Databáze českého amatérského divadla

Texty: STROTZER, Milan: Faktografie 78. Jiráskova Hronova 2008, 1. část. AS 2008, č. 5, s. 13-21

FAKTOGRAFIE 78. JIRÁSKOVA HRONOVA 31. červenec–9. srpen 2008
Milan Strotzer
78. ročník Jiráskova Hronova (dále jen JH), festivalu amatérského divadla, byl koncipován jako celostátní mezidruhová přehlídka se zahraniční účastí. Uskutečnil se ve dnech 31. 7.–9. 8. 2008. Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR jej pořádaly NIPOS-ARTAMA Praha a Město Hronov. Hlavním pořadatelem v místě bylo Kulturní a informační středisko v čele se svou ředitelkou Marcelou Kollertovou. Odborným
garantem byl jako každoročně NIPOS-ARTAMA Praha. Ředitelka NIPOS Mgr. Lenka Lázňovská je současně předsedkyní festivalového výboru, vrcholového orgánu JH.
Spolupořadateli JH byly stejně jako v předchozích letech Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové, občanské sdružení Kruh Hronov, Sdružení pro
tvořivou dramatiku, Společnost amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků.

Letos do Hronova, podle všech dostupných indicií (některé jsou však exaktně neověřitelné – část návštěvníků se ubytovává bez zprostředkování organizátorů JH), přijel o něco větší počet účastníků festivalu, než tomu bylo vloni. Bylo jich cca 2100. Tento počet se ještě navýšil (přinejmenším zdvojnásobil) v závěru festivalu o ty, kteří si nechtěli nechat ujít podívanou na velkolepý ohňostroj.
Aktivně a bezprostředně bylo do festivalového dění zapojeno 1135 osob, z toho 235 členů souborů hrajících v hlavním programu, 483 v
doplňkovém programu, 355 účastníků seminářů a dílen včetně lektorů a organizátorů a 62 místních pracovníků a aktivistů. Počet dalších návštěvníků JH, které do Hronova přivedl zájem o divadlo, organizátoři odhadují na 950 osob. Přehlídková představení však navštěvuje
i publikum místní, které v této statistice podchyceno není. Uvedená čísla o počtech účinkujících a „dalších“ návštěvnících nevypovídají zbla nic o délce pobytu na festivalu.
Hrající soubory v hlavním programu jsou zvány zpravidla na tři až čtyři dny, ale pokud se jejich představení konají ve více dnech, pobytové dny se zmnožují. Navíc si nejeden soubor pobyt prodlouží na vlastní náklady, některý na celou dobu trvání přehlídky. Informační středisko již vloni a ještě výrazněji letos zaznamenalo rostoucí zájem o déletrvající pobyt na festivalu i u oněch „dalších“ návštěvníků.

Hlavní program
Základním zdrojem výběru inscenací do programu JH 2008 byly, tak jako i
v minulých letech, celostátní (národní) druhové přehlídky amatérského divadla. Většině z nich předcházely postupové přehlídky nižšího stupně. Jejich rozsah byl stejně mohutný jako v posledních letech. „Výběrový koš“ pro JH 2008 obsahoval na úrovni tzv. krajských postupových přehlídek či přehlídek celostátních a mezinárodních, která postupová kola nemají, více jak 1000 inscenací (vystoupení, performancí), z nichž se utvářel hlavní program JH.
Klíčové celostátní přehlídky měly podle propozic JH 2008 právo přímých nominací do programu JH, a to vždy po jedné nominaci za ten který druh (či oblast) divadla. Dále měly poroty přehlídek obligátní možnost doporučovat neomezený počet dalších inscenací, aniž by určovaly pořadí. Pro tvorbu programu JH 2008 byly klíčovými Popelka Rakovník, národní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti, Otevřeno v Kolíně, celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla, Náchodská prima sezóna, celostátní přehlídka studentského divadla, Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla, Šrámkův Písek, celostátní přehlídka experimentujícího
divadla, Wolkrův Prostějov, celostátní festival poezie, Dětská scéna v Trutnově, celostátní přehlídka dětského divadla a dětských recitátorů a Loutkářská Chrudim, celostátní přehlídka amatérského loutkářství.
Druhým zdrojem výběru byly návrhy uplatněné dalšími celostátními přehlídkami vymezenými propozicemi JH, které mohly doporučovat neomezený počet inscenací, a to opět bez určení pořadí. Pro 78. ročník JH k nim patřily Krakonošův divadelní podzim, národní přehlídka venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou, Kaškova Zbraslav, národní přehlídka jednoaktových her v Praze-Zbraslavi, Pohárek SČDO, národní soutěž divadelních monologů a dialogů ve Velké Bystřici a Tanec, tanec... Jablonec nad Nisou, celostátní přehlídka scénického tance.
Dalšími zdroji pro tvorbu programu JH byly návrhy – nominace zahraničních souborů a jejich inscenací, jimiž bylo pověřeno České středisko AITA/IATA. Dále doporučení střechových orgánů zájmových divadelních organizací, zabývajících se amatérským divadlem s celostátní působností. Možnost uplatňovat doporučení měl rovněž NIPOSARTAMA.
Zájmové divadelní organizace ani NIPOS-ARTAMA své pravomoci v roce 2008 nevyužily. I pro 78. ročník JH byl zdrojem programu rezervoár na JH nerealizovaných inscenací v předchozím roce. Tj. inscenací, které byly programovou radou či nominacemi v předešlém roce vybrány k účasti, ale z nějakých příčin se nemohly JH zúčastnit, respektive byly na takovém místě v pořadí, že se na ně nedostalo. V platnosti přitom zůstalo ustanovení o tom, že nominace uplatněné v předchozím roce z Loutkářské Chrudimi zůstávají v platnosti.
Poslední programový zdroj umožňovalo právo programového ředitele JH nominovat do programu inscenaci hostujícího souboru s výjimečnou inscenací přinášející inspiraci, přičemž uplatnění takového návrhu nebylo vázáno na statut amatérského souboru.
Připojme hned, že byly postupně osloveny 1. Farma v jeskyni Viliama Dočolomanského s inscenací Čekárna, 2. Slovácké divadlo Uherské Hradiště s inscenací J. A. Pitínského Divá Bára (Píseň o Viktorce, Karla, Divá Bára) podle Boženy Němcové a nakonec Divadlo v 7 a půl Brno s Pitínského inscenací hry H. Ibsena Nora, která na JH byla uvedena.
Návrhy z výše uvedených zdrojů se ocitly na stole programové rady JH 2008, která rozhodovala o jejich přijetí či nepřijetí a poté z přijatých inscenací sestavila pořadí, v jakém by měly vstoupit do programu JH.
Programová rada se sešla ke svému jednání na půdě NIPOS-ARTAMA v sobotu 21. 6. 2008 bezprostředně po skončení Wolkrova Prostějova, tj. z hlediska termínu konání poslední výběrové přehlídky pro JH s výjimkou Loutkářské Chrudimi, která se uskutečnila až na přelomu června a července.
Programová rada se tentokrát sešla v kompletním zastoupení daném propozicemi JH: zvolená předsedkyně Lenka Novotná (zastupovala na jednání Otevřeno Kolín), prof. PhDr. Jan Císař, CSc. (zastupoval v programové radě Šrámkův Písek), Štěpán Filcík (Loutkářská Chrudim), Naďa Gregarová (AITA/IATA), MgA. Jiří Hraše (Kaškova Zbraslav), Mgr. Jakub Hulák (Dětská scéna Trutnov), Marcela Kollertová (KIS Hronov), prof. Mgr. František Laurin (KDP Vysoké n. J.), MgA. Petr Michálek (Popelka Rakovník), Mgr. Elvíra Němečková (Tanec, tanec... Jablonec n. N.), Mgr. Milan Schejbal (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín), PhDr. Milan Strotzer (NIPOS-ARTAMA), MgA. Dominika Špalková (Náchodská prima sezóna), Ing. Dušan Zakopal (Pohárek SČDO) a Mgr. Alena Zemančíková (Wolkrův Prostějov).
V druhém kole svolal programový ředitel JH dr. Milan Strotzer v závěru Loutkářské Chrudimi zde dostupnou skupinu zasvěcených odborníků pro posouzení a vřazení návrhů z Loutkářské Chrudimi do pořadí určeného programovou radou JH tak, aby v závěru této v časové posloupnosti poslední celostátní postupové druhové přehlídky výběrové pro JH, mohlo být bez prodlení s konečnou platností rozhodnuto o základním programu JH 2008. Chrudimského rozhodování se dne 4. 7. 2008 zúčastnili vedle dr. Strotzera prof. PhDr. Jan Císař, CSc., Miroslava Císařová, Mgr. Alena Exnarová, Štěpán Filcík, Mgr. Jakub Hulák a Mgr. Milan Schejbal.

Výsledkem obou jednání bylo toto pořadí inscenací, které po přijatých nominacích
mohly vstoupit do programu JH:
1. DS Tábor, o. s. / režie Josef Konrád / František Nepil: Polní žínka Evelínka (Popelka Rakovník)
2. DS KUK! ZUŠ Praha, Biskupská / režie Ivana Sobková / Kolektiv souboru: Komunikační etudy (Náchodská prima sezóna)
3. Divadlo Samohana Hradec Králové / režie Josef Tejkl / Josef Tejkl: Asteroid Bejček (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
4. TotO Divadlo Praha / režie Hana Jůzlová / Etgar Keret: Knellerův letní tábor (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
5. Ženský amatérský spolek ŽAS Homole / režie Stanislava Kočvarová / Stanislava Kočvarová podle románu Viléma Neubauera: Sextánky (Krakonošův divadelní podzim Vysoké n. J.)
6. Geisslers Hofcomoedianten Kuks / režie Petr Hašek / Geisslers Hofcomoedianten podle libret k svatojanským oratoriím z let 1727, 1728 a 1730 od Heinricha Rademina: Nevyslovené Oraculum – Výmluvná mlčenlivost Ani muk! – Nepomuk! (Šrámkův Písek)
7. Divadlo Duha Polná / režie Petr Vaněk / Bohumil Hrabal, Václav Nývlt: Ostře sledované vlaky (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
8. LDO ZUŠ Harmonie Praha 6 / režie Vladimír Jopek / Jan Werich: O rybáři a jeho ženě (Dětská scéna Trutnov)
9. Divadelní klub Jirásek Česká Lípa / režie František Zborník / František Zborník: Pension (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
10. J.S.T.E. Artyžok a Dred Náchod / režie Ondřej Pumr / Ondřej Pumr: Dekalog: Pygmalion – Svatba – Kar (Šrámkův Písek)
11. Divadlo Luna Stochov / režie Luboš Fleischmann / Jean-Claude Danaud: Ach, ta něha našich dam! (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
12. Spolek loutkářů Na holou Hořovice / režie Ludvík „Říha“ Řeřicha / Ludvík „Říha“ Řeřicha podle Daniila Charmse: Nádherný letní den aneb Kdo jsme, kam jdeme a kolik na to máme času (Loutkářská Chrudim)
13. Loutkové divadlo Střípek Plzeň / Režie Ivana Faitlová a Martina Hartmannová / Ivana Faitlová na námět Františka Kasky: Hotel Beránek aneb Pozor, za dveřmi je vlk (Loutkářská Chrudim)
14. Loutkářský soubor Tichý jelen Roztoky / kolektivní režie / Karel Sabina, Jiří Jelínek a Tichý jelen: Mariage aneb Dobře prodaná nevěsta (Loutkářská Chrudim; soubor nemohl přijmout pozvání na JH – zahraniční pobyt)
15. DS AŠlerovo komikadze – nucený výsek / režie Pavla Bušková a Anna Trčková / Pavla Bušková, Anna Trčková: Tkadleny (Šrámkův Písek; soubor nemohl přijmout pozvání na JH – termínové důvody)
16. Taneční skupina NoTa Plzeň / Kolektivní režie / Enyky benyky Anka banka (Otevřeno Kolín)
17. O. S. Thalia Vyškov / režie Radim Šíp / Ernst Jandl a Christian Morgenstern: Non s müsli (Wolkrův Prostějov)
18. Divadelní soubor při MěKS Červený Kostelec / režie Vlastimil Klepáček / Vlastimil Klepáček: Don Quijote aneb Veselý konec rytíře smutné postavy (Divadelní Třebíč /Divadelní Děčín; zůstal jako jediný aktuální náhradník pro hlavní program 78. JH)
19. Divadelní studio D 3 Karlovy Vary / režie Anna Ratajská / Antonín Přidal: Pěnkava s Loutnou (Jednoaktovky Holice 2007; soubor nemohl přijmout pozvání na JH – termínové důvody; přesto vystoupil jako host slavnostního zasedání u příležitosti 40 let SČDO)
20. Parau Parau Jablonec nad Nisou / kolektivní choreografie / Parau Parau: Sólo pro knížky (Tanec, tanec...)
21. DS TJ Sokol Lázně Toušeň / režie Dušan Müller / Kino (Otevřeno Kolín)
22. Divadelní spolek Prkno Veverská Bítýška / režie Pavel Vašíček / Jim Cartwright: Dva (Krakonošův divadelní podzim Vysoké n. J.; programová rada inscenaci přijala za podmínky obsazení shodného s představením na národní přehlídce – nebylo jí možné
dostát pro pokročilé těhotenství představitelky jedné z hlavních rolí)

Nominovány a automaticky pozvány k účasti na JH 2008 byly tyto inscenace:
1. Theater Abtenau / Theater Holzhausen, Rakousko / režie Marion Hackl / Felix Mitterer: Můj netvor (Mein Ungeheuer) (AITA/IATA)
2. Divadelní soubor KROV Breda, Nizozemí / režie Mireille Verhoeven / Jeroen Flamman: Zlatíčka (Oud Zweet; Starý pot) (AITA/IATA)
3. Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o. z. Prievidza / režie Jozef Krasula / Bertolt Brecht: Malomeštiakova svadba (AITA/IATA)
4. Divadlo Bez střechy Vyškov / režie Radoslav Mesarč / Jean Cocteau: Dvojhlavý orel (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
5. Divadlo Kámen Praha / režie Petr Macháček / Petr Macháček: Žáby (Šrámkův Písek)
6. Soubor Na poslední chvíli Ostrov / režie Lucie Veličková / Kolektiv souboru souboru a Lucie Veličková: Lesson Three – My Day (Wolkrův Prostějov)
7. LS VĚK Plzeň / režie Jakub Vašíček / Kolektiv souboru: Fucking Generation aneb Zbavme se svých patosů a hymen (Loutkářská Chrudim 2007)
8. Teatro HUGO Semily / režie Jan Mocek / Jan Mocek a kolektiv souboru: Hugo (Loutkářská Chrudim; soubor byl současně doporučen ze Šrámkova Písku)
9. Divadlo v 7 a půl Brno / režie Jan Antonín Pitínský / Henrik Ibsen: Nora (nominace programového ředitele JH)

Pro úplnost ještě přehled návrhů, které nebyly programovou radou přijaty, respektive nemohlo o nich být jednáno z důvodu oznámení souboru o tom, že případnému pozvání na JH nemůže vyhovět:
1. Studio Divadla Dagmar a pedagogické školy Karlovy Vary / režie Hana Franková / Miloš Macourek: Hra na Zuzanku (Náchodská prima sezóna)
2. DS Smršť – Údivadlo DDM Kopřivnice / kol. režie / Kolektiv souboru: STOP...jsme jako vy (Náchodská prima sezóna)
3. Divadelní spolek Kroměříž / režie Láry Kolář / Eric Emmanuel Schmitt: Manželské vraždění (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
4. SemTamFór, o. s. Slavičín / režie Jan Julínek / Diego Ruiz a Fiona Bettanin: Orgasmus bez předsudků (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín; soubor na JH vystoupil v improvizovaném představení v parku u hronovského Tritonu)
5. DS TY-JÁ-TR – CO?! Praha / režie Radka Tesárková / Lev Nikolajevič Tolstoj, František Skřípek: Příběh koně (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
6. Divadýlko Na dlani Mladá Boleslav / režie Petr Matoušek, Radek Kotlaba a kol. souboru, Radek Kotlaba, Petr Matoušek: Rue Bonaparte 17 (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
7. DS Čtyři rohy Plzeň / režie Vojtěch Dvořák a Jacques Joseph / Kolektiv souboru: Surreality Show / pan R (Šrámkův Písek)
8. Divadelní soubory Antonín D.S. a Krvik Totr / režie Martin J. Švejda / Martin J. Švejda: Ivan, Kamil a Dušan (malý intelektuální muzikál) (Šrámkův Písek)
9. J.S.T.E. Artyžok a Dred Náchod / režie Ondřej Pumr / Ondřej Pumr: Dekalog: Písně z prvního a dalšího smrtživota (Šrámkův Písek)
10. Divadlo Kocábka Chocerady / režie Jiří Cinkeis / Jiří Cinkeis, Vladimír Šíma: Šmajchle (Kaškova Zbraslav)
11. DS Máňa (v županu) Plzeň / režie Blanka Joseph-Luňáková / Georges Feydeau: Slečna od Maxima (Kaškova Zbraslav)
12. u. s. Marvin Praha / režie Bohdana Klásková / Milan Uhde: Zubařovo pokušení (Kaškova Zbraslav)
13. VÍTĚZNÁ VYSTOUPENÍ Z POHÁRKU SČDO 2008 / Veronika Rubášová z DS DK Krupka / režie Jana Urbanová / Karel Čapek: Apokryfy – monolog Goneril, dcery krále Leara Vladimír Benderski ze Studia Divadla Dagmar a pedagogické školy Karlovy Vary / režie František Hnilička / Samuel Becket: Great Street – Jak to říct
14. Studio Dům Brno, režie Eva Tálská / Eva Tálská a kolektiv souboru: Sny (Náchodská prima sezóna 2007)
15. DS Zmatkaři Dobronín / režie Ladislav Valeš / Axel Hellstenius: Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála blázovství (Divadelní Děčín / Divadelní Třebíč 2007)
16. VÍTĚZNÁ VYSTOUPENÍ Z POHÁRKU SČDO 2007 / Jana Trojanová z Chrudimi / Jean Cocteau: monolog Dívky ze hry Přelud z Marseille Václav Vašák z Krupky / režie Jana Urbanová / Denis Leary: monolog Kuřáka ze hry Cigára Ludmila Panenková, Pavel Panenka a L. Volfová ze souboru Karel Čapek z Děčína / Zdeněk Podskalský: dialog ze hry Žena v trysku století
17. Divadlo Esence Praha / režie Marie Kubrová / Carlo Gozzi: Královna jelenem (Divadelní Děčín / Divadelní Třebíč 2007)
18. DNO Hradec Králové / režie Kamil Bělohlávek a kolektiv souboru / Kolektiv souboru: LAPOhádky tedy Ledové techno (Loutkářská Chrudim 2007; soubor nemohl pozvání akceptovat – vedení letního dětského tábora)
19. SPODINA (Spolek divadelních nadšenců) Plzeň / režie Jiří Untermüller a Jakub Zindulka / Prosper Merimée: Kočár nejsvětější svátosti (Divadelní Děčín / Divadelní Třebíč 2007; soubor byl v době konání JH na mezinárodním divadelním festivalu v Koreji)

Celková programová skladba vycházela z výše uvedených 50 návrhů a rozhodnutí o nich. Byla vymezena maximálně 24 inscenacemi (programovými bloky) hlavního programu. Ve skutečnosti do něj bylo zařazeno 26 inscenací. Ono navýšení spočívalo v realizaci dvou
programových bloků obsahujících po třech kratších inscenačních útvarech v jednom představení (Sólo pro knížky; Enyky benyky Anka banka; Kino Komunikační etudy; O rybáři a jeho ženě; Lesson Three – My Day). Přesto nebylo využito ustanovení o možnosti realizace až 24 inscenací či programových bloků. Bylo jich 22. Více jich nebylo možné zařadit, pokud organizátoři nechtěli konce posledních představení přetahovat přes půlnoc.
Limitující byly tedy především časové možnosti, ale také prostorové. V roce 2008 citelně chyběl komorní hrací prostor v ZUŠ, kde byly vybudovány cvičné horolezecké stěny, které prostor zúžily takřka na polovinu. Ačkoliv byl k dispozici, pro konání představení se stal
nepoužitelným.
Navzdory těmto skutečnostem, by se dala vymezená kvóta naplnit, kdyby byly pro tvorbu programu takříkajíc všechny karty v rukou v potřebném čase a nemusela se vytvářet různá alternativní řešení (která nakonec zákonitě selhávají) pro včlenění návrhů na základě výsledků červencové Loutkářské Chrudimi. Program nelze totiž stavět tři týdny před přehlídkou, musí být v zásadě hotov začátkem třetí červnové dekády, aby organizátoři měli šanci oslovit soubory před prázdninami a dovolenými a festival připravit, aby se potenciální návštěvníci JH (mimo seminaristů) alespoň zhruba dozvěděli, co se bude hrát a mohli si objednat vstupenky.

Možnost zhlédnout všechna představení byla zajištěna prostupnými diváckými řadami vstupenek A, B a C, přičemž každá z nich měla další mutace (A1, A2, A3, B1 a B2 atd.). 78. JH, vymezený jako mezidruhová přehlídka, přinesl pestrou paletu divadelních druhů, žánrů,
stylů a poetik, lze konstatovat, že nejbarvitější z několika posledních ročníků festivalu. Jeho účastníci měli možnost zhlédnout inscenace souborů dospělých, studující mládeže i dětí. Rozmanité bylo také složení souborů z hlediska demografického.

Postupná proměna programové skladby od převahy her dramatických autorů k vlastní autorské tvorbě se projevila na 78. JH nejrazantněji v celé historii festivalu. V hlavním programu totiž ubylo (byť vlastních) dramatizací a počet původních autorských počinů jednoznačně
převážil.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':