniha 1945-1947; Československá beseda Lipovec: strojopis Marie Pichirové Dějiny osady Lipovec (36 s.), strojopis Dějiny osady Lipovec (11 s.). fotografie, dokumentace
• 12; Česká beseda Lipovljany: dotazníky o činnosti 1955, fotografie; Československá beseda Ludina: Pamětní kniha 1935-1939; výpisy z pamětní knihy (47 s.), fotografie, dokumentace; Česká beseda Medurič: povolení pro stavbu spolkového domu 1934, fotografie, dokumentace; Česká beseda Nova Gradiška: soupis krajanů v osadách Kosovac, Komornica, Ištivica 1934, fotografie; Česká beseda Osijek: zápisy ze schůzí osvětového a hospodářského odboru 1937-1938, dokumentace; Česká beseda Otkopy: korespondence 1946; Česká beseda Pakrac: opisy a kopie archiválií k dějinám obce; Česká beseda Pakračka Poljana: statut 1932, soupis krajanů 1934, soupis jugoslávských příslušníků českého původu, soupis československých státních příslušníků, soupis jugoslávských příslušníků českého původu v Antunovci, soupis československých státních příslušníků Antunovci, soupis krajanů v Antunovci 1934
• 13; Československá beseda Pavlovec: dotazníky o činnosti 1955-1957; Československá beseda Prekopakra: stanovy 1910, rukopis Karel Řehák: Česká škola v Prekopakře (6 s.); soupis jugoslávských příslušníků českého původu z Prekopakry, soupis československých státních příslušníků v Prekopakře, Lipíku, Klisi, Dobrovci, Filipovci (2 s.), soupis krajanů v Prekopakře 1934, soupis krajanů v Lipíku 1934, soupis krajanů v Omanovci 1934, soupis krajanů v Batiňanech 1934, soupis krajanů v Pakraci 1934, soupis krajanů v Dolní a Horní Kukuněvaci 1934, soupis krajanů v Badljevině 1934, dokumentace, fotografie, různé osobní dokumenty; Československá beseda Radoš: korespondence 1957; Česká beseda Rijeka: noviny Naše Řeč 1997-2000; Československá beseda Slavonský Brod: pokladní kniha 1934-1940, pokladní deník 1938-1941, kniha peněžních příspěvků 1938-1941, kniha evidence čtenářů 1934-1937, katalog knihovny 1934-1940
• 14; Československá beseda Trojeglava: kniha zápisů z valných hromad a schůzí výboru 1953-1958, novinové výstřižky, dokumentace; Československá beseda Uljanik: kniha zápisů schůzí a valných hromad 1954-1963; Československá beseda Velké a Malé Zdence: jednací protokol 1925, soupis krajanů osady Velké Zdence (1934), soupis Čechů ve Velkých Zdencích (1946), zprávy o činnosti 1954, 1984, fotografie, dokumentace z výstavy, rukopis Slávka Žukovičová-Machová: Dějiny českého školství ve Velkých Zdencích (42 s.), rukopis Václav Herout: Malé Zdence, dotazníky o činnosti 1955, kopie a opisy archiválií k dějinám obce
• 15; Česká beseda a Československá obec Záhřeb: tištěné výroční zprávy, jubilejní tisky, fotografie, noviny Spolkové zprávy České besedy Záhřeb, seznamy členů

• Češi v Srbsku: knihy zápisů ze schůzí Československé obce Bělehrad 1929-1933, 1934-1938, výroční zprávy Československé obce Bělehrad 1929-1935, kniha zápisů ze zasedání českých a slovenských vysokoškoláků Bělehrad 1958-1961, deník knihovny Československé obce Bělehrad 1953-1962, dokumentace týkající se československé školy v Bělehradě, fotografie (mj. Jan Masaryk v čs. škole v Bělehradě), seznam knih Československé besedy Štefánik Petrovgrad 1937, výroční zprávy Československé besedy Běla Crkva 1948-1970, fotodokumentace obce Kruščice, rukopis Václav Knepl Dějiny obce Fabian

• Československé besedy v Bosně: kniha zápisů z valných hromad Československé besedy Bosanský Brod 1924-1930, kniha zápisů Československé besedy Derventa 1920-1923, torzo spisů Československé obce Sarajevo 1937-1939, zápis z valné hromady Československé besedy Tuzla 1926; Češi ve Slovinsku: výroční zpráva 9. valné hromady Československé obce Ljubljana 1925, dokumentace, fotografie

V. Česká (Československá) beseda Daruvar

• 1; pokladní kniha České besedy Dolní Daruvar 1907-1938, kniha zápisů ze schůzí Československé besedy Dolní Daruvar 1936-1941, kniha zápisů ze schůzí dramatického kroužku České besedy Daruvar 1937-1941, 1946-1947, kniha zápisů ze schůzí výboru Sportovního klubu Slavia při Československé besedě v Dolním Daruvaru 1935-1937, zápisy ze schůzí Omladiny při Československé besedě Dolní Daruvar 1940-1941, pokladní kniha knihovny České besedy Dolní Daruvar 1923-1930, kniha zápisů ze schůzí odbočky České besedy Dolní Daruvar 1956-1957; stanovy 1907-1929
• 2; Výroční zprávy České besedy Dolní Daruvar 1925-1926, 1926-1927, 1935; zápisy z valných hromad (26/1933, 27/1934, 28/1936, 29/1937, 30/1938, 31/1939, 32/1940, 33/1941; ustavující valná hromada 1944 + výborové schůze 1944-1946, 36/1947, 37/1949, 38/1950, 39/1951, 40/1952, 41/1953, 42/1954, 43/1954, 44/1955
• 3; Zápisy z valných hromad 45/1956, 46/1957, 47/1958, 48/1959, 49/1960, 51/1963, 52/1964, 53/1965, 54/1966, 56/1968, 73/1985, 74/1986, 75/1987; pozvánky na valné hromady, hlasovací lístky
• 4; Podací protokol 1946-1954; korespondence 1920-1941, 1946, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955
• 5; Korespondence 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963
• 6; Korespondence 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971
• 7; dokumenty týkající se stavby Bradáčova Národního domu v Daruvaru
• 8; dokumenty týkající se stavby Bradáčova Národního domu a České školy Komenského v Daruvaru, domu v Dolním Daruvaru a slavnostního otevření domu v Dolním Daruvaru 1939
• 9; dokumentace přednášky, dožínky
• 10; dokumentace oslav, pozvánky, akce spolku
• 11; dokumentace divadelní představení (též finanční vyúčtování od 1949), taneční kroužek, knihovna Franty Buriana

• Československá banka a.s. Daruvar: torzo spisového materiálu, vkladní knížky a účetní materiál České besedy Daruvar 1931-1941

VI. Osobní archiv Otto Sobotka


• 1; Osobní doklady (vlastní životopis, jmenovací dekrety, diplomy, žádosti, přiznání důchodu 1932-1974); rukopisy prací (Svatební zvyky českého lidu na Daruvarsku, rkp, stroj.; O českém a moravském vinařství, rkp., stroj.; Jihoslovanská národni povaha, rkp., stroj.); korespondence (korespondence rodinná 1924-1992); dokumentace (seznam Čechů v Chorvatsku, Osvětový odbor pro český venkov při Čsl. svazu v Bjelovaru k 31.3.1932, orig., seznam reemigrantů, b.d.; spolupráce s českou menšinou, b.d., poznámky a výpisky etnografické povahy)
• 2; literární činnost (vlastní práce, básně od roku 1924, články, referáty)
• 3; přípravný materiál k biografiím významných krajanů, b.d.; separáty k problematice české menšiny v zahraničí 1957
• 4; politická činnost (zprávy předsednictva Čsl. svazu v Království Jugosl., později v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, 1925-1939, dokumenty a korespondence s Čsl. svazem v Beogradu, Bjelovaru, Zagrebu a Daruvaru před válkou, zprávy, projevy, do roku 1945; reemigrace, společný pas 1945;zprávy a rezoluce, korespondence, 1945-1947, dokumenty a korespondence s Čsl. Svazem v LRCH v letech 1946-1971, Čsl.svaz v SRCH, zpráva o činnosti, 1963; Věstníky z let 1923/1939, tisky; ČÚZ v Praze - oběžníky, směrnice, prohlášení, korespondence, 1932-1947
• 5; Korespondence s institucemi (Jednota, 1927-1977; redakce listů v ČSR i LRCH, 1945-1980; reemigranti z Jugoslávie, 1946-1947; Vzdělávací spolek Ilova, 1923-1946
• 6; Korespondence osobní A-Pe

Auerhan J. Dr, /ČÚZ, Praha/, 1930/1934
Bezdíček Josef, 1945/1957
Broučková Ivanka, 1946
Daněk Slavka, 1972/1989
Dittrich Jaroslav, 1920/1928
Fofonjka, 1941
Forejt František, 1969/1970
Horakova Jindra, viz Pařízková
Hasalová Věra Dr., 1964
Heroldova Iva Dr., 1964
Hurda Jan, 1947/1948
Ivankovičová- Zahálková Růženka,1982
Jetmarová Hana, 1969
Krejčí Pavel, 1965
Knytl J., 1957
Laušmanová Hana, 1967
Machaček Jára, 1967/1976
Martin John, 1970/1971
Matušek Josef, profesor, 1962/1991
Pavic, 1946/1947
Pařízková- Horáková Jindřiška, 1964/1974
Petr Josef, 1946/1980
• 7; Korespondence osobní Pl-Z
Plzákovi, 1946/1983
Pokorná Marie, 1941/1986
Podsednik Richard, 1946/1957
Procházka Jindřich, České vydavatelské družstvo s r. o., Zagreb/ 1941/1974
Smetánka František, 1946
Sommer -Batěk Alexander Dr., 1932/1934
Šidák Fraňa, 1941
Škarda Richard, 1946/1948
Šrubař Theodor, zasl. umělec, 1967
Turek Rudolf, 1970/1993
Turková Irena, 1982
Veselá Štěpánka, 1945/1946
Vlk Josef, 1935/1946
Vondráček Alexander JUDr., 1946/1975
Zedniková Soňa, 1982
Žukovičová-Máchová Slávka, korespondence 1986, vlastní deník z let 1924/925
• 8; Dokumentace (Jugoslavsko Československá liga, 1932/1947, tisky; Ročenka Čsl. Svazu v Král. Jihosl., 1931/1932, tisk; zákonné normy, plakáty, pozvánky, fotografie (osobní, rodinné, obžínky 1926, atp.), výstřižky
• 9; Řády a vyznamenání
• 10; Dokumentace (novinové výstřižky k dějinám menšiny, výstřižky k jednotlivým osobnostem z řad menšiny, drobné tisky, noviny)
• 11; zápisky a poznámky 1936-1954, kartotéka představení ochotnického divadla 1945-1968, lidové písně, výstřižky

VII. Osobní archiv Josef Matušek

• 1; Osobní doklady (soubor 23 ks legitimací): Savez Sindikata Jugoslavije, 1977; Jugoslavenski crveni kriz 1973, 1976, Melita 1973, 1976; Svencilisce u Zagrebu Filozofski fakultet 1952; Udicarska iskamira 1978, 1979; Socialisticki savez radnog naroda Jugoslavija,1960; Narodna republika Hrvatska osobna karta, 1956; Narodna republika Hrvatska/Sluzbenicka knjizica, 1948; Socialisticki savez radnog naroda Hrvatska/Obcinska konferencija SSRNH, 1981, 1982; Savez novinara Jugoslavije, 1977, 1983/1991; Savez udruzenija boraca narodnooslodilackograta Jugoslavije (clenska knjizica) 1977/1991; Vecernji list, 1977; Vjesnik /Novinsko izdavackog poduzeca 1977; Savez rezernih vojnih starjesina SR Hrvatske 1970/1978; NIV Jednota Daruvar 1968; Savez udrzenija umirovljenika Hrbatske 1980/1990

Korespondence A-J

Babler O. F./ publicista a překladatel, rodák z Bosny, Olomouc/, 1979
Baláž Miloslav Dr. /publicista, spisovatel, dopisovatel Jednoty/, 1966/1983
Baťha František Dr. /profesor, Ústav historických památek, Praha/, 1976
Berkopec Oton Dr. /lit.historik, Slovanská knihovna, Praha/, 1965/1973
Bezdíček Josef /bývalý ředitel Čsl.banky v Daruvaru a Zagrebu, předseda České Besedy v Daruvaru, Praha/,1972
Buriánek František Dr. /profesor ČJ na FF UK, Praha/, 1965
ČÚZ v Praze, 1975/1986
Čolak Tode Dr. /profesor jihoslavanských literatur v Zagrebu a Sarajevu/, 1969
Dobiáš Josef Dr. /syn Dr. J. Dobiáše, přítel S.S. Krajncevice, Praha/, 1965/1968
Dolanský Julius Dr. // Freudenreich// profesor FF UK, Praha, spolupracovník Přehledu/,1965
Dorovský Ivan DrSc ./profesor FF Brno, potomek emigrantské rodiny z Egej. Makedonie/ 1991/1999
Esih Ivan Dr. /překladatel a publicista z ČJ a Sl .J., Zagreb/ 1963
Erjane Zvonimir /profesor v Torontu, dříve PA v Pankraci/, 1967
Fišer Karel /český učitel, působil v Ludine, zasloužil se o tamější stavbu Českého domu, reemigrant, žil v Bošovicích, uchovával kroniku,kterou v r.1986 vrátil do Ludine/ 1976/1997
Generální konzulát v Chicagu
Generální konzulát ČSSR v Zagrebu
Giunio Petar /novinář v Zagrebu/ 1966/1967
Grubišic Božidar /redaktor Jednoty, Zagreb, Šibenik/ 1961/1997
Gustavsson Sven Dr./profesor na univerzitě v Upsale, v Daruvaru studoval jazyk menšiny/1977
Hecimovic Branko Dr. /teatrolog, profesor Divadelní akademie v Zagrebu/, 1973
Heroldová Iva Dr. /Ústav pro folkloristiku a národopis ČSAV, Praha/, 1980/1992
Herout Vjenceslav /profesor daruvarského gymnasia, historik české menšiny/, 1987
Hlas revoluce /týdeník Svazu bojovníků za svobodu, Praha /, 1976
Heisel Čeněk /dopisovatel Jednoty/, 1968/1971
Hlaváček František /politik a publicista, spolupracovník S. Radice a S. Pribicevce, dopisovatel Přehledu, Praha/, 1964/1967
Horáková Jindra /spisovatelka, bývalá učitelka v Osijeku, později Paběnice u Kutné Hory / 1959/1971
Hribar- Brožíková Jiřina /redaktorka v Ljubljani/, 1973
Hrubín František /básník, Praha/ omluvný dopis, 1964
Hrvatski skolski muzej Zagreb /návrh na spolupráci/,1992
Hubáček Václav Dr. /profesor dějepisu na konzervatoři, Praha, autor knihy: V jugoslávských horách/, 1965/1975
Interpress /Vydavatelství Beograd/, 1969
Jančák Pavel Dr./Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha/, 1964/1970
Jedlička Alois Dr./profesor ČJ na FF UK, Praha/, 1964/1965
Jenčíkova rodina, Sarajevo, 1959/1974
Johnova-Svozilova Herma, /spisovatelka, Praha/, 1964
Jezik /redakce časopisu v Zagrebu, akademik, prof, dr. Stjepan Babic/, 1980
Jirsak Predrag /profesor české literatury, Zagreb/, 1981
Jugoslavenska enciklopedija, Zagreb, 1979/1984

• 2; Korespondence K-P

Karpatský Dušan /literární kritik, překladatel z chorvatštiny, učitel CHJ v Jazykové škole v Praze/, 1982
Kašpar Josef /Mladá Boleslav, reemigrant z Chorvatska/, 1983/1984
Kloubec Jaroslav /Brno, reemigrant, končenický rodák/, 1958/1959
Klubíčka Vladimír /krajan, spolupracovník Jednoty, Sarajevo/, 1993/1997
Koleska Jaroslav /Banja Luka, krajanský básník/, 1968/1984
Krasková Žofie /učitelka, redaktorka Našeho koutku, autorka učebnic, Novi sad, Kanal, N. město/, 1964/1999
Krescan Krawe /redaktor a publicista, Budyšín/, 1978
Křičková Anna /manželka básníka Petra Křičky, spolupracovnice Jednoty, Praha/, 1974/1979
Kulundžič Zvonimír /spisovatel a publicista, Zagreb/, 1993
Kuntaric Djuro Dr. /publicista a spisovatel, syn Burianova spolužáka Max. Kuntarice, Požega/,1975
Kvapil Miloš Dr. /profesor kroatistiky na FF UK, překladatel, Praha/, 1974
Landa Vladimír /reemigrant, krajan z Ludiny, autor knih o Češích v Chorvatsku, Dobřichovice/, 1958/1979
Lovrič Pavel /spisovatel, syn chorvatského spisovatele Božo Lovriče, Praha/, 1973
Macháček Jaroslav Ing. /daruvarský rodák, spolupracovník Jednoty a překladatel, Praha/, 1964/1985
Mareš Josef /rodák z Dezanovce, podplukovník JLA, Beograd/, 1988
Martin John /český důstojník, manželka pochází z Daruvaru, Portland, USA/, 1971/1972
Matica iseljenika Hrvatska, Zagreb, 1979
Matice slovenská, Bratislava, 1963/1984
Matice srpska, Novi sad, 1960/1961
Mirkovič Dragutin Dr. /profesor FF, Beograd/, 1962/1968
Moravec Josef Dr. /Ústav pro českou literaturu ČSAV, Praha/, 1964
Mrkobrad Valerija /Grads. Muzeum, Bjelovar/, 1991/1992
Myškova rodina, Vídeň, 1975
Nečas Jaroslav Dr./Ústav pro českou literaturu ČSAV, synovec dr. F. Smetánky, spolupracovník Jednoty a Přehledu, Praha/, 1964/1990
Neff Milan / publicista a spisovatel, bojovník Viroviticke brigády, Virovitica/, 1984/1992
Okenkova rodina, Berlín, 1985
Pánek Jaroslav Dr., DrSc. /spolupracovník Jednoty a Přehledu, HÚ ČSAV, Praha/,1973/1974

• 3; Korespondence Pl-Ž

Pokorná- Pařízková Marie, Brno, 1978/1979
Procházka Jindřich /spolupracovník, Praha/, 1971/1972
Senečič Geno Dr. /publicista s spisovatel, Zagreb/, 1976/1982
Sesar Dubravka Dr. /profesorka bohemistiky, Zagreb/, 1990
Skřeček Rudolf Dr. /Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha/, 1964/1965
Sobotka Otto /redaktor, spisovatel, reemigrant, Praha, Brandýs nad Labem/, 1961/1992
Staněk Vladimír /profesor, Výzkumný ústav pedagogický, Praha/, 1969/1991
Statní pedagogické nakladatelství, Praha
Studenti /stipendisté Svazu v Praze: Bartošová Věra, Sakařová Libuše, Staňa Jindřich, Roztočil Zlatko, Taborský Zdenko, Záhorová Helena/, 1962/1969
Res Radoslav, Dortmund, 1994/1995
Škvorecká Zdena /nakladatelství české literatury, Toronto/ ,1971
Školska knjiga /nakladatelství učebnic před vznikem Jednoty, Zagreb/
Štěpán Štěpánek /učitel, Poděbrady/, 1958/1968
Táborský Zdenko /reemigrant z Daruvaru, tajemník Společnosti přátel Jihoslovanů v Praze/, 1991/1992
Tauber-Plzáková Slava /z české rodiny v Chorvatsku, vystěhovala se do Stockholmu/, 1972
Turek Rudolf JUDr, / básník, antologie Domov má jméno Daruvar, později Milevsko/, 1964/1999
Urban Zdeněk Dr, /profesor slavistiky na FF UK, Praha/, 1964 a b. d.
Ústav pro českou literaturu ČSAV, Praha, 1964/1974
Ušák Vít /katolický kněz, emigrant, básník, historik, autor knih Slováci v Chorvatsku, Řím/, 1979/1986
Utěšený Slavomír Dr. /Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha/, 1976
Veselá Štěpánka /manželka předválečného tajemníka Čsl. Svazu v Chorvatsku R.S.Veselého, který zahynul v koncentračním táboře, ona se vrátila do Kladna, Nymburk/, 1972
Vladislav Jan /Bambach Ladislav, spolupracovnik Jednoty, Praha/, 1966/1967
Vojáček Ota /bojovnik České brigády J. Žižky, přítel/, 1983/1989
Vondráčková Hana, 1980/1997
Zemanova Blanka /Ústav pro českou literaturu ČSAV, Praha/, 1967/1968
Zoula Emil /funkcionar spolku Ilova v Chicagu/, b. d.
Života Jiří /přítel, archivář, reemigrant z Daruvaru, Praha/, 1957/1999

• 4; Vědecká a publikační činnost (rukopisy Nekoliko prglavlja iz zivota Jugoslavenskih Ceha do II.. Svjetskog rata, I. Díl, 1968, Rkp., stroj., 45 s.; Účast Čechů a Slováků v Jugoslavii v pokrokovém dělnickém hnutí a národněosvobozenecké válce, II. Dil, (1968, Rkp., stroj., 56 s.); Přípravné materiály a poznámky k monografii o historii obce Lipovljany (separáty vlastních i cizích prací, výpisky, poznámky, dokumentace k dějinám obce Lipovljany / Lipovlany- Mezurac Krivaj /, Rkp, 18 s. stroj., soupis čsl .občanů v Lipovljanech do r. 1919, Rkp., 14 s. stroj., Čsl. doplňovací škola v Lipovljanech, Rkp. 2s., stroj.
• 5; Dokumentace
• 6; Materiály týkající se historie Československého svazu v RCH, českých spolků a obcí (Zápisy z valných hromad, porad a seminářů Svazu Čechů a Slováků v LRCH, 1949/1994, cyklostyl,tisky; dokumentace akcí Svazu Čechů a Slováků v LRCH (dále SČS) - obžínky, koncerty, divadelní představení, Naše jaro, 1956/1970, plakáty, pozvánky, katalogy; dokumentaci akcí SČS v Daruvaru a města Daruvaru v letech 1966- 1966, pozvánky, katalogy, plakáty, atd.; Hrvatski fotoamaterski savez, Nacionalne izlozte umjetnicka fotografie, 1940, brožura; Statistika posjetioca Kupalista Lipik od počatku 1907 do sršetka 1928 g., brožura; unikátní soubor fotografií krajanů, kteří zahynuli během II. sv. války v Jasenovci, originální fotografie, cca 88 ks; 100 let socialni demokracije v Daruvaru, 1996, brožura
• 7; Strojopis práce Bojová cesta I. Československé brigády Jana Žižky z Trocnova, autorů J. Hanzla, J. Matuška, A. Oreta, Daruvar 1968


VIII. Československá brigáda Jana Žižky z Trocnova

• 1; Rezoluce a zápisy ze schůzí organizací bojovníků za svobodu 1950, seznam bojovníků, seznam repatriovaných členů brigády, korespondence 1965-1969
• 2; Seznam členů brigády
• 3; Kartotéky členů brigády, opisy archiválií
• 4; Kopie archiválií, fotografie členů brigády
• 5; Fotokopie archiválií
• 6; Fotokopie archiválií
• 7; Fotokopie archiválií
• 8; Dokumentace a fotografie, pomníky padlých
• 9; Dokumenty týkající se oslavy 20. výročí brigády 1963
• 10; Dokumenty týkající se oslavy 25. výročí brigády 1968
• 11; Dokumenty týkající se oslavy 25. výročí brigády 1968
• 12; Dokumenty týkající se oslavy 30. výročí brigády 1973
• 13; Dokumenty týkající se oslavy 30. výročí brigády 1973 (články, fotografie, korespondence); dokumenty týkající se oslavy 55. výročí 1998 (výstřižky, korespondence)
• 14-15; Dokumentace: sbírka brigádních novin – Mladí telefonisté 1944, č. 5; Náš prapor. Kapesní noviny I. praporu, č. 3, 4, 6, 8, 10, 11; Rotní vzpomínky. Noviny 3. roty 1944, č. 2; Naše rota 1945, č. 5, 8, 9, 10, 11; Naše brigáda a Noviny I. československé brigády 1944, č. 3, 1945, č. 4; Československý bojovník. Kapesní noviny III. praporu 1944, č. 1, 1945, č. 2, 3; K svobodě 1945, č. 1; Kulometník. Kapesní noviny oddělení těžkých kulometů II. praporu 1944, č. 5, 9, 10; 1945, č. 3, 4, 6, 7; Kulometník. Kapesní noviny oddělení těžkých kulometů I. praporu 1945, č. 2, 6; Brigádní zprávy I. československé brigády 1943, č. 10; K vítězství. I. rota I. praporu I. československé brigády 1944, č. 7, 9, 11; Náš cíl. Kapesní noviny 3. roty II. praporu 1944, č. 23, 24, 25, 26; 1945, č. 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 23; Kupředu. Noviny I. roty III. praporu 1944, č. 5, 6; 1945, č. 12, 14, 15, 17, 21, 24; Rudá hvězda. Kapesní noviny II. praporu 1944, č. 5, 8, 9; 1945, č. 10, 11; Za praporem. Kapesní noviny 2. roty 1944, č. 5, 11, 12; Hvězda 1944, č. 13, 14, 15; Do boje 1944, č. 18, 19, 20, 21, 22; 1945, č. 16; Kupředu. Noviny kulometné roty III. praporu 1944, č. 1; Soutěžíme. Kapesní noviny 2. roty I. praporu 1945, č. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17; Směle do boje. Kapesní noviny 1944 2. roty I. praporu; Žena v boji. Noviny pomocných jednotek I. československé brigády 1945, č. 1; Kapesní noviny kulometné roty I. praporu 1944; Kapesní noviny I. roty 2. praporu 17, 1945; Kapesní noviny III. roty 2. prapor, 1945; Pomoc. Kapesní noviny zdravotní roty 1944, č. 1; Partyzán. Kapesní noviny II. roty II. praporu 1945, č. 16-17; Náš prapor. Kapesní noviny I. praporu 1944, č. 3, 4, 6, 8, 10, 12; I. československá brigáda. Noviny I. roty I. praporu 1945, č. 4, 7, 8, 10, 11
Zpravodaj českého vydavatelského družstva Záhřeb a přičleněných krajanských organizací 1945-1946; Vlk 1940; fotokopie a fotografie různých tiskovin z období války

IX. Drobné osobní archivy a vzpomínky

• 1; Strojopis vzpomínek Ruda Turek: Tam za horami; 1986, 313 s.; příležitostné básně k výročí Československé brigády Jana Žižky; texty Josefa Matuška na dějiny vydavatelské činnosti a historické rady včetně podkladů; osobní doklady MUDr. František Macháček 1946; korespondence Otto Sobotka 1947-1968 zasílaná krajanům do Daruvaru (sběr vzpomínkových textů); vzpomínkové texty Jindra Horáková: Slavonské povídky. Ze života krajanů mezi dvěma světovými válkami, 81 s.; strojopisy divadelních her Zdenky Plavcové a Jindry Horákové
• 2; český překlad úryvků z knihy Friedrich Wilhelm von Taube: Historische und geographische Beschreibung des Koenigsreichs Slavonien und des Herzogtums Syrmien (1777), 43 s.; vzpomínkový text AntonínHorák: Kronika české brigády Jana Žižky z Trocnova; strojopis vzpomínek Dragutina Hlaváčka a jeho korespondence s Josefem Matuškem 1971-1975 + 1 fotografie; korespondence předsedy Svazu Václava Doležala 1961-1967; strojopis vzpomínek B. Drgáčové, 30 s.
• 3; Osobní archiv Franta Burian: korespondence 1930-1936, diplomy in memoriam - Jednota 1966-1974
• 4; Osobní archiv Josef Knytl: rukopisy vlastních hudebních skladeb; hudební tisky
• 5; Osobní archiv Stepjan Rajek: osobní doklady, dokumenty týkající se činnosti ve Svazu, zápisy ze schůzí Svazu, hlasovací lístky na valné hromady, dokumentace 1960-1977
• 6; Osobní archiv Vojta Štantejský: přednášky, výpisky, Slovník cizích slov (1904)
• 7; Osobní archiv Vojta Štantejský: výpisky, Besedník 1894, povídky, básně, sbírka drobných tisků (buditelských)
• 8; Sbírka rukopisů: Václav Doležal: Chronologie důležitějších událostí v životě příslušníků české a slovenské národnosti 1976-1977; Jagoda Vondraček: Božićni običaji Daruvarskih Čeha, diplomová práce Záhřeb 1985; zvláštní otisk Český lid 4, 1962: Kultura rumunských Čechů, Vladimír Scheufler – Olga Skalníková: Hmotná a duchovní kultura, Jaromír Jech: Lidové povídky, Vladimír Karbusický: Písňový a hudební folklór; Robert Mysliveček: Vzpomínky, 1965

Noviny (od Sobotky)

• Jugoslávští Čechoslováci 1923 (chybí 1, 4, 6); 1924 (chybí 1, 2, 12, 26, 50, 51, 52); 1925-1926 (chybí 19, 22, 32, 33, 36-38); 1928 (chybí č. 6, 10, 12, 22, 26, 27, 30, 33, 47; 1935 (chybí 4, 6, 15, 18, 20, 22, 23, 34, 38, 39); 1936 (chybí č. 17, 19); 1937 (chybí č. 51); 1939 (chybí č. 20, 24, 38, 39, 51); 1940

Související Geografické celky

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':