Databáze českého amatérského divadla

Texty: HAVEL Josef: Umučení Pána Ježíše - Vlastibořská pašijová hra. Přepis textu Vojtěch Ron

JOSEF HAVEL ALIAS VILÍM LASTIBOŘSKÝ (1778-1838)
UMUČENÍ PÁNA JEŽÍŠE

Panu docentu PhDr. Jaroslav Kolárovi,
k významnému životnímu jubileu,
s přáním všeho dobrého,
dovoluje si věnovat

18. září 1999


Texty Vlastibořské - Havlovy pašijové hry se dochovaly ve třech záznammech. Ve zvláštní ediční úpravě nabízíme dva z nich.
1.) Přepis úpravy Vlastibořské pašijové hry, který pořídil v roce 1874 Petr Doležal (1846-1902), byl vzat za základ našeho přepisu. Podle tohoto textu bylo v roce 1891 inscenováno poslední představení. Originál je toho času nikoli nezvěstný, ale nedostupný. Jeho opis téměř diplomaticky dokončil v roce 1934 ing. František Laurin (1896-1948) a strojopisnou kopii daroval divadelnímu oddělení Národního musea v Praze, kde je uschován pod číslem 2439. Na na druhé straně Doležalovy rukopisné knihy je také podepsán Josef Karásek, Jičín, a pod tím: Wien I. Universität, Slavischen Seminar.
2.) K tomu jsme kurzívou připsali všechny textové odlišnosti
přepisu France Šilhana z Vlastiboře z poloviny 19. století, který odkoupil Jan hrabě Harrach (1828-1909) (spolu s rukopisem Josefa Havla \"Vzkříšení Pána Ježíše\") a v roce 1895 věnoval Národnímu museu v Praze, kde je chován v rukopisném oddělení pod sign. IV E 30.
Náš přepis je orientován čtenářským hlediskem, opravil chyby, hranice jednotlivých slov, interpunkci, ale důsledně respektoval všechny jeho jazykové zvláštnosti.
Na třetí dostupnou verzi Vlastibořského Havlova \"Umučení Páně\", uveřejněnou Ferdinandem Menčíkem ve Velikonočních hrách v roce 1895 (s.59 - 221), podezřele podobnou opisu France Šilhana, jsme nebrali zřetel.
Tento náš záznam byl dokončen ve chvilích, kdy u nás v Liberci došlo k téměř úplnému zatmění slunce: 11. července l999, kolem poledne.
Opsal: Vojtěch Ron.
Malé popsání
o přehořkém umučení

P á n a J e ž í š e K r i s t a

v divadlo uedené a sepsané

v roku 1874.

Přepsaná a opravená od Petra Doležala.
V Lastiboři No. 32.

OPOVĚĎ 1. || Opověď privátní a první
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. 1
V nejhlubší pokoře a ponížeností,
žádám se vší uctivostí,
všech přítomných, jenž sem přišli,
by bedlivý pozor dali,
my sprostí, jak mnoho víme.
Já však ale dožádaný
na místě všech, to konání,
bych v tom výmluvnost učinil,
na jejich žádost sem si umíníl.
Nejprve mou sprostou řečí || Nejprv mou...
všem se postavit před oči, ||...postaviť...
kteří jsou zde schromážděni. || který - shromažděni
V nich jsou způsoby rozdílni, ||...sou způsoby
někteří pro rozjímání
a někteří pro vysmání.
Buď kdokoliv jaké mysli,
já všech, kteřížto sem přišli
uctivě prosím a žádám,
že to učinějí za to mám, ||...učiní...
budou sobě považovat, ||...budou považovat
když nás uvidějí chybovat, ||...poznají chybovať
že sme sprostého rozumu,
abychom zadost každému
učinit mohli k libosti.
Nebo to žádný dovécti
nemoh, ani nedovede,
aniž se to líbit bude
všem, co mi dnes představovat. ||...dnes alirovat
Pro čest a slávu boží chceme konat, ||nýbrž pro čest a slávu
ve jménu Pána našeho, ||chcem konať
Ježíše Krista ukřižovaného,
který pro nás trpěl mnoho.
My, jakožto sprostí lidé, 2
o budoucí jeho bídě,
o smrti a o jeho památce,
na dýle nebo na krátce, || a neb
z toho mi čest nežádáme,
nýbrž tu naději máme,
že skrze jeho bolesti
dosáhnem jeho milosti,
když zkroušeně rozjímáme
trpké umučení Páně.
V zásluhách jeho bolesti
my chcem světské i duchovní vrchnosti
nejprve ta duše naše
slovem božím krmí, pase
a vystříhá nás věčných bíd.
Světská vrchnost má nám k dobrému
býť,
soudce rodu vznešeného.
Principál jest radou toho
pronobilis doktisimus:
Precebentis et venerabilis:
domie, dominus: Parochus:N.N.N.
Pánu Ježíši za zdraví jeho.Vivat!
(trouby)
Rovně s nim dvojí cti hodného
vysoce rozeného pánu,
Panu kaplanu N. N.!,
kterýžto na vinici Páně jest spomocník jeho.
Vivat! Vivat, za zdraví jeho.
Vivat s námi v tomto čase
milostivá vrchnost naše.
Dlouhé a šťastné panování rač jim Bůh dáť
s celým slavným rodem. Vivat.
(trouby)
(Opovědník klekne)
O ukřižovaný, žádáme tě,
ať po vezdejším životě
skrze tvé hořké umučení || skrz...
popřej nám všem veselého zmrtvýchvstání.
|| (vstane)
Ještě jednou všech na krátce
žádám a prosím velice,
ať se každý v srdci snaží
víc rozjímat než tu uzdří
muky a trpkou smrt Páně.
Za dovolení žádáme,
ve jménu Páně již začínáme. || (na to znamení klekne)
(Pokloní se a odejde.)
|| VÝSTUP PRVNÍ
1) SMRT (vyjde před oponu)
Právo, které sem v ráji dostala,
na tom sem taky přestala,
že ho užívati míním,
jináč světu neučiním.
Na svět sem od Boha poslaná,
a to skrze hřích Adama.
Jak Adam v ráji prohřešil,
když jest on jablka okusil || když jabka...
ze stromu zapovězeného
od Boha všemohoucího,
ihned sem poslána na tento svět. ||...na ten svět
Mně jest podán všeliký život v něm,
dne ani hodiny žádnému nezjevím,
kdy koho ze světa zprovodím.
Mně se všecko podat musí,
každou chvíli mám já kuši
na každého nataženou,
z ní já zastřelím pojednou.---- ||...zachtřelím...
2) ČERT DEMON || (přiběhne k Smrti)
Ty dnes máš reč tuze chlubnou,
něco sem já dokázal víc.
3) SMRT
O tvém důkazu nemluv nic.
Pro pejchu si z nebe shozen.
4) ČERT DEMON
Mlč, hned s tebou praštím o zem, || ...vo zem
ty obludo ničemná. || mrcho slepá vyzáblá
vím, že bys ani nebyla, ||...,že bys byla nebyla
kdyby byl Adam nehřešil.
5) SMRT
Však skrze to z ráje jít musil ||...skrz...
do bídy na tento svět.
6) ČERT DEMON
Však sem já to všechno doved,
beze mne nic nedokážeš. ||...mně...
7) SMRT
Ty mně svou mocí nesvážeš,
neporoučej mně tady nic. || neprotestíruj...
8) ČERT DEMON
Ale, prosím tebe, jenom mlč. ||...prosím tě...
Dokud peklo peklem bude,
já nebudu mluvit k tobě, || ...mluviť...
abys mne víc netýrala. ||...netejrala
Petr Doležal
9) SMRT
Chceš bych se za tebou hnala?
Již mlč a táhni odsud, || kušuj a táhni odcat 4
zůstane jen po tobě čud. ||...smrad
(Odejdou.) Muzika.
VÝSTUP DRUHÝ
10) PEJCHA
Přerozkošný čas na tomto světě,
zvláště komu štěstí kvete. || ...květe
Sem hodný své důstojnosti,
je-li kdo rovný v hodnosti,
jak v šatstvu nádherném též i penězy, ||...tak i v penězích
mne se nevyrovná, však ho to mrzí. ||...však je to mrzí
Tělo mám naschvál spořádané,
od hlavy až do pat rovné.
Hovět sobě mohu jak chci,
žádný mi v tom neporoučí, || ani mi nikdo neporoučí
mohu sobě jak chci dělat, || ...dělať
svoji rozkoši užívat. || moje regkrace užívať
Jako Absolon sem krásný,
co začnu ve všem sem šťastný || ...su šťastný
i moudrost Šalamounova jest při mně.
(Potká jej Pokora)
11) POKORA
Pokoj tobě, milý pane,
tu milost žádám od tebe,
rád bych s tebou něco mluvil,
abych tobě též vyložil, || ...tobě vyložil...
na čem ty sobě zakládáš,
ale to trvá jen na čas,
co tobě ten svět slibuje.
Bůh to ale nemiluje, || ale Bůh to...
pyšné a nádherné lidi,
přivádějí se do bídy,
kdo přestoupí přikázání.
12) PEJCHA
Přišels ke mně pro tejrání?
V čem ty mně máš tu domlouvat, || ...sektirovať
a mne v cestě pokoj nedat. ||...nedať
Vidíš, že jsem jinoch hezký. ||...,že sem kavalírem.
13) POKORA
Ty můžeš chodit na procházky, || ...chodiť špacírem
jenom při tom buď pokorný. || ...být pokorný 5
14) PEJCHA
Nesvědeš mne z toho nyní,
bych já světa neužíval
a vší radosti zanechal.
Šatstva, pěněz mám všeho dost.
15) POKORA
O mládenče, dlouhá věčnost
by potom nebyla veta.
Nevíš, kdy přijdeš z toho světa.
Na ničem si nezakládej,
raděj vší pejchy zanechej || ale vší pejchy...
a čiň pravé pokání || raděj čiň...
16) PEJCHA
Odejdi mě z očí nyní,
hledej si rovného sobě.
V tom já neuposlechnu tebe,
abych zanechal radostí.
17) ANDĚL
Pokoro, buď v pobožnosti,
jak si začala, tak setrvej. || jaks začala...
jaks začala nepřestávej
Vždycky až do svého skonání || vždy až do...
plniž boží přikázání.
Následuj Krista Ježíše,
přideš do nebeské říše.
(Anděl a Pokora odejou.) || (Smrt a Pokora se ztratí.)
18) ČERT DEMON
Ty jsi překrásný, mládenče. || ty si...
Co jsi vzal před sebe v tom vytrvej ||cos vzal...v tom trvej
a žádného neposlouchej,
jenom do konce mé rady,
vždyť máš nynčko dobře všady. ||dyť máš...
Potom tobě větší moc dám,
třeba tě pánem udělám.
Na věčnosti budeš panovat, ||panovať
věčně ti to bude trvat.
S námi požiješ radosti, || s námi požívať...
až tě to omrzí do sytosti.
19) PEJCHA (sám k sobě.) 6
Já abych rozkoš v mladosti,
neužíval v tomto světě,
dokut mne mé štěstí kvete. || dokud mně...
Až poznám, že sem starý, ||..., že su starý
teprve se dám na pokání,
nynčko mám veselé srdce.
20) SMRT || (De k Pejše)
Již máš čas, milý mládenče,
na krátce tvého života.
Již bude po tobě veta,
užívals radostí dlouhá léta.
Nynčko tě všichni opustí s kterýma si hodoval ||...kterými..
a je vychvaloval.
Poddaným si nechtěl býti,
ještě se ním protiviti.
|| na každém místě se snažil.
Hned aby si krk nastavil
A věř, já tobě neodpustím, || Věř, já tobě nepopustím,
kosu ti na krk založím,
a nebo ti k srdci střelím.
PEJCHA || (De k Smrti.)
Ach, já tebe za to prosím,
ponechej mne na tom světě,
dokud mne má radost kvete. || nynčko mně...
Máš dosti lidu starého,
pro bídu a ouzkost potřebného. || a pro uzkost potřebného
A já sem krásný, bohatý, || nynčko sem ...
penězi se tobě vyplatím, ||...se ti ...
dám ti stříbro nebo zlato.
21) SMRT
To mne je milé jak bláto. ||...mně jest...
Ty musíš pod mou moc přijít. || ...přijíti
22) PEJCHA || (Sám k sobě.)
Ach, kam bych se mohl ukrýt,
neb se mne začíná stejskat. || ...mně začíná stejskať
23) ČERT DEMON
Můžeš sobě třeba vejskat, || ...sobě traba vejskať
již ty si, pane, celý náš || již si ty...
Jestlipak ty kuši nabitou máš, || jestli ty...
musím já ti ji prohlídnout. || ...prohlídnouť
24) SMRT
Kohoutek mne hleď natáhnout, ||...natáhnouť
bych to přichystané měla.
25) ČERT DEMON || (Nabije kuši, dá Smrti.)
Aby ses ho nechybyla, || abys si ho...
dobře naměř na něj.
26) SMRT
O to ty se nic nestarej.
(Střelí.)
Vidíš, jak sem ho trefila.
27) ČERT DEMON || (Vezme Pejchu pryč.)
Potáhnem to, teto milá,
tuhle odpočineš sobě,
zůstane jen puch po tobě. || jen vostane smrad po tobě.
(Muzika.
Starý Herodes sedí a vedle něj Mladý, za nimi
28) (Služebník)
VÝSTUP 3.
|| VÝSTUP 3.
|| ( Tu je muzika a Starý Herodes sedí a vedle něj Mladý a za nima Služebník. Otevře se opona.)
28) HERODES STARÝ
Archelusi, synu milý,
ustanovím tebe nyní
na mém místě královat. || kralovati
Dříve s tebou chci rozmlouvat, || prf s tebou...rozmlouvati
mám dávné časy veliké sny, ||...velké sny
nevím, copak přinesou mi.
Snad musím z toho světa jít.
Chci ti království postoupit,
také abych tobě oznámil, || prf abych...
v čem sem já kdykoliv chybyl. || ...kdy chybil
To mně ale mrzí tuze,
že sem ode dvouch let a níže, || ...od dvouch...
až do jednoho dne narozený,
nechal zmordovat všecky syny. ||... zmordovať vše...
I své dva syny zamordovat, ||... zmordovať
kázal sem já to udělat. || ...udělať
Teďko mne to mrzí tuze, || Nynčko mně...
žádný mne v tom nespomůže. ||...mně...
Ty se od toho rač vystřihat, || ...hleď vystřihať
když po mne budeš kralovat. || ...mně ...kralovať
(Obrátí se na Služebníka.)
Ty, ministře, neprodlévej, || a ty, mistře, 8
korunu mu na hlavu dej,
též i na věčnou památku,
cetrum tobě dávám v ruku,
vlastně tobě odevzdávám. ||...odezdávám
V tom svůj testament zavírám.
29) HERODES MLADÝ (vstane, políbí mu ruku)
Za to tobě chválu vzdávám,
děkuji též tobě, otče,
žes odevzdal v moje ruce
cetrum království tvého,
podílu království mého. || království podílu mého
Po tvé vůli já chci živ být, || po tvé vůli chci živ být
po smrti s tebou podíl mít.
30) SMRT || (Zdaleka)
A já již musím také jít,
déle nebudu prodlévat,
Herodes musí vandrovat.
31) ČERT DEMON (Přiběhne.)
Však on již počíná zdřímat, ||...zdřímať
je navrácen k jedné straně.
32) SMRT
Však on usne po mé ráně, || Jak on usne...
až bude mít závrať v hlavě
a bude mu hrčet v uších. || a bude jemu...
33) ČERT DEMON
Dej mu notnou, jak naň sluší,
di a vyraz z něho duši.
34) SMRT
Jenom ty mně nabi kuši, || Ale ty mně...
však bude brzy hotovej.
35) ČERT DEMON
Jenom dobře namiř na něj.
36) SMRT
O to ty se nic nestarej.
(Střelí.)
Vydíš, že sem ho trefila. || že sem se ho nechybila
37) ČERT DEMON
Potáhnem ho, teto milá,
tuhle sobě odpočineš, || brzo s ním vandrujem odcat, 9
věčně věku hořet budeš.|| aby nám tady nesesmrad.
|| (Čert a Smrt vezmou Herodesa)
(Zavře se opona Herodesova.)
VÝSTUP 4.
(Josef, Maria a Ježíšek sedí jakoby spali.)
38) ANDĚL 1.
Jozefe, vstaň, vezmi matku a její dítě
a jdi do země izraelské,
neboť jsou všichni zemřeli, ||...sou všickni...
kteří jsou usilovali || ...sou...
zamordovat dítě Ježíše. || zamordovať...
39) JOZEF (Vstane.)
O Marija, nelekej se,
a probuď se ze sna svého,
poslyš něco radostného
Nyní jest radostného cíle, || nyní jest radostna chvíle
kterého sme očekávali, || neb sme došli svého cíle
abychom se vráti mohli
do své izraelské země,
neb Anděl Páně vzbudil mne || ...mně
dozajista ze sna mého.
Rozkázal hned času toho,
abychom se navrátili
a do své země zpátky šli, ||...zpátkem
nebo Herodes již zemřel,
co Ježíška zmordovat chtěl. || ...zmordovať...
40) MARIJÁ (Vstane.)
Kdyby jen Ježíšek nespal,
budiž z toho Bůh pochválen.
(Ježíšek vstane)
41) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ MALÝ (Vstane.)
Jistě sem ze sna probuzen,
slyším od vás boží chvály.
Které věci se to staly?
Já vás prosím, oznamte mně.
42) MARIJÁ
Jistě oznámeno máme,
abychom šli do své země.
43) JEŽÍŠEK
Tady sou samí pohané,
tam líp budem Bohu sloužit.
P.Doležal.
44) JOZEF || (Dou do Betléma.)
Tak již můžeme odsad jít. ||Již nyní....) 10
(Dou do Betléma.)
(Měšťanské děti vyjdou za nimi.)
||MĚŠŤANI EGYPTSKÝ (Vyjdou za nima.)
45) MĚŠŤANSKÉ DĚTI
Vy nás míníte opustit, ||...opustiť
všecko si sebou berete.
Snad se k nám víc nenavrátite?
ZPĚV
Nenechal Hospodin
Jozefa v Egyptě.
Ráčil k němu poslat || ...poslať
Anděla zajistě.
Ve snu se mu zjevil,
radost mu vyjevil ||...učinil
a do izraelské
země mu jít nařídil. || ...jíť...
46) MĚŠŤAN BETLÉMSKÝ (De proti Jozefovi.)
Příteli, měl bych tebe znát, || ...znať
pověz kam jdeš a nebo odkad?
Dávno sem tebe neviděl,.
kde jsi se tak dlouho držel. ||... si se...
Ty jsi nad tím zamyšlený, || ...si...
snad to nebude můj známý, ||...ten známý
nebo sem se přehlíd nyní. || hned sem se zmejlil nyní
Pověz, z které jsi krajiny, ||...si...
za známého sem tebe měl.
47) JOZEF
Já jsem otce Jakuba měl,
z města Betléma jsem zrozen, ||... sem
z Nazaretu mám ženu,
Joáchyma dcera byla, || Jáchyma
Marija, manželka milá, || Marie
a bratra mám Kleofáše, 11
jménem Josef nazývám se,
otec můj Jakub Alfa se jmenoval. ||...Alfe
48) MĚŠŤAN BETLÉMSKÝ
Předci sem se zpamatoval,
o Jozefe, kdybys byl tady,
zde jest bylo pláče všady,
po celé judské krajině
zajistě a neomylně
ode všech betlémských matek,
pro zmordování nemluvňátek.
Nebo Herodes, král, || Zajistě Herodes....
všecky dítky zmordovat dal, || ...zamordovať...
dítky mužského pohlaví
ode dvouch let až do jednoho dne narozený.
Žádného nešanoval, || A žádného...
i své dva syny zabít dal. ||... zamordovať ...
Proč ale to mělo být, ||...býti
nemohu ti povědít. ||...povědíti
Kde jsi ty ten čas přebýval, || kde jsi ten čas ty mohl býť
že si své dítě zachoval? ||... jsi...
49) JOZEF
Já jsem v Egyptě přebýval ||... sem...
zajistě po ten celý čas,
že jsem chudý to dobře dobře znáš, ||...sem ...
zde sem žádné práce neměl,
do Egypta sem odešel,
na vander po svém řemesle,
neměl sem ani grešle, ||..krešle
na moci živobytí svém.
50) MĚŠŤAN BETLÉMSKÝ
Jak jsi předce ušel tomu, ||...si předci
že syn tvůj zamordovaný není? ||...zmordován...
Jistě na kolena padni
a Hospodinu za to děkuj,
že od té smrti jest syn tvůj
dozajistě zachráněný. || dozajista zachovaný
Jeho krásy škoda by bylo,
aby se to dítě zamordovalo. ||...tvé dítě...
Jozefe dobře jsi udělal,
že jsi se pryč odstěhoval.
51) JOZEF
Jestli pak toho již přestal?
52) MĚŠŤAN BETLÉMSKÝ
Ba věru, že přestal,
v krátkem čase se rozstonal.
On svůj život bídně skonal,
červy lezly z těla jeho. 12
53) JOZEF
Jak pak máte teď dobrého, || Jak pak tejť máte dobrého
vždyť snad máte jiného || dyť snad máte zas jiného
krále, aby lid spravoval.
54) MĚŠŤAN BETLÉMSKÝ
Brzy se po něm syn dostal
na tu královskou stolici.
Pejchu snad zdědil po otci.
Dítek žádných nemorduje,
nás jako otec spravuje.
Víc bych ti pověděl, nevím.
55) JOZEF
Kterýpak se po něm dostal syn, ||...po něm jest syn
zdaliž Filip neb Archelaus, ||...Archelus
aneb Antyphas? || anebo také Atitipas.
56) MĚŠŤAN BETLÉMSKÝ
Archelaus.
Dýl s tebou nemohu mluvit,
neb již musím dále jít. || ...jíť
Bohu tebe obětuji.
(Měšťan odchází.)
57) JOZEF
Za tu řeč tobě děkuji, || ( Měšťan odejde a Jozef de dále,
vostane stáť.)
O Marijá, nevím, co činit, || O Marie...činiť
kterou stranou se obrátit. || ...stranu... obrátiť
Poněvadž panuje ten přísnější syn,
jíti se tam bojím, || pročež tam jít se bojí
by Ježíška nezahubil. || aby Ježíška nechtěl zahubiť.
58) MARIJÁ || ( Dou dále.)
Hospodin nám ráčí v cestu jít. ||...v cestu vjíť.
59) ANDĚL
Jozefe, nechtěj se rmoutit, // ...rmoutiť
máš do města Nazaretu jít.
Tak chce Hospodin nebeský,
neb to dítě bude slout ||...slouť
Ježíš Nazaretský, král židovský.
(Pomalu dou.)
ZPĚV
Jozef do své země
jíti se obával,
poněvadž Archelaus ||...Archelus
po otci kraloval.
Byl velmi truchlivý
a starosti plný,
by zahuben nebyl,
Ježíšek rozmilý. 13
VÝSTUP 5.
(Jozef v Nazaretě.) || (Jozef a Maria v Nazaretě.)
60) JOZEF
O Marijá, čas velikonoční je ||( Maria...velikonoční se
a mně Mojžíšů zákon nařizuje, ||...přibližuje
abych do chrámu jeruzalémského šel
a svatou povinnost vykonal.
Jak dlouho sme v Egyptě byli,
nikdy sme tu pobožnost nekonali.
61) MARIJÁ
Prosím tě, Jozefe milý,
abys ty sebou pojal nás
po ten celý sváteční čas.
62) JOZEF
Toť bude má veliká radost.
Vesele do Jeruzaléma poďme, || ...pojďme
tam svou pobožnost vykonáme. || ...svou pobožnost...
(Ježíšek je v prostřed.) || (Ježíšek do prostředku,
mezi Jozefa a Marie.)
ZPĚV
Dvanáctiletý synáček
pod kázní Marije, ||...Marie
šel do chrámu Páně žáček.
O divadlo milé,
Bohu i andělům,
starým, mladým Židům
a všemu stvoření,
byl jest k podivení
synáček jediný.
(Jozef a Marija kleknou. Ježíšek se ztratí.)
63) JOZEF A MARIJÁ || (Kleknou.)
O nebeský Otče,
děkujeme tobě,
žes nám ráčil milostivě,
dočekat té pobožnosti,
zákonu tvému učinit za dosti.
|| (Jozef a Marie dou, dou a Ježíšek se ztratí.)
(Zajdou za oponu.)
Petr Doležal.
64) DOKTOR RADUNES
Nyní dlouhé svátky máme,
o Bohu si rozmlouvejme,
vzvlášť o příští Mesiáše, || vzlášť...
kdy on přijde, v kterém čase,
na to dávno myslel sem. || dávno na to myslel sem.
65) DOKTOR SAMUEL
Patřme do prorockých písem,
tuťto můžeme zvěděti. ||tam to můžeme...
66) DOKTOR MATATYÁŠ
Jak prorokoval Daniel,
již Mesiáš na svět přišel. 14
67) DOKTOR KAMAT
Ještě na svět nepřišel,
nebo když přijde, ||...když přijde
slunce se zatmí, || bude slunce zatmění
měsíc se v krev promění.
A to ještě nebylo k vidění nám.
68) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ (Přichází.)
Přeradostný pokoj buď vám.
69) DOKTOR RADUNES || DOKTOŘI VŠICHNI
O dej nám ho Hospodin sám.
70) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Já přicházím k učení k vám,
jak pak sou řeči vaše.
71) (Všickní) DOKTOR SAMUEL || DOKTOŘI VŠICKNI
O Bohu,
a kdy máme čekat Mesiáše. (Všecky.)
72) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Taková řeč Bohu líbí se,
neboť jest mu vzáctná velmi. || nebo...
Nebo takto prorok David praví,
v žalmu 78: ||žalmu 78
Na národy hněv svůj Pane vylej, || ...hněv svůj vylej
kterýžto tebe neznají, || kterýž tebe...
a na království,
jenž jména tvého nevzývají. ------
Povězte mně, muži učení,
kdo stvořil nebe i zemi.
73) DOKTOR MATATYÁŠ || DOKTOŘI VŠICHNY
Podivno tvé slovo velmi. || Podivná tvá slova...
I tato tvá řeč dětinská jest,
ptát se na takové věci, || ptáť...
co stvořil Bůh všemohoucí
a nevědít o nich docela nic. || nevědiť...
74) DOKTOR SAMUEL
Mojžíš v první knize psal sic
takto v kapitole 1.:
Na počátku stvořil Bůh nebe i zemi. ||...a zemi
Mojžíš byl pravdomluvný. ||...pravdomluvnosti
75) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Zdaliž jest v jedné bytosti,
nebo jest všemohoucí Bůh, || nebo-li jest všemocný Bůh
aneb jest v třech osobách, || neboli...
který vše věci stvořil jest. 15
76) DOKTOR KAMAT || DOKTOŘI VŠICKNI
Jako jeden v bytnosti jest,
tak také v osobě jediný. (Všecky.)
77) DOKTOR RADUNES
Mojžíš napsal v knize první,
to do šesté kapitoly: || do šesté...
Poslyš, milý Izdraeli, ||...Izraeli
Bůh tvůj jediný jest. ||...jeden jest.
78) JEŽÍŠEK ||JEŽÍŠ
Ale není na tom dost,
ale prorok David praví
v žalmu třicátem druhém, || v třicátém druhém žalmu
jsou utvrzená nebesa slovem Páně,
duchem úst jeho mocnost všeliká
|| (Doktoři mlčí,Ježíš čeká na odpověď.)
a Job dvacáté šesté kapitole pravil.(TYTO DVA VERŠE
Duch Páně nebesa ozdobil. MUZEJNÍ RUKOPIS NEMÁ.)
(Chvíli mlčí.)
A což na to nic neodpovídáte?
Doktoři Písma svatého,
já vám chci vyložiti to || jáť...vyložiť ho
slovo Páně. Syn věčný jest,
Otec a Duch jeho jeden v bytnosti jest,
v trojích osobách,Otec a Duch svatý,||..,Otec,Syn a Duch ..
ale ne tři bohové mají slouti. ||...bohové mužou slouti
79) DOKTOR MATATYÁŠ
V tobě, pacholátko, musí rozum být.
Či jest to pachole ||...toto přijemné pachole...
příjemné, moudré a tak malé, ||...moudré a tak malé
kde se tomu Písmu vyučil,
neb v našich školách nikdy vydán nebyl.
80) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Zdaliž sem vám v písmě chybyl?
Doktoři, muži učení,
čí bude syn Mesiáš, povězte mi.
81) DOKTOR RADUNES (VŠECKY) || DOKTOŘI VŠICKNI
Syn Davidů. -----
|| DOKTOR RADUNES
Nebo takto v jeho žalmu,
81, je povědímo, || ...jest
vrši 10 zaznamenáno:
Davidovi Pán přísahal,
pravdu jemu nezmaří, || a pravdu...
já života tvého plodu, || života plodu tvého
posadím na tvou stolici.
82) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Vědět budete, mudrci, 16
jenž Písmu vyučeni ste:
Což David napsal v svém Písmě,
v stým devátým žalmu: || ...devátém...
Řekl Pán Pánu mému, || Říkal...
sedí na pravici mé,
dokavádž nepřátele tvé
nepoložím pod tvé nohy.
A poněvadž jest syn jeho,
kterak může býti jeho Pán? || ...může být Pán
83) DOKTOR KAMAT
Kterak se tedy má tomu Písmu vyrozumět. ||...má Písmu tomu
dobře vyrozumět
84) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Pokud člověkem jest,
synem Davidovým jest,
zrozen z pokolení jeho. || pošlý z pokolení...
Co se týká božství jeho,
jest Davidovým pánem,
nebo také praví o něm, || neboť...
Izaiáš v deváté kapitole:
Maličký jest nám narozený,
a syn z panny jest nám danný
a nazván bude, Bůh silný.
(Chvíli mlčí.)
Zákona doktoři, co smejšlíte,
když Mesiáš na svět příde, ||...přijde...
jaký život ve cti bude, || jaký životnosti bude...
zdaliž v bohatství neb chudobě? ||...nebo...
85) DOKOTOR KAMAT
Toť nám Písmo dokazuje,
že ve velkém bohatství bude,
nebo žalm 72 hý praví: ||nebo žalm 72 ...
Králové Tarsis jemu přinesou dary.
86) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
O tom Zachariáš takto praví,
v kapitole devatý:
Nechtěj se dcero sionská báti,
aj král tvůj béře se k tobě tichý,
sedí na oslátku, on jest chudý.
87) DOKTOR MATATYÁŠ
Či je toto pachole,
které tak moudré věci z Písma vysvětluje? 17
88) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Povězte mne, učitelové Písma, ||...mně...
kteří se přidrží Krista ,
budou-li bohatí nebo chudí? || ...a nebo...
89) DOKTOR RADUNES || DOKTOŘI VŠICKNI
Budou bohatí ovšem, jenžto || I budou ... jimžto
(Všecky.)
podmaní svět všechen. ||...všecken
90) DOKTOR SAMUEL
Jak dí žalm 71 první:
panovat bude od moře až do moře,
od řeky až do končin země.
91) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
To, co vy pravíte jest smysl jiný, ||...smysel...
ale Izaiáš praví,
v 61 prvním položení: ||...61 položení
Nade mnou Duch Páně poslal mne, ||...mně
abych i chudým zvěstoval poselství veselé.
Veselit se budou Izraele.
(Ježíšek odejde.)
92) DOKTOR KAMAT || DOKTOŘI
Toto pachole obzvláště vyučeno je.
93) DOKTOR RADUNES
Aby nás tak starce zahanbilo. || aby nás starce ...
(Zavře se opona.)
94) MARIJÁ || MARIA (Ohlédne se k Jozefovi.)
Ach, kam se dítě podělo,
Jozefe, manželi milý,
kde je náš Ježíšek rozmilý,
on s námi nejde, jistě ztratil se.
95) JOZEF || (Ostane stáť.)
O Marijá, nelekej se, || O Marie,...
věř, že on ztracený není,
on šel jistě mezi známý
a jistě šel s příbuznými.
(Stojejí.)
96) MARIJÁ (Pláče.)
Tady jest cesta neznámá,
vzláště na takové děti,
lehko můžou zabloudit, || lehce...zablouditi 18
cesta je na všechny strany. ||...jest...všecky...
Zdaliž do jiné krajiny
nezašel Ježíšek jinam.
Ach, smutná, co si počít mám,
budu zarmoucená pokud o něm nezvím.
97) JOZEF
Věř, Marijá, že jest Hospodin s ním, || Maria...
přítomen po všechen čas.
Jest syn jeho, to dobře znáš.
Mně jest to taky zjeveno,
od Anděla oznámeno.
Poďme nazpět, ať jej najdem. || poďme z ostra ať jej dojdem.
(Jozef s Mariji se vrací.)
ZPĚV
Marijá nazpět s Jozefem ||Maria....
jducí k Nazaretu, || doucí...
vidí, že nejde s dítětem,
dí králi všech věků.
Ach, kde jest srdce mé,
kde pachole milé,
kam se děl Ježíšek,
rozmilý synáček,
můj milý Ježíšek.
(Otevře se opona 3. Židi malí přijdou poslouchat.)
|| (Otevře se opona. Židi přichází poslouchati.)
98) DOKTOR SAMUEL
Do knih našich nahlídněme,
zdaliž je to pravda nebo ne, ||...neb ne
co nám to pachole včera pravilo,
aby nás v tom nepodvedlo,
pořád jenom na to myslím.
99) DOKTOR MATATYÁŠ
Já pořád knihy přehlížím.
Vidíte ty kapitoly, pravdu mluvilo,
já to tvrdím,
neb jest to ve vrši každým.
100) DOKTOR RADUNES
Od večera pořád sedím,
jen samé knihy přehlížím.
Pravda jest, co to pachole mluvilo k nám,|| ...včera nám
podívejte se na to jeden každý sám.
101) DOKTOR KAMAT
Vidíte, Davidů žalm
a tuto jsou prorokové.
102) DOKTOR SAMUEL
Tu jsou knihy Mojžíšové. || Tuto...
103) DOKTOR MATATYÁŠ
Zde jest svědectví Jobové.
104) DOKTOR KAMAT
Tuto jest písmo proroka Izaiáše.
105) DOKTOR SAMUEL
Zde jest proroctví Zachariáše.
106) DOKTOR RADUNES
Ale dnes kdyby to pachole přišlo k nám.
107) JEŽÍŠEK (Přide.) || JEŽÍŠ
Pokoj vám.
108) DOKTOR RADUMES || DOKTOŘI VŠICKNI
Budiž tvůj příchod požehnán. (Kamat.)
109) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Doktoři Písma, vás se ptám,
budeteli, když přijde k vám
ten Mesiáš přislíbený,
od dávna prorokovaný,
jeho sami poslouchati,
když s vámi bude mluviti?
110) DOKTOR SAMUEL (Všechny.) || DOKTOŘI VŠICKNI
Budeme jej poslouchat ||... poslouchati
a to jeden každý z nás. || a to všickni, jeden každý z nás.
111) DOKTOR RADUNES
Nebo takto praví Mojžíš
v druhé knize
v 18té kapitole:
Z národů proroka tvého vzbudí Pán,
a bude jeho samého poslouchat. || a budeš... jistě poslouhať
Bude-li jemu kdo rouhat, ||...rouhať
ten bude jistě trestaný.
Nebo jest v knize zapsaný,
vrši devatenáctém :
Kdo slova mého ve jménu mém,
které on bude mluvit, ||...mluviti
jeho nebude slyšet, || ...slyšeti
já jeho budu mstít jistě. ||...mstít budu jistě.
112) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Jako ste neslyšeli Mojžíše, ||...jste...
tak také nebudete poslouchat Mesiáše.
Nebo je u Izaiáše proroka zapsaný,
v šedesátém šestém položení:
Celý den sem stáhl ruce na neposlušného. 20
A Jeremiáš mluví v osobě jeho
a to dokládá v sedmé kapitole.
113) DOKTOR MATATYÁŠ
A kdes to vzalo, pachole,
že tak můžeš tupit starce, || že můžeš tak tupiť...
vzlášť vznešené Izraele. || ...vnešený Izraeli.
114) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
A kdo jest to dal Jeremiášovi,
aby přísně trestal
knížata a krále,
jak o tom píše v první kapitole.
A kdo dal Danielovi v jeho dětinství
starce vyslechat z jejich svědectví? ||...vyslejchat...
|| --------------------
(Chvíli mlčí.)
Na to nic neodpovídáte,
zákona učitelové? Snad mé řeči rozumíte?
Na tuto otázku odpovězte mne: || ...mi
Budou-li knížata kněžská Mesiáše poslušní
a nebo jemu protivní?
115) DOKOTOR RADUNES || DOKTOŘI VŠICKNI
Nikoliv, nebudou protivní,
nýbrž jemu budou poddaní a věrní,
jako nejvyššímu králi.
116) DOKTOR KAMAT
Izaiáš v osmé kapitole napsal:
Aj, služebníci, kterýž mi dal Pán.
117) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Abdiáš takto praví
ve své kapitole první: || své kapitole...
Kteří pokrmy s tebou přijímají,
jistě se tobě protiví.
V druhém žalmu Davidovém:
Spolu stáli králové země,
knížata sešli se v jedno proti Pánu, || a knížata...
proti jeho pomazanému v radě, ||a proti...
ve spolek se sešli, || v radu mezi sebou vešli
mezi sebou řekli: ||ve spolek mezi sebou řekli
Hoňme jej,
neboť není, ||neb není...
kdo by jej vytrhl z rukouch a moci naši.|| z rukouch našich.
21
118) DOKTOR SAMUEL || DOKTOŘI VŠICHNI
Mládenče, nevíme, co pravíš,
neboť jiný smysl z Písma sem přinášíš. ||jiný smysl sem
přivozuješ.
119) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Kterak tehdy mohu mluvit,
hleďte teď odpovědít, ||...odpovědíť
zákona hajitelové,
když Mesiáš na svět přijde,
vydá-li on zákon nový?
120) DOKTOR MATATYÁŠ || DOKTOŘI VŠICKNI
Nevydá nikoliv.
121) DOKTOR SAMUEL
Zákon Mojžišů jest úmluva věčná,
a ta má být zachována, čistá bez poškvrny. || ta má být...
122) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Patřte do Jeremiášovy knihy,
co tam je zaznamenaný
v třicátem položení: Nový zákon jim dám,
ne ten, který sem otcům jejím dal,
když je z Egypta vyvedl.
Ale nový zákon dá vám.
Tu bude učit Mesiáš zákonu novému || Tehdáž Mesiáš bude učiť zákonu novému
a káže přestat starému. ||přestať
123) DOKTOR MATATYÁŠ ||DOKTOR MATA
Čí jest toto pachole ||...toto pacholátko
a odkud jest jeho moudrost?
Jistě, jistě s ním Bůh jest.
124) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Jestli věříte příchod Mesiáše,
také vědít můžete, || také věřit...
proč jej Bůh na svět pošle.
125) DOKTOR KAMAT
Proto aby nás od poddanosti vysvobodil,
jeho nepřátel nás sprostil. || a jeho nepřítele ...
On bude kralovat nade všemi.
126) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Izaiáš praví
v padesátém třetím položení:
Jako ovce k zabití bude vedený.
A žalm dvacátý první vypravuje:||a žalm vypravuje dvacátý...
Probodli ruce i nohy mé 22
a octem napájeli mne. |...mně
Tato slova se na Mesiáše vztahují,
neb Davidovi hřeby ruce ani nohy neprobodli,
aniž jej octem napájeli.
||---------------------------
(Chvíli mlčí.)
Abych vám smysel Písma otevřel.
proč by Mesiáš na svět přišel.
Nepříjde on na svět proto,
aby sobě získal stříbro, zlato, ||...stříbro a zlato
ani pro světské kralování,
nýbrž pro lidské vykloubení. || ale pro...
On skrze své umučení,
sprostí lid od věčného zatracení.
(Zavře se opona 3. Marijá s Jozefem vyjdou.)
127) MARIJÁ || MARIA
Tamto jsou naši příbuzní, ||...bříbuzní
jistě z Nazareta města.
Poběhneme k nim z čerstva, ||...k nim hned z ostra
bychom se jich otázali,
zdali sou tady viděli || zdaliž sou oni ...
naše dítě ušlechtilý.
128) MĚŠŤANSKÉ DĚTI
Co sme se na vás načekaly.
129) MARIJÁ || MARIE
Co s vámi nejde náš Ježíšek milý?
130) MĚŠŤANSKÉ DĚTI
Ani sme jej neviděly.
Proto vás očekáváme,
poněvadž jej rádi máme.
Cesta nám bude kratičká
až do Nazareta městečka.
Ale nejde s námi, darmo jest všecko.
(Děti zajdou.)
131) MARIJÁ || MARIA
Ach, kam zašlo mé srdéčko?
132) JOZEF
Již poruč to Bohu všecko.
Zpátkem se zase navraťme,
všady jej hledat budeme, || všade... 23
v rynku, všudy po ulicích. ||...po ulici
Vím, že jej nalezneme přeci.
|| vše zpytovat budeme, jistě o něm uslyšíme.
K cizému dítěti se nebude žádný znát. || K cizímu.... znáť.
Poďme zpátky bez prodlení. || Pojďme zpátkem...
133) MARIJÁ || MARIA
Ach, kde jsi dítě spanilý,
můj Ježíšku nejmilejší.
(Vracejí se k oponě 3.)
ZPĚV
Vrací se zpátky do města,
truchlivá matička.
Nebude obtížná cesta
hledati synáčka. ||...miláčka
Tu mezi školními
Písma učiteli
nalezla Ježíška,
milého synáčka,
truchlivá matička.
(Zajdou.)
(Vyjdou dva malí Židi.)
134) ŽID JABYÁM || (MĚŠŤAN JERUZALÉMSKÝ)
Sousede a bratře milý,
mnoho by sis toho vážil, || mnoho byste si vážili
kdybys byl včerejšího dne ve škole byl. || kdybyste....
135) ŽID AZA
Snad si tam mnoho viděl || Snad ste tam něco viděli
anebo také slyšel. || anebo něco slyšeli.
Petr Doležal
136) ŽID JABYÁM
Přišlo tam pachole malý,
s učiteli se hádalo,
smysl jest všem otvíralo
|| učitelům Písma svatého
strany nám přislíbeného
mesiáše na tento svět.
137) ŽID AZA
Já bych jej rád taky poslech.
Nevíš, bratře, bude-li tam,
dnes do školy chuť jít mám,
bysme jej oba slyšeli.
(Příde k nim třetí.)
138) ŽID EMAN
Co za řeči, bratři milí, ||...rozmlouváte
mezi sebou rozmlouváte, (VERŠ VYPUŠTĚN)
taky mně něco povězte.
139) ŽID JABYÁN
Kdybys byl včera zajistě
ve škole jenom chvíli,
přišlo tam pachole spanilý, ||...rozmilý
hádalo se s učiteli,
oznamovalo kapitoly.
Doktoři vzali v tom čase
proroka Izaiáše,
Davida, Daniele,
Joba, Zachariáše, (JOB VYPUŠTĚN)
Abdya, Jeremiáše,
též se Malachiáš pravil. || též co ...
140) ŽID EMAN
Bratře, kdybych s vámi byl. || ...s vámi tam byl
Také rád Písmo poslouchám.
Nevíš, bratře, bude-li tam,
šel bych jej také poslouchat. ||...taky...
141) ŽID JABYÁM
V tom tobě nemohu sloužit,
bude-li tam, to já nevím.
Dnes se tam zase vypravím, ||...tam taky...
minut odkládat nebudu. ||...odkládať...
142) ŽID EMAN
Toť já s vámi také půjdu.
(Odejdou.)
143) JOZEF
O Marijá, tamto jest lidu mnoho || Maria...lidu hrůza
sjitého v této ulici.
|| pojďme z ostra zdaliž moci
Budem se na něho ptát,
jestli ho kdo mohl vidět,
zdaliž se přidržel ono, ||...přidržel koho
z města Nazaretu našeho,
ptá se na něho musíme. || ptáť...
144) MARIJÁ
Ach, kde jest rozmilé dítě mé?
( Potkají měšťana.)
145) JOZEF
Pěkně prosím, milý pane,
rád bych se vás něco tázal,
zdaliž byste někde věděl
pacholíka nehrubého,
asi dvanácte roku starého. ||...dvanáct
Hledáme jej již třetí den.
146) MĚŠŤAN JERUZALÉMSKÝ
Nevím o dítěti žádném.
Nějaké dítě ve škole bylo,
s učiteli se hádalo.
Ale na tobě to vidět není, 25
aby syn tvůj tak učený
dozajista mohl být. ||...býti
Ty rovně nejsi bohatý,
bys jej mohl dát tak učit,
by mohl doktory cvičit. ||...doktory učit.
(Odejde.)
147) MARIJA || MARIE
Jozefe nemeškejme jít
do školy této chvíle,
jistě to bude naše pachole,
ale jest mnoho lidu tam. || ale, Jozefe,jest...
(Odejdou pryč. Otevře se opona 3.)
148) JEŽÍŠEK
Pokoj vám.
149) DOKTOR RADUNES || DOKTOR RADEMUS
S radostí tě vítáme k nám,
tuto jest místo pro tebe, pacholátko
(Dá mu sesli.)
bys mezi námi seděl,
co jsi včera mluvil, abys to dokázal. || co si...bys to...
Neb od Ajela, proroka, jest zaznamenáno || od Ajea ...
v druhé kapitole: Já pohnu nebem i zemí,
mořem i národy všemi,
přijde žádaný Mesiáš a přislíbený, || až přijde...i...
ale to kdy splní, || to když ....
to žádný neví.
150) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Toť jest dávno vyplněný,
já sem slyšel od svých rodičů,
že jest od toho 12 roku,
jak císař Augusta nechal svět popsat. ||...popsať
Tenkrát se mělo stát, ||...stáť
tenkráte se množství lidu k zápisu hnalo, ||...se k zápisu
ten Mesiáš, jsa dítě, ||...sa dítě
v Betlémě se narodilo. ||...narodil
Jasnost o půl noci jako den byla.
|| velká jasnost se ukázala
Neobyčejná hvězda
od východu slunce
přivedla zdaleka tři mudrce,
kteří se na Mesiáše ptali,
až přišli k Herodesovi králi.
Petr Doležal z Lastiboře
151) DOKTOR SAMUEL
Tuť pověst já pamatuji, 26
neb se všudy rozhlásila. || ta se všudy...
152) DOKTOR MATATYÁŠ
A já se bojím,
aby naše radostí i naděje nezahynuly,
neb Malachiáš praví
v třetí kapitole:
Příde do chrámu pachole, || Aj přijde...
kterého hledáte,
anděl svědectví, jehož vy chcete.
153) DOKTOR KAMAT
Ačkoliv tak Malachiáš zaznamenal,
o tom my nevíme, aby se ukázal.
154) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Vždyť se pastýřům, ukázal, ||Dyť...
též také osoba mladá,
do chrámu to dítě nesla,
nějaký bohabojný Simeon
vzal na ruce to dítě on.
155) DOKTOR RADUNES || RADENUS
Toho sem znal, ten byl slepý.
156) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Ten sobě žádal Krista viděti,
ještě za svého živobytí,
on jak vzal na ruce toho Mesiáše,
zrak nabyl, prohlédl v tom čase.
Také Anna prorokyně,
která jest bydlela v chrámě,
jistotně jest o tom mluvila, ||...jest to mluvila
že on je Mesiáš jistě tvrdila.
157) DOKTOR RADUNES
Ta Anna má přítelkyně byla,
s pokolení Aser sloula,
Samuele otce měla,
o tom mnohokráte povídal
158) DOKTOR SAMUEL
Simeon zajistě byl můj přítel,
já sem to od něj mnohokrát slyšel.
159) DOKTOR MATATYÁŠ
To, cos, pacholátko pravilo,
všecko pravda jest.
Ale běda nám,
jestli Mesiáš jest zamordován, 27
nebo pomněte,
že Herodes král,
všecky dítky zamordovat dal.
160) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Četl sem v knize Mojžíšové, (V ŠILHANOVĚ RKP. (I U MENČÍKA)
v dvacáté druhé kapitole: TATO REPLIKA CHYBÍ, AČ JE
Nebudeš vařit kozlátko mléko jeho matky, PRO NI REZERVOVÁNO
Na Mesiáše se vztahují ty všecky otázky,.MÍSTO.NA STR.31,JE
on od Herodesa krále zmordován nebyl. POUZE nOMINACE REPLI
KY A PRVNÍ SLOVO: \"ČETL\".
(Jozef a Mariji přidou do chrámu.)
161) MARIJA
Ach, synu, proč si nám tak učinil?
Otec i já s bolestí hledali sme tebe.
162) JEŽÍŠEK || JEŽÍŠ
Co jest, že jste mně hledali?
Zdaliž ste nevěděli,
že já v těch věcech, které jsou Otce mého musím býti?
(Ježíšek, Marijá a Jozef dou z chrámu.
Zavře se opona 3.)
ZPĚV
Ježíšek šel rychle,
z chrámu Otce svého
s Matkou jeho, (V ŠILHANOVĚ RKP. VERŠ CHYBÍ)
a Jozefem pěstounem,
jenž za otce měl ho.
Byl jest jim poslušný,
ve všech pracech věrný,
a všemu stvoření
velice by milý.
(Odevře se opona jiná.
Jozef, Marijá a Ježíšek sedí na sesli.)
163) JOZEF
O Ježíši, dítě milé
tys má radost každé chvíle,
přijď mně ještě jednou potěšit,
neb z toho světa musím jít. || ...jíť
Tys byl na světě mé potěšení, || Ty jsi byl....
má radost, mé občerstvení.
Vinšuji sobě v tvých rukách zemřít, ||...rukouch
a do tvé moci mou duši poručit. ||...moci duši svou poručit.
164) JEŽÍŠEK ||jEŽÍŠ
Já tebe, pěstoune, laskavě objímám, 28
(Obejme ho.) || (Objímá Jozefa.)
a též tobě připomínám,
kterýžto tebe budou ctít, || kteříž koliv tě budou ctíť
ty jejich patronem máš být.
Při jejich hodince smrti,
já, ty a matka má, budeme při nich státi, ||já, Marija, matpak vezmeme duši jeho ka má, budem
do království nebeského.
(Funus Jozefů. Dají truhlu na máry. (Funus Josefus.)
Přidou Senáti, Židi a Ženský.)
SENÁT JORAM || KORBAN (začne).
Domine deus meus inte sperávi.
SENÁTI VŠICHNÍ || ARYSTACHUS, ZYMRY, SARBE, PATNOS
Salvum me fak ab omnybus per sekventibus mé.
||Salvum et sakt et somnibus pr segoentibus me.
SENÁT JORAM ||KORBAN
Et libera mé.
SENÁTI VŠICHNI ||VŠICHNI
Ne kvando rapíar. ||Negvando rapiat.
SENÁT JORAM ||KORBAN
Ut léo amny ma méam.
SENÁTI VŠICHNI || VŠICKNI
Dum non est kvy rédymat ||...est gvy
ne kvekvy salvum faciját. ||...saltum facijat.
SENÁT JORAM || KORBAN
Domine deus meus si fecy istut.
SENÁTI VŠICHNI || VŠICKNI
Si est inikvytás manybus meis. ||...inkvitas yn manybus meus
SENÁT JORAM || KORBAN
Ju dyka me domine.
SENÁTI VŠICHNI || VŠICKNI
Sekundum justicyam méam || Segundum justicia me am
et sekundum inicenciam meam suprmé.||..segundum inocencia ..
SENÁT JORAM || KORBAN
Justum adyotorum méam a domini. ||...domine.
SENÁTI VŠICHNI || VŠICKNI
Kvy salve fácit rectos korde. ||...regtor korde.
(Senáti dou napřed. Židi vezmou máry a dou do opony 1.
- K poslední. - Ženský za nima, hudebníci zpívají.)
ZPĚV || PÍSEŇ
Blahoslavení lidé, kteří v Pánu umírají,
neboť oni spasení věčného dojíti mají. || neb oni věčného
blahoslavenství ujíti mají.
(Zajdou za oponu. - Zavřou se opony všechny.) 29
VÝSTUP 6.
PASTOR BONUS (Zpívá.) || PÍSEŇ
Ach, již patřím jasný den,
mé ovčičky pojďte ven,
hlasu mého poslechněte,
všecky se mnou poběhněte,
krásné pastvy za chladu,
nesmíte se bát hladu.
|| 2. Ej, co vidím tak náhle,
neučiním krok dále.
Patřím ovce rozptýlené,
v strachu od sebe vzdálené.
Jak smutný je hledati,
k sadu budu hledati.
3. Ach, já pastýř ztrápený
sem mé ovce zbavený.
Stádo moje opustila,
v hory, lesy se pustila,
mnohém nebezpečenství,
hledá své protivenství.
4. Ach, ovčičko ztracená,
kde bydlíš zarmoucená?
Slyš volání hlasu mého,
neopouštěj sluhu svého.
Navrať se k s/t/ádu zase,
který tvůj pastýř pase.
(Přichází k němu pomalu Poutník.)
165) POUTNÍK
Můj rozmilý mládenečku,
kterak jsi se tak samotný na tu poušť vydal, ||...si se...
proč tak žalostivě pláčeš a naříkáš? || a proč...
166) PASTÝŘ
A, jak nemám plakat a naříkat, || Ach, proč...plakať a naří kať
neb to, co z pilnosti hledám, || poněvadž to...
nikdež toho nenalézám.
167) POUTNÍK
Copak jest to,
čehož ty tak s pilností hledáš? || čehož ty hledáš?
168) PASTÝŘ
Můj pan otec má ovčinec
a v něm měl sto ovec,
devadesáte devět dobře zaopatřno jest,
a ta jedna zaběhla pryč,
nenavrátila se víc.
Tu já ustavičně hledám || ....ustavičně dávno hledám
a nikdež ji nenalézám.
Proto sem zarmoucen velice,
že sobě mohu vyplakat oči.
169) POUTNÍK
Můj rozmilý mládenečku,
kdopak jsi ty,
a kdo jest tvůj pan otec.
170) PASTÝŘ
Můj pan otec jest tak velikým pánem, ||... pánem jest
že má při svém dvoře,
více než sto tisíc dvořanínů ||...dvořenínů
a služebníků mnohem více. || a služebníků ještě více
Jeho království nemá žádného konce. ||...není žádného konce
171) POUTNÍK
Divím se tomu velice,
jestli jest tvůj pan otec tak bohatým a pánem velikým.
Cožpak mu na jedné ovci tak záleží? || Copak...na jedné tak
špatné,neužitečné ovci záleží?
172) PASTÝŘ
Ačkoliv mu na ní nic nezáleží,
|| poněvadž ji miluje velice
|| nemůže oželeť té ztracené ovce
ale aby ukázal k ní lásku, (ŠILHAN NEMÁ OBA VERŠE.)
kterak miluje tu ovčičku.
Mně, syna svého jednorozeného, poslal,
abych ji sám upřímně hledal.
173) POUTNÍK
Kdyby tobě byl aspoň jednoho služebníka dal, ||...by aspoň..
který by tobě sloužil
a tu ovci hledat pomohl.
174) PASTÝŘ
Žádného jsem sebou mít nechtěl, ||...míť...
aby se ta ovčička žádného neobávala, ||aby se to hovádko žádného meobávalo
ale raději ke mně přiběhla.||....přiběhlo
Nebo jsem pomyslil sobě,
že se obměkčí v té době
ta pobloudila ovčička,
když mně spatří bez služebníka.
Bezpochby dobrovolně
obměkčí se sama, ke mně přiběhne.
175) POUTNÍK
Můj rozmilý mládenečku,
copak za to máš míť odměny, ||...copak za to máš odměnu
neb ta ovčička ničemná || nebo tak hovádko ničemný
není toho hodná, || není toho hodno
abys ji toliko půl dne hledal. || aby ho půl toliko dne
hledal.
176) PASTÝŘ
Za to nemám žádnou odměnu.
A ta ovce toho hodna není, ||...není hodna
ale mám outrpnost nad ní. || ale mám velkou outrpnosť......
Nebude-li nalezena,
navěky bude ztracená.
Nebo já vím lépe, || Poněvadž já vím ...
nežli ta ztracená ovce, || než ta ....
co jest to na věky ztracenou býti.||...na věky ztracenu býti
Nepřestanu ji hledati, až ji naleznu,
kdybych na to život vynaložil. || abych na to ....
177) POUTNÍK
Kdyby ta pobloudilá ovce
sama přiběhla k tvé ruce, || přiběhla dobrovolně v té 31
takli bys ji pro neposlušenství trestal? || tak-li....
178) PASTÝŘ
Ba věru bych ji trestal.
Laskavě bych ji objal,
srdečně bych ji v cestu vešel, ||...srdečně ji v cestu...
na hrdlo bych ji padl,
upřímně bych ji políbil,
na svá ramena ji vložil, || na mé ramena
zpříma k mému Otci nesl. ||...Otci nesel
Potom bych svolal dvůr Otce mého,
řkouce, radujete se se mnou,
neb sem nalezl ovci svou,
kteráž byla zabloudila.
179) POUTNÍK
O, zlaté dítě rozmilé,
jak veliká jest láska tvá,
k té ztracené ovci,
nelze na ni pomyslit žádnému. ||...pomysliť...
180) PASTÝŘ
Můj milý příteli, věř tomu,
že já tak miluji tu ztracenou ovci, ||...miluji velice tu...
kdybych ji viděl uprostřed houfu vlků,
chtěl bych se o to pokusit, ||...pokusiť
bych nim ji moh z moci vydřít, ||...mocně vydřít
byť by mně ta litá zvěř ||...litá sběř
připravila o můj život.
181) POUTNÍK
Dýl s tebou nemohu mluvit, ||...mluviť
o, zlaté, ušlechtilé dítě. ||...zlaté a ušlechtilé
Mám veliký zármutek pro tě.
Dej tobě Pán Bůh štestí,
bys mohl tu ovci nalézti. ||...mohl brzy tu...
Já již musím dále jít. ||....jíti.
(Odejde.)
182) PASTÝŘ
O, má ovčičko, kde jsi?
Zlatá ovčičko, kam zaběhla si. ||...jsi
O, má rozmilá ovčičko, ozvi se,
o, má líbezná ovčičko, navrať se,
o, má ovčičko ustrň se, || o mé zlaté hovádko, ustrň se
o, má ovčičko, neboj se. || o mé rozmilé hovádko, neboj se
Já tebe miluji,
vlkům tě lituji,
nic ti neudělám,
na svá ramena tě vezmu,
k mému otci tě donesu. || k panu otcovi tě donesu
On tebe laskavě obejme,
nebo tě v/e/lmi miluje.
O, má ovčičko, navrať se,
ať tebe nehledám pracně.
Nenajdu-li tebe umřu žalostí.
(Odejde.)
(Otevře se opona 2. Ježíš sedí sám.)
|| (Otevře se opona. Ježíš sedí sám.)
VÝSTUP 7.
ZPĚV
Ach klenote duše mé,
jak máš místo strašlivé
pro sebe zvolený.
Chceš zde tak dlouho býti,
čtyřicet dní postiti,
což slýcháno není.
|| 2. Ďábel míni pokoušeť,
v samotnosti se snažit
tebe pokoušeti.
Ty budeš míti tomu
drakovy peklnému
činiť chléb z kamení.
( Přijde k Ježíši Satan.)
183) LUCYFR || LUCIFER
Co ty tu samotný bydlíš,
nic nepiješ ani nejíš?.
Tobě to potřeba není, ||...nejni
můžeš míti všeho jmění.
Jsi-li ty opravdový boží syn, ||..ty vpravdě...
chléb z toho kamení učň.
( Dává mu kámen.)
184) JEŽÍŠ
Člověk není živ jen samým chlebem,
ale také každým slovem,
které vychází z úst božích. || kterýž...
( Zavře se opona 2.)
ZPĚV
Hle, co si satan váží,
že Ježíše vynáší
na vrch věže chrámu.
Nemoha nic seznati, || Nemoha moc seznati
tudy jej chce zkoumati,
má se spustit dolů.
( Opona 3tí se neodvírá.)
185) LUCYFR || LUCIFER
Si-li ty Syn Boží opravdový,
spust se dolů || spusť.....
z té věže chrámový,
nebo je zapsáno v Písmě, || neboť...
že andělům přikázal jistě, ||...přikázal o tobě
na ruce uchopí tebe oni, || a na ruce...
abys nohy své neurazil o této kamení ||...o to kamení
a tu učiníš kunst divný.
P. Doležal.
186) JEŽÍŠ
Také jest v Písmě zapsány,
nebudeš pokoušeti Pána Boha svého. 33
187) LUCYFR || LUCIFER
Počkej, ukáži tobě, || okážu...
jaké já mám panství mnohé. || jak já bohatství...
Něco ti k vybírání dám,
co budeš chtít, vyber si sám, ||..chtíť, to vyber....
ale povinnost mně budeš konat.
(Nese Ježíše do opony 4.)
ZPĚV
Ještě jednou začíná,
Spasitele pojímá,
na vysokou horu.
Připovídá mu množství
krajin, zámků, pevností,
to vše že dá jemu.
188) LUCYFR || LUCYFER
Zde jest vidět z této hory
království, též města mnohý,
všecku toho světa radost.
Vidíš tu mou mohovitost?
To jest krása toho světa, || to jest krásná sláva světa
ta ustavičně rozkvétá.
To vladařství já všecko mám || Toto vladařství všecko mám
chceš-li ty, já ho tobě dám,
padna přede mnou se, klanět budeš. ||...přede mne bude se mi
klanět
189) JEŽÍŠ
Odejdi hned pryč, satane!,
Neboť jest v Písmě napsané: ||...zapsané
Pánu Bohu se klaněti se budeš || Budeš se klanět Pánu Bohu
svému
a jemu samému sloužiti budeš. || jemu budeš sloužiť samému.
( Čert odejde. Andělé vezmou Ježíše.)
|| (Čert se ztratí. Anjele pojmou Ježíše.)
ZPĚV
Ďáble, musils ustoupit,
hanbou zpátky ustoupit, ||...zpátkem ustoupiť
neb si přemožený,
tvé lstivé pokoušení
jest daremné smýšlení,
jsi věčně proklatý.
( Ježíš se v oponě 2. Ondřej a Jan přidou k němu.)
( Dva učedlníci jdou k Ježíšovi a on sedí v oponě.)
190) JEŽÍŠ
Koho hledáte? || Co hledáte? 34
191) JAN || ONDŘEJ A JAN
Tebe, mistře, a tvůj příbytek, || ...mistře, tvůj ...
abychom byli vespolek.
192) JEŽÍŠ
I můžete zůstat při mně, || I můžete jíti se mnou
neboť se blíží k večerou,
bude noc, zůstaňte při mně.
193) ONDŘEJ
O, můj milý bratře Jene.
já půjdu hledat Šimona, ||...hledať...
vlastního bratra svého.
On jest žádostiv toho, ||...žádostivý...
by s tím mistrem býti mohl.
Hned jak divy při něm viděl,
od té doby po něm touží,
jak uzdravil jeho švekruši.
194) JAN
Pane, to také přísluší.
Nyní pro něj můžeš jít, ||...jíť...
on bude s mistrem rád mluvit. ||...mluviť...
195) ONDŘEJ
O, Šimone, bratře milý,
my sme již toho mistra nalezli -
Ježíše Nazaretského.
196) PETR
A kde jest obydlí jeho?
197) ONDŘEJ
Jenom neprodlévej dlouho.
Poď, já ho tobě ukážu. || ...já jej tobě...
( Ondřej vede Petra k Ježíši.)
198) JEŽÍŠ
Šimone, ty si syn Jonášů
a Petr budeš slout. || ... slouť...
|| JEŽÍŠ
Ty, Filipe, za mnou poď.
199) FILIP
O milý Bartoloměji, || O milý Natanieli
již sme toho mistra nalezli,
o kterémž psali proroci a Mojžíš. || o kterém...
Pojď, ať toho mistra uzdříš,
Alfa Jozefa, tesaře syna Nazaretského. || Alfe Jozefa....
200) BARTOLOMĚJ || NATANIEL
Z Nazaretu jest taky co dobrého?
201) FILIP
Jenom poď, a poslechni jeho
jen dost malou chvíli.
202) BARTOLOMĚJ || NATANIEL
Udělám to tobě k vůli.
203) JEŽÍŠ
Toť jest izraelit právě,
v němžto není falše žádné,
ani podvodu zajistě.
204) BARTOLOMĚJ || NATANIEL
Kterak mně můžeš znát, mistře, ||...znáť...
že mně izraelitem nazýváš,
vždyť si mně nikdy neviděl? || snad si mně nikdež...
205) JEŽÍŠ
Když pod stromem fíkovým seděl, ||...sedl
zajistě sem tebe viděl,
prve, než tebe Filip sem zval.
206) BARTOLOMĚJ || NATANIEL
O mistře, ty jsi jistě král izraelský,
též pravý boží syn. || též boží syn.
207) JEŽÍŠ
Když si byl pod stromem fíkovým, || Kdyžs byl...
dozajista sem tebe viděl. ||...tebe, když si seděl
Zajistě si také myslil, ||...myslel
že tebe neviděl žádný.
Já sem tebe viděl samotný, ||...sem tě viděl ...
vím, co si řekl Filipovi,
když tobě mluvil v tu chvíli.
208) BARTOLOMĚJ || NATANIEL
Kterak to, mistře, právě víš?
209) JEŽÍŠ
Ty se tomu vlmi divíš, ||...velmi...
ještě větší věci uzdříš,
k podivení tobě budou.
( Ježíš se chystá na slavnost.)
VÝSTUP 8.
210) JEŽÍŠ
Již se veliká noc přibližuje.
Nám, Mojžišů zákon nařizuje, ||...zákon Mojžíšů...
bychom tu svatou noc slavili. || abychom ...
Otce nebeského velebili.
Na poděkování Hospodina
ta slavnost jest nařízená
od Mojžíše, slouhy božího,
který jest učinil divů mnoho,
vzlášť skrze hada měděného.
Skrz Mojžíše Bůh jest mluvil,
též tu slavnost ustanovil
|| JEŽÍŠ
Nyní se do Jeruzaléma ubírejme,
svou pobožnost vykonejme, 36
kterou pobožnost skrze Mojžíše nařídil Bůh sám.
(Ježíš s Učedlníky zajdou. Přidou Židi.)
211) ŽID HYRKÁN
Tuto sobě postavím krám.
212) ŽID MACHAT
Já na něj své zboží vyndám.
213) ŽID REZYNDARIS || ŽID REZIN
Netřeba se nám pect na sluni, ||...slunci
můžeme prodávat v síní.
214) ŽID ROBOÁM
Přijdou sem z cizé krajiny, || ...sem z mnohé...
budou moc zboží kupovat. || ...kupovať
215) ŽID KALE.
Kamarádi, dnes budeme hodně prodávat, ||...prodávať
dnes je tady lidu hrůza.
216) ŽID KONZAIN
Já měním drobné peníze,
za hrubé peníze já vám malé dám,
lehce můžete koupit, kdo co chcete sám, ||...koupiť...
obět můžete mít lacinější, || obeť mužte lacinější
však to není věc nejpotřebnější.
Raděj sobě peníze nechte, || Rači...
lacinou oběť koupit můžete. || ...oběť koupiť...
( Ježíš přide k ním.)
217) JEŽÍŠ
Pryč tyto věci odneste,
nečiňte dům kupecký z něho, || dům kupecký z domu Otce mého
vždyť to je dům Otce mého. (ŠILHAN VERŠ NEMÁ.)
Patřte do zákona Mojžíšového,
kde tam najdete psaný ||...zapsaný
porušit dům modlitební. ||...porušiť...
Peleš lotrovskou z něj činíte,
dům kupecký z něho máte,
vždyť to dům modlitby jest. ||....je.
P. Doležal.
218) ŽID REZYNDÁRYS || ŽIDI VŠICHNI
Proč zapovídáš ty prodeje? ||...tyto prodeje
Poněvádž duchovní rada 37
jest více než ty moudrá, ||...nežli ty...
kdo z daleka sem přichází,
ten ji také koupit musí ||...koupiť
obět slavnosti velikonoční.
Také v zákoně zní, || A také v zákoně nezní
aby obět nes na cestu dalekou.
219) ŽID HYRKÁN
Kdo tobě dal moc takovou,
bys měl moc z chrámu vyhánět každého,(ŠILHAN BEZ \"VYHÁNĚT\".)
který k oběti prodává.
220) ŽID MACHAT
Kdo ví, co on za práva má? Hned to Mojžíš ustanovil,
kdo jest z daleka, aby taky obět koupil,
a on to chce zrušiti sám.
221) JEŽÍŠ
Mého Otce jest tento chrám,
zajistě dům Otce mého.
222) ŽID REZYNDARYS || ŽID REZIN
Tento chrám jest Boha našeho
a ty pravíš,
že jest to dům Otce tvého.
Víš-li co mluvíš?
|| ŽIDI VŠICHNI
Copak ze sebe činíš?
223) ŽID KALE
Copak Bůh jest tvůj otec, || Bůh-li je tvůj...
že chceš býť jeho synem. ||...jeho syn.
224) ŽID ROBOÁM
Vždyť se Bůh nikdy neženil,
by měl syna na svět zplodit. ||...zplodiť.
225) ŽID REZYNDARYS || ŽID REZIN
To nevěřím, to nemůže býť,
myslíš, že tvé slepotě věřit budeme?
Pověz nám o boží ženě.
226) ŽID ROBOÁM
Vyjev nám svou božskou moc,
ať ji uzdříme.
Neb ty věci velký činíš. || Poněvadž ty věci činiš
Tak velikou moc míti musíš. ||...velkou
Nějaké znamení ukaž nám. || Ňáké....
227) JEŽÍŠ
Vy zrušte tento chrám,
já jej vzdělám třetí den sám. 38
228) ŽID REZYNDARYS || ŽID REZIN
Cha, cha, to je,bratře,hodný špás,|| Chachacha a to jesť...
přes 40 let jest tento chrám stavěn
a on praví,
že jej vzdělá třetí den.
|| ŽID HYRKÁN
Kunstýř velmi veliký.
229) ŽID HYRKÁN || ŽID KONZAIN
Co chce, to mluví.
230) ŽID REZYNDARYS || ŽID REZIN
Tolik řemeslníků tak dlouho stavělo tento chrám,
a on praví,
že ho za tři dni postaví sám, cha, cha.
231) JEŽÍŠ || ( Vyhání.)
Kdo horlivě Bohu slouží,
nepravost v chrámě nemnoží.
Vy v něm zboží prodáváte,
peleš lotrovskou z něj máte.
Neb v Mojžíšově zákoně
zajistě jest přikázané,
den sváteční máme světit, ||...světiť
žádné handle v něm nečinit, ||...nečiniť
ani hmotné práce konat. ||...konať
Na to ještě chcete dělat,||...dělať
peleš lotrovskou z domu božího
právě v den sváteční jeho.
Pakujte se hned pryč od něho.
( Vyhání Židy. )
232) ŽID HYRKÁN
Skrze ten křik tady nic neprodáme, || Skrz...
raděj se všichni skládejme. || Rači...
233) ŽID KALE
Raděj někam jinám na jarmark půjdeme. || Rač někam na ...
( Židi odejdou. Ježíš taky.)
ZPĚV
Ježíš vešel do chrámu,
všem jiným ku příkladu
zvěstovat učení.
Peníze jim rozházel,
krámy, stoly pokácel,
že chrám poškvrnili.
( Vyjde Nykodym.)
234) NYKODYM
Jest mně to velice divné,
co ten člověk činil v chrámě.
Všem prodávajícím se zapřel, ||...se opřel
krámy, stoly jim pokácel,
všechny vyhnal z chrámu božího.
Já sem dobrý pozor dával na něho,
kterak horlivě Bohu sloužil.
Rád bych s ním osobně mluvil,
ale co,
poněvadž sem v židovské radě,
musím to učinit tajně. || ... učinit kradě
( Přide k Ježíši.)
Mistře, víme, že jsi od Boha vyšel,
k nám jsi do chrámu přišel. || k nám si ...
Žádný těch divů nečinil,
jedině s kterým by Bůh byl, || jedině ten s kterým...
jaké divy ty činiš o sobě.
235) JEŽÍŠ
Amen, amen, pravím tobě,
jestli se kdo znovu nenarodí
království božího neuvidí.
236) NYKODYM
Mistře, to nemůže býť,
kterak se může člověk, jsa starý narodit, ||...sa starý...
aby mohl v život své matky vjít ||...vjíť
a znovu se zrodit. ||...zrodiť.
237) JEŽÍŠ
Amen, pravím tobě, || Amen, amen, pravím ...
nenarodí-li se kdo znovu
z vody Ducha svatého, ||...z Ducha...
nemůže vjíti do království nebeského.
Co se z těla narodí, ||...narodilo.
tělo jest,
a z ducha, co se narodí,
duch jest.
Nediv se tomu,
že jsem řekl: Musíte se znovu narodit.||...jsem pravil naroVítr věje, jehož slyšíš, diti.
ale očima jeho nevidíš.
A jest tak veliké moci, ||...velké moci
stromy stavení převrací,
tak jest, kdo se duchovně narodí.
238) NYKODYM
Kterak se tyto věci mohou stát?
P. Doležel.
139) JEŽÍŠ
Ty jsi izraelit, mistr, ||...jsi Izraeli mistr
a těch věcí neznáš jistě. 40
Amen, amen, pravím tobě,
zamyšlený si v té době.
Jistě, co víme mluvíme,
co sme viděli, svědčíme.
Mluvím-li o věcech zemských, mně nevěříte,
kterak o nebeských věcech uvěříte?
Žádný na nebe nestoupil,
jedině který z nebe stoupil, || jedině ten, který...
totiž Syn člověka.
A jako Mojžíš povýšil hada na poušti,
tak také bude povýšen syn člověka.
Nebo Bůh tak svět miloval,
že jest jistě nelitoval
a na svět poslat Syna svého, ||... na svět poslať....
by každý kdož věří v něho ||...každý kdo...
nazahynul, ale život věčný měl.
Neposlal Bůh syna svět k rozsouzení,
ale pro vaše spasení. || ...pro věrné...
Kdo v něho věří nebude souzen,
ale kdo neuvěří, již jest odsouzen.
Každý zajisté, kdo zlo činí, ||...zajistě...
ten jenom hledá samé tmy,
on světlo nerad má a k němu nejde,
aby jeho skutky nebyly zjevné
Kdo k světlu chvátati míní,
ještě pravdu boží činí,
aby jeho skutky byly zjevné, ||...byly zjevené
že jsou Bohu učiněné,
on se nestydí k světlu jít. ||...jíť.
140) NYKODYM
Mistře, přál bych si s tebou býť, ||Mistře, vinšoval bych...
bude světlo, musím domu jíť, ||...jít \\ být
nebo kdyby to na mně Židé zvěděli,
vlmi za zle by mně měli. || velmi za zle...
S Pánem Bohem, já již musím jít.
141) JEŽÍŠ
V paměti tebe budu mít. ||...míť.
142) JAKUB || JAKUB APOŠTOL
O mistře, přijmi mně k sobě,
neb mé srdce touží po tobě,
do společnosti vezmi mně.
143) JEŽÍŠ
Můžeš zůstat při mně. || I můžeš...
|| JEŽÍŠ
------- Nyní do Galileje půjdeme,
v Samaří obědvat budeme. ||..obědvať.
|| VÝSTUP 9.
144) PETR || UČEDLNÍCI
Mistře, my chleba koupit půjdeme.
145) JIDÁŠ
Mistře, dlouho nečekejme,
již se mne chce velice jíst.
146) JEŽÍŠ
Děte chleba nakoupit. ||...koupiť
147) JIDÁŠ
Pojďme všichni učedníci, ||...všickni učedlníci
kdyby nám chtěl pekař slevit. ||...sleviť
( Učedlníci dou pryč. Ježíš přide k Samarytánce.)
(Učedlníci dou kupovať chleba. Samarytánka váží vodu přide Ježíš k ní.)
148) JEŽÍŠ
Ženo, prosím tě, dej mi pít. ||...píť
149) SAMARYTÁNKA
Kterak pak to může být?
Já sem Samarytánka, ty jsi Žid
Žádaš ode mne vodu pít. ||...ode mně....píť
Židé se Samarytány neobcují
a nima nejedí ani nepijí. || s nima
150) JEŽÍŠ
Ženo, kdybys ty věděla, || Kdybys ty mohla věděti
kdo od tebe žadá pití,
rádá bys mu pití dala, ||...píť dala
kdybys ty dar boží znala,
prosit bys jej nepřestala, || ty bys jej prosiť nepřestala
aby tobě dal vodu živou.
151) SAMARYTÁNKA
Pane, kde máš nádobu jakou,
čím bys tu vodu navážil?
Kde jsi živé vody nabyl?
Zdaliž jsi ty větší, nežli Otec nás Jakub byl,
kterýž nám tuto studnici udělal, || kterýžto...
jeho dobytek jest z ní požíval,
též i jeho synové milí || ano, jeho synové...
z té studnice vodu pili.,
|| i on sám jest z ní pil
|| neboť si té vody dobyl.
Ta voda vlmi dobrá je.
152) JEŽÍŠ
Každá, kdo se napije této vody, || Každý pak.....
žíznět bude, || bude žízniti
ale kdož bude pít vodu, || ale kdožkoli bude píť vodu
kterou já jemu dám,
na věky žíznět nebude.||...žizněť.
153) SAMARYTÁNKA
O, Pane, dej mi té vody, || Ach Pane,....
abych více nežíznila
a sem vodů vážit nechodila, ||...vážiť...
neboť jest hluboká tuze.
154) JEŽÍŠ
Jdi a přiveď sem tvého muže. ||...přiveď mně sem...
155) SAMARYTÁNKA
O to jest mně, pane, nejhůře,
já nemám muže žádného.
156) JEŽÍŠ
Dobře pravíš, že nemáš ho,
neboť jsi pět mužů měla,
|| kterého si tejď nabyla,
kterého muže máš nyní
ten jistě tvůj vlastní není.
To jsi pověděla právě. || Toť jsi...
157) SAMARYTÁNKA
Jistě ty jsi prorok, pane,
neb si mně všecko pověděl.
Sluší, aby se ti každý klaněl, ||...se tobě každý
tobě sluší veliká čest.
158) JEŽÍŠ
Ženo, spasení lidu jest, || ...spasení Židů...
a nyní hodina jde,
kdežto se praví ctitele,
budou se klanět v duchu Otci,
totiž nebeskému tvorci,
neboť on hledá takových, | mebo on...
kteří by se jemu klaněli.
159) SAMARYTÁNKA
Dozajista, pane milý,
aniž vím, co jest to Bůh.
160) JEŽÍŠ
Bůh jest duch,
a to, kteří se jemu klanějí, || a ti, kteří....
v duchu a v pravdě klaněti se mají.
161) SAMARYTÁNKA
Vím, že přichází Mesiáš,
který Kristus slove,
blaze, když přichází,
on všecky věci zvěstuje.
162) JEŽÍŠ
Jáť sem, který mluvím k tobě.
163) SAMARYTÁNKA || ( Odejde k Měšťanům.)
Všichni poďte a spatříte, || Všickni pojďte...
sem si jít neobtěžujte, || Sem jít si...
spatříte tady člověka,
jistě velikého proroka,
od kterého jsem zvěděla,
co jsem kdykoliv činila, || co sem koliv kdy...
on mi to všecko pověděl.
Není-li to ten Spasitel,
jenž slove Kristus? || který slove...
(Samarytánka de pryč. Učedlníci přinesou chleba.)
164) PETR
Mistře, tu máš chleba a pojez.
165) JEŽÍŠ
Jeden každý z vás ten chleba jez. ||...ten chléb...
Já mám pokrm jistý, o němž vy nevíte,
že jsem lačný, nepochybujte.
Můj pokrm jest, abych činil
vůli toho, abych plnil,
který mně zajistě poslal,
bych jeho dílo dokonal.
166) JIDÁŠ
Snad mu tady někdo jíst dal.
Ukrojil sem si chleba kus,
sněd sem ho a jed bych zas již. ||...zas už.
( Ježíš s učedlníky odejde. Ženský zpívají.)
ZPĚV
Přišel pramen vody živé k jisté studnici, ||..z jisté studně
|| se Samarytánkou, ženou libě mluvíce
vody od ní dostat chtěl. || když vody od ní...
Věčně zase ji připověděl,
když okusí, že zažene po vší marnosti žízeň.
Verš 2.
Ona, jak to uslyšela od Krista Pána, 44
co jest ji přitrefilo, jak život vedla,
věčné vody od něj dostala,
za Mesiáše jej uznala,
hned do města všemu lidu povídať běžela.||.. lidu pověditi..
167) MAJDALENA
Přeradostný čas na tomto světě, || na tom...
vzláště komu štěstí kvete. || komu dobře...
Já jsem v světě ta jediná, || já sem světě...
žádný se mně nevyrovná.
Mládenců mám vždycky dosti,
též i bohatství v hojnosti,
zdraví se při mně nachází,
na ničem mně nic neschází
a já mužu veselá býť, ||...být
dokud mně to bude sloužit. ||...sloužiť
Krásné tělo mám nad jiné,
neb za mnou vznešení || za mnou mnozí vznešení
přicházejí sem do bálu.
168) LAZAR
Prosím tě, sestro, pomalu,
nevychvaluj sobě toho,
zda-liž sobě co dobrého,
můžeš sobě vychvalovat, || z toho můžeš vychvalovať
zda-liž ti to bude dlouho trvat. ||...trvať
Někteří nám domlouvají,
kteří s tebou povědomost mají. || kteří z toho...
Na mou žádost, přestaň toho,
zanech všeho darebného,
na tvou hodnost to nepatří..
169) MAJDALENA
Odejdi mně hnedky z očí. || Odejdi mi z očí rači
Se sým stavem, co chceš, dělej
a mně z toho nic nekárej.
Já mohu, co chci, činit, ||...činiť
plakat nebo do bálu jít, ||...jít
pověz mně, co zpomůže ten pláč, 45
pojď se mnou do bálu rač,
tam mé amanty uhlídáš,
věř, že i ty sobě zahrát dáš, || oč že ty sobě ....
hodných panen tam mít budeš, || míť budeš...
kterou chceš milovat můžeš, ||...milovať...
jinou a jinou každý den.
170) LAZAR
Odejdu rač od tebe ven.
Vím, že mi to na truc děláš,
však ty se v tom někdy poznáš
a budeš litovat toho. || že budeš litovať
(Odejde.)
171) MAJDALENA
Ohlédnu se, kde jen koho,
v světě najdu k své libosti,
ten aby měl krásy dosti.
V bohatství by se mně líbil,
aby mně k potěšení byl.
Já mám zlaté náušnice
a na prstouch stříbrnice,
cožpak mé nádherné šaty || a cožpak ....
od vrch hlavy až do paty.
Panství Majdalen mně patří,
to jest můj podíl nejlepší.
A já peněz všeho dosti mám, ||...dost mám
nejvíce v tanci zalíbení mám,
dlouho stát mně dobře není.|| dlouho stáť...
(Špacíruje Majdalena.)
172 MARTA (Klekne.)
Otče nebeský, jediný,
Hospodine všemohoucí,
v nebi na trůně sedící.
Žádám tebe milosrdně,
Bože Otče, vzhlédni na mně,
patř okem svým milostrdním ||...okem milosrdným svým
na mé sestry nepravosti.
Ty sám obměkč její srdce,
nebo má jest o to péče,
aby zlých skutků přestala,
ctnostný život na se vzala, || cnostný život...
nebo ty jsi všemohoucí,
Bože, v nebi kralující.
( Marta de pomalu k Majdaleně.)
( Marta vstane, de pomalu k Majdaleně.)
173) MAJDALENA
Nynčko se vypravím k tanci,
páni hudebníci, hrajte, || ...muzikanti... 46
kdo chcete se mnou tancujte,
radost užívat budem.
(Hudba hraje Majdaleně.
Majdalena a s ní dva služebníci špacírujou.)
174) MARTA
Má sestro, já prosím tebe,
zanechej marnosti tohoto světa,
ta sláva na čas rozkvétá,
raděj hleď příležitosti, ||...raděj hledej...
přijít do nebeské radosti. || přijíť k nebeské...
Teď právě je milostivý čas, || Tejď právě jest...
poslechni mně, však to poznáš,
neb náš rod vznešený jest, || nebo náš ...
nečiň nám tak velikou nečest,
nečiň nám domluvy asi v známosti.
P. Doležal.
175) MAJDALENA (Zlostně.)
Marto, nečiň mně žádné mrzutosti,
já neutrácím z podílu tvého.
176) MARTA
Jenom na čas zanech toho, ||...zanech toulání všeho
zanechej toho toulání, (ŠILHAN VERŠ NEMÁ.)
pojď, jenom chvilku, poslechni
krásné pro tebe kázání.
Nějaký prorok na světě nastal,
já jsem jej slyšela kterak on kázal. || já sem...
177) MAJDALENA
Copak on by mně dokázal ||...mně taky dokázal
pro radost a potěšení,
bez toho tancovat nešimi /?/ || on snad tancovať neumí
178) MARTA
Jenom pojď, a poslechni ho, ||...a jej poslechni
nebudeš toho litovat. ||...litovať.
179) MAJDALENA
Mám ti to k vůli udělat. ||...udělať.
(Majdalena de na kázání. Židi taky.)
180) JEŽÍŠ (Káže.)
Nedomnívejte se, že bych přišel zákon rušit || ...rušiť
anebo proroky tupit, ||...tupiť
ale zajisté zákon naplnit. ||...zajistě zákon naplniť 47
Neskládejte sobě pokladů na zemi,
aby od zlodějů nebyly vykopány
anebo od molu a reze sežrány, ||...rezi sežrány
|| ale skládejte jeden každý, pravím vám,
ale skládajete jeden každý poklad v nebesích, || v nebi si poklad skládejte
kde rez ani mol nekazí,
ani zloději nekradou. || a zloději...
Dávejte též míru dobrou,
zas vám bude odměřeno
a proste a bude vám dáno,
hledejte a naleznete,
všecko cožkoli jen chcete,
aby lidé činili vám,
učiňte též každý sám.
Toť jistě zákon boží učí || Toť zajistě...učí
i též také proroci. || také i proroci
Vcházejte těsnou branou trápení svého,
která vede do království nebeského.
Široká brána vede k zahynutí,
kdo po rozkoši tohoto světa dychtí,
ten touť širokou branou jde, || ten to širokou...
ta jej do nebe nedovede. ||...do nebe nevede
( Ježíš de s Učedlníky za oponu. Zástup se rozejde.)
181) MAJDALENA
O já bezbožná hříšnice,
co jsem asi učinila, || co sem...
jak těžce sem rozhněvala
Hospodina nebeského,
mnoho sem učinila zlého.
(Klekne.)
Nechci, ach, nechci hřešiti. (ŠILHAN NEMÁ.)
Ach odpusť mně Hospodine,
hned od mladosti hříchy mé,
co sem koliv učinila
a nyní tebe hněvala,
lituji toho velice,
že jsem tebe, mého tvůrce,
mýma hříchy rozhněvala.
Kdybych to napravit mohla. ||... napraviť mohla.
(Vstane.)
Již více nechci hřešiti, || Nechci, ach nechci hřešiti 48
rač mně, Bože, odpustiti.
Marnost opustím tohoto světa,
bych byl živa dlouhá léta. ||...živa na dlouhá...
Již víc nechci šprky nosit, || již víc špirky nechci nosiť
všecko to chci odložit. || ...chci pryč odložiť
Pryč děte, ozdoby světa, || Pryč jděte
s vámi sem Boha hledala. ( ŠILHAN NEMÁ)
Nejprv věnec z hlavy své dám.
(Dá věnec pryč.)
Kadeře sobě rozčesám.
(Češe vlasy.)
Pryč rukavičky zahodím.
(Zahodí rukavičky.)
Hřešila sem, to dobře vím,
v nich Boha mého dobrého.
Chci ten oud těla nahého,
až do mé smrti nosit, || ...nosiť
prsteny z nich chci odložit. ||...odložiť
( Smiká prsteny.)
Náušnice pryč odložím, || Naušnice též pryč...
( Bere pryč orynkle.)
neb pro krásu byly, to dobře vím,
u mých uší přistrojené,
pro mé potěšení marné.
Svléknu sebe drahý šaty, || Svleknu sobě...
od vrch hlavy až po paty.
( Svlíká šaty.)
Budu nosit smutné šaty,
na poušť se chci odebrati.
( De k Martě.) || ( Se slíká. De k Martě.)
Ach sestro Marto, děkuji tobě,
že jsi mně k tomu nuceně,
z dobroty své přivábila,
na to kázání přivedla.
( Majdalena zpívá.)
Verš 1. Vale marný světe,
vale ti dávám,
cožkoliv v něm kvete
vše zanechávám.
Vím, že nic stálého se nenachází,
samá ošemetnost
v něm se prochází.
Verš 2. Tvá rozkoš pomine,
co ranní rosa,
všecko to uplyne,
marnost i krása,
jako kvítí polní v své spanilosti
okrášleno bývá,
z hyne v rychlosti.
Verš 3. Ej tehdy zanechávám 49
světa marnosti,
bych mohla dojíti
věčné radosti
Krista následovat v nouzi v chudobě, ||...následovať...
ouzkou cestou kráčet
za ním do nebe.
( Majdalena de za oponu. Čerti se s ní potkají.)
182) ČERT ANTIPOL
Majdaleno, co pak děláš,
že si své oči vytíráš,
padají z tvých očí slzy.
Pověz mně,
proč tebe svět mrzí, || proč tě svět...
na ničem ti neschází.
( Majdelena klekne.)
183) MAJDALENA
O Ježíši, ty jsi mé zboží,
ráda bych při tobě do smrti byla. ||...tobě byla do smrti
( De za oponu.) || Čerti se leknou. Majdalena de pryč.)
184) ČERT DEMON
Cos, Majdaleno, myslila,
žes ty nás tak opustila.
Pojď a navrať se ke mně. ||...navrať se k nám.
185) LUCYFR || LUCIFER
Co jest za hlupáka ze mně,
že sem nenahlíd k té ženě,
když měla jít na to kázání, ||...jíť...
byla by žádné pokání
dozajista neučinila. ||...nečinila.
186) ČERT ANTYPOL
Již docela naše byla,
kdybychom ji byli střáhli.
Jistě ten prorok, || jistě by ten...
by ji z naší moci nám nevytrhl. || nám ji z moci naši nevy
trhl
187) LUCYFR || LUCIFER
Však on si s tím málo spomohl, || Však si s tím...pomohl
za to se na něm pomstíme,
lid na něho osočíme.
Já na to vždy budu myslit,
bych jej mohl ze světa shladit. ||...moh...shladiť
Knížata, farizeové,
již jej mají všichni dost.
|| ČERT DEMON
Pojďme mu způsobit ouzkost.
( Čerti dou pryč. Ženský přidou zpívat.)
ZPĚV
Verš 1. Majdalena hříšna žena, 50
od Marty napomínaná,
by na kázání šla.
Verš 2. Jak jest boží slovo uslyšela,
na pokání se jest dala,
šprky zahodila. || špirky zahodila.
Verš 3. Velice jest hříchů litovala,
marnost světskou opovrhla,
nad hříchy plakala.
Verš 4. Na pokání se odevzdala,
Boha stále milovala,
sprostý oděv vzala.
Verš 5. Bůh uslyšel její lkaní
a žalostné naříkání,
odpustil ji hříchy.
Verš 6. Ach, Bože, smiluj se nad námi,
to nad hříšnejma křesťany,
uděl nám svou milost.
Verš 7. Ať bychom se hříchů lkáli,
pravé pokání činili,
hříchů litovali.
Verš 8. Jako ona Majdalena,
nad hříchy kajícná žena,
srdečně plakala.
( Ženský dou pryč.)
( Kaifáš, Anáš, sedí v oponě 3. Přidou Židi.)
( Senáti sedí za stolem a knížata taky.
Židi přijdou k nimi.)
VÝSTUP 10.
( Žid Hyrkan a Reziderirus přijdou ke Knížatům.)
188) ŽID HYRKÁN
Co učiníme, velební páni,
též i také všichni radní? ||...všickni...
Jakou radu nám na to dáte,
zdaliž toho tak necháte?
Dávno slyšet, že ten člověk ||...slyšeť...
mnoho lidu k sobě přived
a nám do srdce nahlíží.
189) ANÁŠ
Však nás to také dost mrzí, ||...to taky dost...
dle zákona jeho zahubit nesmíme, ||..zákona zahubiť jeho...
nebo příčiny nemáme,
kdybychom mohli příčinu jen dost malou mít, ||...míť
abychom jej mohli polapit.|| jak bychom mohli v čem polapiť
|| jestli ho v čem polapíme.
Pilný pozor na to dáme. (ŠILHAN NEMÁ.)
190) KAIFÁŠ
A my vás k němu pošleme,
dejte pozor na řeč jeho. 51
Vezměte obraz císaře římského.
Můžete se jeho tázat, || a můžete se....tázať
sluší-li císaři pánu daň dát.
Řekne-li vám nedávejte,
ihned ho rychle zajměte, ||...rychle ho...
dodejte jej k Pilátovi, || a dejte ho k Pilátovi
on vám jej rychle odsoudí. || on vám jej rychle spokojí
Rozhlaste to mezi lidem,
že zbraňuje dávat daně ||...dávať daň
pánu císaři zajistě.
Pilát jest na jeho místě,
on se toho ujme jistě,
jej potrestá citedlně. || a jej...
A jestli vám daň dáti řekne, ||...daň dáť řekne
tu to vyzkoumáme pěkně,
že svobodu nemiluje.
191) ANÁŠ
A jistě následuje
přislíbený Mesiáš,
který má vysvobodit ||...má vysvobodiť
nás od císařské poddanosti.
192) ŽID MACHAT (Hyrkán) || ŽID MACHAT A HYRKÁN
Pojďme rychle s ochotností,
jestli jej v čem polapíme.
Tento peníz sebou vezmeme,
dobrou radu máme jistě.
( Dou k Ježíši.)
193) ŽID HYRKÁN (Machat) || ŽID MACHAT A HYRKÁN
Přicházíme k tobě, mistře,
víme, že jsi pravdomluvný,
spravedlivý, nepodvodný,
každému do očí mluvíš
a cestě boží nás učíš,
nedbáš na osobu žádného,
jak pána, tak i sprostého.
Co se tobě zdá, pověz nám,
sluší-li císaři pánu daň dát, aneb ne.
||...darovať daň neb ne.
194) JEŽÍŠ
Co pokrytci pokoušíte mně.
Ukažte mi peníz daně.
195) ŽID REZYNDÁRYS (Hyrkán) || ŽID ROBOÁM
Vždyť my také peníze máme. || Dyť my...
Peníz daně, mistře, tu máš.
( Dává mu peníz.) ( Dávají peníze.)
196) JEŽÍŠ
Čí jest to nápis a obraz? || Čí jest to obraz a nápis.
197) ŽID ROBOÁM
To jest nápis a obraz císaře našeho. ||...obraz a nápis římského
198) JEŽÍŠ
Dávejte mu, co jest jeho.
Co jest císařovo, císaři dejte 52
a co jest božího Bohu obětujte.
( Židi dou od Ježíše pryč a tu natrefí Ženu cizoložnou s mládenci. Vezmou ji.)
|| ( Židi odejdou s hanbou pryč. Žena cizoložná sedí s mládenci před oponou. Židi ji natreví /?/, vedou ji k Ježíšovi.)
199) ŽID REZYNDÁRYS || ŽID REZIDENDARIUS A ROBOAM
Velební a důstojní páni,
lapili sme tuto nyní,
ženu jistě v cizoložstvu.
Ona za to hodná trestu,
by trpěla dle zákona.
|| CELÁ RADA
Má být ukamenována.
200) KAIFÁŠ
Má být ukamenována. (ŠILHAN NEMÁ.)
Od Mojžíše jest v zákoně
zajistě nám přikázané.
Mojžíš, muž blažený jest byl,
a Hospodinem oustně mluvil,
své přikázání dal jemu,
on je napsal do zákonu,
pročež dle toho zákona
má býť ukamenovaná.
Ale co mi udělejme,
k tomu proroku ji pošleme,
Ježíši Nazaretskému,
jaký on rozsudek vydá na ni. || jaký rozsudek on vydá nad ni
Zdaliž ukamenování,
usoudí ji dle zákona,
hned zvíte, jak rozsouzená
zajistě bude od něho.
201) ŽID JUDAS (JUDAS)
Dejte pozor na řeč jeho,
zdaliž bude zákon rušit, ||...rušiť
Mojžíše, proroky tupit, ||...tupiť
bude-li ji chtít propustit. ||...chtíť propustiť
Dle Boha chce zákon rušit,
poněvadž činí proti nám, věřte,
že se ji ujme sám.
Já ale hned půjdu s vámi,
vezmu sebou i zákony.
budem se s ním dišputyrovat, ||...dišputýrovať
nebude-li rosuzovat ||...rozsuzovať
podle zákona tu ženu. ||...tuto ženu
Zajisté má patřit jemu ||...patřiť
ta smrt ukamenování.
202) ŽID HYRKÁN
Tak vy, otče, pojďte s námi,
vy na to nejlepší pozor dáte,
nebo zákon v rukouch máte,
na vás se budem bezpečit, || ...bezpečiť 53,
vy nejlépe budete vědít, ||...vědíť
podle Písma, jak se chovat, ||...chovať
bude-li se chtít ujímat ||...ujímať
této cizoložnbé ženy.
Budem vědít, že k zrušení || Budem vědět...
myslí náš zákon připravit.
Záhodno se naň obořit
a hájiti Mojžišů zákon. || a hájiť...
203) ŽID KALE
Nám všechněm záleží na tom,
v čem bychom lapili jeho,
poněvadž se za velikého proroka vyhlašuje.||...za velkého proroka sám....
204) ŽID KONZAJN
On snad více než Mojžíš je,
a více nežli otec Abrahám,
který mluvil s Hospodinem sám
a jiní svatí proroci.
205) SENÁT JORAM
On chce být tak velké moci, ||...chce býť...
těmto velebným pánům odjímá čest,
mnoho lidu k sobě svedl jest,
jenž chtějí v něho věřit. ||...věřiť
206) ŽID MACHAT
Králem mnozí chtějí ho mít, ||...míť
ale to se nikdy nestane. || a to se ....
On se předc někdy dostane,
v něčem polapíme jeho.
207) ŽID JUDAS || JUDAS
Nechme rozmlouvání všeho
a již déle nemeškejte, ||...nemeškejme
rychle tuto ženu vemte
před něho tuto hříšnici.
Jakou ji vydá sentenci,
dobrý pozor na to dáme.
( Dva Židi vezmou ženu a vedou ji před Ježíše.
Opona 3 se zavře.)
208) ŽID REZYNDÁRYS || ŽID REZIN
Mistře, před tebe tuto ženu vedeme,
rozkaž, co s ní činit máme.
Jest v cizoložstvu lapená,
jaký trest za to dostat má. ||...za to dostať má
Od Mojžíše zákon vydaný,
v němž takto jest zaznamenaný, ||...poznamenaný
ať v cizoložstvu lapené ženy 54
jsou rychle ukamenovaný. || sou rychle...
Co ty s ní činit nařídíš?
||( Ježíš píše na zemi. )
209) ŽID KONZAJN
Mistře, kterak ji rozsoudíš,
ať sme nad tím spokojeni.
(Ježíš píše na zemi.)
210) JEŽÍŠ
Kdo z vás bez hříchu jest,
vrhni kámen na ni || vrhni na ni kámen dozajista.
( Židé se podívají na psaní a odejdou.)
|| ( Židé se podívají a utíkají pryč.)
211) JEŽÍŠ
Copak tu žádný nezůstal,
který na tebe žalovali?
212) ŽENA CIZOLOŽNÁ
O pane, všichni se rozprchli, ||...všichni utekli
jak se na tvé psaní podívali
|| ihned se všichni rozprchli
a žádnou odpověď nedali tobě. || žádnou odpověď...
213) JEŽÍŠ
Aniž já odsoudím tebe.
Jdi v pokoji a nehřeš více.
( Žena klekne.)
214) ŽENA CIZOLOŽNÁ || ŽENA ( Klekne.)
Děkuji, pane, velice || Děkuju...
tobě za to dobrodiní,
nebo již kamenování
včera usoudili, || mně již včera...
aby tebe tak lapili,
přivedli mne před tebe již, ||...mně...
myslili, že zákon rušíš, || by myslili...
ale, tys tak dobrý, pane.
Dobrotivě rosoudils mne, ||...mně
čest a chválu tobě vzdávat. ||...vzdávať
Do mé smrti též děkovat ||...děkovať
nepřestanu tobě, pane,
že jsi od té smrti vysvobodil mne. ||..od smti tejď sprostil
mně
( Ježíš odejde za oponu. Žena za jinou oponu.
Přijdou Židi.)
215) ŽID KALE
Bratři, vidíte patrně,
že ten soudce dobrý není.
Věřte, že on jest zrozený
ze smilstva dle soudu jeho.
Patřte do zákona Mojžíšového,
tam jistotně jest zapsaný, 55
ať v cizoložstvu lapený
mají být ukamenovaný.
216) ŽID HYRKÁN
Ne, toho svědectví dávám,
on ze smilstva zrozen není. || on z cizoložstva zrozen...
|| nebo víte, kdy jest zrozený
Marija již dávno oddána byla, || nebo Marie...
když jest jeho porodila
a Josef, zajistě otec jeho,
jest též rodu poctivého,
syn Jakuba Alfa z města Betléma. ||...Jakuba Alef...
Zajistě tato řeč nemá o něm mluvena býť.
217) ŽID MACHAT
Ty chceš snad s ním taky být, ||...býť
že zastávaš jeho viny. || a zastávať jeho viny.
( Židi se bijou.)
|| (Nesvár. Židi se bijí.)
218) ŽID HYRKÁN
On ze smilstva zrozen není,
v jiném já ho nezastávám.
219) ŽID JUDAS
Za hodnou věc to uznávám,
v zákoně čtu, tak poznávám,
bychom na to dobrý pozor dali, ||...na to pilný pozor...
skrz nějaký blud,
otce naše nepotupovali,
v naší víře jsouce stáli,
nedali se svédsti. ||...svédci své cti,
|| tak zasloužilí byli.
Naši otcové tak zasloužilí byli,
s Hospodinem oustně mluvili,
od něj sou zákon přijali,
dle něho pokračovali. || podle něj...
lid dle toho zákona pokračoval,
kromě Boha, žádnému cti nedal.
220) ŽID HYRKÁN
Na vás, otče, sluší nás v tom spravovat, ||....spravovať
zdaliž tomuto, co nastává máme, věřit, ||...věřiť
mezi námi čest. svou chce mít. ||...míť
On Hospodinovu čest,
ano, i světskou moc potupuje
a náš zákona zkazit usiluje. || a zákon náš zkaziť...
My sme sprostí, nerozumíme tomu, 56
zdaliž máme vás poslouchat, ||...poslouchať
nebo věřit jemu. || nebo věřiť jemu
221) ŽID MACHAT
On za své vejstupky dojde odměnu. ||...výstupky dojde odměny
Z hříchů, aby byl potrestaný
tak, jak v našem zákoně zní.
222) JEŽÍŠ
Pokoj vám vinčuji v učení vašem.
Kde se hlásí vůle Otce rád přítomen sem,
neboť sem povinen světu vyjevit, || neb sem...vyjeviť
vůli Otce mého vůbec oznámit. ||...oznámiť
Já sem Otce dobře povědomý. || Já jsem...
Z hříchu mně trestat vám moci není. ||...trestať...
Vím dobře, co o mně mluvili svatí proroci.
223) ŽID REZYNDÁRYS || ŽID REZIN
Také nemáš tolik moci,
že se nad otce naše vynášíš. ||...nad naše otce...
Zjev nám, kým sebe samého činíš?
Ty svým zlým učením potupit míníš ||...potupiť...
otce naše i zákon boží. || též otce
Velká svúřa /?/ při tobě vězí, || velká svůra /?/...
nad zákon boží držán chceš býť, || ... boží větší držán...
naši pravdu za lež chceš položit, ||...položiť
za bludné pokládáš naše učení,
že Bůh Otec, Abrahám není.
224) JEŽÍŠ
Vše pravdu vám mluvím, proč nevěříte?
Vůli Otce hlásám, ji neslyšíte,
kdo z Boha jest, slovo boží slyší.
Kdo z Boha není, ten ho nerad slyší. || Kdo není z Boha, ten ho neslyší
225) ŽID ROBOÁM
Nyní poznáváme mluvení,
že ty jsi Samarytán ďábelstvím naplněný, ||...a ďabelstvím..
ďábelstvím náš zákon míníš zrušit, ||...zrušiť
Bohu našemu chceš čest vzít. ||...vzíť
Sám ty jenom žádáš býť Bohem, 57
čest si vyhledáváš, chceš být jeho synem. ||...býť...
226) JEŽÍŠ
Nehledám, nechválím,
ctím ale Otce svého, || ctím Otce mého
jehožto Bohem nazýváte ho,
a vy ste ho nepoznali.
Já znám jeho,
též i jeho vůli, || též i vůli
právě dobře zachovávám. || právě jeho zachovávám
227) ŽID KALE
Otec náš byl zajisté Abrahám
a my sme semeno jeho.
228) JEŽÍŠ
Abrahám nečinil toho.
Kdo řeč mou zachovává,
slova má slyší, || slova mé slyší
ten smrt na věky neokusí. || ten smrti na věky...
229) ŽID HYRKÁN || ŽID KALE
Není-li právě znát tvé ďábelství, ||..znáť...
již dávno zemřelo proroku množství.
Abrahám otec náš větší, než ty byl
a zajistě smrtí okusil.
230) JEŽÍŠ
Abrahám, otec váš, radost z toho měl,
jen aby ten den brzy uzdřel.
231) ŽID KONZAJN
Jaké slovo jsi promluvil,
zdaliž ty jsi věku tak starého,
abys mohl znát Abraháma, otce našeho, ||...znáť...,
kterýžto vůli Hospodinovu plnil,
a ty jsi 50 let nedoplnil. |...50 te let...
232) JEŽÍŠ
V pravdě vám musím mluvit do očí.
Dřív než byl Abrahám i proroci,
vyšel sem od Otce, právě syn jeho.
Mne znát nechcete, též ani jeho. ||...znáť...
233) JUDAS ŽID
Tak se chovejte, jak zákon učí,
ať Bůh není tupen ani proroci.
Slyšeli ste Hospodina rouhání, 58
co on jest on zasloužil.
234) ŽID ROBOÁM || ŽIDI VŠICHNI
Ukamenování.
235) ŽID HYRKÁN
Že jest velký hříšník a hoden toho, || Že jest velkej ...
by tu smrt zasloužil.
|| ŽIDI VŠICHNI
Kamenujme ho.
( Kamenujou Ježíše. Ježíš se skreje. Židi zajdou.
Opony se zavřou. Ježíš přide k Martě. )
236) JEŽÍŠ
Ženo, přijmi nás do domu svého.
237) MARTA
Nejen dnes,
ale i času každého
přijímám vás s upřímností,
vzláště tebe, drahý hoste. ||.. hosti
Tu máš místo s matkou, posaď se.
Vy učedlníci, neobávejte se, || Učedlníci se nic nebojte
neb je na vás vidět bázeň.
( Sednou za stůl. Majdalena líbá nohy Ježíši.)
|| ( Padne u Ježíše, líbá mu nohy jeho.)
238) MAJDALENA
Uvrhnu se k tobě, pane,
o lásko má, můj Ježíši,
ty jsi můj poklad nejdražší. || ...poklad nejlepší
( Marta vyjde před oponu.)
239) MARTA
Kýž jest mně možné vymyslit, ||...vymysliť
jaký oběd jest přistrojit, ||.. přistrojiť
líbezný proroku, tomu, ||...proroku, to mně
aby se zalíbil jemu.
Budu strojit kolikerý, ||...strojiť
snad pro něj jídla některý || pro něj jídla...
budou se jemu líbit, ||...líbiti
jen když k nám ráčil přijít ||...přijíti
( De k Ježíši.)
Mistře, malé strpení měj, || ...malé zedlení měj...
oběd bude brzy hotovej. || bude brzy oběd hotovej
240) JEŽÍŠ
O mně žádnou starost neměj,
nečiň si tak velkou práci. || a nečiň
241) MARTA || ( Jde k Ježíši, snáší oběd.)
Pane, nemáš o to péči,
aby oběd byl hotov brzy
a sestra má mně neslouží,
nebo mně samotnou nechala, || samotnou strojiť nechala
pročež rci, aby mně pomohla 59
242) JEŽÍŠ
Marto, Marto, abys věděla,
neb ty jsi pečlivá vlmi. ||...velmi
Při mnohých věcech se rmoutíš.
Zapotřebí je dost jednoho,
nestroj jídla kolikerého.
Marijá si vyvolila stránku nejlepší, || Maria si...
která nebude od ní odňatá na věčné časy.|| odjatá od ní ...
( Marta snáší jídla na stůl. Jedí. )
|| ( Ježíš sedne za stůl s Učedlníky.
Marta nosí jídla na stůl. )
|| VÝSTUP 11.
|| ( Ježíš vstane od stolu s Učedlníky. )
243) JEŽÍŠ ( Po obědě.)
Marto, na tisíckrát děkuji tobě,
že jsi nám sloužila upřímně a věrně, ||...jsi mně...
mé matce i učedlníkům svým.
Odplať ti to vše Hospodin. ||... všechno Hosodin
Já po ten čas půjdu někam kázat, ||...kázať
vůli Otce mého hlásat. ||...hlásať
Ty, matko, tady můžeš být, || A ty, matko můžeš tady bydleť
já v brzkém čase chci k tobě přijit.||neb v brzkém...přijíť
244) MATKA
Ach, můj synu, těžko jest mně bez tebe být, ||...býť
hleď se ke mně brzo navrátit. ||...navrátiť
245) MARTA
Rádi bychom tobě sloužili,
jen abychom tebe při sobě měli.
( Odcházejí pryč. Zavře se opona.)
ZPĚV.
Jak jest se poděkoval,
od Marty se odebral,
chtíc jinde kázati.
Přišlo poselství rychlé
od Marty, bratr že je
náramně nemocný.
( Odevře se opona u Marty. )
246) LAZAR
Ach, jak mi zemdleli ruce,
též i nohy velice.
Ach, což mně již hlava bolí, u ŠILHANA JE ZAPSÁNO ČÍSLO:35
již se snad smrt ke mně blíží,
ach, kde jsi, milý Ježíši,
ty bys byl mé potěšení, 60
v mých bolestech posilnění.
247) MARTA
Ach, kde jest mé potěšení.
( De k Poslovi. )
Prosím tě, milý příteli,
chceš-li, vyprav se v tu chvíli
za tím velikým prorokem,
neb jest můj bratr nemocen.
Prosím tě, oznam to jemu, || Prosím tebe...
aby přišel k nemocnému,
k Lazaru, bratru mému, || Lazaru, bratru zajistě mému....
on má velikou žádost k němu,
aby jej přišel navštívit. ||....navštíviť
248) POSEL
To já nebudu meškat jít, || Toť...meškať jíť
jen kdybych je mohl natrefit. ||...natrefiť
( Přide k Ježíši. )
Pokoj tobě, mistře milý. || Pokoj buď tobě....
Přicházím k tobě v tu chvíli,
abych já oznámil tobě,
neb sem poslaný k tobě
z Betehányje od Marty, ||...Betchanyje...
abys nechtěl prodlévati,
Lazar se těžce rozstonal,
žádal, prve než by skonal, || a žádal...
abys jej přišel navštívit.
249) JEŽÍŠ
Nemoc tato není k smrti,
nýbrž pro slávu boží má se to státi.
Ty můžeš odejít zase,
já jej navštívím v krátkém čase. || že jej...brzkém čase
( Posel u Marty.)
250) POSEL
O Marto, nermuť se, || O Marto milá
on vás navštíví v krátkém čase. ||...v brzkém čase
( Zavře se opona. )
251) JEŽÍŠ (K Učedlníkům.)
Půjdeme zase do Judstva.
252) JAN || UČEDLNICI
Panuje tam zlost židovská.
Mistře, ty víš dobře,
že tebe tam chtěli Židé ukamenovat,||...chtějí... ukamenovať
a přece tam míníš jít. ŠILHAN NEMÁ.
253) JEŽÍŠ
Lazara půjdem navštívit, ||...navštíviti
nebo on zajistě zemřel. ||...umřel
Já půjdu,
abych jej ze sna probudil. 61
254) PETR || UČEDLNÍCI
Pane, zdráv bude Lazar,
jestli je zemřel? ||...umřel
255) JEŽÍŠ
Náš přítel Lazar jest zemřel. ||...umřel
A pro vás velkou radost mám,
abyste věřili, že jsem nebyl tam,
ale poďme k němu nyní.
256) JAKUB
Pojďme tam s mistrem i my, || Pojďme také...
abychom s ním také zemřeli.
( Dou do Betchányje.)
257) POSEL
Marto, ten veliký prorok již sem de. || Ten veliký ...
258) MARTA
O Pane, kdybys ty byl zde,
bratr můj byl by neumřel.
Ale cožkoliv od Boha požádáš, || ale očkoli /?/....
všecko se stane.
259) JEŽÍŠ
Nermuť se, bratr tvůj vstane.
260) MARTA
Vím, zajistě, milý Pane,
že on také z mrtvých vstane,
při vzkříšení v den nejposlednější. ||..vzkříšení den...
261) JEŽÍŠ
Já jsem vzkříšení a život, ||...život věčný
kdo ve mně věří,
by pak i zemřel, ||...umřel
živ bude na věky.
Věříš to, Marto? || Věříš to?
262) MARTA
Již z tvých skutků dobře znám to,
ovšem sem v tobě, Pane, věřila,
že jsi ty Kristus, syn živého Boha.
( Marta de k Majdaleně.)
263) MARTA
Marijá, ten prorok, mistr náš, je zde. ||...náš mistr...
MAJDALENA
A kde?
( De k Ježíši.)
O Pane, kdybys ty byl zde,
můj bratr byl by nezemřel. || ...by byl neumřel
264) JEŽÍŠ
Kde ste položili jeho?
265) MAJDALENA
Tuto, Pane, jest hrob jeho. ||...je hrob...
266) MARTA
On již tuze zapáchá, Pane, ||...tuze smrdí...
nebo čtyry dni je v hrobě.
267) JEŽÍŠ
Zdaliž sem, Marto, neřekl tobě, ||...jsem...
že budeš-li vskutku věřit, ||...věřiť
slávu boží můžeš uzdřít. ||... uzdříť
Zdvihněte z něho kámen! || Zdvihněte kámen...
Lazare, pojď ven!
( Lazar vstane.)
Plátno z něho pryč odložte!
Ruce i nohy rozvažte jemu,
ať odejde do svého domu.
268) LAZAR
Děkuji tobě, Mesiáši pravému,
neb jsi mně vzkřísil svou mocí.
Ty jsi Syn Boží všemohoucí. || Tys syn...
Čest a chválu tobě vzdávám z toho,
žes mně vzkřísil smrtedlného,
tobě čest sluší samému,
jakožto Bohu pravému.
( Zavře se opona v Betchániji. Senáti sou na straně.)
269) SENÁT JORAM
Páni bratři, povím vám novinu,
o tom tesařovém synu. ||...tesařovým...
On opět zázrak učinil.
V Betchániji Lazara vzkřísil,
bratra Marty, Majdaleny,
stalo se to v Betchániji.
Dozajista jeho tělo,
čtyry dni v hrobě leželo.
270) SENÁT JIZMAR
Vlmi mne to divné bylo, || Velmi mně...
takového jest tam křiku.
271) SENÁT HAMATA
O tom podivném zázraku,
všichni jej za Boha mají, || všickni...
jemu čest, chválu vzdávají, ||...čest a chválu
nejvíce jeho přáteli,
ti to hlásají vejřevně.
272) SENÁT SARABAS
My s tím déle neodkládejme, ||...dýl...
naším knížetům to oznámit poďme, || ...oznámiť, 63
ať mu to hledí zameziti. ||...zameziť
|| on nemá strachu žádného.
|| SENÁT LEVAS
Časem, bratři mnoho zlého
mohlo by z toho pojíti.
Rychle, nemeškejme jíti,
oznámit to knížeti.
273) SENÁT LÉVAS || SENÁT SALABAS
Pojďme rychle bez prodlení.
( Dou ke knížatům do opony 3.)
274) SENÁT LEVAS
Divnou novinu neseme, velební páni.
Ten tesařů syn v Betchaniji
vzkřísil Lazara mrtvého,
čtyry dni v hrobě pochovaného.
275) KAIFÁŠ
On nepřestane mámení svého,
nic nebude z toho dobrého.
A již se k tomu schyluje,
na odpovídání nám to je.
Dlouho-li se na to dívat budeme, || Dlouho se...dívať...
zdaliž jej při tom necháme, || neb zdaliž...
aby provozoval své šibalství,
lid mámil skrze své ďábelství,
lid sebou všechen potáhne, ||...všecken...
nám zahynutí nastane,
pak my budeme ztraceni, || a my budeme
na cti a na boží obloupení. || ...na zboží budeme obloupeni
Dosavad máme úřady,
každý den desátky dány, ||...deň...
jestli jej necháme živého, || jestli ho...
potom zvíte, co bude z toho.
Lid se jej docela přidrží.
276) SENÁT HAMATA
Mně samého dost mrzí,
zástup má z celé krajiny,
naše učení tupí a haní.
277) SENÁT JIZMAR
Máme dosti k obávání,
de za ním zástup veliký. ||...velký
A kdyby ten lid jej sobě zvolil za krále?
278) SENÁT SARABAS
A to by bylo soužení nemalé, || O to by ....
budem trpět od obou stran. 64
279) SENÁT JORAN
Tak ono nemůže přijít nám, ||...nemůž...
kterak pak to může být, ||...býti...
aby nás moh tak trápit, ||..nás tak mohl trápiti
jak řečeno na dvě strany.
280) SENÁT SARABAS
Co nám učiní Římani?
Budou myslit, || bu/?/ mysliť
že jest to naše pozdvižení.
On jest již králem židovským jmenovaný,
a to se nám svede soužení pěkný. ||...soužení svede...
281) SENÁT JORAM
A co tomu v Syriji Pomporiuis řekne, ||...Poporius...
a též také Pilát Pontský,
za to budou mít všecky, ||...míti...
že jest to naše pozdvižení.
Tu snadno na nás Římani ||...Tuť...
s vojskem mužou přitáhnout, || s vojskem mohou přitáhnouti
nás i náš chrám mohou zbořit, ||...zkazit
naši pravou víru zkazit, ||...zbořit
pohanskou tady založit,
nás i naše děti vezmou
a do zajetí odvezou.
Toto vám pravdivě povím.
282) KAIFÁŠ
Já takto v Písmě nacházím: Člověk jeden, aby zemřel za lid, jest užitečné,
aby nezahynul národ všechen.
283) SENÁT JORAM ( VŠECKY.) || SENÁTI
Dejme na smrt toho svůdce. .
Však on může být usmrcen ||...býť...
a nebude více trápit nás. ||...trápiť...
284) NYKODYM
Pfuj, hanba, že se ho žádný neujme z nás, ||...neujímá...
vždyť to zapovídá zákon náš || dyť...
v pátém božím přikázání,
zabít člověka bez viny. || zabíť...
Žádná vina na něm není schledaná, ||Žádná tejď...shledána
nevinně o život přijít má, ||... přijíť..
což by on učinil zlého,
až zvíme a uslyšíme od něho.
285) JAN KNÍŽE || KNÍŽATA
Snad ty jsi kamarád jeho.
Všecky Písma si prohlídni, ||...prohlédni
uvidíš, že od Galileje nepovstal prorok žádný. || že nepovstal, uzdříž, od Galileje prorok žádný
286) ELEKSANDR KNÍŽE (SARABAS) || SENÁTI
Zdaliž kdo z knížat uvěřil v něho?
Jedině ten, který nerozumí zákonu.
287) NYKODYM
Až na něm shledáme vinu.
( Zavře se opona 3. Nykodym de k Majdaleně se psaním.)
|| ( Nikodym píše psaní de s ním k Majdaleně.)
288) NYKODYM
Majdaleno, vezmi toto psaní,
dones je potajmo k Ježíšovi. || dones ho...
Jest v tom psaní oznámeno
kterak jest v radě uzavřeno, ||...zavřený
kterak o něho smejšlejí,
na smrt jej odsoudit chtějí. ||...odsoudiť
On u vás nemůže být, ||...býti
na čas musí jinam odejít. ||...jinam jíti
Šimon malomocný jest přítel jeho,
kvartyr může mít u něho. ||...může míť...
Chcete-li mu v tom posloužit,||...posloužiť...
tajně to musíte učinit. ||...učiniť...
289) MAJDALENA
Ach pane, jen nám dej znamení,
když by se naň vypravili.
Rádi bychom jej ukryli.
Hospodin za to tobě odplatí.
290) NYKODYM
Dýl s tebou nemohu stát. || ...stáť
Kdyby to na mně Židé zvěděli,
vlmi za zlé by mně měli. || velmi
( Nykodym de zpátky. Majdalena de k Ježíši.)
291) MAJDALENA
O, mistře a pane milý,
knížata o tebe zle smejšlejí.
Nykodym potajmo psaní tobě poslal, 57/66
|| Nikodem potajmo psaní po mně tobě poslal nyní
abys jej rychle přečetl, ||...přečetel
na čas abys pryč odešel.
(Ježíš čte psaní.)
292) JEŽÍŠ
Půjdu, ještě čas nepřišel,
abych se jim v ruce vydal.
Vy učedlníci, napřed k Jordánu děte, ||...jděte
v pokoře lid vyučujte. || pokoře...
( Učedlníci dou napřed, Ježíš po zdáli za nima -
zajdou všichni.)
293) POTENTÁTOR
Divím se těm našim mocnostem,
že tak dlouho těm neřestem
na skutky toho člověka se dívat, ||...dívať
též jeho mámení pozorovat, ||...pozorovať
které mezi námi provozuje.
Skrze něho se nám čest umenšuje,
lid sprostý se za nim valí,
jimžto on činí zázraky,
skrze své kouzla a čáry.
Náš zákon usiluje zrušit, ||...ztupiť
císaři brání daně dávat, ||...dávať
není-li to právě, aby byl potrestán,
svázán a do vězení dán. || zajit/?/ i svázán...
Pokud se všechno nestane,.
on bude mezi nám tropit rozbroje,
|| vskutku on bude mezi nám tropit rozbroje a půtku
však již někteří z naší rady
držejí za pravdu ty jeho bludy.
Synem božím jej nazývají,
izraelským králem jej jmenují.
Měli bychom to pěkného krále,
víme odkud je zrozený, ||...jest zrozený
hned dítě malé. ||... dítě malý
Po čase mohou se státi rozbroje, ||...mohou se stáť...
on neučiní mezi lidem žádného pokoje, || on neučiní žádného mezi lidem pokoje
ale až bude našich knížat sezení, ||...knížat smyšlení
zajistě přestane toho mámení. || oč že on přestane toho mámení
( Odejde. Jan kníže a Eleksander kníže sedí v oponě 1.)
294) JAN KNÍŽE
Ctihodný pane a bratře milý, || Ctihodný pane milý
padlo mně na mysl nyní,
bychom se ještě do rady sešli, || abychom...
co s tím podvodníkem učiníme, na tom se snesli.
295) ELEKSANDER KNÍŽE
Již jest zapotřebí, abychom tam šli,
nebo jestli jej při tom necháme,
on k sobě všechen lid stáhne. ||...všecken...
( Dou ke Kaifášovi do opony 3.)
296) JAN KNÍŽE (ELEKSANDER) || OBA (dou, před Kaifášem.)
Ctihodný Kaifáši, biskupe znamenitý,
my tebe žádáme, bys ještě ráčil radu držeti,
jak bychom mohli toho podvodníka dodržet. || ...dodržeti
297) KAIFÁŠ
Dobře jest se o to postarat. ||...postarati
Ty služebníče nemeškej,
rychle celou radu svolej,
ať sem příde bez prodlení. ||...příjde...
( Vyjde ven. Zavře se opona 3.)
298) SLUŽEBNÍK KAIFÁŠŮ
Z biskupského rozkázání,
stane se to bez meškání.
( Vyjde ven. Zavře se opona 3.) || ( Zavře se opona.)
|| SLUŽEBNÍK KAJIFÁŠŮ
Jaká mocnost mezi těmi pány je
a žádný jeho skutky nepozoruje,
jaké skrze jeho jsou rozbroje.
Musí se to k místu védsti,
abychom na potom nemuseli hanbu nesti
toho zlosyna můžeme jíť,
musí se k němu zmužile míť.
Bez rozmyslu učiníme,
potom se toho dovíme,
nebudeme-li v tom míť žádné chyby.
Ať se všichni do rady sejdou, po radí nám oni.
299) SLUŽEBNÍK KAIFÁŠŮ ( De k senátům.)
Kdo jest z rady Kaifáše,
rychle dostavěti má se, || rychle k němu dostaviť má se
co se s tím podovodníkem bude činit, ||...činiť
již to musí konec vzít.
300) SENÁT JORAM || SENÁTOVÉ
S radostí to chcem učinit.
( Dou Senáti do rady. )
|| ( Před knížaty.)
301) SENÁT JORAM
Salvete domine pontyfices.
302) KAIFÁŠ
Salvete fidej judytórum doktóres. ||...judietorum...
( Senáti sednou. Knížata taky.)
303) KAIFÁŠ
Na to jest jeden každý sem povolený,
aby napotom rozbroj nebyl mezi námi,
proto chcem o to radu držet, || Nynčko chcem...
by to žádného nemělo mrzet, || aby pak to ...mrzeti
co s tím podvodníkem budem činit, ||...činiť
již to musí konec vzít. || již to dnes musí konec vzíť
Petr Doležal z Lastiboře Nr 32.
304) ANÁŠ 59 68/
Žádná věc na světě nemůže být,
by časem konec neměla vzít, ||...vzíť
obzvláště pak vůbec škodné, || obzláštně...
by se zrušilo, sou toho hodné
nám nejvíce k pozorování,
přehlížet škodné jednání.
Copak to ještě déle budeme snášet,
lid necháme vábit a podvádět ||...necháme směle vábiť
tomu podvodníku našemu, podváděť
který pořád chvátá k zlému.
Nám to bude někdy na odpovídání,
jestli on nepříde k potrestání. ||...nepřijde...
Zapotřebí jest se nám na tom snésti,
abychom potom nemusili hanbu nésti. || abychom napotom by té
hanby nésti
Pročež, bratře, jakou radu ty chceš dát,|| Nedli, bratře jak by se to mohlo stát. || Jak by se syn zlosti všech mohl
stáť
305) KAIFÁŠ
Musíme se uradit! ||...uradiť
Mé mínění nutí k tomu,
ale nevím, bude-li se to líbit komu.||...líbiť...
Poněvadž jest uznán rušitelem zákona,
neb zasluhuje s takovýma ||...zasluhuje taková vina
na hrdle proto trestaní,
neb tomu každý rozumí.
A protož jest hoden za lid,
zajistě by musel zemřít. ||...umříť
Toto buď naše snešení,
by každý dal pozor pilný
sobě bedlivě na něho,
kdyby jej mohl samotného || kde by ho mohl...
spatřiť, bez zástupu býť,
tuť bychom jej mohli jít, ||...abychom ho mohli jíť.
hned jej s vazbou zaopatřit, || hned se s vazbou...
jak na takového patří
a vsadí se do žaláři. ||...vězení
Hned se všecky jeho viny
vyslechnou a také spíší,
za které mám, || za které mám za to
že on zemřít musí. || že umřít musí
306) JAN KNÍŽE
Mé mínění jest taky takové,
musí to být všecko hotové
s radou i se zbrojným lidem,
když jej samého naleznem.
On teď jest právě v Betchányji. ||...tejď právě jest...
Ať pro něj mistři popravní
s kuráží do Betchányje jdou,
svazaného sem přivedou. 60 69/
Ze svého bludného učení,
ať jest tady vyslejchaný.
307) KAIFÁŠ
Služebníče, bez prodlení
rychle pro mistry popravní
jdi, a zvěstuj jim tak mnoho:
Toho svůdce falešného,
ať sem přivedou svázaného, ||...v arestu
ať tu vyslechneme jeho. || ať jest tady vyslejchaný
|| neb na něm vylejem pomstu
On má obydlí v Betchányji.
308) SLUŽEBNÍK KAIFÁŠŮ
Z knížecího rozkázání,
stane se to bez meškání.
( De ke Katům.)
Páni mistři popravního hrdelního trestu,
máte se vypravit na cestu ||...vypraviť
z nařízení slavné rady.
V Betchányji hledejte všady ||...všudy
|| zmužile se tam vypravte
|| zajistě tam naleznete
jistého tesaře syna,
on velký kouzelník býť má, ||...kouzedlník má býť
on své falešné učení trousí po celé zemi. ||...trousí ho...
|| a má již omámen lid,
mnozí králem ho chtějí míť,
Mesiášem se praví býť.
Vy nemeškejte pro něj jíť.
Skrze vás ať je sem přivedený ||...ať je přivedený
do rady, před slavné pány,
|| Ze svého učení on se musí zodpovídať,
kdo jemu dovolil lid podváděť
tak aby to jeho mámení || aby to jeho mámení vzalo konec.
již jedenkrát vzalo konec.
(Služebník se vrátí do opony 3.
Tři Kati sou pohromadě.)
309) KAT HERYNUS
Tak on přijde na pěknou věc.
Rychle, bratři, nemeškejme,
zas se hodně napijeme,
hodné peníze dostanem,
když jej do rady přivedem.
( Dou do Betchányje.)
|| KAT HERINUS
Kde jest ten prorok falešný? || Kde je.....
Má s námi jíť bez prodlení,
má vyznat učení svoje. || a vyznať...
Naši páni biskupové
dali nám nařízení takové,
bychom jej rychle svázali, || abychom...
k nim do rady jej dodali.
310) MATKA
O, vy dobří lidé milí,
povězte z jaké příčiny || povězde/?/...
má se dostavit ke knížatům můj syn,||...dostavět knížatům...
by co zlého učinil nevím,
vždyť on žádnému neublížil.|| dyť on také žádnému... 61 70/
311) KAT NERYNTÁRYN
Jistě se před námi ukryl,
vždyť on jest tady včera byl, ||dyť...
zajistě daleko není.
312) KAT ZAROES
On musí o povolení žádat || On musí o povolení
zajistě u knížat kněžských, ||zajistě jít knížatům kněžským
nejvyšších pánů židovských. || nejvyšším pánů židovským
On se k nim dostavět musí. || zajistě se k nim dostavět musí
Ať nečeká jiné komisi,
zodpovídat se ze svého učení.|| zodpovídá se svého učení
Kdo mu dal to dovolení, ||...to povolení
aby on lidi z víry pravé
sváděl skrze své učení ||...své nástroje
a ďábelské mámení. || a ďábelské zlé mámení.
313) MATKA
Můj syn na ten čas zde není,
šel někam dělat kázání. ||...dělať...
314) KAT HERYNUS
Nebude to mít slevený, ||...míť...
jistě se k ním dostavit musí, ||...dostavět
tam uvidí, co na něj přísluší. || tam uzdří...
Za své činy bude trestaný. ||...trestán
Věř, ženo, že neujde nám, || ...že on neujde
nebude jemu to povoleno,
aby podvodné učení ||...podvodné mámení
knížata naši trpěli. ||...naše...
k nim ho zajistě přivédsti máme.||...přivédst...
315) KAT NERYNTÁRYN
Déle tady nemeškejme.
Věřte, milí kamarádi,
že on tady jistě není.
Věřte, že trestaný bude,
on zase na světlo přide. ||...přijde
Poďme to našim knížatům oznámiť, || Pojďme...oznámit
ať mu ráčí v cestu vkročiť. || ať jemu ráčí v cestu vjíť
( Kati dou ke Knížatům.)
316) KAT HERYNUS
O velikomocní páni,
přehledali sme celou Betchanyji,
nikde sme jej nenalezli. ||...jej nespatřili
317) KAIFÁŠ
On se bude ukrývati
před mocností nějaký čas. ||...nějakej čas
( Kati odejdou.)
318) JAN KNÍŽE
Dejme takový cerkulář,
který by koliv hospodář
v domě jej chtěl přechovávat, ||jej...přechovávať 62 71/
ať by musil pokutu dát. ||...dáť
Nechť jest v městě a neb ve vsi,
že přidou slavné komisi. || že přijdou ...
Takto k zamezení přijde,
žádný jej nikde nebude ||...nikdy...
ve své domě přechovávat. ||...přechovávať
319) ANÁŠ
To nikoliv nemůže býť,
abychom pokutu chtěli.
V podezření by nás měli, || V podedření...
že bohatství toužíme, || že po bohatství...
řekli by nám to vejřevně,
že z peněz chceme živi být, ||...býť
zákon boží chceme tupit, ||...tupiť
kdybychom pokutu chtěli.
Však právi by nám ji nedali. ||...ji předce nedali
Ale musí se lid rozdělit, ||...rozděli
kteří v nás a kteří v něho chtějí věřit.
|| který nás a který jeho chtějí poslouchať
Kdo v naši pravé židovské víře bude, ||...pravé židovské..
ten s ním spolek mít nebude. ||... spolku míť...
Kdokoliv chce s ním spolek mít, ||...míť
ten musí z našeho obcování vyveržen být.
|| ten může z našeho obcování vyvržen býť.
Pročež já dávám vůli tomu, || ale dávávám...
ale nevím, jak se komu || nevím, jak se to komu
má rada zajistě líbí, (ŠILHAN A MENČÍK NEMÁ.)
zdaliž ste s tím spokojeni.
320) KAIFÁŠ
Dobré jest to vyslovení,
snad nad tím celé snešení
jistě bude spokojené,
dle zákona jest pravené.
Žádný to říci nemůže,
že soudíme pro peníze,
aniž také, že jest od nás
zákona boží zavržený. || zákon...
321) ELEKSANDER KNÍŽE || KNÍŽE ALEXSANDER
To jest také mé mínění.
Musí to být vyplněný, ||...býť...
všem, kteří v naší víře,
prohlásit je vlmi dobře, || prohlásiť jest velmi...
aby nám za zlé neměli,
jak by se spravovat měli ||...spravovať...
lidu náboženství našeho.
Kdo chce následovat jeho, ||... následovať...
z naší víry jej vytrhnem, ||...vytrhneme
z toho každému strach nastane, ||...bázeň nastane
potom se lehce dostane,
žádný jej trpět nebude.
322) JAN KNÍŽE
Na to samo také přijde.
Copak vy, starší, o tom smejšlíte,
jakou radu na to dáte? ||..radu to mně dáte
323) SENÁT LEVAS || SENÁTOR
Vy sami soudít račte, ||...souditi račte
zákonu jest vyučená || zákonu je...
nejlépe duchovní rada.
Jak ráčíte soudit,my chceme přestat, || Jak ráčejí jen aby se mohl dostat, ||...lapiť
by přestal mámení svého.
324) KAIFÁŠ
Lépe na smrt odsoudit ho, ||...odsouditi ho
již aby byl ukřižován.
325) ANÁŠ
On toho nepřestane,
aby byl potrestán.
326) ELEKSANDER KNÍŽE || ALEXANDER KNÍŽE
Hoden za to,
by byl na smrt vydán.
|| JAN KNÍŽE
Nejlépe já to také své mysli mám
a mou radu dávám tomu.
Svou moci neslevím jemu,
aby to ďábelství jeho
nepřivedlo nás do zlého.
Dlouho s tím nesmíme čekať,
pak by nás to mohlo mrzeť,
musíme to k místu védsti,
abychom skrz to neztratili své cti.
ALEXANDER KNÍŽE
Na mé radě chcete-li přestáť,
musíte k tomu všichni povolení dáť.
Ta má býť v celé radě snešení ,
aby přitom byly všichni na vedení,
jak světská rada, též i duchovní,
má to býť v jedno spojený,
aby to jeho mámení
docela bylo vyhlášené,
by jedenkrát konec vzalo,
docela potřeno bylo.
Musíme se na tom snésti,
jestli nechcem ztratiť své cti.
Pak-li v té radě přestáváte,
jestli svolení dáváte.
327) SENÁT HAMATA ( Dvě řeči Eleks.) || SENÁTOROVÉ
Dobrou radu, to uznáváme. || Dobrá rada...
328) KAIFÁŠ
Na to patenty vydáme,
aby tomu lid rozuměti mohl. || aby lid tomu mohl rozumět.
329) SENÁT JORAM || CELÁ RADA
V den sváteční to nemůže být, ||...býť
by se rozbroj mezi lidem nestal.
Každý by nám to za zlé měl, || každý by nám v tom ...
kdyby se den sváteční zahubit měl. ||...zahubiť..
( Zavře se opona 3.) || ( Zavře se opona.)
330) LUCYFR
Dobrá rada ta se mně líbí,
oč, oč, že ho to nechybí.
Ta rada může schválena být, ||...schválena může býť
ale on k tomu musí aspoň jednoho mít, ||... míť
sami nedovedou toho,
potřebujou k tomu učedlníka jeho, || ale potřebujou
bez něho nedokážou nic,
třeba jich bylo stokrát víc. ||...stokráť víc
Jidáš, ten miluje mistra i peníze,
ten to snadno dokázat může.|| snadno-li on to dokázať nemůže
Dostane za to peněz, co jen bude chtít, ||...jen co ...chtíť
k tomu ještě přízeň bude mít. || a k tomu přízeň bude míť
Já v tom oumyslu půjdu dále,
vy, Jeruzalémští přídete o krále. || oč vy,...
Já vám víc neřeknu o tom,
ale co se s ním učiní, || co se s ním
pak zvíte o tom.
( Lucyfr odejde. Otevře se opona 3. )
|| ( Čert de pryč. Opona se odevře.)
331) KAIFÁŠ
Služebníče, bez prodlení,
poslyš naše nařízení. 64....74
Projdi brány, též ulice,
kde bude lidu nejvíce,
tento mandát přečti lidem,
kde se ho nejvíce sejde,
Pak nemeškej po přečtení
přibít ho na bráně slavný, || přibí jej v bráně...
tyto cerkuláře po ulicích,
kudy dou lidé rozliční
ze všech krajin též i zemí,
ať od nich může býť čtený.
332) SLUŽEBNÍK KAIFÁŠŮ
Slavný pane osvícený,
učiním to bez prodlení.
( Zavře se opona 3.) || ( Zavře se opona.)
Pozor ať jest v naší zemi
na ty patenty vydaný,
které biskup osvícený,
jménem Kaifáš nazvaný,
ráčil nařídit vejřevně.
Stalo se v Jeruzalémě,
upřímnosti učených || u přítomnosti...
knížat jiných osvícených,
též doktorů Písma svatého,
zákona Mojžíšového,
stran proroka falešného,
Ježíše Nazaretského.
Kdo jej spatří v prvním místě,
ať jest ve vsi nebo v městě, || ...aneb...
má jej ihned silně svázat ||...svázať
a před knížata odevzdat. ||...odevzdať
Kdyby pak on se chtěl bránit, ||...brániť
na tom místě má se zabít, ||... zabíť
neb sou jeho činy k považování.
|| před sebe vzali
a patrně sou schledali,
že on zachází s lidem podvodně.
Káže učení falešné,
bezbožně se vydává za Mesiáše.
Ten pak vyobcovat má se, ||..vyobcovať...
kdo by jej chtěl následovat ||...následovať
anebo někde ukrývat. ||...ukrývať
Z naší víry bude vyvržen
a za Žida více nebude držán.
( Přibíjí listy na bránu.)
Tak, jak od našich knížat nařízeno mám,
to já nyní oznamuji vám
a to pod velkou přísností,
aby okolní lid, též všichni obyvatelé Jeruzalémští, ||...
všickni
slyšeli ste, jak se chovat máte, || viděli ste...chovať..
kteří toho podvodníka znáte,
|| na něho sou patenty takové,
aby se přemohly jeho kouzla a podvody ďáblové
aby se ty jeho čáry přemohly,
jedenkrát svůj konec vzaly, || a jedenkrát...
aby s ním žádný nic neměl,
za Mesiáše víc ho nedržel.
Kdo by chtěl jeho učení chválit, ||...chváliť
ten nejprv vyvržen má být || ...nejprv má vyvržen býť
ze židovské společnosti.
A na tom nebude dosti,
skrze něj bude potrestán,
bude svázán a do žaláře dán, ||....do arestu dán
ten podvodník za své činy
bude na smrt odsouzený.
333) SYKUTOR
Dej Bůh zdraví, pane milý,
co hlásíte za noviny?
334) SLUŽEBNÍK KAIFÁŠŮ || SLUŽEBNIK
Již sem jedenkrát hlásil.
335) SYKUTUR
Copak, že by ten zemřít musil,
kdo by se držel tak ctného člověka, dobrodince toho,
který nám vše dobře činí,
tak se jemu odměnit míní.
On nemocné uzdravuje,
za to smrt nezasluhuje, ||...smrti...
jináč by to mělo být,
měl by naším králem slout. ||...slouti
Běda bude někdy tomu,
kdyby o něm zlé myslil. || kdyby i něj zlé myslel
336) SLUŽEBNÍK KAIFÁŠŮ || SLUŽEBNÍK
Dej pozor, bys nepřemluvil,
neb to na tebe nepatří. ||...nesvědčí
Vždyť to uznali knížata naši, || poněvadž to...
abys ty je v čem pomlouval,
oni vědí, co on provozoval,
zákon rušil, bohem chtěl být, ||...býť
synem božím chtěl se činit. ||...činiť
Náš Bůh nemá žádné ženy,
kterak by měl jaké syny.
Ďábelstvím kouzla, čáry provozoval, 66 75
|| Ďábelství a čáry, zázraky provozoval
lid mámil, k sobě potahoval.
Víc bych ti mluvil, není zapotřebí,
však o jeho skutcích všechno vědí.
Tobě já radím, bys nechal toho,
nemluvil naproti knížatům nic odporného.
337) SYKUTOR
On vám v ničem neporoučí.
Já nejsem tak velké moci,
abych jemu mohl spomoci. ||...moch pomoci
Vím, že nemáte jiné zdření,
jen aby byl ten dobrodinec zahubený.
Nevinnou krev vylíť žádáte,
že to bude bez pomsty, myslíte.
Někdy to uvidí každý z vás, || někdy to uzdří každý...
že to bude mstít izraelský Bůh náš. || ...mstíť...
(Služebník a Sykutor dou pryč.)
|| ( Služebnik a Sikutor.)
338) ŽID KONZAJN || RADA ŽIDOVSKÁ KONZAIN A REZIN
Již sme slyšeli nadání,
že jsou patenty vydaný,
že ten zločinec na světě
má přijít o hrdlo své, ||...přijíť
který rozbroj v lidech činil.
Již jedenkráte doplnil míru svého mámení
a svých zlých skutků činění.
Což ten nešťastný zločinec.
339) ŽID KALE
Tenkrát přišel na pěknou věc,|| Tenkrát pšišel...
jak sme patent číst slyšeli,
kdekoliv by jej chytili,
kdyby komu se chtěl bránit,|| kdyby se komu...
tu na place má býť zabit. ||...zabit býť
A bude-li ke knížatům dovedený, || A bude-li knížatům...
on bude hodně potrestaný, ||...hodně trestaný
však sem to dávno pravil vám,
že jest mně na čas fortuna,
čáry, mámení, ďábelství květe.
|| on učil lidu na světě,
šibalství lotrovství mnoho prováděl,
všickni lidi jest podváděl
Již jedenkrát ten čas přide,
že ze světa schlazen bude,
však toho dávno zasloužil.
340) ŽID MACHAT
Proč on po království toužil,
přiváděl nás do soužení, || pšiváděl
přestane jeho mámení. || pšestane
Nazýval se býť prorokem,
že by on byl největší ten,
kdo prý jeho slova slyší
na věky smrt neokusí. ||...smrti...
Abrahám, otec náš, zajistě větší byl ||...náš,smrti okusil
a i on smrti okusil || a zajistě větší býť musil
a vůli Hospodinovu plnil. || protože Hospodina vůli plnil.
341) ŽID HYRKÁN
Abych já tam s vámi pobyl. ||...s vámi taky pobyl
Již jsou patenty vydaný,
že ten zločinec má být usmrcený ||...býť...
a já mám ve své knize napsáno, ||...zapsáno
co bylo prorokováno,
že příjdou takové národy,
který nám všecko zle činí || ...zlé učiní
a již tomu jest ten čas. || ..již tomu pšijde ten čas
342) ŽID REZYNDARYS || REZIN
Pojďme hned na něj každý z nás. || Poběžme na něj...
343) ŽID KALE
A říkejme všichni nadhlas. || Říkejme všichni nadhlas
344) ŽIDÉ VŠICHNI
Hadr naj dr naj, veškverzen duverzen,
|| Hadr naj drnaj verškvozen du vrzen
všichni tam na něj půjdem
a když jej najdem || a když ho najdem
bítí ho budem,
i také práti,
jen kdyby nám chtěl státi. || kdyby nám chtěl státi
Budou nám v tom nápomocni,
kteří sou tomu povděční.
Konec tomu udělejme,
zatím se někam schovejme. ||...skovejme
( Židi odejdou pryč.)
|| VÝSTUP 13..
ZPĚV
Již sem dost pracoval
pro tebe člověče,
tři a třicetí let,
o bídný člověče. Půjdu, půjdu || o bídný hříšníče
do Jeruzaléma,
tam, co o mně psáno,
všecko se vykoná.
345) JEŽÍŠ
Mně smutná chvíle nastává,
to mně s té roty židovské povstává.
Má se začít mé utrpení, ||...začíť...
vy mně budete v krátkém čase zbaveni.
346) JAN APOŠTOL
O Pane, nermuť nás v tom spolčení, || Och, Pane
ať od tebe nejsme rozloučeni.
( Vycházejí z opony.) || ( Vychází z opony 1ní.)
347) JEŽÍŠ
Aj, vstupujeme do Jeruzaléma, || Ach, vstupujeme...68 77
tam co jest prorokováno, všecko se vykoná.
Bude syn člověka pohanům vydán,
posmíván, uplván a ubičován.
A když jej zbičují, tuť jej i zabíjí.
348) PETR
Pane, víš, že tebe tam v nenávisti mají.
Snad opravdu nás chceš opustit ||...opustiť
a s námi si tesknost učinit? ||...učiniť
349) JEŽÍŠ
Vždyť já tam mám oslaven býť,
já jdu, by Otec oslavil mně. ||...aby Otec...
350) JAN
Mistře, my s tebou také půjdeme,
taky s tebou trpět budeme. || také s tebou trpěť...
( Ježíš k Janovi.)
351) JEŽÍŠ
Slouži-li mi kdo, následuj mne,
a kde sem já, služebník můj bude,
poctí jej Otec můj, kdož mi slouží.
( Ženský stojejí před oponou.)
|| ( Ježíš vostane stáť.)
352) JEŽÍŠ
Povězte sionské dceři,
aj, král tvůj béře se k tobě tichý,
jho tvé chce na sobě míti.
|| ( Dcery sionské stojí před oponou.)
353) JAN
Ach, dcery sionské, se veselte,
proti svému králi v cestu jděte
a slavně jej přivítejte.
Hosana libě zpívejte.
(Ženský dou naproti Ježíšovi a zpívají.)
ZPĚV || DCERY SIONSKÉ
Hosana, hosana, hosana Davidovu synu.
Hosana každou hodinu, ||..v každou...
který se k nám béře
ve jménu Páně.
Hosana na výsostech, spas nás,
tebe žádáme.
Hosana na výsostech, spas nás,
tebe žádáme.
( Při té písni házejí ratolesti na zem před Ježíše. Zajdou za oponu.)
|| ( Při té písni házejí na zem ratolesti. Zástup vyprovází Ježíše, vítá jej. Ježíš zajde za oponu.)
354) MARTA
Ach, smutné dny, smutné časy.
O, naše potěšení, kde jsi.
Přijď brzy obveselit nás svou přítomností, ||...obveseliť...
neb sme přestrašeni od našich knížat zlostí. || ...přestrašeni našich
355) JEŽÍŠ
Nic se nermuťte, pokud sem s vámi.
356) MARTA
O, Pane zlo se děje mezi námi,
knížata snad tebe chtějí jít. ||...jíť... 69 78
Již patenty dali zavěsit, ||...zavěsiť
ano, i skrze holomky jsi byl hledán.
357) JEŽÍŠ
Čas ješte nepřišel, || Ještě čas nepřišel
bych jim byl v ruce dán ||...byl v moc dán
358) MARTA
O, Pane, máš tu jednoho,
jistě přítele věrného,
Šimona malomocného.
Jistě pojď k němu obědvat, ||...poď...obědvať
snad tebe tam nebudou hledat. ||...hleďať
359) JEŽÍŠ
S radostí to chci udělat ||...udělať
a vaši žádost naplnit, ||...naplniť
též i vaše srdce potěšit ||...potěšiť
a to při tom hodování, || budu při tom hodování
neb nebudu dlouho s vámi. || již nedlouho budu s vámi.
(Ježíš s Učedníky de k Šimonovi.)
360) JEŽÍŠ
Pokoj tobě budiž nyní, || Pokoj budiž tobě...
o, Šimone malomocný,
doufám že u tebe tu čest budu mít, ||...míť
bych mohl u tebe nějaký čas být. ||...býť
361) ŠIMON MALOMOCNÝ
Dávno jsem žádostiv hostem tě mít,||...míť
ochotně za stůl posaď se,
ničeho, mistře, neboj se,
nic zlého se tobě nemá stát, || zlého nemá se tobě...
u nás tebe nebudou hledat. ||...hledať
( Ježíš, Učedníci a Lazar sednou za stůl. Lazar naproti Ježíši usedne. Matka, Marta a Majdalena stojejí.)
|| (Ježíš sedne za stůl i Učedlníci. Lazar, Matka, Majdalena stojí).
362) LAZAR
O, Pane, zpomeň na ty,
jenžto jsou v stínu smrti zajatý,
v limbu se trápí, na tebe čekají,
tvou přítomností obveselení býť žádají,
abys je smutné potěšil.
363) JEŽÍŠ
K tomu jsem já z nebe vyšel,
proto jsem se na svět narodil, || ...sem...zrodil
abych je již vysvobodil,
skrze mou přehořkou a nevinnou smrt.
O, mdlá povaha, kterou má člověk. || O, mdlá náturo...
( Ježíš se vrátí na stůl.)
364) MATKA
Ach nastojte, kterak syn můj zbled.
(Zdvihá Ježíše.)
O, přerozkošný synu jediný,
jak jsi ty všecken zemdlený? ||...si ty 70 79
365) MAJDALENA || (Leje mast na hlavu Ježíše,)
Přijmi, Pane, k občerstvení
vůni drahé masti této,
nic mně to nebude líto,
jen kdybych mohla občerstvit tebe, ||...občerstviť
ostatně, rač Pán Bůh posilnit tebe.
( Majdalena při té řeči leje mast na hlavu Ježíše.)
366) JIDÁŠ ( Vstane.)
Majdaleno, řeknu tobě,
k čemu jest ztráta té masti tak drahá, ||...ztráta masti tak
dokonalejší by byly skutkové,
aby se byla prodala,
darem rač chudým rozdala. || darem souc dána, chudým rozdala Ona koštuje přes třista peněz.
367) PETR || UČEDLNÍCI
Proč si to učinila, hned nám pověz. || I pročs to...
Poněvadž jsi chtěla dát jemu, || Pravda jest, poněvadž ji chtěla dát Pánu
proč si to neoznámila jemu, || pročs to...
on by ji co nejdráž prodal
a co by nespotřeboval, mezi chudé rozdal
celou tu sumu zajistě.
368) JEŽÍŠ
Závistivé oči, proč ji rmoutíte,
co jest učinila, to vy nevíte.
Chudí vám budou vždycky přítomní,
ale mně budete zbavení.
Po vše časy dobře čiňte,
toto světu vypravujte, || to po všem světě vypravujte
že předešla tělo mazat. || ...mazať
Ku pohřbu mému to má být. ||...býť
Všady kázáno k její památce, || všudy
nermutťe její srdce. || jí nermuťte jejího srdce
|| VÝSTUP 14.
( Zavře se opona. Jidáš před oponou sám k sobě.)
369) JIDÁŠ
Poněvadž po mé vůli nemůže být, ||...býť
nevím, co s tím mám déle činit. ||...činiť
Nevím.
370) ČERT ANTIPOL
Počkej, chceš-li já ti povím.
371) JIDÁŠ
Zradím.
372) ČERT ANTIPOL
Jen počkej, já ti poradím,
o dobré službě opět vím.
Petr Doležal
373) JIDÁŠ
Ale jesli by nebyla horší,
než kterou mám nynější. 71 80
Mám teď dost velkou nouzi, ||...tejď
kdybych měl přijít do větší, ||...přijíť
pěknou radu bych to dostal. || pěknou bych to radu dostal
374) ČERT ANTIPOL
Ty myslíš, bys mistra prodal.
Prodej, dobře uděláš,
u knížat službu dostat máš. ||...dostať ...
V té službě můžeš do smrti být. ||...býť
A nechceš-li sloužit, || A nechceš-li u nich sloužit
dostaneš peněz, jen co budeš chtít.||..peněz, co jen...chtíť
375) JIDÁŠ
Takový nedostatek mám míť
a krejcaru nemohu podědit. || a krešle...podědiť
To jakorád nemusí být,
jak by se mnou k stáru bylo,
kdyby na doživenou nebylo. ||...na doživenou peněz nebylo
Musím to sobě rozmyslit, ||... rozmysliť
kterak bych to měl učinit,
abych měl k stáru všeho dost.
( Jidáš přemejšlí.) || ( Myslí.)
Toť má právě příležitost,
mému úmysl učinit za dost. || i mému ...učiniť...
Nebudu se touto službou trápit předci,||..tou službou trápiť
ani nečekám velikonoci. ||...velkonoci
Mistr praví, že této velikonoci zemře.||...velkonoci
Aby již zemřel, toho, toho jsou žádostiví Židé,
|| poněvadž bez toho se mo má stáť
a můj mistr to tak chce míť,
když jej prodám málo jemu s tím udělám,
zajisté jeho žádost naplním
a peníze za něj dostať.
Avšak jest ta žena jemu nemusela || Však...
hlavu mastí tak drahou mazat. || mastí drahou tak mazať
K čemu pak jest dělala? ||...jest to dělala
Kdyby mě ji rači dala.
376) ČERT ANTIPOL
Ona by ti ji nedala,
ona ho má ráda tuze.
377) JIDÁŠ
Já bych si ji prodal draze
a neměl bych žádné nouze.
ČERT ANTIPOL
Ty můžeš mít hodné peníze,
kdybys mistra nelitoval
a knížatum jej prodal. ||...jeho prodal
378) JIDÁŠ
Nevím, jestli bych je hotové dostal, || Nevím, také-li...
jestli by mně za zlé neměli,
poněvadž učedlník jeho sluji.
379) ČERT ANTIPOL
Dostaneš, já ti slibuji.
Oni tě nepropustí prázdného,
co jen budeš chtít dostaneš za mistra svého. ||...chtíť
Draze jej proceň a nic neslevuj,
třeba smlouvali, na tom dobře stůj.
Jen lahodně konej svou věc.
380) JIDÁŠ
Však mám právě prázdný měšec.
Lépe jest peníze mít. ||...míť
381) ČERT ANTIPOL
Můžeš hodným pánem být, ||...býť
budeš první z jeho zrady. ||...z jeho rady
382) JIDÁŠ
On chodíva v noci k modlení ||...chodívá tejď v noci...
do zahrady,
snadné jest to k vyřízení,
ale jest to k rozmyšlení,
kterak bych to tajně udělal,
by o tom žádný nezvěděl,
neb učedlník jeho sluji.
383) ČERT ANTIPOL
Žádný to na tě nepoví,
neboj se bude to tajný.
384) JIDÁŠ
On půjde ve čtvrtek na horu k modlení
sám třetí nebo čtvrtý, ||...anebo...
oni by ho tam mohli jít. ||...jíti
385) ČERT ANTIPOL
Jakorád to může být, || Akorát...býti
to máš právě právě pohodlně, || toť máš...
ale nemeškej s tím dále,
s kuráži to hleď konati, ||...konať
nechtěj se toho tak báti ||...báť
386) JIDÁŠ
Cožpak tu mám déle stát? ||...stáť
Půjdu a svou věc povedu.
387) ČERT ANTIPOL
A nevíš, kam já tě dovedu ?
388) JIDÁŠ
Ale nevím, jsou-li knížata v radě.
389) ČERT ANTIPOL
Sou tam právě pohromadě.
390) JIDÁŠ
Je zavřeno, já sobě neodevřu. ||...neotevřu
391) ČERT ANTIPOL
Jen pojď, já tobě odevru. ||...otevřu
( Čert odevře oponu. Jidáše tam strčí. Knížata sou tam a Žid Judas.
|| ( Čert otvírá oponu.)
392) JIDÁŠ
Velební a důstojní páni, 73....82/
nemějte mne za zlé nyní, ||...mně...
že jsem k vám tak z všetečností vešel. ||...sem tak všetečně
Chci s vámi něco promluvit, ||...promluviť k vám vešel
jestli mne v tom za zlé nebudete mít. ||...mně...míť
Slyšel sem, že mého mistra
chcete chytit dozajista, || chcete jíti...
ale nemáte k tomu příležitost.
Já bych vám v tom učinil za dost,
poněvadž já sem učedlník jeho. ||...jest
Beze mne nedokážete toho. || ale beze mně...
Já vím, kdy to dokázat mám, ||...dokázať...
spravedlivě vám to udělám,
jestli to v tajnosti necháte || zajistě jestli...
a mně mnoho peněz dáte
samého jej uhlídáte. ||...samotného
393) ANÁŠ
Dávám dobrý pozor na tě, ||...na to
nejsi-li špejhýř od něho.
394) JIDÁŠ
Ne, pane, mám zlost na něho.
395) ANÁŠ
Mluvíš to opravdu, nebo žertem? ||...anebo...špásem.
396) JIDÁŠ
Zdaliž kdy z vás jaký žert měl sem?
Na to jsem k vám nemyslil jít. ||...jíť
397) JAN KNÍŽE
Copak za to od nás žádáš mít? ||...míť
Službu anebo peníze?
Jestli se to státi může,
službu máš mít u nás první. ||...míť
398) JIDÁŠ
Službou jsem již nasycený,
tu jsem zkusil, nechci jiný.
Lepší v kapse dobrý přítel,
než na službě slibů pytel.
|| Služby, ty já mám do smrti dost,
kdybych chtěl sloužiť, nečinil bych já se tý sprost.
Panská služba krátká bývá,
někdy špatný konec mívá,
pro tu bych se zrádcem nedělal, ||...zrádcem dělal
pěknou věc bych si vyjednal.
399) ELEKSANDR KNÍŽE
Jak si dávno již u něho sloužil?
400) JIDÁŠ 74 83/
Pane, třetí rok.
Hladu, nouze dost sem vystál.
401) ELAKSANDR KNÍŽE
Copak asi za to dostal?
402) JIDÁŠ
Ani ten zlámaný krejcar,
páni, já to dělám z nouze, ||...činím z nouze
že potřebuji peníze.
Rád bych si krejcar zasloužil
a rád bych se již služby sprostil,
abych měl vůli svobodnou.
403) ANÁŠ
Nechceš ani službu žádnou.
404) JIDÁŠ
Ne, páni, já rač najednou,
mám rád hodně mnoho peněz.
405) ANÁŠ
Poněvadž nechceš sloužit, ||...sloužiť nechceš
co za něho peněz chceš mít? ||...míť
406) JIDÁŠ
Třicet stříbrných myslím vzít. ||...vzíť
Jen aby to bylo v tajnosti.
407) KAIFÁŠ
O to ty neměj žádné starosti,
rada to nemůže žádnému hlásit. ||...hlásiť
408) JAN KNÍŽE
Jenom nám to hleď povědít, ||...povědíť
jak velkou sumu za něj chceš mít, || jak přec velkou...míť
jen aby to nebylo žertem. || aby to nebylo špásem
409) JIDÁŠ
Již jedenkrát pověděl sem,
třicet stříbrných mne dejte ||..mně dejte
a na menší mzdu se mnou nesmlouvejte.
410) ANÁŠ
Nemáš při tom tak práce mnoho, ||...práce tak mnoho
vezmi od nás 10 za něho.
411) JIDÁŠ
To já neučiním toho,
abych vám tak mnoho slevil
z té sumy, co sem procenil.
Na ten způsob daremnou řeč máme.
412) JAN KNÍŽE
Co, nemáš dost, co ti dáváme,
celý tobě nezaplatíme.
413) ELEKSANDR KNÍŽE || KNÍŽE ALEXANDER 75 84/
Poněvadž mnoho procenil
jest zapotřebí, abys dva díly slevil
a můžeš mít na tom dosti. ||...míť...dost
414) JIDÁŠ
Děkuji vám z té milosti.
Kdybych jak živ peněz neměl
a ještě něco více nevěděl,
jak mám živ na světě být, ||...býť
halíře nechci slevit, ||...sleviť
o kroš míň bych nevzal od vás.
415) ANÁŠ
Tos ty promluvil jen pro špás. || Tos ty jen promluvil...
416) JIDÁŠ
To ste vy tak moudrý, pane Anáš?
417) KAIFÁŠ
K čemu potřebuješ tak velké sumy?
418) JIDÁŠ
Na to se neptejte, jen dejte mi ||...jen dejte brzy mně
tolik, co jsem vám prořekl.
Čas mám, abych pryč odešel,
handlovat není panská věc.||...handlovať...
copak sem váš jaký chlapec, ||...váš ňáký chlapec
že se mnou tak šaškujete?
Však vím, že ze mne smích máte.
Mám již bradu obrostlou,
nesvedete mne pojednou,
neboť mám zrzavé vousy. ||...fousy
419) JAN KNÍŽE
Vezmeš-li pak 12 asi?
420) ŽID JUDAS
Vzáctní páni, rozmyste si, || Vzácní...
ten šibal za víc nestojí.
Mnoho ste jemu podali, páni.
421) JIDÁŠ
Přeškoda mého chodení,
že sem kdy pomyslil jíti k vám. ||...jíť k vám...
Takových kupců já u nás dost na ulici mám,
žebrák by poctivější byl.
422) ŽID JUDAS
Kdybys tak sprostě nemluvil || Kdybys ti tak...
a tak draze jej necenil,
to bys byl pro to hodný pšec.
423) ELEKSANDR KNÍŽE || ALEXANDR KNÍŽE 76....85/
Za cenu se nekoupí žádná věc.
424) JIDÁŠ
Tolik sem cenil, co stačí měšec,
víc od vás nežádám, pelnej chci mít.||...plný chci míť
425) ANÁŠ
Jestli pak chceš 15 vzíti. ||...pak 15 chceš vzíť
426) JIDÁŠ
Co chci? Když nechcete dáti, nemusíte, ||...dáť
vždyť sem já bez vašich peněz vyrost. || dyť...vyrostel
427) KAIFÁŠ
Bude-li pak aspoň 20 dost. || Bude-li asi 20 dost
428) ŽID JUDAS
Páni, dáváte mu trochu mnoho.
429) JIDÁŠ
Je vám co do toho, || Je vám taky co do toho
že do toho hubu máte?
430) ŽID JUDAS
Snad se proto nehněváte,
vždyť to není do svědomí. || dyť...
431) JIDÁŠ
Však já ho mám jako páni, ||...má tak dobře, jako ...
nedám si ho hned jednou vzít. ||...vzíť
432) ŽID JUDAS
Já tebe nemyslím hněvat, || Jáť...hněvať
zdá se mně to hodně pšece, || zdá se nám jen mnoho pšece
neb jest to beze vší práce.
433) JIDÁŠ
A když se vám dáti neche,
však to býť nemusí. ||...bejť...
434) ŽID JUDAS
Víš-li jaká suma asi?
Ještě bys na tom nepřestal,
někdo by s radostí 20 vzal.
435) JIDÁŠ
Kdybyste vy také pomlčel, || Kdybyste pane pomlčel
vy taky tak laciný nejste.
Mnoho-li vy na to dáte,
však to všechno z chudých máte.
436) ŽID JUDAS
Pane, toho vy nemluvte,
mnoho-li vy do pokladnice dáte,
jak učedlníci, tak i mistr váš.
437) JIDÁŠ 77......85/
Copak sem vám vám vyrost pro špás.
Ten sprostý sedlák, když hovádko kupuje,
on tak dlouho nehandluje
a to není jarmark dobytčí,
vždyť to je smlouva člověčí. || dyť to je...
On je dražší nad zboží celého světa, || Oňť...
má pod mocí krále i knížata,
lepší u něj službu, nežli u vás mám.
Já jemu rači vědomost dám,
aby se vám ukryl z očí.
Poroučím se vám, milí kupci. || Poroučím se, milí kupci
438) ANÁŠ
Jenom zanechej té řeči,
zanechej bláznění všeho,
čiň, co jest pro tebe dobrého,
dostaneš od nás hotové peníze.
439) JIDÁŠ
Snad myslíte, že to dělám z nouze, ||...dělám z velký nouze
já tomu rozumím dobře,
že mně chcete k tomu dohnat. ||...dohnať
Za ten čas, co jsem tady, ||...co sem tady
mohl jsem ty peníze vyžebrat, ||...sem ty peníze vyžebrať
u vás je babkování dost, || u nás...
já mám přitom velkou starost,
aby to mohl vyřídit, || abych ...vyřídiť
rač se vám chci z očí uklidit. || uklidiť
( Jidáš de pryč.)
440) KAIFÁŠ
Poněvádž on nechce slevit, ||...sleviť
dejme jemu, co procenil,
jenom kdyby on se vrátil. Lepšího přístupu k tomu,
zadost učinit jemu, ||...učiniť...
již více nebudeme mít. ||...míť
441) ANÁŠ
On se již snad bude zlobit. ||...zlobiť
442) MALCHUS
Půjdu za ním, jej rozmluvit. ||...rozmluviť
( Jde za Jidášem.)
443) MALCHUS
Vrať se zpátky, nehněvej se,
chceš-li mít peníze v kapse, ||...míť...
něco slev a něco přidej. ||... slev, něco...
444) JIDÁŠ
Ať si peníze nechají
a mne již víc nehněvají, || a mně...
však u nás taky peníze mají.
445) MALCHUS
Cos prořek, tolik ti dají.
446) JIDÁŠ
Co jest platno, darmo všecko,
držel sem při páních vždycky,
že jsou lidé moudří a učení.
Ale poznal sem to nyní,
že by rádi nic nedali,
z chudého, kdyby mohli,
to by vzali, na jiného nesmejšlejí.
447) MALCHUS
Páni ten obyčej mají,
pro špás tak dlouho smlouvají,
by se ukrátilo času.
448) JIDÁŠ
Akorát jim pro špás nejsu, || Jakorád nim...
aby ze mně žerty měli.
449) MALCHUS
Zticha, aby tebe neslyšeli,
mohl bys být za to trestaný. ||mohl bys za to...
450) JIDÁŠ
A zdaliž sem jim poddaný?
Nemám z nich strachu žádného.
451) MALCHUS
Pojď brzo a nech křiku. || Pojď brzi a nech křiku všeho.
( Chytí Jidáše a vede ke Knížatům.)
452) JIDÁŠ
Věřte, páni, že neslevím nic,
já o tom slova nechci říct víc, ||...víc říct
to co sem procenil, to dobře víte,
ani dýl se mnou nesmlouvejte, ||...se mnou nemluvíte
ani punkt nezměním svou řeč,
již vší smlouvě dělám konec. || již vší smlouvy ...
453) ANÁŠ
Copak, že neslevíš kor nic?
Ty máš hlavu tvrdošijnou.
454) JIDÁŠ
Nemám hubu vydluženou.
455) || KAIFÁŠ
Dostaneš všecky najednou.
Třicet tobě dáme v jedné sumě,
jeden jak druhý stříbrné,
jen cos slíbil, bys to dokázal.
456) JIDÁŠ
Sám sem si to na starost vzal,
přestávám na jejich slibů,
ale ten hubáč, || ale tento hubáč
( Ukáže na Judasa.)
ať drží hubu,
po jeho řeči dokonce mně nic není.||po jeho maltazně dokonce Já bych mohl být prozrazený, ||...býť...
s ním já nechci slova promluvit, || ..já slova nechci...
však mám čas domů odejít. ||...odejiť promluviť
|| ( Závře se opona.)


|
|| VÝSTUP 15.
457) ZPĚV 79 88/
Kam se obrátit mám? ||...obrátiť...
Již mne Jidáš prodal,
můj vlastní učedník. ||...učedlník
Židy na mne svolal,
ti mne najdou || tyť mně...
v zahradě se modlit ||...modliť
pro vaše spasení
krví svou se potit. ||...potiť
( Odevře se opona v Betchaniji.)
458) JEŽÍŠ
Již přichází ta hodina,
v nížto se vůle vykoná
vůle Otce nebeského, || mého Otce...
stvořitele nebe i všeho, ||... nebe a všeho
skrze mé hořké umučení,
dokoná se lidské spasení.
Poněvadž se to konat má ||...konať má
ještě naposled chci s vámi
beránka velikonočního jísti,
zajistě posledně má být ||...býď
tato má večeře s vámi,
až království boží naplní. || až se královstvé...
Protož vy učedníci jděte, || a protož vy děte
beránka nám připravte. ||...připravit
459) PETR || JAKUB A PETR
Kam pak, Pane, máme jíti,
v kterém domě to chceš míti? || v kterém to chceš domě míti
460) JEŽÍŠ
Jděte do města k jednomu,
kdo vás potká rcete jemu,
nesa džbán studené vody.
U něj připravte nám hody,
odpírat vám to nebude, || odpírať ...
s chutí k vám mluviti bude, ||...mluviť...
on vám i ukáže také
večeřadlo veliké,
víc, co potřebného má být, ||...býď
tam všechno hleďte připravit. ||...připraviť
461) PETR
K vůli tvé to máme činit. ||...činiť
( Dou dva k Hospodáři, Petr a Jakub.)
462) PETR, JAKUB ( PETR ) || JAKUB
Milí příteli, poslyš nás.
Pozdravuje tě mistr náš,
tu milost žádá od tebe,
abys ty jej přijal k sobě.
V tvém domě večeři míti, ||...večeřej býti
vůli otce naplniti.
463) HOSPODÁŘ 80 89/
Radost z toho budu míti, ||...míť
rád jej do domu přijímám,
se vším se sdělím, co jen mám
na moci nejmilejšího.
Tuť jest večeřadlo jeho. || toť...
( Otevře se opona v Betchániji.)
464) JEŽÍŠ
Má rozmilá matko, nechtěj se rmoutit, ||...rmoutiť
my se musíme spolu rozloučit. || ...rozloučiť
465) MATKA
Mé dítě, bez velké bolesti,
srdce to nemůže snésti. ||...to nemůže býť
Však se opovážím žádat, ||...opovážím tebe žádať
abys mně pověděl,
co se má s tebu stáť.
466) JEŽÍŠ
Líto jest tobě povídat, || ...povídať
má rozmilá matičko,
zajistě tvoje srdéčko
bude raněno bolestí,
nebo sme spolu radosti
v živobytí našem měli,
již se v žalost proměnili.
Já přes dnešek nejsem s tebou déle,
poslední tobě dávám vale,
přeju tobě dobrou noc, || vinšuji tobě...
zítra padnu v židovskou moc. || zejtra...
467) MATKA
Ach to bude ten ostrý meč,
o kterémž mně Simeon prorokoval, || o kterém...
když tebe na rukouch choval. || tebe malého na rukouch...
O můj synu nejmilejší,
o můj poklade nejdražší,
prosím tě, netaj předemnou,
copak se má státi s tebou, ||...má díť s tebou
až budeš od Židů zajat.
468) JEŽÍŠ
Budou na mně jako dešť padat, ||...padať
a jako lotra svazovat, || jako lotra mně svazovať
s hlukem do města povedou,
od jednoho soudu k druhému,
na posměch budu lidu židovskému,
přeukrutně mně zbičují, 81 90
hlavu trním zkorunují,
ten kříž na kterém umřít mám,
musím jej na horu nésti sám. ||...nést sám
Na hoře pak Kalvaryji
na ten kříž mně položejí,
a na ten kříž budu přibit,
nahý na něm musím umřít.
Všem k divadlu budu lidem,
mezi lotry budu počten,
budou mně mít za zločince. ||...míť...
( Chvíli mlčí.)
469) JEŽÍŠ
Matko, nermuť svoje srdce
a neplač pro mne již víc.
Odevzdej se v mocné ruce
Otce mého nebeského,
nebo ta jest vůle jeho.
On mně proto na svět poslal,
abych spasení lidu zjednal,
skrze mou nevinnou smrt,
bude vykoupen tento svět.
470) MATKA
Ach synu, nemám-li mít v srdci bolest, ||...míť...
když tebe nadevšecko miluji.
O, nebeský Otče jediný,
pro mne nechal té hodiny || pro mně...
tak žalostivě dočekati,
s mým synáčkem se loučiti.
Kam se mám nyní obrátit, ||...obrátiti
dovol mně i s tebou zemřít.||...umřít.
471) JEŽÍŠ
Má rozmilá matko, to nemůže být, ||...nemůže to býť
kdybys ty se mnou zemřela
zajistě by zahynula
víra vštípená v mnohých srdcích,
neboť i učedlníci
budou o mně pochybovat, ||...pochybovať
když mně v zahradě zajímat. ||...zajímať
Dozajista též spatřejí,
i víru ve mně ztrácejí. || ...ztracují
Ty budeš mé milé těšit ||...těšiť
a víru v jejich srdcí tvrdit. ||...tvrdiť
472) MATKA
Kam se mám smutná obrátit,
osiřelá, co si mám počít.
473) JEŽÍŠ
Má rozmilá matko, přesťan plakat, ||...plakať
nebo jináč to nemůže býť. || nebo to jináč nemůže býť
Ty zůstaň v Betchaniji dnes.
Zítra učiň sama, co chceš. || Zejtra...
Dnes v městě není příhodno býť.
Zítra se spolu můžeme sjíť, || zejtra...
bychom se ještě spatřili.
|| ( 10 hodin.)
474) MAJDALENA
O, náš mistře milý.
475) MARTA
Všechen statek bychom naložili,
jen abychom tebe při sobě měli.
476) MARIJE KLEOFÁŠOVA
O, náš rozmilý příteli.
477) SALOME
O, náš věrný zastavateli.
478) JOHANA
O, náš milý ochránče.
479) ZUZANA || ZUZANKA
O, potěšení našeho srdce.
480) PETR || UČEDLNÍCI
O, náš nejmilejší mistře.
481) MAJDALENA || ŽENSKÝ
O, my osiřelé děti,
co sobě nyní počneme. || cos sobě...
482) JAN || UČEDNICI
Kampak asi se obrátíme, || Kampak my se obrátíme
kdo nás bude těšit? ||...těšiť
483) MARTA || ŽENSKÝ
Kdo nás bude posilňovat? ||...posilňovať
484) JAKUB || ŽENSKÝ
Kdo nás v zármutku potěší,
nelze na tě zapomenout.
485) MARTA 83 92/
O, mý osiřelé děti, ||...osiřelý
otce svého budeme zbaveni.
486) MAJDALENA
O, mé všecko potěšení.
487) MATKA
O, můj synáčku jediný.
488) JEŽÍŠ
O, nebeský Otče milý,
vzhlédni na toto kvílení,
potěš je v tom zarmoucení,
poroučím je do tvé ochrany.
( Chvíli mlčí.)
489) JEŽÍŠ
Přátelé, více neplačte,
mně bolest v srdci nečiňte.
Vaše žalost v brzkém čase,
v radosti větší obrátí se. || větší radost
Otci mému vás poroučím
a dobrou noc vám vinšuji.
490) PETR || UČEDLNÍCI
O, mistře, náš milý pane,
za požehnání tebe žádáme.
491) JEŽÍŠ
Otec nebeský, žehnej vás,
a Duch svatý potěšuj vás
a mé božství při vás má být. || býť
492) MATKA
Poněvadž mně chceš opustit, ||...opustiť
o, můj nejmilejší synu,
žalostně se loučíš se mnou
a mně opouštíš, matku svou,
na tom světě zarmoucenou.
Chceš mně v té žalosti zanechat, ||...zanechať
uděl mně ještě naposledy
tvé svatobožské požehnání, || tvé svaté božské...
abych mohla do skonání,
ten nastávající kříž trpělivě snášet.
493) JEŽÍŠ
Ať tebe žehná můj nebeský Otec,
Duch svatý ať těší tebe,
ať ostřihají svatí andělé tebe
a mé božství bude tebe posilňovat. ||...posilňovať
494) MATKA
Když to jináč nemůže býť,
o, můj nejmilejší synu,
že se rozloučit musíme, ||...rozloučiť
ráda chci tomu ochotně svolit, ||...svoliť
otce s temnosti vysvobodit. ||...vysvobodiť
Di tehdy, a vykup tento svět.
Posilniž tebe tvůj nebeský Otec,
až tebe těší Duch svatý,
svatí andělé opatrovat mají
tebe v tvém utrpení.
495) JEŽÍŠ
Moji rozmilí a věrní
přátelé mne vyprovoďte,
učedníci se mnou pojďte, || učedlníci vy pojďte
zajistě se mnou do města.
( Přátelé i Matka vyprovázejí Ježíše.)
|| ( Přátelé i Matka vyprovázejí Ježíše. Hodin bije 11.)
ZPĚV || 1.
Považ, o lidské plémě,
jak přesmutná ta chvíle,
když se matka loučila,
syna opustit měla, ||...opustiť měla
o Marijá.
( Ženský i Matka dou zpátky do opony 4.)
496) JEŽÍŠ
Již se musíme rozejít, ||...rozejíť
vy můžete zas domů jít.
ZPĚV || 2.
Plakala a želela,
sobě si vinšovala.
Kýž mám umřít za tebe, ||...umřít pro tebe
synu můj, Bože z nebe,
o Marijá.
( Přidou k Hospodáři Ježíš s Učedlníky.)
|| ( Přicházej k Hospodáři.)
497) JEŽÍŠ
Pokoj buď tobě i tvému domu.
Za tvou dobročinnost máš mít odměnu ||...míť ...
jistě v nebeském království.
498) HOSPODÁŘ
Děkuji, pane, s té milosti,
vítám tebe, drahý hosti,
s radostí tebe přijímám, 85 94/
se vším se sdělím, co jen mám, ||...sděluji...
na moci v čem bych ti sloužil,
rád bych to jistě učinil.
( Sednou za stůl.) || ( Sedne za stůl.)
499) JEŽÍŠ
Dávno ta má žádost byla,
aby se všem naplnila
tato večeře poslední,
toho beránka jedení.
To bude naposled s vámi,
dokud nebude naplněný
všecko, co proroci o mně psali,
staří otcové, byste věděli.
Přichází čas mého odjití,
nelze s vámi dlouho býti.
500) PETR
Mistře a Pane, zůstávej s námi,
s tebou si žádáme být do skonaní. ||...býť...
Nad tebe nám nic není tak milého, ||...nic tak není...
pro tebe si velíme trpět mnoho.
501) JEŽÍŠ
Nejste všichni stálí v lásce. ||...všickni...
Amen pravím vám na krátce.
Jeden z vás z této mé rady,
to jest, že mne zradí.
Petr Doležal
502) PETR
Zdaliž já sem, Pane?
503) JAKUB || UČEDLNÍCI (Jidáš ne.)
Zdaliž já sem to ten, mistře a pane.
504) JAN
Prosím tě, pane, pověz mne, || ...pověz mi
kdo by tak zle myslel o tobě?
Ani nebuď to myšlení.
505) JEŽÍŠ
Dej pozor, dám ti znamení.
Komu dám chléb omočený,
kdo se mnou sahá do mísy,
na toho již pozor dej si.
Chléb sobě v míse omáčí,
ten všem zlem oumyslu kráčí. ||ten v tom...
Ach, běda jeho zrození,
lépe, aby se nenarodil.
506) JIDÁŠ 86 95/
Zdaliž pane, já bych to byl,
že bych tebe, mistra, zradil?.
Ty si to na mne vyložil, ||...na mně...
to já vím. || já to vím
507) JEŽÍŠ
Vezměte a jezte, toto jest tělo mé,
jenž za vás bude zrazené.
Nového zákona krev má,
jenž za vás a za mnohé se vylévá,
na hříchu všech odpuštění.
To čiňte na mé pamatování.
( Zpěv Ježíše s Učedlníky.)
ZPĚV || 1.
Vzdejmež chválu děkování
Pánu Bohu našemu,
který nás zdaří na zemi
pokrmem i nápojem,
také i slavným oděvem.
( Učedlníci sednou. Jidáš jí. Ježíš meje nohy Učedlníkům. Jidáši nohy políbí, naposled Petrovi.)
|| ( Ježíš meje nohy Učedlníkům. Jidáši políbí, nohy naposled Petrovi.)
508) PETR
Ach, Pane, to nemůže být, ||...býť
bys ty mně měl nohy mé mýt. ||...mýť
Můj mistr, aby se měl tak ponížit.
509) JEŽÍŠ
Co učiním nemůžeš vědět, ||...vědiť
potom to čiň,
co jest to však ty zvíš. || co jest to zvíš
510) PETR
Na věky mi, pane, nohy mýť nebudeš,
to ani nemůže býť.
511) JEŽÍŠ
Nedáš-li mi nohy mýti,
nebudeš se mnou díl míti, Petře.
512) PETR
Netoliko nohy a ruce,
ale i hlavu celé tělo moje.
513) JEŽÍŠ
Více míť nepotřebuješ,
než toliko nohy,
kdo jest čistý.
Vy jste čistí,
ale ne všichni 87 96/.
( Ježíš sedne za stůl.)
514) JEŽÍŠ
Víte-li, co sem vám činil, ||...jsem...
že jsem vaše nohy umyl.
Vy mně mistrem nazýváte,
sem zajistě, dobře pravíte.
To sem vám na příklad učinil,
abyste jeden druhému nohy myl.
( Ježíš chvíli mlčí.)
515) JEŽÍŠ
Jidáši, co máš činiti, čiň. ||...činiť...
516) JIDÁŠ
Co mám činiť, však já již vím. ||...činiť jaká již vím
( Jidáš odejde pryč za oponu.) || ( Jidáš odejde.)
|| VÝSTUP 16.
517) PETR
Pane, já sem se rozmyslil,
které slovo si prv pravil,
že jeden z nás to má býť,
který by tebe měl zradit. ||...zradiť
518) JAN
Ten nemůže v nebi podíl míť, || ten nemůž
poněvadž zlé mluvil o tobě,
kterak může přijít do nebe. ||...přijíť
Já jsem větší.
519) FILIP || JAKUB
Tomu nebe nepřísluší,
který tebe chce zradit. || který chce tebe zradiť
P. Doležal
520)JAKUB || FILIP
Ten nad námi nemůže býť,
on musí býti nejmenší,
poněvadž o tebe smejšlí,
aby tebe Židům vydal.
521) ONDŘEJ
Aby nad námi panoval,
který na oko staví se,
jako by byl samé mravy,
a zatím samá lest v něm má býť.
522) NATANAEL || NATANIEL
Mistře, to nelze činit.
Já myslím, abys vykonal,
který by z nás byl větší, ||...větší byl
neb ty víš každé myšlení srdce. || víš každé myšlení srdce
523) JEŽÍŠ
I to pozorovat sluší, ||... pozorovať...
kdo by z vás byl větší,
ten buď jako ten nejmenší.
Přikázání nové vám dávám,
dobrý příklad vám zanechávám
byste se ve spolek milovali.
Jako ste mou lásku znali,
neboť sem já miloval vás,
tak jak mně miloval Otec.
Kam já jdu, vy nemůžete jít. ||...já du nemůžete jíť
524) PETR
Proč za tebu nemůžem jít? ||...jíť
Duši svou položím za tě.
525) JEŽÍŠ
Vy všichni se nade mnou zhoršíte, || Vy všickni...
toho částku jen okusíte.
Nebo psáno jest zajistě,
bíti budou pastýře, || bíti budu...
stáda se rozprchnou ovce.
To se stane této noci.
526) PETR
Pane a mistře, já sem té moci,
ať se všichni Učedlníci ||...všickni...
nad tebou jistě zhoršili,
nebo já mám tolik síly,
že se nikdy nepohorším.
527) JEŽÍŠ
Amen, amen, tobě pravím,
této noci, než zazpívá kohout dvakrát
za ten čas mně zapřeš třikrát,
nebudeš se ke mně znáti.
528) PETR
Bych pak měl s tebou umříti, ||...zemříti
nezapřím tebe.
S tebou si velím do žaláře,
konečně i na smrt jíti. ||...jíť
529) JEŽÍŠ
Petře, snažíš se tak stálý býť,
nevíš, co se stane s tebou,
tak jako před časy s Jobem.
Aj, Satan od Boha dovolení žádal,
aby vás jako pšenici stříbřil.
Ty na jeho ouklad padneš,
i také zajistě klesneš. || a také....
Já sem za vás, zvlášť za tebe prosil svého Otce,
abys v té nevěře nezahynul,
ale milostí boží povstal. || ale z milosti....
Tu milost v paměti měj,
bratry své posilňuj, || bratři své....
ve víře je vyučuj
a v mém učení zachovej.
Kkdyž sem vás kam bez mošny poslal,
zdaliž ste v čem nedostatek měli?
530) JAN ( Všecky.) || UČEDLNÍCI
Jistě v ničem, pane milý, || jistě mistře, ...Pane
neměli sme nedostatek.
531) JEŽÍŠ
Nyní vem již každý pytlík,
podepni i mošnu svou
a kdo nemá, prodej sukni svou
a kup sobě meč,
nebo již dnes vezme konec.
Co jest o mně prorokováno
s nepravými budou poctěný,
nebo ty věci naplnit musí se. ||...naplniť...
532) PETR
Pane, koupil sem dva meče,
jeden zanechám pro tebe ||...sebe
Petr Doležal
533) JEŽÍŠ
Zajistě na tom dost bude,
já když zmrtvých vstanu
do Gallileje vás předejdu. || do Kalileje...
Zajisté od času toho,
již poznáte Otce mého. ||...poznáváte...
534) FILIP
Pane milý, ukaž nám ho,
abychom jej poznali.
535) JEŽÍŠ
Zajistě, Filipe milý.
Kdo mne vidí, Otce vidí,
nebo zajistě můj Otec,
já v něm a on též ve mně jest.
Skutky, kteréžto já činím,
sám sebou já neučiním.
Aspoň pro ty skutky věřte,
Ducha svatého čekejte,
on zajistě potěší vás.
Moji nejmilejší, již jest čas, ||...nejmilejší jest čas
abych se ještě pomodlil,
dříve než bych trpět musil, || prve než...
Otci svému nebeskému.
Slova jenž mluvená s vámi,
v brzké chvíli se to stane,
bude vskutek uvedené.
Proto syn člověka na svět přišel,
aby skrze smrt milost našel,
to jest své nevinné umučení,
padlé lidské pokolení,
které jest Ďáblem svedený. ||...ďábla svedený
536) JAN
Ach, což to od tebe slyšíme,
mýť s tebou zemřít volíme.
537) JEŽÍŠ
Zajistě, již jíť musíme.
( K Hospodáři.)
Děkuji tobě, milý příteli,
žes nám dovolil v tu chvíli,
v tvém domě zajistě naposled,
slavně ve spolek večeřeť ||...večeřet
beránka velikonočního.
538) HOSPODÁŘ
Rád bych to činil času každého.
O mistře, tato služba má,
byla pro tebe tuze špatná.
Tebe tak drahého hosta
vytrachtýroval sem sprosta.
Častěji hleď, mistře, přijít,
mně nehodného navštívit, || ...navštíviť
dle možnosti chci tobě posloužit. ||...posloužiť
539) JEŽÍŠ
Hospodin ti to rači odměnit, ||...odměniť
za to tvoje dobrodiní.
( Ježíš s Učedníky do zahrady.)
|| ( Ježíš de do zahrady. Hodin bije 14.)
ZPĚV
Ach, již se přibližuje
smrt Syna božího,
hodina následuje
boje posledního.
Hořký kalich má píti
z vůle Otce svého,
pro mně vynahraditi
člověka hříšného.
( Zůstanou stáť.) || ( Ostane stáť.)
540) JEŽÍŠ
Smutná jest duše má
až k smrti.
Poseďtež tuto,
já odejdu tamto, modlete se,
aby v pokoušení nevešli ste.
Petře, ty se mnou pojď k modlení, ||...poď k modlení
abys nevešel v pokušení.
Jakube a Jene, též pojďte s námi,
ostatní zůstaňte tady. ||...zústaňte tady v Jetsemaniji
( Učedlníci, nejdou do zahrady. Ondřej, Filip, Natanel.) 91 100/
541) ONDŘEJ (Petr.) || UČEDLNICI ( co ostávají.)
Ach, mistře, daleko neodcházej od nás,
nebo strach přichází na nás,
již sme bázni naplnění.
542) JEŽÍŠ
Nebojte se, mojí milí,
vám se nic zlého nestane,
bděte a modlete se.
( Ježíš de daleko od Učedlníků, Petr, Jakub a Jan sednou.)
543) PETR
Ach, mistře, daleko neodcházej od nás,
nebo strach a bázeň naši znáš.
Neopouštěj nás smutné. || a nás neopouštěj smutné
544) JEŽÍŠ
Již nebuďte zarmoucení,
já se brzy k vám navrátím,
v malé chvíli vás navštívím,
jenom sobě nestejskejte,
bděte a modlete se || bděte, Otci modlete se
Otci mému nebeskému, ||mému nebeskému
byste ušli pokušení všemu.
( Ježíš klekne, modlí se. Učedníci spěji sedě.)
545) JEŽÍŠ || ( Klekne, modlí se.) (Učedlníci spěji.)
Ach Otče nebeský,
Otče můj milý,
posilň mdlobu těla, uděl mu slzy, ||poslň mlobu...uděl mi..
kalich přehořký píti mám,
chcešli přenes jej ode mně sám.
To já od tebe žádám,
ale ne má vůle má se státi,
ale jak ty ráčiž chtíti.
( Ježíš de a budí Petra.)
546) JEŽÍŠ
Petře, Petře, jak ty si stálý,
cos mluvil před malou chvíli,
že bys se mnou šel do vězení,
všecko opustils, dal ses do spaní || všeckos opustil dals ses...
( Budí ho.)
Vstaň, Petře mdlý, modli se v tu dobu.
547) PETR
O Pane, znej naši mdlobu, || ..naši mlobu
neb sme spaním obtíženi.
548) JEŽÍŠ 92 101/
Jestli ste jedné hodiny || Tak-li jste...
nemohli se dáť na modlení,
abyste nevešli v pokušení?
Duch by trpěl, je hotový,
ale tělo v mdlobách stojí,
je mu to nemožno snésti. || snést je mu jest to nemožno
( Klekne a modlí se po druhý.) || ( Klekne po 2.)
549)
Abba, Otče, všecko jest tobě možné,
chceš-li, přenes tento kalich ode mně,
ale ať po tvé vůli se stane.
( De a budí Petra.) || ( Budí Petra.)
550) JEŽÍŠ
Petře, vstaň, modli se.
551) PETR
Ach, milý Pane a mistře,
těžko jest se nám modliti,
neb se nemůžeme přemoci,
od sna sme vlmi zemdlení. ||...sme velmi...
552) JEŽÍŠ
O lidská pomoc, jak si mdlá vlmi.
Toho já se nenadál, || Toho sám se nenadál
by mne můj přítel opustil. || by mně....
(Ježíš klekne, modli se po třetí.)
553) JEŽÍŠ || ( Po třetí se modlí.)
Ach, Otče, můj milý,
uděl mne síli, posilň mdlobu, ||...mně...
neb omdlévá Syn tvůj jediný.
(Omdlévá. Andělové dou k Ježíši. Jeden nese kalich.)
ZPĚV
Nastojte, přeběda mně,
Pán klečí na zemi
a modlí se tak za mne ||...mně
do krve pocení.
Ta jeho milostná tvář,
an se skví veselé,
jest jako sluneční zář,
na ní patří andělé.
( Ježíš leží na zemi. Andělé při této písni přidou k Ježíši. Jeden z něj stírá pot a rce jemu:)
|| ( Ježíš na zemi leží, krví se potí. Anděl při této písni přijde k Ježíši. Stírá z něj pot krvavý arce jemu. Hodin bije patnáct..)
554) ANDĚL
Ejhle, náš králi, Synu Otce svého,
přijmiž posilu od něho, || příjmi...
neb mně k tobě poslal.
Tento kalich utrpení
nesu tobě k posilnění,
neb ty máš z něj ponejprv píť,
tvým přátelům z něho připít. ||...připíť
Jináč se to nemůže stáť 93 102/
nechtěj se smrtí strachovať,
nebo otcové svatí na tebe čekají, ||...otcové na tě čekají
dnem i noci tebe stále žádají.
Čeká na tebe koruna vítězství,
pro tebe připravená věčném království || pro tě....
Ty králem, mocnářem, máš všech soudcem býť, ||...všech soudců
na věky všecko máš řídit. || nejvyšším na věky...řídiť
Vůli Otce svého vyplň, ||...Otce vyplň
skrze tvé nevinné umučení ||skrze své umučení
otcové svatí budou všech muk sproštění.
Jináč to nemůže býti,
|| nebo nelze lid spasiti
jediné skrze tvé umučení, ||...skrze své nevinné umučení
jako bude potěšení,
|| od toho lidu v temnosti
když je povedeš k Otci do radosti.
Na vůli máš, co chceš činit. ||...chceš míť
555) JEŽÍŠ
Já volím, tisíckrát zemřít, ||...zemříť
než jedinkou duši ztratit. ||...ztratiť
( Andělové dou pryč. Ježíš de k Učedlníkům.)
|| ( Anděl de pryč.)
556) || JEŽÍŠ
Moji nejmilejší, spěte
a již sobě odpočívejte,
již zvíte o mém zrazení.
( Jidáš tluče na oponu 3. Knížata sou tam.)
557) JIDÁŠ
Cito, cito. Beze všeho dlení,
ať sou mne brány otevřený.
SLUŽEBNÍK KAIFÁŠŮ
Měj jenom malé strpení.
( Služebník odevře oponu.)
558) JIDÁŠ
Velební a důstojní páni,
mistr šel právě k modlení,
jest v Jetsemanské zahradě,
já sem od něho utekel kradě,
mistr se již hněvá na mně.
559) KAIFÁŠ
Jakpak se k tomu chovati máme, ||...chovať
čekáme tebe s radostí.
560) JIDÁŠ
Schledejte lidu v hojnosti, || Shledejte
vojska, katů, zbraně a řetězů.
Já s vámi půjdu a jeho vám ukážu. ||..a jej okážu
K němu přístup míť budete. 94 103
Však ale dlouho nemeškejte,
nebo k tomu dlouhý čas není. ||...nejni
561) KAIFÁŠ
Služebníce, bez prodlení,
poslyš moje nařízení. ||...naše nařízení
Nemeškej ihned v rychlosti,
zavolej sem lid vojanský,
ať se sem dostaviť hledí,
co se jim nařídí, zde o tom zvědí,
též všechnu chasu katouskou, ||...katovskou
také všechnu chasu dvorskou,
ať sem hned přijdou v rychlosti.
562) SLUŽEBNÍK KAIFÁŠŮ
Učiním to k vaši libosti.
( Služebník de k oponě 1. Vojsko, Kati, Židi sou v řadě.)
563) SLUŽEBNÍK KAIFAŠŮ
Slyšte mne chaso vojanská,
také i chaso katouská, ||...katovská
hlásím vám o tom s přísností,
abyste ihned v rychlosti
s velkým houfem se shledali
a minut neodkládali,
zbraně, řetězy sebou vemte,
jak vám knížata nařídí, tak se chovejte,
neb jich bude zapotřebí,
co konat budete, oni vám nařídí. ||...konať...
Právě jest tento čas jemu,
má se zadost stát jednomu. ||...stáť...
564) SETNÍK || HEJKMAN
To slyším divnou novinu,
co to má znamenat, ||...znamenati
že v noci k odpočinutí
pokoje nemůžeme mít, ||...nemůžeme dojíti
snad musíme do boje jít.
( Obrátí se k zástupu.)
|| HEJKAMN
Mé děti, se vším hleďte být ||...býť
dozajista zaopatřeni,
neb jest čas k vypravění. || ...čas k mašerování
Na dvůr knížete se stavěti máme,
co se nám nařídí tam uslyšíme. ||...tak uslyšíme.
Pozor! || Habt acht !
( Dou pochpodem k oponě 3.) P. Doležal.
565) SETNÍK || HEJKMAN 95 104/
Mé děti, zustaňte stát, ||...stáť
já se pudu napřed ptát, ||...půjdu...
kam máme mašírovat. ||...mašírovať
( Před Knížaty.)
|| HEJKMAN
Vysoce důstojný, Pane milý,
na tvůj rozkaz sme sem přišli,
jaké bude nařízení.
566) KAIFÁŠ
K tomu ste sem povoláni,
neb nás dohání nadání
a dnes to právě může být, ||...býť
že toho zlosyna můžeme jíť.
Svažte mu nohy i ruce jeho
a sem jej přiveďte zajatého. || sem jej...
567) ANÁŠ
Ale zmužile se k němu mějte.
568) MISTR POPRAVNÍ
O to, velební páni, žádnou starost nemějte,
dle poručení vašeho
zajistě přivedem ho.
Kampak máme jíť pro něho?
569) ANÁŠ
Tu máte vůdce vašeho.
(Ukáže na Jidáše.)
Onť jest právě dozajista || On jest...
jeden z jeho tovaryšstva,
něco se na něj rozhněval,
nám o něm celou zprávu dal,
ten vám ho jistě ukáže.
570) JIDÁŠ
Ale až budu míť peníze v kapse,
abych s vámi zas neměl půtku.
571) ANÁŠ
Dostaneš je všecky vskutku, || Dostaneš peníze vskutku
to, co si projednal s námi.
572) KAIFÁŠ
Hned je máš míť vysazený.
(Kaifáš sází peníze na stůl.)
573) ANÁŠ || KNÍŽATA
Sou pěkný, všeckny stříbrný, ||...pěkné všecky stříbrné
žádný jiný si nedostal.
( Kaifáš shrne peníze a Jidáš si je vezme.)
574) KAIFÁŠ 96 105/
Tu máš, cos od nás požádal.
dej pozor, abys to dokázal.
575) JIDÁŠ
Vždyť sem vám nikdy neselhal, || Dyť sem....
já když jej dám do rukouch vašich, || já když ho dám...
nic s ním nechci mít na věčné časy. ||...míť...
Ty peníze někam složím,
žádnému o nich nepovím.
Ty k starém letům budu míť.
576 MISTR POPRAVNÍ || MISTER
Pozor na něho musí být.
Škoda by bylo té sumy,
kdyby on byl navedený
zajistě od mistra svého. ||...mistra jeho
My známe šibalství jeho,
aby on nás nepodvedl.
577) SETNÍK
Poněvadž peníze mít chtěl ||...míť...
napřed jistě vysázené
a bude je mít složené ||...míť...
k starém letům, jak povídal,
proč by tolik víry neměl
u vás, tak pánů vznešených.
Aspoň až po vykonání ||...až to vykonaný bude
dát jemu, co on zasloužil. ||...co on zasloužil
578) JIDÁŠ
Co ste, vy pane, promluvil, || co ste, pane,...
pozor sobě na řeč dejte, || pozor na řeč sobě dejte
v žádném svědomí se nemíchejte,
abyste při tom plumpové nebyli.
Vy ste, páni, dost oloupili
lidu chudého bez porušení.
579) KAIFÁŠ
Nechte všeho rozmlouvání,
nebo nemáme čas k tomu.
580) MISTR POPRAVNÍ || MISTER
My učiníme za dost jemu,
též poručení vašemu,
dle možnosti se k němu zachováme,
k vám do noci jej dodáme,
vazbou zaopatříme jej.
P. Doležal
581) ANÁŠ 97 106/
Pilný pozor si dejte na něj || Pilnej...
ať on vám neujde skrze své čáry.
On jest čarodeník velký, ||...čarodejník nemalý
on skrze své kouzla a ďábelství
uzdravil jest lidu množství,
v Betchaniji vzkřísil Lazara mrtvého,
čtyry dny v hrobě pochovaného.(šILAHAN VERŠ NEMÁ.)
582) MISTR POPRAVNÍ || MISTER
Dobře známe šibalství jeho,
jak jej dostaneme do moci,
nebude nám moct utéci.
My těm čarám rozumíme,
dle kunstu my je též umíme,
oč, že z moci neujde nám.
583) JIDÁŠ
A já vám to znamení dám,
abyste se neomejlili ||...nezmejlili
a jiného nechytili,
nic by vám to platno nebylo
nebo jsou k sobě dva podobní, ||...jsou...
mistr a učedlník jeden.
584) SETNÍK || HEJKMAN
Však ty si k tomu představen,
abys nám ukázal jeho. ||...okázal...
585) JIDÁŠ
Nabrte si vazby mnoho, || Naberte
provazů, řetězů i také pouta.
Chopte se jej ale z ostra, ||Choptre se ho
já vám dám toto znamení,
mistrovi dám políbení.
V tom na něj rychle padněte,
dobře a opatrně svažte,
neb on není jako lidé jiní,
on ví mnohé věci tajný, ||...tajné
při kterých sem já dozajista byl,
mnoho myšlení vyjevil.
Někteří jej kamenovat chtěli, || Někteří ho kamenovať...
v tom okamžení ho neviděli.
Opatrně se k němu zachovejte,
potom si ho kam chcete veďte,
jen abyste nechybili.
586) SETNÍK || HEJKMAN
Čas jest, abychom s tím nedleli.
587) ANÁŠ 98 107/
Tak se zachovejte, jak sme vám nařídili,
aby vám z rukouch nevyváz. ||...z ruky...
588) SETNÍK || HEJKMAN
Napřed musí tento posel,
neb ví, kam pro něho jíť. || nebo on ví
589) MISTR POPRAVNÍ || MISTER
Světla dost sebou hleďte vzít. |...vzíť
590) MALCHUS
O to naše starost má býť.
(Rozsvěcí lucerny.)
Již jest to hotové, pojďte. || Už jest...
591) SETNÍK || HEJKMAN
Na velení pozor dejte. || Na ekzecírku pozor dejte.
Hab tach.
( Setník velí. Vojsko napřed Kati, Židi.)
ZPĚV
Již se světlo rozsvěcuje, ||...světlo ukazuje
povětří ohražené, ||...ohrozené
žoldnéři se vyskytují,
beř peníze stržené.
již v zahradě zástup stojí
s kyjmi, s meči ostrými,
již se Pána jímať strojí
s vazbami popravními. ||vazbami...
( Při tom zpěvě dojdou do zahrady.)
592) SETNÍK || HEJTMAN
Stůjte (aneb) Zůstaň stát. || Hald.
( Vojáci stáť ostanou.)
SETNÍK || HEJTMAN
Vojáci, ve dva řady se roztup na dvě strany..
|| Links und recht efen tajch.
( Vojáci se rozstoupnou na dvě strany, Kati a Židi ne.)
|| ( Vojáci se rozestoupnou na dvě strany.)
593) JEŽÍŠ
Moji nejmilejší, vstaňte,
a se mnou proti ním pojďte,
neb se přibližuje nyní,
ten který mne zradit míní. ||...zradiť...
( Ježíš de naproti zástupu s Učedlníky.)
594) JEŽÍŠ ( K zástupu.)
Ptám se vás koho hledáte?
595) ZÁSTUP
Ježíše Nazaretského.
596) JEŽÍŠ
Jáť sem, po kterém se ptáte.
( Zástup padne. || A zas vstanou.) P. Doležal.
597) JEŽÍŠ 99 108
Opět se vaši společností táži, ||Opět se vás táži
koho hledáte?
598) ZÁSTUP
Ježíše Nazaretského,
kdo jej z vás znáte?
599) JEŽÍŠ
Pověděl sem vám, že já jsem - || Pověděl sem, že já jsem
by každý věděl tím časem
( Zástup vstane.)
( Zástup padne.)
poněvadž se ptáte po mne,
nechť moji odejdou ode mně.
( Přide Jidáš.)
600) JIDÁŠ
Zdráv buď, mistře a pane,
( Políbí Ježíše.)
přijmi toto políbení ode mně.
601) JEŽÍŠ
Příteli, k čemu si sem přišel? ||Příteli, k čemu si přišel
Zradils mne skrze políbení. ke mně?
602) MISTR POPRAVNÍ || MISTR
Chopte se ho spěšně nyní,
poněvadž znamení máme.
603) JEŽÍŠ
Jako na lotra přišli ste na mně.
Každý den sem u vás učil v chrámě,
kdežto se všichni Židé scházeli ||...všickni...
a nikdy ste mně nejali,
ale neměli ste přístupu dosti,
co sem kdy mluvil nic nebylo v tajnosti,
ale musí se Písmo naplnit. ||...naplniti
( Malchus chytí Ježíše. Petr sekne Malchuse.)
604) PETR
Mistře a pane, máme-li bíť?
605) JEŽÍŠ
Schovej meč do pošvy. Máš to vědět, ||...vědíť
zajistě kteří meč berou
také od meče zahynou.
Zdaliž nevíš,
že mohu svého Otce prosit, ||...mého otce...prosiť
který by mně ráčil dáti
více než dvanácte houfů andělů?
Kterak se naplní písma proroků?
606) JEŽÍŠ
Tato jest hodina vaše a moc temnosti.
607) SETNÍK || HEJKMAN 100 109
Alou, rychle bez bytostí. ||...lítostí
608) MISTR POPRAVNÍ || MISTER
Dejte jemu vazby dosti,
silně a opatrně jeho svažte.|| dobře a opatrrně jej...
609) ŽID JUDAS
Kdo zač můžte, zato držte.
Bíte podvodníka toho.
( Vážou Ježíše.)
610) KAT ZAROES
Já dám kruh okolo něho.
( Dává kruh okolo Ježíše.)
611) KAT DYOŠKORAS
Řetězy připni u kruhu toho,
tímto provazem svažme jemu ruce.
612) KAT VALERIÁN
A teď s ním smejkeme prudce. || a tejď...
613) KAT NADANVER
Vidíš-li pak kouzedlníče, ||...kouzelníče
že jsi z moci neušel nám. || že si...
614) ŽID REZYNDÁRYUS || ŽID REZIN
Prosím vás, byste ho přes křtán ||...vás, bijte ho ...kštan
za ty jeho dobré činy.
ŽID NADANVER
Neukreješ se nám více,
jako si se skryl v Betchániji, ||...ukryl...
když sme tě před časy hledaly.
615) KAT DYOŠKORAS
To jsme tě lehce dostali.
616) MISTR POPRAVNÍ || MISTER
Tejď mu čáry nespomohli,
dobře tvém čárum rozumíme,
lepší je, než ty umíme.
( Teď se hnou ze zahrady. Dou k Anášovi.)
|| ( Teprve se hnou ze zahrady. K Anášovi dou.)
617) SETNÍK || HEJKMAN
Nejprve jej povedeme k panu Anášovi do města.
( Žid Roboám ukazuje kamení na cestě.
|| ( Matka se připraví, Jan k ní.)
ŽID ROBOÁM || ( Vokazuje kamení.)
Tady jest drsnatá cesta
a kamenitá silnice. P. Doležal.
618) SETNÍK || HEJTMAN ( Ze zahrady.)
Pojď, našeho lidu svůdce, ||...vůdce
nešlechetný kouzedlníče,
tenkrát jsi kouzla prozradil ||...si... 101 110
všecky nás na zem porazil,
předce z moci neušels nám. ||...neušel...
619) MISTR POPRAVNÍ || MISTER
Jeho kouzla já dobře znám, ||...dávno znám
rozumím s nimi zacházet. ||...zacházeť
620) ŽID MACHAT
Nebudeš více podvádět, ||...podváděť
lidu našeho izdrahelského, ||...izraelského
zodpovídáš se s učení svého
před slavnýma a velkýma pány.
621) ŽID ROBOÁM
Oni tobě dají povolení,
ale na záda.
( Ježíš upadne.)
622) KAT HERYNUS
On k zemi padá,
myslí, že již uklouzne nám. ||...že už...
623) KAT ZAROES
Takové mamiče já znám,
když jim čáry nepomáhají,
oni jináč začínají.
Nynčko jeho podvod na světlo přijde.
624) ŽID JUDAS
Však on zví, co mu z toho přijde,
knížata mu to všechno zaplatí.
( Dříve k Anášovi nedojdou až Matka s Janem mají vyříkáno. A se Strážným taky. Jan de do zahrady k Matce do opony 5.)
|| (Jan a Židé najednou říkají. Dříve s Ježíšem k Anášovi nedojdou, až Matka s Janem do zahrady. Jan de z outěku k Matce. Dřív než přijde k Anášovi, již má vyřízeno s Matkou. Hodin bije 17.)
625) MATKA
Jene, ty jdeš jak zděšený,
snad neseš smutné noviny.
Kde se mé potěšní zdržuje,
sotva má duše po něm živa je.
( Jan pláče.)
Nemluvíš se mnou? Snad se s ním zle děje.
Pověz mně o něm, ty Jene,
hleď mně nyní oznámit. ||...oznámiť
626) JAN 102 111
Ach, milá Matko, což mám tajiť.
Však nelekej se, syn tvůj jest jatý. ||...je jatý
Jidáš zradil mistra svého,
při modlení políbil ho,
katané na něho padli,
řetězy provazy silně svázali.
( Pláče.) || ( S pláčem.)
Ach, co dostal ran, mistr můj,
vypravit mně možné není.
627) MATKA
O Ježíši, synu můj jediný,
kýž mohu tebe ještě jedenkrát spatřit,
bych jednou tebe mohla políbit. ||bych jedenkrát mohla tvou svatou tvář spatřiť
O můj,ubohý Ježíši,
o mé dítě nejmilejší,
mé potěšení, naděje má,
již tebe budu zbavená. || ach, již tebe...
Tys mně byl nad celý svět milejší, ||tys mi nad celý svět vždy byl milejší
kdož mně v mém kříži potěší?
Vinšovala bych, mé milé dítě,
jenom to vědět, proč sou jali tě.
O Jidáši, nevděčný učedlníku,
žes jej dal v moc, vražedlníku,
v čem nevděčnost tvá dávno se kryla?
Jak sem s tebou často mluvívala,
líbezně si ke mně často mluvil,
nynis mně vlmi ublížil. || nyniž smně...
O, můj ubohý Ježíši,
o, mé dítě nejmilejší,
ach, kýž mohu býť při tobě,
všechno přetrpět za tebe
( Klekne.) || ( Matka klekne.)
Otče nebeský, vyslyš mne,
rač tu smrt dopustit na mne, || rač tu smrt dopustiť
kterou má Syn tvůj podstoupit. ||...tvůj Syn podstoupiť
Však učiň, jak ty ráčíš chtít. ||...chtíť
Mou vůli s tebou srovnávám,
podle své vůle učiň sám.
628) MAJDALENA
Ach, což sobě počíti mám,
nejdražšího pokladu, kterýho sem měla,
již sem tebe ztratila.
O můj Ježíši nejdražší,
o má lásko nejmilejší.
629) MATKA 103 112
Ach, Jene, mohla-li bych jej
jen jednou spatřit, dokud je živý.
Prosím tě, pojď se mnou do města,
bych zvěděla dozajista,
jak se s mým synáčkem děje,
neb nemám v serdci pokojné chvíle,
než denice zasvítí.
630) JAN
Snad jej dnes ještě neusmrtí.
Půjdu s tebou,
budem-li s ním moct mluvit. ||...mluviť
Nevím, bude-li přístup tam,
ač tam velkou známost mám.
Co tam jest lidu povědít tobě možná není ||...povědíť...
631) MARTA
My též, Matko, půjdem s vámi,
bychom to tvé potěšení,
jedenkrát ještě mohly spatřit.
Nelze nám bez něj živu být.
( Přijdou do brány.)
632) STRÁŽNÝ
Co tady, ženy, hledáte,
že v noci pokoje nedáte? || proč v noci pokoj nemáte
Noční toulání jest zapovězený,
zajisté po určité hodině,
rychle do žaláře dám vás. || rychle do arestu...
633) MAJDALENA
Pane, nehoršete se na nás,
velká potřeba nutí nás,
nemůžem si pokoje dát, ||...dáť
nemějte nám za zlé, nač se vás budeme ptát. ||...ptáť
P. Doležal.
634) STRÁŽNÝ 404 113
Jest jistě něco truchlivého.
Hledím na vás, znám to z toho, || hledíc...
že slzy smáčíte líce,
líto jest mně vás velice.
635) MATKA
Ach, jak já nemám mít těžké srdce, || Ach, jaké mám...
jak nemám žalostná být, ||...býť
můžete si to povážit. ||...povážiť
Měla sem syna jediného,
to vše bylo zboží mého,
jehož jsem pozbyla zčista.
Slyším, že jej vedou do města,
ráda bych viděla jeho.
636) STRÁŽNÝ
Vedli tady zajatého
před několika hodiny,
řetězy provazy svázaného.
Rozprávěli mezi sebou,
že jej k Anášovi povedou, ||...k Anáši
že on tam za své zlé činy, || tím hned za svoje...
bude na smrt odsouzený.
637) MATKA
Ach, jediné potěšení,
buď jak buď, jen kdybych s ním mohla mluvit. ||...mluviť
Jestli mně bude dovoleno, chtěla bych s ním zemřít.|| umříť
Děkuji pane, za lásku vaši.
( Ženský odejdou do opony 4. Strážný do opony 3.)
|| ( Matka zdaleka za zástupem.)
638) ŽID JABYÁM || ŽID MLADÝ JABIÁN
Poďme my k panu Anáši
v rychlosti. Napřed do města,
jest k němu nejbližší cesta,
aby kázal dvůr otevřít ||...otevříť
a ráčil naproti vyjít. ||...vyjíť
639) ŽID AZA || ŽID MLADÝ 105
Pojďme jemu to oznámit, ||...oznámiť
on jest velký čarodeník.
( Židi malí před Anášem. Otevře se opona 1.)
|| ( U Anáše.)
P. Doležal.
VÝSTUP 18.
640) ŽIDI MALÍ PŘED ANÁŠEM
Velebný pane Anáši, vyjdi ven k čeledi naši.
|| Velebný pane, rač dveře otevříť,
velebný pane Anáši,
vejdi ven k čeledi naši.
Jenom to rychle udělej, ||Jenom rychle to udělej
on jest čarodeník velkej,
všecky nás na zem porazil,
jenom slovo k nám promluvil.
( Odejdou za oponu 1.)
641) ANÁŠ
Však on ty čáry doplnil,
všecko mu to odplatíme.
( Zástup přivede před něj Ježíše.)
642) SETNÍK (ŠILHAN TUTO REPLIKU NEMÁ.)
Velebný pane Anáši,
již máme toho zločince v rukouch a moci naší,
vezmi jej k sobě do moci.
643) ANÁŠ
Jedenkrát si zde buřiči,
tys myslil, že s tebe moci
žádný na světě mít nebude. ||...ve světě míť...
Nu, již tobě ten čas dojde,
zajistě tvého učení,
ba řeknu, lid mámení. || ba řeknou lidu...
Snad ty jsi druhý Mojžíš aneb Eliáš,||...Možíš neb nový Eliáš
že si po světě učedlníky sbíráš? || že si učedlníky ...
Podvádíš ubohé lidi,
s tím je přivádíš do bídy.
Vydej počet svého učení, ||...počet z tvého...
cos měl za koncept tvého učení.
Tys myslil náš židovský zákon zrušit, ||...zrušiť
hned naše otce i nás potupit.
644) JEŽÍŠ
Mně zapotřebí nebude mluvit, || ...mluviť
zeptej se těch, kteří jistě slyšeli mne.
Já sem nic nemluvil tajně. ||...neučinil tajně
Dozajistě budou svědčit,
oni tobě mohou povědít. ||...povědíť
645) MALCHUS ( Dá Ježíši políček.)
Tak máš bikupovi odpovídat, ||tak máš biskupům odpovídať
neumíš jemu jinší titul dát. ||...jemu větší česť dáť
Knížata jsou zajisté hodní páni, ||Knížata zajistě sou...
zasloužil bys od nich potrestání. || zasloužils ty...
646) JEŽÍŠ
Co jsem kdy promluvil k zlému ||...sem...
svědectví dát můžeš, || o tom svědectví dáť...
pak-li dobře,
proč mne tepeš.
647) MALCHUS
Ještě předc rouhavě mluvíš,
tak jak navykls svému rouhání, || tak jaks navykl...
nemůže ani před vámi,
velebný kníže opomenout. ||...opomenouť
648) ŽID VEZYNDARYUS || ŽID REZIN
On se musil zapomenout. ||...zapomenouť.
649) MALCHUS
Dokud se jemu neučiní zadost || Pokudž je jemu...
on nepřestane provozovat svou zlost,
bude činit všem nátisky.
650) ANÁŠ
Kam paks poděl své učedlníky, || Kams pak...
ty jsi jich měl houf veliký
a jiného lidu dost,
mnohokrát, že tebe nechali svázat, ||...svázať
že na tebe nebránil žádný. || že na tě nebránil...
651) MALCHUS 107 116
Pravda jest, velební páni,
v zahradě učedlnici jeho
všichni utekli od něho,
kdyby byl pravý, zůstali by při něm.
Všichni to znají, že jest toho hoden,
za svou lest by odměnu dostal,
lid mámit a svádět by přestal. || lid sváděť, mámiť by...
652) ANÁŠ
Nesluší na něho bych jej sám soudil.
Kaifáš dobře ví, co si zasloužil,||.. zná,co on zasloužil
spěšně jej k němu musíme odeslat. ||...odeslať
On k tomu musí povolat || ...povolať
radu světskou, též i duchovní,
podle práva Písma svatého,
též také práva světského.
Přečtou se mu jeho viny.
Soudím, že bude na smrt odsouzený.
( Dá řetěz a provaz Katům.)
Tu máte znamenitý provaz,
aby vám z vaší moci nevyváz. || aby vám z moci...
Poznovu jej silně svažte,
ne kerk jemu tento řetěz dejte. ||na krk...
653) MISTR POPRAVNÍ || MISTR
Jíž déle s ním nečekejte.
zatáhněte hodně ruce.
( Vážou Ježíši ruce a na hrdlo mu dají řetěz.)
654) SETNÍK || HEJKMAN
Pojď tehdy brzy, zločinče, ||...brzo
již bude konec tvé práce.
Na tobě to uznáváme,
všecky tvé skutky sepsané máme.
( Petr vyjde před oponu, sám k sobě mluví.)
655) PETR 108 117
Velice jest mně to divné.
Mistr jaké divy činil,
mnohokrát se podivně skryl
a nyní se zajmout nechal, ||...nyní se svázať...
ani bránit se mně nedal. ||...brániť
Uťal sem Malchovi ucho ,
v té minutě uzdravil ho. ||...v té minuti...
Vypravím se za mistrem předc.
Jaký to s ním vezme konec? || Kaký to s ním...
Pozdaleka půjdu za ním
k samého knížete síni, ||...knížete k síni
osmělím se také tam jít, ||...jíť
vždyť já tam snad nebudu bit.|| dyť já.....biť
( Zástup de od Anáše ke Kaifáši. Petr z daleka.)
ZPĚV
Dvanáct hodin bilo,
když od Anáše
Židé Krista vedou || Krista Židé vedou
před Kaifáše.
Tam se na něm žalují || Ta na něj žalují
a křivě svědčejí, (ŠILHAN POSLEDNÍ DVA VERŠ PÍSNĚ NEMÁ.)
že on zákon boží boří.
|| VÝSTUP 19.
( Kaifáš sedí v oponě 3.) || ( U Kajifáše.)
656) SETNÍK || HEJKMAN
Ejhle velebný kníže, pane Kaifáši,
již máme toho zločince v rukouch a moci naši.
Anáš jej k tobě odeslal, ||...jej tobě...
bys ty jej rozsoudil, || bys jej rozsoudil
jaké on smrti zasloužil. || jaké jest smrti...
657) KAIFÁŠ
Již si ptáčku došvitořil,
dost ty ses lidu nabouřil. || dost ty se...
Snad si nás chtěl zahanbit, ||...zahanbiť
jináč my budeme soudit. ||...soudiť
Tenkrát sme tebe podvodníku dostali, || tenkráte
dost dlouho sme ti to trpěli,
ani sme nemohli té velké noci šanovat, ||...šanovať
ale musili sme tebe zajmout nechat, ||...zajmouť nechať
aby po čase z toho
nám nepřišlo mnoho zlého. || nám nestálo mnoho zlého
Pročež, služebníče věrný,
svolej všecky radní pány, || svolej všecku radu, pány
neb toho zlosyna máme, || zločince
snešení držet musíme, ||...držeť...
jaké to vezme skončení.
658) SLUŽEBNÍK KAIFÁŠŮ 109 118
Učiním to bez prodlení.
( De do opony 1. Senáti a Knížata sou tam.)
659) SLUŽEBNÍK KAIFÁŠŮ
Vzácní pánové a starší lidu,
máte-li kdo jakou chybu,
rychle se máte dostavit,||...dostaviť
nebo to ráčil nařídit ||...nařídiť
kníže Kaifáš osvícený. || ...Kaifáš věrný
Jest ten zločinec lapený,
držet chce o něj snešení. ||...držeť...
660) SENÁT JORAM
Děme rychle bez prodlení.
( Přidou ke Kaifáši do opony 3.)
661) KAIFÁŠ
Na to ste sem povolaní,
co kdo proti němu má k mluvení.
662) SENÁT JORAM
Podle práv svědčí na něj přiznání,
v tom, v čem on jest přistižený.
Jest náboženství jiného.
663) SENÁT JIZMAR
Neučinil nic dobrého,
naplněn jest všeho zlého.
Smejkejte s ním do umdlení, ||..do omdlení
až bude celý zemdlený.
Však jest se nás dost nasoužil
i našich lidu nabouřil.
664) ELEKSANDR KNÍŽE || ALEXANDER KNÍŽE
Pověz nám, co jsi kde mluvil,
od koho jsi nabyl své učení.
665) ANÁŠ
Kdo tobě dal dovolení,
aby si po světě kázal,
kde si ty po ten čas přebýval,
kdo jest radou tvého sboru?
666) SENÁT HAMATA
Ten, kdo jest zvyklý odporu,
má se vždycky na pozoru,
aby se nikdy nezmýlil, ||...nezmejlil
on všecko proti zákonu činil.
667) ŽID KALE 110 119
Sobotu nikdy nesvětil,
náš zákon potupit mínil,
v sobotu hojil nejvíce
v svém kouzelnictví nemocné, || svém kouzedlnictví
mohl to vidět každý sám. || mohl to každý viděť sám.
668) ŽID ROBOÁM
Páni, on jest Samarytán,
kouzelník, čarodeník, || kouzedlník...
a konečně buřič svého lidu všeho. ||...buřič lidu všeho
Z Kalileje vyhnali ho,
omerzí každého brzy. || omrzí...
669) SENÁT LEVAS
Začpak se takový drží, || Zač takový se drží
kdo by bránil dávat daň císaři? ||...dávať daně...
On jest ten, který to hlásil,
hoden jest, by za to zemřít musil. || jest hoden...zemříť...
670) ŽID MACHAT || ŽIDÉ KALE A MACHAT, SVĚDKOVÉ
On před námi toliko řekl, ||...tolik...
velební a důstojní páni,
při slavnosti velikonoční,
dvě léta od toho mohou být, ||...býť
že můžou tento slavný chrám zbořit,
za tři dni, že jej postaví sám. || za tři dny jej...
Není-li to čarodejník velký, ||...čarodeník velkej
skrze kouzla chce zbořit tento náš chrám slavný, ||...zbořiť slavnej
také v něm chtěl zrušit naše učení ||...zrušiť...
a k tomu se činil tak velké moci,
že ji neměli všichni proroci.
672) KAIFÁŠ
Nic neodpovídáš na tyto věcvi,
který naproti tobě svědčí.
( Zavře se opona 5. Jan k Matce.)
673) JAN
O Matko, ty zůstaň zde,
neb mnoho lidu tam bude,
mohla by se tobě nečest stát, ||...by se ti nečest stáť
někteří by z tebe mohli smích mít. ||...míť
Majdaleno a Marto, zůstaňte při ní.
(Jan de k oponě 3. Petr se s ním potká.)
|| ( Jan jde k zástupu. Petr se s ním potká.)
674) PETR 111 120
Ach Jene, ty jsi tu známý, ||...ty si tu...
prosím tě, měj mně v paměti,
abych já tam mohl přijít, ||...přijiť
jest mně zima, chci se ohřít. ||...ohříť
675) JAN
Nemeškej podle mne jíť,
jen kdyby v síni tma byla.
( Topějí oheň. Děvečka stojí, přide k ní Jan s Petrem.)
676) JAN
Prosím tě, panenko milá,
mám tu známého, bys jej pustila, ||... bys jej sem ...
zima je mu přenáramně.
677) DEVEČKA HESPE || DĚVKA...
To na tvé slovo se stane.
Vstup, člověče, spěšně za mně, || Stup...
by tebe dvorská chasa neviděla,
sice bych s tebou v podezření byla. ||sic bych...
( Otevře se opopna 3. Zástup je tam v ní.)
678) DĚVEČKA HYNKEDLE || DĚVKA...
Tebe jsem někdy viděla,
bázlivě na tu síň kráčíš.
Ze spolku jeho být musíš, ||...býť...
zajistě toho vězného,
jistě jsi učedlník jeho. || neb si učedlník jeho
679) (Petr)
Ach panenko, nemluv toho,
není mne to k vědomosti,
bych s ním měl kdy společnosti,
zajistě dokonce nevím.
( Kohout zazpívá.)
680) DĚVEČKA HESPE || DĚVKA...
Copak ty jsi tak tesklivým,
snad ty jsi učedlníkem byl
zajistě toho vězného,
neb jsi jazyka jiného, ||...jazyku...
umíš kalilejsky mluvit. || galilejsky mluviť
681) PETR 112 121
Můj rozum to nemůže pochopit,||...pochopiť
v čemž ty pravíš, že bych měl být || býť
jeho učedlníkem.
Bohu přisahám,
( Zdvihá prsty. Kohout zpívá.)
že dokonce toho vězného neznám,
ani nevím z které je krajiny. ||...z které krajiny
682) SENÁT JORAM || PŘÍSTOJÍCÍ
Sama tvá bázeň dává znamení,
že ty jsi jeden z jeho učení,
ty jsi byl dokonce v jeho radě.
683) MALTUS || MALCHUS
Vždyť jsem tebe s ním viděl v zahradě, ||Dyť sem s nim viděl
ano i tvá řeč známa tebe činí. na hradě
684) PETR (přísahá) || ( Zvihá prsty.)
Přísahám a přísahou tvrdím přede všemi vámi,
jak živ jsem nebyl v jeho učení, ||...sem....
též ani spolku s ním nechci mít, ||...nechci s ním míť
ba ani nevím, odkud má býť.
( Kohout zpívá. Ježíš pohlédne na Petra.
Zavře se opona 3. Petr odchází a pláče.)
|| ( Petr odchází ven a pláče zticha.)
ZPĚV
V hodinu z půl noci
kohout kokrhá,
Petr nerozpomněl || Petr se rozpomněl
na to teprva,
že jest zapřel Pána.
Naříkal do rána
přehrozně v tu chvíli, || tak hořce ...
kvílí.
( Petr pláče nahlas.)
685) PETR
Ach, já nešťastné stvoření,
že jsem zapřel mistra nyní.
( Matka vyjde z opony 4. De naproti Petrovi.)
686) MATKA || ( Potká Petra.)
Pověz, můj Petře rozmilý,
jestli jest můj syn ještě živý, ||...syn můj...
neb ty jsi tam již byl. || poněvadž si již tam pobyl
( Petr neposlouchá a pláče víc.)
687) PETR || ( Matku neslyší, pláče víc.) 113 122
Ach, já nešťastný, co jsem učinil. ||...co sem...
688) MATKA
O můj rozmilý Petře, || ...rozmilý příteli Petře
zarmoucena jsem ||...sem
z tvého pláče,
pověz, jak se tam s ním děje.
( Matka zůstane stát.)
689) PETR
O má rozmilá paní, těžko tajit mne, ||...tajiť mně
čistá Matko Pána mého,
neptej se mne nehodného, |...mně...
neboť mluvit s tebou já nejsem hoden, ||...mluviť...
neboť jsem já mistra zapřel || poněvadž sem mistra zapřel
do třikráti, že neznám ho.
O země, pohltni mne nehodného. ||...mně...
( Lomí rukama.)
Ach, já nešťastný, co jsem učinil,
copak jsem si to pomyslil,
že jsem se zapomněl na Pána mého ||...sem
a mistra tak předobrého,
slíbil jsem s ním do žaláře i na smrt jít, ||...jíť
že jsem já jeho směl zapřít. ||...zapříť
O má veliká opovážlivost,
taková-li jest má věrnost,
totiž že s ním do žaláře jít, ||...jíť
dobrovolně jeho zapřít. ||...zapříť
Můj dobrý mistr mi to předpověděl,
já jsem tomu věřit nechtěl.
O, Pane nejdobrotivější,
když ses proměnil před časy,
na hoře Tábor slávu jsi ukázal nám, ||...okázal
tenkráte jsem tebe viděl tam, ||...tebe vyznal sám
že ty jsi Syn Boha živého, ||...ty si...
a já nešťastný zapřel jsem Boha pravého,
zúmyslně, lehkovážně
a k tomu ještě falešně.
Žádný mne k tomu nenutil,
dobrovolně jsem to učinil,
dal jsem se přestrašit děvce,
padl jsem do hříchu lehce. ||...hříchu těžce
O, zlořečená byla ta hodina, 114 123
kdežto jsem mistra a Pána
hned v zahradě jej opustil,
můj slib jemu nevyplnil.
O, zlořečená chvíle to byla,
když ke mně ta dívka přišla.
O, zlořečená ústa, proč pak ste se otvírali,
že jste falešně přísahali.
O, zlořečený jazyku, co jsi to mluvil,
že jsi tvého mistra zapřel,
Jezu Krista nebeského,
zajistě Boha pravého.
O, můj Ježíši, mistře a Pane,
slušné by ses styděl za mne, || slušné bys se...mně
když jsem já se za tebe styděl, || když sem se za..
aby jsi mne také zapřel, ||...zapřel...
zajistě též před Otcem svým.
( Odejdou za oponu 5.. Otevře se opona 3.)
|| ( Poté odejde pryč.)
690) KAIFÁŠ
Dost dlouho čekáme na jeho řeči,
a on dosaváde mlčí. ||...posaváde...
Snad se ostejchá mluvit před námi. || Snad se ostejdá mlu viť...
691) ŽID JUDAS
I mluv před těmi velebnými pány,
ať oni tvou moudrost uslyší.
692) ŽID KONZAJN
Inu, moji tovaryši,
že jest zločinec to víme,
ani řeč jeho nechtějme,
zajistě slyšeli od něho, ||...slyšeť od něho
mluvil by něco neobyčejného, ||...něco plácavého
neví, jak se má z toho vymluvit. ||...vymluviť
693) MALCHUS
Vždyť on s pány umí mluvit, || Dyť...mluviť
zná jim i titul položit. ||...položiť
Brzo svou hubu otevři.
694) ŽID KALE 114 123
On se nám za Boha drží,
on jedenkrát povídal nám,
že byl prve než Abrahám || ...prv než...
již na tento svět zplozený.
695) ŽID REZYNDÁRYS || ŽID REZIN
O, tu bude stát jak němý,
vždyť vím, jak jsi v chrámě řval, || dyť víme...
když jsi ubohým lidem kázal || kdys si..
vábils je k svému učení.
696) KAIFÁŠ
Má ústa zamknutá, mluvit neumí. ||...mluviť...
Začneme s ním jináč, dobře promluví. || Začněme....
( Vstane.)
Já moci zákona Boha živého,
tebe teď zaklínám, netaj nám toho, || tebe též zaklínám víc netaj toho
jsi-li Syn Boží, jehožto Hospodin svému || si-li...
přislíbil lidu izraelskému,
poslal z nebe na tento svět, || poslať...
o kterémž již od dávných let
proroci předpovídali,
že přijde spasitel milý.
On vysvobodí lid od poddaností, ||...poddanosti věčné
na něj se bezpečíme všickni,||...na něj se všichni bezpečíme
jméno jeho jest Mesiáš,
o němž prorokoval Izaiáš.
697) JEŽÍŠ
Ty mne ním býti uznáváš ||...mně ...
a mne skrze Boha živého zaklínáš.
Abych vám pravdu řek, což uvěříte?
Otážu-li se vás neodpovídáte,
aniž mne z moci,
od toho času přicházející,
moci a velebnosti jeho, ||...velebnosti Otce svého
totiž Otce nebeského (ŠILHAN VERŠ NEMÁ.
v oblacích na trůně sedícího,
zajistě na pravici jeho.
698) KAIFÁŠ
Slyšeli jste nyní rouhání jeho,
což ještě svědků potřebujeme.
Tuto patrně vidíme,
že se rouhal Hospodinu, 116 124
neb se činí rovný jemu,
čest Boha si připisuje.
699) ŽID REZYNDÁRYS || ŽID REZIN
On za to smrtí hoden je.
Ty jsi syn Boha požehnaného?
Ty měl otce tesaře jednoho,
otec, ani tys jiného nic nedělal,
jen sekyrou dříví sekal,
vždyť mi tebe i tvé předky známe. || My předky tvé i tebe známe
700) ŽID JUDAS
Ty lehkovážný Samarytáne,
ty budeš na pravici boží sedět, ||...seděť
ty budeš na kříži viset, ||...viseť
že ty se smíš Hospodinu rouhat. ||...rouhať
701) ANÁŠ
Dost na tom. Netřeba se víc jej dotazovat,||...dotazovať
zná se to se samé řeči jeho,
neb se činí syn Boha pravého.
Bůh jest se nikdy neženil,
aby syna na svět zplodil.
Jen za to samo rouhání
hoden jest ukřižování.
702) NYKODYM
Nemůže být odsouzený,
neb náš zákon bez příčiny
neodsuzuje žádného.
703) JOZEF ARYMATYCKÝ ||JOZEF ARIMATIJE
Hanba nás může být z toho , ||...býť..
dle zákona to nemůže býť, ||...býť
pobožného muže o život připravit.||...připraviť
To my zajistě nemůžem,
jináč musí být odsouzen.
704) KNÍŽATA (Jan)
A snad chcete byť při něm.
705) ELEKSANDR KNÍŽE || ALEXANDER
Pobožný sem, pobožný tam,
on lid pobouřil proti nám,
ať se ta neřest vyplemení. ||...vyplení
706) ŽID JUDAS 116 125
Ať jest z naší země vypovězený,
nebo lid bouřil proti nám.
707) JAN KNÍŽE ||KNÍŽATA JAN A ALEXANDER
Hoden za to by byl na smrt vydán,||...by byl ukřižován
soudcové lidu musejí zemřít.|| svůdcové lid...
708) KAIFÁŠ
Podle Písma takto má býť,
dost na tom snadno uznání,
za to samé zasloužil ukřižování,
kdyby nebyl rouhač a potupník Boha,
věci by zřízeny před lety mnoha,
nečinil by to moci svou, ||...moci nepřátelskou svou
svou by to nedoved, ||by to nedoved ďábelskou
ale ať jest v žalář vsazen v rychlosti. || Ať jest...
Není mu naděje, žádné milosti, ||..žádné ani milosti
neboť mocných práva spějí, || poněvadž mocný...
ať z něj všichni Židé posměch mají,|| všichni nechť s ním, jak chtějí, hrají
také i malá rodina,
ať jej trápí až do rána. || trápí jeho až do rána
( 20 hodin.)
709) MISTR POPRAVNÍ || MISTER
No chaso, toho zlosyna
rychle do žaláře dejte,
chasu židovskou k němu svolejte,
mají při něm do rána být, ||...býť
můžou s ním hru nebo žert do rána mít.||...nebo špás ...míť
710) KAT NADANOER || KAT NANDAUER
V rychlosti to chcem učinit.
Zajistě jej opatříme, ||...ho opatříme
v temný žalář uvedeme,
bude čekat na svůj ortel, ||...čekať
zasloužil ho, sám tomu chtěl,
zítra se jemu učiňte jemu. || zejtra
711) KAT ZAROES
Pojď tehdy, naše soužení, || Poď...
zadost se tobě učiní.
Chaso židovská, k němu do žaláře pojďte,
co chcete za posměch neb žert, s ním mějte, ||...neb špás...
co nejhoršího jest, učiňte jemu.
VÝSTUP 20.
( Žalář jest v oponě 4. Zavře se opona 3.) 117 126
712) ŽID KALE
Přivažme jej u toho trámu,
nějakou lekrací z něj mějme, || ňáké regrací...
okolo něhom skákejme,
hleďme ho jako krále ctít,||...ctíť
když se zná synem božím býť.
713) ŽID ROBOÁM
Prosím tě, hleď to učinit, ||...učiniť
když si Syn Boha požehnaného,
dej mne hned do rance mého, || dej mně ...
dobrého zboží, též i koření,
ať můj ranec daleko voní,
když si se svou ctí honosil. || když ses se svou...
714) ŽID REZYNDÁRYS
On mnoho a hloupě mluvil,
tuto neřest do huby jemu vlejme. || Tento neřest jemu do huby...
715) ŽID MACHAT
Šidlama jeho bodejme,
aby okusil, kterak to bolí.
716) ŽID HYRKÁN
Palme jej těmito fakulemi,
na toto rozpálené železo posaďme jeho.
717) ŽID HYRKÁN
Na tuto sesli, posaďme jeho,
jako králi se klanějme.
718) ŽID ROBOÁM
Tuto kápi slaměnou na hlavu jeho dejme. ||...jemu dejme
719) ŽID KALE
Slušnou píseň mu zpívejme
a při tom se jemu klanějme.
720) ŽIDÉ VŠICHNI
Jak ti to sluší, slaměný králi ,
někteří tebe za vlasy rvali ,
dej si pozor, synu boží, jaký máš na hlavě zboží , ||... boží synu, jakou máš na hlavě kápěnu
dej si pozor (šILHAN UŽ OPAKOVÁNÍ NEMÁ.)
boží synu ,
jakou máš na hlavě kapenu?
( Na toto znamení se všichni pokloní.) 117 127
( Žid Machat podtrhne sesli pod Ježíšem. Ježíš upadne.)
|| ( Žid Machat podtrhne stolici pod Ježíšem. Ježíš upadne na zem.)
721) ŽID KONZAJN
Cha, cha, slaměný král upad.
( Ježíš vstane a zase sedne.)
722) ŽID REZYNDÁRYS || ŽID REZIN
Viktoria, slaměný králi,
vidíš, jak se tvá čest před tebou válí.
Utři si nos, máš ho usmrkaný. || utři nos, máš usmrkaný.
723) ŽID HYRKÁN ( Smrká.)
Tu máš, slaměný králi omastek,
však jest z mého nosu všechen,
dal bych ti ho více, nemám.
724) ŽID KALE
Také v krku pár flusu mám,
( Zakašle.)
z chutí mu jej obětuji. ||...mu je...
725) ŽID MACHAT
Já mu zas oči zapliju, ||...zapliji
na novo jej pozdravuju. ||...pozdravuji
726) ŽID ROBOÁM
Okolo něho tancujme,
jemu to právo přísluší. ||...to právě...
727) ŽID REZYNDÁRYS || ŽID REZIN
Trubme mu raději do uší.
( Troubí mu do uší.)
728) ŽID HYRKÁN 118 128
Poněvadž jest synem boha požehnaného,
zavažme mu oči jeho.
Budeme jej políčkovat, ||...poličkovať
on zajistě musí hádat. ||...hádať
729) ŽID KONZAJN
To bude bratři hodný žert, ||...hodný špás
kdo mu dá políčků více.
(Zavážou Ježíši oči, poličkuji Ježíše.)
|| (....poličkujou...)
730) ŽID MACHAT
Teď nám prorokuj proroče, || Tejď nám...
kdo tebe nejdřív udeřil,
když si syn boží zvolený.
731) ŽID HYRKÁN
Král izraelský neprorokuje nic.
732) ŽID KALE
On byl někdy hodný mamič.
( Zavře se opona 4. Žalář, otevře se opona 2.)
|| ( DOBRÁ RADA VÝSTUP 21.
733) ŽID JABYÁM
Ach, můj sousede, jest to k obávání,
zdaliž po čase nebude zle s námi
skrze tu ohavnost, která se děje
s tím mužem, který v moci našich knížat je.
Kdo může pravdu říct, zdaliž to není ||...v pravdě říct...
tento Mesiáš přislíbený? || ten Mesiáš...
Tak, jak nám v paměti drobet vězí,
jak před časem dávným divoce mnozí
při jeho příští se stali, ||...příští, který se...
dítky plesajíc prozpěvovali,
hosana, hosana, vítej králi náš,
o synu Davidů, smiluj se a spas nás, ||...se, spas nás
ty nám dávají jisté znamení ||...jistě... 119 129
že jistě Mesiáš jest mezi námi.
734) ŽID EMAN
To mne též, sousede, mým mozkem točí, || To mně...
zdaliž by někdo mohl býť té moci, ||...moh býť..
a což ještě já víc pamatuji,
že někdy před časy, jsouc dítě malý,
s učiteli v chrámě, když se hádalo,
všech proroků smysel jest otvíralo,
odkud Mesiáš přijde,
a co se s ním díti bude,
jak jeho lid povstane proti němu
a neodpustí nevinnému.
735) ŽID JUDAS
Co jest za řeči mezi vámi? ||...mezi váma
735) ŽID AZA || ŽIDI ENAN, AZA, JABIÁN
Bojíme se po čase oklamání,
běda bude tomu, kdo toho příčina je,
skrze tu ohavnost která se děje, || skrz tuto...
odsouzení na smrt spravedlivého.
736) ŽID JUDAS
A vy chcete zastávat jeho, ||...zastávať jeho
snad máte od něj nějaké učení?
737) ŽID AZA
Zdaliž on, pane, muž dobrý není,
který měl moc takové divy činit? ||...činiť
738) ŽID JUDAS
A proto jej chcete za Boha míť?
Lepší my musíme rozumět tomu, ||...rozuměť...
kteří jsme učení zákonu Mojžíšovému. ||...sme...
Hospodin kromě jen jeho
není Boha žádného jiného.
Hned první vydané nám přikázání,
kromě jeho, bohů více není || ...bohů není
a žádný syn jeho nemůže býť.||...byť
739) ŽID EMAN
Vždyť pak nám to nemůže zrušit, || Dyť...zrušiť
co jest Hospodin nám ráčil slíbit, ||...slíbiť
hned v první proroky skrze otce naše, ||...skrz...
Davida, Joela, Izaiáše,
neb nás má vysvobodit, ||...vysvobodiť
od poddaností nás sprostit. ||...sprostiť
740) ŽID JUDAS
Ach, to váš rozum nemůže pochopit,
kdy a v jaké slávě on má přijít. || kdy...má on přijíť
Vy se jen řiďte našim učením,
jak o něm tvrdí, či on bude syn Davidů,
z Davida on má pojít. ||...pojíť
741) ŽID AZA
Proč pak jej nazývá David pánem býť. ||...pak ho...býti.
742) ŽID JABYÁM
I o tom mluvili dávno otcové naši,
že ti všichni, co budou starší,
mají nás k tomu vyučovat ||...vyučovať
i sprostým dobrý příklad dát. ||...dáť
Darmo se na vás bezpečit mnoho, ||...bezpečiť...
zázraku činěním poznáváme jeho.
Vy se o svou čest bojíte,
nikdy jej znát nebudete. ||...znáť...
743) ŽID JUDAS
Vy nešlechetně mluvíte, nezdárné děti,
darmo jest s vámi hádati. || darmo jest s vámi.
Zákonem tvrdím, že budete oklamáni,||Jáť o něm tvrdím, že...
lepší jest vám světských vrchností slyšet, ||...slyšeť
vy s ním můžete třebas na kříži viset. ||...viseť.
( Žid Judas pomalu odchází.) 121 131
744) ŽIDI JABYÁM, EMAN A AZA
Jděte si kam chcete, prožalujte nás, || Děte...
velká pomsta přijde na vás,
jestli se v tom nepoznáte,
někdy v pekle se schledáte.
( Odejdou pryč. Otevře se opona 3.)
VÝSTUP 22.
|| ( Hodin bije 22.)
745) ANÁŠ
Kterak pak s tím, bratře, učiníme,
že smrt zasloužil, to dobře víme.
Nám na smrt ortel vydat nesvědčí, ||...vydať...
ty práva mám Pilát své moci,
neboť nám je Římané odjali, || poněvadž...
záhodno jest, ||...je
abychom jej k Pilátovi dodali.
746) KAIFÁŠ
Musí nás být všech snažení, ||...býť...
v čem by mohl býť přistižený
a obžalovaný.
Pro náš zákon nebude souzen od něho,
neboť jest Pilát náboženství jiného. || poněvadž je...
V tom se nám nejlépe podaří, || V tom doufám že se nám...
že on zbraňoval daň dát císaři, ||...dáť daň...
|| Pilát jest správcem na místě císaře,
to jemu spomůže na dřevo kříže.
Též i králem nazýval se býť,
to bude proti tomu cíliť,
jestli Pilát proto neodsoudí jej.
Takovou pohrůžku vydáme na něj,
že císaři tu vinu předneseme
a on nebude správcem naší země.
747) ANÁŠ
Dobrá rada, tak na tom zůstane.
748) JAN KNÍŽE 122 132
Na tom každý z nás taky zůstává, ||...taky přestane
nechť jest souzen dle našeho uznání,
zatím ať jest před nás předvedený,
poví se mu z čeho jej budeme vinít ||..se mu z čeho...viniť
aby nářek nebyl,
že jej chceme odsoudit, ||...odsoudiť
dle práva našeho uznání,
že jest on zasloužil ukřižování
749) ELEKSANDER KNÍŽE || ALEXANDER
Dobře to bude snešení, || Dobré...
na tom každý přestat může, ||...přestáť...
svého konceptu on nevymůže.
Musí být k tomu více snešení, ||...býť...
která by byla příčina dotazování, || která by příčina byl...
jaké on povyky a pokřiky činil,
všecky roudil, všecky bouřil,
on nejvíce naše lidi,
však to každý dobře vidí,
nejvíc naše pokolení,
musí to býť ke konci přivedený,
ať to každý z nás dobře vidí.
750) KAIFÁŠ
Však v tom nejsou žádné chyby
dozajista k nalezení.
751) SENÁT LEVAS
Tak ať jest tehdy ten rozsudek uzavřený,
k Pilátovi ať jest odeslaný.
Na znamení smrtí jeho,
ať jest dán na hrdlo jeho
řetěz, podle našeho zákona. ||řetěz, jak od nás je jistě uznáno
Ta čest na něj patří,
ať jest jemu dána.
( Zavře se opona 3.)
|| Et Mandatum Mea: As Dominum: Dominum: Patentator: de Presand: Ad.
|| (Patenty na bránu Jeruzalém.)
VÝSTUP 23.
|| ( Hodin bije 23.)
752) JIDÁŠ
Pozdě, ach, pozdě pokání činiť.||...činit
Co jsem učinil nemůžu napravit, ||...napraviť
darmo jest mne mluvit mnoho. ||...mně mluviť...
Mne neposlechnou ani jiného, || Mně...
právě jsem již v podezření, ||...sem již...
že se skrze mne stalo zrazení. ||...mně...
( Přijde k němu Čert Demon.)
753) ČERT DEMON
Ach Jidáši, ty jsi zle učinil, ||...tys zle...
že si svého mistra zradil.
Kdyby ty ses na něj podíval,
já vím, že by jsi toho litoval, ||...bys toho...
ale já tobě poradím,
jdi hned, a ty peníze navrať jim. || Di, hned ty peníze nahraď jim.
( Čert odejde.)
754) JIDÁŠ
A což já sobě teď učiním?
Žádný jej z moci nevymůže.
Ale já vrátím jim ty peníze,
budu prosit pěkně knížata, ||...prosiť...
ať ta krev nevinná není vylitá. ||...nevinná krev...
Povím jim toho celou příčinu, ||...celou toho....
že jsem byl žádostiv mít tak velkou sumu. ||...míť...
Budou-li je chtít knížata nazpátek vzít, ||...chtíť páni nazpátek vzíť...
a mne mého mistra propustit ||...mně mistra zase propustiť.
a budou se chtít upamatovat, ||...budou-li se chtíť upamato vať
jeho nevinnou krev budou šanovat. ||...litovať
( Bere peníze do ruky.) || ( Peníze bere do ruky.)
O má žádost, marné peníze, 123 134
kdybych vás neměl ani halíře,
že jsem kdy pomyslil tak mnoho peněz mít ||...pomyslil mnoho peněz míť
zajistě sem nemusel býť ||...nemusil...
u mého mistra v podezření.
( Otevře se opona 3. Jidáš de ke knížatům.)
Prosím vás, velební páni,
pravda se tajit nemůže, ||...tajiť..
zhřešil jsem, hřešil, žádal peníze, || hřešil sem
nebo zradil krví,
pravda se tajit nemůže
nebo sem žádal krev spravedlivého.
Prospuste mne mistra mého, ||...mně...
pomněte sami na svoje viny,
ať pomsta na vás nejde i na vaše syny,
Já co jsem učinil již to dobře znáte,
co jsem od vás dostal, navrátím zas vám, || co sem...
nemám z těch peněz ani halíře pryč. ||...ani krešle pryč
755) JAN KNÍŽE || KNÍŽATA
Nám teď tvoje prosba není platná nic. ||...tejď
A co nám do toho, ty víš, nám?
Snad budeš dobře vědět sám, ||...vědiť...
jak si tvrdě smlouval s námi.
Nic nebylo k uleven/í/, || nebylo k ulevení
toliko, co jsi procenil, || co si ...
žádný, a ne jiný aby koupil || žádný nejni
nějakou věc za peníze,
buď lacino nebo draze, || buď lacinou...
aby ji vrátil zpátky zas. ||...vracel zpátkem...
756) JIDÁŠ
Velební páni, pěkně prosím vás,
přijměte ty peníze zas,
propuste mne mistra mého, ||...mně...
já velice želím toho,
nerozmyslel jsem to sobě. || nerozmyslil...
757) ANÁŠ
Co jsi učinil,
jest tobě povědomo, ||... tobě dozajista povědomo
co jsi prohřešil
jest tobě známo,
co jsi od nás požádal, || cos od nás...
jest tobě dáno
a tvého činění my odpovídat nebudem. || z tvého my činění odpovídať nebudeme...
758) JIDÁŠ 124 135
Bolí mne nad ním srdce mé.||...mně...
759) KAIFÁŠ
Jestli jsi zlé učinil || Jestli zlé..
my tobě nepomůžeme,
ať tebe hryze tvoje svědomí. || neb tebe...
760) JIDÁŠ
Tak vy tak soudit umíte, psi zatracení. ||Tak soudit umíte...
( Bije je měšcem.)
761) ČERT DEMON
Tu máš provaz k zpomožení.
( Čert mu dá provaz.)
762) JIDÁŠ
Z chrámu věc odňatá,
ta jest mne daná. ||...jest mi dána
Navracím ji
by byla všem známa, || by byl všem vůbec známá
( Vrátí peníze.)
že nespravedlivé skutky činíte,
krev nevinnou vylít žádáte. ||...vylíť...
Já jináč učinit nemíním, ||...učiniť...
hrdla se zbavím a zle učiním. || hrdlo si zbavím...
Vy po čase za mnou půjdete,
v pekle se se mnou sejdete,
tam odplatu svou mít budete. ||...svou budete míti
( Odejde ven. Zavře se opona 3.)
763) ČERT DEMON
Tobě jináč nelze činit, ||...činiti
proto jsem tobě podal osidlo, || proto sem tobě...
abys ho sobě na hrdlo
mohl pevně zatáhnouti.
Lépe se jest oběsiti
dozajista právě tobě.
Mistr se hněvá na tebe,
hned při večeři tobě pravil,
že by lépe bylo, aby ses byl nenarodil.
Peklo máš tak jako já otevřené, || tak jak
nebe jest před tebou zavřené,
pomocí není tobě, || tobě není pomoci 125 136
nebudeš mít potěšení žádné. || ani nebudeš míť potěšení žádného
( Dou pamalu pryč.)
|| ČERT ( Odskočí k Smrti.)
764) SMRT
Já musím býť u každého,
není přes nás, kde není žádného.
765) ČERT DEMON
Taky já o sobě smejšlím tak mnoho.
766) SMRT
Já učiním každému právě, ||...činím...
nebojím se císaře ani krále,
každý z nás něco dokáže.
( Jidáš běží a Čert za ním.)
No, již musím jíť, || Musímť již jíť
právě se Jidáš váže. || právě se již...
( Smrt běží za nimi.)
767) HLASITEL
Kdo by se byl nadál toho,
že v tom člověku tak mnoho
šibalství jest se ukrylo. || šibalstrví se jistě krylo
Nynčko se to vyjevilo,
co mnohá žádost vymůže. || co mnohá žádost.
On že miloval peníze
lépeji než mistra svého,
co jest jemu přišlo z toho.|| což...
Byl v milosti jako jinší,
jako všichni učedlníci. || jeho milí učedlníci
Co jest si to do srdce vzal? || Což...
To mu do mysle našeptal
ďábl úhlavní nepřítel, || ďábel ouhlavní...
nebo on se ho přidržel,
dal jest se němu ošidit, ||...ošidiť
tou zlou myslí se omámit. ||...omámiť
Věřil ďábla víc než mistra,
což to byla chyba jistá.
Zlou práci dokonal a sice, ||...dokonal sice
támhle visí na osice.
( Odejde pryč. Otevře se opona 3.)
768) ANÁŠ 126 137
Co s těmi penězi, bratře, učiníme. || S těma...bratři...
Snad je do pokladnice nedáme, || Snad ji...
neboť to ani nesluší, || nebo to ani...
aby se míchala pravda s falší,
neb mzda krve jest. || nebo...
769) KAIFÁŠ
Z toho bychom neměli čest.
Na památku udělejme,
pole hrnčířovo kupme
za ty peníze ku pohřbu poutníků. Však nejlépe v tomto skutku
konec buď našemu snesení,
nebude nám to přičteno k pochybování.
( Vstane.) || ( Hodin bije 24.)
Zajistě již jest světlý den, ((Zajistě jest světlý den
toho zlosyna vemte ven.
Ze žaláře jej přiveďte,
dobrý pozor na něj dejte.
Zítra velká moc má býti, || Zejtra...
dnes to musí konec vzíti.
770) KAT DYOŠKORQS
My jde pro něj v té minuti,
slavní a velební páni.
|| VOJÁK POMUCION
I my také s vámi půjdem
poklonu jemu učiniť.
KAT ZAROES ( Chytí Ježíše.)
Hned pojď k soudu bez prodlení.
|| VOJÁK POMUCION
Nebo žádný čáky není
tobě od smrti vysvobození.
Celá rada to má uznání,
všecky tvé skutky má sepsaný.
( Ježíše přivedou před radu.)
771) KAIFÁŠ
Slyš tehdy, zločinče, dleez práv uznání,
spravedlivě ortl vydaný. ||..ortel..
Na tebe tak, jak práva znají.
Náš zákon učí, bys ukřižován byl. Na tebe svědčí,
žes náš zákon rušil, rouhal se Bohu,
za to já tebe na smrt odsoudit mohu,
že ses králem činil,
bránils daň císaři dáti,
o tom Pilát dobře bude věděti,
jakou smrt pro ten vejstupek. || jaký smrti...
Hoden si šibenice skrze ten skutek. || hoden šibenice...
Řetěz tento na tvé hrdlo zavěšen býti má, ||...má býť
že jsi smrt zasloužil ať to každý zná. || žes...
( Kat Zaroes dává na hrdlo Ježíši řetěz.)
|| ( 1. hodina bije.)
772) JAN KNÍŽE
Již jest na den první hodina,
aby naše žádost byla naplněna,
dozajista již mohla býť.
Již jest s ním čas k Pilátovi jíť, ||...vyjíť
nebo je dnes veliký pátek. || poněvadž je dnes velkej...
773) ELEKSANDR KNÍŽE || ALEXANDER
Očekávat s ním nesmíme, aby neutek || Očekávať
zajistě přes ty svátky.
On jest čarodeník velký.
774) KAIFÁŠ
Byste mne slyšeli všecky. ||...mně...
Poněvadž je Pilát pohan,
v zákoně jest nařízeno nám,
bychom do domu pohana nevcházeli,
tady se nepoškvrnili,
abychom jedli beránka velikonočního,
zůstanem před domem jeho.
775) ANÁŠ
Potřeba jest tam poslat někoho, ||Potřeba poslať tam někoho
ať proti nám ven vyjde.
776) KAIFÁŠ
Služebník tam k němu půjde.
Služebníče, bez prodlení 128 140.
dávám tobě nařízení,
bys k Pilátovi napřed šel,
aby proti nám ven vyšel,
by ráčil tu milost k nám míť,
neb my též k němu chceme jíť, ||...též nechcem k němu jíť
jak nám sluší z všetečností. ||...sluší všetečnosti
777) SLUŽEBNÍK KAIFÁŠŮ
Dle veliké důstojnosti
rychle se napřed vypravím,
Piláta jistě pozdravím
ode všech osvícených knížat,
aby ráčil ze stolice vyvstat, || by ráčil...vyvstať
sám aby vyšel, neposlal svou chasu,
nebo není k tomu času,
jest před slavností velké noci.
( Služebník de k Pilátovi do opony 1. Zavře se opona 3.)
|| VÝSTUP 24.
SLUŽEBNÍK KAIFÁŠŮ
Slavný a velikomocný Piláte!
Osvícený knížata pozdravujou tě.
Důvěrně tebe žádají,
obdržet si to doufají,
bys proti nim ráčil vyjíť,
neb nechtějí k tobě z všetečnosti jíť, ||...nechtějí všetečnosti jíť
zajistě žádná všetečnost
dobré odplaty nemůže užíť.
778) PILÁT
Jáť ven na plac k ním chci vyjíť. ||... na plac chci k nim přijíť.
( Pilát vsatne a de před oponu.
Zástup de od Kaifáše před Piláta. Knížata napřed.)
PILÁT
Páni adventí omnes salvéte. || Páni benevente omnes...
779) KAIFÁŠ
Salveat dominus noster Poncius Pilátus. || Salvet domino nostro, Poncius Pilate.
780) PILÁT 129 141
|| Co jest za příčinu, že mně míť chcete,
Jakou žádost ke mně máte, (ŠILHAN NEMÁ.)
co jest za příčinu, že mne ven voláte?
Divím se tomu příchodu,
taková armáda, velký zástup lidu, panstva,
kněžstva, dvorstva, vojáků, katů a Židů. ||...katů, vojáků i Židů
781) KAIFÁŠ || KNÍŽATA
Chytili jsme svůdce lidu,
velikomocný Piláte, náš pane,
na něho ortl smrti žádáme, || ...ortel...
nemůže jemu žádná milost daná býti,
nebo vedle našeho uznání || neb...
zasloužil ukřižování. || zasloužil smrti
Neboť máme zítra velký šábest, || Poněvadž zejtra velký šábest máme
na smrt jej odsuď ještě dnes.
782) PILÁT
Tak kvapně odsoudit, ||...odsoudiť
těch já práv nemám.
Musí dřív důkaz býť,
co provinil vám,
k tomu musí býť pozorné považování,
zdaliž jest hoden smrti skrze ty příčiny.
Kterou žalobu naproti němu vedete, ||...proti němu...
o ničem zmínku nečiníte. || nečinte
Váš ten zlosyn by měl dnes zemříť, ||...ten arestantník
pro jakou příčinu, důkaz musím míť,
já jináč odsoudit nemohu jeho. ||...jináč nemohu odsoudit jeho
783) SENÁT SARABAS 130 142
Nejprvnější žaloba na něho.
Dle zákona Mojžíšového,
smrt zasloužil dle našeho uznání
jest hoden ukřižování.
784) PILÁT
To je marné vymlouvání,
musí to býť dokazaný,
v čem záleží jeho viny.
785) ANÁŠ || KNÍŽATA
Nebyl by tobě vydaný,
kdyby on zločinec nebyl. ||...kdyby zločinec nebyl
786) SENÁT LEVAS
Piláte, dávno jsi slyšel,
že my jsme svatí a vyslechli jsme jeho,
dle zákona Mojžíšového,
jistě on toho zasloužil,
aby ihned smrt podstoupil.
787) KAIFÁŠ || KNÍŽATA
Piláte, dávno ji slyšel, ||...si....
že my jsme nejvznešenější
i také nejučenější, || a také...
pročež nám věřiti můžeš.
Na smrt jej odsuď ještě dnes, || Odsuď je na smert ještě
neboť k tomu dlouhý čas není, || poněvadž k tomu čas není
blíží se noc velikonoční,
proto jsme sem k tobě přišli. ||...sme se...
788) PILÁT
To jest mně naproti mysli,
práva Písma znáte,
proč jste s ním sem přišli? || ...šli
Ode mne na něho ortl smrti žádáte, || ode mně...ortel...
co jest vám provinil důkaz činíte,
já bez důkazu soudit nemohu, ||...soudiť...
jestli smrt zasloužil, ||...smert...
aniž mu spomohu, || aniž spomohu
zajistě jemu s té viny
bude jistě rozsouzený.
Ale vy váš zákon předemnou čtete,
dle zákona vy pravdu nevedete, ||...vy práv... 131 143
ne mého, ale vašeho vezměte, ||...vezmete
vy si sami jeho suďte, ||vy si zas jeho ...
suďte jej podle zákona.
Vy víte, jaké jest jeho víra,
vy pravíte, že jste svatí,
mám vám jej na smrt odsoudit? ||...odsouditi
Já se tomu divím,
že tak vznešený lidé máte býť. ||...býti
Proč ode mne na něj žádáte ortel smrtí, ||...mně...
co by on provinil proti zákonu vašemu?
Pro to já smrt nemohu usoudit jemu. || ...usoudiť...
Váš zákona mne málo platí,
a to skorem nic.
Pro takové věci na smrt nepřijde,
nemá-li jich víc.
Jestli vy to za hodné uznáváte,
suďte si jej sami,
však jej v moci máte. ||...však ho...
Neprávě odsoudit to při mne není. ||...odsoudiť ...
789) SENÁT LEVAS
Nechceš ho trestat dle provinění,||...trestať...
co provinil, dokázat můžeme dosti ||...dokázať...
naproti císařské milosti,
nebo jest jemu bránil dávati daně, |||...jest němu
to na něj můžeme dokázať snadně. ||...dokázať můžeme...
Stavěl se za krále izraelského,
chtěl aby vše bylo po vůli jeho.
Boha jest utrhoval velice na cti,
že jest synem božím, chtěl to dovésti. 132 144
Náš Bůh nemá ženy, aby měl syna,
copak to není na něj dost hodná vina? ||copak ne něj to není dost hodná vina
790) PILÁT
To není ještě smrtí příčina.
To druhé i třetí do mých práv není,
on jest z vaší víry a já jsem z jiný. ||...sem...
Poněvadž to znáte ze zákona svého,
že jest hoden smrti, sami suďte ho,
já nejsem izraelita z vašeho sboru,
na smrt jej odsoudit lehce nemohu, ||...odsoudiť...
to by mne mohlo býť na odpovídání, ||...mně mohlo býť...
snad bych klatbu za tom nesl s vámi. ||...nes...
Dle římských práv nucen jsem, abych vám sloužil.
Jestli se on králem činil,
za to on smrt nezasloužil.
Bránil-li ale císaři daň dát, ||...dáť
to na něj musíte dokázat. ||...dokázať
791) SENÁT JORAM
Že pravda jest každý řícti může, ||...vskutku každý říct...
zákon nemá zhynout pro toho muže, ||...zhynouť...
ty máš práva, které nám Římané vzali,
a proto sme my je netupili.
Ano, snad ty je sám budeš tupit, ||...tupiť
dle práv nucen jseš, na smrt jej odsoudit.||...seš...odsou diť
792) PILÁT
Nic neodpovídáš? Snad nerozumíš té řeči?,
Slyš, kterak proti tobě svědčí.
(Ježíš mlčí.)
793) PILÁT
Pro dobré uznání, máme dvě uši,
kdo chce dobře soudit, ||...soudiť
na obě dvě slyší, 133 145
z toho se má soudit, v čem jest obžalovaný. ||...soudiť, v čem jest uznání
( K Služebníku.)
Služebníče, ať jest ten člověk v dům můj uvedený.
|| SLUŽEBNÍK PILÁTŮ
Učiním to bez prodlení.
794) SLUŽEBNÍK PILÁTŮ
Člověče, buď vděčen královské milosti,
máš se dostavit k jeho velebnosti,
na některé věci chce se tebe tázat, ||...tebe ptáť
moudře jemu hleď odpovídat, || moudře hleď jemu odpovídať
král chce tebe zbavit smrti, ||...zbaviť...
nebo Židé mají s ním zlé půtky. || neb...s ním mají zlé...
( Ježíš de se Služebníkem.)
795) PILÁT
Proč, abys věděl, jsi sem volán, ||...sem si volán
nebo od tvého lidu jsi obžalován. || neb...lidu sem si...
Přiznej mi se právě, co jsi učinil, ||...co si...
co jsi proti nim tak zlého provinil. || co si...tak zlé uči nil
( Ježíš mlčí.)
796) PILÁT
Přiznej mi se v pravdě, || Přiznej mi se pravdě
jsi-li ty král židovský? || si-li...král izraelský?
697) JEŽÍŠ
Sám-li to od sebe pravíš, Piláte Poncký,
nebo kdo jiný tobě to pověděl? ||nebo kdo tobě jiný pověděl?
698) PILÁT
Zdaliž já jsem Žid, abych to věděl.|| Zdliže sem já...
Národ tvůj a biskupové tebe mne vydali. ||...mně...
Mnohé zlé věci na tebe žalovali,
copak jsi proti nim tak zlého učinil? || Cos pak nim tak zlého učinil?
690) JEŽÍŠ
Zde, v království světském, jsem se nenarodil. || sem se na rodil
Království mé není z tohoto světa. || ...není tohoto světa
Kdyby bylo, 134 1456
nevládli by se mnou knížata. ||...by mnou knížata
Ale já jsem ten, abych pravdu mluvil, ||...já sem ten, bych
vůli Otce mého všem ji vyjevil,
neb ten každý, kdo jest z pravdy
hlas boží slyší.
Kdo ale ji nezná,
ten ji neokusí.
800) PILÁT
Pověz mne, co jest to pravda.
( Nechá stát Ježíše, de ven. || Dvě hodiny bijí.)
801) PILÁT
Nechť jest o něm jak chce zlá rada,
já na něm příčiny smrti,
abych jej odsoudil nemohu míti.
Není na něm viny žádné.
802) ANÁŠ
Piláte, my také přednost držíme, ||...taky...
že smrti zasloužil, to dobře víme,
jak světských práv, též i zákona, || jak vedle světských....
podle práv jest to hodná vina. ||...jest jeho hodná vina.
803) PILÁT
Schází mu k tomu jeho přiznání, || Schází k tomu jeho...
aneb hodných svědků to dokázaní.
804) ŽID JUDAS || ŽIDÉ 2. JUDAS A REZIN
Důstojný a slavný pane, || Důstojní a slavní páni
my na to svědčit můžeme, || my svědčiť můžeme
že jest lid bouřil,
za to jen samé smrti zasloužil.
Počal od Kalileje po celé zemi,
všady se rozmnožilo to jeho učení.
805) PILÁT
Když vy ho Kalilejským pravíte býť,
na mne to nepatří jeho odsoudit. ||...mně...odsoudiť
Já vás s ním k Herodesovi odesílám, ||...odsílám...
on učiní jemu zadost též i vám.||zadost jemu,též... 134 146
Při tom pozdravujte jeho milosti,
on vám jej odsoudí k vaši libosti. ||onť...
806) KAIFÁŠ || KNÍŽATA A SENÁTI
Na tom my docela přestáváme,
pravým obhajitelem zákona tebe uznáváme.||...tě uznáváme
Herodes němu jistě zadost učiní, ||on němu zadost jistě...
rozezná odsoudit jeho viny. || odsoudiť na smrt ty viny.
807) KAT NERYNTÁRYN
Pojď spěšně, kam jsi odeslán.
Jak rozumíme, jináč s tebou bude tam, ||...jináč bude...
Herodes rozumí, co zákon umí,
on tobě odplatí za tvé zlé činy.
|| VÝSTUP 25.
( Kati vezmou Ježíše mezi sebe. Zástup de od opony 1. k oponě 5. Setník napřed s vojskem.
Dou chodbou dolů po zemi k oponě 5. U Herodesa se vojáci rozestoupnou na dvě strany.)
|| ZPĚV
Poznal Pilát Ježíše,
že jest Kalilejský,
nechtěl ho odsouditi,
rozkázal jej védsti
k Herodesovi králi,
by nim jej rozsoudil,
poněvadž je z té víry,
jak chtějí, učinil.
2. Herodes se zradoval,
žádal viděť jeho,
mnoho věci se tázal,
chtíc zvědět od něho,
jaké štěstí bude míť.
Též by div učinil
před pyšným Herodesem,
posměšně jest mluvil.
3. Pán Ježíš nepromluvil
slova jediného,
knížata, zběř židovská
žalují na něho.
Herodes s ním pohrdal.
V bílé roucho obléct dal
nevinného Pána
na posměch, na nečest.

808) KAIFÁŠ || KNÍŽATA, ŽIDI, KATI, VOJÁCI
Velikomocný Herodese, králi a pane.
Pilát Poncký, též i my tebe pozdravujeme.
Pilát odesílá tobě toho || ...tobě odsílá toho
svůdce lidu židovského.
809) SENÁT JORAM || KNÍŽATA, SENÁTI
My též tvou velebnost žádáme,
obdržet si to doufáme,
by ráčila milost královská tak dobrá býti,
na toho zlosyna rozsudek dáti.
810) ANÁŠ || KNÍŽATA
Nebo jest velký rušitel zákona,
jen samé lsti a falše při sobě má.
On svůj ďábelský rozbroj činí,
náš zákon potupit míní,
sám žádá nadevšecky ctěn být, ||...býť
ať tvá velebnost ráčí rozsoudit. ||...rozsoudiť
811) HERODES 135 147
Dávno jsem žádostiv, jen tebe spatřit, ||...sem...spatřiť
neboť jsem od mnohých slyšel, ||...sem...
zajistě, že bys býti měl ||...že bys ty býť...
velikým prorokem,
všech divů tvorec.
Rád bych spatřil nějakou věc. Prokaž, ať já spatřím zde div nějaký.
( Mlčí.)
O čem prorokuješ, pověz mne taky,
skrze co od sprostého lidu chváli jsi došel. ||...si došel
Ode mne bys jistě došel ||...mně...
větší chvály než od sprostých.
Přidrž se nynčko vznešených,
lepší my rozumíme tomu, || my rozumíme lépeji tomu
kteří jsme učeni zákonu Mojžíšovému.
( Ježíš mlčí.)
812) MISTR POPRAVNÍ || VOJÁK LOJIN
Nic neodpovídáš, snad jsi oněměl? ||...co si oněměl
Vždyť si někdy nadarmo dosti huby měl, || dyť
snadno bylo tobě mluvit, ||...mluviť
když tě poslouchal sprostý lid.
Sprostí tobě za pravdu dají. ||...tobě za recht dají
|| VOJÁK VITUS
Blázni jináč nedělají,
oni když nějaký strach mají,
jako němí zůstávají.
Mluvil by, moudře neumí,
blázniť před králem nesmí.
Blázni i mocnáře znají,
nebo se od nich vzdalují.
|| VOJÁK AKONCIUS
Mamič jest, zná se to nyní,
proč tomu divu nečiní?
Kdo by mu dobře rozuměl,
ten by zprávu dáti uměl,
sou-li lstiví nebo praví,
jaký za ně hoden chvály.
813) KAT VALERYÁN || VOJÁK DIDAŠKALIUS
Nemluví ani neskučí.
814) MISTR POPRAVNÍ || VOJÁK AKUNCIUS
Skorem by bylo nejlepší,
aby se mu ústa otevřela, ||...huba trochu otevřela
tenkráte snad by se poznala, || tenkrát...
jeho moc prorocká způsobem nějakým.
815) HERODES 136 148
I co jest učinit s tímto člověkem bláznivým.
Neuznávám jej nevinným, ani také lstivým.
Kdyby byl při dobrém rozumu,
rozuměl by slovu mému,
dal by odpověď mé řeči.||...odpověď k mé řeči
V tom jemu nepomůžu svou mocí, || V tom mu nemůžu spomocí
neboť Pilát jej sem odeslal, || Poněvadž Pilát ho sem ...
bych vám na něj ortl vydal. ||...ortel...
Já na něj nemohu vydat ortl smrtí,||..něj ortel nemohu vydat
smrti
neboť se mnou nechce mluvit, ||Poněvadž...mluviti
nevím jestli jest nevinným,
aneb jestli je lstivým, || anebo...
nebo se mnou nechce mluvit. || poněvadž .....mluviti.
816) SETNÍK || HEJKMAN
On musí podle zákona zemříť, || ...umříť
k samé neúctě to nemůže býť. || ne samé neúctě...
Ty máš práva, abys nám sloužil, ||...právo...
zákonu rozumíš, proč bys nesoudil?
817) HERODES
Pročpak jej Pilát neodsoudil? ||...Pilát jej...
818) SENÁT KAMATA || SENÁT HAMATA
Proto jej Pilát neodsoudil, ||...Pilát jej...
poněvadž jest z království tvého.
819) HERODES
Aniž já s ním chci míť co takového,
neboť jej Pilát neodsoudil. || poněvadž Pilát jej...
On má práva římská, aby vám sloužil.
Dokonce já s ním nechci míť co takového. || Dokonce s ním nechci nic míť takového
Já k němu odesílám zase s vámi jeho,
on má moc, nechť to uznává,
ať soudí, jak znějí jeho práva 137 149
on v té vážnosti býti má.
820) KAIFÁŠ
Již přichází čas a ta hodina, || Poněvadž....
že se velikonoční beránek jísti má.||...jíst má
Nám svědčí nepoškvrněného mít, ||...míť
musí to brzo konec vzít. ||...vzíť
|| ( Hodiny tři bijí.)
821) HERODES
Právě jest čas,
nesmí se s tím déle odkládat. ||...odkládati
Již bije hodina třetí,
abyste nezmeškali čas,
by brzy vzal konec tento kvas. ||...ten kvas
Veďte jej se vší opatrností,
pozdravte Piláta se vší vděčností,
že na mne ty práva nikdy nepatřejí, ||...mně
odsoudit římští správcové mají, ||...odsoudiť...
toho, co na mne nepatří, já se neujímám.
Toho zlosyna zase odesílám || Toho krimeristu
k Pilátovi, by jej rozsoudil,
jako jest smrtí zasloužil.
822) SLUŽEBNÍK HERODESŮ
Člověče, ty musíš vlmi z vysokého rodu býť, || Ty musíš, člověče velmi vysokého
že necheš s milostí královskou slova promluvit.||..promluviť
Byl si tázán s mnohými řeči od něho,
bys něco učinil z umění svého.
Král měl vlmi velkou žádost vidět tebe,||...měl žádost velmi velkou viděť tebe
nebo chtěl zvědět od tebe ||...zvěděť... 138 150
jak se s ním bude dít na delší časy.||...díť...
Ty jako blázen tady jsi, ||...tady si...
jako němý a hloupý před králem stojíš,||jako němý hloupý...
nic o věcech budoucích nevíš, ||...budoucích zajistě nevíš
ani div žádný si neukázal jemu.
833) SETNÍK || HEJKMAN
On věci budoucí vykládá tomu,
kdo by byl rozumu podobný jemu,
ale kdo Boha zná a zákon umí,
všeho smyslu zbaven bývá,
zůstává němý.
|| SLUŽEBNÍK ( Dává roucho.)
834) SLUŽEBNÍK HERODESŮ (Dává na Ježíše bílé roucho.)
Kdo mocnosti nectí, tím méně Boha,
již není poslušný, nýbrž se rouhá, || ji není...
právem tím se ten již odsuzuje. || právem tímto...
Ať raděj za blázna sluje. Dáme jemu znamení jeho moudrosti.
Toto bílé roucho musí si nésti,
za své ctné chování dostal jej darem. || za své cné...
825) ŽID REZYNDÁRYS || ŽID REZIN
Choval se, jak sluší, před králem, ||...moudře před králem
chá, chá chá, pane to máš,
ty to znáš,
ty to žádnému nedáš.
826) HERODES
Ty mne jen jednu věc prokaž, ||...mně...
jakou si moc kdy způsobil, ukaž.
Já tebe z té roty vysvobodím, ||...z ty roty
neb se žádného nebojím,
tebe z jejich moci pustím, 139 151
nikdy tebe se nespustím.
( Ježíš mlčí.)
Nechceš, neb neumíš ke mne mluviti,
snad se mnou nechceš zhrdati,
jináč se s tebou nestane.
Chopte se ho hned, katané,
pryč jej ode mne hned veďte, ||...mně...
posměchu, co chcete mějte,
kdo jen chce může míť z něho,
není při něm konceptu žádného.
827) ŽID HYRKÁN || ŽID MACHAT
Tu máme proroka toho,
cha, cha, cha,
proč pak jsi teď neprorokoval? || pročpaks tejď...
828) ŽID ROBOÁM
Však tě Herodes král za moudrého uznal,
porozumí Pilát tvému šibalství.
829) ŽID KALE
Ani svému králi nechtěl dát cti, ||...dáť cti
abys mu nějakou věc ukázal.
830) ŽID MACHAT
Proto mu k Pilátovi jít rozkázal. ||...k Pilátovi odsoudiť
( Zavře se opona 5.)
831) KAT NADANVER
Pojď k Pilátovi zločinče brzy.
832) KAT ZAROES
Ať nás ta cesta nemrzí.
833) KAT DYOŠKORAS
Pěkně s tebou nemůžeme zacházet, ||...zacházeť
nechceš nám žádného divu činit. ||...činiť
834) KAT VALERIÁN
Ta na náš stav také nesluší, || To na náš stav...
abychom měli s tebou tahání větší,
my jsme toho nezasloužili. ||...sme...
835) KAT HERYNUS 140 152
Smejkeme s ním ze vší síly,
svou zlost na něm si vylejem.
836) KAT NERYNTÁRYN
Až na něj ortl smrti dostanem, ||...ortel...
od Piláta, vladaře našeho,
tenkrát budem rovnat hnáty jeho. ||...rovnať...
|| VÝSTUP 26.
|| ZPĚV
Od Herodesa zase byl jest odeslaný
k Pilátovi Pán Ježíš,
soudce oblečený
v bílé roucho k posměchu,
souc za blázna uznán
od Herodesa krále
všem k posměchu vydán.
|| ( Služebník Pilátu de od Herodeasa o mnoho napřed.
U Piláta vykoná čeč dřív než přijde zástup.)
( Zástup de do opony 5. k oponě 1. po zemi.
Setník napřed s vojskem. Execíruje.
Ježíš je mezi katy.
Služebník Pilátů de před zástupem napřed a než zástup přijde - Služebník musí míť vyříkáno.
Otevře se opona 1.)
837) SLUŽEBNÍK PILÁTŮ
Velikomocný Piláte, můj pane,
Herodes byl toho vděčen náramně, ||...byl vděčen toho...
odeslal jej k tobě do moci zas, || odeslal ho..
dle tvého uznání rozsoudit jej máš.
Já jdu rovnou cestou od Herodesa, || Já du rovnou...
okolo silnice de všechna chasa,
posměch z něho mají, jak by blázen byl. || mají z něho posměch
838) PILÁT
Zdaliž o jeho smrti zmínku učinil,
aby ukřižování hoden byl.
839) SLUŽEBNÍK PILÁTŮ
Herodes se jest tomu divil,
neb žádné odpovědi jemu nedal,
neboť se od něho vyptával
s mnohými řeči od něho,
by jemu z umění jeho,
budoucí věci předpověděl. ||...předpovídal
On se jest na to odmlčel,
ani slova jemu neřekl, ||...mu neřekl
proto jeho jest oblékl
v toto bílé roucho ku posměchu jemu.||...jemu k posměchu
( Pilát vyjde ven k zástupu.)
840) PILÁT
Já, Pilát, pravím přede všemi vámi,
abych jej na smrt odsoudil, není mně zdání,
nebo Herodes s ním nechtěl nic míti,
snad on to dobře ví,
že on není hoden smrtí,
protože já vám radím, byste jej pustili, || protož...
abyste pomsty velké neokusili.
841) SENÁT HAMATA || SENÁTI
Ne tak, ne tak, soudíš Piláte,
propustíš-li jeho, ||...ho
obžalujem tě.
842) PILÁT
Abych vašich práv vám v ničem nezměnil, ||...práv v ničem...
chci vám učiniť, co jsem kdykoliv činil, ||...učinit...kdy..
nebo vám každý rok k veliké noci
propouštím jednoho vězného z mé, z mé moci.
Kterého chcete ze dvouch, || Koho chcete ze dvouch
zdaliž Barabáše, abych vám pustil,
anebo Ježíše.
843) KAIFÁŠ || KNÍŽATA
Ne toho,
ale Barabáše, chceš-li propusť nám. ||...propust...
Ježíš ať je ukřižován. ||...ať jest...
844) PILÁT
I co zlého učinil vám? || O co jest zlého...
845) ZÁSTUP || VŠICKNI
Dej na něho ortl smrti! ||...ortel...
846) PILÁT 142 154
Kterak pak jej mohu na smrt odsoudit, || Kterak na smrt jej odsoudit můžu
neb na něm hodných příčin nemohu najíti.
Z těch jeho vejstupků dám jej zmrskat, ||...jeho mrskať
jak na něj patří k sloupu přivázat, ||...přivázať
do hlavy až do pat šlehat jej nechám, ||...šlehať...
jen ať vaši vůli zadost udělám.
Pročež, Služebníci, vůli mou plňte,
vám přísně poroučím, do naha slecte,
katané by jej k sloupu přivázali, ||...by jej přivázali
až do umdlení by jej zmrskali. ||...omdlení by jej mrskali
( Zavře se opona 1.)
847) SLUŽEBNÍK PILÁTŮ || SLUŽEBNIK
Katané máte jej zmrskat ||...zmrskať
od vrchu hlavy až do pat.
Máte jej k sloupu přivázat. ||...přivázať
848) KAT HERYNUS
Sme povinni vůli pána konat.||...konať
849) KAT NERYNTÁRYN
Nejprv šaty musí sundat. ||...sundať
Tvé tělo dobře zmrskáme,
zasloužils to, dobře známe.
850) SLUŽEBNÍCI DVA ( Malchus a Pilátů)
Té chvíle jeho svlíkneme.
( Služebníci slečou Ježíše.)
|| ( Služebni svlíkají. 4. hodiny bijí.)
851) KAT HERYNUS
Dobře jej k sloupu přivažme,
aby nám nemohl coufat. ||...nemohel coufnouť.
Silně jej budeme šlehat.||...šlehať
( Dva Kati vážou Ježíše k sloupu.)
852) KAT NERYNTÁRYN
Záhodno ze sebe sundat ||...sundať
své kyrysy a jiné šaty.
Budeme se zahřívati,
budem po tyransku mrskat. ||...mrskť
853) KAT HERYNUS 143 155
Odkudpak budeme začínat? ||...začínať
854) KAT NERYNTÁRYN
Nejprv od nuh budeme mrskat. ||...od nuch budem...
( Knížata a Senáti zajdou do opony 3.
Setník s voskem u opony 4. Ježíše bičujou v oponě 2.
Mistr a osotatrní kati stojejí před voskem.
První dva kati mají kožené dutky.
Ježíše bišujou u opony 2.
855) KAT HERYNUS (začne)
Ze vší síli -
856) KAT NERYNTÁRYN
Puchnou žíli -
857) KAT HERYNUS
Modrají rány -
858) KAT NERYNTÁRYN
Po znenadání -
859) KAT HERYNUS
Teče krev -
860) KAT NERYNTÁRYN
Neulev -
861) KAT HERYNUS
Stříká na mne - ||...mně
862) KATE NERYNTÁRYN
Jen p/e/r hodně -
863) KAT HERYNUS
Jak již puchne -
864) KAT NERYNTÁRYN
Kosti chřadnou -
865) KAT HERYNUS
Šlohej ranou -
866) KAT KAT NERYNTARYN
Strach naň padá -
867) KAT HERYNUS
Per přes záda -
868) KAT NERYNTÁRYN
Prudce teče krev -
869) KAT HERYNUS
Jenom neulev -
870) KAT NERYNTÁRYN
Ještě drobet níž -
871) KAT HERYNUS 144 156
Krčí záda již.
872) KAT NERYNTÁRYN
Do živého mu přichází.
873) KAT HERYNUS
Jedna na druhou se sází.
874) KAT NERYNTÁRYN
Již mne, bratře, oudy mdlejí,
nemohu státi déleji.
875) KAT HERYNUS (Otočí se na katy.)
Vy s námi stejný plat máte,
pročpak jej mrskat nejdete, ||...mrskať...
my jsme oba unaveni.
( Kat Herynus a Neryntáryn jdou na stranu.)
876) KAT NADANVER || NANDAVER
My opět již, bratře nyní,
musíme se o to podrobiť, ||..musíme v to podrobiť se
nelituj síly vynaložit. ||...vynaložiť
877) KAT ZAROES
Dávno sme toho čekali, abychom tě bičovali. || abychom jej..
( Kat Nadanver a Zaroes mají provazy spleteny.)
878) KAT NADANVER ( Začne.) || NANDAVER
Však on toho dávno zasloužil.
879) KAT ZAROES
Proč on po královstí toužil.
880) KAT NADANVER ||NANDAVER
Tu máš za svoje kázání. |...za tvoje kázání
881) KAT ZAROES
Já tobě dám za uzdravení.
882) KAT NADANVER ||NANDAVER
Trp svývolníku.
883) KAT ZAROES
Drž podvodníku.
884) KAT NADANVER || NANDAVER
Nakladem ti dost.
885) KAZ ZAROES
Za tvou svývolnost
886) KAT NADANVER || NANDAVER
Za tvé zlé činy.
887) KAT ZAROES 145 157
Lidu mámení. || Lidi mámení
888) KAT NANDANVER || NANDAVER
Nebudeš-li více učit ||...učiť
889) KAT ZAROES
Ani více zákon rušit. |...rušiť
890) KAT NADANVER ||NANDAVER
Nebudeš-li mocným pánům trucovat. || Nebudeš...trucovať
891) KAT ZAROES
Ani se za krále izraelského vydávat. ||...vydávať
892) KAT NADANVER || NANDAVER
Budeš-li poslušný světským mocnostem.
893) KAT ZAROES
Odvikneš-li těm neřestem.
894) NADANVER || NANDAVER
Přestaneš-li svého mámení.
895) KAT ZAROES
Budeš-li knížatům a pánům poslušný. || Budeš-li poslušný....
( Přestanou mrskat.)
896) KAT NADANVER || NANDAVER
Já jsem již, bratře, zemdlený, ||...bratři...
sotva že stojím na zemi.
897) KAT ZAROES
Však já toho mám taky dost, || Já toho....
sotva se budu moct najíst
mýma vlastníma rukama,
tak jsem jej šlehal žílama. || ..jsem ho...
Mám zemdlené celé tělo, || že mám...
nepil bych ani to nejlepší víno, ||...uherské víno
žádný mne věřit nebude. || žádný nebude věřit mně
( Kat Nadanver a Zaroes dou na stranu.) || Kat Nadaver..
Kat Dyoškoras a Valeryán mají řetězy.)
898) KAT DYOŠKORAS
Teď my zas na to čekáme, || Tej...ť
ještě se přec nechceš poddat?
899) KAT VALERYÁN
Jináč ho budem bičovat, ||...bičovať
popředu, přes hlavu, nohy a ruce.
900) KAT DYOŠKORAS
Ach, to jej bude bolet velice, ||...boleť...
až bude mrskán těmito udicemi, 146 158
bude padat po ráně k zemi.||...padať..
901) KAT VALERYÁN ( Začne.)
Mrskejme jej do umdlení, ||..ho...
však toho dávno zasloužil.
902) KAT DYOŠKORAS
Třeba mu jeho život vzat byl.
903) KAT VALERYÁN
Tu máš za to, že jsi nás v zahradě porazil.
904) KAT DYOŠKORAS
Tu máš za to, že jsi k Anášovi způrně mluvil.
905) KAT VYLERYÁN
Tu máš za to, že jsi zákon rušil.
906) KAT DYOŠKORAS
Tu máš za to, že jsi Boha učil.
907) KAT VALERYÁM
Tu máš za tvé mámení mnoha. ||...mnoho..
908) KAT DYOŠKORAS
Trp, svývolníku.
909) KAT VALERYÁN
Drž, kouzelníku.
910) KAT DYOŠKORAS
Lidu buřiči.
911) KAT VALERYÁN
Světa mamiči.
912) KAT DYOŠKORAS
Drž, králi nový.
913) KAT VALERYÁN
Pr ho do hlavy.
914) KAT DYOŠKORAS
Krev se leje z jeho zad.
915) KAT VALERYÁN
Jenom ho šlehej pořád.
916) KAT DYOŠKORAS
Již maso visí z něho.
917) KAT VALERYÁN
Roztejhej hnáty jeho, || Roztrhej...
jen kost nepřeraz.
918) KAT DYOŠKORAS 147 159
Jenom na důkaz jeho královské moci.
919) KAT VALERYÁN
Jest trestán s těmito udicí.
920) KAT DYOŠKORAS ( Přestane.)
Již místa na něm, není,
|| aby nebyl zmrskaný,
nebo jsme oba unavení,
již jest celý zmrskaný.
921) KAT VALERÁN
Již přestaňme mrskání,
|| nebo sme unavení
já již dle své libosti,
šlohal sem jej až do kostí. || šlehal...
( Zahodí řetězy, dou k ostatním katům.)
922) MISTR POPRAVNÍ || MISTR
Již jest dosti zbičovaný,
neboť má smrtedlné rány
dozajista znáti na sobě. (ŠILHAN NEMÁ.)
|| VOJÁK LOJINUS
Musíme s ním jináč učiniť,
aby se nad námi nemohl zmocniť,
kdyby se stáť mělo, že by se zmocnil,
potom by nás do hanby přivedl.
923) ŽIDI VŠICHNI || VŠICKNI
Cha, cha, cha, to dostal pán.
924) LUCIFR || LUCIPER
Hleďte připravit, ať jest korunovám. ||..připraviť...
Korunu jemu s trní připravte, || Korunu z trní jemu...
jako krále korunujte. ||...krále jej korunujte
(Odejde pryč. Otevře se opona 1.)
925) SETNÍK || HEJKMAN
Velikomocný Piláte,
ještě jedna věc na něj patří, ||...na něj přísluší
jestli tvá milost ráčí dovolit, ||...tvá velebnost...dovoliť
by se mohl korunovat,
nebo se chtěl za krále vydat. ||poněvadž ...vydať
926) PILÁT
Můžete co chcete dělat, ||...dělať
naplňte si svoji vůli, || naplňte si s ním svoji...
jen abyste na tom dost měli,
dokud jej máte v své moci.
( Setník de zpátky k vojákům.)
927) SETNÍK || HEJKMAN 148 160
Velikomocný Pilát poroučí:
má ihned býť korunován. || ...korunovaný
928) MISTR POPRAVNÍ || VOJÁK KRIZUS
Ten za krále uznán bývá, || ...bývá uznán
kdo na své hlavě korunu mívá, ||...mívá korunu
činějí jemu poklonu.
Ty jsi se činil králem býť, || Ty si...
musíš na své hlavě korunu míť. ||...míť
( Dá mu korunu na hlavu.)
929) SETNÍK || VOJÁK AKONUS
Patří pánu židlici míť, || Patří pánu židlice...
aby se měl nač posadit. ||...posadiť
(Dá mu židli.)
|| VOJÁK DIDAŠKALIUS
Patří mu cetrum do ruky, || Sluší... cetrun
poněvadž jest král veliký,
bez něho králem býť nesluší, || bez něho král býť...
neb on se králem honosil.
Aby jej každý mohl znát, ||...znáť
tento cetrum mu sluší dát. ||...cetrun...dáť
poklonu mu hleďte vzdávat. ||...vzdávať
Tu máš cetrum do své ruky.
( Dá jemu cetrum do ruky..
Knížata a Senáti vyjdou z opony 3.)

930) ZÁSTUP || VŠICKNI ( Jeden po druhým.)
Zdráv buď, králi židovský. Zdráv buď, králi židovský.
Zdráv buď, králi židovský. || Pfuj hanba.
|| ( Voják Pomuncion podtrhne stolici.)
VOJÁK KRIZUS
Ach, ach, ach, ty siprorok a pán,
jak ze stolice upad sám.
( Služebník Pilátů vezme Ježíše, de s ním k Pilátovi.)

931) PILÁT
Ejhle, člověk! Vedu vám jej ven.
( Drží Ježíše.)
Já žádné viny nenalézám na něm,
ale abyste všichni poznali,
jak jest velice zraněný,
zdaliž trestu nemá dost toho,
od snad nezasloužil do konce žádného,
je krví zbarvený, || Ej, krví
snad na tom bude dosti vám.
(Pustí Ježíše.)
932) SENÁT LEVAS 149 161
Piláte, to není k vůli nám.
My na tom nepřestáváme,
by ukřižován byl brzy žádáme.
933) PILÁT
Když vy ho znáte,
křižujte vy ho.
Nechci býť vinen krví jeho.
934) SENÁT HAMATA
A snad kdo bude příčina toho?
My zákon máme, Bohu rouhání.
Hoden jest ukřižování,
on se jest Bohu rouhal,
neb se synem božím činil.
Zdaliž se jest kdy Bůh ženil,
by měl poslat na svět syna.||...aby měl syna na svět poslati
Zdaliž to není smrti příčina? ||...ta vina není hodna smrti
935) PILÁT ( K Ježíši.)
Posledně se tebe táži, ||...se táži tebe...
odkud jsi rodem?
( Ježíš mlčí.)
Abys ty se mnou mluvil, nejsem já hoden? || Bys se mnou...
Nevíš, že mám moc propustit ||...že tebe mám moc propustiti
a mám moc tebe ukřižovat? ||...ukřižovati
936) JEŽÍŠ
Neměl by si nade mnou moci, || Neměl bys moci nade mnou
kdybys ji neměl danou shůry, ||....shůry danou
ale kdož mne tobě vydal, || ale kdož mě tobě dal
ten hřeší více.
|| (Pilát odchází do opony, zavře se.)
937) PILÁT
V pravdě musím říci, bojím se velice ||Pravdě musím říct...
odsoudit na smrt spravedlivého, || odsoudiť
neb římská práva nikdy žádného ||...římské práva...
bez slušné viny neodsuzuje.
Pozor potřeba na to dát je. ||...na to dáť je
||( Pilát se rozmejšlí, až je vykonaný sen.)
( Pilát a Ježíš zajdou do opony 1.. Zavře se opona 1.
Knížata a senáti do 3. opony. Vojáci a kati do 4.. Židi do 5. Zavřou se opony všechny. Přide Čert Demon.)
938) ČERT DEMON 150 162
Vlmi mne to mozkem točí, || Velmi mně...
já si asi vytru oči,
( Vytírá oči.)
abych prohlédnouti mohl.
( Lomí rukama.) || (Vytírá. Lomí rukama.)
Ach, co ten člověk vytrpěl,
co dostal ran hned v zahradě
a co pak v Kaifášově radě. || A co v Kaifášově...
V záhradě celý zástup i mne porazil, ||...i mně...
jenom slovo k zástupu promluvil.
A předce se nebránil žádnému. || A přec...
Jest mne to divné samému. || Je mně...
Nevydržel by to člověk žádný,
který by byl z pokolení Adamova zrozený. ||...z pokolení
Ale mne se zdá, že tu jest ten čas, zrozený
když přijde na svět Mesiáš,
nebude-li již on to ten,
abych já nebyl podveden.
Mám co dělat, abych to zkazil,
jej vysvobodit od smrti. || je osvobodiť...
K ženě Pilátově půjdu,
divný sen ji strojit budu. || ...strojiť...
Neboť jsem v ráji Evu podvedl, || Poněvadž jsem ...
skrze ni sem to všechno dovedl.
Půjdu, jak ona spí právě.
( Prokula sedí v oponě 2. a spí. Čert přijde k ní. Opona se otevře.
939) ČERT DEMON
Probuď se, pohlédni na mne. ||....mně
( Budí ji.)
Prokulo, spíš?
( Budí ji zas.)
Zdaliž o mé starosti víš?
Pohlédni na mne a vstaň. ||...mně...
( Uteče na stranu.)
940) PROKULA
Ach, jaký nepokojný sen mám
této noci neustále.
Copak z toho bude dále?
Dřímotou jsem obtížená, ||...sem...
přemoct mne se není možná. ||...mně...
Musím se zase položit.
( Prokula spí.)
941) ČERT DEMON 151 163
Ach, zase přístup budu míť,
opět ji strojit nový sen ||...strojiť...
a vymejšlet vším způsobem, ||...vymejšleť...
jak bych to předci dovedl,
bych jim jej z moci vytrhl.
Ona zase právě usnula.
( Přide k Prokule.)
Ach, jak libě spí, Prokula.
( S pláčem.)
Ach, Prokulo, již procitni,
rychle mou žádost vyplni.,
Ty víš, že mají v moci zajatého,
trápí bez příčiny jeho.
On jest docela nevinný,
podle pravdy nemají k němu žádné příčiny.
Jak na něj pohlédneš,
hned plakat budeš. ||...plakať...
Já vím, že meškat nebudeš ||...meškať...
prosbu předkládat manželi svému, ||... předkládať...
ať on jest rukojmí jemu,
neboť na něm nezná žádné viny.
Pošli, ať jest propuštěný.
Svého služebníka pošli, nechceš-li jíť sama
k svému manželi,
aby nechtěl mít nic s tímto spravedlivým,||...míť...
co jest zajatý.
Ať jej nechce ortelovati. || Ať ho nechce...
Já tobě pravdu povídám,
bude to míť na odpovídání sám.
Knížata se svého zákona držejí, ||...zákona svého...
ale oni zákon na nic obracejí,
po svém pohanství a cti toužejí.
On vykládá zákon právě,
rozvaž si to v mysli zdravé.
já tobě pravdu povídám,
dýl s tebou mluvit čas nemám. ||...mluviť...
( Čert odejde.)
942) PROKULA
Ach, jakou noc nepokojnou mám, ||...nepokojnou noc...
copak se to se mnou děje,
že dnes žádného pokoje
ve spaní nemohu užít? Jistě ten člověk musí býť
spravedlivý, co jest zajatý. ||...což jest...
Kýž jej mohu vysvobodit. ||...vysvobodiť
Dnes sem /pro/ něj nespala, || ...sem skrz něj...
neboť jsem mnoho snášela || nebo...
ve snách vidění pro něho.
Já jej znám býť spravedlivým, ||...býť spravedlivého
sama jsem již přesvědčená, || sem již....
neboť můj manžel
od knížat věděti chtěl, || prve od knížat chtíť měl
by mu oznámili vinu jeho,
co by on učinil kde zlého, || co by on kde učinil zlého
aby na něj dokázali,
aby se práv římských týkaly,
které jsou císaře pána.
Jejich řeč je vždycky stejná, ||...dycky stejná
aby naň již ortl vydal ||...ortel
a jej ukřižovat nechal ||...ukřižovať
beze všeho povážení,
ať jest vinný nebo nevinný.
( Přijde k ní Služebník.)
943) SLUŽEBNÍK PILÁTŮ
Mnoho vzáctná slavná paní,||...vzácná....
nad čím sobě tak naříkáš,
snad nějaké bolesti máš
aneb zármutek na srdci.
P. Doležal.
944) PROKULA
Co jsem trpěla té noci,
vidění jistě pro toho
zde člověka zajatého.
Já jej znám býť spravedlivým.
Služebníče, tebe prosím,
nemeškej k Pilátovi jíť,
na mém místě jej prosit, ||...jeho prosiť
by pustil toho vězněho.
Pro něj jsem trpěla mnoho
zajistě ve snu vidění.
On jest spravedlivý a nevinný.
945) SLUŽEBNÍK PILÁTŮ
Jdu rychle v tom okamžení,
dřív než jest ortl vydaný ||...ortel...
od milost pána vladaře.
( Zavře se opona 2.. Otevře se opona 1. Senát Sarabas přijde k Pilátovi.)
946) SENÁT SARABAS
Věř, Piláte, neuděláš dobře.
Propustíš-li jeho nejsi přítl císaře. ||...přítel...
Neboť jest svědky dokázáno, || Poněvadž...
musí být o tom císaři psáno, ||...o to býť...
a ty více našim pánem nebudeš.
947) PILÁT 153 165
Ať jest tehdy k soudu povolaný,
též i s ním dva lotři jiní.
( Dva Kati přivedou Ježíše. Pilát sedne na stolici. Služebník přijde k němu.)
948) SLUŽEBNÍK PILÁTŮ
O velikomocný pane,
tvá manželka tě prosí důvěrně
a žádá tu milost u tebe užít, ||...užíť
abys neráčil nic míť
s tímto člověkem zajatým.
Ona jeho zná býť spravedlivým,
neb mnohokrát a často se Židy byla, ||... s Židy...
zajistě nic neslyšela,
co by kdy učinil zlého.
Ona dnes trpěla mnoho
pro něj ve snách, noční čas. || pro něj noční čas
( Pilát vstane ze stolice a vezme Ježíše.) || (...vyvsta ne... )
949) PILÁT
Ejhle, král váš.
950) CELÁ ROTA
Ukřižován buď, král náš.
951) PILÁT
Král váš má přijít na dřevo kříže?
952) CELÁ ROTA
Nemáme krále, než císaře.
953) PILÁT
Poněvadž nevinnou krev vylíť žádáte,
chci býť čist, ať to všichni znáte.
( Pilát myje ruce sobě.)
Vám to buď na věčné odpovídání,
jak před Bohem
tak i před všemi vámi.
954) CELÁ ROTA
Krev jeho na nás buď i na naše syny,
pomsta nebude vylitá bez viny.
955) PILÁT
Nechť se tedy naplní vůle vaše. ||...tehdy...
Propusťe vězněného lotra Barabáše.
Ježíš, ten prorok, ať jest ukřižován,
ortl na něho hned bude vydám. || ortel...
( Barabáš z opony 2. uteče pryč. Pilát si sedne.)
956) KAIFÁŠ || KNÍŽATA A SENÁTI 154 166
Tak dobře učiníš, nebudem tebe v nenávisti míť,
my za tebe budem milost císařskou prosiť, || za tebe...
bys ty mohl po všecky časy naším správcem býť, || bys ráčil našim správcem po všechny časy býť
naše práva šťastně zastával a řídil. || císařské práva.....
|| (Barabáš propuštěn. Pilát sedne na stolici.)
957) POTENTÁTOR
Silencium, silencium,
ať se nic neopomine,
neb ten zvyk a práva mají Římané,
že pro každého zločince,
mají býť čtené sentence.
Všem chci veřejně ohlásit, || Chčtení chci...ohlásiť
proč smrt podstoupit musí, ||...podstoupiti...
to jest od práva římského,
císaře Tiberia, pána našeho.
Nynčko jednoho zločince,
bude se čísti sentance,
který mnoho zlého činil,
lid sprostý vejřevně bouřil,
hned od samé Kalileje tupil práva i císaře,
za to má vzíti odměnu podle pravidl Římanů. ||...vzíť...
Jak se sentence prohlásí,
zločinci se troubit musí. ||...troubiť...
nynčko, když tomu zločinci bude číst jeho setenci
Velikomocný a slavný Pilát,
hleďte se k tomu zachovat. ||...zachovať
Hleďte troubiti po třikrát.
( Trumpety troubí intrado 3.)
958) PILÁT ( Vstane.)
My, Poncius Pilatus,
římského císaře Tiberia zřízený,
soudcem a vladařem ustanovený v Judsku a v Jeruzalémě,
od císařské milosti mně udělené
nějaké místo, z té moci dovoluji a poroučím,
jak vydávám na něj dle žaloby
od knížat jeruzalémských, || knížat jeruzalémských
také od starších lidu židovský.
Předně, 155 167
že se Bohu rouhal, || že se jeho Bohu
neb se synem božím činil.
Za druhé, že se rouhal knížatům jeruzalémským
a chtěl zbořit chrám židovský. ||...zbořiť...
Za třetí,
že jest chtěl zákon židovský zrušit, ||...zrušiť
své učení zas založit. ||...založiť
Při tom se nazýval králem židovským býť,
protož se mu milost nemůže stát, ||...stáť
jak jest u mne obžalovaný, ||...u mně...
má býť na kříž pověšený, ||...na kříži...
nahý, uprostřed dvouch lotrů,
třema hřebíky přibitý, ||...řebíky...
tak musí na kříži pníti.
Tak, já tedy mou právní ||...já tehdy...
hůl lámu nad ním, || hůl nad ním lámu
ať se vůle vaše naplní. || ať se vaše vůle vyplní.
( Pilát přelomí hůl nad Ježíšem.)
|| ( Pět hodiny bije.)
959) POTENTÁTOR
Ať jest tedy všechněm známo,
jaké jest právo vydáno
na proroka falešného
Ježíše Nazaretského,
dle knížat jeruzalémských,
všech eksamentů vyjítých. ||...exzementů...
Na něm vina neslýchaná
vynašla se přede všema.
Vydával se za Boha izraelského,
neb se činil synem jeho.
Chtěl zkazit Mojžišů zákon. ||...zkaziť...
Nám všechněm záleží na tom.
Vivat, vivat ponejprv.
( Troubí.)
Za druhé všem ohlašuji, ||...prohlašuji
že měl spolky s ďáblami.
Kkouzla, čáry provozoval,
zeměpána potupoval.
Vivat, vivat, zas podruhé.
( Troubí.) || ( Zas po druhé troubí.)
Od Piláta ortl vydán, ||...ortel...
že má býti ukřižován.
Na kříži třemi hřebíky, ||...řebíky
on musí být přibitý,
mezi dvěma lotry viset, ||...viseť
nahý má svůj život skonat. ||...skonať
Protož všechněm hlásiť sluší,
že ještě dnes zemřít musí. ||...umřiť...
( Troubí.)
960) MISTR POPRAVNÍ || MISTER
Chaso, jste k tomu povolaná, ||...ste k tomu...
slyšeli jste od Piláta ||...ste od... 156 169
na něho ortl vydaný. ||...ortel...
Chopte se jej, jak naň sluší. || Chopte se ho...
Zatím jej veďte do jeskyně,
|| ještě dnes on zemříť musí.
neboť k tomu dlouhý čas není. (ŠILHAN NEMÁ.)
961) KAT NADANVER || NANDAVER
Již ti došel čas tvého mámení, ||...čas mámení
jak si komu učinil, tak se ti odmění.
( Ježíše odvedou do opony 4.) || ( Ježíše ukládají.)
962) POTENTÁTOR
Již jest po přečtení orteli,
abyste tomu všichni rozuměli,
tesaři, kováři, ať jsou pohotově, ||...ať sou...
ať to jest brzy hotové.
Tesaři mají kříže dělati,
kováři železné hřebíky taky, ||...řebíky...
to pro toho svůdce býť mají.
Lotři býť mají na kříži přivázaní, || Lotři na kříži mají býť přivázáni
pro toho svůdce má býť kříž vyšší.
|| Pro ty dva lotry mají být nižší.
Ten svůdce sám sobě kříž nésti musí. || ten svůdce sám sobě musí kříž nésti
Lotři se musí na provazích vécti || lotři se nas prova zích musejí vécti
až k místu, kde mají ty kříže stát, ||...stáť
ještě dnes se to musí vykonat. || ještě dnes musí se to vy konať.
( Ježíše Kati přivedou. Kříže, hřebíky, lotry a jiné věci.) || ( Ježíše Kati přivedou, řebíky a jiné nářadí snášejí.)
963) PILÁT
Svědčí mu jeho nápis dát. ||...dáť
|| K Služebníku.)
Tobě, služebníče, nařizuji, nemeškej ho psát || Tobě nařihebrejsky, řecky a latinsky, zuji
první a druhá litera:
Ježíš Nazaretský,
třetí a čtvrtá, král židovský.
V tom se zavírají jeho viny všecky.
964) ANÁŠ || KNÍŽATA
To nedovolujeme, Piláte Poncký,
abys dal psáti, král židovský. ||...psáť...
To musíš dáť psát jiné jméno, || Ty musíš dáť psať jinší...
aby se to jedno a druhé sdělilo, ||...jedno od druhého...
kdyby to některý z našich lidu četl,
aby potom žádný křik nebyl. ||...nebyl o to
965) PILÁT
Dost jsem vám po vůli činil 157....169.
Já jsem jej na smrt odsoudit nemínil.|| Já sem...odsoudiť...
Vám se to k vůli nestane,|| Vám k vůli se to stane
co jest psáno to zůstane.
( Dají kříž na ramena Ježíši
a od opony 1 dou k oponě 5 chodbou dolů, až na místo. Vojsko de za Katy.
Kati s Ježíšem jdou napřed.
Ježíš si kříž nese a lotrů nesou Židi za vojskem.)
Matka a Majdalena a Jan jdou od opony 5. proti ním.)
|| VÝSTUP 27.
966) MAJDALENA
Ach matičko, nelekej se,
tvůj synáček sám kříž nese.
Jdou za ním i před ním kati, || Dou za ním....
není možno jej viděti, || ...možno ho....
mnoho lidu jest na všechny strany.
967) MATKA
Jene, tys tu povědomí,
nese kříž, mé potěšení,
prosím teď, pojď se mnou nyní || poď se mnou, prosím tě
naproti němu,
kudy jest vedený.
968) JAN APOŠTOL
Matko milá, jdu s tebou nyní, ||...du s tebou
chci ti v tom věrně posloužit.
My musíme touto ulicí jít, ||...jíti
neboť tady je všady lid. || poněvadž...
( Matka a Majdalena jdou proti Ježíši.
Matka padá před Ježíšem.)
969) MISTR POPRAVNÍ || VOJÁK DIDAŠKALUS
Pohleď, ženo, na tyto hřebíky, ||...hřeby
těmi syn tvůj bude přibitý. || těma.....
970) MATKA
Ach, mé jediné potěšení,|| jediné ze všech potěšení
přijmi ode mně poslední políbení.
( Matka políbí Ježíše.)
971) KAT NADANVER ( Strčí Matkou.) || NANDAVER
Chceš-li, odstup, nepřekážej mi
a nečiň pokřiku mezi námi.
|| daremné jest tvé oškerování
|| VOJÁK POMUCION
Ty, ani žádný jiný
jemu v tom nepomůže.
( Ježíš upadne.)
972) SETNÍK || VOJÁK VITUS 158 170
On nám nedonese kříže,
musíme jemu někdo nápomocen býť.
973) MISTR POPRAVNÍ || VOJÁK AKONCIUS
Nesmíme jej v cestě umořit, || Nesmíme ho...umořiť
nedovedli bychom předsevzetí svého,
měli bychom nečest z toho.
974) SETNÍK || HEJKMAN
Přinuťme člověka toho,
který naproti nám v cestu jde. || který napříč nám...de
Jistě z této vesnice bude. ||...vesnice de.
Pojď, však na tebe čekáme. || Poď
( Šimon de proti ním, Zástup stojí.)
975) ŠIMON SEDLÁK
Pánové, copak chcete mne? ||...chcete mně
976) SETNÍK || HEJKMAN
Abys donesl tento kříž,
neboť nám pod ním klesá již.
On by to sám nedokázal,
poněvadž v rovině klesal,
teprve má nahoru jíť. || teprva
977) ŠIMON SEDLÁK
Jaký plat mám od toho míť?
Snad ranami vyplácíte?
Na ten způsob nezjednáte
vy nádeníka žádného,
abyste seprali jeho,
kdo by vám pilně pracoval.
Já bych ten kříž na sebe vzal,
abych od vás, jako on, bit byl. ||...biť
Vždyť jsem vám nic neprovinil, || Dyť sem....
rovně on mne se zdá taky. ||...mě...
978) KAIFÁŠ || KNÍŽATA
My tobě chceme plat dáti, ||...plať dáti
neboj se bit býti nemáš.
979) ŠIMON SEDLÁK
Copak za to dostanu od vás? || co za to....
Prv než ho na sebe vezmu,
musím zvědět, co dostanu.
Zadarmo já nerad dělám.
|| ŽID JUDAS
Nes, já tobě zaplatím sám.
Ostatní tobě přidají,
ale jen ti, kteří mnoho peněz mají.
Kdo nic nemá, co tobě dá?
980) MISTR POPRAVNÍ || VOJÁK AKONCIUS
A copak ty s námi svedeš. || A copak si s námi svede
On s námi nevyřídí nic,
nebo nás je kolik tisíc. 159 171
On nám málo naporoučí.
Vem na sebe ten kříž rači,
poněvadž nejsi obyvatel této vlasti,
musíš mu pomoct na horu Kalvárije ten kříž nésti.|| nésti ten kříž.
( Šimon bere na ramena kříž.)
981) ŠIMON SEDLÁK
Ach, jak veliká jest ta tíž.
Rozsudek naši předkové učinili,
aby nic dokonce z pohany neměli,
neboť já jsem pohan, nejsem žádný Žid.
Ne vám,
ale jemu chci posloužit. ||...posloužiť
|| ZPĚV
Šimon tak zemdlenému
nésti kříž pomáhá
na horu Kalvarii.
Zase v bráně padá
Páne velice strýzněný.
Židé jej zvihají,
katané jej nohama
ukrutně kopají.
( Zástup zase de.)
982) VERONIKA
Kterak bych spatřila lékaře svého,
neb mne učinil mnoho dobrého, ||...mně...
neboť jej vedou z města ven.
Ach, jak on jest velice ztrýzněn.
Kýž možné jest tobě posloužit, ||...posloužiť
ráda bych chtěla krev setřít
z tvých svatých očí zalitých,
bys mohl cestu patřiti.
Pro zástup k tobě nemohu,
ach, můj Ježíši nevinný.
Kýž je možno k tobě se dostať, ||...možno se k tobě...
abych tobě mohla šat podať, || aspoň bych tobě šat podať
bys sobě krev z očí setřel, mohla
abys tu cestu kamenitou viděl.||...tu kamenitou cestu.uzdřel
Též i tvá svatá tvář by ušetřena byla,
aby na ni krev neskorovatěla.
(Veronika přijde k Ježíši a podá mu šat.)
983) VERONIKA
Přijmi, Ježíši nevinný,
tento šat tobě k utření.
( Ježíš vezme šat.)
984) JEŽÍŠ
Milé jest mně tvé posloužení, || Milé je mně....
děkuji tobě, Veroniko, milá,
že jsi mně tak ze srdce posloužila. || že si mně.....
Nelitovala jsi nic roucha svého,
mé krví utření podala jsi ho, || mé krve utření....
památku ti na něm zanechám. || památku na něm ti zanechám
( Ježíš se utře a dá ji roucho.)
986) JEŽÍŠ 160 172
Tu máš, Veroniko milá, || Tu máš, Veroniko,...
zas jej tobě dám
na památku tvého potěšení,
jest na něm můj obličej vytlačený.
986) VERONIKA
O Ježíši, tvoje rány || Ježíši....
zajistě jsou vytlačeny
na tom šatu obličeje tvého,
abych měla potěšení z něho.
Budu jej ve vážnosti míti
nade všecko do mé smrti.
O, přerozmilý obličeji krásný, || Přerozmilý...
ty si byl nad slunce jasný,
od ran tvář tvá svatá jest zemdlená, ||...tvá jest..
tak jako modrá fiala. Rovně též jeho tělo,
mnoha ran jest vytrpělo.
( De pryč.)
987) JUDITA || ŽENY PLAČÍCÍ JUDITA
Ach, mé rozmilé matrony,
již jest ten prorok vedený || již gten prorok jest...
ven z města na ohavnou smrt.
988) PARONA
Copak on tak zlého doved,
on veliké dobrodiní činil, ||...dobrodiní lidem činil
mnoho nemocí uzdravil,
němým jazyk rozvazoval
i hluchým sluch navracoval,
též slepým zrak navracel,
očišťoval malomocné,
mnohé jiné divy činil.
989) EMERCIANA
Takle se mu svět odměnil, || Tekhle
to má za své dobrodiní,
neboť jest ve všem nevinný, || nebo...
žádnému nic neublížil.
990) REBEKA
Někdo jej zajistě obvinil
u knížat našich lakomých.
Všivšude ctižádostiví,
ti po bohatství toužejí,
dle zákona nesoudějí,
nikde zajistě žádného,
dle Jeremiáše ctného,
kterak někdy prorokoval, 161 173
že on ve svém Písmě napsal.
Jestli se nám s pravdou spříčí,
nedbejme na jeho řeči,
již to Písmo naplněný.
JUDITA
Hůř jest nežli Job zraněný.
Nade všecky měl tvář spanilou,
nyní nemá podobu svou.
991) EMERCIÁNA || VŠICKNI
O Ježíši, co jsi učinil,
beránku nevinný, co jsi zavinil? ||...co si...
Patříme na tvůj obličej,
jesti celý krví zalitý ,
patříme bolestné tělo,
kterak jest velmi zraněno.
Od nuh až do vrchu hlavy
nenajde místečko malý,
aby nebylo ztrýzněný.
992) JEŽÍŠ ( K ženám.)
Neúplačte nade mnou, milé matrony, || ...milý...
ale plačte nad sebou samy,
také i nad syny svými,
neb na vás přijde soužení,
o němž nebylo slýcháno.
Řeknou, blahoslavené životy, který nerodily. ||...blahoslavené břichy...
prsy, kteréž nekrmily, ||...kterýž...
neb řeknou k horám, padněte na nás,
pahrbkové přikrejte nás,
neboť se tyto věci činí na dřevě zeleném,
což se bude díti na suchém. ||...díť...
( Přijdou na místo.)
993) MISTR POPRAVNÍ || MISTR
Chaso, rychle se chovejte,
z něho nejprv míru vemte.
Vrtejte do kříže díry, || vertejte díry do kříže
abyste dobře trefili,
ať jest natažený, jak struna.
994) KAT ZAROES
Hned se to všechno vykoná. || Hnedle se to...vyplní
( Ke katu Dioškorasi.)
Vem jeho ruce, natáhni.
995) KAT DYOŠKORAS 162 174
Vidíš, zlosyne, pohlédni,
těmito hřebíky budeš prohnaný. || těmato hřeby...
( Ukáže mu hřebíky.)
Kdybys byl v kázni chovaný,
nebyl bys s nima prohnaný.
( Kati berou míru, vrtají díry, položí na kříž Ježíše.)
|| ( Šest hodin bije. Berou míru, vertají díry. Položejí na kříž Ježíše.
996) KAT NERYNTÁRYN
Musíte jemu pravou ruku ke kříži přitáhnout, || přitáhnouť
aby bolestí nemohl trhnou.|| ...bolesti ni nemohl trhnouť
Já hřeb do přehybu vrazím.
997) NADANVER || NANDAVER
Hned na ni provaz založím.
( Kat Nadanver váže provaz na pravou ruku.)
998) KAT NADANVER || NANDAVER
Již bezpečně můžeme táhnout, || ...táhnouť
neb s ní nebude moci trhnout.||... neb ní...trhnouť
( Kat Neryntáryn dá hřeb do dlaně.)
999) KAT ZAROES
Tluc hodně kladivem, abys prorazil kost.
1000) KAT DYŠKORAS
Neboj se, já budu tlouct dost.
( Uhodí na hřeb 13 krát.)
1001) KAT DYOŠKORAS
Nyní k levé ruce jděte, ||... ruce děte
silně mu ji přitáhněte,
co jsme u pravé ruky přidali, ||co sme
abychom to zas dotáhli,
ať jemu vystoupí žíly.
1002) KAT HERYNUS
Natahujem ze vší síly
a předce do přehybu dotáhnout nemůžem. ||...přece...do táhnouť...
( Kat Herynus a Valeryán táhnou rukou ke kříži.)
1003) KAT VALERYÁN
Vraz jemu ten hřeb tady do dlaně.
( Kat Zaroes vrazí hřeb do dlaně,
Valeryán uhodí 14 krát.
1004) MISTR POPRAVNÍ || MISTR 163 175
Nyní nohy natahujem, ||...natahujme
jednu na druhou položme.
( Kat Neryntáryn a Herynus natahujou nohy.)
Pravou na levou položte,
obě dvě jedním hřebem probíte.||...jedním řebem prorazme
( Kat Nadanver dá nohy na sebe.
Kat Dioškoras vrazí hřeb. A uhodí 15 krát.)
1005) KAT VALERYÁN (ŠILHAN ZDE TUTO REPLIKU NEMÁ.)
Nuž zdvihejme ať rovně stojí,
jak patří, ať je vyhotovený.
1006) MISTR POPRAVNÍ || MISTR
Již jest to vše přihotovený. ||...přihotoveno
Ať jsou ty kříže vyzdviženy.
Toho svůdce doprostřed a lotry po straně, ||..do prostředka
ať jej vidí každý snadně,
ať jej všichni lidé znají.
|| KATI A VOJÁCI
Nuž zvihejme, ať rovně stojí,
jak patří, ať jest vyhotovený.
(Kati a Židi zdvihají kříže.)
1007) KAT VALERYÁN
Kdepak máme jeho šaty,
budem se s nima děliti.
(Kat Valeryán vezme sukni.)
1008) MISTR POPRAVNÍ || MISTR
To vám patří, s tím se dělte,
jen tu sukni netrhejte. || a tu sukni...
Čí bude, losujte o ní,
neb jest tkaná, šitá není.
1009) KAT NADANVER || NADANVER
Kamarádi, hrejme o ní,
kdo z nás vyhrá, vezme si ji.
Ty začni první. || Tu začni první
( Kat Herynus vezme kostky.)
1010) KAT HERYNUS
Kýž jest na šťastné hodění.
( Kat Herynus hodí kostky.)
1011) KAT HERYNUS
Já jsem skoro na nic hodil, || Já sem
jenom čtyry jsem urazil.
Kamaráde, kostky tu máš.
( Kat Nerytáryn hází.)
1012) KAT NADANVER
Kamaráde, kolik ty máš?
1013) KAT NERYNTÁRYN
Osem, bratře, jsem urazil. || Osm ...
1014) KAT ZAROES 164 176
On lepší, nežli ty, trefil.
Kolikpak já urazím teď. ||...tejď
( Kat Zaroes hodí.)
1015) KAT DYOŠKORAS
Tys, bratře, urazil devět.
Kolik já urazím, bratře?
( Kat Dyoškoras hodí.)
1016) KAT VALERYÁN
Ty nemáš více, jenom tři, ||...nežli tři
tobě ta sukně nepatří.
Z nás ji někdo vyhrajeme.
Ach, kýž mne na dvanáct padne, ||..mně na dvanáct..
by mne přišla sukně jeho. || by mně...
( Kat Valerián hodí.)
1017) KAT NADANVER || NANDAVER
Chybí tobě dvě do toho.
( Hodí.)
Já jsem vyhrál roucho jeho,
mne to snad bylo souzený. || mně to...
( Kat Nadanver si vezme sukni.) || NANDAVER
1018) JEŽÍŠ
Otče, odpust jim,
neboť nevědí co činí.
1019) KAIFÁŠ || KNÍŽATA
Jsi-li ty syn boží vyvolený, || Si-li...
zpomužeš sobě sám,
jsi-li ty izraelský král. || Si-li...
|| ( 7 hodin bije.)
1020) SENÁT LEVAS || SENÁTI
Cha, cha, který ruší boží chrám,
ve třech dnech jej zase vzděláváš. ||...jej zas...
1021) ANÁŠ || KNÍŽATA
Aj, vidíte, nový bůh náš.
Doufal v Boha, nechť ho, chce-li, vysvobodí. || Dofal
Jiným spomáhal, sám sobě nemůže spomoci..
Nechť stoupí z kříže král židovský,
hned budeme v něho věřit. || budem věřiť v něho
1022) LOTR NEKAJÍCÍ
Tys měl moc jiným pomáhat, ||...spomahať
můžeš nás i sebe retovat. ||...retovať
Jestli nám spomůžeš, sobě taky, ||...a sobě taky
my budem v tebe doufati, || mýť...
právě v tebe uvěříme.
Nic nemůžeš, dobře víme,
zajistě je s tebe mamič.
1023) LOTR DYSMAS
Zdaliž se Boha nebojíš,
že se jemu rouhati smíš.
Snad se nebojíš zatracení?
Za spravedlivé odsouzení ||...Za spravedlivě... 165 177
my spravedlivě trpíme,
hodné věci za své skutky bereme,
ale tento nic zlého neučinil.
On neprávě odouzen byl
k smrti kříže tak ohavně.
( Lotr Dysmas se obrátí k Ježíši.)
1024) LOTR DYSMAS
O Pane, pamatuj na mne, ||...na mně
až přijdeš do království tvého, || když přijdeš...
vezmi mne sebou do něho, || vezmi mně k sobě do něho
nebo mám naději k tobě.
|| ( 8 hodin bije.)
1025) JEŽÍŠ
Amen, amen, pravím tobě,
ještě se mnou dnes budeš v ráji.|| dnes se mnou budeš v ráji
1026) MATKA
Ach, já smutná, zarmoucená,
tebe synku budu zbavená.
Komu mne smutnou poručíš,
když se se mnou žalostivě loučíš?
( Matka a Jan stojí pod křížem.)
1027) /JEŽÍŠ/
Ženo,
Jan syn tvůj
a Matka tvá, Jene. || ej Matka tvá, Jene
( Silně.)
Eli, eli lamasabatchány.
1028) KAT VALERYÁN || KAT POMUCION
Eliáše volá tento.
1029) KAIFÁŠ || KNÍŽATA
Nechte, přijde-li Eliáš,
aby se smiloval nad ním.
1030) JEŽÍŠ
Žízním, ach, žízním.
1031) KAT ZAROES || KAT DIDAŠKALUS
Jen počkej, já tebe napojím.
( Kat Zaroes dává Ježíši píť.)
1032) JEŽÍŠ
Již jest všecko dokonáno.
1033) KAT HERYNUS
Vždyť jest tobě i pít dáno. || Dyť jest...
|| ( 9 hodin bije. Mrtvý de z hrobu ke kříži.)
1034) JEŽÍŠ
Otče, v ruce tvé poroučím v Ducha mého.
1035) ŽID JUDAS
Nyní se poznává tvá moc,
když si mohl dřív jiným pomoct, || dyž mohl dřív...
měl si moc jiného vzkřísiti, || měls moc...
žádný ti nemůže pomoci.
( Mrtví pod křížem padají.) 166 178
1036) ŽID JUDAS
Mne se počíná stýskat, ||...stýskať
raděj pojďme všichni domů.
Zítra se uradíme tomu, || Zejtra....
by těla nevisely,
neb by nám na posměch byly,
poněvadž je veliká noc.
1037) ŽID MACHAT
Bratři, my s to nemáme moc.
Musíme Piláta prosit, ||...prosiť
by ty těla nechal složit. ||...složiť
1038) ŽID ROBOÁM
Již, bratři, můžeme k němu jít.||...jíť
( Židi všichni jdou k Pilátovi.
Knížata, Senáti dou do opony 3.)
1039) ŽID JUDAS ( Před Pilátem.) || ŽIDI JUDAS A REZIN
Velikomocný Piláte, náš pane,
důvěrně tebe žádáme,
abys ty ráčil nařídit, ||...nařídiť
ty zločince z kříže složit. ||...složiť
Ať hnátové jejich jsou zlámány, || Ať hnátové sou zlámány
v jistém místě zakopány,
neboť nám nastává slavnost. || neb nám...
My bychom nižádnou radost,
nýbrž hanbu bysme měli, ||...hanbu z toho měli
kdyby na kříži viseli.
Pošli tedy své rytíře, || Pošli tehdy...
ať oni ty těla z kříže
složí dolů, zlámou hnáty.
Rozkaž jim to vykonati,
neboť čas k tomu není. || poněvadž
Již bijou opět hodiny
a večerní čas se blíží,
aby rychle šli rytíři,
bez prodlení to činili.
( Židi zajdou za oponu 4.)
1040) PILÁT
Stane se to k vaší vůli.
|| Židi odejdou k Pilátovi. Mrtvý odejde taky.)
|| PILÁT
Ty, služebníče, nemeškej,
rychle setníka zavolej,
ať sem přijde bez prodlení.
SLUŽEBNÍK PILÁTŮ
Z tvé milosti nařízení, || Z té milosti, z nařízení
již jdu rychle bez prodlení.|| již du...
( Služebník de ke kříži.)
1041) SLUŽEBNÍK PILÁTŮ
Setníku, pane rytíři,
také i všichni žoldnéři.
Z nařízení Piláta, vladaře našeho,
rychle z poručení jeho,
máte se k němu dostavit. ||...dostaviť
1042) SETNÍK || HEJKMAN
K jeho rozkazům má to být, ||...býť
co nařídí, ať to zvíme.
|| ( Ekzecírka.)
( Služebník de zpátky k Pilátovi.
Setník s vojskem a Katany de k Pilátovi.
Velení. Muzika.)
1043) SETNÍK || HEJKMAN ( Před Pilátem.)
O velikomocný pane,
Poncký Piláte, vladaři,
co rozkážeš nám ještě činit? ||...činiť
1044) PILÁT
Šlechetný setníku, rytíři,
máš pod mocí rytíře,
také všechny katane. ||...věechny katanové
Vám nařízení takové
dávám na místě císaře.
Dle veliké prosby židovské, || dle velké...
strany zločince na kříži,
neboť se večer blíží || poněvadž...
a sobota má nastati,
nemají tehdy zůstati,
jejich těla na kříži viset, || jich těla...viseť
musejí se dolů složit ||...složiť
a jejích hnáty zlomit, ||...zlomiť
v jistém místě zakopat. ||...zakopati.
Ten pak lotr nejprvnější,
má dostat odplatu větší ||...dostať...
za jeho v světě chování ||...jeho světě...
a v tom proroku doufání,
by se jeho jinší káli,
v tom proroku nedoufali,
jako on se opovážil,
by za to větších muk užil.
1045) SETNÍK ||HEJKMAN
To všecko, co jsi nám poručil, ||...cos nám...
slavný velikomocný pane,
rychle všechno uděláme, ||...všecko...
Pojďme tedy s ochotností. || Poďme tehdy...
( Zavře se opona 1.
Setník s vojskem a Katany de kříži. Muzika.)
1046) KAT VALERYÁN ( Pod křížem.)
Jak nim budou praskat kosti, ||...praskať
až se jen do práce dáme.
1047) KAT DYOŠKORAS 168 180
My to rychle uděláme. Mýť...
1048) KAT ZAROES
Nejprve prvního tlucme,
kdo co může vyraziti. || ...rozraziti
Neb se osmělil doufati,
toho zločince na kříži,
by za to větších muk užil.
( Dali Lotra 1. dolů, Dysmasa.)
1049) KAT NADANVER || KAT MANDAVER
Zlom hnáty, podej mi ho.
KAT NERYNTÁRYN
Pojďme teď na posledního,
zločince necháme naposled
|| ( 10 hodin bije.)
( Dají Lotra 2. dolů. Odnesou je za oponu.)
1050) SETNÍK || HEJKMAN
On jest mrtvý, dokonal věk,
zajistě hned času toho,
když poroučel ducha svého
Otci svému, Hospodinu,
neb se stalo v tu hodinu
veliké zemětřesení, || velké...
také i slunce zatmění,
lítosti jest učinilo, || z lítosti....
že byl Bůh pravý, dávalo
nám to patrně znamení,
ano i tvrdé kamení,
nám jistotu dodávaly,
hrozné skály se pukaly,
mrtví ze svých hrobů vstávali,
jejich těla jste dobře znali.
Jistě Syn boží byl tento.
( Přijde rytíř Lojin s kopím.)
1051) LOJIN RYTÍŘ || VOJÁK LOJIN
Já nevěřím, až zkusím to,
jsem žádostiv převelice || sem žádostiv...
probodnoutí jeho srdce,
ač k tomu zrak dobrý nemám,
ale vlmi ostré kopí mám. || proč však...
( Bodne a kopí zahodí.)
Co jest člověk a celý marný svět?
Jak sem bodl, hned sem prohléd
na toho ukřižovaného, 169 181
neboť jsem zraku ostrého.
mám nad ním velkou outrpnost,
co on dostal ran nevinný,
jak mne nad ním srdce bolí.(ŠILHAN NEMÁ)
( Lojin klekne. Setník a vojáci kleknou též, Kati dou pryč. ) || ( Hejkman a jiní vojáci kleknou. Kati dou pryč.)
LOJIN RYTÍŘ
Ach, jak sem tobě zle činil.
Buď milostiv mne hříšnému. ||...mně hříšnému
( Bije se v prsa.)
Ach, jak sem tobě zle mluvil,
odpusť nnbe hříšnému. || odpust mně
( Bije se v prsa.)
O beránku trpělivý,
odpusť mne hříšnému viny.
( Bije se v prsa. Setník a vojáci bijou se také v prsa. Setník s vojskem odejde. Muzika.) || ( Lojín a vojáci se bijou v prsy. Vojáci dou pryč s Hejkmanem.)
LOJIN RYTÍŘ ( Zpívá.)
1) Ach, já hříšník zarmoucený,
já největší v tom světě, || a největší...
jsem zbavený potěšení || sem
mého Krista Ježíše.
Odebral se pryč ode mne || odebral se jest ode mně
a na kříži umírá,
krev jeho předrahé ceny
za mne hříchy vylévá.
2.) Ach, hory, padněte na mne
a mstěte se nade mnou.
Nejsem hoden bych na světě, ||..býť na světě
učiňte konec se mnou.
A hned mé oči v hojnosti
slze sobě vylejte, || slzi sobě rozlejte
mého Ježíše bolestí
srdcem oplakávejte.
3.) Nejsou hodné oči moje || Nejsou hodny....
na Ježíše patřiti,
poznávám já hříchy svoje, ||...moje
musím se sám styděti.
( Zůstane stát.) || ( Ostatně stáť.)
Já předce k Ježíši půjdu, ||Však předce...
jeho nuh se nespustím, || nuch...
silně se ho držet budu, ||...držeť budu
jistě milost obdržím.
Nyní budu rány ukřižovaného rozjímat ||...rozjímať
a marnost světskou od sebe odvrhovat. ||...odvrhovať
Pohlédnu vzhůru na něho, || zhůru...
( Lojin pod křížem.)
spatřím hlavu trním zbodenou
( Klekne.)
O přesvatá hlavo mého pána,
( Spíná ruce a vstane.) || ( Stiskne ruce.)
kterak si trním zdobená || Ach, kterak...
a má hlava jest zastřená, ||...jest vydýrovaná
nebudu ji zastírat více. || fydirovať 170 182
|| nýbrž svůj premovaný klobouk
chci své hlavy dáť.
Složím přilbu z hlavy i drahé třapce.
( Odhodí z hlavy přilbu.) || (Zahodí klobouk.)
Dále pohlédnu na oči,
tuť mne má mysel nestačí, ||...mně...mysl nestačí
Vidím je krví zalité,
Což jsou mé viny veliké,
které jsem já tobě činil
a ty jsi mi zrak proměnil. || a ty si...
Nechci na marnost víc patřit, ||...patřiť
rač mne mé hříchy odpustit. ||...mně...odpustiť.
Patřím v ruce roztažené
tupíma hřebíky prohnané, ||...hřeby prohnané
já pak rukavičky nosím.
Té chvíle je pryč odložím. ||... je z rukou složím
Nebudu jich více nosit, ||...nosiť
rač mne to z lásky odpustit, ||...mně ...odpustiť
co jsem rukama prohřešil. || ...sem rukama...
(Zahodí rukavičky, spíná ruce.)
Vidím tvůj svatý bok proklaný,
které jsem já nesmyslný
směl se lehkovážně opovážit, ||...opovážiť
své ostré kopí vrazit || své ostré kopí v bok vraziť
tobě do srdce široce.
Ach, odpusť mne, milý tvorče, ||...odpust mně...
co jsem prohřešil žádostí,
taky mojí prudkou zlostí.
Kopí nechci více nosit, ||...nechci více patřiť
zbraň poboční hned odložím. ||...hned odložiť
( Zahodí šavli a kopí.)
Raději podstoupím smrt,
než bych tu zbraň, ze země zved.
O, Spasiteli Ježíši,
ty jsi Pán a král nejvyšší,
zajistě pravý Mesiáš,
pán Bůh a Vykupitel náš.
Máš celé tělo zedrané
a já mám šaty nádherné.
Svleču sebe kabát, vestu, || Svundám sebe...
chci za tebou hledat cestu, ||...hledať...
po které jsi po mnoho let kráčel
a napravoval tento svět.
Též i šat z hrdla odložím. || I šat z herdla...
( Svleče kabát, vestu i šátek z krku odhodí.)
Nyní na tvé nohy patřím,
jedna na druhou složené,
jako struna natažené,
obě proražené hřebem. ||...proražený...
Což nikdy žádný pod nebem
takovou bolest nezkusil.
Já abych obuvy nosil ||...obuje...
na svých nohou tak nádherné.
Složím je z nich té chvíle. || Složím je z mých nuch té... Ty jsi bosu po světě chodil, || Ty si bos po světě...
všem lidem si na příklad byl.
(Vyzuje obuv.)
Budu následovat tvé šlépěje, ||...následovať...
půjdu do Kapadocije, ||...Kapaducije
tam budu rozjímat tvé umučení, ||...rojímať...
abych dosáhl věčného spasení.
( Lojin de za oponu 4. Muzika.)
1052) MATKA
Ach, já matka zarmoucená,
ach, kýž tělo mého syna || o, kýž...
z kříže dolů jest složeno,
ať by bylo pochováno,
by na kříži neviselo,
hanby víc netrpělo.
Ach Bože, pošli někoho,
ať by již sňal syna mého ||...Syna tvého
do večera dolů z kříže, || do večera z kříže
mému srdci zlehčil tíže.
1053) MAJDALENA
Kdo mne něšťastné pomůže, ||...mně..
kam se obrátím zarmoucená,
když tebe budu zbavená.
Ty jsi byl mé potěšení
a kýž jsi z kříže složený. || o kýž...
Nechci bez tebe živa být. ||...byť
Bych tebe viděla pohřbít, ||...pohřbíť
abych o tobě věděla,
vždycky se s tebou těšila,
neb ty jsi mé potěšení, || neb si ty...
srdce mého posilnění,
všecka radost na tom světě.
1054) MATKA
O hrozné srdce tyranské,
kterak mnoho krve panenské
zde vylité, jest k spatření. || zde veliké, jest...
( Jozef z Arymatyje přijde k Matce.)
1055) JOZEF Z ARYMATYJE
O matko, dej dovolení, || Matko...
abych já k Pilátovi šel,
za dovolení jej prosil,
by dovolil syna tvého
složit z kříže již mrtvého. || složiť...
Nám matko, líto jest velmi
tebe i jeho trápení.
My jsme se o to dost snažili,|| My sme se dost o to snažili
abychom jej z moci vymohli,
když jsme nemohli pomoct živému, ||...spomoct...
aspoň posloužíme mrtvému.
Ctný pohřeb mu učiníme. (ŠILHAN NEMÁ.)
Nejprve jej z kříže složíme, || nejprv...
|| ctný pohřeb mu učiníme
dá-li Pilát dovolení.
1056) MATKA
Za to vaše dobrodiní,
Hospodin vám to odmění.
Já vám děkuji srdečně,
že vy jemu lásku vděčně
mnohokrát jste prokázali. ||...ste...
( Jozef de k Pilátovi.)
1057) JOZEF Z ARYMATYJE
Velikomocný Piláte,
bez pohoršení žádám tebe, ||...žádám tě
bys mne daroval to tělo,
což ukřižováno bylo.
Jsa mrtvý, život dokonal, || Sa mrtvý...
bych jej ve svém hrobě pochoval, || bych jej svém...
zasloužil ctný pohřeb míti.
1058) PILÁT
Nemohu tobě věřiti, || Nemohu tomu
aby on pak brzy skonal, ||...brzo...
setník jest při něm stráž držel.
Služebníče, hned té chvíle,
vejdi pro setníka rychle,
od něj chci býť přesvědčený.
|| SLUŽEBNÍK PILÁTŮ
Ze slavného nařízení,
již du pro setníka nyní.
1059) SLUŽEBNÍK PILÁTŮ
Pane rytíři, setníku,
máš jíť k Pilátovi na chvilku,
jemu vysvědčení dát, || máš jemu vysvědčení dáť
zdaliž by již ten měl ten skonat, || měl prej ten na kříži umřiť
||od tebe chce toho zprávu míť.
co na kříži byl umučen. ( šILHAN NEMÁ.)
1059) SLUŽEBNÍK PILÁTŮ (šILHAN NEMÁ TUTO REPLIKU).
Ze slavného nařízení,
již jdu pro setníka nyní.
( Služebník de k Setníkovi.)
1061) SETNÍK || HEJKMAN
V rychlosti rád chci k němu jíť.
( Setník de s vojskem k Pilátovi. Muzika.)
1062) PILÁT
Šlechetný setníku, rytíři,
jestli je ten živ na kříži,
neb ty jsi při něm stráž držel, ||.... stráž stál
zdaliž by tak brzy umřel, ||zdaliž on život dokonal
ty o tom povědomost máš.
1063) SETNÍK || HEJKMAN
Velikomocný Piláte náš, || ...Piláte, pane náš
když ten ukřižovaný skonal
veliké divy i zázrak se stal.||veliký div i zázrak...
Hrobové se otvírali,
z nich mrtvá těla vstávali, ||...mrtvé těla..
my jsme je patrně znali. || my sme...
že jest Bůh znamení dávaly.
Hvězdy, měsíc, také slunce
zatmnělo se převelice,
skály tvrdé se pukaly,
zemětřesení se stalo.
On musil Syn boží býti, 173 185
za to já chci přísahati,
však o tom všem bude známo.
1064) PILÁT
Ať jest mu tělo vydáno.
( Setník s vojskem de za oponu 4. Muzika.)
1065) PILÁT
Josefe, přistup sem blíž,
ať můj rozkaz dobře slyšíš.
Císařské moci mně udělené, || ...mně moci
skrze toho rytíře jest tobě dané,
tělo Ježíše mrtvého
nejprve slož z kříže jeho. || nejprv...
Z ničeho ty strachu neměj,
dle způsobu jej pochovej.
Nevinně byl na smrt odsouzený, || ...odsouzen
já jsem na něm nenalezl žadné viny. ||...viny žádné
Nebyl ohled na Boha svého,
falešně žalovali na něho.
Má žádost byla jej propustit, ||...propustiť
a oni mne u císaře chtěli obžalovat, ||...mně...obžalovať
až jsem to k vůli ním učinil, ||...vám, Židé, učinil
jej nevinného na smrt odsoudil. ||...odsoudiť
Ním to bude na věčné odpovídání, || Nám to bude ...
já o tom nic nechci míť s nimi.|| ...míť s vámi.
1066) JOZEF Z ARYMATYJE
O Piláte, pane milý,
knížata naše mysleli, || naše knížata mysleli
to po celá tři léta,
jak by jej svedli ze světa. || jak by svedli...
Já jsem vždy o to stál, || Já sem...
mnohokrát proti ním povstal,
se mnou také i Nykodym,
oba jsme byli proti ním.
1067) PILÁT
Vůli máš jej z kříže sníti,
tu kde chceš jeho pohřbíti.
Uctivě pochovej jeho,
neměj strachu ze žádného,
že tě zastanu slibuji.
1068) JOZEF Z ARYMATYJE
Uctivě tobě děkuji,
velikomocný Piláte.
( Jozef odejde, zavře se opona 1.)
1069) JOZEF Z ARYMATYJE
Kdybych mohl někoho míť,
by pomohl jej dolů složit, ||...složiť
uctivě to tělo z kříže.
Mne to dokázati nelze, || Mně...
to přesvaté jeho tělo, || to svaté tělo
aby shozeno nebylo,
mne to jináč nelze činit. ||mně to...nelze činiť
1078) NYKODYM
Já chci tobě k pomoci býť,
pojď nemeškej jej složit z kříže || poď...ho složiť
Nazaretského Ježíše.
Nabr sebou plátno čisté,
ano, také vonné masti, ||...taky...
okolo sta liber může býť. ||...libr může ji býti.
S těma se bude mazati
to jeho přesvaté tělo,
aby se neporušilo.
( Dou ke kříži oba.)
1071) JOZEF Z ARYMATYJE
Dokud by se nesetmělo,
rychle pojďme to učinit, ||...poďme to učiniť
Matce na klín jej položit, ||...položiť
aby byla potěšená.
neb jest tuze zarmoucená.
1072) NYKODYM
Pod paže dám prostěradlo,
aby nám dolů nespadlo
svaté tělo zrovna na zem. || drahé tělo...
Jozefe, ty jsi kleště vem. ||...ty si kleště...
1073) JOZEF Z ARYMATYJE
Kleště i kladivo sebou mám.
Nejprve hřebíky zdobývám. || ...řeby...
Ty jenom drž silně tělo,
aby již víc neviselo.
1074) JOZEF Z ARYMATYJE
Matko, nebuď zarmoucená,
tu máš na klín svého syna.
My jdeme připravit hrob k pochování. ||...připraviť...
( Odejdou za oponu 5. Přinesou máry.)
1075) MATKA
O krásné líce vší slávy,
kam jste svou slávu poděly. || ...ste svou krásu poděly
Ústa medotekoucí,
dokonaly jste svou práci.
O nejsvětější ramena,
jak jste přelítostně zraněná. ||...převelmi zraněná
Prsa, bok a celé tělo, ||...všechno...
kam si svou krásu podělo.||...poděly
Ruce štědré k uzdravení, ||...uzdravování
jak ste z hřeby proraženy. ||... ste hřeby...
Také nejsvětější nohy,
jak ste probity, nebohý, ||...probité....
již jest vaše chůze přestala, ||...již vaše chůze...
mně smutná chvíle nastala.
Když sem tě prsy krmila, ach,
kam se má radost poděla,
když jsem tě živého v rukouch měla.
( Jozef a Nykodým přijdou a přinesou máry.)
JOZEF A NYKODÝM
Matko zanech všeho pláče,
raděj potěš svoje srce,
nebo moc daleko není,
musí být tělo pohřbený. ||...býť
( Dají tělo na máry.)
|| (Jozef a Nykodim dají tělo na máry.)
MATKA
Vám za vaše dobrodiní,
Otec nebeský vám to odmění.
( Dou všichni pryč. Ježíše nesou za oponu 5.)
|| Konec. Franc Šilhán. Konec. Konec.
Přepsal
Petr Doležal čís. d. 45.

***********************
Na závěr Šilhanova rukopisu je ještě tento záznam.
POČET ŘEČÍ

1. Opovědník - 1
2. Smrt - 16
3. Čert Demon - 23
4. Starý Herodes - 8
5. Mladý Herodes - 1
6. Služebník Herodův - 2
7. Pejcha - 7
8. Pokora - 3
9. Anděl I.- 1
10. Anděl II. - 2
11. Anděl III. - 1
12. Jozef - 17
13. Marie - 41
14. Malý Ježíš - 35
15. Měšťané Betlémští 3 - 3
16. Měšťan betlémský - 6
17. Doktor Radunes - 21
18. Doktor Samuel - 27
19. Doktor Matatiáš - 21
20. Doktor Kamát - 20
21. Majdalena - 26
22. Marta - 22
23. Lazar - 5
24. Pastýř - 11
25. Velký Ježíš - 123
26. Učedlník Jan - 24
27. \" Jakub - 16
28. \" Peter - 35
29. \" Ondřej - 7
30. \" Filip - 7
31. \" Nataniel - 6
32. Poutník - 10
33. Nikodym - 13
34. Jidáš - 62
35. Samaritánka - 8
36. Žena cizoložná - 2
37. Anáš - 58
38. Kaifáš - 65
39. Jan kníže - 40
40. Kníže Elexseander - 40
41 Malý žid Jabián - 13
42. Malý žid Azir - 10
43. Malý žid Eman - 11
44. Čert Antipol - 14
45. Čert Luciper - 8
46. Starý Žid Konzajn - 24
47. \" Žid Hyrkán - 29
48. \" Žid Machat - 29
49 \" Judas - 35
50. \" Žid Rezidendarius - 31
51. \" Žid Roboám - 28
52. \" Žid Kale - 30
53. Senát Joram - 28
54 \" Jizmar - 23
55. \" Hamata - 25
56. \" Sarabas - 25
57. \" Levas - 25
58. Potentátor - 6
59. Služebník Kaifášů - 25
60 \" Anášův - 20
61. Jozef z Arymatije - 10
62. Služebník Pilátů - 13
63. Pilát - 45
64. Prokula - 3
65. Hejkman - 45
66. Voják Kryzus - 14
67. \" Ponuncion - 14
68. \" Akonus - 14
69. \" Didaškalus - 14
70. \" Lojinus - 12
71. \" Vitus - 12
72. Mister popravní - 25
73. Kat Nandaver - 32
74. \" Zaroes - 29
75. \" Valerián - 27
76. \" XXXXXXXX
77. Kat Herinus - 31
78. Kat Neryntaryn - 28
79. Dioškoras Kat - 30
80. Strážný - 3
81. Hospodář - 2
82. Šimon malomocný - 1
83. Posel - 4
84. Veronika - 3
85. Salome - 4
86. Zuzanka - 4
87. Johanka - 4
88. Judita, žena plačící - 3
89. Parona - 2
90. Emerencie - 2
91. Rebeka - 2
92. Lotr nekající - 1
93. Lotr Dismas - 2
94. Sigutor - 3
95. Děvka Hespe - 2
96. Děvka Hynkedle - 1
97. Měšťan Jeruha - 1
98. Marie Kleofášova - 4
99. Šimon sedlák - 4
100. Barabáš.
(Pozor, jen 99 rolí, škrtnuta je role č. 76, přehled je zaznamenán na konci na str. 238-240. Na konci str.240 je připsáno:)
Museu Království českého
věnuje 1895 J. Harrach
*******************
Na předních stranách rukopisu si František Šilhan zapsal seznam svých knih:
HYSTORYE FRANCE ŠILHANA
1. Pěkne povydky pro pilne a poslušne ditky
2. Souvrah z chudoby
3. Život a přyběhy dvouch věznu v káznicy
4. Majolena, dcera krále z Neapolys
5. Povydka květne mladosti
6. Ukrutnost a laska. solni doly ve Veličce
7. Pekelna dilna. kdo komu jamu kopa atd.
8. Beranek.
9. Bolemil
10. Čaroděni Megera
11. Věnec. vypravování povidek díl .
12. Zlaty řetez a neb dobromislny kupec
13. Cykáni
14. Enoefa st.
15. Rolanbovi zbrojnossove
16. Rejnold Divosyn
17. Vypravovatel. dilek III
18. Beneš
19. Ejlenspygel
20. Strž. aneb dobrota odměny dojde
21. Bohumir prvni jeruzalemsky křesťancký král
22. Dvorskej Blazen
23. Rozlyčny Přyběhy
24. Abachuzan a tardys
25. Gostlyvec
26. Boj se smrti
27. Bitva u malplagetu
28. Lyzinka
29. Sedm mudrců
30. nestejné děti
31. Rozumbeg
32. Vina nevina
32. Visvětleni svatosti byřmováni
33. 2 krát o Majoleně a Petrovi
34. Zlatej Strom ztracená Voda
35. Smutny Ribař
36. Přihody Francouského Vychovatele
37. Sedm labuti
38. Zdenek ze Zasmuku
39. Palameryo na výstrahu všem věrným manželkám
40. Nalezeni Ostrova madirep
41. Šlechetna a krásná Melusyna
Rkp. Národní muzeum Praha IV E 30
Lidová hra o Umučení Páně. Psal Franc Šilhan, jenž si na předsádce poznamenal knihovnu o 41 svazcích.
Dar J. hr. Harracha, 23. 10. 1895,
16.5cm x 21cm.

Související Pojmy

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':