Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Rakovník

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rakovník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1812
1730 divadelní činnost řádu augustiniánů.

V poslední třetině 17. stol. Rakovnickou hru vánoční napsal pravděpodobně kněz jezuitské rezidence v Luži u Chrudimi.
-----------------------------------------
Začátky českého ochot. divadla - první ochotníci:
1812 první české představení Husité u Naumburku (Kotzebue), přeložil a s ochotníky nastudoval berní J. Kubla. Následoval zákaz čes. divadla.
1822 studenti, řemeselníci a písaři sehráli hru Měčislav a Blanka, po ní znovu zákaz.
1827 hostování neúspěšné německé div. společnosti. Místní studenti využili situaci a s úspěchem zahráli ve prospěch této společnosti, které chyběly prostředky, česky hru Jan za chrta dán. Po úspěchu ještě 1927 a 1928 sehráli několik dalších českých her.
též 1833 6 her.
České divadlo pak znovu zakázáno, pauza trvala 13 let.

1840 založena stálá Ochotnická společnost. Důležitou roli sehrál - stejně jako v počátcích - 1822 a 1827- výtvarník Fr. Hovorka. Činná do 1865.

1850 založena Měšťanská beseda. Činná do 90. let 19. stol. 1882 činnost Měšťanské besedy rozšířena o “pimprlatové” – loutkové divadlo pro děti.

1851 založena Řemeslnická beseda, odštěpením od Měšťanské besedy.

1853 pokus Řemesl. besedy založit Zpěvácký spolek, samostatná činnost povolena 1862, 1864 přijal název Hlavačov.

1865 založeno Domácí divadlo (z rozpadlé Ochotnické společnosti), činné do 1869. Jeho členové se pak stali spoluzakladateli Ochotnické jednoty Tyl.

Od 1865 Dramatický odbor Sokola, činný i v 1. pol. 20. stol., záznamy o hrách ještě koncem 20. let.

1869 vysokoškoláci a pedagogové založili literární spolek Vesna, zpočátku četná divadelní představení, postupně přestali hrát a zůstali u literární činnosti.

1869 ustaven Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl.
1972 po spojení s Domácím divadlem jako Ochotnická jednota (též SDO) Tyl až do 1951.
Od 1951 Tyl, divadelní soubor ZK Rakovnických keramických závodů.
Od 1956 Tyl, divadelní soubor ZK TOS Rakovník.
Od 1958 Tyl, divadelní soubor Městské osvětové besedy (s pauzou v činnosti 1966-1972).
Od 1988 Tyl, divadelní soubor Městského kulturního střediska.
Od 1989 samostatně - Divadelní spolek Tyl, občanské sdružení.

1870 založen Spolek akademiků Krakovec se zábavním odborem Akademikové rakovničtí. Činný ještě na konci 30. let 20. stol.

0d 1883 činný Pěvecký a hudební spolek Vítězslav Novák s ojedinělým odborem opery.
1890-1925 uváděl jeho sbormistr a zároveň majitel hudební školy Josef Omáčka velmi bohatý operní, operetní a baletní repertoár.
1941 se spolek spojil s profesorským sborem Městské hudební školy a členy OJ Tyl a nadále působili jako Rakovnická opera s dirigentem Zdeňkem Tomášem.
Do 1951 byla Rakovnická opera organizačně vedena jako odbor Pěvecko-hudebního spolku Vítězslav Novák.
Od 1951 působila jako soubor ZK ROH n. p. Rakona do 1960.

Od 1890 spolek Pokrok, jednota pomocníků řemeslných, vlastní ochotnický soubor.

1892 založeny spolky Rovnost a Vzdělávací podpůrný spolek Svornost (1910 zazn. divadelní představení Vzděl. spolku).

1897 založili dělníci první Dělnický ochotnický divadelní spolek. Činný i ve 20. a 30. letech 20. stol. (Dělnické divadlo).

Od konce 19. stol. působil Dramatický odbor místní Národní jednoty severočeské do 30. let 20. stol.

Kolem 1900 a později prázdninová divadelní představení studentů - vysokoškoláků.

Začátkem 20. stol. divadelně činná Českoslovanská obchodnická beseda.

Po 1900 Dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů, činný ještě ve 30. letech.

1908–1918 Volné sdružení ochotníků.

1909 Sdružení Volné myšlenky uvedlo 1 hru.

1909–1927 Dramatický odbor Čs. soc. demokracie.

Od 1912 Dramatický odbor Strany národně sociální, činný ještě ve 30. letech.

1912–1918 Dramatické odbory soc. stran a později i OJ Tyl hrály společně jako Sdružené dramatické odbory.

1919 jedno představení Dramatického kroužku 3. polní setniny I. myslivců.

Po 1918 – v období 1. republiky – hrály i divadelní odbory:
Červený kříž,
Spolek národního učitelstva Budeč,
Spolek veteránů,
Štěpařský spolek,
Okrašlovací spolek.
Z obecného nedostatku herců všechny organizace tolerovaly vzájemnou výpomoc.

1919 zřízen Dramatický odbor Čs. nár. demokracie, včetně hudebního a pěveckého odboru.

1920 Dramatický odbor Jednoty českých střelců uvedl dvě hry.

Od 1921 působila Okresní divadelní rada.

1922 Rakovník sídlo Šimanovského ÚMDOČ, později Wintrova okrsku, též ve 40. letech ÚMDOČ.

1922–1938 Dramatický odbor KSČ pod hlavičkou FDTJ, také pod hlavičkou Kolektiv mladých dělníků, Kolektiv mladých nebo Klub mladých divadelníků.

1924 založen Dramatický a pěvecký spolek Československé strany socialistické.

1925 přestavělo Družstvo pro postavení Dělnického domu dům U zlaté štiky. Též sál s jevištěm v 1. patře.

1926 uvedli 2 hry div. ochotníci Církve československé.

Ve 20. a 30. letech několik her uvedl soubor Rodičovské sdružení - učitelské sbory.

1927 Osvětový odbor zaměstnanců šamotové továrny RAKO Pravda (Markus).

1930 založen Spolek pro vybudování městského divadla.

1931 zaznamenáno 1 představení Občanské podpůrné jednoty Palacký.

1936 Dramatický odbor Národní gardy.

1937 Sdružení rakovnických ochotníků a Národní garda uvedli hru Bílá nemoc.

1937 Dělnické divadlo členem SDDOČ.
1937 Kolektiv mladých dělníků a Akademický spolek Krakovec večer Vítězslava Nezvala, spojování sil dělnických kolektivů s levicovými sdruženími mládeže a studentů.

Ve druhé pol. 30. let hráli ochotníci Vlastenecko-dobročinné sdružené obce baráčníků Rakov.

1940 Zábavní spolek Kroužek.

Po 1945 Dramatický odbor ZK Velo Stadion.

1947–1948 Rakovnické divadelní léto.

1949 Divadelní odbor ZK Zbrojovky.

1949–1975 Rakovnické Wintrovy divadelní hry.

1958 Estrádní soubor Osvětové besedy, MJF.

1960 Nová scéna při Okresním soudu v Rakovníku.

1974–1999 Soubor uměleckého přednesu (SUP) gymnázia.

V 70.–80. letech 20. stol. též Divadlo hudby a poezie.

1976–1990 přehlídka Rakovník dětem, iniciátorem LS Před branou.

1977 přehlídka Wintrův Rakovník..

1991 v místě Popelka, celostátní přehlídka činoherního divadla dospělých pro děti, DS Tyl jejím spolupořadatelem.

Od 90. let divadlo a poezie v Základní umělecké škole.

2002 soubor Janek, 3. ZŠ.

Po 2000 vznikl soubor Zfleku (představení pro děti, též loutky).

2004 Gymnázium Z. Wintera - poezie.

LOUTKOVÉ DIVADLO:
1882 činnost Měšťanské besedy rozšířena o “pimprlatové” – loutkové divadlo pro děti.

Zač. 20. stol. Stálé loutkové divadlo Národní jednoty severočeské.

1940 LD Sokola za spolupráce několika prof. a studentů Wnitrova gymnázia.

Od 1946 Loutková scéna Okresní odborové rady, zahájili v MŠ.

1948 založeno LD Před branou, hráli nepravidelně v jedné ze tříd 1. MŠ.

Na zač. 50. let 20. stol. se v tehdejším Domě pionýrů a mládeže věnoval loutkovému divadlu Jan Pém, jeden z nejdéle působících loutkářů v Rakovníku.

1988 loutkářský soubor ZDŠ.

V 80. letech 20. stol. v místě pořádána Středočeská loutkářská lidová konzervatoř, nabízející amatérským loutkářům systematické vzdělávání.

2012 ZUŠ Cukr (Cirkus uličních klaunů Rakovník).
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol.: Praha, IPOS-ARTAMA 1999, č. 993 (Popelka Rakovník).

BILANCE práce souboru v projevu k 50. výročí založení. Rakovník 1998. 4 s. kART.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 132-134, 140, 160, 179.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 45, 59, 61, 68, 77, 88, 107, 109, 116, 128, 185, 191, 200, 280, 281, 282, 299, 300, 366, 368, 400, 401; obr. s. 280: František Kožík - Jaroslav Kodeš: Cirkus, soubor Tyl Rakovník, r. Jaroslav Kodeš, 1989; obr. s. 299: Boris Vasiljev, dramatizace J. Černíková: ...a jitra jsou zde tichá, DS Tyl Rakovník, r. Josef Kettner, 1977.

DĚJINY českého divadla I. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 298-301, 303, 322, 326, 350.

DĚJINY českého divadla. II. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, s. 181,291,299.

DĚJINY českého divadla III. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, s. 176, 178, 459.

DĚJINY českého divadla IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, s. 331, 411.

DS Tyl MěOB. Rakovník, OB 1963. 8 s. kART.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999. s. 135.

HOLEC, Pavel: Počátky ochotnických divadel v našem kraji. Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Královicka s Manětínskem. Rakovník 1932. M Mariánská Týnice.

Internet: http://www.rakovnicko.cz/firma/55/ds-tyl-rakovnik/

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla. s. 269.

JAROŠ, František: Ochotnické divadlo v Rakovníku. Česká Thalia 1867, č. 1, s. 11-12; č. 2, s. 25.

KARNOLDOVÁ, Zdeňka: Informace pro MČAD. Rkp. 1998-2000. 5 s. kART.

KODEŠ, Jaroslav: Prima setkání v Novém Strašecí. AS 2004, č. 2, s. 68–69.

KOVÁŘÍK, František: Kudy všudy za divadlem. Praha, Odeon 1982, s. 97.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 122.

LUKEŠ, Karel: 150 let českého divadla v Rakovníku a 90 let Divadelní ochotnické jednoty Tyl.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 387-393.

MEJSTŘÍK, Karel: Sto let divadelní ochotnické jednoty Tyl v Rakovníku. In: Ochotnické divadlo Rakovník. Rakovník 1972, s. 33-40.

MIČKA, Ladislav: 160 let českého ochotnického divadla v Rakovníku. In: Ochotnické divadlo Rakovník. Rakovník 1972, s. 9-32.

NĚKOLIK dat z historie rakovnických divadelních ochotníků. In: Oslavy 160. výročí prvního ochotnického divadelního představení v Rakovníku. Program. Rakovník 1972. SA Fr. Černý.

nesign.: Ochotnické divadlo v Rakovníku, Česká Thalia 1, 1867, s. 11, 25-6.

OCHOTNICKÉ divadlo Rakovník 1812-1972. Rakovník, MěOB a OM 1972. kART.

POLCAR, K.: Dvě vzpomínky na činnost Dělnického divadla v Rakovníku. Rakovník 1937. DNM: 7847.

POSPÍCHALOVÁ, Alena: Vybrané kulturní instituce města Rakovník. Diplomová práce. Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, 2014.

RAKOVNICKÁ opera. Heslo in: Československý hudební slovník. Praha, Státní hudební vydavatelství 1963, díl II, s. 402.

RAKOVNICKÁ opera - opora souboru. Lidová tvořivost 1953, č. 10, s. 331.

REKONSTRUKCE Tylova divadla v Rakovníku 1998-1999. Město Rakovník 1999. 20 s.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

SOUČEK, S.: Rakovnická hra vánoční. Brno 1929.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage. Studia graeca et latina (Theatralia), Eirene XXXVII, 2001, s. 108 (DO Tyl 1954, Euripidés: Hippolit, př. F. Bělohlávek, r. Cón, v. J. Vopršal.)

STEHLÍKOVÁ, Eva: Amatéři a antika. In: Inscenace antických dramatiků na českých scénách (1889-2000). Rkp. 2001. 8 s. kART.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982, s. 83.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 115-116. kIPOS, kART.

VANIŠ, Antonín, TEICHEROVÁ, Milada: Z historie sta let operní činnosti v Rakovníku. In: Ochotnické divadlo Rakovník. Rakovník 1972, s. 4, 51 .

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 46.

VODIČKA, František: Zikmund Winter v rakovnickém kulturním životě. In: Ochotnické divadlo Rakovník. Rakovník 1972, s. 54 .

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.), s. 190. 149 a 241.

VOSTRÝ, Jaroslav: Zdeněk Štěpánek. Herec a dějiny. Praha. Achát 1997. s. 48.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882, s. 169-171.

Zprávy Loutkářského soustředění 1940, č. 11, s. 2; 1946, č. 12, s. 6.

J.S. Č-a: Z Rakovníka, česká Thalia 1, 1867, s. 119.

Právo 26. 5. 2006.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 11

Praha, Div. odd. Národního muzea:
T 10.881.
C 13.302-10, 9 Pl DOJ Tyl, 1898-1909; C 13.009, Pl DO Čs. soc. dem. strany, 1917.
DNM P-10-A-381.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/4729/1927, Dramatický spolek Československé sociální demokratické strany dělnické (zánik).
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/3798/1924, Dramatický a pěvecký spolek Československé strany socialistické (zal.).

SUP 1974-1999. Redakce Zdeněk Brůžek, Jan Švácha. Rakovník, přípravný výbor pro oslavy 25. výročí SUP GZW 1999. 106 s. kART.

Praha, Státní oblastní archiv:
Informace ONV Rakovník pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Rakovník, Státní okresní archiv:
Městské kulturní středisko Rakovník, 1974-1982.
Fond není přístupný. Materiál 1974-1982.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 40. panel, Beroun, Unhošť, Rakovník, Dobrovice, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, Slaný
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2007
Nezbedný bakalář
Oskar Vyskočil,  v kostýmu ze hry V tiché uličce, 1908
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 065, zábavy
Rakovník, Popelka 1998 - obálka
Rakovník, Sokol, sokolovna, 1914
Rakovník, Sokol, sokolovna, 2015
Rakovník, Tyl, obálka publikace 27 nezapomenutelných osobností zlaté éry, 2019
Rakovník, Tylovo divadlo, budova


Mapa - Rakovník

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Oskar Vyskočil,  v kostýmu ze hry V tiché uličce, 1908
Rakovník, Popelka 1998 - obálka
Nezbedný bakalář


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.