Databáze českého amatérského divadla

Texty: Statut udělování

STATUT
pro udělování morálního ocenění ZLATÝ ODZNAK J. K. TYLA

Občanská sdružení divadelních amatérů s celostátní působností se dohodla každoročně společně ocenit mimořádné zásluhy jednotlivců o amatérské divadlo, a to nezávisle na Ceně MK ČR. Považují totiž za vhodné rozšířit možnosti oceňování těchto občanských aktivit, a to na celostátní úrovni.
Zakládajícími organizacemi této dohody jsou:
Česká obec sokolská
Divadelní centrum Podbeskydí
Svaz českých divadelních ochotníků
Svaz českých divadelních ochotníků - skupiny amatérských loutkářů
Tělovýchovná jednota OREL
Volné sdružení východočeských divadelníků


Část první - Pravidla oceňování

Článek I
1. Statut stanoví základní pravidla pro udělování morálního oceňování v oblasti amatérského divadla.

2. Morální ocenění ZLATÝ ODZNAK J. K. TYLA uděluje jednou ročně komise (dle čl. VI) pro udělování ocenění.

3. Statut stanovuje podmínky k udělování morálního ocenění, jednacím řádem upravuje přípravu a průběh zasedání komise, způsob usnášení a další skutečnosti spojené s její činností a organizačně finančním řádem stanovuje technické, organizační a finanční podmínky pro udělování ZLATÉHO ODZNAKU J. K. TYLA (dále jen zlatý odznak).

Článek II
1. Morální ocenění zlatý odznak může být udělen za mimořádné zásluhy o amatérské divadlo všech oborů a žánrů včetně činoherního, loutkového, hudebního, pantomimy a pohybového divadla, uměleckého přednesu a divadla poezie.

2. Morální ocenění zlatý odznak může být udělován občanu staršímu 15 let, pro něhož činnost v danému uměleckém oboru není hlavním zdrojem přijmů.

Článek III
1. Návrhy na udělení zlatého odznaku mohou podávat pouze písemně občanská sdružení amatérských divadelníků a organizací zabývajících se amatérským divadlem v celostátní působnosti, které přistoupily k tomuto Statutu.

2. Písemný návrh musí obsahovat:
a) základní identifikační údaje navrhovatele,
b) základní identifikační údaje navrhované osoby,
c) podrobnou charakteristiku činnosti navrhované osobnosti včetně údajů o dosavadních oceněních,
d) jasné a přesné zdůvodnění návrhu včetně dokumentace.

Článek IV
1. Morální ocenění zlatý odznak je vyhlašováno každoročně k 1. květnu a udělováno po dohodě s příslušnými pořadateli u příležitosti Loutkářské Chrudimi, Jiráskova Hronova nebo v rámci jiné významné akce příslušného oboru. Tento požadavek musí být uveden v návrhu.

2. Navrhovatelé podávají návrhy nejpozději do 31. března běžného roku předsedovi komise.

3. Podmínky a termíny včetně adresy komise jsou vždy zveřejňovány v ďARTAMANu číslo 6 pro následující rok.

Článek V
1. Činnost komise se řídí jednacím řádem, který je součástí tohoto Statutu - část druhá.

2. Technické, organizační a finanční podmínky jsou součástí organizačně finančního řádu, který tvoří třetí část tohoto Statutu.


Část druhá - Jednací řád komise

Článek VI
1. Komise je pro udělování morálního ocenění Zlatého odznaku orgánem rozhodujícím.

2. Občanská sdružení divadelních amatérů a organizace, které přistoupily k tomuto Statutu, zastupuje 1 člen v komisi.

3. Členství v komisi je čestnou funkcí, funkční období je tříleté. Opakované členství se připouští. Členství zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se členství v komisi, odvoláním vysílající organizací nebo zánikem obecných podmínek pro činnost v komisi. Na uvolněné místo deleguje vysílající organizace nového člena.

4. Komise ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, kteří jsou statutárními orgány komise. Při tom jeden z nich je vždy z organizace správce zlatého odznaku.

5. Předseda komise odpovídá za její činnost, zejména svolává a řídí jednání komise, shromažďuje a připravuje k projednání došlé návrhy na udělení zlatého odznaku, zajišťuje výrobu odznaků a diplomů, stvrzení jejich udělení a jejich důstojné předání. Také odpovídá za včasné zveřejnění podmínek k udílení zlatého odznaku a za vedení archivu komise.

6. Komise jedná nejméně jednou ročně, nejpozději do 30. dubna, nebo kdykoliv k řešení naléhavého problému. O mimořádné svolání komise může předsedu požádat organizace prostřednictvím svého zástupce.

7. Jednání komise je neveřejné. Z něho se pořizuje zápis o výsledcích jednání, který se rozesílá všem zúčastněným sdružením a organizacím do 3 týdnů.

8. Rozhodnutí komise je právoplatné, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. O každém návrhu se koná samostatná rozprava. Hlasuje se veřejně, pokud komise nerozhodne jinak. Každému členu náleží jeden hlas. Pro přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Nepřítomného člena může zastoupit jiný zástupce zúčastněné organizace, vybavený plnou mocí.

9. Je-li projednáván návrh na udělení zlatého odznaku některému členu komise, nesmí se tento zúčastnit rozpravy ani hlasování.

10. Zápis z každého zasedání komise pořizuje pověřený člen komise a předkládá jej ke schválení předsedovi komise.


Část třetí - Organizačně finanční řád

Článek VII
1. Přistoupení ke Statutu vzniká připojením dopisu statutárního zástupce přistupující organizace a zaplacením vstupního poplatku.

2. Zúčastněná organizace má právo navrhovat každoročně maximálně 3 osobnosti splňující náležitosti čl. II Statutu.

3. Přistupující organizace má povinnost zaplatit poplatek ve výši 2 000 Kč do třiceti dnů po podpisu přistoupení a dále roční poplatek ve výši 1 500 Kč do konce kalendářního roku, a to na zvláštní konto vedené správcem zlatého odznaku.
Nezaplacením ročního poplatku ztrácí organizace právo k podávání návrhů na udělení zlatého odznaku v následujícím roce.

Článek VIII
1. Správcem Zlatého odznaku je některá z přistoupených organizací pověřená komisí pro udělování zlatého odznaku. Správce musí s pověřením projevit písemný souhlas.

2. Správce je pověřen na dobu neurčitou. Výpověď z povinností správce musí organizace písemně sdělit předsedovi komise nejpozději do konce kalendářního roku.

3. Povinnosti správce zlatého odznaku:
a) zajišťuje příjem vstupních a ročních poplatků,
b) zajišťuje krytí nákladů spojených s činností komise a udílením zlatých odznaků, vede o tom zvlášť účetnictví. Účetní doklady musí být parafovány předsedou nebo místopředsedou komise,
c) objednává zhotovení odznaků a diplomů, zajišťuje jejich zásobu a sklad,
d) v případě změny správce odpovídá za předání agendy zlatého odznaku novému správci podle pokynů předsedy komise.

Článek IX
1. Náklady spojené s výrobou, udílením zlatého odznaku a s činností komise včetně příslušných administrativních nákladů jsou hrazeny:
a) ze vstupních a ročních poplatků zúčastněných občanských sdružení a organizací,
b) z darů a odkazů institucí a jednotlivců,
c) ze sbírek a akcí ve prospěch udílení zlatého odznaku.

2. Z finančních prostředků (čl. IX/ 1) zvláštního konta u správce zlatého odznaku se hradí:
a) administrativně organizační činnost komise (poštovné, nájemné, telefonní poplatky, rozmnožování apod.)
b) zhotovení odznaků a diplomů,
c) příslušné náklady spojené s delegováním jedné osoby, obvykle zástupce komise, při předávání zlatého odznaku.

3. Cestovní náhrady členy komise spojené se zasedáním komise a náklady spojené s účastí oceněných osobností na příslušné přehlídce (cestovné, nocležné, pohoštění apod.) hradí nominující organizace.

4. Při změněn správce zlatého odznaku se převádí i finanční agendy a vypořádání příslušného účtu.

5. Revizi hospodaření správce zlatého odznaku provádí kontrolní orgán příslušné zúčastněné organizace. Zpráva o výsledku je podávána komisi pro udělování zlatého odznaku na prvním zasedání po účetní závěrce organizace.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':