Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Sezemice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pardubice
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1836
Divadlo podle Květů a České osvěty již před 1817.

1836-1849 Čtenářský spolek.
Kulturní a společenský život občanů Sezemic a širokého okolí obohacovalo již na počátku předminulého století ochotnické divadlo. V časopise Květy a Česká osvěta se dokonce dočítáme, že se u nás hrálo divadlo již před rokem 1817, ale na veřejnost v pravém slova smyslu vystoupili ochotníci roku 1836.

V roce 1847 založil Josef Pelikán, místopřísežný radní města Sezemic, veřejnou knihovnu a z výtěžků divadelních představení nakoupil knihy. Pan Pelikán byl vrstevníkem Josefa Kajetána Tyla a svými články přispíval do Květů, Čechoslava a Věnce.

Členové čtenářského spolku v Sezemicích, písmáci, studenti, učitelé, kněží i řemeslníci jako neorganizovaný divadelní spolek sehráli od roku 1836 několik představení. Z doby působení spolku, který měl na tehdejší dobu velmi bohatou knihovnu a čítárnu v městské radnici, se zachovala Památná kniha sdružení divadelních ochotníků, která zachycuje 16 divadelních večerů z let 1847 - 1849.

První zpráva je datována 7. 11. 1847, kdy byla hrána fraška vídeňského rodáka I. F. Castelliho Dva přátelé a jeden kabát a veselohra Vyzvědač od Jana Nepomuka Lhoty, magistrátního úředníka v Hradci Králové. Je zajímavé, že sezemičtí ochotníci si už tehdy vybírali hry ze současnosti a brzy po Praze to byly právě Sezemice, kde se hrály Tylovy hry, hry V. K. Klicpery a Jana Nepomuka Štěpánka. Jmenovaní autoři byli i častými hosty a nejen oni, ale např. F. J. Rubeš. Štěpánkova hra Jaroslav a Božena anebo Zboření hradu Kunětického vynesla při premiéře (6. 3. 1864) 31 zlatých 61 krejcar. V pokladní knize je záznam, který uvádí, že z výtěžku bylo posláno 60 zlatých na stavbu Národního divadla.

1864 zal. SDO.

1880 nové jeviště.
1896 název doplněn SDO J. K. Tyl. Hrálo se na stálém jevišti U Beránků.
1897 stálé jeviště U labutě.

1896 Sokol, DO obnoven.

1904 uč. R. Fialová s dětmi obecné školy sehrála hru Prasata (K. J. Hraše) a Hastrman ( R. Robl, uč. z Pardubic).
1906-1932 DTJ, vlastní jeviště U Hanzlíků (Hájků, později Hvězda).
1909-1920 div. činnost částečně převzala Matice studentská.

1911-1935 DS SK. SK (později Spartak).
1919 (1921?)-1940 Orel.

1920-1940 Sokol.
1920 zah. FDTJ insc. Poprava Kudrny (A. H. Řehoř).
1920-1940 SDH.
1921-1938 DrO Strany živnostenské středostavovské Revoluce (Kopta), Gazdina roba aj.
1922 Orel zal. loutkářský odbor s repertoárem pro děti i dospělé. B. Balcarová, licence udělena 1923, obnovena 1930.

Příležitostně i DrO Národních socialistů a ŠS. Ročně 10-15x.

1931 Sokol, licence udělena pro LD s hudbou.
1934 Mladá generace.
1935 Volná myšlenka.
1935 Národní socialisté.
1935 Svaz mládeže socialistické.
1935 Osvětová komise.
1937 Farní úřad.
1939 se všechny spolky sjednotily v OS J. K. Tyl. V DS řada r., zásluhy funkcionář ÚV SČDO Jindř. Nebeský. Řadu her upravil, některé sám napsal.
1939 Národní souručenství.

Též DDS.

1942 Karambol.
1942 Hlavní škola chlapecká a dívčí.
1947 Družstevníci.
1948 hráli žáci ZDŠ.
1948 zah. LS Mládeže České strany lidové.

1954 LS OB. Též ustaven Dětský soubor.
1955 OB Sezemice, činý, v soutěži hrál Honza na trůně.
1956 Střední škola.

1964 Zpívající pětka.

1970 vznik DrKr ZDŠ.


1960 ŠP - DS J. K. Tyl OB, Zak - Kuzněcov: Stalo se včera
1962 JH - KrDO J. K. Tyl OB, Jirásek - Lichý: Filozofská historie
1964 ŠP - Zpívající pětka OB, Zpíváme jen pro vás
Bibliografie:
Pamětní kniha SKS .

CÍSAŘ, Jan - MOHYLOVÁ, Věra: Historie divadelní Pardubic a okolí. Pardubice, Východočeské divadlo 2002, s. 30.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969, II. díl, s. 291.

FALTEJSKOVÁ, Věra: Vesnická jubilea (100 spolku Tyl, 150 od prvního představení v obci). Amatérská scéna 1965, č. 4, s. 21.

HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

INFORMACE pro MČAD zaslal kronikář obce. 1997. kART;

KOPECKÝ, Antonín: Spolky. In: Sezemice nad řekou Loučnou, jich minulosť a přítomnosť. Sezemice, MÚ 1887, s. 95. SOkA Pardubice.

KOPECKÝ, Antonín: Sezemnice nad řekou Loučnou. 1887. Almanach 110 let J. K. Tyla v Sezemicích. 1974.
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 440-441.

PÁNEK, Václav: Společenský a kulturní život Sezemic. Rkp. 1992.

PÁNEK, Václav: 130 let sdružení divadelních ochotníků J. K. Zprávy Klubu přátel Pardubicka. Č.7 - 10/1995 a 7-8/1996 SVK Hradec Králové

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

PO STOPÁCH tradice. Podepsáno dap. V Sezemicích se hraje ochotnické divadlo už 120 let. AS 1984, č. 1, s. 6-7. kART.

PRŮŠA, Petr: Vozem HR 62 87 za východočeským ochotnickým divadlem, AS 1972, č. 5, s. 18-19.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982, s. 101. rozmn. kART.

SVK Hradec Králové.

Tyl Sezemice. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka 1995-1996.

VEDRAL, Jaroslav: Hrajeme si na Písku. Foto. AS 1964, č. 8, s. 9-11.

VLASTIVĚDNÁ abeceda dr. Theina. Nejstarší škola v Sezemicích. Zprávy Klubu přátel Pardubicka 2001, č. 1-2, vnitřní příloha.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1930 (část III), s. 142.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 115.

ZE ŽIVOTA našich souborů. ČsL 1955, s. 232.

Zprávy Loutkářského soustředění 1948.

ZPRÁVY Klubu přátel Pardubicka 1995, č. 7-10; 1996, č. 7-8.

-jp-: Loutkářské soubory na pardubickém okrese, ČsL 1955, č.10, s.233

Thalie 1899, č. 2, s. 15.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
MÚ Sezemice, pamětní kniha města, od nejstarších dob-1971. Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl: arch. mat. 1862-1924: Zápisy ze schůzí 1908-1924 (1 kn), kniha uváděných her 1862-1924 (1 kn), stanovy 1864. OkÚ Pardubice, kn 146, ka 500, 722, 1119, 1335: arch. mat. 1895, 1922-1940. KNV Pardubice, ka 157, 159, 178: arch. mat. 1946-1951. ONV Pardubice, ka 132, 273: arch. mat. 1954-1961. Sbírka Pl. SDO J. K. Tyl, Sezemice, 1862-1924. Ev. č. pomůcky 865.
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 130, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 131, 1936
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 132, 1937
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 133, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 134, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 135, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 18 Věci spolkové, kar. 500
Sezemice, Čtenářský spolek, Účetní kniha, 1860 - 1890
Sezemice, Čtenářský spolek, kar. 1, Archiv

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/250/158, SDO 1895.
Fond ZÚ 1935-1937, i. č. 406/1667/1937, SDO.
Fond ZÚ 1935-1937, i. č. 406/2785/1936, DrO Živnostensko obchodnické strany středostavovské.
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/1944/1939, Dříve DrO Živnostensko obchodnické strany středostavovské na OS J. K. Tyl.

Sezemice, Archiv DS Tyl: Kronika (od 1847).

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli, Polička, Spolek divadelních ochotníků, Přehled obcí a spolků, Ka 4/46

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Sezemice, Sdružené spolky, K životu - plakát, 1918


Mapa - Sezemice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.