Databáze českého amatérského divadla

Texty: Poniklá, Kolár 1903-1919, přepis záznamů valných hromad

Přepis záznamů valných hromad
Vzdělávací ochotnické jednoty J.J.Kolár Poniklá
z let 1903 - 1919

Předmluva přepisovatelova
Vážený čtenáři, do rukou se Ti dostává přepis několika záznamů valných hromad ponikelských divadelních ochotníků z počátku 20. století. Jsou vyňaty z pokladní knihy jednoty z let 1899 – 1954, kterou uchovává a zpřístupňuje veřejnosti Okresní archiv Semily. Jedná se o jeden z mála zdrojů informací o období před katastrofálním požárem sálu hostince U Holubců v roce 1952, kdy lehla popelem většina písemností jednoty. Pokladní kniha obsahuje krom precizně až puntičkářsky vedeného účetnictví i zápisy několika valných hromad (1903 – 1913 a 1919) – později byly tyto vedeny, žel, do nedochovaných kronik.

Pro dnešního čtenáře bude jistě zajímavé nahlédnout, jak oficiální byla volba všech činovníků (a to včetně režisérů!). A pozornosti by neměly ujít zejména pasáže „volných návrhů“ a „diskuzí“. Ty nám jasně ukazují, jak nesmrtelné jsou problémy (jistě nejen) ponikelského ochotničení, byť forma jejich řešení se v průběhu věků různí.

Text neprošel jazykovou korekcí, úprava se snaží přiblížit ručně psanému originálu.

Na závěr předmluvy poznamenávám, že strojový přepis nemůže postihnout silnou atmosféru, kterou je prodchnut původní záznam. A ctěnému čtenáři je tedy záhodno doporučiti i seznámení se s originálem.
Thalii zdar, Tomáš Hájek.
Valná hromada konána 11. října 1903.
Pořádek:
I. Čtení protokolu poslední valné hromady
II. Zprávy činovníků
III. Volby činovníků: Za předsedu zvolen pan J. E. Nosek č. 92
Za I. regiseura pan E. Burghardt
Za II. regiseura pan J. F. Holubec č. 34
Za jednatele pan Jan Holubec č. 215
Za pokladníka pan Jos. Nechanický č. 219
Za člena výboru pan Frant. Tomáš ml. č. 61 (napověda)
Za člena výboru pan Jan Holubec č. 100 (výběrčí)
Za člena výboru pan Mich. Novotý č. 97 (dekoratér)
Za člena výboru pan Boh. Fišera č. 184 (garderober)
Za výběrčí lístků pan J. E. Nosek a pan Lad. Harcuba
Za revisory pan Ad. Burghardt a pan Jan Tomíček
Za techn. Personál pan L. Jancák a spol. za odměnu 2 K od kusu
Mytí jeviště svěřeno služce p. Holubce za odměnu 30 Kr.


Valná hromada konána dne 16. 10. 1904
Pořádek:
1. Zahájení schůze o 3tí hod. odpoledne, ježto v ustanovenou dobu nebyl dostatečný počet členů přítomen.
2. Zprávy činovníků:
a, Ze zpr. regiseurů zřejmo, že rozdávání úloh je vel. ztíženo tím, že mnozí a mnohé členové – členky úlohy vracejí.
b, Ze zpr. jednatele zřejmo, které kusy, kdy a s jakým výsledkem byly sehrány
c, Ze zpr. pokladníka vysvítá, že spolek má dosud dluhu Korun 144, jež má dostati p. Holubec č. 34
3. Volby činovníků:
Za předsedu zvolen: p. J. E. Nosek č. 92
Za I. regiseura zvolen: p. E. Burghardt č. 230
Za II. regiseura zvolen: p. J. F. Holubec č. 34
Za jednatele zvolen: p. Jan Holubec 215
Za pokladníka zvolen: p. Jos. Nechanický 219
Za napovědu zvolen: p. V. Pičman
Za člena výboru zvolen: p. M. Novotný 97
Za člena výboru zvolen: p. Boh Fišera
Za člena výboru zvolen: p. Jan Holubec 100
Za člena výboru zvolen: p. Jan Harcuba 48
Za revisora účtu zvolen: p. Ad. Burghardt
Za revisora účtu zvolen: p. Kar. Kotrba
Za správce (techn. pers.) L. Jancák a spol.
Za výběrčího lístků Fr. Harcuba 48 a J. E. Nosek
3. Rozhovor o sebevzdělávání ochotníků.
V této příčině usneseno, aby členové i členky pilně čítali, jinde divadla navštěvovali a hleděli cvičiti paměť, přednes, mimiku a t. p.
4. Volné návrhy
Přítomní členové usnáší se přičiniti o to, aby zamezeno bylo „kouření“ při představení jako v garderobě, tak na jevišti v meziaktí i v sále, rovněž uznáno za neúnosné neslušné a nedůstojné „píti“ při představení na útraty spolkové a doporučuje se v té příčině, když to výborem dovoleno bude, nějaký ten litr vypíti buď po divadle neb po zkouškách.

Jiných návrhů nebylo, proto protokol skončen.

Jan Holubec, jednatel.Valná hromada konána dne 15. října 1905.

Při valné této hromadě zjištěn počet členů, jichž čítá jednota 11 ženských a 30 mužských, úhrnem tudíž 41 členů. Z těch zúčastnilo se valné hromady 18.
Schůze zahájena pro nedostatečný počet přítomných až o třetí hod. odpolední.
Po přečtení zápisu o minulé valné hromadě a po přečtení stanov podána zpráva jednací a pokladniční, načež provedeny byly volby činovníků, při nichž zvoleni

pp. J. E. Nosek za předsedu,
Boh. Fišera za I. regiseura,
Lud Jancák za II. regiseura,
Jan Holubec za jednatele,
Jos. Nechanický za pokladníka
Vincenc Pičman za člena výboru
Mich. Novotný za člena výboru
Frant. Holubec 34 za člena výboru
Jan Holubec 100 za člena výboru
Adolf Burghardt za člena výboru
Jan Harcuba za člena výboru

(Kromě těchto obdrželi hlasy Fr. Tomáš ml. č. 61, Lud. Holubec, Jos. Fišera a L. Jancák)

Dále byli zvoleni pp. Fr. Tomáš ml. č. 61 a Jindřich Hajna za přehlížitele účtů a Ludvík Jancák a spol. za technický personál.
Po volbě činovníků přijati někteří noví členové a dodatečně schváleno zakoupení několika vhodných knížek divadelních a ustanoveno některé jiné vhodné ještě objednati.
Na to doporučují noví činovníci, aby se členové dostavovali ke zkouškám včas, a aby dodrželi loňské usnesení při volných návrzích, jež se znovu doporučuje.
Pan Michal Novotný má zhotoviti do příští hry pět třísedadlových sklapovacích lavic na zkoušku. Budou-li vyhovovati, pořídí se jich dle potřeby ještě více.
Ku konci schůze usneseno o Všech svatých sehráti div. hru „Debora“ – ostatní hry ustanoví se později.
Jiných návrhů nebylo, proto schůze skončena.

Jan Holubec, jednatel.


Valná hromada konána dne 28. října 1906
Pořad:
I. Zahájení schůze a zjištění počtu přítomných.
Schůze zahájena byla teprv o 3tí hod. odpoledne za přítomnosti 20členů
II. Čtení zápisu o minulé valné hromadě
Zápis o minulé valné hromadě přečten a bez námitek po přečtení stvrzen čili schválen.
III. Zprávy činovníků.
Zprávy činovníků ku přání většiny přítomných sděleny co nejstručněji, poněvač mají následovati volby nových činovníků.
IV. Volby činovníků.
1, Volba předsedy. Z 19ti odevzdaných lístků hlasovacích obdrželi: p. Jan E. Nosek 14 hlasů, Frant. Holubec 34 dva hlasy, Jan Holubec 100 také dva hlasy a jan Holubec 215 jeden hlas.
I byl tudíž za předsedu zvolen p. Jan E. Nosek.
2, Volba jednatele. Ze 20ti odevzdaných lístků hlasovacích obdrželi Jan F. Holubec 19 hlasů a Fr. Tomáš jeden hlas.
Za jednatele zvolen tudíž Jan F. Holubec.
3, Volba pokladníka. Ze 20ti odevzdaných lístků hlasovacích obdrželi: Jos. Nechanický 17 hlasů, Jan holubec č. 100 dva hlasy a Fr. Tomáš jeden hlas.
Za pokladníka zvolen Josef Nechanický.
4, Volba dvou regiseurů. . Ze 20ti odevzdaných lístků hlasovacích obdrželi: Bohuslav Fišera 17 hlasů, Ludvík Jancák 13 hlasů, Jan Harcuba a Adolf Burghardt po třech hlasech, Fr. Holubec 34, Jos. Fišera, Jindř. Hajna a Fr. Harcuba po jednom hlase.
Za I. režiséra zvolen Boh. Fišera
Za II. režiséra zvolen Lud. Jancák
5, Volba 4 členů výboru a dvou náhradníků: Při této volbě z odevzdaných 20 lístků hlasovacích obdrželi:
Adolf Burghardt 19 hlasů
Josef Hlaváček 19 hlasů
Mich Novotný 16 hlasů
Jan Holubec 14 hlasů
a zvoleni za výbor
Fr. Tomáš 13 hlasů
Jan Harcuba 13 hlasů
a zvoleni za náhradníky výboru
Vedle toho obdrželi: Fr. Holubec č. 34 deset hlasů, Jos, Fišera pět hlasů, Jindř. Hajna a Lud. Holubec po 4 hlasech, Frant. Fišera, J. Nosek, Fr. Harcuba po 1 hlasu.
6, Za revisory účtů aklamacízvoleni Fr. Harcuba aj. Hajna.
7, Za výběrčího lístků zvolen Kar. Tuláček.
V. Ustanovení budoucích her:
1/XI. Na dušičky, 18/XI. Děl. milenka, 2/XI. Kolébka, 25/XII. Psohlavci a při n. roce opakovat Kolébku nebo Psohlavce.
VI. Volné návrhy: Jon: Hlídka při představeních!
97: Upravit světlo!
34: Tvrdé lístky na sedadla opatřiti!
Boh. Fišera: Odebírat časopis „Divadlo“.

// Poznámka: „97“ bude pan Michal Novotný, „34“ pan František Holubec (dle č. p.)


Valná hromada, jež odbývána byla až dosud na podzim každého roku, tentokráte odbývána až 16. ledna 1908.
Pořad:

I, Zjištění počtu přítomných členů a zahájení valné hromady.
Schůze zahájena o hodinu později za přítomnosti 19ti členů mužských a to proto, poněvadž v ustanovenou hodinu nebyl přítomen dostatečný počet členů.

II, Čtení zápisu o minulé valné hromadě.
Zápis o minulé valné hromadě přečten a bez námitek schválen.

III, Zprávy činovníků:
Zprávy činovníků byly bez námitek schváleny.

IV, Volby činovníků:
Při volbě předsedy odevzdáno 19 hlasovacích lístků; z těch obdrželi pp. J. E. Nosek 13 hlasů, Josef Fišera (Kaván) 5 hlasů a Fr. Holubec č. 34 jeden hlas.
Za předsedu tudíž zvolen Jan Em. Nosek.

Při volbě jednatele odevzdáno19 hlasovacích lístků. Z těch obdrželi Jan F. Holubec 18 hlasů, Fr. Tomáš 1 hlas.
Za jednatele tudíž zvolen Jan F. Holubec.

Při volbě pokladníka odevzdáno19 hlasovacích lístků. Z těch obdrželi p. Ad. Burghardt 18 hlasů a Jos. Nechanický jeden hlas.
Za pokladníka tudíž zvolen Adolf Burghardt.

Při volbě režiseurů odevzdáno taktéž 19 hlasovacích lístků. Z těch obdrželi Boh. Fišera 17 hlasů, Lud. Jancák 16 hlasů. Vedle toho pět hlasů bylo roztříštěno.
Za I. režiseura zvolen Boh. Fišera.
Za II. režiseura zvolen Lud. Jancák.

Při volbě výboru odevzdáno opět 19 hlasovacích lístků. Z těch obdrželi
pp. Ludvík Liška 18 hlasů Frant. Harcuba 7 hlasů
Mich. Novotný 18 hlasů Frant. Tomáš 3 hlasy
Frant. Jerie 16 hlasů Kar. Tuláček 6 hlasů
Jindř. Hajna 15 hlasů Lud. Holubec 7 hlasů
Jan Harcuba 15 hlasů Frant. Fišera 1 hlas
Fr. Holubec 8 hlasů
Poněvadž Fr. Holubec se vzdal členství ve výboru ve prospěch Fr. Harcuby, zvoleni byli tudíž za členy výboru 1, Lud. Liška
2, Mich. Novotný
3, Frant. Jerie
4, Frant. Hajna
5, Jan Harcuba
6, Frant. Harcuba
Za výběrčího lístků zvolen aklamací Kar. Tuláček.
Za revisory účtů zvoleni Frant. Holubec 33 a Jar. Holubec 88.
Za technický personál zvoleno družstvo L. Jancák a comp.
V, Návrh na pořádání maškarního plesu.
Většina přítomných schvaluje pořádání plesu. Ustanoven ihned plesový výbor, sestávající se z členů výboru a místních pp. učitelů. Ku plesu objedná se 250 pozvánek. Pozvánky roznesou Boh. Fišera a Frant. Harcuba. Dále ustanoveno k návrhu L. Holubce vydávat volné lístky všem hrajícím členům před představením a i před plesem.

Jiných návrhů nebylo.

J. Holubec, jednatel.


Zápis o jednání při valné hromadě, konané dne 6.ledna r. 1909.
Pořad:

I, Zjištění počtu členů a zahájení schůze.
Předseda zjistiv, že přítomno 17 členů, zahájil valnou hromadu.
II, Čtení zápisu o poslední valné hromadě.
Jednatel přečetl zprávu o činnosti jednoty za min. rok. Proti zprávě námitek nebylo, proto zpráva ztvrzena.
III, Zpráva činovníků byly bez námitek schváleny.
IV, Volby činovníků
1, Volba předsedy. Při volbě odevzdáno 17 hlasovacích lístků. Z těch obdrželi pp. J. E. Nosek 10 hlasů, Jos. Fišera Kavan 6 hlasů a Frant. Holubec 1 hlas.
Za předsedu zvolen tudíž p. J. E. Nosek.
2, Volba jednatele. K návrhu p. J. E. Noska zvolen aklamací jednomyslně Jan Holubec.
3, Volba pokladníka. Při volbě pokladníka odevzdáno 17 hlas. lístků. Z těch obdrželi pp. Fr. Harcuba 48 jedenáct hlasů, Jan Harcuba 43 tři hlasy, Jos. Kobr dva hlasy a Fr. Holubec jeden hlas. Za pokladníka zvolen tudíž p. Frant. harcuba č. 48.
4, Při volbě 2 režiseurů odevzdáno 17 hlas. lístků. T těch obdrželi pp. Bohuslav Fišera 16 hlasů, Jos. Polák 16 hlasů, Lud. Liška a Jos. Kobr po jednom hlase. Za režiseury zvoleni pp. B. Fišera a J. Polák.
5, Volba 4 výborů a dvou náhradníků. Při volbě výboru a náhradníků odevzdáno 18 hlas. lístků. Z těch obdrželi pp.
Ludvík Jancák 17 hlasů Fr. Tomáš 3 hlasy
Ludvík Liška 16 hlasů Fr. Kobr 3 hlasy
Michal Novotný 16 hlasů Jos, Fišera 1 hlas
Jan Harcuba 15 hlasů Fr. Hrubý 1 hlas
Josef Kobr 15 hlasů L. Jancák malý 1 hlas
Jindřich Hajna 14 hlasů
Byli tudíž zvoleni za výbory L. Jancák, L. Liška, M. Novotný a Jan Harcuba. Za náhradníky Josef Kobr a J. Hajna.
6, Za výběrčího zvolen p. Karel Tuláček.
7, Za revisory účtů pp. Frant. Holubec a Fr. Tomáš.
8, Za technický personál L. Jancák a společník.

V, Volné návrhy:
K návrhu p. Fr. Harcuby usnáší se přítomní uspořádati si společenský zábavní večírek. Režisérové postarají se o přiměřenou zábavu.
K návrhu mnohých členů opětně se doporučuje, aby se při představení nepilo na útraty spolkové. Taktéž není doporučitelno, aby se při představení za kulisami kouřilo!
Jiných návrhů nebylo, proto schůze skončena.
Zápis o jednání při valné hromadě konané dne 1. února 1910.
Pořad:
I, Zjištění počtu přítomných a zahájení schůze výroční.
Předseda zjistiv, přítomnosť 22 mužských členů a 2 ženských členů, zahájil výroční schůzi. Po zahájení a během schůze dostavili se ještě 2 čl. muži a 1 žena, takže se zúčastnilo schůze celkem 30 členů.
II, Čtení zápisu o minulé valné hromadě.
Zápis o minulé výroční schůzi byl přečten a schválen.
III, Zprávy činovníků.
Jednatel přečetl ze zápisníku jednotlivě během r. 1909 přehrané kusy divadelní jakož i příjem a vydání při nich vzniklé .
Na to předneseny byly zprávy ostatních činovníků. Zprávy veškeré byly schváleny.
IV, Volby činovníků:
1, Volba předsedy: Při volbě předsedy odevzdáno 29 hlas. lístků. Z těch obdrželi: Jan E. Nosek 22 hlasů, Jos. Fišera 2 hl., Jos. Kobr 1 hlas, Fr. Holubec 2 hl a Ad. Burghardt 2 hlasy.
Za předsedu zvolen tudíž opětně p. J. E. Nosek.
2, Volba jednatele: Ku přání přítomných za jednatele zvolen aklamací Jan Holubec.
3, Volba pokaldníka. při volbě pokladníka odevzdáno 30 hlas. lístků, z nichž obdrželi Fr. Harcuba 17 hlasů, Jos. Kobr 8 hlasů, Ad. Burghardt a Fr. Holubec č. 34 po 2 hlasech a L. Liška 1 hlas. Za pokladníka zvolen tudíž opětně Fr. Harcuba č. 48.
4, Volba 2 režiseurů. Při volbě rež. odevzdáno 30 hlas. lístků, z nichž obdrželi Boh. Fišera 26 hl., Ad. Burghardt 16 hlasů, Jos. Polák 7 hl., Fr. holubec a Jar. Holubec po 1 hlase.
Za I. rež. zvolen tudíž Boh. Fišera a za II. rež. zvolen tudíž Ad. Burghardt.
5, Volba 4 výborů a 2 náhradníků: Při volbě této obdrželi Jos. Kobr 27 hl., L. Liška 27 hl., M. Novotný 26 hl., Jos. Polák 25 hl., L. Jancák 25 hl., Jindř. Hajna 22 hlasů, Fr. Jerie 14 hl., Fr. Kobr 8 hl., A. Kobr 3 hl., a Kar. Tuláček, Jar. Kobr a Fr. Fišera po 1 hlase.
Za výbor a náhradníky zvoleni byli:
Josef Kobr,
Lud. Liška,
Mich Novotný,
Jos. Polák,
Lud. Jancák,
Jindř, Hajna
6, Volby ostatních činovníků.
Za výběrčího lístků zvolen aklamací Karel Tuláček.
Za revisory účtů zvoleni aklamací Fr. Holubec a Jos. Nosek.
Za řiditele technického personálu L. Jancák.
Za divadelního sluhu zvolen A. Marek.
7, Volné návrhy:
Ku přání většiny přítomných doporučuje se, aby všichni členové vůbec varovali před kouřením jak v hledišti, tak i v garderobě a na jevišti neb za kulisami.Jan Polák připomíná k tomu, aby mezi jednáním nikdo ze členů nenahlížel z jeviště do hlediště.
Dále doporučuje se mnohými členy:
1, Při zkouškách netropit komedie! (J. Holubec)
2, Co napověda doporučí, vykonat! (L. Liška)
3, Chybí-li kdo, nech se napomenout! (B. Fišera)
4, Při hlavní zkoušce nechť je přítomen řiditel! (J. Hajna)
5, ke zkouškám, nechť chodí se v čas! (J. E. Nosek)
6, Režisérové k udržení pořádku buďtež rázní! (L. Jancák)
Jiných návrhů nebylo, proto schůze skončena. J. F. Holubec, jednatel.

Zápis o jednání při valné hromadě konané dne 15. ledna 1911.
Pořad:
I, Zjištění přítomných a zahájení valné hromady.
Předseda jednoty zjistiv počet přítomných členů (20m. + 3 ž. v praes. list. podep.) zahájil valnou hromadu. po zahájení přečten zápis o min. v. hrom., jenž byl bez námitek schválen.
II, Zprávy činovníků:
a, Zpráva jednatelská obsahovala zprávu o neustáleném počtu členů, zprávu o počtu sehraných divadelních her, o jednotlivých příjmech i vydáních při hrách konaných během r. 1910, dále zprávu o růz. přáních a potřebách jednoty.
b, Zpráva pokladní: Pokladník předčítá podrobně veškeré příjmy a vydání z r. 1910. Dle zprávy pokladní jeví se jmění pokladny následovně:
A, Přijato: 1, Převodem z r. 1909 zůstatek = 298K 98h
2, Příjem hrubý v r. 1910 činil = 594K 30h
3, Připsaný úrok z ulož. peněz za r. 1908, 1909, 1910 činil = 26K 57h,
což činí příjmů úhrnem 919K 85h.

B, Vydáno bylo v roce 1910 úhrnem 490K 63h
takže zbývá čistého jmění 429K 22h
a to v obč. zál. = 428,15K, u pokladníka 1,07K, tedy: 429,2K

Srovnáním příjmu skutečného pouze v r. 1910 v obnose 594K 30h
se skutečným vydáním v r. 1910 v obnose 490K 63h
jeví se čistý zisk v r. 1910 vzniklý 103K 67h.

Proti oběma zprávám nebylo přítomnými ničeho namítáno.

III, Volby činovníků:
K předsevzatým volbám činovníků Jan harcuba navrhuje, aby se volilo aklamací, načež:
a, Za předsedu jednoty k návrhu Boh. Fišery zvolen aklamací J. E. Nosek
b, Za jednatele jednoty k návrhu J. Harcuby zvolen aklamací J. F. Holubec
c, Za pokladníka navržen J. E. Noskem Jos. Polák. Týž však děkuje za důvěru a prohlašuje, že jemu nemožno pro nadbytek práce, a tudíž pro nedostatek času a mnohé starosti nabízené funkce přijmouti a zároveň že pro tytéž příčiny z jednoty vystupuje. Na to provedla se volba pokladníka lístky hlasovacími, při níž obdrželi ze 22 hlasů Jos. Kobr 9 hlasů, Fr. Harcuba 9 hlasů a po 1 hlase L. Liška, A. Burghardt, Josef Kopal a Jan Harcuba. Poněvač ze jmenovaných nikdo neobdržel nadpoloviční počet hlasů, bylo nutno provésti novou volbu užší mezi členy, kteří obdrželi stejný nejvyšší počet hlasů. jelikož však před užší volbou Jos. Kobr prohlásil, že práva na užší volbu se vzdává ve prospěch Fr. Harcuby, zvolen tudíž bez další volby za pokladníka Fr. Harcuba, jenž volbu přijal.
d, Za režiséry k návrhu Jana Harcuby zvoleni aklamací dosavadní staří režisérové
Bohuslav Fišera a Adolf Burghardt
e, Volby výborů (t.j. 4 výborů a 2 náhradníků) provedeny hlasovacími lístky, při nichž ze 22 odevzdaných hlasovacích lístků obdrželi: Lud. Liška 21 hlasů, Jos. Kobr 21 hlasů, Jan Harcuba 20, Mich. Novotný 18, Ludvík Jancák 16, Karel Tuláček a Jos. Nosek po 6ti, Jindř. Hajna 4, Ad. Hladík a Fr. Kobr po 3, Fr. Holubec 2, Jos. Kaván, Pavla Harcubová a Ad. Burghardt po 1 hlase.
I zvoleni byli tudíž za členy výboru: Ludvík Liška (zároveň co napověda)
Josef Kobr
Jan Harcuba
Mich. Novotný
a za náhr výboru: Lud. Jancák
a losem Kar. Tuláček.
f, Za revisory účtů zvoleni aklamací Fr. Holubec č. 34 a Jos. Nosek č. 92
g, Za divadelního sluhu zvolen opět Ant. Marek.

IV, Volné návrhy
Při v. n. došlo k nemilé záležitosti spolkové. Jarosl. Kobr vytýká, že byl ze seznamu členů vypuštěn a táže se, kdo jej vyloučil?! – Ve příčině choulostivé té věci po delších dotazech a vysvětlivkách shledáno, že tak učiněno bylo skutečně, aniž by o tom všichni členové výboru věděli, ale že to bylo učiněno částečně snad i z osobních rozporů jednak při a mezi zkouškami pro netaktní chování, snad i z jiných důvodů, což vše mělo ovšem předneseno býti výboru k posouzení a po případě urovnání a p., ale nemělo se státi toliko jedním členem výboru, poněvadž nikdo takového práva nenabyl, a tudíž ani režiseur ani kdokoli jiný k vylučování práva neměl. Věc ta měla být projednána toliko výborem.
Po delším – ovšem trapném a nemilém jednání o té věci usnáší se přítomní k návrhu L. Jancáka, aby pro příště o takové věci rozhodoval celý výbor a ne jednotlivec, nebo dva.
Proto postará se též výbor, aby opatřil se spolkový opis stanov, jež se ztratily.
K dalšímu návrhu B. Fišery, aby se pořádal maškarní ples, se svoluje a ustanovují se činovníci noví, aby se o plese uradili. Pořádati se má v neděli 5. února. Pozvánek objednává se 300 kusů. Vstupné určuje se pro nemaskovanou osobu 2K, maska 1K.
Jménem Těl. jednoty „Sokol“ navrhuje L. Liška, aby „Kollár“ platil více za osvětlování při představeních. Návrh odkazuje se výboru k projednání.
Jiných návrhů nebylo, proto schůze zakončena.

J. Holubec, jednatel. Jaroslav Holubec J. E. Nosek, předseda.
Jaroslav KobrZápis o konání valné hromady, konané dne 21. ledna 1912.
Pořad:
I, Zjištění počtu přítomných a zahájení valné hromady.
V ustanovenou dobu nebyl dostatečný počet členstva přítomen, proto zahájil předseda valnou hromadu o 2 ½ hod. odpolední za přítomnosti 17 členů, k nimž během schůze dostavil se ještě člen osmnáctý a ještě později i devatenáctý člen.
II, Čtení zápisu o poslední valné hromadě.
Zápis o minulé valné hromadě byl přečten a bez námitek schválen.
III, Zprávy činovníků.
Zprávy činovníků o pořádaných divadelních představeních, - o výnosech a výlohách při nich vzniklých, - o znovuzřízení nových dekorací a přístavků byly jednomyslně schváleny.
Ze zprávy pokladní vysvítá, že veškerý příjem i s úroky zezáložny v r. 1911 činil 685,50K
a veškeré výlohy v témž roce 683,50K.
Takže zůstatek z r. 1911 byl jen 2,25K.
Zůstatkem tím vzrostlo jmění spolkové na obnos 431K 47h.
Ze jmění toho je uloženo v obč. zál. v P. 367,75K
U revisora účtů Fr. Hol. č. 34 ... 62,65K
U býv. pokladníka Fr. Harc. č. 48 ...1,07K
Úhrnem ... 431,47K

IV, Volby činovníků.
Při volbě činovníků k návrhu Boh. Fišery a za souhlasu všech přítomných aklamací zvoleni byli:
Za předsedu: Jan Em. Nosek,
za jednatele: Jan F. Holubec,
za pokladníka: Karel Tuláček,
za I. režiséra: Boh. Fišera,
za II. režiséra: Adolf Burghardt.

Volby 4 výborů a 2 náhradníků provedeny byly hlasovacími lístky. Lístků hlasovacích odevzdáno 19 a z nich obdrželi Lud. Liška 18 hlasů,
Mich. Novotný 15 hlasů,
Jan Harcuba 14 hlasů.
Fr. Kocourek, Jindř. Hajna a Jos. Nosek po 11 hlasech,
Kar. Hejduk 10 hlasů,
Fr. Holubec č. 34 9 hlasů,
Ad. Hladík 7 hlasů,
Jos. Jakubec 3 hlasy,
Jos. Kobr, Jos. Kaván, Jar. Kobr,
Kar. Tuláček a Jar. Holubec po 1 hlase.
Za výbory a jejich náhradníky byli tudíž zvoleni:
Lud. Liška.
Mich. Novotný
Jan Harcuba.
Fr. Kocourek ... za výbory.
Jindř Hajna.
Josef Nosek. ... za náhradníky.
Za revisory účtů byli aklamací zvoleni Fr. Holubec č. 37 a Kar. Hejduk.
Za divadelního sluhu aklamací zvolen Ant. Marek.
V, Volné návrhy:
K návrhu Boh. Fišery zřídí se členské legitimace, nejlépe dvojité, a k návrhu Jana Harcuby ustanovuje se, aby si každý člen legitimaci koupil. Ve příčině odměňování garderobéra usnáší se přítomní k návrhu K. Hejduka platiti od 1 hry 1K. Jiných návrhů nebylo, proto valná hromada skončena.

Jan Holubec, jednatel.

Dodatečně se zapisuje návrh jednatele, aby se zaplatil ustanovený příspěvek 40K Ústř. M. Šk. co čtvrtá splátka na členský diplom a návrh Fr. Holubce na příspěvek „polévkovému fondu v P.“ Přítomní usnáší se věnovati zmíněnému fondu 20 Korun.

Úvaha jednatele na konci r. 1912.
R. 1912. vyznamenává se pro naší „ Vzděl. och. j. J.J. Kollár“ nebývalým pokrokem ve zvelebení jeviště i hlediště, a tudíž také i počátkem naděje k větším příjmům.
Samo sebou se rozumí, že zvelebení jeviště i hlediště vyžadovalo také nebývalého vydání za nové neb znovu upravené dekorace a na pořízení nových sedadel do hlediště. Oboje přispělo již tohoto roku ku značnějšímu příjmu, ale aby příjem byl ještě daleko větším, bude třeba, aby pan řiditel i páni režisérové volili jen pěkné – nejpěknější „táhnoucí“ hry, a aby vybrané hry vždycky byly precisně nastudovány. Známé staré naše české pořekadlo „Co na polovic – nestojí za nic“ – snadno by mohlo jednotě uškoditi na příjmech i na pověsti. Rovněž i pořádek ve všem a především dochvilnosť při zkouškách a představeních třeba hercům i činovníkům samým co nejpečlivěji zachovávati a doporučovati.
Zápis o valné hromadě
vzdělávací ochotnické jednoty J.J. Kollár dne 19. ledna 1913.
Pořad:
I, Zjištění počtu přítomných a zahájení valné hromady.
Předseda jednoty zahájil valnou hromadu v 8 hod. večer, ježto v ustanovenou hodinu nebyl dostatečný počet členů přítomen. Schůze zúčastnilo se 16 členů a 1+5 členů dostavilo se během schůze, takže zúčastněno bylo celkem 22 členů (mužů).
II, Čtení zápisu o minulé valné hromadě.
Zápis o minulé valné hromadě byl přečten a bez námitek schválen.
III, Zprávy činovníků:
Jednatel i pokladník přednesli své zprávy o pořádaných divadelních představeních, o příjmech a vydáních při nich vzniklých.
IV, Volby činovníků:
K návrhu J. E. Noska a za souhlasu přítomných provedou se volby aklamací.
1, Za předsedu zvolen J. E. Nosek.
2, Za jednatele J. F. Holubec.
3, Za pokladníka K. Tuláček a výběrčí Jos. Kopal.
4, Za režisery Boh. Fišera a Ad. Burghardt.
5, Za výbory Lud. Fišera, Mich. Novotný, Fr. Tomáš, Ant. Žitný.
6, Za náhradníky Jindřich Hajna a Fr. Kocourek.
7, Za revisory účtů Fr. Holubec 34 a Ad. Hladík.
8, Za div. sluhu Jos. Vondra.
V, Rozhovor o důležitých potřebách spolku.
a, Změna vstupného. K návrhu některých členů usneseno při výpravných hrách zvýšiti vstupné na 30, 50, 70, 90h; při hrách obyčejných ponechá se zatím vstupné obyčejné.
b, Zařízení salonního nábytku. Boh. Fišera navrhuje, aby se opatřil často potřebný nábytek lepšího druhu, jakého je častěji třeba při salonních hrách. Po delším rozhovoru uvolil se předseda J. E. Nosek salonní nábytek půjčovati i dále a spolek opatří naň reservní dvojí potah, kterého se při divadle užije přišpendlením neb několika stehy a po upotřebení uloží se v garderobě ve zvláštní krabici.
c, Pojištění divadelních dekorací a j. requisit. V té příčině usneseno pojistku vzíti aspoň na 2000K.
VI, Volné návrhy
1, Št. Řehořek nabízí divadlu dva vojenské kabáty zdarma k půjčování, což se ochotně přijímá.
2, A. Burghardt oznamuje, že se při pohostinské hře Jabloneckého spolku ztratila v garderobě břitva, vypůjčená od p. Štěp. Janouška a navrhuje, aby se zaplatila; stála prý 2K. Stane se.
3, K návrhu téhož opatří se pokladní zápisky pro pokladníka.
4, Týž navrhuje opatřiti členské legitimace. Usneseno, aby je navrhovatel opatřil.
5, K návrhu některých členů opatří se Stanovy spolku k opsání od c. k. hejtmanství. Opatří Fr. Holubec č. 34.
6, Ant. Žitný navrhuje, aby se režisérové střídali ve vedení a nacvičování her, by se tak oba uplatniti mohli.
7, K dalším hrám svoluje se objednati některé nové divadelní hry. Opatřiti hry uvoluje režiser A. Burghardt.

Jan Holubec, jednatel. J. E. Nosek, předseda.Zápis o výroční valné hromadě
„Vzdělávací ochot. jednoty J.J. Kolár“ v Poniklé, konané dne 26. 1. 1919.

Za přítomnosti 22 členů činných a 5 nečlenů, kteří však za příčinou přihlášení se do val. hromady se dostavili.

I, a, Zjištění počtu přítomných a zahájení valné hromady.
Schůzi zahájil předseda spolku p. Jan E. Nosek za přítomnosti 22 členů /:Kromě toho přítomno 5 nečlenů, kteří se přišli za členy přihlásiti :/, z nichž 19 občanů a 3 občanky ve 3 hod. odpol.
b, Čtení stanov spolkových
Na všeobecnou žádost přečteny stanovy jednoty.

II, Čtení zápisu o poslední valné hromadě.
Zápis poslední valné hromady čten nebyl, ježto nebyl na konci poslední divad. saisony vyhotoven, neboť následkem nastalých poměrů válečných nebyla ani valná hromada konána.

III, Zprávy činovníků.
Podána zpráva jednatelská o pořádaných divad. představeních a o příjmech a vydáních při nich vzniklých. Zpráva pokladní podána neúplná, ježto není nikomu z přítomných povědomo, jak naloženo bylo s čistým výtěžkem z her v roce 1914. Jedná se totiž o 6 div. představení. Z tohoto důvodu nutno svolati v dohledné době mimoř. valnou hromadu a do té doby záležitost tuto vysvětliti a urovnati. Obsahuje tedy zpráva pokladní pouze dobu od 19. 5. 1918. do 6. ledna 1919. Za dobu tu získáno na hrubých příjmech 5.260K 76hal., vydáno bylo 3.901K 14hal.; - zůstává tedy čistého zisku /: za dobu od 19. 5. 1918. – 6. 1. 1919. :/ 1.359K 62hal (úroky nepočítány); vloženo do zdejší záložny.
Občan Frant. Holubec oznamuje přítomným, že správa zdejší školy odevzdala ochot. jednotě naší 3 černožluté prapory.

IV, Volby činovníků.
Volby konány byly lístky. Volen nejprve předseda, I. regiseur a II. reg. Z odevzdaných 22 platných hlasů obdrželi Nosek J. E. 10, Burghardt 4, Liška L. 7 hlasů; Konány tedy užší volby na předsedu mezi Noskem J. a Liškou L. – Zvolen Liška L. 13 hlasy. Za I. režisera zvolen Fišera Boh. za II. režisera v užší volbě mezi J. Harcubem a A. Burghardtem zvolen A. Burghardt 12 hlasy. Za jednatele zvolen Jos. Tomíček 16 hlasy a za pokladníka Kopal Josef 16 hlasy. Potom konány volby na 4 výbory a 2 náhradníky.
Do výboru zvoleni: Harcuba Jan - 18 hlasy,
Tomáš Frant. - 13 hlasy,
Říha Ant. - 12 hlasy,
Anna Kocourková - 18 hlasy;
za náhradníky: Nosek J. E. - 11 hlasy,
Holubcová Ld. - 15 hlasů;

Za revisory účtu zvoleni aklamací: A. Hladík a Kobr Frant.
Za dekoratera Mich. Novotný a za div. sluhu Ant. Fišera.
Výběrčím při pokladníkovi zůstane J. E. Nosek. Za výběrčího lístků k stání zvolen Holubec Jar. 252; výběrčím lístků k sedění zůstanou sl. l. Hajnová a Fr. Šír.V, Volné návrhy.
Dán byl návrh na obstarání bezpečnostního opatření při divad. představeních. Usneseno, aby byl požádán zdejší sbor dobrovol. hasičů, by vyslal při každé hře jednoho ze svých členů, jenž by za odměnu 10K tuto službu spojenou s polic. hlídkou konal.
Sluha div. Ant. Fišera žádá příplatek. Usneseno na příplatku 2K při každém kusu, ať jest spojen s větší či menší prací. Obdrží tedy průměrně za každý kus 6K.
Výběrčí lístků na sedění Frant. Šír žádá, by i korunová místa i lístky byly řádně číslovány.
Šatnu vezme si na starost Alois Sedláček.
Liška Ant. žádá, aby všichni členové usilovali o to, aby školní mládeži vstup do divadla byl zamezen. Raději se má asi 2x ročně pro školní mládež vhodný kus sehráti, aby se touha škol. žáků po divadle ukojila. – Souhlasí se s návrhem tím a dozor nad provedením převezme hasičská hlídka.
Dán byl návrh, aby dosavadní předseda Nosek Jan Em. za své dosavadní předsednictví jmenován byl „čestným“ členem naší jednoty. – Přijato. Dotyčný děkuje za tuto pozornost.
Dán byl návrh na odebírání některého divad. časopisu. Ponecháno do výborové schůze.
Koupí se kniha protokolní.
A. Říha žádá za příplatek za hudbu při divadle. Ponecháno rovněž do schůze výborové.
Tím schůze ukončena.

Josef Tomíček, t. č. jednatel. Fišera Bohuslav, zast. předsedy
Božena Holubcová
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':