Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Texty: Archivní fondy a sbírky v České republice – fondy kulturní střediska krajská, okresní, místní.

Archivní fondy a sbírky v České republice – fondy kulturní střediska krajská, okresní, místní.
Výsledky vyhledávání „kulturní středisko“, zpracoval Jiří Valenta březen 2007
Jako celek vloženo do Organizace / Archivy / Texty a Pojmy / Krajská kulturní střediska nebo Okresní kulturní střediska
Jednotlivé odkazy vloženy do Místa / Archivy


Státní oblastní archiv v Praze:
Středočeské krajské kulturní středisko, Praha, 1970-1990
Metráž: 2,67 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.
Obsahuje základní písemnosti k činnosti organizace až do jejího zániku v r. 1990.


Státní oblastní archiv v Třeboni
Krajské kulturní středisko České Budějovice, (1960)1964-1990, 2,16 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný. Archiválie fondu dokumentují zejména činnost KKS v Českých Budějovicích ve všech sférách jeho kulturně výchovného působení.
RÉPÁSOVÁ M.: KRAJSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ČESKÉ BUDĚJOVICE, (1960) 1964 - 1990. Inventář, 2000, s. 21, ev.č. 536.

Státní oblastní archiv v Plzni:
Krajské kulturní středisko Plzeň, 1962-1991 (1963-1970 Krajské osvětové středisko)
Metráž: 33,76 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je částečně přístupný.
Fond obsahuje záznamy o akcích pořádaných Krajským kulturním střediskem, hodnocení těchto akcí, pracovní smlouvy, proplácení honorářů umělcům, účetní doklady.


Státní oblastní archiv v Litoměřicích:
Krajské kulturní středisko Ústí nad Labem, 1970-1981
Metráž: 0,50 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný.
Dochované písemnosti dokládají průběh normalizace u regionálních kulturních institucí, řízených střediskem ( plány a rozbory činnosti, družební styky, rozbory jednotlivých akcí - Festival tance a přátelství, Děčínská kotva, výstavy, zájmová umělecká činnost).
DUŠEK L.: KRAJSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM 1970-1981. Inventář, 2004, s. 1, ev.č. 4341.

Státní oblastní archiv v Zámrsku:
Krajské kulturní středisko Hradec Králové, 1972-1991
Metráž: 11,00 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je částečně přístupný.
Statut KKS, plány práce, komplexní rozbory, zápisy krajských oborových sekcí, Krajský poradní sbor pro masově politickou práci, Lidová akademie HK, estetická výchova - divadlo, um. přednes, loutky, malé jevištní formy, hudba, tanec, Jiráskův Hronov, ediční činnost KKS, hospodářské materiály /zápisy z porad ředitele KKS/, směrnice ředitele, hospodářské rozbory, kupní a nájemní smlouvy.
KRAJSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ 1972-1991. Inventář, 2004, s. 35, ev.č. 8622.

Státní oblastní archiv v Zámrsku:
Základní organizace Revoluční odborové hnutí - Krajské kulturní středisko Hradec Králové, 1972-1990
Metráž: 0,23 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je částečně přístupný.
Podací protokol, usnesení KKS HK, zápisy zasedání pléna, porady předsedů, zápisy ze schůzí, aktivy ZV ROH KKS HK, výkazy o činnosti, volby v ZV ROH, kontrola hospodaření, pokyny a směrnice, pracovní iniciativa, pracovní a sociální podmínky, korespondence, zpravodaj ROH /ÚRO Praha/.
BRETOVÁ K.: REVOLUČNÍ ODBOROVÉ HNUTÍ - ZÁKLADNÍ ORGANIZACE KRAJSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ 1972-1990. Inventář, 2003, s. 13, ev.č. 8623.

Moravský zemský archiv v Brně:
Krajské kulturní středisko Brno (1958)1972-1990
Metráž: 37,40 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný.
Fond obsahuje písemnosti vedení KKS Brno - mj. zápisy z porad vedení, korespondenci a příkazy ředitele, majetkoprávní záležitosti a soudní spory, statuty, řády a směrnice, zpravodaje KKS, revizní a kontrolní zprávy, stížnosti, kolektivní smlouvy, záležitosti zaměstnanců, ekonomiku - včetně písemností o plánování, výkaznictví, rozborů hospodaření, dále doklady o ediční činnosti KKS, kulturně-výchovné a zájmové umělecké činnosti apod.
HRUBEŠOVÁ M.: KRAJSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO BRNO (1958) 1972 - 1990. Inventář, 1991, s. 77, ev.č. 697.

Zemský archiv v Opavě:
Krajské kulturní středisko Ostrava, 1973-1991
Metráž: 6,54 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný.
Krajské kulturní středisko v Ostravě bylo příspěvkovou organizací, která fungovala jako pomocný orgán při zajišťování mimoškolního vzdělávání dospělých i mládeže, při rozvíjení zájmových aktivit a při podpoře zařízení klubového typu. Vyvíjelo též odborně poradenskou, vzdělávací, dramaturgickou a ediční činnost, podílelo se na organizování soutěží, přehlídek, festivalů, odborných seminářů apod. Kromě korespondence, směrnic, zápisů, plánů a rozborů činnosti, kontrolních a revizních zpráv se ve fondu dochovala dokumentace k jednotlivým kulturním akcím v regionu, např. v oblasti fotografie a videoprodukce, tance, zpěvu, divadla, literatury. Významnou součástí fondu jsou také plakáty k těmto akcím, notový materiál, tisky vydané v rámci ediční činnosti, scénáře pořadů a dokumentární fotografie z akcí.
KOSMÁLOVÁ L.: KRAJSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO OSTRAVA 1973 - 1991. Inventář, 1999, s. 58, ev.č. 1350.

Státní okresní archiv Benešov:
Sdružené kulturní středisko Votice, 1975-1991
Metráž: 0,12 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je přístupný.
Fond obsahuje: rozpočty a závěrky, plány činnosti, zápisy osvětové besedy.

Státní okresní archiv Benešov:
Okresní kulturní správa Benešov, 1969-1991 Též předchůdce: Okresní kulturní středisko Benešov, Osvětový dům Benešov
Metráž: 6,68 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.
Fond obsahuje: zápisy z porad sekcí, plány činnosti, hospodářské zajištění (rozpočty), sbírka fotodokumentace, sbírka soudobé dokumentace.

Státní okresní archiv Benešov:
Sbírka plakátů, vyhlášek a jiných tiskovin, 1866-2005
Fond: Benešovsko
Metráž: 26,04 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.
Okresní hejtmanství, okresní úřad, ONV, německé okupační úřady, průmyslové tiskárny - závod Benešov, aj. dar, Městské kulturní středisko Benešov.Regionální tisk
Místní dokumentace, tiskoviny, fotodokumentace, soudobá dokumentace.

Státní okresní archiv Beroun:
Okresní kulturní středisko Beroun, 1954-1992, (Okresní osvětový dům v Berouně)
Metráž: 4,81 bm zpracováno a inventarizováno 0,90 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný.
M. GARKISCH: OKRESNÍ OSVĚTOVÝ DŮM A OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO BEROUN, 1954 - 1990. Inventář, 1994, s. 26, ev.č. 98.

Státní okresní archiv Beroun:
Městské kulturní středisko Beroun, 1990-1993
Metráž: 0,40 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.
Korespondence

Státní okresní archiv Kladno:
Městské kulturní středisko v Kladně, 1975-1991
Metráž: 2,50 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.
Spisový materiál, propagační agenda, informace o pořadech a divadelních skupinách.

Státní okresní archiv Kladno:
Okresní kulturní středisko na Kladně, 1963-1990
Metráž: 2,25 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.
Účetní doklady, inventarizační soupisy, ediční a propagační činnost, materiály k Dělnickému domu ( rekonstrukce, plány ), osobní materiály zaměstnanců, fotodokumentace

Státní okresní archiv Kutná Hora:
Okresní kulturní středisko Kutná Hora, 1960-1990
Metráž: 2,40 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný.
Fond obsahuje spisový a fotografický materiál.
BISINGEROVÁ M.-HOLOUBKOVÁ D.-LEBEDOVÁ J.-POSPÍŠILOVÁ H.: OKRESNÍ A MĚSTSKÉ FONDY ( ÚŘADY, VÝBORY, RADY, SBORY, ÚSTAVY, NEMOCNICE, POJIŠŤOVNY, PODNIKY, ORGANIZACE ), KUTNÁ HORA, (1837) 1850 - 2002. Prozatímní inventární seznam, 2002, s. 435, ev.č. 48.

Státní okresní archiv Kutná Hora:
Městské kulturní středisko Čáslav, 1966-1989 (Osvětová beseda Čáslav)
Metráž: 0,44 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný.
Fond obsahuje různý spisový materiál z l.1966 -1989.
BISINGEROVÁ M.-MORAVOVÁ L.-POSPÍŠILOVÁ H.-POUPOVÁ J.: POLITICKÉ ORGANIZACE, SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ V OKRESE KUTNÁ HORA, 1907 - 1990. Prozatímní inventární seznam, 1974, s. 143, ev.č. 67.

Státní okresní archiv Kutná Hora:
Městské kulturní středisko Kutná Hora, 1972-1984
Metráž: 0,90 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný.
Fond obsahuje podpisové kroniky umělců, kteří vystupovali v Kutné Hoře, účetní knihy s vyúčtováním kulturních akcí z l.1974 -1984, spisový materiál z l.1972 -1983 ( obsaženy i fotografie z různých akcí konaných v Kutné Hoře ).
BISINGEROVÁ M.-MORAVOVÁ L.-POSPÍŠILOVÁ H.-POUPOVÁ J.: POLITICKÉ ORGANIZACE, SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ V OKRESE KUTNÁ HORA, 1907 - 1990. Prozatímní inventární seznam, 1974, s. 143, ev.č. 67.

Státní okresní archiv Mělník:
Okresní kulturní středisko Mělník, 1957-1997
Metráž: 13,00 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je částečně přístupný.
Deníky příjmů a vydání 1957-68, korespondence 1965-68. Korespondence 1969-70, pokladní deníky 1969-70. Korespondence, deníky příjmu a vydání, rozpočty, rozbory 1971-73. Plány činnosti, zápisy z porad, korespondence 1974-76. Pokladní deníky 1973-75. Pokladní deníky, rozbory hospodaření, plány práce, ZUČ 1975-77. Rozbory hospodaření 1969-74, oddělení ZUČ - rozpočty, plány práce, korespondence, zápisy z porad 1977-81. Plány a bilance činnosti, agenda ředitele, zápisy z porad, kulturní akce, ZUČ 1967-90. Kronika BSP 1975, ZUČ 1990-97, fotoarchiv divadelních souborů 1967-89 .
OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO MĚLNÍK, 1957 - 1975. Prozatímní inventární seznam, 2001, s. 1, ev.č. 379.

Státní okresní archiv Mladá Boleslav:
Okresní kulturní středisko Mladá Boleslav, 1971-1991 (Osvětový dům Mladá Boleslav)
Metráž: 6,67 bm (z toho nic není zpracováno)
Spisy pocházejí z činnosti organizace, jejich odborů - výtvarného, tanečního, hudebního, oddělení mimoškolské výchovya vzdělávání, filmového studia.

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem:
Okresní kulturní středisko Nymburk, 1966-1992
Metráž: 9,93 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.
Okresní kulturní středisko Nymburk Kulturní a informační středisko Nymburk

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem:
Městské kulturní středisko Lysá nad Labem,1982-1996
Metráž: 0,22 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.

Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení:
Okresní kulturní středisko Praha-východ, 1973-1990
Metráž: 2,52 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný. Revizní zprávy, účetní doklady, jmenný seznam pracovníků.

Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích:
Městské kulturní středisko Jílové u Prahy, 1966-1984
Metráž: 0,73 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.
Fond obsahuje zápisy z porad, organizační a finanční záležitosti, komplexní hodnocení, metodické pokyny, korespondenci, aj.

Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích:
Místní kulturní středisko Davle, 1978-1988
Metráž: 0,16 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.
Fond obsahuje písemnosti týkající se pořádání diskoték, kurzů, revize hospodaření, deník peněžních příjmů a výdajů, rozpočty.

Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích:
Okresní kulturní středisko Praha – západ, 1975-1990
Metráž: 3,38 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.
Fond obsahuje interní směrnice, závěrky, rozbory hospodaření, pracovní, spisový a odměnový řád, status střediska, plány činnosti, aj.

Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích:
Městské kulturní středisko Černošce, 1970-1997
Metráž: 1,00 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.

Státní okresní archiv Příbram:
Okresní kulturní středisko Příbram, 1965-1990 (Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami)
Metráž: 1,48 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.
Knihy - především pamětní knihy hostí památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě, spisy, především opět z Památníku AD, dokumentace o životě Ant. Dvořáka, shromážděná zaměstnanci památníku atd.

Státní okresní archiv Rakovník:
Okresní kulturní středisko Rakovník, 1962-1991
Metráž: 0,78 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond není přístupný.
Zápisy revizní komise ROH OKS 1988-1989. Zápisy ze schůzí ZO ROH OKS 1988-1990. Zápisy přípravného výboru přehlídky loutkařských souborů 1977-1984. Zápisy ze schůzí okr.komise ZUČ 1971. Zápisy ze schůzí osvětové besedy (Křivoklát,Lány,Městečko,Příčina,Řevničov) 1989-1990. Smlouvy 1976-1989. Plány práce 1978-1990. Rozbory hospodaření 1980-1990. Hodnocení činnosti a plánů OKS 1976-1988. Výkazy o činnosti ZO ROH OKS 1979,1987-1989. Evidenční listy osvětových zařízení 1966. Výkazy o počtu pracovníků 1974-1989. Pokladní kniha 1975-1989. Inventarizace 1989-1991. Daň ze mzdy 1974-1990. Výkaz o dani z příjmu literární a umělecké činnosti 1977-1980. Rozpočet 1961-1966,1978-1988. Plakáty 1962-1989. Fotografie - různé.
BROŽOVÁ, MARIE: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO RAKOVNÍK, 1962 - 1991. Prozatímní inventární seznam, 2001, s. 2, ev.č. 604.

Státní okresní archiv Rakovník:
Městské kulturní středisko Nové Strašecí, 1984-1996
Metráž: 0,55 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.

Státní okresní archiv Rakovník:
Městské kulturní středisko Rakovník, 1974-1982
Fond není přístupný.
Materiál 1974-1982.

Státní okresní archiv České Budějovice:
Okresní kulturní středisko České Budějovice, 1969-1992
Metráž: 0,55 bm zpracováno a inventarizováno 0,22 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný.
Organizační záležitosti, porady vedení, účetní a majetkoprávní záležitosti
ŘEHOUŠKOVÁ J., KOVÁŘ D.: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO ČESKÉ BUDĚJOVICE, 1969 - 1992. Inventář, 1994, s. 4, ev.č. 97.

Státní okresní archiv Český Krumlov:
Okresní kulturní středisko Český Krumlov, 1960-1991(1993)
Metráž: 11,70 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.
Dům osvěty v Českém Krumlově 1954 - 16. 3. 1971 Okresní kulturní středisko v Českém Krumlově 16. 3. 1971 - 30. 4. 2000
Spisová agenda všech úseků činnosti, panely putovních výstavek s fotografiemi. Obsaženy i písemnosti odborových organizací, mj. kroniky brigády socialistické práce

Státní okresní archiv Jindřichův Hradec:
Městské kulturní středisko Jindřichův Hradec, 1958-1986
Metráž: 2,35 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.
Městské kulturní středisko Jindřichův Hradec - předchůdce Městská osvětová beseda Od 1.1.1989 Kulturní a společenské středisko Jindřichův Hradec

Státní okresní archiv Jindřichův Hradec
Městské kulturní středisko Kardašova Řečice, 1972-1988
Metráž: 0,10 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.

Státní okresní archiv Jindřichův Hradec:
Městské kulturní středisko Dačice, 1958-1998
Metráž: 0,40 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný.

Státní okresní archiv Písek:
Okresní kulturní středisko Písek, 1954-1972 (Okresní osvětový dům Písek, Obecní dům osvěty Písek)
Metráž: 1,27 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je přístupný.
Organizace a náplň činnosti, pracovníci, rada, porady, osvětová zařízení v okrese, průzkumné zprávy, plánování, hodnocení činnosti, LUT, kurzy-školení, metodické materiály, Šrámkův Písek, hospodářská činnost.

Státní okresní archiv Prachatice:
Okresní kulturní středisko Prachatice, 1949-1990 (Okresní dům osvěty Prachatice)
Metráž: 6,75 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno) 0,66 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný
Fond tvoří knihy a deníky příjmů a vydání z let 1963-1980, spisový materiál z let 1954-1985, který obsahuje zápisy z pracovních porad z let 1962-1971, plány práce, zápisy o spolupráci s jinými organizacemi, zprávy o zájmové, umělecké a divadelní činnosti na území okresu.
REITZOVÁ E.: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO PRACHATICE (1949) 1951 - 1990. Prozatímní inventární seznam, 1993, s. 10, ev.č. 519.

Státní okresní archiv Prachatice
Městské kulturní středisko Netolice, 1959-1991 (Osvětová beseda Netolice)
Metráž: 0,42 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný.
Fond obsahuje deníky příjmů a vydání OB z let 1967-1976, inventární knihy z let 1972-1977 a spisový materiál z let 1968-1991.
REITZOVÁ E.: MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO NETOLICE 1959 - 1991. Prozatímní inventární seznam, 1993, s. 3, ev.č. 520.

Státní okresní archiv Prachatice:
Městské kulturní středisko Prachatice, 1961-1990 (Osvětová beseda Prachatice)
Metráž: 0,91 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je částečně přístupný.
Fond obsahuje knihu zápisů osvětové besedy z let 1961-1964, spisový materiál z let 1960-1986,knihu zápisů ze schůzí rady MěKS z let 1978-1980, knihu zápisů z pracovních porad MěKS z let 1978-1980, 1981-1983, deník pro evidování KVČ z let 1980-1983, knihy peněžních účtů z let 1978, 1980-1986, deník peněžních příjmů a výdajů z let 1978-1989 a spisový materiál z let 1961-1990, 37 kusů fotografií z výstavby obchodní domu Libín v Prachaticích z let 1978-1985.
REITZOVÁ E.: MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO PRACHATICE 1958 - 1990. Prozatímní inventární seznam, 1993, s. 5, ev.č. 521.

Státní okresní archiv Prachatice
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Vimperk
Místa vzniku fondu Vimperk
Časový rozsah: 1958-1990
Metráž: 0,60 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Vimperk, Osvětová beseda Vimperk
Tematický popis: Fond obsahuje pamětní knihy z let 1979-1987 a 1986-1990, kroniku zápisů návštěv z let 1986-1989, kroniku výstav z let 1977-1980,deník pro evidování KVČ z let 1982-1983,1985-1987, deník peněžních příjmů a výdajů z let 1958-1960, 1969-1976, kroniku BSP z let 1987-1990 a spisový materiál.
Archivní pomůcky
REITZOVÁ E.: MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO VIMPERK 1958 - 1990. Prozatímní inventární seznam, 1993, s. 2, ev.č. 522.


Státní okresní archiv Prachatice
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Volary
Místa vzniku fondu Volary
Časový rozsah: 1952-1990
Metráž: 0,40 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno) 0,26 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Volary, Osvětová beseda Volary
Tematický popis: Fond obsahuje pamětní knihy z let 1976 - 1989, zápisy ze schůzí MěKS 1977-1983, deník pro evidování KVČ z let 1957, 1976-1978, knihu zápisů z metodických návštěv z let 1987-1989, pokladní deníky z let 1957-1959, deníky příjmů a výdajů z let 1965-1984 a spisový materiál z let 1952-1990.
Archivní pomůcky
HARMÁČKOVÁ B.: MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO VOLARY 1952 - 1990. Prozatímní inventární seznam, 1993, s. 3, ev.č. 523.

Státní okresní archiv Prachatice
Název fondu (sbírky): Místní kulturní středisko Dub
Místa vzniku fondu Dub
Časový rozsah: 1961-1989
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Místní kulturní středisko Dub, Osvětová beseda Dub
Tematický popis: Fond obsahuje spisový materiál z let 1961-1989, deník pro evidování KVČ z r.1980 a deník peněžních příjmů z let 1975-1984.
Archivní pomůcky
REITZOVÁ E.: MÍSTNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO DUB (1923 - 1926) 1961 - 1989. Prozatímní inventární seznam, 1991, s. 1, ev.č. 628.

Státní okresní archiv Strakonice
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Strakonice
Místa vzniku fondu Strakonice
Časový rozsah: 1961-1970
Metráž: 0,70 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Strakonice
Tematický popis: účetní materiály
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Tábor
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Tábor
Místa vzniku fondu Tábor
Časový rozsah: 1919-1990
Metráž: 5,10 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno) 0,20 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní osvětový sbor v Táboře 1919 -1940, Okresní veřejná osvětová služba v Táboře 1940 -1945, Okresní rada osvětová v Táboře 1946 -1951, Dům osvěty v Táboře 1952 -1963, Kulturní osvětové středisko v Táboře 1963 -1966, Okresní dům kultury a vzdělávání v Táboře 1966 - 1971, Okresní kulturní středisko v Táboře 1971 - 1990,
Tematický popis: Kulturní záležitosti hlavně 2. poloviny 20. století.
Archivní pomůcky
VANČATA VLADIMÍR, MGR.: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO TÁBOR, 1919 - 1990. Prozatímní inventární seznam, 1992, s. 12, ev.č. 708.

Státní okresní archiv Tábor
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Tábor
Místa vzniku fondu Tábor
Časový rozsah: (1957)1979-1993
Metráž: 1,59 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko v Táboře 1979 - 1993.
Tematický popis: Fotografie - 2062 ks, videokazety - 7 ks.
Archivní pomůcky: nejsou


Státní okresní archiv Tábor
Název fondu (sbírky): ROH - závodní výbor, Okresní kulturní středisko Tábor
Místa vzniku fondu Tábor
Časový rozsah: 1978-1989
Metráž: 0,13 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): ROH - závodní výbor, Okresní kulturní středisko Tábor a revizní komise 1978 - 1989
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týnu
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Domažlice
Místa vzniku fondu Domažlice
Časový rozsah: 1969-1989
Metráž: 0,50 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Domažlice
Tematický popis: Kulturní akce na Domažlicku
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týnu
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Domažlice
Místa vzniku fondu Domažlice
Časový rozsah: 1953-1976
Metráž: 0,70 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Domažlice
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Klatovy
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Klatovy
Místa vzniku fondu Klatovy
Časový rozsah: 1971-1993
Metráž: 1,44 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Klatovy
Tematický popis: porady vedoucích a ředitelů zápisy ze schůzí programy hospodaření plány práce oslavy ve městě kulturní pořady ROH 1 pamětní kniha návštěvníků Katakomb (1948 - 1953)
Archivní pomůcky: nejsou

Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Klatovy
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Klatovy
Místa vzniku fondu Klatovy
Časový rozsah: 1970-1990
Metráž: 1,58 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Klatovy
Tematický popis: mzdové listy pracovní smlouvy dotazníky Osvětové besedy na vesnicích podací deník - tajné spisy (1983 - 1990)
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Pzeň-jih se sídlem v Blovicích
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Plzeň - jih, Přeštice
Místa vzniku fondu Přeštice
Časový rozsah: (1953)1960-1991
Metráž: 4,90 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Dům kultury a vzdělávání Plzeň-jih se sídlem v BlovicíchOkresní kulturní středisko Plzeň-jih se sídlem v Přešticích
Tematický popis: Zápisy z porad, komplexní rozbory, metodické materiály, výkazy hospodaření, soutěže, invenstice, inventarizace, rozpočty, dohody, mzdové listy, výpisy SBČS, pokladní doklady. Kulturně výchovná zařízení. Film o okresu Plzeň-jih.
Archivní pomůcky
LINHARTOVÁ ALENA-MGR. ŠIMÁKOVÁ VĚRA: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO PLZEŇ - JIH, PŘEŠTICE, (1953) 1971 - 1991. Inventář, 2001, s. 17, ev.č. 318.

Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Plzeň - sever, Plzeň
Místa vzniku fondu Plzeň; Plzeň-sever
Časový rozsah: 1962-1991
Metráž: 1,01 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní osvětový dům Plzeň - sever 1960 - 1971, Okresní kulturní středisko Plzeň - sever 1971 - 1990
Tematický popis: Akce ZUČ 1979 - 1986, rozpočet a čerpání, sestavy z počítače, pracovní a organizační řády OKS do r.1991. Doklady - investice DKP, razítka, kontrolní činnost, statistické hlášení.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Rokycany
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Rokycany
Místa vzniku fondu Rokycany
Časový rozsah: 1957-1990
Metráž: 14,32 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní osvětový dům a Okresní kulturní středisko Rokycany, Okresní kulturní středisko Rokycany (zrušeno 31.8.1990 rozhodnutím rady ONV v Rokycanech 15.3.1990)
Tematický popis: Spisy OKS (různé), zprávy o osvětové činnosti v okrese, kulturní soutěže, ZUČ, zprávy o činnosti a j. 59 malých a 69 velkých kotoučů šestnáctimilimetrových filmů, 1 osmnáctimilimetrová filmová kronika okresu; 885 ks barevných a černobílých diapozitivů. Tamtéž 1 svazeček výpovědí pro zaměstnance OKS z roku 1990. V roce 2000 (spolu s písemnostmi Hvězdárny v Rokycanech) převzaty písemnosti OKS týkající se ZEÚMS a příloha k podacímu deníku. V roce 2003 (spolu s písemnostmi ONV Rokycany) převzato 7 gramofonových desek z. Panton cyklu Věčni jsme ve zpěvech i v hudbě.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Rokycany
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Rokycany
Místa vzniku fondu Rokycany
Časový rozsah: 1983-1984
Metráž: 0,36 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko v Rokycanech (1.10.1984 zrušeno, majetkově přešlo pod Sdružený klub pracujících - viz fond Dům kultury Rokycany)
Tematický popis: Zápisy z pracovních schůzek, personální záležitosti, dohody o práci, hospodářské a finanční záležitosti.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Tachov
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Tachov
Místa vzniku fondu Tachov
Časový rozsah: (1946)1954-1995
Metráž: 20,50 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Dům osvěty Tachov 1954 - 1960 Okresní osvětový dům Tachov 1961 - 1971 Okresní kulturní středisko Tachov 1972 - 1991 AKTIS - agenturní, kulturní a tiskařské středisko 1992 - 1995 AKTIS zanikl rozhodnutím přednosty OkÚ dnem 31.5.1995. Veškerý majetek, práva, povinnosti a závazky přešly na Okresní muzeum v Tachově, se kterým se AKTIS sloučil od 1.4.1995 (vide kopie rozhodnutí ve spisu o fondu).
Tematický popis: přírůstkové seznamy, koncepce rozvoje cestovního ruchu, kroniky BSP, podací deník, zápisy ze schůzí a porad, organizační záležitosti, plány činnosti, rozbory plnění plánů, rozpočty, realizace pořadů, metodické vedení, názorná agitace, práce Sborů pro občanské záležitosti, mládež a kultura, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, zájmová umělecká činnost, ediční a dokumentační činnost, fotografie aj.
Archivní pomůcky
ŠEVEČKOVÁ M.-ZÍMOVÁ J.: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO TACHOV, (1946) 1954 - 1995. Inventář, 2005, s. 60, ev.č. 25.

Státní okresní archiv Tachov
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Stříbro
Místa vzniku fondu Stříbro
Časový rozsah: 1983-1986
Metráž: 0,11 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Stříbro
Tematický popis: zápisy z porad, rozpočet, vyřízená pošta
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Tachov
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Tachov
Místa vzniku fondu Tachov
Časový rozsah: 1974-1996
Metráž: 1,05 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Tachov
Tematický popis: Finanční písemnosti, hlavní knihy, inventarizace, rozpočty, rozbory, statistika
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Cheb
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Cheb
Místa vzniku fondu Cheb
Časový rozsah: 1970-1992
Metráž: 1,35 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Cheb O.K.Centrum Cheb od roku 1990
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Karlovy Vary
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Karlovy Vary
Místa vzniku fondu Karlovy Vary
Časový rozsah: (1953)1956-1990
Metráž: 9,31 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Karlovy Vary
Tematický popis: Podstatnou část fondu tvoří spisy hospodářského odd., které budou po uběhnutí skartační lhůty skartovány. Spisy ostat. oddělení tohoto bývalého kulturního zařízení, včetně metodických listů. Př.č. 1867 - 30 kartonů označených "A". Př.č. 1868 - 27 šanonů a 1 balík. Př.č.1871 - 91 ks razátek. Knihy: 1 pamětní kniha z let 1970 - 71, 1 archivní kniha z roku 1970. Př.č. 1856: materiály z Paderewského (Dům československo-sovětského přátelství).
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří
Místa vzniku fondu Kynšperk nad Ohří
Časový rozsah: 1977-1984
Metráž: 0,13 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Kynšperk nad Ohří
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Sokolov
Místa vzniku fondu Sokolov
Časový rozsah: 1948-1990
Metráž: 5,34 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Sokolov
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Děčín
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Děčín
Místa vzniku fondu Děčín
Časový rozsah: 1974-1989
Metráž: 0,64 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Děčín
Tematický popis: rozbory, kolektivní smlouva, fotoalbum, projektová dokumentace Paroloď, privatizační projekt Paroloď
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Litoměřice
Místa vzniku fondu Litoměřice
Časový rozsah: 1961-1990
Metráž: 8,10 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Litoměřice Okresní osvětový dům Litoměřice
Tematický popis: Vyhodnocení činnosti, zápisy z porad, statistické přehledy, plány práce činnosti, záj.aktivity, soutěže, korespondence, plán práce podle obcí, kulturně výchovná činnost podle obcí, obecní seznamy, mzdové listy, personální spisy, metodické materiály, rozhlasové relace diapozitivy, fotomateriál, okresní osvětový dům, plakáty, bleskovky, zemědělské aktivity, materiály ze zasedání, vnitropodniková kontrola, organizační záležitosti, zápisy ze školení, zájmová umělecká činnost, evidenční karty, vyhodnocení činnosti jednotlivých obcí.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Most
Název fondu (sbírky): Kulturní středisko Most
Místa vzniku fondu Most
Časový rozsah: 1954-1961
Metráž: 0,11 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Kulturní středisko v Mostě, Dům osvěty v Mostě (předchůdce)
Tematický popis: Seznam kursistů, různá korespondence, finanční záležitosti, plány činnosti, zprávy o činnosti.
Archivní pomůcky
KOCOUREK L.: KULTURNÍ STŘEDISKO MOST 1954 - 1961. Inventář, 1979, s. 3, ev.č. 85.

Státní okresní archiv Most
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Most
Místa vzniku fondu Most
Časový rozsah: 1970-1990
Metráž: 9,70 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko v Mostě
Tematický popis: Kulturní zařízení obcí, kluby. OKS: plány, rozbory. SPOZ, cikáni, národnosti, církve, ZUČ, tanec, slovesné obory, foto, film, výtvarníci, hudebníci, akce. Kartotéky: hudebních souborů, foto a výtvarníků, ZUČ. Album, fota. Rozbor MaK, pracovní náplně. Pokladna, výplatnice, mzdové listy.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Teplice
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Teplice
Místa vzniku fondu Teplice
Časový rozsah: 1960-1990
Metráž: 4,88 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko v Teplicích
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Česká Lípa
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Centrál Česká Lípa
Místa vzniku fondu Česká Lípa
Časový rozsah: 1987-1990
Metráž: 0,26 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Centrál Česká Lípa
Tematický popis: Zápisy z porad, rozbory hospodaření, personální spisy, seznamy pořádaných akcí, propagační materiály.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Česká Lípa
Okresní kulturní středisko Česká Lípa
Místa vzniku fondu Česká Lípa
Časový rozsah: (1968)1970-1990
Metráž: 1,95 bm zpracováno a inventarizováno 0,40 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Kulturní správa ONV Česká Lípa Okresní kulturní středisko Česká Lípa
Tematický popis: Pracovní plány Kulturní správy ONV, statut, organizační a pracovní řády, plány a rozbory činnosti, zápisy z porad oddělení, rozpočty, poradní sbory, okresní konference ZUČ a MŠVV, okresní rady ZUČ a MŠVV, statistické výkazy, metodické listy, periodika vydávaná OKS.
Archivní pomůcky
PHDR. JANA BLAŽKOVÁ: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO ČESKÁ LÍPA, (1968) 1970 - 1990. Inventář, 1996, s. 29, ev.č. 460.

Státní okresní archiv Česká Lípa
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Doksy
Místa vzniku fondu Doksy
Časový rozsah: 1977-1994
Metráž: 0,10 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Doksy
Tematický popis: Inventarizační zápis, fotografie kulturních a společenských akcí, plakáty, přehledy.
Archivní pomůcky: nejsou
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Jablonec nad Nisou
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou
Místa vzniku fondu Jablonec nad Nisou
Časový rozsah: 1970-1996
Metráž: 0,12 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Jablonec nad Nisou ART TIP Jablonec nad Nisou
Tematický popis: 1 kartón: OKS 1970 - 1990 (evakuační a mobilizační materiály, požární kniha, zpravodaje OKS). Na OKS navazuje společnost ART TIP 1991 - 1996 (statuta, akce, inventury, platby a jiné dokumenty týkající se vzniku a zániku tohoto nástupce OKS s celookresní působností, podřízeného ale MÚ Jablonec nad Nisou).
Archivní pomůcky: nejsou
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Liberec
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Liberec
Místa vzniku fondu Liberec
Časový rozsah: 1969-1990
Metráž: 4,00 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Liberec
Archivní pomůcky: nejsou
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Semily
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Semily
Místa vzniku fondu Semily
Časový rozsah: 1956-1990
Metráž: 5,41 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Dům osvěty v Semilech Osvětový dům v Semilech Okresní kulturní středisko v Semilech
Tematický popis: Plány kulturně osvětové činnosti, LUT, kvalifikační přehrávky, dětské pěvecké soubory, festivaly ZUČ, zpravodaje osvětových besed, akta OB, zápisy z porad, plán a rozpočet.
Archivní pomůcky: nejsou
Název fondu (sbírky): Turnovské kulturní středisko
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Semily
Místa vzniku fondu Turnov
Časový rozsah: 1967-1994
Metráž: 1,57 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Kulturní a společenské středisko v Turnově Turnovské kulturní středisko Jednotný klub pracujících ROH v Turnově (1978-1984) Sdružený klub ROH (1985-1990) Turnovské kulturní středisko
Tematický popis: Rozpočty, závěrky, korespondence, sborníky, výkazy, smlouvy, přehledy akcí TKS, Barevné středy, plakáty.
Archivní pomůcky: nejsou
Název fondu (sbírky): Sdružený klub ROH Semily
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Semily
Místa vzniku fondu Semily
Časový rozsah: 1971-1990
Metráž: 0,19 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Kulturní a společenské středisko v Semilech Městské kulturní středisko v Semilech JKP ROH v Semilech SK ROH v Semilech
Tematický popis: Kronika 1971-1990 (4).
Archivní pomůcky: nejsou
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Chlumec nad Cidlinou
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Hradec Králové
Místa vzniku fondu Chlumec nad Cidlinou
Časový rozsah: 1976-1996
Metráž: 0,54 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Chlumec nad Cidlinou
Tematický popis: Záležitosti zaměstnanců, korespondence 1977-1989, Klicperův Chlumec 1986-1990, mzdové listy 1985-1989, účetní knihy a spisy 1984-1990, zprávy hospodaření 1976-1989. 2001 - kultur.akce 1985-1989, účet.materiál 1990-1991. 2002 - výkazy hospodaření 1988-1990, hospodář.smlouvy, kontrol.zprávy aj. 1990-1996
Archivní pomůcky: nejsou
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Nový Bydžov
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Hradec Králové
Místa vzniku fondu Nový Bydžov
Časový rozsah: 1982-1990
Metráž: 4,79 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Nový Bydžov
Tematický popis: Korespondence 1982-1990, vzdělávací akce 1984-1989, mzdové listy 1982-1989, účetní doklady 1983-1990. 2002 - inventární knihy 1987-1990.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Hradec Králové
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Hradec Králové
Místa vzniku fondu Hradec Králové
Časový rozsah: 1961-1990
Metráž: 2,90 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Dům kultury a vzdělávání Hradec Králové 1959-1970 Okresní kulturní středisko Hradec Králové 1971-1990 - nyní IMPULS, středisko amatérské kultury
Tematický popis: Zápisy schůzí vedení 1966-1975, plány práce, komplex.rozbory, statut, metodika, SPOZ, práce s mládeží, kulturně výchovná a vzdělávací činnost, zájmová činnost, účetní knihy, fotografie, plakáty, tiskoviny, mg.pásky.
Archivní pomůcky
KOŠEK J.: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ 1961-1990. Inventář, 2002, s. 29, ev.č. 1703.

Státní okresní archiv Hradec Králové
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Třebechovice pod Orebem
Místa vzniku fondu Třebechovice pod Orebem
Časový rozsah: 1975-1992
Metráž: 0,22 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Třebechovice pod Orebem
Tematický popis: Korespondence 1991-1992, plány a hodnocení činnosti 1975-1990, divadelní festival Symposion 1975-1992 aj.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Jičín
Název fondu (sbírky): Kulturní dům Jičín
Místa vzniku fondu Jičín
Časový rozsah: 1959-1994
Metráž: 2,63 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Jednotný klub pracujících Jičín Okresní kulturní středisko Jičín Kulturní dům Jičín
Tematický popis: korespondence, účetní knihy, knihy odeslané pošty, plány práce, kolektivní smlouvy, účetní výkazy, výkazy o činnosti, ekonomické rozbory, inventarizace, mzdové listy, ROH - rozpočty, výkazy hospodaření 1985 - 1990, zápisy z porad, akce OKS, knihy výstav
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Jičín
Název fondu (sbírky): Soudobá dokumentace Sobotka
Místa vzniku fondu Sobotka
Časový rozsah: 1801-1951
Metráž: 2,83 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): nezjištěno z důvodu nezpracovanosti (Muzejní spolek Sobotka?, Městské kulturní středisko Sobotka?)
Tematický popis: sbírkový materiál týkající se Sobotky
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Jičín
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Sobotka
Místa vzniku fondu Sobotka
Časový rozsah: 1944-1964
Metráž: 0,12 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Osvětová beseda Sobotka, Městské kulturní středisko Sobotka
Tematický popis: Korespondence o vybudování hist.lit.expozice v muzeu na Humprechtě 1952-1953,korespondence - Šrámkova Sobotka 1964, hist.lit-muzeum na Humprechtě,různá korespondence 1957, majetek,nemovitosti 1944-1951,účetní záležitosti 1953-1958.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Náchod
Název fondu (sbírky): Náchodské kulturní středisko Náchod
Místa vzniku fondu Náchod
Časový rozsah: 1954-1993
Metráž: 3,90 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Osvětový dům Náchod (1953-1965), Náchodské kulturní středisko Náchod (od r.1965)
Tematický popis: Plakáty kulturních akcí. kulturní kalendáře,brožury,plakáty,rekonstrukce MD, kroniky akcí
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Náchod
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Náchod
Místa vzniku fondu Náchod
Časový rozsah: 1965-1989
Metráž: 7,90 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Náchod
Tematický popis: Plány činnosti, zápisy z porad pracovníků,soutěže ZUČ,jedn. plány kulturně výchovné činnosti obcí, dokumentace Jirásk. Hronovů,činnost sborů pro občanské záležitosti,zpravodaje měst,obcí,závodů,JZD,plány činnosti kulturních zařízení, rozbory činnosti osvětových besed, kulturních středisek, fotodokumentace kulturních akcí.
Archivní pomůcky
ČERNOHUBÁ Z.: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO NÁCHOD 1965-1989. Prozatímní inventární seznam, 1990, s. 20, ev.č. 209.

Státní okresní archiv Náchod
Název fondu (sbírky): Sbírka plakátů Náchodského kulturního střediska
Místa vzniku fondu Náchod
Časový rozsah: 1955-1988
Metráž: 1,30 bm zpracováno a inventarizováno 1,00 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Náchodské kulturní středisko
Tematický popis: Plakáty z divadelních a hudebních představení, koncertů, besed (1955-1988)
Archivní pomůcky
KAPLAN V.: SBÍRKA PLAKÁTŮ NKS 1955-1976. Katalog, 1978, s. 264, ev.č. 196.

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Rychnov nad Kněžnou
Místa vzniku fondu Rychnov nad Kněžnou
Časový rozsah: (1945)1971-1990
Metráž: 4,02 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Rychnov nad Kněžnou 1. 5. 1971 - 30. 9. 1990 (Metodická péče v kulturně-výchovné činnosti v okrese Rychnov nad Kněžnou.)
Tematický popis: Zápisy poradních sborů odvětví v kultuře, organizace činnosti, kulturně výchovná práce a kulturní akce, zájmové umělecké činnosti, ediční a výstavní činnost, divadlo amatérské, hudba, agitace, péče o památky, fotografie, tiskoviny, zpravodaje. Agenda R8 - tiskoviny, ocenění (krajka). Fondu lze využít při studiu organizace kulturní oblasti.
Archivní pomůcky
VYSKOČIL Z.: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, (1945) 1971 - 1990. Sdružený a skupinový inventář (část), 2000, s. 15, ev.č. 64/20.

Státní okresní archiv Trutnov
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Trutnov
Místa vzniku fondu Trutnov
Časový rozsah: 1955-1996
Metráž: 6,65 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Trutnov
Tematický popis: Prezenční knihy, evidence souborů, festivaly, taneční soubory, hudební soubory, divadlo, vydané tisky, kolektivní smlouvy, objednávky, inventarizace, plány činnosti, rozbory hospodaření, účetní uzávěrky, metodická činnost, osvětové besedy, hlášení o akcích, korespondence.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Chrudim
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Chrudim
Místa vzniku fondu Chrudim
Časový rozsah: 1972-1990
Metráž: 2,45 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Chrudim
Tematický popis: SPISY: osobní spisy, kolektivní smlouvy, rozbory hospodaření, programy kulturních akcí pro školy, zrušení organizace.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Svitavy
Místa vzniku fondu Svitavy
Časový rozsah: 1963-1990
Metráž: 1,82 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Svitavy.
Tematický popis: Kulturně - osvětová činnost na území okresu.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Ústí nad Orlicí
Místa vzniku fondu Ústí nad Orlicí
Časový rozsah: 1956-1998
Metráž: 4,60 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Ústí nad Orlicí Středisko kulturních služeb Ústí nad Orlicí
Tematický popis: Dokumentace ke kulturním akcím, vzdělávací střediska, statistické výkazy, rozpočty, závěrky, korespondence, zájmové obory, tisk OKS, brožury, letáky, objednávky, smlouvy, organizační pokyny, programy, přehlídky akcí.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Havlíčkův Brod
Místa vzniku fondu Havlíčkův Brod
Časový rozsah: (1927)1960-1990
Metráž: 2,10 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Havl. Brod.
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti účetní evidence,putovní knihu 5. Haškovy Lipnice, archivní knihu a brožury, plakáty a fotodokumentace ochotnického divadla.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod
Název fondu (sbírky): Kulturní středisko Světlá nad Sázavou
Místa vzniku fondu Světlá nad Sázavou
Časový rozsah: 1968-1991
Metráž: 0,12 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městská osvětová beseda, od r.1978 Společný klub pracujících Světlá n/Sáz. , od roku 1991 Kulturní středisko Světlá nad Sázavou.
Tematický popis: Fond obsahuje knihu příjmů a vydání 1968-1981, rozpočty 1969-1991, roční výkazy 1980-1991 aj.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Jihlava
Název fondu (sbírky): Okresní dům osvěty Jihlava
Místa vzniku fondu Jihlava
Časový rozsah: 1959-1968
Metráž: 1,21 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní dům osvěty JihlavaDům kultury a vzdělávání JihlavaOkresní kulturní středisko Jihlava
Tematický popis: Dobře zachované spisy o kulturních akcích nejrůznějšího druhu, dramatických, hudebních, iterárních, přednáškových i agitačních.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Pelhřimov
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Pelhřimov
Místa vzniku fondu Pelhřimov
Časový rozsah: 1963-1989
Metráž: 8,93 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Pelhřimov (1971 - 1989)
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Pelhřimov
Název fondu (sbírky): Správa kulturních zařízení - Městské kulturní středisko Žirovnice
Místa vzniku fondu Žirovnice
Časový rozsah: 1984-1992
Metráž: 0,27 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Žirovnice (1984 - 1989) Správa kulturních zařízení, Městské kulturní středisko Žirovnice (od r. 1990)
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Pelhřimov
Název fondu (sbírky): Kulturní středisko Pelhřimov
Místa vzniku fondu Pelhřimov
Časový rozsah: 1990-2001
Metráž: 1,65 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Kulturní středisko Pelhřimov (1991-1996), od r. 2002 Kulturní zařízení města Pelhřimova
Tematický popis: Účetní písemnosti a zápisy z porad (1993).
Archivní pomůcky: nejsou


Okresní kulturní středisko Žďár nad Sázavou
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
Místa vzniku fondu Nové Veselí; Žďár nad Sázavou
Časový rozsah: (1953)1971-1990(1992)
Metráž: 6,60 bm zpracováno a inventarizováno 0,53 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Dům osvěty Ždár n. S. 1954-1957 Okresní dům osvěty Žďár n. S. 1957-1959 Osvětový dům Žďár n. S. 1961-1963 Okresní osvětový dům Žďár n. S. 1964-1971 Okresní kulturní středisko Žďár n. S. 1971-1990 Osvětový dům okresu Žďár n. S. 1991 Dívčí klub Nové Veselí 1979-1992
Tematický popis: Kroniky 1977-1990, zřizovací listiny, statuty, organizační a pracovní řády 1953-1991, zápisy z porad pracovníků 1965-1989 zájmová umělecká činnost (okresní konference 1972, 1986, koncepce a plány rozvoje 1985-1990, zápisy z jednání poradních sborů 1956, 1985-1989, evidence kolektivů 1987-1989, jednotlivé akce) mimoškolní výchova (okresní konference, poradní sbor 1985-1987, výchovné akce a burzy KVČ 1974-1989), seznamy osvětových besed, kulturních domů 1974-1988, pasportizace velké názorné agitace 1985, činnost střediskových pracovišť 1977-1990, rozbory činnosti 1956-1990 (mezerovitě), ediční činnost 1953-1991. Fotografie, diapozitivy z akcí 1958-1991. Neuspořádaná část: negativy fotografií z akcí OKS, materiály z činnosti Dívčího klubu v Novém Veselí 1979-1992.
Archivní pomůcky
ŽILOVÁ M.: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (1953) 1971-1990 (1991). Inventář, 1997, s. 31, ev.č. 362.

Státní okresní archiv Blansko
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Blansko
Místa vzniku fondu Blansko
Časový rozsah: 1946-1992
Metráž: 18,00 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko v Blansku
Tematický popis: neuspořádané písemnosti 1946 - 1992
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě
Název fondu (sbírky): Středisko kultury Brněnska
Místa vzniku fondu Brno
Časový rozsah: 1970-1991
Metráž: 21,10 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Osvětový dům Brno-venkov Od r. 1971 Okresní kulturní středisko Brno-venkov Od r. 1990 Středisko kultury brněnska v roce 1191 organizace zrušena
Tematický popis: Fond obsahuje spisový materiál z let 1970-1991
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Břeclav
Místa vzniku fondu Břeclav
Časový rozsah: (1959)1960-1991
Metráž: 0,53 bm zpracováno a inventarizováno 34,31 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Břeclav Okresní dům osvěty BřeclavOkresní správa kulturních zařízení
Tematický popis: pokladní deníky 1957-1966, deník příjmů a vydání 1960-1967, peněžní deníky 1968, konta 1969-1970 a 1971-1981, rozpočty 1961-1970 a 1964-1978, rozbor činnosti 1964-1965, 1967-1970, 1974-1980, uzávěrky 1970-1978, zápisy porad 1976-1981, hodnocení okresu 1977-1981, evidence majetku 1966-1977, volební program 1971-1980, statistika prac. 1974-1978, slavnosti v okrese 1974-1981, literární tvořivost, divadlo Poesie, 1972-1975, evidence hudebních a divadelních souborů 1976, fotoalba a fotografie slavností a oslav, kult.pořadů, 1974-1981, dokumentace ZUČ 1979-1983, plnění JP KVČ 1979-1982. Zápisy, řády, statut, korespondence, osobní materiály, výstavy, přístavba, hodnocení, podací deníky, rehabilitace, stížnosti, smlouvy, příkazy, ocenění, hospodaření, MŠVV, ZUČ, akce, soutěže, porady, metodika, národopis, rozbory, slavnosti 1960-91.
Archivní pomůcky
KAPITÁNOVÁ H.: OKRESNÍ SPRÁVA KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ (DŘÍVE OKS) BŘECLAV 1962 - 1991. Rejstřík, 1994, s. 37, ev.č. 221.

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Hustopeče
Místa vzniku fondu Hustopeče u Brna
Časový rozsah: 1966-1995
Metráž: 0,84 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Hustopeče
Tematický popis: Prověrky, hodnocení 1976-89, zápisy z porad 1974-95, plán výstavní činnosti 1983-90, korespondence 1983-90, KVČ 1986-88, BSP-soutěže, výkazy 1979-87, plynofikace 1975-87, Okr. mírová slavnost 1977-78, 84-89, kontroly 1990-91, kronika 1966, redakč. rada Hustopečských listů 1992, kniha došlé a odeslané pošty 1984-89,92-95, mzdová soustava 1989-90, směrnice pro poskytování odměn 1984-89, rozpočty, plány 1984-89, účet. uzávěrka 1993, kolektivní smlouy 1988-90, povolení tisku 1983-85, seznam hudeb. souborů 1988.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Mikulov
Místa vzniku fondu Mikulov
Časový rozsah: 1970-1991
Metráž: 0,60 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Mikulov
Tematický popis: Plán práce 1988, plán kulturní, tělovýchovné a branné činnosti 1989, knihy pošty 1978-91, Mikulovský zpravodaj 1973-79, výukové diapozitivy a filmy (217 ks).
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Hodonín
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Hodonín
Místa vzniku fondu Hodonín
Časový rozsah: 1956-1991
Metráž: 3,03 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Hodonín
Tematický popis: Knihy pomocné, spisový materiál a fotodokumentace.
Archivní pomůcky
TVARŮŽKOVÁ K.: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO HODONÍN, 1956 - 1991. Inventář, 1998, s. 6, ev.č. 710.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Vyškov
Místa vzniku fondu Vyškov
Časový rozsah: 1957-1994
Metráž: 3,97 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Vyškov, změna názvu na Středisko kulturních služeb, od 1.7.1994 zrušeno
Tematický popis: korespondence, zprávy o konaných kulturních akcích, propagační material
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Slavkov u Brna
Místa vzniku fondu Slavkov u Brna
Časový rozsah: (1959)1960-1990
Metráž: 0,44 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko ve Slavkově u Brna
Tematický popis: průvodní slova ke koncertům, BIG-BAND plán zkoušek, estrády 1983 - 1984, propagační materiály, scénáře koncertů, scének, divadelních představení 1959 - 1990
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Znojmo
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Znojmo
Místa vzniku fondu Znojmo
Časový rozsah: 1955-1991(1992)
Metráž: 2,48 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Dům osvěty Znojmo Okresní kulturní středisko Znojmo: ustaveno rozhodnutím ONV Znojmo ze dne 24. 6. 1971 (organizační přestavba Domu osvěty)
Tematický popis: Hlavní účetní kniha 1955, sborník analytických účtů 1964 -1977, rozpočet 1974, revizní zprávy, protokoly o kontrolách hospodaření 1955-1979. Přírůstek: kroniky brigád socialistické práce 1976-1990, kronika výstav 1990-1992. Přírůstek: filmy 1964-1988.
Archivní pomůcky
DOČEKAL V.-MOUČKOVÁ M.-MRŇA F.: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO ZNOJMO, 1955 - 1991 (1992). Prozatímní inventární seznam, 1997, s. 2, ev.č. 1206.

Státní okresní archiv Kroměříž
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Kroměříž
Místa vzniku fondu Kroměříž
Časový rozsah: (1960)1962-1991
Metráž: 2,25 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Kroměříž
Tematický popis: Kroniky (1978-1983), kronika SSM (1984-1988), zápisy z porad vedoucích pracovníků (1979-1986), záp. z provozně pracovních porad (1979-1983), zápisy z porad odd. ZUČ,KČ, MV, KPČ (1979-1987), zápisy z porad ředitelů kulturních zařízení (1981- 1983). Přehled kulturních domů a kult. vých. zařízení, kroměřížská studia kulturních center v okr. KM, seznam lidových hudebníků. Statut OKS, zápisy z porad, plán kulturní činnosti, poradní sbory, OZ, soutěže, ARS film, fotografie (1962-1976).
Archivní pomůcky
ŠALEROVÁ B.: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO KROMĚŘÍŽ, (1960) 1971 - 1991. Inventář, 2004, s. 20, ev.č. 73.

Státní okresní archiv Uherské Hradiště
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Uherské Hradiště
Místa vzniku fondu Uherské Hradiště
Časový rozsah: 1960-1971
Metráž: 0,35 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní osvětový dům Uherské HradištěOkresní kulturní středisko Uherské Hradiště
Tematický popis: Statuty, rozbory činnosti, propagační materiály.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Uherské Hradiště
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Uherské Hradiště
Místa vzniku fondu Uherské Hradiště
Časový rozsah: 1978-1989
Metráž: 0,30 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Uherské Hradiště
Tematický popis: Hodnocení činnosti a rozbory hospodaření, jednotný plán kulturně-výchovné činnosti, plány práce, novinové výstřižky, vydané tiskoviny, promenádní koncerty, zápisy školské a kulturní komise MěstNV UH.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Vsetín
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Vsetín
Místa vzniku fondu Vsetín
Časový rozsah: 1954-1998
Metráž: 4,10 bm zpracováno a inventarizováno 9,30 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Osvětový dům Vsetín 1954 - 1964 Okresní osvětový dům Vsetín 1964 - 1969 Okresní kulturní středisko Vsetín 1969 - 1991 Vsetínské kulturní středisko Vsetín 1991 - 1998
Tematický popis: Fond obsahuje cenné materiály dokumentující kulturní život v okrese Vsetín v letech 1954-1991.
Archivní pomůcky
BALETKA L.-VALŮŠEK D.: OKRESNÍ KULTURNÍ STŘEDISKO VSETÍN, 1954 - 1991. Inventář, 1993, s. 78, ev.č. 179.

Státní okresní archiv Zlín
Název fondu (sbírky): Středisko kulturních služeb Zlín
Místa vzniku fondu Zlín
Časový rozsah: 1950-1990
Metráž: 26,40 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Osvětový dům Gottwaldov 1952-1970 Okresní kulturní středisko Gottwaldov 1970-1990 Středisko kulturních služeb Zlín 1991 (zrušeno k 31.12.1991)
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Olomouc
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Olomouc
Místa vzniku fondu Olomouc
Časový rozsah: 1960-1991
Metráž: 25,75 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko v Olomouci (1960-1991)
Tematický popis: Fond obsahuje dokumenty, umožnující sledování vývoje kultury a osvětové činnosti na Olomoucku v letech 1960-1991. Obsahuje zejména korespondenci ředitele, písemnosti jednotlivých oddělení, plány a hodnocení činnosti, kartotéky pěveckých a ochotnických souborů a souborů lidových hudeb, rozbory činnosti a hospodaření aj.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Olomouc
Název fondu (sbírky): Kulturní středisko Velká Bystřice
Místa vzniku fondu Velká Bystřice
Časový rozsah: 1990-2001
Metráž: 0,50 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Kulturní středisko Velká Bystřice
Tematický popis: Fond obsahuje běžnou korespondenci a rozpočty organizace.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Prostějov
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Prostějov
Místa vzniku fondu Prostějov
Časový rozsah: 1952-1991(1999)
Metráž: 13,60 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko - amatérské filmové studio v Prostějově.
Tematický popis: Filmová dokumentace k politickým a kulturním událostem, k festivalům Wolkrův Prostějov, různým slavnostem a oslavám, k plnění volebních programů města Prostějova apod. Plány, rozpočty, rozbory, soutěže, inventarizace, statistiky.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Prostějov
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Prostějov
Místa vzniku fondu Prostějov
Časový rozsah: [1965]-[1980]
Metráž: 1,04 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Přerov
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Přerov
Místa vzniku fondu Přerov
Časový rozsah: (1944)1961-1991
Metráž: 10,20 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko v Přerově 1944-dosud
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Přerov
Název fondu (sbírky): Kulturní středisko Brodek u Přerova
Místa vzniku fondu Brodek u Přerova
Časový rozsah: 1976-1981
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Kulturní středisko v Brodku u Přerova 1976-dosud
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Šumperk
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Šumperk
Místa vzniku fondu okres Šumperk; Šumperk
Časový rozsah: 1958-1992
Metráž: 21,35 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Šumperk
Tematický popis: Kroniky BSP (brigáda socialistické práce), výkazy a plány práce, hodnocení činnosti, organizační a právní záležitosti, fotodokumentace, AMO-národní výstava, delimitace pracovníků, rušení kin, rozpočty.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Bruntál
Název fondu (sbírky): Agentura AZ - středisko kulturních služeb Bruntál
Místa vzniku fondu Bruntál
Časový rozsah: 1959-1991
Metráž: 7,79 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Jednotné kulturní středisko Bruntál Okresní kulturní středisko Bruntál Agentura AZ - středisko kulturních služeb Bruntál
Tematický popis: Účetní knihy a materiál, evidenční listy a osobní spisy, korespondence..
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Frýdek-Místek
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Frýdek-Místek
Místa vzniku fondu Frýdek - Místek
Časový rozsah: 1952-1989
Metráž: 2,40 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní osvětový dům Frýdek-MístekOkresní kulturní středisko ve Frýdku-Místku
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Frýdek-Místek
Název fondu (sbírky): Kulturní středisko Vratimov
Místa vzniku fondu Vratimov
Časový rozsah: 1973-1998
Metráž: 1,00 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Jednotné kulturní středisko ve Vratimově
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Frýdek-Místek
Název fondu (sbírky): Dům kultury Třinec
Místa vzniku fondu Třinec
Časový rozsah: (1956)1969-1996
Metráž: 10,40 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno) 22,85 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Závodní klub ROH TŽ n.p.1956-1960Jednotné kulturní středisko ROH TŽ n.p.1961-1969Společenský dům ROH TŽ VŘSR n.p.Třinec 1969-1989Dům kultury TŽ 1990-1993Dům kultury 1993-1995
Tematický popis: Fond slouží k poznání činnosti domu kultury v Třinci
Archivní pomůcky
MACUROVÁ-WIEWIORKOVÁ A.: DŮM KULTURY TŘINEC 1956-1990. Prozatímní inventární seznam, 1994, s. 0, ev.č. 802.

Státní okresní archiv Karviná
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Bohumín
Místa vzniku fondu Bohumín
Časový rozsah: 1974-1991
Metráž: 0,49 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Bohumín 1974-30.6.1991
Tematický popis: Komplexní rozbory, rozbory hospodaření, příspěvky do tisku, účetní uzávěrky, podací deník.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Karviná
Název fondu (sbírky): Beseda, vzdělávací a kulturní centrum Karviná
Místa vzniku fondu Karviná
Časový rozsah: 1954-1992
Metráž: 14,61 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní osvětový dům Karviná 1952-1971 Okresní kulturní středisko Karviná 1971-1990 BESEDA, vzdělávací a kulturní centrum Karviná 7.1.1991 - 31.8.1992
Tematický popis: Plány práce, hodnocení činnosti, plakáty, korespondence, noty, skladby, porady vedení, komplexní rozbory, osobní karty, dokumentace budovy, směrnice a nařízení, inventarizace majetku.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Karviná
Název fondu (sbírky): Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín
Místa vzniku fondu Český Těšín
Časový rozsah: 1958-1998
Metráž: 3,24 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Český Těšín 1958-1987 Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín 1996-dosud
Tematický popis: Fond obsahuje činnost kulturního střediska, kulturní akce, kroužky, korespondenci, kolektivní smlouvy, divadelní festival, kurzy, účetní uzávěrky, metodické listy, plány akcí, výkazy.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Karviná
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Havířov
Místa vzniku fondu Havířov
Časový rozsah: 1967-1997
Metráž: 3,65 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městský osvětový dům Havířov 1963-1976Městské kulturní středisko Havířov 1976-dosud
Tematický popis: Kontrolní činnost, hodnocení, vlastní činnost, roční výkazy, podací deníky, kolektivní smlouvy, zápisy z porad, kurzy.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Karviná
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Orlová
Místa vzniku fondu Orlová
Časový rozsah: 1960-1991
Metráž: 6,04 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Orlová 1960-31.12.1996
Tematický popis: Komplexní rozbory, výstavy, rozpočet, výstavy ZUČ, plány akcí, plakáty, směrnice, kolektivní smlouva, plány výstavní činnosti, měsíční programy.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Nový Jičín
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Nový Jičín
Místa vzniku fondu Nový Jičín
Časový rozsah: 1950-1990
Metráž: 3,80 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní dům osvěty v Novém Jičíně, Dům kultury a vzdělávání v Novém Jičíně, Okresní kulturní středisko v Novém Jičíně
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Nový Jičín
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Nový Jičín
Místa vzniku fondu Nový Jičín
Časový rozsah: 1963-1983
Metráž: 0,60 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Osvětová beseda v Novém Jičíně, Městské kulturní středisko v Novém Jičíně
Tematický popis: Zprávy o činnosti osvětové besedy, zápisy kulturní komise, plány kulturních akcí, zájmová umělecká činnost, propagace, kulturní zpravodaj, plakáty, kolektivní smlouvy, rozbory hospodaření
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Opava
Název fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko Opava
Místa vzniku fondu Opava
Časový rozsah: 1959-1990
Metráž: 8,16 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Okresní kulturní středisko v Opavě
Tematický popis: Fond obsahuje dokumentaci kulturních akcí okresního charakteru pořádaných střediskem.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Opava
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Kravaře
Místa vzniku fondu Kravaře
Časový rozsah: 1967-1983
Metráž: 2,28 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko v Kravařích
Tematický popis: Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady, jednotné plány kulturně-výchovné činnosti, plány práce a inventární soupisy.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Opava
Název fondu (sbírky): Jednotné kulturní středisko Stěbořice
Místa vzniku fondu Stěbořice
Časový rozsah: 1973-1994
Metráž: 1,20 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Jednotné kulturní středisko ve Stěbořicích
Tematický popis: Fond obsahuje zápisy z porad vedení OKS, z činnosti jednotli vých oborů JKS a z práce s mládeží, statistiku, roční výkaz hospodaření, vzdělávací akce.
Archivní pomůcky: nejsou

Státní okresní archiv Opava
Název fondu (sbírky): Městské informační kulturní středisko Vítkov
Místa vzniku fondu Vítkov
Časový rozsah: 1965-1994
Metráž: 0,84 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko ve Vítkově
Tematický popis: Fond obsahuje organizační záležitosti a dokumentaci akcí.
Archivní pomůcky: nejsou

Archiv města Plzně
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Plzeň (Esprit)
Místa vzniku fondu Plzeň
Časový rozsah: 1954-1996
Metráž: 4,81 bm zpracováno (z toho 1,08 bm inventarizováno) 2,66 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko v Plzni, Nejedlého sady 1 (dříve Osvětová beseda města Plzně 1951 - 1958, Městský osvětový dům Plzeň 1958 - 1972) Esprit (nyní p.o.)-plzeňský kulturní servis (vznikl rozdělením MKS na Esprit a Hvězdárnu a planetárium od 1. 7. 1992), právní nástupce MKS
Tematický popis: Knihy, pom. kniha, spisy. Z r. 1996 - Knihy pomocné (1975 - 1992) - knihy návštěvníků výstav, kroniky klubových pořadů (Luna, Družba, Plzeňka), archivní knihy MKS, ObvKS 1-4, 2 literární rukopisy (KB 1882), Spisy (1966 - 1993): plány činnosti, rozpočty, rozbory činnosti a hospodaření, dokumentace výstav v Luně, kroužků ZUČ (hudební, výtvarné, fotokroužky, filmový klub, divadla), různékurzy a kluby (středisko důvěry, Deltaklub Luna), poradní sbory, pořady pro mládež (Mládež a kultura), kulturní akce (koncerty, burzy, divadelní představení). Fotodokumentace: diapozitivy obrazů, fotografie kult. akcí v Plzni (KZ Šeříková ul.), jiné dokumentární fotografie z let 1974 - 1985, 1 album. Dokumentace výstav, zápisy z porad a příkazy ředitele, org. řád a kol. smlouvy, zřizovací listiny, účetní rozvahy a závěrky.
Archivní pomůcky
KALSEROVÁ J.-LINDA J.: MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V PLZNI (OSVĚTOVÁ BESEDA MĚSTA PLZNĚ, MĚSTSKÝ OSVĚTOVÝ DŮM) I., 1954 - 1990. Inventář, 1985, s. 14, ev.č. 169.
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V PLZNI II., 1978 - 1983. Prozatímní inventární seznam, 1989, s. 4, ev.č. 317.

Archiv města Ústí nad Labem
Název fondu (sbírky): Albis, kulturní středisko Ústí nad Labem
Místa vzniku fondu Ústí nad Labem
Časový rozsah: 1971-2002
Metráž: 9,00 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Albis, kulturní středisko v Ústí nad Labwem, dříve Krajské kulturní středisko v Ústrí nad Labem
Archivní pomůcky: nejsou

Archiv města Ostravy
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Ostrava
Místa vzniku fondu Ostrava
Časový rozsah: 1963-1990
Metráž: 7,11 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko v Ostravě - 1991
Tematický popis: Fond je pramenem k dějinám kulturní a osvětové práce v Ostravě od roku 1963. Cenné jsou zejména zprávy o kulturně-výchovných akcích a jejich hodnocení a dokumentace jednotlivých forem činnosti (např. Třetí národní přehlídky amatérského divadla pro děti v Ostravě-Porubě 1975, Klubu přátel poezie, různé brožury vydané městským kulturním střediskem Ostrava aj.). Dochovaly se rovněž doklady organizačního vývoje kulturních a osvětových zařízení v Ostravě v tomto období.
Archivní pomůcky: nejsou

Archiv města Ostravy
Název fondu (sbírky): Obvodní kulturní středisko Ostrava 4
Místa vzniku fondu Ostrava; Poruba
Časový rozsah: 1967-1989
Metráž: 1,68 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Obvodní kulturní středisko Ostrava 4 /1967 - 1989/
Tematický popis: Obsahuje plány činnosti, rozpočty, porady, korespondenci vedení z let 1967 - 1978, materiály dokumentující činnost kurzů aj.
Archivní pomůcky: nejsou

Archiv města Ostravy
Název fondu (sbírky): Obvodní kulturní středisko Ostrava 2
Místa vzniku fondu Ostrava; Slezská Ostrava
Časový rozsah: 1972-1983
Metráž: 0,36 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Obvodní kulturní středisko Ostrava 2 1972 - 1992
Tematický popis: Fond obsahuje 13 pokladních knih, rozpočty 1980 - 1983.
Archivní pomůcky: nejsou

Archiv města Ostravy
Název fondu (sbírky): Obvodní kulturní středisko Ostrava-Jih
Místa vzniku fondu Hrabůvka; Ostrava-Jih; Zábřeh nad Odrou
Časový rozsah: 1969-1997
Metráž: 1,92 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Obvodní kulturní středisko Ostrava 3 1969 - 1990; Obvodní kulturní středisko Ostrava-Jih 1990 - ;
Tematický popis: Fond obsahuje účetní uzávěrky a rozpočty, výkazy a rozbory hospodaření, kolektivní smlouvy, příkazy ředitele, pokyny, směrnice a pracovní řád, propagační materiály aj.
Archivní pomůcky: nejsou

Archiv města Ostravy
Název fondu (sbírky): Obvodní kulturní středisko Ostrava 1
Místa vzniku fondu Moravská Ostrava; Ostrava
Časový rozsah: 1964-1992
Metráž: 3,88 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Osvětová beseda Ostrava 1 - 1971; Obvodní kulturní středisko Ostrava 1 1971 - 1993
Tematický popis: Obsahuje příkazy ředitele ObKS a jeho náměstků, zápisy z porad vedení, kolektivní smlouvy, organizační a pracovní řády, materiály agitačních středisek a agitačních rad při ObKS, materiály zájmové umělecké činnosti a kulturně výchovné činnosti, stavební dokumentaci budov ObKS, kroniku Klubu mladých Atlantik aj.
Archivní pomůcky: nejsou
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.