Databáze českého amatérského divadla

Texty: Strotzer, Milan: FAKTOGRAFIE 77. JIRÁSKOVA HRONOVA ex www NIPOS, Artama

FAKTOGRAFIE 77. JIRÁSKOVA HRONOVA
2.–11. SRPNA 2007

77. Jiráskův Hronov (dále jen JH), festival amatérského divadla, byl koncipován jako celostátní mezidruhová přehlídka se zahraniční účastí. Uskutečnil se ve dnech 2.–11. 8. 2007. Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR jej pořádaly NIPOS-ARTAMA Praha a M ěsto Hronov. Hlavním pořadatelem v místě bylo Kulturní a informační středisko v čele se svou ředitelkou Marcelou Kollertovou. Odborným garantem byl jako každoročně NIPOS-ARTAMA Praha. Vedoucí Artamy Mgr. Lenka Lázňovská je současně předsedkyní festivalového výboru, vrcholového orgánu JH. Spolupořadateli JH byly stejně jako v předchozích letech Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové, Občanské sdružení Kruh Hronov, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků.

Každým rokem se šestapůltisícový Hronov rozrůstá o členy hrajících souborů, posluchače divadelních seminářů a dílen a další návštěvníky, milovníky divadla. V posledních letech do města přibudou po dobu festivalu řádově dva tisíce ctitelů múzy Thálie. Tento počet se ještě navýší v závěru festivalu o ty, kteří si nechtějí nechat ujít podívanou na velkolepý ohňostroj. Nebylo tomu jinak ani v roce 2007, jen skladba účastníků festivalu se trochu lišila. Aktivně a bezprostředně bylo do festivalového dění zapojeno 1102 osob, z toho 230 členů souborů hrajících v hlavním programu, 446 v doplňkovém programu, 371 účastníků seminářů a dílen vč. lektorů a organizátorů a 55 místních pracovníků a aktivistů. Počet dalších návštěvníků JH, které do Hronova přivedl zájem o divadlo, organizátoři odhadují na 800 osob, tj. o něco méně než v ročníku předchozím. P řehlídková představení však navštěvuje i publikum místní, které v této statistice podchyceno není. Prodej a výdej vstupenek na představení základního programu dosáhl počtu 15520, což je o 2500 více než vloni. Toto navýšení sice nekoresponduje s odhadem počtu návštěvníků, ale je důvodné díky zvýšenému přílivu seminaristů, rozšíření množství míst v hledištích vlivem zmnožení představení s limitovaným menším počtem diváků, ale také pro rostoucí zájem o déletrvající pobyt na festivalu. Informační středisko JH zprostředkovalo 2647 noclehů, ne všichni návštěvníci Hronova ale využívají jeho ubytovacích služeb. Spočítat všechny festivalové návštěvníky je prakticky nemožné, nezbývá ne ž se smířit s odhadem místních organizátorů.

Hlavní program

Základním zdrojem výběru inscenací do programu Jiráskova Hronova 2007 byly, tak jako i v minulých letech, celostátní (národní) druhové přehlídky amatérského divadla. Většině z nich předcházely přehlídky krajské či oblastní. Jejich rozsah byl stejně mohutný jako v posledních letech.

Klíčové celostátní přehlídky měly podle propozic JH 2007 právo přímých nominací do programu JH, a to oproti předchozím létům vždy po jedné nominaci za ten který druh (či oblast) divadla. V praxi to znamenalo, že co celostátní přehlídka, to jedna nominace. Výjimku měla pouze celostátní přehlídka činoherního a hudebního divadla, mohla nominovat jednu inscenaci za činohru a jednu za hudební divadlo. Dále měly poroty přehlídek obligátní možnost doporučovat neomezený počet dalších inscenací, aniž by určovaly pořadí. Pro tvorbu programu JH 2007 byly klíčovými Popelka Rakovník , národní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti, Otevřeno v Kolíně, celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla, Náchodská prima sezóna , celostátní přehlídka studentského divadla, Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla, Šrámkův Písek, celostátní přehlídka experimentujícího divadla, Wolkrův Prostějov, celostátní festival poezie, Dětská scéna v Trutnově , celostátní přehlídka dětského divadla a dětských recitátorů a Loutkářská Chrudim, celostátní přehlídka amatérského loutkářství.

Druhým zdrojem výběru byly návrhy uplatněné dalšími celostátními přehlídkami vymezenými propozicemi JH, které mohly doporučovat neomezený počet inscenací, a to opět bez určení pořadí. Pro 77. ročník JH k nim patřily Krakonošův divadelní podzim, národní přehlídka venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou, Jednoaktovka , národní přehlídka jednoaktových her v Holicích, Národní přehlídka seniorského divadla ve Znojmě, Pohárek SČDO, národní soutěž divadelních monologů a dialogů ve Velké Bystřici a Divadlo jednoho herce , národní přehlídka v Kaznějově.

Třetím, či přeněji třetím až sedmým zdrojem pro tvorbu programu JH byly návrhy – nominace zahraničních souborů a jejich inscenací, jimiž bylo pověřeno České středisko AITA/IATA. Dále doporučení střechových orgánů zájmových divadelních organizací zabýva jících se amatérským divadlem s celostátní působností. Možnost uplatňovat doporučení měl rovněž NIPOS-ARTAMA. Zájmové divadelní organizace ani NIPOS-ARTAMA své pravomoci v roce 2007 nevyužily. I pro 77. ročník JH byl zdrojem programu rezervoár na JH nereal izovaných inscenací v předchozím roce . Tj. inscenací, které byly programovou radou či nominacemi v předešlém roce vybrány k účasti, ale z nějakých příčin se nemohly JH zúčastnit, respektive byly na takovém místě v pořadí, že se na ně nedostalo. Nově přitom bylo přijato ustanovení o tom, že nominace uplatněné v předchozím roce z Loutkářské Chrudimi zůstávají v platnosti. Dříve totiž byly pojímány pro další ročník pouze jako doporučení. Poslední programový zdroj umožňovalo nové ustanovení, a sice o právu programového ředitele JH nominovat do programu inscenaci hostujícího souboru s výjimečnou inscenací přinášející inspiraci, přičemž uplatnění takového návrhu nebylo vázáno na statut amatérského souboru.

Připojme hned konstatování, že tento zdroj využit nebyl, dílem proto, že souhra náhod a okolností neumožnila hostování oslovených souborů, dílem proto, že ustanovení vstoupilo v platnost s vydáním propozic JH 2007 v termínu, který neskýtal dostatečný předstih pro výběr a jednání se soubory. V době oslovení měly soubory buď domluvené zahraniční turné či potřebovaly bezmála roční předstih k tomu, aby mohly pozvání přijmout (divadelní prázdniny!). Nutno však poznamenat, že jsme se při jednání setkávali s upřímnou snahou pozvání vyhovět. Osloveny byly v tomto pořadí: 1. Farma v jeskyni Viliama Dočolomanského s inscenací Čekárna, 2. Slovácké divadlo Uherské Hradiště s inscenací J.A. Pitínského Divá Bára (Píseň o Viktorce, Karla, Divá Bára) podle Boženy Němcové, 3. Divadlo v 7 a půl Brno s Pitínského inscenací hry H. Ibsena Nora , 4. Činoherní klub Praha s inscenací hry Martina McDonagha Pan Polštář v režii Ondřeje Sokola, 5. Dejvické divadlo Praha s inscenací Spříznění volbou, dramatizací románu J.W. Goetha (Karel Fr. Tománek) v režii J.A. Pitínského.

Návrhy z výše uveden ých zdrojů se ocitly na stole programové rady JH 2007, která rozhodovala o jejich přijetí či nepřijetí a poté z přijatých inscenací sestavila pořadí, v jakém by měly vstoupit do programu JH.

Programová rada se sešla ke svému jednání na půdě NIPOS-ARTAMA dne 23. 6. 2007 ve složení: předseda Mgr. Milan Schejbal (zastupoval v programové radě Popelku Rakovník), členové MgA. Kateřina Baranowská (zastupovala Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč), Simona Bezoušková (NP seniorského divadla Znojmo), Mgr. Jakub Hulák (Dětská scéna Trutnov),Vladimír Hulec (Šrámkův Písek), Marcela Kollertová (KIS Hronov), Mgr. Lenka Lázňovská (AITA/IATA a Otevřeno Kolín), PhDr. Milan Strotzer (NIPOS-ARTAMA), Ing. Dušan Zakopal (Jednoaktovka Holice, D1H Kaznějov a Pohárek SČDO) a Mgr. Alena Zemančíková (Wolkrův Prostějov). Z jednání se omluvili Mgr. Štěpán Filcík (Loutkářská Chrudim), prof. Mgr. František Laurin (KDP Vysoké n. J.) a Dominika Špalková (Náchodská prima sezóna).

V druhém kole svolal programový ředitel JH dr. Milan Strotzer na Loutkářské Chrudimi skupinu dostupných zasvěcených odborníků pro posouzení a vřazení návrhů z Loutkářské Chrudimi do pořadí určeného programovou radou JH tak, aby v závěru této v časové posloupnosti poslední celostátní postupové druhové přehlídky výběrové pro JH mohlo být bez prodlení s konečnou platností rozhodnuto o základním programu JH 2007. Chrudimského rozhodování se dne 6. 7. 2007 zúčastnili vedle dr. Strotzera Mgr. Alena Exnarová (DD&DT), Mgr. Jakub Hulák, Lenka Novotná (NPS) a Mgr. Karel Fr. Tománek (předseda chrudimské poroty), částečně Mgr. Štěpán Filcík.

Výsledkem obou jednání bylo toto pořadí inscenací, které po přijatých nominacích mohly vstoupit do programu JH:

1.

V.A.D. Kladno / režie V.A.D. / Lupinec & Co. podle Julese Verna: Tajemný VAD v Karpatech (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)
2.

Malá scéna Zlín / režie Jan Leflík / Werner Schwab: Lidumor aneb Má játra beze smyslu (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)
3.

Soubor Evrybáby Plzeň / režie Roman Černík a Evrybáby / Evrybáby: Osmá sedí u stolu, pojídá mou mrtvolu (Šrámkův Písek)
4.

Geisslers Hofcomoedianten / režie Petr Hašek / Heinrich Rademin: Amor tyran (KDP Vysoké n. Jiz.)
5.

Divadlo Samé vody Černošice / Kolektiv souboru: Čekání na Alberta (Náchodská prima sezóna)
6.

Divadlo DNO Hradec Králové / Kolektiv souboru: LAPOhádky tedy Ledové techno (Loutkářská Chrudim 2007; soubor nemohl z důvodů dovolených pozvání na JH přijmout)
7.

Divadýlko na dlani Mladá Boleslav / režie Martin Hermann / Karel Steigerwald: A tak tě prosím, kníže... (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)
8.

DIVADLO (bez záruky) PRAHA / režie David Slížek / Christo Bojčev: Titanic Orchestra (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)
9.

Divadelní soubor Ty-já-tr Praha / režie Luděk Horký / Luděk Horký, Martin Písařík: Pověsti pro štěstí (Popelka Rakovník)
10.

Antonín D.S. Praha / režie Martin J. Švejda / Martin J. Švejda: Dítě! (hra ze života) (Šrámkův Písek)
11.

Loutkářský soubor Čmukaři Turnov / režie kolektiv souboru / Pavel Traub a Čmukaři: Zvyřátka za to nemůžou (Loutkářská Chrudim 2007)
12.

Loutkářský soubor „C“ Svitavy / režie Karel Šefrna a soubor / Daniil Charms: Fialový vítr (Loutkářská Chrudim 2007)
13.

ZUŠ Veselí nad Moravou / vedoucí Vítězslava Trávníčková / Hana Doskočilová: Stínové divadlo pro krásnou Lin (Dětská scéna Trutnov)
14.

DS Žlutičan Žlutice / režie Jaromír Břehový / Jaromír Břehový: Rejžák z Prahy (KDP Vysoké n. Jiz.)
15.

DS Cyranovy boty Brno / režie Věra Bělehrádková a Jitka Semotamová / Věra Bělehrádková a Jitka Semotamová: Druhá strana dveří (Otevřeno Kolín)
16.

Rádobydivadlo Klapý / režie Ladislav Valeš / Liz Fullerová: Liz a Betty (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)
17.

DS Krvik Totr Praha / režie Petr Jediný Novotný a Tomáš Kout / Petr Jediný Novotný & Tomáš Kout: Produkt (Šrámkův Písek)
18.

Studio Dům Brno, režie Eva Tálská / Eva Tálská a kolektiv souboru: Sny (Náchodská prima sezóna; zůstalo v pozici prvního náhradník a; z iniciativy souboru bylo představení uvedeno v doplňkovém programu)
19.

SemTamFór Slavičín / režie Jan Julínek / Ray Cooney: 1 + 1 = 3 (jeden a jedna jsou tři) (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)
20.

Voiceba nd.cz / režie Zdeněk Šturma / Christian Morgenstern: Jsi proklat, majiteli (Wolkrův Prostějov)
21.

DS Zmatkaři Dobronín / režie Ladislav Valeš / Axel Hellstenius: Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála blázovství (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč; zůstalo v pozici druhého náhradníka)
22.

Loutkářský soubor Bublanina Vsetín / Kateřina Davidová: Začarovaný les (Loutkářská Chrudim 2007)
23.

Divadelní studio D 3 Karlovy Vary / režie Anna Ratajská / Antonín Přidal: Pěnkava s Loutnou (Jednoaktovky Holice; zůstalo v pozici třetího náhradníka)
24.

VÍTĚZNÁ VYSTOUPENÍ Z POHÁRKU SČDO ( zůstala v pozici čtvrtého náhradníka)

*

Jana Trojanová z Chrudimi / JeanCocteau: monolog Dívky ze hry Přelud z Marseille
*

Václav Vašák z Krupky / režie Jana Urbanová / Denis Leary: monolog Kuřáka ze hry Cigára
*

Ludmila Panenková, Pavel Panenka a L. Volfová ze souboru Karel Čapek z Děčína / Zdeněk Podskalský: dialog ze hry Žena v trysku století

25.

SPODINA (Spolek divadelních nadšenců) Plzeň / režie Jiří Untermüller a Jakub Zidulka / Prosper Merimée: Kočár nejsvětější svátosti (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč; soubor nemohl pozvání na JH přijmout z důvodů dovolených)
26.

Divadlo Esence Praha / režie Marie Kubrová / Carlo Gozzi: Královna jelenem (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč; zůstalo v pozici pátého a posledního náhradníka)

Nominovány a automaticky pozvány k účasti na JH 2007 byly tyto inscenace:

1.

Divadlo mladých Záhřeb, Chorvatsko / režie Vlado Krusic / P. Charlton: Wolf Boy (AITA/IATA)
2.

Divadelní skupina Disk Trnava / režie Dušan Vicen / Dušan Vicen, Vlado Janček a kol. Disku: Geniální epocha podle Schulze (AITA/IATA)
3.

Divadlo Alexandra Gončaruka Omsk, Rusko / režie Alexandr Gončaruk / Federico Garcia Lorca: V zahradě jsou s láskou svou Don Perlimplin s Belisou (AITA/IATA; soubor svou přislíbenou účast odvolal)
4.

Studio Divadla Dagmar a Pedagogické školy Karlovy Vary / režie Hana Franková / Hana Franková na motivy knihy F. Cartera Škola Malého stromu: Čerokí (Popelka Rakovník)
5.

Recitační skupina Tragaču, Tragaču při ZUŠ V. Ambrose Prostějov / režie Hana Kotyzová / Kolek tiv souboru ze sbírky Láska a smrt uspořádaném F. Halasem a V. Holanem: Tragaču, Tragaču (Náchodská prima sezóna)
6.

Rádobydivadlo Klapý / režie Jaroslav Kodeš / Peter Shaffer: Eguus (Divadelní Děčín & Divadelní Třebíč)
7.

Nejhodnější medvídci / režie Akram Staněk / Helmut Kuhl: Harila (Šrámkův Písek)
8.

Studio Divadla Dagmar a Pedagogické školy Karlovy Vary / režie Hana Franková / H. Franková na motivy F. Fenelonové: Kdyby bylo nebe
9.

DS Tlupatlapa Svitavy / režie Jana Mandlová a soubor / Kolektiv souboru na hudbu Phillipa Glasse: Potichu i naglass (Loutkářská Chrudim 2006; účast byla odvolána pro tragickou událost, která postihla dva členy souboru)
10.

LS Věk Plzeň / Kolektiv souboru: Fucking generation aneb Zbavme se svých patosů a hymen (Loutkářská Chrudim 2007; soubor nemohl přijmout pozvání na JH pro plánovanou hospitalizaci jedné své členky)

Pro úplnost ještě přehled návrhů, které nebyly programovou radou přijaty, respektive nemohlo o nich být jednáno z důvodu oznámení souboru o tom, že případnému pozvání na JH nemůže vyhovět:

1.

Divadlo Kufr Brno / Kolektiv souboru: Tančíček Adušiadáši (doporučení Otevřeno Kolín; zařazeno do doplňkového programu JH)
2.

DS Spoušť Gymnázia J. Masaryka Jihlava / režie Jakub Škrdla / Kolektiv souboru: Když pán pokouše svého psa (doporučení Náchodské prima sezóny)
3.

Loutkářský soubor Rámus Plzeň / režie Jakub Vašíček / Zdena a Jakub Vašíčkovi podle Jeana Geneta: Balkon (dopo ručení z Loutkářské Chrudimi 2006; inscenace již neexistuje)
4.

LSD (Loutkové Sudoměřické divadlo) / režie Jan a Josef Brůčkovi / Jules Verne, Josef Brůček: Pět neděl v balónu aneb Dva měsíce v Africe (dopo ručení z Loutkářské Chrudimi 2006, inscenace již neexistuje)
5.

Divadelný súbor G. Fejérpatay-Belopotockého pri DK Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / režie Ján Kuráň / Nikol aj Kolaďa: Murlin Murlo (nominace AITA/IATA 2006; soubor byl v době konání JH účastníkem Světového festivalu amatérského divadla)
6.

Umělecká skupina Oldstars Praha / režie Tomáš Staněk / Marius von Mayenburg: Tvář v ohni (doporučení Náchodské prima sezóny 2006)
7.

DS Kocábka Chocerady / režie Jiří Cinkeis a Vladimír Šíma / Jiří Cinkeis a Vladimír Šíma: Barevnej svět (doporučení NP jednoaktovek Kaškova Zbraslav 2006)
8.

Divadlo De Facto Mimo Jihlava / režie Petr Soumar / Ota Ornest podle Ivana Bunina: Já měla hezkej život, pane (doporučení NP divadla jednoho herce 2006)

Zbývá dodat, že AITA/IATA usilovala o silnější zastoupení zahraničních souborů. Podmínku kvality a inspirativnosti měla přitom za určující kritérium. Nominovala proto pouze tři z pěti možných. Bohužel maďarský soubor Taneční divadlo Theatre Kompania z Budapešti s inscenací Romeo a Julie přes původní příslib odvolal svou účast, stejně tak za něj doplněný soubor ruský s inscenací Lorcovy hry (viz výše).

Celková programová skladba vycházela z výše uveden ých 46 návrhů a rozhodnutí o nich. Byla vymezena maximálně 24 inscenacemi (programovými bloky) základního programu a možností zařadit další inscenace do doplňkového programu. Ve skutečnosti bylo do hlavního programu zařazeno 26 inscenací. Ono navýšení spočívalo v realizaci programového bloku dvou kratších inscenačních útvarů (Druhá strana dveří a Jsi proklat, majiteli) v jednom představení a situaci , kterou přivodil stávající systém dvoukolové tvorby programu. Programovou skladbu nelze totiž tvořit až po ukončení Loutkářské Chrudimi (letos 6. července), ale základní programová struktura musí být vytvořena již dříve, a to nejméně s ohledem na nutnost kontaktovat soubory před dovolenými a na zajištění propagace festivalu alespoň neúplnou programovou nabídkou. Letos se stalo, že proti původním předpokladům, byla doporučena z Loutkářské Chrudimi inscenace vyžadující hrací prostor Jiráskova divadla. Při tvorbě základní programové struktury vykazovalo Jiráskovo divadlo programový výpadek v závěru festivalu. Situace byla vyřešena pozváním souboru ze Slavičína (Ray Cooney : 1 + 1 = 3) , který sice volil jiný optimální hrací prostor (sál Josefa Čapka), ale Jiráskovo divadlo pro něj nebylo neschůdné. Chrudimské výsledky však situaci proměnily. Programový výpadek v závěru festivalu nastal pro změnu v sále Josefa Čapka a navíc v této spojitosti zůstal neobsazený hrací prostor v ZUŠ, který byl zřízen především pro komorní loutkářské inscenace. Ve chvíli, kdy většina souborů potvrdila hrací termíny, nebylo možné všechno smés t ze stolu a stavět programovou skladbu od základů. Řešením bylo přemístění slavičínské inscenace z Jiráskova divadla do sálu Josefa Čapka a zařazení loutkářského souboru do hracího prostoru ZUŠ (Bublanina Vsetín s inscenací Začarovaný les), byť jí byl překročen stanovený limit a nadto „předběhla“ Studio Dům Brno s inscenací Sny. Předběhla v uvozovkách, neboť brněnské Studio Dům vymezilo svoji účast pouze dvěma dny (7. a 8. 8.) a k provedení inscenace potřebovalo větší prostor. Ostatně podobných časových om ezení mají tvůrci programu každý rok více, než je zdrávo. Letos to bylo šestnáct souborů, které si kladly požadavky na to, kdy mají hrát. To se program tvoří opravdu těžce, tedy pokud chcete, aby nic nejlepšího nevypadlo, aby byla programová skladba pestrá a aby všichni, kdo chtějí, mohli vidět všechno.

Aby bylo možné realizovat hlavní program v daném rozsahu, bylo zapotřebí získat další hrací prostor. To se díky KIS Hronov a jeho ředitelce Marcele Kollertové podařilo. K s távajícím hracím prostorům přibyl sál někdejšího hotelu Slavie , který jeho současný majitel v období od posledního JH částečně adaptoval na prodejní prostory. P rotože nastal další příliv seminaristů, bylo nutné zmnožit počet představení v prostorách s omezeným počtem diváků oproti Jiráskovu divadlu a sálu Josefa Čapka s plným obsazením ( při hraní na kukátku). Takže se některé inscenace hrály dvakrát, některé třikrát, některé čtyřikrát, některé šestkrát a jedna dokonce dvanáctkrát. Proto přibyla další základní divácká řada. Možnost zhlédnout všechna představení byla zajištěna prostupnými diváckými řadami vstupenek A, B a C, přičemž každá z nich m ěla čtyři mutace (A1, A1+, A2, A2+ atd.).

P ředurčený počet inscenací byl naplněn měrou vrchovatou. Navíc místní organizátoři v Hronově připravili další divadelní produkce v tzv. doplňkovém programu (viz dále). 77 . ročník JH, vymezený jako mezidruhová přehlídka, přinesl pestrou paletu divadelních druhů, žánrů, stylů a poetik. Jeho účastníci měli možnost zhlédnout inscenace souborů dospělých a mládeže. Rozmanité bylo také složení souborů z hlediska demografického. Oprot i minulému ročníku nechyběla v hlav ním programu představení loutkového divadla, dětského divadelního kolektivu a činoherního divadla pro děti. Vloni zaznamenaný velice výrazný posun k nebýv alé převaze původních her a vlastních dramatizací literárních předloh, jejichž autory byli členové souborů, byl charakteristický i pro 77. JH.

V hlavním programu JH bylo uvedeno 26 inscenací, z toho:

Z hlediska druhového:

12 inscenací činoherního (hereckého) divadla;
4 inscenace loutkového divadla;
4 inscenace tzv. divadla poezie
2 inscenace kabaretního typu;
2 inscenace činoherního divadla pro děti;
1 inscenace pohybového divadla;
1 produkce divadla improvizace.

Z hlediska dramaturgického:

10 vlastních d ramatizací literárních předloh, z toho 2 čerpající z poezie;
9 původních autorských her či scénářů;
2 hry ze současné anglické dramatiky;
1 hra ze současné české dramatiky
po jedné hře ze současné rakouské, bulharské a americké dramatiky;
1 hra (hauptakce) barokní dramatiky.

Z hlediska podílu komediálních a vážných žánrů byla dramaturgie hlavního programu v rovnováze.

Celkem bylo v hlavním programu uvedeno 26 inscenací od 25 souborů (Rádobydivadlo Klapý přivezlo 2 inscenace) v 8 0 představeních. Pokud bych om připočetli divadelní produkce doplňkového programu (14 inscenací či produkc í od 14 souborů v 27 představeních) a představení dílen K(n)MD (7) – viz dále, došli bychom k celkové sumě 47 inscenací a produkcí od 45 divadelních kolektivů (LS Bublanina Vsetí n hrál v hlavním i doplňkovém programu) v 114 představeních.

77 . JH jako mezidruhová přehlídka byl především příležitostí k poučení a inspiraci, ale také k seznámení se se stavem českého amatérského divadla jako celku, přesněji s jeho „předvojem“ označeným celostátními druhovými přehlídkami jako divadelní počiny reprezentující příslušný druh či oblast divadla v jejich kvalitě a směřování. Letošní ročník opětovně potvrdil správnost koncipování Jiráskova Hronova jako mezidruhové přehlídky. Zájem zúčastnit se této výjimečné divadelní přehlídky je neutuchající.

77 . JH se svou programovou skladbou, odrážející realitu českého amatérského divadla, se svými bezmála 2000 převážně velice mladými divadelníky, v tom s 306 seminaristy Klub u (nejen) mladých divadelníků, 17 účastníky rozborového semináře SČDO, s průměrně 63 účastníky Problémového clubu (PC) a 40 účastníky Diskuzního klubu, byl mezidruhovou přehlídkou nejen programově, ale také fakticky. Promítlo se to v setrvalém zájmu amatérských divadelníků, orientovaných na různé druhy a oblasti amatérského divadla, v značně zvýšeném zájmu o vzdělávací část JH (o více jak 20 %) , ale také v širokém rozpětí dramaturgie festivalu, kterou obohatily v rámci doplňkového programu další divadelní produkce v parku A. Jiráska a dalších místech, ale také v rozšíření prezentace výsledků práce hronovských seminářů a dílen.

Inscenační výsledky, které letos na JH soubory předvedly, byly vesměs na velice dobré úrovni. Ani letošní ročník však nezaznamenal výjimečný inscenační počin srovnatelný např. s inscenacemi Doma či Stuhl-Gang z roku 2005. Nicméně, nejméně třetina inscenací hronovského hlavního programu vykazovala výjimečné kvality a prokázala i z hlediska kontextu přesahujícího jednu divadelní sezo nu vysokou úroveň divadelní invence a tvořivosti českého amatérského divadla. Mezi prvními je třeba jmenovat soubor V.A.D. Kladno a jeho Tajemný VAD v Karpatech , soubor Tragaču, T ragaču ZUŠ V. Ambrose z Prostějova s inscenací lidové poezie Tragaču, T ragaču, Rádobydivadlo Klapý s inscenací Shafferovy hry Equus, Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy Karlovy Vary s inscenací Čerokí , soubor Antonín D.S. Praha s původní hrou Dítě!, pražský soubor Krvik totr s kabaretem Produkt, soubor Disk z Trnavy a jeho inscenaci Geniální epocha podle Schulze, Divadlo (bez záruky) Praha s inscenací Titanic Orchestra a Malou scénu Zlín se Schwabovým Lidumorem.

Vedle výše uvedených inscenací by bylo možné jmenovat i všechny ostatní. Všechny byly z různých pohledů cennými příspěvky do programu JH nebo do diskuse o současném hledání smyslu amatérské divadelní činnosti. Týká se to podle mého soudu i inscenace, která vinou hronovského provedení propadla, a sice hry Harila souboru Nejhodnější medvídci, díky výjimečným kvalitám textové předlohy.

Jiráskův Hronov ja ko vzdělávací instituce

Klub (nejen) mladých divadelníků

Klub (nejen) mladých divadelníků, vzdělávací instituce JH, po léta účinně rozmnožující řady poučených divadelníků–juniorů, byl i tentokráte otevřen všem bez ohledu na věk.

Setrvale značný zájem o tuto vzdělávací část JH letos opět kulminoval, a to více jak 20 procentním nárůstem přihlášek. Přihlásil se rekordní počet 430 zájemců, kteří se hlásili do 16 různých tematických seminářů, z nichž jeden musel být krátce před zahájením JH odvolán (UFO = Unikátní Francouzská Inspirace– seminář pouličního divadla), a navíc jako kmenoví posluchači tzv. Problémového clubu. Organizátoři JH museli počet zájemců limitovat 390 osobami, což bylo za stávajících podmínek a současném programovém modelu festivalu maximum z hlediska ubytovacích možností, prostor pro práci seminářů a dílen, ale zejména z hlediska míst v hledištích. Čtyřiceti nejpozději přihlášeným zájemcům proto již nemohlo být vyhověno. Pořadatelé JH přitom kalkulovali s pětinovým úbytkem těch, kdo nakonec do Hronova pro nemoc, služební povinnosti atd. nedorazí. De facto tudíž počítali s maximem 335 seminaristů.

Ve finále bylo zapojeno v práci Klubu (nejen) mladých divadelníků 306 seminaristů v patnácti tematických seminářích a dílnách. Největší zájem byl o seminář K (jako Komunikace) Daniely Fischerové. Hlásilo se do něj na preferenčním místě nejméně 64 seminaristů (poslední došlé přihlášky již nebyly evidovány), což je tak na tři samostatné semináře.

Ke dni zahájení Klubu (nejen) mladých divadelníků (2. 8.) byl stav přihlášených přijatých zájemců 339 osob, tj. po včasném odhlášení těch, kdo museli své přihlášky z nejrůznějších důvodů zrušit. Z nich bylo 210 nejpočetnější věkovou skupinou od 17 do 25 let (cca 62 %), 63 seminaristů (cca 18,6 %) bylo ve věku od 26 do 35 let, 46 (cca 13,6 %) seminaristů starších 36 let, a to takřka v celém spektru let narození až po ročník 1941, procentuálně nejmenší část tvořili účastníci pod 18 let věku, jichž bylo 19 (5,6 %). Rozpětí mezi nejmladším a nejstarším seminaristou bylo 51 let. Poměr mužů a žen byl obligátní, zhruba 1:2, přesněji cca 38 % mužů a 62 % žen. Vůbec poprvé se do Klubu (nejen) mladých divadelníků JH přihlásilo 145 posluchačů (43 %), opakovaně 194 (57 %). K pravidelným návštěvám Problémového clubu se přihlásilo 130 zájemců (cca 38 %).

K(n)MD byl realizován v 15 tematických seminářích a dílnách, šestnáctou volbu představovala možnost být kmenovým posluchačem Problémového clubu.

Mezi opakované semináře a dílny patřily tyto:

1.

A (jako Autorské právo) – Autorské právo v amatérském divadle , který byl jediným seminářem umožňujícím krátkodobější pobyt na JH (5 dnů). Vedení semináře se ujal Mgr. Lukáš Matásek, vedoucí divadelního oddělení DILIA.
2.

ABC (jako Abeceda) – Divadelní abeceda s lektorem Václavem Špiritem. Seminá ř byl určený především začínajícím divadelníkům.
3.

DRH (jako Dramaturgie – Režie – Herectví) – dramaturgicko- režijně-herecký seminář Od slova k jevištnímu tvaru lektorů Marie Kotisové a Mgr. Vladimíra Zajíce.
4.

I (jako Iniciace mluvy) – Učme se mluvit s lektorem Mgr. Jaroslavem Kodešem.
5.

J (jako Jevištní řeč) s lektorkou Mgr. Reginou Szymikovou.
6.

K (jako Komunikace) – Nonverbální komunikace s lektorkou Danielou Fischerovou.
7.

KPR (jako Kurz praktické režie) – pokračování dlouhodobého vzdělávacího projektu (8. řádné soustředění) s lektory Mgr. Milanem Schejbalem a Mgr. Pavlínou Schejbalovou, věnované tentokrát práci na divadelní inscenaci.
8.

O (jako Odjinud) – Odjinud nejen o zpěvu a pohybu . Seminář se opakoval po roční pauze s lektorkou čínského původu, zpěvačkou, performerkou a divadelní pedagožkou Feng-yün Song.
9.

P (jako Prostor) – Site specifik – Souhra s příběhem prostoru s lektorem Mgr. Tomášem Žižkou.

Zcela nově byly koncipovány tyto semináře a dílny:

10.

G (jako Genesis) – seminář věnovaný nonverbálnímu divadlu, jehož lektorkou měla být prof. Mgr. Zoja Mikotová , která však svou účast těsně před JH musela odvolat ze zdravotních důvodů. Na místě ji ve vedení semináře nahradila Mgr. Eva Ochrymčuková ke spokojenosti všech zúčastněných.
11.

H (jako Herecký trénink) – Od imaginárních stimulací k autentickým reakcím. Dílna byla připravena s chorvatskou lektorkou Simonou Dimitrov-Palatinuš , která se však z vedení dílny omluvila a doporučila za sebe svého krajana Filipa Krenuse.
12.

L (jako Legenda) – Non-verbal workshop s lektorem Michalem Hechtem a asistentkou Mgr. Štěpánkou Elgrovou byl koncipován jako první část mezinárodního anglicko-česko-irského projektu, dílny nonverbálního divadla, který by měl mít své pokračování s jinými lektory v Anglii a Irsku.
13.

M (jako Maska) – Odkrývání skrytého . Dílnu věnovanou tvorbě masky a principům jejího divadelního užití vedl Mgr. Karel Vostárek.
14.

N (jako Nestyďte se nestydět) – dílna vedená zpěvačkou Janou Koubkovou byla setkáním s hudbou, zpěvem, poezií a jejich existencí na jevišti.
15.

S (jako Scénografie) – Scénografie prakticky , seminář vedený lektorem Mgr. Pavlem Purkrábkem.

Problémový club

Vzdělávací příležitostí nad rámec základních tematicky zaměřených seminářů a dílen, konaných v dopoledních hodinách, byl pro návštěvníky JH odpolední Problém ový club (PC). PC byl nadstavbovou vzdělávací institucí Jiráskova Hronova, jakousi jeho „vysokou školou“. Měl především poznávací a inspirativní charakter. Byl realizován formou rozpravy – disputace pětičlenného lektorského týmu, složeného z předních odborníků, do níž mohli vstupovat účastníci z pléna. Odrazovým můstkem k rozpravě – disputaci byly inscenace uvedené v hlav ním programu. V PC nešlo o kritické hodnocení a analýzu inscenací, ani o diskuzi k nim. Materie divadelních inscenací tu byla především zdrojem impulz ů k nastolení problémů a témat k rozpravě – disputaci, respektive byla využívána jako konkrétní příklad a pomůcka k ozřejmění divadelních zákonitostí a k pojmenování jevových stránek amatérské divadelní tvorby.

Problémový club byl volně přístupným oficiálním fórem JH. Probíhal vždy v odpoledních hodinách (14.00 – 16. 00) od neděle 5. 8. do soboty 11. 8. 2007 včetně. Zájem hronovského auditoria o PC byl poměrně velký, byť počet účastníků nedosahoval rekordních návštěv v předchozích letech. Po sedm dní se jej průměrně zúčastňovalo 6 3 posluchačů . Největší účast 85 přítomných zaznamenali v PC v neděli 5. 8.

Vedoucím lektorem PC byl prof. PhDr. Jan Císař, Csc., divadelní vědec a pedagog, vedoucí katedry teorie a kritiky DAMU Praha. Lektory byli Mgr. Petr Christov, Ph.D. , vedoucí katedry divadelní vědy FF UK v Praze, prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., divadelní kritik, pedagog a publicista, v současnosti pedagog katedry divadelní vědy VŠMU v Bratislavě a redaktor časopisu Javisko a prof. Mgr. Ján Zavarský , scénograf, umělecký vedoucí Divadla Jána Palárika v Trnavě a vedoucí ateliéru scénografie na JAMU v Brně a Mgr. Alena Zemančíková, dramaturgyně literárně-dramatického vysílání Českého rozhlasu 3-Vltava. Lektorský tým PC měl svého moderátora, kterým byl PaedDr. František Zborník, ředitel NIPOS. Organizační asistentkou PC byla Miroslava Císařová.

Diskuzní klub

Příležitostí pro všechny účastníky JH nad rámec základních seminářů a dílen byl obnovený diskuzní klub, umožňující spontánní výměnu názorů na představení. Konal se od soboty 4. 8. do pátku 10. 8. včetně, vždy v nočních hodinách po skončení představení hlavního programu. Organizační a odborné zázemí v diskuzním klubu zajišťovali chvályhodně MgA. Jan Šotkovský, dramaturg Městského divadla v Brně a Jitka Páleníková , studentka JAMU v Brně. Navzdory pozdním hodinám se obnovení diskuzního klubu ukázalo jako žádoucí a přínosné. Průměrně se jej zúčastňovalo po sedm dnů 40 zájemců. Ve středu 8. 8. byla zaznamenána rekordní návštěva 75 osob.

Rozborový semin ář Klubu režisérů SČDO

Rozborový seminář organizovaný již tradičně Klubem režisérů SČDO, jehož lektorem byl Mgr. Rudolf Felzmann a „třídním“ JUDr. Jaromír Kejzlar, byl přístupný všem účastníkům JH. Navštěvovali jej také zástupci souborů, jejichž inscenace byly předmětem rozboru. Úvodní slovo rozpravy k té které inscenaci měli na starosti členové Klubu režisérů SČDO. I v tomto semináři byla účast proměnlivá, průměrně oscilovala kolem sedmnácti stálých posluchačů a pěti členů hrajících souborů.

S výjimkou sa mostatně organizovaného rozborového semináře byl hlavním organizátorem vzdělávací části JH PhDr. Milan Strotzer . Jeho organizačními spolupracovníky byli Mgr. Marie Poesová , organizační vedoucí K(n)MD, Dana Strejcovská a Eva Kodešová, Kurz praktické režie m ěla v průběhu JH na starosti Simona Bezoušková, s organizační prací související s prezencí seminaristů vypomohli Mgr. Jaroslav Kodeš, Alena Mutinská, Mgr. Kristýna Poesová a Jan Strejcovský.

77. JH potvrdil správnost mnohaletého usilování o to, aby se hro novský festival stal vyhledávanou, tematicky rozrůzněnou a užitými formami diferencovanou a účinnou vzdělávací institucí. Svědčí o tom nejen rozmanitá skladba seminářů, dílen a dalších vzdělávacích příležitostí a jejich lektorské obsazení, ale i počty seminaristů a jejich pozitivní reakce. V této souvislosti nelze také pominout recenzní rubriku Zpravodaje JH, v níž byla každé inscenaci základního programu věnována pozornost vždy dvěma odborníky z řad lektorů JH, redaktorem Zpravodaje JH Vladimírem Hulcem a samostatnou recenzentkou Mgr. Radmilou Hrdinovou.

Doplňkový program

Vedle základního programu, vystoupilo v doplňkovém programu JH bezmála 50 divadelních, hudebních a dalších kolektivů. Většina jejich vystoupení se udála v parku Aloise Jiráska, v čajovně, na náměstí ČSA a v dalších venkovních prostorách. Návštěvníci 77 . JH měli možnost zhlédnout v doplňkovém programu 27 divadelních představení a vystoupení (14 programů od 14 souborů). Vpředvečer oficiálního zahájení JH uvedl Divadelní soubor Jiráskova divadla v Hronově na své mateřské scéně inscenaci hry Williama Shakespeara Veselé paničky Windsorské aneb Na každého někdy dojde a Żiwy theater z polské Bielawy své Ohňové divadlo v parku A. Jiráska. V průběhu festivalu následovaly další produkce. Loutkářský soubor Bublanina ze Vsetína uvedl Pohádky pro předškolní děti v čajovně, tamtéž Jarka Holasová sehrála několik představení pohádky O slepičce a O vlkovi . Čajovna hostila Hanu Voříškovou s Oříškovou chaloupkou, pražský soubor Vosto5 s inscenací STAND´ARTní kabaret, Karla Kašpara s Pohádkovým domem Mr. Carla, ale i Pohádkovou směs hranou rodiči dětem. V parku A. Jiráska uvedl soubor KLAS z Klášterce nad Ohří hru Pavla Fialy Bistro aneb Nesmrtelní, Malé divadlo Praha sehrálo v parku pohádku O Růžence a O koho utkovi a slepičce , představil se zde i Divadelní soubor při MKS v Červeném Kostelci v inscenaci Nejstarší řemeslo. Před divadlem se uskutečnily produkce scénicko-historického šermu Divadla bez střechy z Ostravy nazvané Dědictví a Divadlo KUFR z Brna zde se hrálo svá nonverbální představení Tančíček Adušiadáši. Ve stejném prostoru obstaralo sérii pouličních vystoupení Panoptikum Maxe Fische . V nočních hodinách uvedlo v sále Josefa Čapka Studio Dům z Brna svou inscenaci Sny. V parku A. Jiráska vystoupili i žác i místní ZUŠ v představení Romeo a Julie v proměnách času. Tamtéž uvedl DS Scéna z Kralup nad Vltavou svou inscenaci Naseto?!

Mezi divadelní produkce této části lze započíst i předváděčky sedmi hronovských dílen a seminářů . Tomáš Žižka se svými svěřenci z dílny Site specific uskutečnil v hronovských ulicích, na náměstí a u rodného domku A. Jiráska performanci pou kazující na slavné místní rodáky, především Josefa Čapka, a disproporce ve velebení jejich památky ve vztahu k hodnotovosti jejich díla. Zcela výml uvně zapůsobily mj. naddimenzované známé Čapkovy kresby pejska a kočičky, spuštěné z římsy Jiráskova divadla. Ukázku své práce připravili se svými lektory posluchači dílny Nestyďte se nestydět Jany Koubkové, dílny M (jako Maska) Karla Vostárka, Non-verbal- workshopu Michala Hechta, semináře G (jako Genesis) vedeného Evou Ochrymčukovou, semináře DRH (jako Dramaturgie – Režie – Herecví) Vladimíra Zajíce a Majky Kotisové a dílny O (jako Odjinud) vedené paní Feng-yün Song.

Za součást doplňkového programu JH lze považovat i dvě schůzky uskutečněné pláno vaně v průběhu festivalu. Jednou z nich bylo setkání zástupců občanských sdružení, věnujících se s celostátní působností amatérskému divadlu, sdružených v Matici divadelních ochotníků, Divadelního ústavu a NIPOS Praha . Druhou bylo jednání Českého střediska AITA/IATA.

Hronovský program obohatily též čtyři výstavy. Ve výstavní hale Jiráskova divadla výstava s názvem Divadelní postavy – výstava obrazů z paličkované krajky . V Galerii u Šafářů v ulici K Milířům výstava ob razů náchodských výtvarníků. Ve foyeru sálu Josefa Čapka byla instalována výstava Kladské pomezí bez hranic . Ve foyeru Jiráskova divadla mohli návštěvníci zhlédnout výstavku představující amatérské divadelníky – nositele vyznamenání Zlatý odznak J.K. Tyla a v informačním středisku JH výstavu fotografií Ivo Mičkala připomínající minulý ročník festivalu.

Rituály – celebrity – ocenění

Tak jako v letech předchozích, stala se i na 77 . JH zahajovací schůzka Klubu (nejen) mladých divadelníků ve čtvrtek večer před započetím vlastní přehlídky prvním rituálem – aktem zahájení JH jako vzdělávací instituce. Tentokrát se pro množství seminaristů přesunula z foyeru do sálu Josefa Čapka. Nechyběly ani další hronovské rituály: vítání souborů na schodech Jiráskova divadla a především oficiální zahájení a zakončení festivalu se závěrečným ohňostrojem.

Oficiálního zahájení 77 . JH se zhostila starostka města Hronova Hana Nedvědová. Z pověření ministra kultury se jej za MK zúčastnil jeho 1. náměstek František Mikeš. Při zahájení nechyběli ani tentokrát členové hronovského souboru, kteří programově narušili oficiality a přispěli svým vystoupením, těžícím z Shakespearových Veselých paniček Windsorských, k oživení ceremoniálu . Slavnostního zahájení se zúčastnila celá řada dalších významných host ů: senátor Ing. Petr Pakosta, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury MK PhDr. Zuzana Malcová, ředitel sekretariátu ministra kultury Milan Kupka , člen rady Královéhradeckého kraje Zdeněk Kraus, vedoucí odboru kultury Krajského úřadu v Hradci Králové Ing. Pavel Mertlík, ředitel NIPOS v Praze PaedDr. František Zborník aj.

Každoročně přivítá JH i hosty ze zahraniční. Z těch, které v Hronově vídáme pravidelně, to byli Franz-Josef Witting , viceprezident Německého spolkového svazu amatérského divadla (BDAT) a umělecký ředitel prestižní přehlídky v Paderbornu a Jozef Krasula , prezident Slovenského střediska AITA/IATA. Z Austrálie přijel Christjohn Hancock, režisér souboru s nejdelší kontinuálně trvající tradicí v Austrálii, který se v Hronově představil s inscenací Klicperovy Veselohry na mostě v 90. letech. Mezi hosty je třeba počítat i zahraniční lektory prof. PhDr. Vladimíra Štefka, CSc. a prof. Mgr. Jána Zavarského ze Slovenska, režiséra a pedagoga Filipa Krenuse z Chorvatska, Václava Špirita z Německa a svým způsobem i lektorku K(n)MD paní Feng-yün Song. Dalšími zahraničními účastníky byli vedle členů hrajících souborů z Polska, Chorvatska a Slovenska také seminaristé z Anglie, Irska, USA a Slovenska.

Společenské milieu podpořila i přítomnost tuzemských divadelních osobností nad rámec lektorského týmu JH , jako např. režisérů Andreje Kroba, Pavla Fialy, prof. Mgr. Františka Laurina, dramatika Reného Levínského či herce Jaroslava Duška.

Akcí společenského charakteru bylo předání Zlatého odznaku J.K. Tyla Josefu Bartákovi, Haně Šikové a Jiřímu Valentovi před večerním představením v Jiráskově divadle v den oficiálního zahájení JH. Společenskou událostí byl i křest užitečné publikace autorů Pavla Hurycha, Jaroslava Vondrušky ml. a Rudolfa Felzmanna Světlo a zvuk v rukou tvůrců divadelního představení. Uskutečnilo se v sále Sla vie v pondělí 6. 8. před večerním představením Liz a Betty.

I letos se v neděli 5. 8. uskutečnil tzv. Vavřinecký den na oslavu patrona kuchařů, pekařů a pivovarníků. Začal průvodem od hotelové školy, pokračoval programem a skončil zábavou v parku A. Jiráska.

Byť nebyl osobně přítomen Z.A. Tichý, iniciátor a osnovatel udělování neoficiální, dílem recesní a dílem vážně míněné ceny Zlatý Alois , byla cena díky iniciativě Vladimíra Hulce udělena. Zdá se, že i tentokrát spíše vážně než nevážně. Získal ji soubor V.A.D. Kladno za svou inscenaci Tajemný VAD v Karpatech.

Propagace a Zpravodaj JH

Výtvarné řešení propagace JH (plakáty, programová brožura v nákladu 720 ks, velkoplošná p ropagace ve městě, upomínkové předměty atd.), bylo i v roce 2007 dílem renomovaného brněnského výtvarníka Rostislava Pospíšila. Bylo tentokrát více méně barevnou obměnou loňského řešení. Z jednotného výtvarného pojetí se letos vymkl pouze festivalový deník.

Přehlídkové dění mapoval, jako každoročně, Zpravodaj JH (náklad s výjimkou prvního čísla byl 400 ks , celkem bylo vytištěno 3500 exemplářů). Jeho devět čísel připravovala redakce v téměř stejném složení jako vloni. Vedoucí redaktorkou byla Zuzana Vojtíšková , jejími členy Michal Drtina, Mgr. Štěpán Filcík, Mgr. Jakub Hulák, Vladimír Hulec, Lenka Novotná, Mgr. Jana Soprová a fotograf Ivo Mičkal. Zpravodaj měl velice dobrou úroveň. Lze jej opět označit za jeden z nejzdařilejších, jaký kdy JH měl. Po letech se konečně podařilo zprostředkovat aktuálně Zpravodaj JH i těm, co v Hronově být nemohli, a sice na internetových stránkách www.hronov.cz.

V den oficiálního zahájení festivalu (sobota 4. 8.) se uskutečnila tisková konference JH. Zúčastnil se jí František Mikeš , 1. náměstek ministra kultury, Hana Nedvědová,starostka Hronova, Mgr. Lenka Lázňovská , vedoucí NIPOS-ARTAMA a předsedkyně festivalového výboru JH, PhDr. Milan Strotzer, programový ředitel JH, Marcela Kollertová, ředitelka KIS Hronov a jako přísedící zástupci MK ČR a Královéhradeckého kraje a organizátoři JH. Tiskovou konferenci moderovala Simona Bezoušková , tisková mluvčí JH. Účast žurnalistů sice nepatřila na JH k největším, nicméně ve výsledku byla pozornost médií překvapivě četná. Zásluhu na tom má především tisková mluvčí JH. Lze si jenom opakovaně přát, aby pozornost sdělovacích prostředků, byť je daleko větší, než bývá obvyklé u jiných akcí neprofesionálního umění, překročila stávající rozměr.

Plusy a minusy organizace festivalu

V průběhu JH se každodenně scházel k řešení aktuálních problémů organizační štáb. Na začátku a na konci přehlídky se sešel f estivalový výbor JH. Každá akce takového rozsahu, jaký JH má, se neobejde bez problémů a jejich řešení. Neobešel se bez nich ani 77 . JH. Mnohé z nich se podařilo zvládnout v průběhu festivalu, některé zůstaly k řešení při přípravě dalšího ročníku. Mezi klíčové patří opakovaně zvuková izolace foyeru od sálu Josefa Čapka, zlepšení poskytovaných služeb a technické vybavenosti.

Připomínkami a návrhy na zlepšení podmínek pro soubory (především úhradou náhrad na dopravu), seminaristy a další návštěvníky JH se zabývali organizátoři na závěrečných jednáních organizačního štábu a festivalového výboru JH, zabývali se jimi na svém jednání členové odborné rady NIPOS pro amatérské činoherní divadlo, řada připomínek byla zachycena ve vyžádaných reflexích posluchačů K(n)MD.

Nelze však pominout, že se organizátorům dostalo četných projevů uznání za schopnost zorganizovat tak rozsáhlý festival, který má mezi jinými nesouměřitelný počet účastníků, včetně počtu seminaristů a vystupujících souborů, a to nejen divadelních. Přes zachycené výtky a připomínky a navzdory tomu, že programová struktura festivalu nabyla v roce 2007 na komplikovanosti, lze konstatovat, že 77 . JH byl organizačně zvládnutý na velice solidní úrovni.

Na závěr ještě několik čísel. Náklady na JH se i v roce 2007 pohybovaly v částce překračující 2 mil. Kč. Tuto sumu se podařilo zajistit za pomoci finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR ve výši 600 tis. Kč (v tom je vlastní příspěvek pro JH ve výši 570 tis. Kč a podpora vzdělávacího projektu uskutečněného v rámci festivalu), příspěvku Královéhradeckého kraje v částce 150 tis. Kč, M ěsto Hronov investovalo do festivalu 19 0 tis. Kč (z toho cca 80 tis. Kč formou nepeněžního plnění), doprovodný program by měl být podpořen přislíbenou částkou 329 tis. Kč ze zdrojů EU v rámci Iniciativy INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis na realizaci projektu Jiráskův Hronov 2007 – česko-polské dny divadla, 584 tis. Kč přinesly dotace sponzorů, zbývající náklady pokryly vlastní příjmy festivalu (vstupenky, účastnické poplatky seminaristů K(n)MD, prodej tiskovin a propagačních materiálů apod.).

Milan Strotzer
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':